Regnskap Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes"

Transkript

1 Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investeringer Regnskapsskjema 1a og b - Drift Regnskapsskjema 2a og b- Investering Balanseregnskapet Noter Note 1 - Legater Note 2 Endring i arbeidskapital Note 3 Pensjon Note 4 Garantiansvar Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Bruk og avsetning av egenkapital Note 7 Kapitalkonto Note 8 - Anleggsnote Note 9 Selvkost Note 10 Kortsiktige fordringer Note 11 Avdrag på gjeld Note 12 Finansoversikt /-plasseringer Note 13 Gjeldsforpliktelser Note 14 Årsverk Driftsregnskap Økonomisk oversikt - Kommunalområder Økonomisk oversikt - Virksomhet Investeringsregnskap Investeringer per kostra art Økonomisk oversikt investering Investeringer per prosjekt Investeringer per eldre prosjekt

4 4

5 1 Hovedoversikter 1.1 Økonomisk oversikt Drift Beskrivelse Regnskap Rev budsjett Vedtatt budsj Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Konserninterne utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

6 1.2 Økonomisk oversikt Investeringer Regnskap Rev budsj Vedtatt budsj Regnskap 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / udisponert

7 1.3 Regnskapsskjema 1a og b - Drift Regnskapsskjema 1A i 1 kr. FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Note Regnskap Rev budsjett Vedtatt budsj Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

8 Regnskapsskjema 1B Note Regnskap Revidert budsj Vedtatt budsj Regnskap 2012 Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1A Virksomhet Sentraladministrasjonen Fellesposter Auli barneskole Østgård skole Fjellfoten skole Framtun skole Fenstad skole Neskollen skole Årnes skole Skogbygda skole Pedagogisk tjeneste Runni ungdomsskole Vormsund ungdomsskole Barnehage Familiens Hus Kommuneoverlegen Psykiatri og rus Fysio- og ergoterapi Legevakta Tildelingsenheten Institusjonstjenesten Miljøarbeidertjenesten NAV - Nes Hjemmetjenesten Nes kirkelige fellesråd Kommunal teknikk Kommunal teknikk - selvkost Kommunal forvaltning Kommunal forvaltning - selvkost Bygg- og eiendom Brann, redning og feier Brann, redning og feier - selvkost Kultur Esval avfallsdeponi Næringsvirksomhet Renovasjon næring Netto avsetninger virksomheter Finansstransaksjoner Motpost avskrivninger Merverdiavgiftrefusjon Konsesjonskraft SUM fordelt til drift

9 1.4 Regnskapsskjema 2a og b- Investering Regnskapsskjema 2A Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Regnskapsskjema 2B Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 Investering i anleggsmidler fra skjema 2A Prosjekt tekst Nærmiljøtiltak Digitalisering av kinosalene PS 13/31 - Div utstyr samferdsel PS 13/31 - Forsyningsledning Dyste høydebaseng PS 13/82 Investeringer kirke PS 12/31 - Skilting K-sak 12/118 Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Utvidelse avløp Årnes PS 13/31 - Grensevegen - avløp Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - maskinprosess (756) Fjellf.RA - bygn.messige arb. (756) Fjellf.RA - elektrotekn.arb. (756) Fjellf.RA - VVS tekn. arb. (756) Fjellf.RA - rådgiver (756) PS 13/82 Investeringer Kirker PS 12/31 - Skilt pålegg og adressering PS 12/31 - Gang- og sykkelveier Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen PS 13/31 - Maskiner samferdsel K-sak 78/12 Aggregat Nes sykehjem og rådhuset PS 12/104 Maskiner/utstyr renhold PS 13/31 - Nytt bibliotek Utvidelse Ingeborgrud kirkegård Adm.avsl. Trekanten (700 Sentrumsutvikling) K-sak 12/118 Kommunale veier PS 13/31 - Veglys PS 13/31 - Austavegen PS 12/104 Bruer PS 13/31 - Maskiner samferdsel PS 13/31 - Rehabilitering kommunale bygg PS 13/31 - Ombygging inngang rådhuset Utbedring skole - Ventilasjon PS 13/31 - Maskiner/utstyr renhold Utleieboliger K-sak 78/12 Drakonrud pst K-sak 78/12 Opakermoen pst K-sak 78/12 Sagen pst Sanering Hesteskoen/Runnisvingen K-sak 78/12 Utbedring vannforsyningsnett K-sak 12/118 Eidsv.vegen del K-sak 12/118 RV 2 Rød Sanering Opakermoen K-sak 12/118 Esval gård PS 13/31 - IKT-investeringer K-sak 12/118 IKT-investeringer Skole og barnehager PS 13/82 Minibuss dagavdelingen ps 13/100 Mottakslokaler NAV K-sak 78/12 Infrastruktur kirkeruinene PS 13/31 - Piano kulturskolen Vannbåren varme kulturhuskvartalet Energi økonomisering Kirkebygg Utvidelse Udnes kirkegård Maskiner Samferdsel PS 13/31 - Kommunale veier PS 13/31 - Gang - sykelveier Bystranda Skilting PS 12/104 Knausrud bru PS 13/31 - Rehabilitering kommunale bygg PS 13/100 Adgangskontroll rådhuset PS 13/31 - Erverv av Runnivegen 15 B PS 13/100 Ombygging - ny organisering Uteanlegg skoler og barnehage Maskiner/utstyr renhold K-sak 12/118 Tak Vormsund barneskole K-sak 12/118 El-kjele Vormsund Ungdomsskole PS 13/82 Grønnbakkvegen 13 og PS 13/82Kreklingvegen oms.boliger Bofellesskap PS 13/100 Utstyr Brann og redning Utbedring avløpsnett Utbedring vannforsyningsnett (overflyttet ) Esval Miljøpark Nes KF Adm.avsl. Salg av eiendom

11 Regnskapsskjema 2B Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 Prosjekt tekst IKT-investeringer IKT-investeringer skoler og barnehager Uteanlegg skoler og barnehager Velferdsteknologi Sykehjemmet - utstyr kjøkken Sikkerhetstiltak NAV PS 13/82 Omtekking stoler THX-sal Adm.avsl. Rehabilitering kulturbygg Maskiner og utsyr kirken Kirkebygg PS 13/82 Utvidelse Udnes kirkegård PS 13/82 Utvidelse Ingeborgrud kirkegårder Kommunale veier Blakervegen Hagebyen Drognestoppen Aubergmoen Veglys Gang- og sykkelveier Rehabilitering kommunale bygg Adm.avsl. Svarverud barnehage akustikk Adm.avsl. Fjellfoten skole tak gymsal Esval gård utvendig maling Adm.avsl. NSH utv. belysbing NSH solskjerming Adm.avsl. Fenstand skole, innvendige dører Neskollen skole setningsskader Adm.avsl. Framtun nye ytterdører Splitte strøminntak - nye målere Opaker skole Adm.avsl. Årnes barneskole rep. taktekking Adm.avsl. Fjellfoten skole innv. maling gymsal Adm.avsl. Gamle biblioteksgården etterisolering Rådhuset fasade endringer Runnitunet omsorgsboliger murvegger Adm.avsl. Runni ungdomsskole div. ombygging Auli skole div. utvendig rehab Adm.avsl. Drenering foran kommunestyresalen og gml. biblioteket Rehabilitering utleiebygg Gjerderudvegen Søstersletta Adm.avsl. Ombygning Familiens hus Kjøp av utleieboliger Gamle everksgården - rehabilitering Universell utforming kommunale bygg Landbrukskontoret Prosjektere bofellesskap NBSS og tilpasse NSH for demensbruk Nye skoler Fenstad og Skogbygda -nye pavlijonger PS 13/100 Vormsund u.skole - varmeanlegg og takrep PS 13/100 Vormsund u.skole - pumper, varmeanlegg Ombygging Runnitunet PS 13/100 Søstersletta 3 - rømningsvei Kontorer Familiens hus og teknisk Adm.avsl. Rehabilitering Årnes gamle skole Rehabilitering ridesenteret Rehabilitering Stein skole Adm.avsl. Rehabilitering Nes kikreruiner Utbedring/sanering av avløpsnett Utbedringer vannforsyningsnett Salg av eiendom Eldresenteret - jubileumsrevy PS 13/31 - Nes kirkeruiner Senterutvikling - Årnes SUM investering i anleggsmidler

12 1.5 Balanseregnskapet EIENDELER (A) Anleggsmidler Regnskap Regnskap 2012 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

13 2 Noter 2.1 Note 1 - Legater Konto Kontotekst Ole A.Fallet's minnefond Driftsregnskap: Regnskap Regnskap 2012 Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto Stipend - pedagogisk personell - skolevesenet i Nes Driftsregnskap: Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto Aase Weng's legat - kulturkontoret Driftsregnskap: Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto

14 2.2 Note 2 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap Regnskap 2012 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omløpsmidler (2.1) Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld (2.3) Endring kassekredittlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital Ubrukte lånemidler: Ved utgangen av 2012 hadde kommunen ca 60 mill kroner i ubrukte lånemidler til investeringer. I henhold til praksis innført i 2012, der kommunen tar høyde for ubrukte lånemidler ved årets låneopptak, er det i tatt opp 30 mill kroner i lån til investeringer. Kommunen har nå god kontroll over ubrukte lånemidler og balansen per er 8,6 mill kroner i ubrukte lånemidler. 14

15 2.3 Note 3 Pensjon Generelt om pensjonsordningen i kommunen Nes kommune har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte og ordfører i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Fremtidig pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Beregning av alle pensjonskostnadene utføres av pensjonskassenes aktuarer. Deres beregninger tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Regnskapsføring av pensjon Prinsipper for presentasjon i noter og regler for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner. Regelverket har vært gjeldende siden regnskapsåret Etter forskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G- regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og balanseføres mot kortsiktig fordring / gjeld med tilbakeføring (amortisering) over de neste 10 årene. Fra regnskapsåret 2011 er det gjort regelendringer på føring av amortisert premieavvik. Fordringer/gjeld, som har oppstått fra 2002 til 2010, skal tilbakeføres over 15 år. Kommunene kunne ved innføring av nye regler i 2002 velge tilbakeføring året etter eller tilbakeføre over 15 år. Nes kommune hadde tilbakeføring året etter frem til Fordringer/gjeld, som har oppstått fra 2011, skal utgifts-/inntektsføres over 10 år, jfr. forskriftsendring. Pensjonskostnad Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Premieavvik I løpet av året føres innbetalt premie fortløpende som utgift. På slutten av året beregnes årets netto pensjonskostnad. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad er årets premieavvik. Hvis innbetalt premie er høyere enn beregnet netto pensjonskostnad skal premieavviket føres til inntekt i driftsregnskapet og som fordring i balanseregnskapet. Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et leverer beløp enn den faktiske innbetalte premie. Hvis innbetalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad skal premieavviket føres til utgift i driftsregnskapet og som gjeld i balanseregnskapet. Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie. Estimatavvik Kommunens pensjonsforpliktelser balanseføres som langsiktig gjeld. Det skal hvert år foretas ny beregning av pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal oppdatert grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom forrige års pensjonsforpliktelser og ny beregning (dette års forpliktelser) betegnes estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Tilsvarende betegnes avviket mellom forrige års pensjonsmidler og ny beregning årets estimatavvik for pensjonsmidler. Kommunens pensjonsmidler balanseføres som anleggsmidler. PENSJONSKOSTNAD KLP SPK Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensj.forpl = Brutto pensjonskostnad forventet avkastning på pensj.midlene = Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad = Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) Samlet pensjonskostnad for KLP utgjør i kr 53,900 mill kroner; av dette er det utgiftsført 46,988 mill kroner i kommunens driftsregnskap, i tillegg kommer arbeidstaker andel (2 % av lønn) totalt 7,083 mill kroner samt reduksjon for sikringsordningen 0,171 mill kroner. For SPK er samlet pensjonskostnad 14,807 mill kroner; av dette er 12,297 mill kroner utgiftsført i kommunes driftsregnskap, i tillegg kommer arbeidstakers andel (2 % av lønn) 2,186 mill kroner samt tillegg for inngående balanse fra ,316 mill kroner. 15

16 PREMIEAVVIK KLP SPK Innbet. Premie/tilskudd (ekskl.adm.) Avregning for tidligere år Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) = Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 % Arbeidsgiveravgift av premieavviket Årets premieavvik i KLP er ført som inntekt i kommunens driftsregnskap da innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnad, tilsvarende er premieavviket i SPK ført som utgift da innbetalt premie er lavere enn netto pensjonskostnad. AKKUMULERT OG AMORTITSERT KLP SPK PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik ved utgangen av er 43,300 mill kroner. Dette skal utgiftsføres i driftsregnskapet fordelt over 10 år. Akkumulert premieavvik er en stor utfordring både likviditetsmessig og at den reelle utgiften skyves frem i tid. Nes kommune har avsatt midler på et pensjonsreguleringsfond for å ta høyde for dette; fondets beholdning per 31.desember er 49,800 mill kroner. Dette dekker akkumulert premieavvik samt arbeidsgiveravgift. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE KLP SPK Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler = Netto forpliktelse Arb.g.avg. av (balanseført) netto forpliktelse Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i kommunens balanse. Pensjonsmidlene er ført opp som anleggsmidler og er den del av kommunens eiendeler mens pensjonsforpliktelsene er ført opp som langsiktig gjeld. SPESIFIKASJON AV BRUTTO KLP SPK PENSJONSFORPLIKTELSE UB-ESTIMAT Brutto pensjonsforpliktelse IB Estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse = Brutto pensjonsforpliktese UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelse = Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB-ESTIMAT Brutto pensjonsmidler IB Estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.) Administrasjonskostnader Utbetalinger Forventet avkastning Amortisert estimatavvik - pensjonsmidler = Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler = Brutto pensjonsmidler UB estimat Full amortisering 16

17 ÅRETS ESTIMATAVVIK - KLP Estimat 1.1. Faktisk 1.1. Estimatavvik (full amortisering) Brutto pensjonsforpliktelse - KLP Pensjonsmidler ESTIMATAVVIK - KLP Estimatavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelse pensjonsmidler Akkumulert avvik tidligere år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik ÅRETS ESTIMATAVVIK - SPK Estimat1.1. Faktisk 1.1. Estimatavvik (full amortisering) Brutto pensjonsforpliktelse - SPK Pensjonsmidler ESTIMATAVVIK - SPK Estimatavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelse pensjonsmidler Akkumulert avvik tidligere år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i foregående år og ny beregning betegnes estimatavvik. FORUTSETNINGER Årlig avkastning ( i%) 5,00 4,35 Diskonteringsrente (risikofri rente i%) 4,00 4,00 Årlig lønnsvekst (i%) 2,87 2,87 Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i%) 2,87 2,87 Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i%) 2,87 Forholdstallet fra KRD 1,10 Uttak av AFP (i%): Uttak fra alder (i år) 62 Sykepleiere 33 % Fellesordn - 65 års ald.grense 33 % Fellesordn - 70 års ald.grense 45 % Frivillig avgang for: (i %) Forutsetninger for turn-over: under 20 år år / sykepl/tillitsv år / sykepl/tillitsv år / sykepl/tillitsv 6 minus 0,4 pr år år / sykepl/tillitsv 4 minus 0,2 pr år år / sykepl/tillitsv 1 minus 0,1 pr år over 50 år / sykepl/tillitsv 0 under 20 år / fellesordningen år / fellesordn år / fellesordn år / fellesordn 7, år / fellesordn år / fellesordn 2 over 55 år / fellesordn 0 Antall personer i ordningen Aktive Oppsatte Pensjonister 597 Frivillig avgang (turn-over) inntil fylte 50 (i%) 3 Frivillig avgang (turn-over) over 50 (i%) 0 Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62år) (i%) KLP SPK

18 2.4 Note 4 Garantiansvar Gitt overfor Husbanken Vormsund barnehage Sa - lån nr Norlandia Barnehagene AS - lån nr Kommunalbanken Tomteråsen foreldrelagsbarnehage BA - lån nr Nes Kirkelige Fellesråd lån nr Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr 0272 (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr 0371 (22,7%) Blaker Sparebank Søndre Auli Grendehus AL - lån nr KLP Raumnes & Årnes i.l. - lån nr Funnefoss og Vormsund i.l. - lån nr Stiftelsen Nes Skianlegg - lån nr Digitale Gardermoen - lån nr innfr Digitale Gardermoen - lån nr innfr Digitale Gardermoen - lån nr innfr DNB / FILM & KINO Beløp per Beløp per Digitalisering av kinosalene Sum garantiansvar Utløper år 18

19 2.5 Note 5 Aksjer og andeler AKSJER: Aksjer/andeler Balanseført verdi Markeds- verdi %-vis eierandel Kanmer AS 1) 81 aksjer á kr % Nes Kulturhus A/S % Norsk Filmstudio AS 3731 aksjer á kr Under 1 % Stiftelseskapital i ROKUS IKS innb ,60 % Sum aksjer ) Ligningsverdi per ANDELER: Biblioteksentralen 10 andeler á kr Under 1 % A/L Ovlien Samfunnshus 140 andeler á kr % Romerike BBL 2) 9 andeler Viken Skog andeler á kr Under 1 % Sum andeler ) Andelene hos BORI, Bolibyggelaget Romerike har verdi = 0. De kan kun benyttes ved kjøp av boliger knyttet til BORI. Per Per KLP - egenkapitalinnskudd TOTALT per I ble det innbetalt og utgiftsført i driftsregnskapet selskapskapital til etablering av Romerike Revisjon IKS med kroner Innbetalt selskapsskapital skulle imidlertid vært utgiftsført i investeringsrengskapet og aktivert i balansen under askjer og andeler; og dermed fremkommet i andelsoppstillingen ovenfor. Aktivering av innbetalt beløp på kroner er foretatt i regnskapet for

20 2.6 Note 6 Bruk og avsetning av egenkapital Del 1: Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap Regnskap 2012 Avsetninger til fond SUM(530:550) Bruk av avsetninger SUM(930:958) Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2: Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap 2012 IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av 8,626 mill kroner for. Disponering til andre formål krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del av fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete formål. Ved utgangen av er det totalt 49,8 mill kroner i pensjonsreguleringsfond til dekning av premieavvik, samt 14,749 mill kroner til investeringer i anleggsmidler og 18,118 mill kroner i finansreguleringsfond til dekning av svingninger i finansutgifter (uforutsette avdrag / økning i renteutgifter.) Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Vedtak/sak PS 13/49: Regnskap mindreforbruk 2012 PS 12/121: Budsjettvedtak - pensjonsreguleringsfond / premieavvik Tilrettelagtfritid/folkehelse Vesentlige bruk av avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Vedtak/sak PS 12/121: Budsjettvedtak - finansiering av investeringer Helse prosjekt "Fra plan til realitet" PS 13/82: Økonomirapport 3 - finansiering av investeringer PS 13/100: Økonomirapport 4 - finansiering av investeringer Beløp Beløp

21 Del 3: Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap 2012 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Bundne driftsfond inkludere 9,702 mill kroner i næringsfond og 12,105 mill kroner øremerket selvkostområdene. De øvrige fondene er til kompetanseheving og etterutdanning i skole-, barnehage- og helsesektoren, norskopplæring til innvandrere og boligtilskudd. Del 4: Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering til investeringer på 17,052 mill kroner i. Disponering til andre investeringsformål krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformål men det er totalt avsatt 21,762 mill kroner til bygging av svømmehall, 6,653 mill kroner til kjøp av utleieboliger og 2,062 mill kroner til rehabilitering av kommunale bygg. Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond (1000 kr) Vedtak /sak PS 12/121: Budsjettvedtak - mva fra investeringer PS 13/82: Økonomirapport 3 PS 13/117: Investeringsgjennomgang - avsette salg av eiendommer Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Vedtak /sak PS 12/121: Budsjettvedtak - bruk av mva fra investeringer tidligere år PS 12/121: Budsjettvedtak - finansiering av investeringer PS 13/82: Økonomirapport 3 PS 13/100: Økonomirapport 4 Del 5: Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Beløp Bundet investerings fond KOSTRA art/balanse Regnskap Regnskap IB Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 3,82 mill kroner fra DNB eiendomsutvikling øremerket Gang- og sykkelveg Hvamsmovegen samt 1,0 mill kroner til fotgjengerundergang under jernbanen. 21

22 2.7 Note 7 Kapitalkonto Inngående balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Oppskrivning av aksjer og andeler 0 Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån 0 Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler 0 Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Estimatavvik pensjonmidler 0 Aga pensjonsforpliktelse Reversing nedskriving av fast eiendom 0 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0 Utgående balanse Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avstemming 1) Stiftelseskapital i ROKUS IKS (2012) Korrigering restgjeld ved overføring av lån til Lindorf

23 2.8 Note 8 - Anleggsnote Tekst G00000 G05000 G10000 G20000 G21000 G30000 G40000 G50000 Sum Anskaffelseskost Akkumulert avskr pr Bokført verdi pr Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær * 4 anlegg er utrangert og overført til ØRB 23

24 2.9 Note 9 Selvkost Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle Nes kommune Akershus har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og Regnskapsresultat Selvkostkalkyle selvkostregnskapet Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av Norges Banks 3- årig statsobligasjonsrente + 1 %-poeng. I var denne lik 2,63 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 24

25 1000 kr 1000 kr Selvkostfond Vann Avløp Renovasjon Septikk Feiing Selvkostfond Reguleringsplaner Bygge- og eierseksj.-saker Kart og oppmåling Samlet etterkalkyle Etterkalkylene for er basert på regnskap datert 11. februar Vann Avløp Septikk Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % 95,5 % 77,7 % 106,2 % 84,8 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd

26 Reguleringsplaner Bygge- og Kart og oppmåling Totalt Etterkalkyle selvkost eierseksj.-saker Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 75,2 % 130,1 % 65,9 % 103,3 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Feiing Renovasjon Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % 89,6 % 106,7 % 105,4 % Fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Etterkalkylen for er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske kommuner. 26

27 2.10 Note 10 Kortsiktige fordringer Kundefordringer aldersfordelt per : Ikke forfalt > 30 dager dager < 91 dager SUM Kommunale avgifter og tilknytninger Husleier Barnehage, SFO, kulturskole Helse og omsorg Landbruk og diverse gebyrer teknisk Diverse og tilfeldig fakturering Sum kundefordringer aldersfordelt per Kundefordringer som er innbetalt eller kreditert i Sum kundefordringer per Merverdiavgiftskompensasjon Refusjoner sykepenger / permisjoner Restanser utlån, forskudd, kontantkasser og diverse salg Periodiseringer og mellomregninger Sum kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer over 91 dager ut gjør i overkant av 3,5 millioner kroner herav utestående krav til Årnes gatebruksplan/sentrumsutvikling på kr 2,3 millioner kroner. Arbeidet med gatebruksplanen nærmere seg ferdigstillelse, men det er fremdeles usikkerhet om kravene vil bli innfridd da det har vært vanskelig å få alle grunneiere med på gjennomføringen. Saken forventes imidlertid avklart i løpet av Øvrige kundefordringer anses som uproblematiske Note 11 Avdrag på gjeld Alternativ vekting, metode (A) - Avskrivning (B) - I.B - Anleggsmidler (C) - Langsiktig gjeld ( A / B * C ) - Kontrollgrense Betalt avdrag Differanse

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer