Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap."

Transkript

1 Kurs regnskap og økonomi allmennleger Ilsetra Innledning : Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap. Innføring i de generelle lover og bestemmelser som gjelder bokføring, regnskap og regnskapsplikt. Budsjett, regnskapsrapporteringer og årsregnskapet. Fordeling av kostnader ved legesenteret, fordelingsmodeller. Dokumentasjon av inntekter og utgifter, organisering av bilag. Årsoppgjøret, årsregnskap samt hvordan en skal forstå regnskapet. Bokettersyn hvilke rettigheter og plikter man har. Legen som forretningsdrivende. Fastlegen og legesenteret er en bedrift som skal drives forsvarlig. Faglig Moralsk Etisk Økonomisk Administrativt Organisatorisk medisinske hensyn aspekter ved dette legeetikk, etikk overfor pasient, overfor myndigheter tjene penger, drive forsvarlig og fornuftig økonomisk avtaler, ansatte, HMS, regnskap, økonomi ansvar, ledelse, rutiner Utdanning og praksis rettet mot fag og faglighet, ikke mot virksomheten. Dilemma i dette, kan det oppstå? Listestørrelse, hva man klarer og ønsker å håndtere med henblikk mot økonomi. Antall konsultasjoner pr dag, faglighet kontra økonomi. Inkasso på egenandeler kontra moral og etikk. Inkasso - ettergivelse Prøvetaking, medisinsk betinget kontra inntjeningen. Takstsystemet for øvrig, kombinasjonsmulighetene. «Tyne systemet», fornuft, faglig relevans

2 Regler for legenes regnskap. Samme regler for leger som for alle andre bedrifter. Svært mange lover, regler og forskrifter å forholde seg til. Regnskapsloven Bokføringsloven Forskrift om bokføring God regnskapsførerskikk Skatteloven. Skattebetalingsloven Arbeidsmiljøloven overordnet regelverk hvordan utføre bokføringen ajourhold, rapportering, dokumentasjon anbefalinger om utførelse dok. med mer Bestemmelser, forskrifter, uttalelser skattetrekk, innberetning, oppbevaring av skattetrekksmidler, frister med mer avtaler, ordninger, virksomhetsoverdragelse med mer Hva skal man med regnskapet et nødvendig onde? Styringsverktøy For utbetalinger fra HELFO Utbetaling fra NAV og SOP Finansiering Kostnadsfordeling Grunnlag for skatt Egen næringskonto hva har man råd til løpende drift, lønn investering ved senteret utvidelser med mer oppgjør, sikre inntektene sine ved sykdom eller annet, sikre og trygge seg og sine egne lån, hus, hytte, bil, praksis Grunnlag for deling av utgifter ved senteret fordelingsmodeller / avtaler korrekt inntekt og kostnad, skatteplanlegging over tid sparer regnskapsfører for masse bryderi og krav til totalitet på konto. Enkelt å sjekke. Bedre og mer målrettet oversikt i næringsøkonomien

3 Fordeling av kostnader leie på senteret : Svært mange legesenter drives som et kostnadsfordelingssted. Det betyr at hovedmålsetningen med senteret eller fellesskapet svært ofte er at man har en juridisk enhet som innehar ansettelsesavtaler, leieavtaler med mer og at de deltakende leger ønsker å finne en «rettferdig» modell for fordeling av disse kostnadene. Det ligger da i kortene at senteret skal ende opp med et tilnærmet 0-resultat. Nettopp dette å fordele kostnadene er nok det som ofte kan skape en uoverensstemmelse ved et legesenter og få et ellers godt samarbeide til å knirke i sammenføyingene. Det er mange måter å fordele kostnadene på, men man deler ofte mellom : - Faste kostnader - Variable kostnader - Forbruksmateriell De element man ofte benytter i en fordelingsmodell er : - Listestørrelse - Kurative dager - Inntjening - Pasientkonsultasjoner Man forsøker etter beste evne i en slik fordelingsmodell å forhindre at man på en enkelt måte skal kunne tilpasse seg uønskede effekter, for eksempel at å jobbe en dag mindre pr uke men med lengre dager skal gi en kraftig innsparing for den aktuelle legen. Man ønsker også ofte å fordele en del faste kostnader slik at det skal motivere deltakere til å være mer på jobb, for å utnytte resurser ved kontoret. Har i presentasjonen lagt inn noen eksempler for å vise hvordan ulike fordelinger og ulike nøkler slår ut. Det er viktig at fordelingene er regulert i avtaleform, for eksempel i internavtale,slik at man har en forutsigbarhet med tanke på fordeling og utgiftsnivå. Det er også viktig å forsøke å forstå hvordan ulike fordelingsnøkler eller måltall slår ut i en modell og hvordan man kan tilpasse seg. Det er viktig å se hvilke uønskede effekter som kan komme. Forutsetninger Eierandel Kurative dager Inntekt bto Salg Liste Lege 1 33,33 2 kr ,00 kr , Lege 2 33,33 3 kr ,00 kr , Lege 3 33,34 5 kr ,00 kr , Sum kr ,00 kr ,

4 Har lagt inn fire forskjellige modeller her som kan vise noen av effektene. Se spesielt på inntektsforskjellene på lege 1 og 3 og hvor «lite» forskjell det blir i månedlig betaling i modell 1 og 4. Modell 1 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnad pr mnd kr ,67 kr ,33 kr ,00 Basis 400 pr pas kr ,67 kr ,33 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,00 kr ,00 kr ,00 Modell 2 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable inntekt kr ,85 kr ,85 kr ,31 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,85 kr ,85 kr ,31 Kostnad pr mnd kr ,15 kr ,15 kr ,69 Basis 400 pr pas kr ,67 kr ,33 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,48 kr ,82 kr ,69 Modell 3 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable kurative dager kr ,00 kr ,00 kr ,00 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnad pr mnd kr ,00 kr ,00 kr ,00 Basis 400 pr pas kr ,67 kr ,33 kr ,00 Nto kostnad mnd kr 8 333,33 kr ,67 kr ,00 Modell 4 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable inntekt kr ,85 kr ,85 kr ,31 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,85 kr ,85 kr ,31 Kostnad pr mnd kr ,15 kr ,15 kr ,69 Basis 400 pr pas kr ,67 kr ,33 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,48 kr ,82 kr ,69 Viktig at man foretar en vurdering av dette før man aksepterer en modell. Viktig å være bevist på hvordan det slår ut for akkurat deg!!

5 De tre faser : Budsjett : Budsjett er et styringsverktøy, basert på kvalifisert antakelse om fremtid drift, altså både inntekter og kostnader i driften. Dette gjelder både for likviditet og for drift. Legesenter utarbeider ofte budsjett. Dette for å finne ut hvor mye den enkelte lege må innbetale til driften månedlig. Få leger anvender budsjett som styringsverktøy. Overtakelse av praksis bør være basert på et budsjett. Har vi råd til dette? Pris / lån Nyinvesteringer i utstyr, ansettelser, endring i driften. Vil vi få nok inntekt, vil kostnader bli for store? Regnskap : Daglig oppgjør, kassefunksjonen. Kassedagbok kontra datasystem ( fagsystem ) Senter : Normalt at sekretær foretar dagsoppgjør kasse og utbetaling til legen. Legens egne kontanter, kassedagbok, uttak til lege er lik inntekt, er enkelt. Men krav om kasseoppgjørsbok. Daglige inntekter på egenandeler inn og samme beløp som uttak til legen. Da er fagsystemet godkjent som kasse, kontantkvittering til pasient! Dagsoppgjør ligger i datasystem, legen tar ut periodeoppgjør for hver måned til sitt regnskap. Kontante egenandeler fra senteret til legen via bank medfører at man for legens del slipper unna kassedagbok. Periodeoppgjør for hele året ( altså periode ) er også greit å ta ut for å se totalitet. For å kunne effektivisere skranketjenestene og ikke minst betalingsløsningene ved legesentre er det utviklet forskjellige løsninger med tanke på hvordan pasientene kan betale for seg og hvordan man få inn utestående fordringer, altså giroegenandeler. Ved behandling av betaling i skranke tar dette tid, man må stå i kø to ganger og man generer ekstra arbeide i etterkant med bl.a. skriving av kassebok samt at innfordring av utestående tar tid. Betalingsautomat med integrasjon kan gi gode innsparinger og også medføre en kraftig effektivisering. Innfordringsløsningene gir også forenklinger administrativt og arbeidsmessig, samt gi bedret likviditet.

6 Se følgende linker som viser aktuelle leverandører : Periodeoppgjør i fagsystem, hva må en ta ut på papir? Periodeoppgjør minimum for hver måned. Periodeoppgjør for hele året ( sladrespeil ) Utestående fordringer pr årsskiftet. Dagsoppgjør i systemet, elektronisk lagret. Organisering av bilagene, hva er bilag, hva må man ta vare på og hvor lenge. Hva er et bilag? Faktura, betalingsdokumentasjon. Skille mellom primærbilag, sekundærbilag og annen dokumentasjon. Primærbilag : Faktura, betalingsdokumentasjon Kassedagbok, periodeoppgjør Vedtak og utbetaling fra HELFO, capita tilskudd Kontoutskrifter Sekundærbilag : Fakturaunderlag, bestillingssedler, Ordresedler, pakksedler, Avtaler, leasing bil, husleiekontrakter Fastlegeavtale, internavtale senter Nye regler nå om fem år fra Ikke kast eller makuler noe før etter Oppbevaringsplikt : lov om bokføring 13 Papir og elektronisk 5 år ( primærbilag ) Sekundær, 3,5 år Forslag om reduksjon til 5 år. Hva med dagsoppgjør etter 3,5 år? Vil komme presiseringer i løpet av året, men dokument omtalt i 13, 1, 2 og 3 vil nok måtte oppbevares i alle fall i ti år for det som nå er eldre enn 5 år

7 Føring av regnskapet gjennom året hvordan organisere dette? Lovkrav er ajourhold av regnskapet minst hver 4 måned. Lov om bokføring 7, unntak under 300 bilag. 1 gang pr år. 300 bilag ( hva er bilag for myndighetene? ) Kortbetaling til konto, giro egenandel, over 300 bilag. Lage en rutine der man har en perm til dette. Hva ønsker regnskapsfører? Hvordan gjøre det enklest for oss selv? Inntekter Periodeoppgjør måned, vedtak om utbetaling fra HELFO, capitatilskudd, praksiskomp. kommunen Andre inntekter, forsikring, politi, SOP. Kasseoppgjør, kortterminal, giroegenandeler Rapporter fra terminalen, rapporter fra innfordrings- Selskap, inkasso og annet Kostnader Dele opp i typer / art eller på dato igjen hva ønsker man Leverandørspesifikasjoner er et lovkrav Medisiner, forbruk Lønn og personalkostnader Husleie, andre leiekostnader Betaling til legesenter Gebyr og honorar vedrørende terminal eller innfordring Andre kostnader ( obs notat på bilag! ) Annet : Kontoutskrifter - egen næringskonto!! Avtaler

8 Organisasjonsform : Hvilken organisasjonsform er det på legesenteret og på vår egen virksomhet : EPF enkeltpersonforetak med hud og hår ANS ansvarlig selskap en for alle, alle for en DA selskap med delt ansvar bare sin egen % andel NUF norsk filial av utenlandsk foretak selskapskapital, kreditt? LTD avdeling av utenlandsk selskap som over AS aksjeselskap ansvarlig for aksjekapitalen SA samvirkeforetak ikke ansvarlig personlig KF kontorfellesskap ingen egen jur ordning De forskjellige formene krever forskjellige regnskaper og skjemaer til innsendelse til Skattekontoret og for en del av disse er det også plikt til å sende inn årsregnskaper til Brønnøysund. Det er også store forskjeller på skattemessig behandling og også på ansvarsforholdene. Her bør man foreta en nøye vurdering før man eventuelt velger på nytt eller endrer noe. Årsoppgjør : Hva er årsoppgjøret og hva må vi huske på spesielt. Årsoppgjør er et sammendrag av regnskapet for hele året. - vurdering av varelager - periodisering, inntekt og kostnad - vurdering av utestående fordringer - vurdering av avskrivning kontra kostnadsføring - andre årsoppgjørsposter, hjemmekontor, bruk av bil osv - en verifisering av totalitet inntekt og kostnad - en verifisering av balansen eier vi alt dette osv Egne lovkrav for aksjeselskap og for ANS / DA over en viss størrelse. Offisielt regnskap, noteopplysninger og årsberetning, Brønnøysund. OBS! Ad NUF og LTD, husk Brønnøysund med off.regnskap. Mindre formelle krav til utseendet på årsoppgjør for andre. AS Endring fra mai 2011, der selskap med mindre enn 5 mill i omsetning, under 10 ansatte og under 20 mill på balansen, ikke lenger må ha revisor. Fra 2012 har det også blitt ytterligere en endring der kravet til aksjekapital nå er endret til ,- Dette også for å demme opp med tanke på NUF og LTD. Før dere etablerer sjekk reglene nøye hva gjelder nå?

9 Ligningspapirer : Hva skal vi levere selvangivelse, næringsoppgave personinntektsskjema, saldoskjema bil, formue, kommune, andre skjema Når skal vi levere frist på papir Frist AltInn Utsettelse? kun regnskapsfører/revisor Hvordan skal vi levere papir eller elektronisk Hva ønsker myndighetene Hva er enklest for skattyter PSA næringsdrivende Tilbakemelding fra skatteetat skatteoppgjør lønnstaker juni Skatteoppgjør andre okt Endringer frem til året etter Dette krever varsel fra skatteetat Føring av eget regnskap kontra regnskapsfører. Regnskap kan nå føres i regneark under gitte forutsetninger.(gbs HU ) 300 bilag, igjen hva er bilag? Finnes gode regnskapsprogram samt også årsoppgjørsprogram Regnskapsfører som samtalepartner rådgiver Hva tjener man mest på, være lege og la andre føre regnskapet Sikre at grunnlag blir korrekt, husk at skatt er for en lege ved et senter den største eller nest største utgiftsposten gjennom ett år. Risiko for straffeskatt tilleggsskatt. Bekreftelser på skjema og søknader, for eksempel SOP og NAV.

10 Regnskapsforståelse : Hvordan lese et regnskap Regnskapet består av flere deler Resultat Balanse Kundereskontro Leverandørreskontro Vesentlighet Substans - Endringer Hva er det viktige Hvordan går bedriften, utvikling, endring Substans i balansepostene Totalitet i resultat Sammenligning mot hva fjorår eller budsjett Greier vi å betale det vi skal i tide? Får vi inn det vi har utestående? Historie eller tolke faresignaler Regnskap er jo basert på det som har skjedd Budsjett er basert på fremtid Endringer i regnskapet Lønn, drift ved senter, utvikling Likviditet Oppfølging med regnskapsfører Nøkkeltall Bruker vi nøkkeltall diagram? Sammenligninger fjorår budsjett Inntekt samlet pr pasientkonsultasjon? Kostnad samlet pr pasientkonsultasjon? Har vi kontroll på driften?

11 Bokettersyn : Medieoppslag om leger som snyter og unndrar Leger og taxieiere som verstinger? Tjener legene for mye? Gjelder dette allmennlegene eller andre grupper? Bokettersyn den store skrekken? Varsel? Skriftlig med frist eller uanmeldt. Hvorfor uanmeldte ettersyn? Hvem utfører dette Skatteetatens revisorer eller kontrollører, Skatteoppkreveren (Kemneren) også ad skattetrekk. Leg.plikt! Hvorfor? For å kontrollere riktigheten av regnskap og skattegrunnlag Hvordan foregår et ettersyn Ved varslet ettersyn skal regnskapsmaterialet samt underlagsmateriale sendes inn til skatteetat, eller det avholdes et kontrollbesøk der man gjennomgår materiell ved legens kontor eller hos legens regnskapsfører. Tar med materialet inn til skatteetaten for så å gjennomgå dette grundigere Uanmeldt, kontrollør kommer til legens kontor Viser leg og skriftlig grunnlag for hvorfor man kommer, altså den som har besluttet bokettersyn og lovhenvisning til dette Hvorfor uanmeldt? Oslo opplevde at timebøker og avtalebøker var blitt borte ved varslede kontroller, men at det eksisterte gjerne to sett ved uanmeldte besøk.

12 Hva er man på jakt etter Gjennomgå regnskapet for å se at det er ført ihht gjeldende lover og regler. Nødvendig og tilfredsstillende system og dok. Formalia Totalitet i inntektene Næringstilknytning i kostnadene, ikke private Forbedringer i system og rutiner Hvordan opptre, hvilke rettigheter og plikter har man Plikt til å samarbeide og utlevere det materiell en kontrollør vil ha! Bidra til en god gjennomføring av kontrollen, hva det nå betyr? Rettigheter til å beskytte pasientopplysninger ( ikke sammenblande timebøker med journaler ) Være bevist på hva man sier jfr. verkstedet!! Alt du sier kan og vil bli brukt mot deg Endelig rapport og klageadgang Når myndighetene har gjennomført kontrollen, vil det normalt komme henvendelser, skriftlig eller muntlig med ønske om utdyping eller tilleggsinformasjon. Når dette er gjennomgått kommer det normalt et utkast til rapport, som man kan komme med innsigelser mot eller tilføyninger til. Etter dette vil det bli en sluttrapport. Ved formelle feil, altså mangler ved regnskapet vil det bli gitt pålegg om å endre måten å føre regnskapet på, eksempel kassedagbok. Dette heter bokføringspålegg.

13 Ved endring av regnskapet, øking av inntekter eller reduksjon av kostnader, vil det bli gjennomført et forslag til vedtak som også omfatter ligningen, altså endring av tidligere års ligninger. Her kan det være snakk om tilleggsskatt som en del av straffen Her gis det en frist til å komme med svar. Her er det viktig å være våken med tanke på frister. Endring i organisering i skatteetaten medfører nå at det er kun en ankemulighet etter dette, skatteklagenemda. Pålegg, hvordan følges dette opp, dagbøter. Pålegg går på det formelle i regnskapet eksempelvis reskontroføring kunder og leverandører eller kassedagbok. Her gis det pålegg som en bør rette seg etter. Kontroll som senere avdekker at man ikke har rettet seg etter tidligere gitte pålegg, kan gi tvangsmulkt. Beløpet er kr. 860,- ( ett rettsgebyr ) pr dag. Her kan beløpet komme opp i totalt kr ,- Kan også gi pålegg med en frist til å rette opp det som er feil eller mangelfullt. Materialet skal da sendes inn etter endring / retting. Dersom dette ikke gjøres innenfor fristene eller ikke gjennomføres i det hele tatt, kan man ilegges bøter / tvangsmulkt.

Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Normaltariff takster

Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Normaltariff takster Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Normaltariff takster Temaoversikt Fradrag i regnskapet Avskrivninger Goodwill Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling

Detaljer

Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Grunnkurs B - Oslo

Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Grunnkurs B - Oslo Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2016 Grunnkurs B - Oslo Temaoversikt Fradrag i regnskapet Avskrivninger Goodwill Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling

Detaljer

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Mars 2017 Bodø

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Mars 2017 Bodø Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Mars 2017 Bodø Temaoversikt Fradrag i regnskapet Avskrivninger Goodwill Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling

Detaljer

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Sept 2017 Geilo. Temaoversikt. Fradrag

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Sept 2017 Geilo. Temaoversikt. Fradrag Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Sept 2017 Geilo Temaoversikt Fradrag i regnskapet Avskrivninger Goodwill Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling

Detaljer

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B 2015 Trondheim

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B 2015 Trondheim Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B 2015 Trondheim Temaoversikt Fradrag i regnskapet Avskrivninger Goodwill Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Etablererkontoret Telemark

Etablererkontoret Telemark Etablererkontoret Telemark dekker regionene Grenland/Vestmar Midt- Telemark Vest- Telemark Øst- Telemark Geografisk nedslagsfelt og lokalisering 18 kommuner Hvorav 16 kommuner bosetter flyktninger Kontorer

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

KONKURSRÅDET. Knut Ro. Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 KONKURSRÅDET Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010 Formålet med bobehandlingen Privatrettslig skaffe kreditorene best mulig dekning - Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler - Forsøke å forøke boets

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2011

Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2011 Oppstartsmøte med økonomidirektør og ev fylkesrådmann Revisjonen har oppstartsmøte med økonomidirektør og fylkesrådmann tidlig på høsten for å gå kort gjennom revisjonsprosessen og for informasjonsutveksling

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25 Innhold Del I Innledning... 13 Kort historie... 15 Norske bokføringsregler før bokføringsloven... 15 Bokføringsloven... 16 Definisjon av bokføring... 22 Oppbygning av bokføringsloven... 24 Del II Lov,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune 2016

Hordaland fylkeskommune 2016 Oppstartsmøte med økonomidirektør og ev. fylkesrådmann Oppstartsmøte med fylkeskassen Revisjonen har oppstartsmøte med økonomidirektør og fylkesrådmann tidlig på høsten for å gå kort gjennom revisjonsprosessen

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon

Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Effektiv tilskuddsforvaltning - Gjenbruk av offentlig informasjon Oversikt over relevante registre fra Brønnøysundregistrene og hvordan man kan bruke disse Innholdet i presentasjonen En oversikt over hvilke

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet Siv-Karine Brødreskift Selvangivelsen 2013 Sjekk selvangivelsen til den du er verge for! Er alle inntekter kommet med? Flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere?

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Frokostseminar Aksjonærregisteret

Frokostseminar Aksjonærregisteret Bergen 12.01.2012 Frokostseminar Aksjonærregisteret Kort introduksjon Halvor Vågslid Haga Produktsjef/Tjenesteeier Verdipapirer Skattedirektoratet Halvor.haga@skatteetaten.no Aksjonærregisteret presentasjon

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13

Innhold. Forord 11. 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 Innhold Forord 11 1 Innledning og sammendrag 13 1.1 Innledning 13 1.2 Sammendrag 13 2 De formelle rammebetingelsene 18 2.1 Lover og forskrifter som er relevante i forbindelse med bokføring og utarbeidelse

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået):

Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): OPPDRAGSAVTALE Vedlegg A Oppdragsgiver (Kunden): IKA Finnmark IKS Organisasjonsnummer: 996 878 996 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): xxxxx Organisasjonsnummer:

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg Likeverdig behandling Halvdagssamling 04.06.14 Quality Hotel, Sarpsborg I dag Status forskriftsarbeid Ikke-kommunale barnehagers bruk av tilskudd og foreldrebetaling Økonomiforskrift til barnehageloven

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Fafo Østforum seminar 30.08.05 Kort presentasjon av Sentralskattekontoret

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/12251 28.11.2016 Fakturering av kredittkortgjeld - forslag til forskrift 1. Innledning I 2013 fastsatte Finanstilsynet

Detaljer

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5.

Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften kapittel 5. Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge er folkeregistrert. Fullstendighetserklæring for år.. /periode fra til..(v/ opphør) jf. vergemålsloven 35, 36, 53 og vergemålsforskriften

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime

KONKURSRÅDET. Konkursbehandling (Bosiden) i praksis. Adv. Karen Margrethe Rime KONKURSRÅDET Konkursbehandling (Bosiden) i praksis Adv. Karen Margrethe Rime Hva er konkurs? Kollektiv tvangsforfølgning et generalbeslag, der eiendelene til eksempelvis en person eller et selskap blir

Detaljer

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer