SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B"

Transkript

1 SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps 3. Årsberetning 4. Regnskap for Innkomne forslag/styrets forslag 6. Budsjett Valg Det blir en kaffepause i løpet av møtet. Fullmakter kan medtas, men generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er representert. Vel møtt! STYRET 1

2 3 ÅRSBERETNING 2013 STYRET 2013 Jørgen Nordahl (styreleder) Væretrøa 81 mob: e-post: Anne Lee Mjøsund (nestleder) Væretrøa 63 mob: e-post: Kjell Jensen (kasserer) Væretrøa 12 mob: e-post: Bjørn G Redergård (styremedlem) Væretrøa 80 mob: e-post: Jørn Engberg (styremedlem) Væretrøa 84 mob: e-post: Gry Skrove (sekretær) Væretrøa 21 mob: e-post: Det er i 2013 gjennomført 10 styremøter, noen befaringer og en ordinær generalforsamling. 3.1 FORVALTNINGSPLAN OG TREFELLING Arbeidsgruppen har jobbet med ny forvaltningsplan for perioden og har avholdt 2 møter. Basis for disse møtene har vært opprettelse og gjennomgang av en såkalt masterplan for forvaltning av skog/grøntareal i Væretrøa. Det vises for øvrig til Sak 1 under pkt 5 på dagsorden. 3.2 GRUSVEI VED FOTBALLBANEN Beboere nærmest fotballbanen har ytret ønske om å få satt opp hindring for veien inn til fotballbanen. Det ble vedtatt av generalforsamlingen å innfri dette ønsket. Styret besluttet å finne en løsning uten graving pga. faren for å treffe kabler i bakken, samt montere en fleksibel løsning som medførte at det var lett å flytte den. Det er derfor bestilt betongklosser som det skal henge en kjetting mellom med reflekser på. 3.3 ASFALTERING Det var planlagt å reasfaltere vegsløyfene fra busstraseen og fram til nr. 82, og videre opp til nr. 90 på budsjettet for Det ble innhentet anbud og styret valgte NCC som entreprenør. 2

3 Dessverre viste det seg at NCC ikke hadde kapasitet til å gjøre jobben før første snøfall. NCC vil nå prioritere å utføre dette oppdraget i løpet av våren UTBYGGING VÆRETRØATOPPEN Styret har hatt møte med utbyggeren, Nidaros Nye Hjem, og fått en orientering om prosjektet. De har ennå ikke planlagt byggestart da dette vil være avhengig av hvor mange leiligheter som blir solgt. Det er flere av grendelagets beboere som har vært plaget med store vannmengder under arbeidet med utgraving og drenering. Nidaros Nye Hjem opplyser om at de nå er ferdig med dreneringen og mener at det ikke vil være et problem i fremtiden. 3.5 KUNSTGRESSBANE Det ble sist vinter avdekt forhøyninger/fordypninger på fotballbanen forårsaket av ekstrem tele i bakken. Befaring med grunnentreprenør ble gjennomført. Entreprenør forsikret oss om at valgt løsning var god nok for området, og at problemet ville jevne seg ut etter hvert som telen forsvant. Banen restituerte seg utover våren og spilleflata jevnet seg ut. I forbindelse med stormen «Ivar» oppstod det skade på banedekket etter trefall. Styret vil følge med på skaden og gjøre nødvendig tiltak hvis behov. Søknaden om tippemidler er ferdigbehandlet i kommunen og er sendt fylkeskommunen for videre behandling. Vi står som nr. 4 på prioriteringslisten, og det antas derfor at vi får tildelt midler i Brev om avslag/tilsagn vil bli sendt fra fylkeskommunene i begynnelsen av juni. 3.6 GATELYS Gatelysanlegget vårt har hatt større vedlikeholdsbehov enn på flere år. Det har derimot ikke vært satt av midler i budsjett for disse uforutsette kostnadene. Dette har medført en del virksomhet for å finne rimelig og gode entreprenører for å utbedre disse manglene. Enkelt pæreskift har blitt utført av beboere samt representanter fra styret. Bare i siste halvår 2013 ble det skiftet omtrent pærer. Viser til Vedlegg nr. 1 vedr utbedring av feilpunkter. 3.7 KLOAKKNETT I løpet av 2013 har det vært flere vedlikeholdsbehov rundt vårt kloakknett. Det oppstod overløp av kloakk i en kumme i øvre Væretrøa pga. tett ledning. Etter spyling og inspeksjon ble det påvist rot fra et tre som hadde funnet veien igjennom ledning. Det ble rekvirert rotfjerning og etterspyling av pårørt strekk. Trondheim kommune påviste 2 mangler på vårt kloakkanlegg ved jernbanesporet. Grendelaget eier ledningen som går helt ut i sjøen. Årsaken til at det ble gjennomført 3

4 inspeksjon fra Trondheim kommune skyldtes forhøyet nivå av tarmbakterier rundt Væreholmen. Det ble sendt ut prisforespørsel til 4-5 entreprenører for utbedring. Kun en entreprenør hadde kapasitet av de som ble forespurt. Utbedringen ble utført julen Trondheim kommune har godkjent utbedringen så saken ansees som avsluttet. 3.8 SEPTIKTØMMING Tømming av septikanlegg ble gjennomført Trondheim kommune bydrift har tømt dette anlegget etter medgått kostnad. Styret har jobbet for å redusere kostnader rundt tømming av anlegget. Styret sendte ut prisforespørsel til ca 5 private aktører som kunne gjøre dette. Det ble påvist betydelige besparelser ved å bruke private aktører. Trondheim kommune godtok imidlertid ikke bruken av private aktører, og påpekte at det var kun de som hadde lov til å tømme anlegget. Samtidig ble det avdekket at Trondheim kommune ikke har registrert vårt anlegg i sine systemer, og at tømming skal utføres iht. kubikk og ikke etter medgått. Dette medførte billigere tømming pr. gang. Intervallet ble også sett på, og ut fra størrelse og antall boenheter tilknyttet, så må anlegget tømmes med 9 måneders intervall. Nevnte intervall ble anslått fra Trondheim kommune som snillt i vår favør. I utgangspunktet ble det anslått intervall på 6 måneder. Økonomisk sett så vil dette slå ut forskjellig fra år til år. Noen ganger vi vil få 2 tømminger og andre år 1 tømming. De årene vi får 1 tømming vil kostnadene bli mindre enn tidligere budsjettert. Samtidig kan det nevnes at vårt septikanlegg er det største enkeltanlegget i Trondheim kommune. Trondheim kommune Bydrift har påpekt at veien frem til septikanlegget er til tider uframkommelig pga. at underlaget er for bløtt, samt at skog osv. hindrer enkel framkost av lastebiler. De har påpekt at vi må besørge veien i en slik stand at den er fremkommelig når tømming skal utføres. Styret har gjennomført befaring med en entreprenør for vurdering av tiltak. 3.9 LEKETRØA Etter at vaieren til vaiersklia røk med flere barn på dissa, ble det besluttet å gjennomføre årlig ettersyn av sikkerheten på de to lekeplassene på Væretrøa. Nokas ble leid inn for oppdraget og gjennomførte befaring høsten De konkluderte med at vaiersklia umiddelbart måtte kondemneres pga råte og soppdannelse i bærebjelker og stolper i konstruksjonen. Styret har vært i kontakt med Lek og Sikkerhet (leverandør av produktet) vedrørende saken, men da garantien er løpt ut har vi ingen klagerett SANDFANGKUMMER Vedr. våre sandfangkummer må det gjennomføres inspeksjon i løpet av våren Status og nivå på kummene er uklart og styret søker bistand fra Trondheim kommune Bydrift for 4

5 inspeksjon og anbefalt intervall for tømming. Forøvrig har utbygger påtatt seg oppgaven å tømme sandfangkummer som de har påvirket under utgraving av tomten i øvre del av Væretrøa SKOLEBRUKSPLAN I møte 21. januar vedtok formannskapet at gamle Ranheim skole skal tas i bruk fra høsten Rådmannen skal utrede hvordan dette skal gjøres, og legge fram sak innen 1. juni i år. Vedtaket fra formannskapet finnes på denne websiden: JERNBANEOMBYGGING Jernbanen skal legges om for å gi plass til et dobbeltspor. I den forbindelse ble det avholdt et informasjonsmøte angående omleggingen på Folkets Hus, hvor det samtidig ble informert om at berørte beboere og grendelag kunne gi innspill på det foreslåtte planprogrammet for banen. Etter å ha gjennomgått planprogrammet har styret vurdert midtre alternativ som den beste løsningen i forhold til beboerne på Væretrøa. Alternativet omhandler en tunnel fra Ranheim til Vikhammer som sannsynligvis vil medføre minst konsekvenser for beboerne i forhold til støy, forringelse av uteområde og verditap på tilstøtende boliger. Styret har presisert at tiltaket må konsekvensutredes, særlig med tanke på kvikkleire og bevegelse i grunnen i forhold til sprengningsarbeid ved utbyggingen av tunellen CONTAINERE Containere for tømming av hageavfall ble først plassert ut ved fotballbanen og ved Leketrøa. Container ved Leketrøa ble etter hvert flyttet til Malvik-grensa VINTERVEDLIKEHOLD Kontrakt vedr. vintervedlikehold gjeldende frem til 2014 er inngått med Arne Støre. Styret er fornøyd med vintervedlikeholdet og takker Arne Støre for et godt samarbeid og en godt utført jobb! 3.15 SOMMERVEDLIKEHOLD Langtidskontrakt gjeldende ut 2018 ble inngått våren 2013 med Hansen & Co AS for sommervedlikeholdet. Styret var fornøyd med sommervedlikeholdet og ser fram til et fortsatt godt samarbeid og godt utført jobb! 5

6 3.16 DUGNAD Vårdugnad ble gjennomført 2 dager i månedsskifte april/mai. Fellesområder ble ryddet og gjort klar for sesongen. Styret takker de som deltok for en strålende innsats PINSE-/ST.HANSAFTEN Grendelaget inviterte til feiring av Pinse- og Sankthansaften. Begge arrangementene ble vellykket med stort oppmøte TRØANYTT En utgave av TrøaNytt ble utgitt i ØKONOMI Innkrevingen av grendelagsavgiften har stort sett gått som forventet også i I løpet av første halvår av 2013 fikk vi oversikt over hvem som har eiendom i området Bergstua. Tretten enheter svarer nå halv grendelagsavgift til Væretrøa Grendelag. Styret inngikk avtale med NCC om legging av asfalt i øvre del. Det betyr at ca kr av driftsmidlene etter ,altså per , er båndlagt. I tillegg kommer ca kr til dekning av fakturaer for tjenester utført sent i 2013 (påløpte men ikke bokførte kostnader). Når det gjelder vintervedlikeholdet har grendelaget avtale med en operatør som har utført arbeidet godt når det har vært nødvendig. Avtalen har imidlertid ført til en merkbar kostnadsøkning. Sommervedlikeholdet trekker også sterkt på økonomien, spesielt bortkjøring av vekstavfall. Vedlikeholdet av avløpssystemet og det elektriske anlegget har gitt, og vil gi, både forutsette og uforutsette utgifter i tiden som kommer. For øvrig vises det til kommentarene og notene (merknadene) knyttet til regnskapet 2013 og budsjettforslaget

7 4 REGNSKAP 2013 Årsregnskapet skal gi informasjon til grendelagets medlemmer om den økonomiske utviklingen i grendelaget. Regnskapet ble revidert av grendelagets valgte revisorer Arnfinn Wolden og Knut Peter Haugdal 29. januar 2014, se vedlegg med noter. Regnskapet for 2013 viser at grendelaget per disponerte kr fordelt med kr på driftskonto og kr på sparekonto/fondskonto. Av totalbeløpet er kr egenkapital og kr gjeld. Gjelden består av kortsiktig gjeld kr , og lån kr , per Av midlene, kr , på sparekonto/fondskonto, er kr bundet til fondet og kan bare brukes etter spesielt vedtak i generalforsamling, se note (11) under regnskap og under budsjett. Regnskapet viser et driftsresultat på kr Etter at kortsiktig gjeld på kr , se note (9), er trukket i fra, får vi et årsresultat på kr Det ble ikke budsjettert med avsetting til fond i budsjettet for 2013, i motsetning til i budsjettet for 2012 hvor egenkapitalen ble styrket med kr Forslag punkt 4: Regnskap 2013 godkjennes Det stemmes «JA» eller «NEI» Styrets innstilling er «JA» 7

8 8

9 9

10 5 INNKOMNE FORSLAG / STYRETS FORSLAG Styrets forslag: SAK 1: Forvaltningsplan SAK 2: SAK 3: Informasjon til beboerne Nett bak mål på fotballbanen 10

11 SAK 1 FORVALTNINGSPLAN Oppdraget fra sist generalforsamling var å lage en plan for et mer parkmessig anlegg der dette var hensiktsmessig. Området i og rundt Væretrøa er opprinnelig et skogsområde der man i bebyggelsen av området tok hensyn til dette. Dvs at typiske skogstrær (gran, furu, bjørk) har fått vokse og man har tidligere hatt en meget restriktiv holdning til felling av trær. Nå vokser skogen og det tetner seg til slik at både lys og utsikt stenges ute med årene. Skogen er ikke forvaltet på en hensiktsmessig måte med unntak av de seneste år, der man har fått bistand og gratis rådgiving fra kommunen. Etter at denne bistand og gratishjelp falt bort, må grendelaget regne med enten større dugnadsinnsats på skogfronten eller at man betaler mer for denne type tjenester. Vår gruppe har diskutert en del rundt dette og kommet frem til at det beste vil være en kombinasjon av mer penger til forvaltning, men også økt innsats fra beboere. Likevel er vår hovedtanke at man deler opp grendelagets skog/parkområder og vurderer tiltak for hvert område for så å gjøre prioriteringer fra år til år. Dette arbeidet må basere seg på masterplanen som følges så langt som mulig. Vårt forslag til masterplan er at vi over tid etablerer det vi ønsker å kalle: «Væretrøa et allergivennlig bomiljø». Se beskrivelse av dette i neste kapittel. Gruppas forslag til prioritering i neste periode er å følge plan for området som er angitt i forvaltningsplan: Leketrøa Erstatte eksisterende bjørketrær og or med frukttrær, f.eks. epletrær og plommetrær og kirsebærtrær (ca 10 trær) Fjerne trær i dumpa der container har stått (dugnad?) Bærbusker som rips, solbær og stikkelsesbær plantes. Disse er fine å bruke ved lek og gjemsel for barna (ca 10 stk) Sørge for at det grus på stiene så de ikke gror igjen Fotballbanen Start gjennomføring av plan så langt penger og dugnadsinnsats gjelder Benk på haugen Utvide område for å holde skogbunn nede, klippes 3-4 gang ekstra pr. år Rognelund bevares - husk å merke de trær som skal vokse opp. Ta ned trær som er merket (større jobb dugnad eller gratis mot ved). Sjekker med beboere om de er interessert i å være behjelpelig med felling av trær. Fjerne grener etter hogst (dugnad med idrettslag?) Dette er en realistisk prioritering for neste periode. Gruppa foreslår å sette av ,- til dette arbeidet. Dette inkluderer da dugnad og økt vedlikehold i avtalefestet sommervedlikehold. I tillegg til dette arbeidet har gruppa vært involvert i ettervirkninger av orkanen Hilde gjennom å befare området i forhold til tre-nedfall. Det er tatt gjennomgang med entreprenør for fjerning av nedfelte trær. Man har i styret vurdert at det beste er om interesserte beboere selv på eget ansvar kan ta dette nedfallet i form av vedhogst da det vil koste en del å få firma til å ta denne jobben. Eventuelt settes dette opp som arbeidsoppgaver på dugnad. 11

12 Gruppa har også vært involvert i ønske fra beboer om å felle tre trær ved Malvikgrensa grunnet utrygghet for at disse skal falle ned på eiendom og gjøre stor skade. Her har man akseptert anbud fra entreprenør til fast pris. Utfordringen er å bruke skogsmaskin når det ikke har kommet snø i vinter. Dette har derfor i skrivende stund ikke blitt utført. Allergivennlig grendelag Nærmere en million nordmenn sliter i dag med astma og allergi og lokale irritasjoner til tung bruk av medikamenter og hjelpemidler. Man vet lite om årsakene til at vi mennesker utvikler slike reaksjoner, og det er derfor ingen vaksiner eller kur som per i dg eller uoverskuelig fremtid vil få problemet til å forsvinne. Mange av plagene som de rammede har kan minskes ved å gjøre tiltak i hverdagen i tillegg til medisinering. Med tanke på pollenallergi er det enkleste tiltaket å holde seg inne i pollensesongen, samt sørge for at tøy og sengetøy holdes mest mulig fritt for pollen. Det vil i praksis si at det hjelper med inneklimatiltak som luftkondisjonering, bruk av tørketrommel istedenfor uttørking, holde seg inne. Disse tiltakene er svært hemmende og vanskelig å opprettholde og da særlig for barn og unge som vi gjerne ønsker skal holde på ute fremfor å sitte foran TV, PC eller spill. I tillegg er det selvsagt også hemmende for voksne å ikke kunne gå på tur uten at det klør i øyne og renner fra nesa i sommerhalvåret. Så hva kan et grendelag gjøre med dette? Grendelaget kan jo ikke gjøre noe med inneklima eller eiendommene til beboerne? Svaret har sammenheng med at Væretrøa grendelag eier store fellesarealer med lekeplasser, skog, idrettsplass og gressplener. Her er det antagelig flere tiltak man kan iverksette for å forbedre miljøet. I tillegg kan grendelaget iverksette kampanjer og anbefale produkter til beboere i grendelaget slik at hver beboer selv kan iverksette tiltak for eget og alles beste. I ytterste konsekvens kan grendelaget om ønskelig pålegge beboere å følge visse vedtak gjennom sitt medlemskap i grendelaget. Hvilke tiltak kan vi iverksette? Vil man kunne oppnå effekt? Hvor lang tid vil det ta før en effekt kan merkes. Kan en slik effekt måles? Hva vil fordelen være dersom grendelaget iverksetter tiltak? Man kan håpe og oppnå effekter som for eksempel: Bedre livskvalitet for beboere med allergi og astmaplager Mindre medisinbruk blant beboere Økt uteaktivitet bedre helse for barn Økt konkurransefortrinn i boligmarkedet (allergivennlig boligområde) Grendelaget ønsker å søke om støtte til identifisering og gjennomføring av tiltak for å oppnå de ønskede effekter. Dette kan for eksempel skje gjennom søknader hos kommune, helseforetak, NAAF eller andre som kan ha interesse av slike tiltak. Det vises til Vedlegg 2; «Forvaltning av fellesareal ». Forslag 1: Godkjenning av ny forvaltningsplanen Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 12

13 SAK 2 INFORMASJON TIL BEBOERE Måten mennesker kommuniserer med hverandre på har de siste årene endret seg dramatisk. I 2012 var 95 % av Norges befolkning internettbrukere. Bruk av brev og fax har sunket i takt med økt bruk av e-post og digitale løsninger. Styret registrerer at Væretrøa Grendelag ikke har fulgt endringen i samfunnet forøvrig på dette området. Per i dag har vi en internettside og en e-postliste, men dette blir ikke brukt optimalt. Styret foreslår at informasjon fra styremøter og annen informasjon som er relevant for beboerne skal tilgjengeliggjøres på Væretrøa Grendelags internettsider. I tillegg ønskes det etablert en epost oppdatering for de av beboerne som ønsker det. Med dette tiltaket foreslår styret at bruk av trykt informasjonsskriv (Trøanytt, invitasjon til sosiale arrangement etc.) minimaliseres. Dette vil føre til lavere kostnader for Grendelaget, samtidig som det er et mer miljøvennlig alternativ. Forslag 2: Informasjon til beboere distribueres via grendelagets internettsider og e-post Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 13

14 SAK 3 NETT BAK MÅLENE PÅ FOTBALLBANEN Det er et problem på fotballbanen at baller forsvinner inn i skogen, og det er ikke alltid lett å hente disse. Det gjør også at det blir litt mye avbrekk i fotballeken. Det er derfor ønskelig å sette opp et beskyttelsesnett bak målene slik at ballene ikke forsvinner når man bommer på mål. Et slikt beskyttelsesnett med kroker, vaierstrammere og vaier koster ca ,-. Nettet er da 40 meter bredt og 5 meter høyt. Dette kan deles i to slik at vi har 20 meter bredt bak hvert mål. I tillegg må man ha stolper som festes i bakken. Stolper må skaffes (det håper vi å klare selv) og selve arbeidet kan gjøres på dugnad av interesserte. Vi ønsker oss veldig et slikt nett på Væretrøabanen. Hilsen Simen og Birk i Væretrøa 84, Oscar i Væretrøa 28, Simen og Børge i Væretrøa 21, samt sikkert mange flere barn i Væretrøa. Forslag 3: Sette opp nett bak målene på fotballbanen Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 14

15 6 BUDSJETT 2014 På inntektssiden er grendelagsavgiften beregnet på basis av 167 husstander minus 6 (styret), pluss 13 med halv avgift, minus kr 1.750x3 for mye innbetalt i 2013 i Bergstuaområdet. Budsjettforslaget for 2014 er satt opp med to alternativer, og bygger på regnskapet for 2013, og forventede utgiftsøkninger på en del poster i år. I alternativ 1 er grendelagsavgiften foreslått til kr 5.000, og i alternativ 2 til kr Med det siste av de to foreslått alternativene til endring i grendelagsavgiften er det funnet rom for å budsjettere med avsetting til fond for 2014 med kr På utgiftssiden er posten «Vann/kloakk» satt til kr , da det nå forventes ekstra tømming av septik noe som kommer i tillegg til avgiften for tømming av septik. Den er nå lagt inn i kommunale avgifter, se note (4a, b). Posten «Drift El. anlegg» er satt til anslagsvis kr ut fra forventet kostnad på utbedring av kabelbrudd og utskifting av reflektorer. Posten «Konsulenthonorar» er tatt inn igjen ut fra forventet behov for juridisk rådføring. Øvrige poster er omtrent som forventet ut fra regnskapet for Styret legger fram budsjettforslaget for 2014 basert på økonomisk orientering i årsmeldingen, regnskapet for 2013 og ovenstående kommenterer og noter knyttet til tallmaterialet for budsjettframlegget. Styrets innstilling: Da det er behov for fortsatt styrking av egenkapitalen, og ønskelig at regnskapet for 2014 kommer ut i pluss anbefaler styret «alternativ 2». Forslag 6: Budsjett 2014, Alternativ 2 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 15

16 Væretrøa Grendelag BUDSJETT for 2014 Røde tall er negative tall REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT AVIK BUDSJETT BUDSJETT Budsjett Inntekter per Note nr Alternativ 1 Alternativ 2 Note nr Fordringer innbetalt (1) 3 697, (1) Renter Sparekonto (per ) , Renter Driftskonto (per ) 590, Ekstraordinære inntekter (Tippemidler) (2) (2) Ekstraordinære inntekter (Kundeutbytte forsikring) (2) 311, (2) Innbetalt Grendelagsavgift med gebyrer (3) , (3) Inntekter per , Driftskostnader 2013 per Vann/kloakk , (4a) Strøm( el-kraft og nettleie) 8 810, Kommunale avgifter (4) , (4b) Forsikringer 2 024, Kontor (5a) , (5a) Styrearbeid (5b) , (5b) Drift El-anlegg (6) 7 317, (6) Sosiale utgifter 2 437, Diverse 0, Konsulent honorar 2 625, Innkreving grendelagsavgift , Bankgebyr drifts- og sparekonto 1 911, Renter og gebyr på lån (Fotballbanen) (7) , (7) Avdrag lån , Anlegg Drift Vinter , Anlegg Drift Sommer , Anlegg Investering (Asfaltering) 0, Vedlikehold lekeplass og fotballbane 7 339, Forvaltning av grøntareal/skog 0, Trafikksikkerhet 0, Sum driftskostnader , Inntekter minus utgifter , Fakturaer fra 2013, forfall 2014 (9) , (8) Driftsresultat for ,63 Fondsavsetning (10) Driftskonto, inklusive renter, per ,31 Anslått per (11b) Spare- og fondskonto, inkl.renter per ,35 Anslått per (11a) Fordringer (1) 1 750,00 - Eiendeler , Bergnet utgifter per eiendom Budsjettert utgifter per eiendom Egenkapital (Eiendeler-gjeld) , Kortsiktig gjeld per (9) ,27 Anslått per Langsiktig gjeld i bank per (7) , Anslått per Sum gjeld = , Sum egenkapital og gjeld ,

17 Noter BUDSJETT 2014 (1) Utestående fordringer ) Ikke inndrevet kr (Halvdel av regning fra Trondheim kommune på kr 3500 for oppmåling. (2) Ekstraordinære inntekter ) Tilskudd til fotballbanen Det er for 2014 på nytt søkt om tippemidler kr Beløpet er ikke budsjettert. 2) Kr 200 er forventet kundeutbytte fra Gjensidige forsikring (3) Grendelagsavgift Omfatter 167 husstander, minus styret, pluss 13 med halv avgift, minus kr 5250 for mye innkrevd I alternativ 1), er grendelagsavgiften foreslått satt til kr 5000, i alt. 2) kr (4a,b) (5a,b) Kommunale avgifter (Eiendomsskatt/septik) Kommunale avgifter omfatter nå eiendomsskatt og tømming septik. Avgiften er på hhv kr 27727,46 og kr 1090,38 Av kr 27727,46 er eiendomsskatt kr 15285,88 og tømmingseptik kr 12441,58. Det opprettholdes to budsjettposter, (4a) og (4b), post (4a) omfatter vann/kloaksystem. mens post (4b) omfatter eiendomsavgift og septik tømminger. Kontor/Styrearbeid. kr 2000 til kontordekning, og kr 1000 styrehonorar, samlet kr 3000 per styremedlem 6 medlemmer, jfr. valg i gen.f Post (5a) kr12000+post (5b) kr 6000, sum kr for årsperioden Øvrige kostnader på post (5a), kontor, er trykking av generalfors.p., innk.dugnader og trøanytt, etc. (6) Drift El-anlegg (7) Lån Det er satt av ,00 kroner til omfattende vedlikehold og reperasjon av el-anlegg- Styret tok opp et lån på kr ,00 iht. vedtak i sak 2a, GF 2011 Per var lånet på kr , og anslåes per til å være på kr (8) Fakturaer fra 2013 med forfall 2014 Fakturaer for tjenester i 2014 med forfall 2015 settes til anslagsvis kr 85000,00. (9) Jfr note (9) under regnskap. (10) Fondsavsetning. Styret forslår kr 50000,00 i fondsavsetning for (11a,b) (11a) Fond og Drift Fond Låst del av sparekonto per kr ,35 Fondsavsetning ihh til budsjett ,00 Renter 2013 kr ,00 Fond låst per kr ,35 (11b) Drift Spare/fondskonto per kr ,35 Fond låst per kr ,35 Disponibelt til drift av sparekonto kr ,00 Sum til drift kr ,31 Båndlagt: Utsatt asfaltering vedtatt g.f kr ( ) Båndlagt: Fakturaer fra 2013 betles i 2014 kr ( ) Ikke båndlagt kr

18 7 Valg Valgkomitéens innstilling til Generalforsamlingen i Væretrøa Grendelag 2014: Som tidligere år oppfordrer valgkomiteen beboerne å melde sin interesse for verv i Grendelaget. Grendelaget er privat, og i den forbindelse er det mange felles oppgaver som må løses. Det forventes av beboerne i Væretrøa at de er med og bidrar til styre og stell av Grendelaget. Vi er alle avhengig av at dette skjer. Hvis noen skulle få inspirasjon eller klare å inspirere andre til å ta et verv, ta kontakt med valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid har vært utført i perioden januar-mars 2014, og vi har avholdt tilsammen 3 møter. Vi takker Kjell Jensen for mangeårige innsats i styret, både som styremedlem og senere kasserer. Valgkomitéens innstilling til det nye styret inneholder et nytt medlem; Thor Erlend Fægri. Thor Erlend bor i nr. 61, og har sitt daglige virke i Sintef. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet! Valgkomitéens innstilling: Ordstyrer på årsmøtet: Lars Åge Nysæther Styret Styreleder: Jørgen Nordahl 81 (1 år) Kasserer Jørn Engberg 84 (1 år) Styremedlem: Bjørn Gunnar Redergård 86 (G) Styremedlem: Gry Skrove 21 (1 år) Styremedlem: Anne Lee Mjøsund 63 (1 år) Styremedlem: Thor Erlend Fægri 61 (Ny) 18

19 Revisorer: Arnfinn Volden 135 (1 år) Knut Petter Haugdal 145 (G) Valgkomité: Bjørn Mjøsund 63 (1 år) Arne Otto Vedvik 96 (Ny) Stig Arve Haugen 15 (1 år) Valgt tid i styret er normalt 2 år. G er gjenvalg for 2 år. Trondheim, 3. mars 2014 På vegne av valgkomiteen: Bjørn Mjøsund, Ivar Lauritzen og Stig Arve Haugen. Bjørn Mjøsund 19

20 VÆRETRØA GRENDELAG - GENERALFORSAMLING 2014 FULLMAKT Navn:... Adresse: gir fullmakt til: Navn:... Adresse: Jeg gir min stemme slik (sett kryss i hver sak som fullmakten gjelder): SAK 1 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 2 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 3 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... Dato og underskrift av fullmaktsgiver:... Det kan avgis stemme via fullmakt, begrenset til maksimalt 6 fullmakter per medlem. Slike stemmer godkjennes kun gjennom eget fullmaktsskjema som er fullstendig utfylt. Fullmaktsskjemaet kan inneholde opplysninger om hvordan stemmegiveren ønsker å stemme i hver enkelt sak. 20

21 VEDLEGG 1 GATELYS Følgende mangler med status er kjent: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane Lys i tilhørende gate samt fotballbane mørklagt. Skyldes at lysstyring ved nr. 64.tok fyring under kraftig nedbør. Leid entreprenør for utskifting. Mangel utbedret Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane (ny sak) Lys på fotballbane samt gatelys fra nr 62 til nr 77 mørklagt. Mulig årsak er kabel har fått skade under fotballbanen. Midlertidig tiltak sees på samt budsjettering av graving rundt eller ved fotballbane. Det gjøres tiltak slik at banedekke ikke blir berørt. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 78 til 90 Mangel / Årsak: Status: Lys fra nr 78 til 90 mørklagt i perioder til det ble helt utfall. Skyldes kabelbrudd og jordfeil. Forespurt 4 entreprenører for utbedring. Ingen hadde kapasitet før vinteren. Entreprenør har blitt bestilt og det har blitt gjort midlertidige tiltak for å gi lys i deler av anlegget til graving kan utføres uten vintertillegg (opptining). Estimert budsjett for arbeidet er ca ,- eks. mva. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 154 Mangel / Årsak: Status: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Lyspunkt mørkt. Skiftet pære uten resultat. Mulig defekt armatur. Forespurt entreprenør om utbedring. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Ved Væretrøa nr 105 (gangsti) Lyspunkt skadet av greiner som har slått i stykker lyspunkt. Forespurt entreprenør om utbedring. De har frakoblet punktet for at vi kan plukke ned armatur. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 3 Mangel / Årsak: Status: Lyspunkt mørkt. Antatt kabelbrudd. Her må det graves og antagelig skjæres opp asfalt. Budsjettert og framlegges til generalforsamling. 21

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa Trøanytt høst 2014 Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Styret har oversendt blomster og gratulasjoner til grendelagets Nobelprisvinnende familie på vegne av alle beboere i Væretrøa. Det står stor respekt

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag

Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag Tid: 28.03.2012 Sted: Folkets Hus, Ranheim Velkommen! Før oppstart av punktene i sakslista, ble det fra styrets leder informert om innkomne forslag som

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag Juni TRØANYTT Væretrøa grendelag KONSTITUERING AV NYTT STYRE Leder Anne Mjøsund, Væretrøa 63 Nestleder Bjørn M. Smedsrud Væretrøa 89 Sekretær Gry Skrove, Væretrøa 21 Kasserer Kjell Jenssen, Væretrøa 12

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Sted: Marie Treschow Pensjonistsenter, Kjellerstuen Vedlagt finner du innkalling og endelig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter Agenda

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING PROTOKOLL FRA DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 15. mars 2017 kl. 18.30 på Stenbråten skole. Fremmøte: 42 stemmeberettigede.

Detaljer

Referat Generalforsamling 2008.

Referat Generalforsamling 2008. Referat Generalforsamling 2008. Mandag 4 februar 2008 i Vestre Ingieråsen Barnepark Godkjenning av innkallingen Innkallelsen godkjent Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjent Valg av referent og to

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nordslettveien velforening Tirsdag 6. juni 2017 klokka 19.00 Sted: Kunngjøres ved oppslag og på nordslettveien.no TIL MEDLEMMER I NORDSLETTVEIEN VELFORENING Etter

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oppsummering utbygging driftserfaringer så langt Endring av 2 - Formål Endring av 8 Tekniske løsninger

Oppsummering utbygging driftserfaringer så langt Endring av 2 - Formål Endring av 8 Tekniske løsninger 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte

Velkommen til. 2011 Sandvika Vel. 75. årsmøte Velkommen til 2011 Sandvika Vel 75. årsmøte ÅRSMØTE 2015 75. ordinære årsmøtet i Sandvika Vel. Steinerskolen «Nysalen» Mandag 23. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA)

Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Arendal og Engseth vann og avløpslag BA (AEVA) Møtereferat fra årsmøtet. Sted: Møterom Ingedal i tidligere Skjeberg rådhus, Borgenhaugen, Sarpsborg Tid: Torsdag 18. Juni 2009, kl.: 18:30 Tilstede: Det

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer