Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger"

Transkript

1 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner for årsoppgjør blir laget i forbindelse med årsoppgjøret for Avstemming Rutiner for avstemming av balansekonti, herunder rutiner for oppgjør og avstemming av kontantkasser og utenlandske sentre. Rutine for avgiftsrapportering til Fylkesskattesjefen Rutine for avstemming av Statens konsernkonto (SKK) Rutine for avstemming av remiteringskonto Rutine for kontroll av uoppgjorte kreditnotaer Rutine for oppgjør og avstemming av omsetning i kontantkasser

2 Rutine for avgiftsrapportering til Fylkesskattesjefen Nøkkelhendelse: Kommentar: Terminvis rapportering Frister for terminoppgaver merverdiavgift: 1.TERMIN: 1. (jan-feb) frist for innsending: TERMIN: 2. (mar-apr) frist for innsending: TERMIN: 3. (mai-jun) frist for innsending: TERMIN: 4. (jul-aug) frist for innsending: TERMIN: 5. (sep-okt) frist for innsending: TERMIN: 6. (nov-des) frist for innsending: HA/ØK Fyll ut mva- oppgaven på følgende vis: Ta ut rapporter fra Agresso Ta ut saldotabell spørring Resultat/Balanse. Denne viser samlet omsetning og uttak innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Bevegelsen i perioden (dvs UB-IB) skal i post 1 i mva-oppgaven. Kontoanalyse for art viser samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven, og skal i post 2 i mva-oppgaven. Ta ut kontoanalyse for art Ta ut kontoanalyse for konto 2710 i terminen. Saldo på kontoen dividert med 0,25 skal i post 4 i mva- oppgaven (NB: sjekk om det er store avvik mellom post 4 og forrige rapport. Mindre avvik må påregnes, men større avvik må undersøkes nærmere). Post 3 i mva-oppgaven er differansen mellom bevegelse art (UB-IB) minus post 4, 5 og 6. NB! Sjekk post 2: beløpet for denne posten skal være summen av post 3, 4, 5 og 6. Ta ut kontoanalyse for art 2712 for den aktuelle periode (mp 00-99). Saldo skal til post 5 i mva-oppgaven. Ta ut kontoanalyse for art 2713 for den aktuelle periode (mp 00-99). Saldo skal til post 6 i mva-oppgaven. Ta ut kontoanalyse for art 2723 for den aktuelle periode (mp 00-99). Saldo skal til post 7 i mva-oppgaven. NB! Ta ut rapport Økonomisk avgiftsregister for den aktuelle periode (ØPA Regnskapsseksjonen_AP UIO/Annet/Prosessforespørsler/Kjør. Parametre: Innput, AP, mva-kode 06). Kontroller at mva-beløp i denne rapporten stemmer med mva-beløp i kontoanalysen. Evt. feil skal avklares og korrigeres i AP. Ta ut kontoanalyse for art 2720 og 2721 for den aktuelle periode (mp 00-99). Summem av saldo art 2720 og 2721 skal til post 8 i mvaoppgaven. Ta ut kontoanalyse for art 2722 for den aktuelle periode (mp 00-99).

3 Saldo skal til post 9 i mva-oppgaven. Ta ut kontoanalyse for art saldo skal til post 10 i mvaoppgaven. 2 HA/ØK 3 HA/ØK Sjekk at det er samsvar mellom grunnlags- og mva tall i mva oppgaven. Standard mva-oppgaven fylles ut av saksbehandler, signeres av en autorisert leder ved ØK og sendes skattemyndighetene. NB: Det er viktig å gjøre dette før fristen er utløpt. Hvis man har tilgang til Altinn skal mva-oppgaven fylles ut elektronisk av saksbehandler og godkjennes av gruppeleder eller en annen person som har fullmakt til det. Kopi av signert mva-oppgave eller elektronisk kvittering fra altinn oppbevares sammen med kontorapporter fra Agresso og relaterte konteringsskjemaer i en separat mappe. Referanser: 4 HA/ØK 5 HA/ØK 6 HA/ØK Ved avgift å betale: Registrer inngående faktura i OF på leverandørnummer med korrekt KID-nummer fra bank-giro mottat fra Fylkesskattekontoret. NB! Ved evt. internett-rapporterin registrer KID-nummer som står på elektornisk kvittering. Ved kontering av faktura bruk art: 2740 (Oppgjørskonto mva). NB: faktura må betales før fristen for levering av mvaoppgave til Oslo Fylkeskattekontor. Ved avgift til gode: Fyll ut konteringsskjema til saksbehandler som konterer manuelle innbetalinger etter at beløpet er godskrevet HHs bankkonto. må også lage GL-bilag for å tømme avgiftskonti mot oppgjørskonto: art Debet (hvis HH har mva til gode), og Kredit (hvis HH skylder mva); art Debet, art Debet, art Kredit, art Kredit, art Kredit, art Debet, art Kredit. Konteringsskjema føres i Agresso, skrives ut, signeres leder i ØK og leveres til kontering.

4 Avstemming av Statens konsernkonto (SKK) leveres 15. hver måned. Nøkkelhendelse: regnskap lukket Kommentar: skal oppfylle kravene mht avstemming, jfr økonomi- reglementet samt kravene stilt fra SSØ til innrapportering. 1 HA/ØK Avstemme oppgjørskonto nr. xxxx.xx.xxxxx i Norges Bank. Hver måned sjekkes at saldo på oppgjørskonto i Agresso (art 19**) stemmer overens med kontoutskrift fra Norges Bank. Arbeidskonti avstemmes separat. Referanser: jfr månedlig avstemming av art 19*, og arbeidskonti SKK 2 HA/ØK / For å avstemme (evt ta ut rapport på) oppgjørskonto: "kontoutdrag UiO" for avstemmingsperioden.

5 Kontroll over uoppgjorte kreditnotaer Hver måned (løpende kontroll), ved tertial- og årsavslutning (rapport med tabeller og diargramer) Nøkkelhendelse: Man lager en oversikt over uoppgjorte kreditnotaer pr. siste dag i den aktuelle måneden. 1 HA/ØK Kjør standard rapport i Agresso: Åpne leverandørposter Kontroller alle leverandører med kreditverdier. Send krav til leverandører om tilbakebetaling av beløp i følgende tilfeller: Kreditnotabeløp er fom kr ,-. Dato for kravet er over 4 mnd. Beløpene skal overføres til Høgskolen i Hedmark, v/ økonomiavdelingen, Lærerskolealleen 1, 2418 Elverum til bank konto nummer: xxxx.xx.xxxxx Betaling skal ha ref. til bilagsnummer fra Agresso eller kreditnotanummer. NB! Hvis man sender krav til leverandører skal aktuelle kreditnotaer parkeres med SJEKK en kommentar i reskontroen. Månedsrapport signeres av saksbehandler og oppbevares i en separat mappe. Rapporten lagres på under periodens avstemmingsmappe på HHs fellesområde G:\HA\F-ADM\OKONOMI\Regnskap Rapportering\.

6 Rutine for oppgjør og avstemming av omsetning i kontantkasser Daglig Nøkkelhendelse: Registrering av betalinger skal skje på et kasseapparat, terminal eller tilsvarende system. Betaler skal alltid gis kvittering. Kassens kontantbeholdning består av den fastsatte sum av vekslepenger.beløp utover vekslepenger utgjør dagens kontantomsetning (dagsoppgjør). Kassen skal gjøres opp daglig ved telling og dagsoppgjøret legges i safe. Dagsoppgjørene settes inn på de bankkonti som den enkelte enhet forholder seg til. Ved åpning av kasseapparatet påfølgende dag skal det kun inneholde vekslepenger.dagsoppgjørsskjemaet skal alltid vise antall sedler og mynter for hver valør, samt total sum av kassen pr. tellingsdato. Det må være ett skjema pr. kasse, dvs. kontantkasser skal ikke slås sammen.det skal aldri tas ut kontanter fra kassa til kjøp av varer og tjenester. Lån fra kasse skal aldri forekomme.oppbevaring av kontanter:kontanter skal oppbevares på en forsvarlig måte. Minste krav til oppbevaringsenhet er en brannsikker pengesafe med sikkerhetslåser og nummererte nøkler. Enheter som har kontantkasser/kontantbeholdninger skal ha en godkjent liste over kasseansvarlige som har rett til å disponere slike kasser/beholdninger samt oversikt over hvem som til enhver tid innehar hvilke nøkler.ved mistanke om misligheter:ved slike tilfeller skal det meldes fra til Økonomidirektør Personalsjefen og eller til Regnskapsjefen umiddelbart. Personalsjefen ivaretar de personalmessige sidene av saken mens regnskapsseksjonen ivaretar de økonomiske. 1 Avdeling / info 2 Avdeling / info 3 Avdeling / info Kasseoperatør Foreta daglig kasseoppgjør. 1. Ta ut informasjon om alt som er slått inn på kassen (dagsoppgjør). 2. Ta ut informasjon om hvor mye av innslagene som er kredittkort, bankkort og eventuelt annet. 3. Lage en oppstilling over pkt 1 og 2 som viser: a. Totalt dagsoppgjør b. Minus kredittsalg c. Er lik kontanter (NOK og valuta) som legges i døgnsafepose. Kasseoperatør Innlevering av kontanter Henting \ levering av døgnsafeposer med kontanter må skje minimum en gang pr. uke. Kassebeholdningen skal ikke overstige NOK ,- før innskudd på konto (evt. henting av vaktselskap). For steder der dagsomsetningen overstiger maksimumsbeløpet skal henting / levering av døgnsafeposer gjøres daglig av vaktselskap. Nødvendig oppgjørsdokumentasjon er: - Dagsoppgjør, opptellingsliste - BAX avstemming (fra kortterminal) - Kasseopptellingsliste fordelt på sedler og mynter - Kvittering for døgnsafe-innkast Konteringsansvarlig Utarbeide bilag for kassetransaksjoner: Det skal lages et konteringsbilag hver dag det skjer transaksjoner i kassa. Hver dags kasseoppgjør føres som et separat bilag med valideringsdato = oppgjørsdato. Kontering: - Debet reskontrokonto per kortselskap (for betaling med kreditkort) - Debet bank for betaling med bankkort - Kredit kasse ved kontantuttak med bankkort - Debet kasse = kontanter (inkl valuta) i døgnsafepose. I tekstfeltet oppgis døgnsafeposens nummer - Kredit inntektsarter for inntekter

7 4 Avdeling / info Konteringsbilaget sendes elektronisk til of-omposter og of-kontantkasser første arbeidsdag etter kasseoppgjør. Ved periodeavslutning skal alle transaksjoner for perioden være postert. Kasseoppgjør med papirbilag sendes samtidig per post. Hvis det er helt nødvendig ifm avstemming kan de fysiske kasseoppgjørene sendes samtidig med innlevering av avstemmingsrapport. Konteringsansvarlig Kontering av innskudd av døgnsafeposer i bank -Kredit kasse: samme beløp som kontert i kasseoppgjøret -Debet bank gjøres utfra gireringsmelding -Debet / Kredit avvik (agio, kassedifferanser). Alle avvik rapporteres til nærmeste leder og den som har foretatt kasseoppgjøret -hver døgnsafepose merkes med posens nummer Bruk aldri kontoutdrag fra banken som grunnlag for kontering Når daglig kontoutskrift fra banken foreligger må den kontrolleres at bankortinnbetalingene (debetkort) stemmer. (Disse vises i bank dagen etter). 5 Avdeling / info Budsjettenhet/ Lag avstemmingsrapport for balansekonto ved å følge 'rutine for avstemming av balansekonti'. Benytt skjema for avstemming av balansekonti. Avstemmingsrapporten skal være hos Regnskapsseksjonen senest innen frist. Se våre internettsider for eksakt frist for innlevering. Referanser: Frister for periodeavslutning (link) Rutine for avstemming av balansekonti (link)

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual

Oslostudentenes Idrettsklubb. Økonomimanual Oslostudentenes Idrettsklubb Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer