Regnskap Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes"

Transkript

1 Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investeringer Regnskapsskjema 1a og b - Drift Regnskapsskjema 2a og b- Investering Balanseregnskapet Noter Note 1 - Legater Note 2 Endring i arbeidskapital Note 3 Pensjon Note 4 Garantiansvar Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Bruk og avsetning av egenkapital Note 7 Kapitalkonto Note 8 - Anleggsnote Note 9 Selvkost Note 10 Kortsiktige fordringer Note 11 Avdrag på gjeld Note 12 Finansoversikt /-plasseringer Note 13 Gjeldsforpliktelser Note 14 Årsverk Driftsregnskap Økonomisk oversikt - Kommunalområder Økonomisk oversikt - Virksomhet Investeringsregnskap Investeringer per kostra art Økonomisk oversikt investering Investeringer per prosjekt Investeringer per eldre prosjekt

4 4

5 1 Hovedoversikter 1.1 Økonomisk oversikt Drift Beskrivelse Regnskap Rev budsjett Vedtatt budsj Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Konserninterne utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

6 1.2 Økonomisk oversikt Investeringer Regnskap Rev budsj Vedtatt budsj Regnskap 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / udisponert

7 1.3 Regnskapsskjema 1a og b - Drift Regnskapsskjema 1A i 1 kr. FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Note Regnskap Rev budsjett Vedtatt budsj Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

8 Regnskapsskjema 1B Note Regnskap Revidert budsj Vedtatt budsj Regnskap 2012 Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1A Virksomhet Sentraladministrasjonen Fellesposter Auli barneskole Østgård skole Fjellfoten skole Framtun skole Fenstad skole Neskollen skole Årnes skole Skogbygda skole Pedagogisk tjeneste Runni ungdomsskole Vormsund ungdomsskole Barnehage Familiens Hus Kommuneoverlegen Psykiatri og rus Fysio- og ergoterapi Legevakta Tildelingsenheten Institusjonstjenesten Miljøarbeidertjenesten NAV - Nes Hjemmetjenesten Nes kirkelige fellesråd Kommunal teknikk Kommunal teknikk - selvkost Kommunal forvaltning Kommunal forvaltning - selvkost Bygg- og eiendom Brann, redning og feier Brann, redning og feier - selvkost Kultur Esval avfallsdeponi Næringsvirksomhet Renovasjon næring Netto avsetninger virksomheter Finansstransaksjoner Motpost avskrivninger Merverdiavgiftrefusjon Konsesjonskraft SUM fordelt til drift

9 1.4 Regnskapsskjema 2a og b- Investering Regnskapsskjema 2A Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Regnskapsskjema 2B Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 Investering i anleggsmidler fra skjema 2A Prosjekt tekst Nærmiljøtiltak Digitalisering av kinosalene PS 13/31 - Div utstyr samferdsel PS 13/31 - Forsyningsledning Dyste høydebaseng PS 13/82 Investeringer kirke PS 12/31 - Skilting K-sak 12/118 Trygdeboliger Fenstad, Brårud, Skogbygda Utvidelse avløp Årnes PS 13/31 - Grensevegen - avløp Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) Fjellf.RA - maskinprosess (756) Fjellf.RA - bygn.messige arb. (756) Fjellf.RA - elektrotekn.arb. (756) Fjellf.RA - VVS tekn. arb. (756) Fjellf.RA - rådgiver (756) PS 13/82 Investeringer Kirker PS 12/31 - Skilt pålegg og adressering PS 12/31 - Gang- og sykkelveier Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen PS 13/31 - Maskiner samferdsel K-sak 78/12 Aggregat Nes sykehjem og rådhuset PS 12/104 Maskiner/utstyr renhold PS 13/31 - Nytt bibliotek Utvidelse Ingeborgrud kirkegård Adm.avsl. Trekanten (700 Sentrumsutvikling) K-sak 12/118 Kommunale veier PS 13/31 - Veglys PS 13/31 - Austavegen PS 12/104 Bruer PS 13/31 - Maskiner samferdsel PS 13/31 - Rehabilitering kommunale bygg PS 13/31 - Ombygging inngang rådhuset Utbedring skole - Ventilasjon PS 13/31 - Maskiner/utstyr renhold Utleieboliger K-sak 78/12 Drakonrud pst K-sak 78/12 Opakermoen pst K-sak 78/12 Sagen pst Sanering Hesteskoen/Runnisvingen K-sak 78/12 Utbedring vannforsyningsnett K-sak 12/118 Eidsv.vegen del K-sak 12/118 RV 2 Rød Sanering Opakermoen K-sak 12/118 Esval gård PS 13/31 - IKT-investeringer K-sak 12/118 IKT-investeringer Skole og barnehager PS 13/82 Minibuss dagavdelingen ps 13/100 Mottakslokaler NAV K-sak 78/12 Infrastruktur kirkeruinene PS 13/31 - Piano kulturskolen Vannbåren varme kulturhuskvartalet Energi økonomisering Kirkebygg Utvidelse Udnes kirkegård Maskiner Samferdsel PS 13/31 - Kommunale veier PS 13/31 - Gang - sykelveier Bystranda Skilting PS 12/104 Knausrud bru PS 13/31 - Rehabilitering kommunale bygg PS 13/100 Adgangskontroll rådhuset PS 13/31 - Erverv av Runnivegen 15 B PS 13/100 Ombygging - ny organisering Uteanlegg skoler og barnehage Maskiner/utstyr renhold K-sak 12/118 Tak Vormsund barneskole K-sak 12/118 El-kjele Vormsund Ungdomsskole PS 13/82 Grønnbakkvegen 13 og PS 13/82Kreklingvegen oms.boliger Bofellesskap PS 13/100 Utstyr Brann og redning Utbedring avløpsnett Utbedring vannforsyningsnett (overflyttet ) Esval Miljøpark Nes KF Adm.avsl. Salg av eiendom

11 Regnskapsskjema 2B Regnskap Rev Budsj Vedtatt Budsj Regnskap 2012 Prosjekt tekst IKT-investeringer IKT-investeringer skoler og barnehager Uteanlegg skoler og barnehager Velferdsteknologi Sykehjemmet - utstyr kjøkken Sikkerhetstiltak NAV PS 13/82 Omtekking stoler THX-sal Adm.avsl. Rehabilitering kulturbygg Maskiner og utsyr kirken Kirkebygg PS 13/82 Utvidelse Udnes kirkegård PS 13/82 Utvidelse Ingeborgrud kirkegårder Kommunale veier Blakervegen Hagebyen Drognestoppen Aubergmoen Veglys Gang- og sykkelveier Rehabilitering kommunale bygg Adm.avsl. Svarverud barnehage akustikk Adm.avsl. Fjellfoten skole tak gymsal Esval gård utvendig maling Adm.avsl. NSH utv. belysbing NSH solskjerming Adm.avsl. Fenstand skole, innvendige dører Neskollen skole setningsskader Adm.avsl. Framtun nye ytterdører Splitte strøminntak - nye målere Opaker skole Adm.avsl. Årnes barneskole rep. taktekking Adm.avsl. Fjellfoten skole innv. maling gymsal Adm.avsl. Gamle biblioteksgården etterisolering Rådhuset fasade endringer Runnitunet omsorgsboliger murvegger Adm.avsl. Runni ungdomsskole div. ombygging Auli skole div. utvendig rehab Adm.avsl. Drenering foran kommunestyresalen og gml. biblioteket Rehabilitering utleiebygg Gjerderudvegen Søstersletta Adm.avsl. Ombygning Familiens hus Kjøp av utleieboliger Gamle everksgården - rehabilitering Universell utforming kommunale bygg Landbrukskontoret Prosjektere bofellesskap NBSS og tilpasse NSH for demensbruk Nye skoler Fenstad og Skogbygda -nye pavlijonger PS 13/100 Vormsund u.skole - varmeanlegg og takrep PS 13/100 Vormsund u.skole - pumper, varmeanlegg Ombygging Runnitunet PS 13/100 Søstersletta 3 - rømningsvei Kontorer Familiens hus og teknisk Adm.avsl. Rehabilitering Årnes gamle skole Rehabilitering ridesenteret Rehabilitering Stein skole Adm.avsl. Rehabilitering Nes kikreruiner Utbedring/sanering av avløpsnett Utbedringer vannforsyningsnett Salg av eiendom Eldresenteret - jubileumsrevy PS 13/31 - Nes kirkeruiner Senterutvikling - Årnes SUM investering i anleggsmidler

12 1.5 Balanseregnskapet EIENDELER (A) Anleggsmidler Regnskap Regnskap 2012 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

13 2 Noter 2.1 Note 1 - Legater Konto Kontotekst Ole A.Fallet's minnefond Driftsregnskap: Regnskap Regnskap 2012 Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto Stipend - pedagogisk personell - skolevesenet i Nes Driftsregnskap: Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto Aase Weng's legat - kulturkontoret Driftsregnskap: Renteinntekter Gebyrer 0 75 Overskudd Balanse: Danske bank Kapitalkonto

14 2.2 Note 2 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap Regnskap 2012 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Omløpsmidler (2.1) Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater 0 0 Endring obligasjoner 0 0 Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld (2.3) Endring kassekredittlån 0 0 Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital Ubrukte lånemidler: Ved utgangen av 2012 hadde kommunen ca 60 mill kroner i ubrukte lånemidler til investeringer. I henhold til praksis innført i 2012, der kommunen tar høyde for ubrukte lånemidler ved årets låneopptak, er det i tatt opp 30 mill kroner i lån til investeringer. Kommunen har nå god kontroll over ubrukte lånemidler og balansen per er 8,6 mill kroner i ubrukte lånemidler. 14

15 2.3 Note 3 Pensjon Generelt om pensjonsordningen i kommunen Nes kommune har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte og ordfører i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Fremtidig pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Beregning av alle pensjonskostnadene utføres av pensjonskassenes aktuarer. Deres beregninger tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Regnskapsføring av pensjon Prinsipper for presentasjon i noter og regler for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner. Regelverket har vært gjeldende siden regnskapsåret Etter forskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G- regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet og balanseføres mot kortsiktig fordring / gjeld med tilbakeføring (amortisering) over de neste 10 årene. Fra regnskapsåret 2011 er det gjort regelendringer på føring av amortisert premieavvik. Fordringer/gjeld, som har oppstått fra 2002 til 2010, skal tilbakeføres over 15 år. Kommunene kunne ved innføring av nye regler i 2002 velge tilbakeføring året etter eller tilbakeføre over 15 år. Nes kommune hadde tilbakeføring året etter frem til Fordringer/gjeld, som har oppstått fra 2011, skal utgifts-/inntektsføres over 10 år, jfr. forskriftsendring. Pensjonskostnad Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Premieavvik I løpet av året føres innbetalt premie fortløpende som utgift. På slutten av året beregnes årets netto pensjonskostnad. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad er årets premieavvik. Hvis innbetalt premie er høyere enn beregnet netto pensjonskostnad skal premieavviket føres til inntekt i driftsregnskapet og som fordring i balanseregnskapet. Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et leverer beløp enn den faktiske innbetalte premie. Hvis innbetalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad skal premieavviket føres til utgift i driftsregnskapet og som gjeld i balanseregnskapet. Virkningen i regnskapet blir at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie. Estimatavvik Kommunens pensjonsforpliktelser balanseføres som langsiktig gjeld. Det skal hvert år foretas ny beregning av pensjonsforpliktelser som ble balanseført i forrige års regnskap. Ved ny beregning skal oppdatert grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom forrige års pensjonsforpliktelser og ny beregning (dette års forpliktelser) betegnes estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Tilsvarende betegnes avviket mellom forrige års pensjonsmidler og ny beregning årets estimatavvik for pensjonsmidler. Kommunens pensjonsmidler balanseføres som anleggsmidler. PENSJONSKOSTNAD KLP SPK Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensj.forpl = Brutto pensjonskostnad forventet avkastning på pensj.midlene = Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad = Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) Samlet pensjonskostnad for KLP utgjør i kr 53,900 mill kroner; av dette er det utgiftsført 46,988 mill kroner i kommunens driftsregnskap, i tillegg kommer arbeidstaker andel (2 % av lønn) totalt 7,083 mill kroner samt reduksjon for sikringsordningen 0,171 mill kroner. For SPK er samlet pensjonskostnad 14,807 mill kroner; av dette er 12,297 mill kroner utgiftsført i kommunes driftsregnskap, i tillegg kommer arbeidstakers andel (2 % av lønn) 2,186 mill kroner samt tillegg for inngående balanse fra ,316 mill kroner. 15

16 PREMIEAVVIK KLP SPK Innbet. Premie/tilskudd (ekskl.adm.) Avregning for tidligere år Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) = Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1 % Arbeidsgiveravgift av premieavviket Årets premieavvik i KLP er ført som inntekt i kommunens driftsregnskap da innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnad, tilsvarende er premieavviket i SPK ført som utgift da innbetalt premie er lavere enn netto pensjonskostnad. AKKUMULERT OG AMORTITSERT KLP SPK PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik ved utgangen av er 43,300 mill kroner. Dette skal utgiftsføres i driftsregnskapet fordelt over 10 år. Akkumulert premieavvik er en stor utfordring både likviditetsmessig og at den reelle utgiften skyves frem i tid. Nes kommune har avsatt midler på et pensjonsreguleringsfond for å ta høyde for dette; fondets beholdning per 31.desember er 49,800 mill kroner. Dette dekker akkumulert premieavvik samt arbeidsgiveravgift. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE KLP SPK Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler = Netto forpliktelse Arb.g.avg. av (balanseført) netto forpliktelse Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i kommunens balanse. Pensjonsmidlene er ført opp som anleggsmidler og er den del av kommunens eiendeler mens pensjonsforpliktelsene er ført opp som langsiktig gjeld. SPESIFIKASJON AV BRUTTO KLP SPK PENSJONSFORPLIKTELSE UB-ESTIMAT Brutto pensjonsforpliktelse IB Estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse = Brutto pensjonsforpliktese UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelse = Brutto pensjonsforpliktelse UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB-ESTIMAT Brutto pensjonsmidler IB Estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm.) Administrasjonskostnader Utbetalinger Forventet avkastning Amortisert estimatavvik - pensjonsmidler = Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler = Brutto pensjonsmidler UB estimat Full amortisering 16

17 ÅRETS ESTIMATAVVIK - KLP Estimat 1.1. Faktisk 1.1. Estimatavvik (full amortisering) Brutto pensjonsforpliktelse - KLP Pensjonsmidler ESTIMATAVVIK - KLP Estimatavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelse pensjonsmidler Akkumulert avvik tidligere år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik ÅRETS ESTIMATAVVIK - SPK Estimat1.1. Faktisk 1.1. Estimatavvik (full amortisering) Brutto pensjonsforpliktelse - SPK Pensjonsmidler ESTIMATAVVIK - SPK Estimatavvik Estimatavvik pensjonsforpliktelse pensjonsmidler Akkumulert avvik tidligere år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gjenstående samlet avvik Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i foregående år og ny beregning betegnes estimatavvik. FORUTSETNINGER Årlig avkastning ( i%) 5,00 4,35 Diskonteringsrente (risikofri rente i%) 4,00 4,00 Årlig lønnsvekst (i%) 2,87 2,87 Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i%) 2,87 2,87 Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i%) 2,87 Forholdstallet fra KRD 1,10 Uttak av AFP (i%): Uttak fra alder (i år) 62 Sykepleiere 33 % Fellesordn - 65 års ald.grense 33 % Fellesordn - 70 års ald.grense 45 % Frivillig avgang for: (i %) Forutsetninger for turn-over: under 20 år år / sykepl/tillitsv år / sykepl/tillitsv år / sykepl/tillitsv 6 minus 0,4 pr år år / sykepl/tillitsv 4 minus 0,2 pr år år / sykepl/tillitsv 1 minus 0,1 pr år over 50 år / sykepl/tillitsv 0 under 20 år / fellesordningen år / fellesordn år / fellesordn år / fellesordn 7, år / fellesordn år / fellesordn 2 over 55 år / fellesordn 0 Antall personer i ordningen Aktive Oppsatte Pensjonister 597 Frivillig avgang (turn-over) inntil fylte 50 (i%) 3 Frivillig avgang (turn-over) over 50 (i%) 0 Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62år) (i%) KLP SPK

18 2.4 Note 4 Garantiansvar Gitt overfor Husbanken Vormsund barnehage Sa - lån nr Norlandia Barnehagene AS - lån nr Kommunalbanken Tomteråsen foreldrelagsbarnehage BA - lån nr Nes Kirkelige Fellesråd lån nr Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr 0272 (22,7%) Digitale Gardermoen IKS - lån nr 0371 (22,7%) Blaker Sparebank Søndre Auli Grendehus AL - lån nr KLP Raumnes & Årnes i.l. - lån nr Funnefoss og Vormsund i.l. - lån nr Stiftelsen Nes Skianlegg - lån nr Digitale Gardermoen - lån nr innfr Digitale Gardermoen - lån nr innfr Digitale Gardermoen - lån nr innfr DNB / FILM & KINO Beløp per Beløp per Digitalisering av kinosalene Sum garantiansvar Utløper år 18

19 2.5 Note 5 Aksjer og andeler AKSJER: Aksjer/andeler Balanseført verdi Markeds- verdi %-vis eierandel Kanmer AS 1) 81 aksjer á kr % Nes Kulturhus A/S % Norsk Filmstudio AS 3731 aksjer á kr Under 1 % Stiftelseskapital i ROKUS IKS innb ,60 % Sum aksjer ) Ligningsverdi per ANDELER: Biblioteksentralen 10 andeler á kr Under 1 % A/L Ovlien Samfunnshus 140 andeler á kr % Romerike BBL 2) 9 andeler Viken Skog andeler á kr Under 1 % Sum andeler ) Andelene hos BORI, Bolibyggelaget Romerike har verdi = 0. De kan kun benyttes ved kjøp av boliger knyttet til BORI. Per Per KLP - egenkapitalinnskudd TOTALT per I ble det innbetalt og utgiftsført i driftsregnskapet selskapskapital til etablering av Romerike Revisjon IKS med kroner Innbetalt selskapsskapital skulle imidlertid vært utgiftsført i investeringsrengskapet og aktivert i balansen under askjer og andeler; og dermed fremkommet i andelsoppstillingen ovenfor. Aktivering av innbetalt beløp på kroner er foretatt i regnskapet for

20 2.6 Note 6 Bruk og avsetning av egenkapital Del 1: Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap Regnskap 2012 Avsetninger til fond SUM(530:550) Bruk av avsetninger SUM(930:958) Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2: Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap 2012 IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investeringsregnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av 8,626 mill kroner for. Disponering til andre formål krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del av fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete formål. Ved utgangen av er det totalt 49,8 mill kroner i pensjonsreguleringsfond til dekning av premieavvik, samt 14,749 mill kroner til investeringer i anleggsmidler og 18,118 mill kroner i finansreguleringsfond til dekning av svingninger i finansutgifter (uforutsette avdrag / økning i renteutgifter.) Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Vedtak/sak PS 13/49: Regnskap mindreforbruk 2012 PS 12/121: Budsjettvedtak - pensjonsreguleringsfond / premieavvik Tilrettelagtfritid/folkehelse Vesentlige bruk av avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr) Vedtak/sak PS 12/121: Budsjettvedtak - finansiering av investeringer Helse prosjekt "Fra plan til realitet" PS 13/82: Økonomirapport 3 - finansiering av investeringer PS 13/100: Økonomirapport 4 - finansiering av investeringer Beløp Beløp

21 Del 3: Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap 2012 IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. Bundne driftsfond inkludere 9,702 mill kroner i næringsfond og 12,105 mill kroner øremerket selvkostområdene. De øvrige fondene er til kompetanseheving og etterutdanning i skole-, barnehage- og helsesektoren, norskopplæring til innvandrere og boligtilskudd. Del 4: Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap Regnskap IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak om disponering til investeringer på 17,052 mill kroner i. Disponering til andre investeringsformål krever nytt vedtak av kommunestyret. For den resterende del fondets midler er det ikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformål men det er totalt avsatt 21,762 mill kroner til bygging av svømmehall, 6,653 mill kroner til kjøp av utleieboliger og 2,062 mill kroner til rehabilitering av kommunale bygg. Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond (1000 kr) Vedtak /sak PS 12/121: Budsjettvedtak - mva fra investeringer PS 13/82: Økonomirapport 3 PS 13/117: Investeringsgjennomgang - avsette salg av eiendommer Vesentlige bruk av avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr) Vedtak /sak PS 12/121: Budsjettvedtak - bruk av mva fra investeringer tidligere år PS 12/121: Budsjettvedtak - finansiering av investeringer PS 13/82: Økonomirapport 3 PS 13/100: Økonomirapport 4 Del 5: Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Beløp Bundet investerings fond KOSTRA art/balanse Regnskap Regnskap IB Avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 3,82 mill kroner fra DNB eiendomsutvikling øremerket Gang- og sykkelveg Hvamsmovegen samt 1,0 mill kroner til fotgjengerundergang under jernbanen. 21

22 2.7 Note 7 Kapitalkonto Inngående balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Oppskrivning av aksjer og andeler 0 Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån 0 Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler 0 Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Estimatavvik pensjonmidler 0 Aga pensjonsforpliktelse Reversing nedskriving av fast eiendom 0 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0 Utgående balanse Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avstemming 1) Stiftelseskapital i ROKUS IKS (2012) Korrigering restgjeld ved overføring av lån til Lindorf

23 2.8 Note 8 - Anleggsnote Tekst G00000 G05000 G10000 G20000 G21000 G30000 G40000 G50000 Sum Anskaffelseskost Akkumulert avskr pr Bokført verdi pr Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 20 år 30 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Ikke avskrivbar Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær * 4 anlegg er utrangert og overført til ØRB 23

24 2.9 Note 9 Selvkost Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle Nes kommune Akershus har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og Regnskapsresultat Selvkostkalkyle selvkostregnskapet Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av Norges Banks 3- årig statsobligasjonsrente + 1 %-poeng. I var denne lik 2,63 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 24

25 1000 kr 1000 kr Selvkostfond Vann Avløp Renovasjon Septikk Feiing Selvkostfond Reguleringsplaner Bygge- og eierseksj.-saker Kart og oppmåling Samlet etterkalkyle Etterkalkylene for er basert på regnskap datert 11. februar Vann Avløp Septikk Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % 95,5 % 77,7 % 106,2 % 84,8 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd

26 Reguleringsplaner Bygge- og Kart og oppmåling Totalt Etterkalkyle selvkost eierseksj.-saker Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Tilskudd/subsidiering Resultat Kostnadsdekning i % 75,2 % 130,1 % 65,9 % 103,3 % Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Feiing Renovasjon Totalt Etterkalkyle selvkost Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,63 %) Indirekte netto driftsutgifter Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) Resultat Kostnadsdekning i % 89,6 % 106,7 % 105,4 % Fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond/fremførbart underskudd Etterkalkylen for er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske kommuner. 26

27 2.10 Note 10 Kortsiktige fordringer Kundefordringer aldersfordelt per : Ikke forfalt > 30 dager dager < 91 dager SUM Kommunale avgifter og tilknytninger Husleier Barnehage, SFO, kulturskole Helse og omsorg Landbruk og diverse gebyrer teknisk Diverse og tilfeldig fakturering Sum kundefordringer aldersfordelt per Kundefordringer som er innbetalt eller kreditert i Sum kundefordringer per Merverdiavgiftskompensasjon Refusjoner sykepenger / permisjoner Restanser utlån, forskudd, kontantkasser og diverse salg Periodiseringer og mellomregninger Sum kortsiktige fordringer Kortsiktige fordringer over 91 dager ut gjør i overkant av 3,5 millioner kroner herav utestående krav til Årnes gatebruksplan/sentrumsutvikling på kr 2,3 millioner kroner. Arbeidet med gatebruksplanen nærmere seg ferdigstillelse, men det er fremdeles usikkerhet om kravene vil bli innfridd da det har vært vanskelig å få alle grunneiere med på gjennomføringen. Saken forventes imidlertid avklart i løpet av Øvrige kundefordringer anses som uproblematiske Note 11 Avdrag på gjeld Alternativ vekting, metode (A) - Avskrivning (B) - I.B - Anleggsmidler (C) - Langsiktig gjeld ( A / B * C ) - Kontrollgrense Betalt avdrag Differanse

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer