Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering"

Transkript

1 Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd

2 Kort presentasjon av oss selv og Trine Lise Helga

3 Vår kompetanse nasjonalt i Advokatfirmaet Arbeid over landegrenser ( globalt) Blant landets største advokatfirmaer Vi setter sammen det teamet som kunden trenger, lite eller stort: arbeidsrett selskapsrett skatt- og avgift Bistand ved utestasjonering innleie og utleie av arbeidskraft All forretningsjuridsk rådgivning Omstillinger: opp- og nedbemanninger, kostnadskutt Virksomhetsoverdragelse DD-arbeid, skatte og arbeidsrettslige konsekvenser, trygd og forsikring Filialopprettelser, lokalt ansatt eller utestasjonert Lovvalg, minstelønn

4 Dagens tema Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

5 Omstillingsprosesser kan ha mange ulike årsaker Endrede økonomiske rammer som påvirker egen kundegruppes kjøpekraft Ønske om effektivisering av drift Virksomhetsoverdragelse, nye eiere, hvilket rom er det for å endre drift og betingelser for ansatte? Omorganiseringer i offentlig sektor

6 Hva er behovene i en omstillingsprosess? For virksomheten For ansatte (for organisasjonene) For offentlige myndigheter

7 Vi skal "gå" gjennom omstillingsprosesser og ulike alternative løsninger, og vil løfte frem følgende temaer: 1. Kostnadskutt 2. Permitteringer 3. Nedbemanning (oppsigelse/sluttpakke)

8 Kostnadskutt

9 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgiver styrer og instruerer hva slags arbeid som skal gjøres og på hvilken måte arbeidet skal utføres Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av: hva som er definert i ansettelsesavtalen, individuelt avtalte goder hva som følger av andre avtaler f.eks. tariffavtaler begrensninger som følger av lov og forskrift Arbeidsgiver har en styringsrett, mens arbeidstaker har en underordningsplikt

10 Grenser for endring som følger av ansettelsesavtalen Arbeidsgivers styringsrett Lønn Arbeidstid Pensjon Velferdsgoder: - treningsavgift - firmahytter - julebord/reiser - øk. støtte til utdanning Reisevei Kreativiteten setter grenser for hva som kan avtales individuelt Men

11 Rettslig utgangspunkt Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre vilkår som er inngått ved avtale mellom to parter D.v.s - kan være lurt å tenke over hva som skal stå som goder jf. den til enhver tid gjeldende personalhåndbok - i motsetning til individuelt avtalte vilkår

12 Section 1 Kostnadskutt Arbeidsmiljølovens krav om minimumsinformasjon i en ansettelsesavtale 14-6 a) Partenes identitet a) Arbeidsplass b) Arbeidsoppgaver, tittel c) Arb.forholdets begynnelse d) Midlertidig ansettelse, varighet e) Prøvetid f) Ferie og feriepenger g) AT og AG oppsigelsesfrister

13 Section 1 Kostnadskutt Arbeidsmiljølovens krav om minimumsinformasjon i en ansettelsesavtale 14-6 h) Lønn, eventuelle tillegg og godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling i) Daglige og ukentlige arbeidstid j) Lengde av pauser k) Særlig arbeidstidsordning l) Tariffavtaler

14 Section 1 Kostnadskutt Arbeidsmiljølovens krav om minimumsinformasjon i en ansettelsesavtale, forts Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i 14-6 og 14-7 skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Dette gjelder likevel ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

15 Arbeidsgiver styrer driften og kostnader; bytte til billigere lokaler, billigere leverandører osv. Arbeidsgivers styringsrett Alle "ekstra goder": fruktkurver, kantinestøtte, treningsavgift som AG ikke har forpliktet seg til i individuelle ansettelsesavtaler kan ensidig endres. Goder som er avtalefestet kan forhandles om. Endring av pensjonsbetingelser for å redde arbeidsplassen? Synliggjøring av den reelle økonomiske situasjon for virksomheten og behovet for å kutte kostnader kan åpne for at ansatte frivillig går med på å kutte kostnader for å sikre egne arbeidsplasser. KOMMUNIKASJON!

16 Prosessen frem til beslutning om mindre eller større omstillinger Planlegg å ha god tid! Ofte vanskelig og trist og derfor blir det ofte travelt når man setter i gang Erkjennelse noe må gjøres, men hva og hvor mye er nødvendig Hvor langt tidsperspektiv, 1 år eller 3 år En eller flere runder Formalia - Prosedyre reglene må følges Innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett Dialog med tillitsvalgte Drøfting av kriterier

17 KOMMUNIKASJON hvorfor er tiltak nødvendig? Lett forståelig budskap om: Markedsendringer/ tall Legg frem dokumentasjon som ansatte kan vurdere. Saklig bakgrunn forenkler forsoningsprosessen for den enkelte arbeidstaker Allmannamøter- informasjon til alle ansatte om situasjonen og planlagte tiltak på kort og lang sikt Informasjon om hvilke tiltak som arbeidsgiver ensidig vil endre på Informasjon om hvilke tiltak arbeidsgiver ønsker å drøfte med de ansatte for å kunne unngå oppsigelser på lang sikt: ned i lønn, endring av pensjonsvilkår e.l.

18 Permittering

19 Permittering Hva er permittering? Den ansatte fritas for arbeidsplikten Arbeidsgiver fritas for lønnsplikten Hvorfor permittere fremfor å si opp?

20 Ikke egen lov om permittering, men lov om lønnsplikt under permittering Hovedavtalen LO/NHO 7-1 "kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften" Saklig grunn: svart hav, ordremangel, naturhendelse, brann, (finanskrise av midlertidig karakter) HR A "mangel på arbeid som.. AG ikke kan påvirke"

21 Permittering Midlertidig karakter Saklighetskravet gjelder hele permitteringsperioden Fremgangsmåten: Hovedavtalens saksbehandlingsregler 1. Informasjon og drøftelsesmøte med tillitsvalgte Hvis det ikke er tillitsvalgte, allmannamøte? Be om at de ansatte velger seg en representant. Formål: informasjon - ser de ansatte noen andre løsninger?

22 Permittering: fremgangsmåten 2. Bedriftsledelsens avgjørelse 3. Varsel om permittering til NAV 4. Permitteringsvarsel - Permitteringstidens sannsynlige lengde - Fra hvilken dato permitteringen skal iverksettes - Hvilke arbeidstakere blir berørt av permitteringen 5. Utvelgelsen, hvem skal permitteres? - Bedriftens behov - Ansiennitet - Interesseavveining mellom ansatte, særskilte behov

23 Permittering: hvor lenge? Ingen absolutt frist MÅ være midlertidig (skal ikke brukes som "snik-oppsigelse" ) Hovedavtalen 7-1: "Permittering kan ikke finne sted utover 6 måneder med mindre partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn" Permitteringslønnsloven: AG: full lønn de første 20 dager. AG: full lønn igjen etter 26 uker. Dagpenger fra NAV, folketrygdloven 47 CA. 62 % av full lønn

24 Nedbemanning

25

26 Nedbemanning - betydning Varig reduksjon av arbeidsstokken, enten ved at bedriften sier opp ansatte, oppfordrer ansatte til å si opp selv eller inngår sluttavtaler. Må avgrenses mot andre former for endringer som ikke tar sikte på en reduksjon av arbeidsstokken (permisjon/permittering, oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold).

27 Vær oppmerksom på: at dette er en vanskelig tid for de: det gjelder og deres familier ledere som skal gjennomføre utvelgelse og samtaler med den enkelte tillitsvalgte sjefer og styremedlemmer som skal fatte beslutningen kollegaer som blir igjen

28 Prosess

29 De enkelte stadier i en nedbemanningsprosess Ledelsens vurdering og dokumentasjon av virksomhetens behov Kompetent selskapsorgans behandling av spørsmålet, vanligvis styret Ledelsens utarbeidelse av forslag til nytt organisasjonskart (angivelse av stillinger ikke navn) og forslag til fremdriftsplan og tiltak, utvelgelseskriterier og mulige frivillige tiltak, og eventuelt evalueringsskjema Informasjon og drøftelse med tillitsvalgte/ansattes representanter

30 De enkelte stadier i en nedbemanningsprosess Informasjonsmøte for alle ansatte Eventuelle fortsatte drøftelser med ansattes representanter/tillitsvalgte Utvelgelse av arbeidstakere som står i fare for å bli sagt opp og vil bli innkalt til drøftelsesmøte anvendelse av utvelgelseskriterier innen fastsatt utvelgelseskrets Innkalling til drøftelsesmøter

31 De enkelte stadier i en nedbemanningsprosess Gjennomføring av drøftelsesmøter Eventuell drøftelse med de ansattes representanter/nedbemanningsutvalget om hvem som skal sies opp Endelig beslutning om hvem som skal sies opp Oppsigelse/avtale om fratredelse Protokoller

32 Drøftelser

33 Drøftelsesplikt aml 15-1 og 15-2 Særlige regler om masseoppsigelser i 15-2 Utgangspunktet er at saksbehandlingspliktene ved masseoppsigelser ikke griper inn i andre regler om informasjon og drøfting med arbeidstakerne, men kommer i tillegg til disse 15-1 individuelle drøftelser så langt det er mulig For å kunne foreta de nødvendige saklighetsvurderingene (forarbeider) Unntaket "så langt det er praktisk mulig" tolkes strengt (forarbeider) Kan tenkes situasjoner hvor det er store masseoppsigelser, men er da en forutsetning at hensynet bak drøftingsregelen blir ivaretatt på annen måte gjennom f.eks allmøter eller skriftlig informasjon. Vurdere konkret- sies alle opp eller bare enkelte?

34 Tidspunkt for drøftelsesplikten Se her 15-7 Må sees i sammenheng med 15-7: "Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker" For å få klarhet i den enkelte arbeidstakers behov er drøftelsesmøte forutsatt Drøftelsesmøte må altså skje før en treffer beslutning om oppsigelse

35 Innholdet i drøftelsesplikten Innebærer en plikt til å diskutere spørsmålet om nedbemanning, behovet for oppsigelse, alternative tiltak og virkningen av oppsigelse Forutsatt at dette skjer i møte selv om ikke loven uttrykkelig sier dette, men ikke nødvendig at det er betegnet som "Drøftelsesmøte" Se også her aml kap. 8: plikt til å drøfte med tillitsvalgte ved mer enn 50 ansatte: virksomhetens aktiviteter, økonomiske situasjon, bemanningssituasjon, tiltak med mer Tariffavtaler setter ofte egne krav til drøftelser

36 Rettsvirkning av unnlatt drøftelse Forarbeider: Kravet om drøftelse er en ordensforskrift som derfor ikke umiddelbart kan føre til at oppsigelsen anses ugyldig. Men det må foretas skjønnsmessige gode vurderinger for hvorfor det ikke er foretatt, dersom disse ikke er vel begrunnede vil det få betydning for saklighetskriteriet

37 Masseoppsigelser

38 Masseoppsigelser Minst 10 arbeidstakere innenfor 30 dager Ikke begrunnet i arbeidstakers forhold Andre former for opphør skal medberegnes så fremt fem sies opp (f.eks. førtidspensjonering)

39 Bakgrunn Styrke arbeidstakers vern ved å pålegge utstrakt drøftelsesplikt Sikrer at offentlige myndigheter varsles slik for forberedelse til offentlige støtteordninger/tiltak

40 Drøftelser med tillitsvalgte Så tidlig som mulig - drøftelsene må være reelle Rekkevidden (se også her 8-1 flg) Aktuell og forventet utvikling Bemanningssituasjon nå og fremover Kan man unngå oppsigelser Kan man redusere antall oppsigelser Sosiale forhold

41 Drøftelser med tillitsvalgte Skriftlig melding jfr (2) så tidlig som mulig og senest ved innkalling grunnene til eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt hvilke arbeidsgrupper de tilhører, antall arbeidstakere som normalt er ansatt, hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt, over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt, forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp, forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

42 Melding til offentlig myndighet Jfr. Arbeidsmarkedslovens 8 Tidligst mulig og senest ved innkalling til drøftelsesmøte melding til NAV Formålet med meldeplikten er at NAV skal kunne bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne, for å motvirke eller dempe skadevirkninger av arbeidsledighet. Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Eget skjema på NAV sine sider

43 Melding til offentlig myndighet Meldingen skal sendes til NAV kontoret i det distriktet virksomheten ligger. Dersom virksomheten er spredt over flere distrikter, er det tilstrekkelig at melding gis til NAV i det distriktet hvor virksomheten har sitt hovedsete. Dersom det er planer om å legge ned en virksomhet hvor det har arbeidet minst 30 ansatte de siste 12 månedene, eller det er planer om å si opp mer enn ni tideler av de ansatte i en slik virksomhet, skal arbeidsgiver også sende inn melding om dette til fylkeskommunen (se omstillingslovens 3).

44 Oppsigelse

45 Formkrav 15-4 Skriftlig Leveres personlig eller sendes rekommandert Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om a) rett til å kreve forhandling og reise søksmål, b) retten til å fortsette i stillingen c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Fortrinnsrett dersom virksomhetens forhold begrunner oppsigelsen Dersom arbeidstaker krever det (kan kreve skriftlighet), skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen

46 Hensyn bak formkrav og virkning Arbeidstakers behov for informasjon Sikre at det er gjennomtenkt Klarhet Kontroll/etterprøvelsesmulighet Virkning = ugyldighet dersom ikke åpenbart urimelig

47 Oppsigelse skal være saklig - Saklig behov for å redusere antall ansatte - Oppsigelsen må være saklig etter interesseavveining av arbeidstakers og virksomhetens interesser - Valg av hvem som skal sies opp må være saklig - Oppsigelsen er ikke saklig dersom det eksisterer muligheter for omplassering Utenforliggende hensyn og utilstrekkelig begrunnelse risiko for usaklig oppsigelse

48 Utvelgelse

49 Saklighetkravets rettslige innhold Avveining av virksomhetens behov sett i forhold til hensynet til arbeidstaker Virksomhetens behov 1. Ikke krav om at det må være driftsøkonomiske hensyn (rettspraksis: flytting) 2. Trenger ikke være prekært 3. Vid vurderingsadgang Arbeidstakersiden 1. Alder/tjenestetid 2. Arbeidstakers økonomiske situasjon 3. Utsikter på arbeidsmarkedet og sosiale forhold

50 Selve avveiningen Selv om arbeidstakeren i og for seg vil ha tungtveiende argumenter for å fortsette arbeidsforholdet, vil hensynet til å trygge den videre drift som regel veie tyngre. Individuelle forhold vil imidlertid kunne ha stor betydning i forhold til utvelgelsen av de arbeidstakere som må finne seg i oppsigelse.

51 Saklig utvelgelse Slått fast i Høyesterett Ansiennitetsprinsippet ikke lovfestet, men viktig Men det kan skje avvik fra ansiennitetsprinsippet f.eks kvalifikasjoner Individuelle hensyn: Alder, sosiale og menneskelige hensyn (forsørgelsesbyrde)

52 Oppsigelse skal være saklig - Saklig behov for å redusere antall ansatte - Oppsigelsen må være saklig etter interesseavveining av arbeidstakers- og virksomhetens interesser - Valg av hvem som skal sies opp må være saklig - Oppsigelsen er ikke saklig dersom det eksisterer muligheter for omplassering Utenforliggene hensyn og utilstrekkelig begrunnelse - kan medføre usaklig oppsigelse

53 Outsourcing

54 Outsourcing En bedrift overlater til en selvstendig oppdragstaker å utføre arbeid som tidligere har vært utført av virksomhetens egne ansatte

55 Outsourcing Viktig å vurdere hvorvidt det er en virksomhetsoverdragelse eller om det er outsourcing Selvstendig økonomisk enhet Overført ved kontrakt/sammenslåing Virksomheten i det vesentlige den samme Ved virksomhetsoverdragelse vil det være ulovlig oppsigelse følger med Dersom ikke virksomhetsoverdragelse ordinære oppsigelsesregler

56 Virksomhetsoverdragelse

57 Overføring av virksomhet Må være en reell overføring. Dersom ikke, anses det som oppsigelse.

58 Sluttpakke

59 Sluttpakke Hvorfor benytte seg av sluttpakker? I utgangspunktet dyrere, men ofte raskere og enklere Hvem skal få tilbud? Nivåer

60 TAKK FOR OSS! Advokat Trine Lise Fromreide, Direktør Advokatfirmaet Tlf Advokat PhD Helga Aune, Direktør Advokatfirmaet Tlf

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

ARBEIDSRETT 6TIPS KUTT KOSTNADER OG BEHOLD VIKTIG KOMPETANSE

ARBEIDSRETT 6TIPS KUTT KOSTNADER OG BEHOLD VIKTIG KOMPETANSE Konfl ikter Løs arbeidstvistene utenfor rettsapparatet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Retningslinjer Nytt regelverk om innsyn i ansattes e-post Nedbemanning Ekspertene tipser om omstillingsprosessen

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven NJ arbeider for at den som er nedbemanningstruet skal komme best mulig ut av situasjonen. Det er viktig at du

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer