SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B"

Transkript

1 SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps 3. Årsberetning 4. Regnskap for Innkomne forslag/styrets forslag 6. Budsjett Valg Det blir en kaffepause i løpet av møtet. Fullmakter kan medtas, men generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er representert. Vel møtt! STYRET 1

2 3 ÅRSBERETNING 2013 STYRET 2013 Jørgen Nordahl (styreleder) Væretrøa 81 mob: e-post: Anne Lee Mjøsund (nestleder) Væretrøa 63 mob: e-post: Kjell Jensen (kasserer) Væretrøa 12 mob: e-post: Bjørn G Redergård (styremedlem) Væretrøa 80 mob: e-post: Jørn Engberg (styremedlem) Væretrøa 84 mob: e-post: Gry Skrove (sekretær) Væretrøa 21 mob: e-post: Det er i 2013 gjennomført 10 styremøter, noen befaringer og en ordinær generalforsamling. 3.1 FORVALTNINGSPLAN OG TREFELLING Arbeidsgruppen har jobbet med ny forvaltningsplan for perioden og har avholdt 2 møter. Basis for disse møtene har vært opprettelse og gjennomgang av en såkalt masterplan for forvaltning av skog/grøntareal i Væretrøa. Det vises for øvrig til Sak 1 under pkt 5 på dagsorden. 3.2 GRUSVEI VED FOTBALLBANEN Beboere nærmest fotballbanen har ytret ønske om å få satt opp hindring for veien inn til fotballbanen. Det ble vedtatt av generalforsamlingen å innfri dette ønsket. Styret besluttet å finne en løsning uten graving pga. faren for å treffe kabler i bakken, samt montere en fleksibel løsning som medførte at det var lett å flytte den. Det er derfor bestilt betongklosser som det skal henge en kjetting mellom med reflekser på. 3.3 ASFALTERING Det var planlagt å reasfaltere vegsløyfene fra busstraseen og fram til nr. 82, og videre opp til nr. 90 på budsjettet for Det ble innhentet anbud og styret valgte NCC som entreprenør. 2

3 Dessverre viste det seg at NCC ikke hadde kapasitet til å gjøre jobben før første snøfall. NCC vil nå prioritere å utføre dette oppdraget i løpet av våren UTBYGGING VÆRETRØATOPPEN Styret har hatt møte med utbyggeren, Nidaros Nye Hjem, og fått en orientering om prosjektet. De har ennå ikke planlagt byggestart da dette vil være avhengig av hvor mange leiligheter som blir solgt. Det er flere av grendelagets beboere som har vært plaget med store vannmengder under arbeidet med utgraving og drenering. Nidaros Nye Hjem opplyser om at de nå er ferdig med dreneringen og mener at det ikke vil være et problem i fremtiden. 3.5 KUNSTGRESSBANE Det ble sist vinter avdekt forhøyninger/fordypninger på fotballbanen forårsaket av ekstrem tele i bakken. Befaring med grunnentreprenør ble gjennomført. Entreprenør forsikret oss om at valgt løsning var god nok for området, og at problemet ville jevne seg ut etter hvert som telen forsvant. Banen restituerte seg utover våren og spilleflata jevnet seg ut. I forbindelse med stormen «Ivar» oppstod det skade på banedekket etter trefall. Styret vil følge med på skaden og gjøre nødvendig tiltak hvis behov. Søknaden om tippemidler er ferdigbehandlet i kommunen og er sendt fylkeskommunen for videre behandling. Vi står som nr. 4 på prioriteringslisten, og det antas derfor at vi får tildelt midler i Brev om avslag/tilsagn vil bli sendt fra fylkeskommunene i begynnelsen av juni. 3.6 GATELYS Gatelysanlegget vårt har hatt større vedlikeholdsbehov enn på flere år. Det har derimot ikke vært satt av midler i budsjett for disse uforutsette kostnadene. Dette har medført en del virksomhet for å finne rimelig og gode entreprenører for å utbedre disse manglene. Enkelt pæreskift har blitt utført av beboere samt representanter fra styret. Bare i siste halvår 2013 ble det skiftet omtrent pærer. Viser til Vedlegg nr. 1 vedr utbedring av feilpunkter. 3.7 KLOAKKNETT I løpet av 2013 har det vært flere vedlikeholdsbehov rundt vårt kloakknett. Det oppstod overløp av kloakk i en kumme i øvre Væretrøa pga. tett ledning. Etter spyling og inspeksjon ble det påvist rot fra et tre som hadde funnet veien igjennom ledning. Det ble rekvirert rotfjerning og etterspyling av pårørt strekk. Trondheim kommune påviste 2 mangler på vårt kloakkanlegg ved jernbanesporet. Grendelaget eier ledningen som går helt ut i sjøen. Årsaken til at det ble gjennomført 3

4 inspeksjon fra Trondheim kommune skyldtes forhøyet nivå av tarmbakterier rundt Væreholmen. Det ble sendt ut prisforespørsel til 4-5 entreprenører for utbedring. Kun en entreprenør hadde kapasitet av de som ble forespurt. Utbedringen ble utført julen Trondheim kommune har godkjent utbedringen så saken ansees som avsluttet. 3.8 SEPTIKTØMMING Tømming av septikanlegg ble gjennomført Trondheim kommune bydrift har tømt dette anlegget etter medgått kostnad. Styret har jobbet for å redusere kostnader rundt tømming av anlegget. Styret sendte ut prisforespørsel til ca 5 private aktører som kunne gjøre dette. Det ble påvist betydelige besparelser ved å bruke private aktører. Trondheim kommune godtok imidlertid ikke bruken av private aktører, og påpekte at det var kun de som hadde lov til å tømme anlegget. Samtidig ble det avdekket at Trondheim kommune ikke har registrert vårt anlegg i sine systemer, og at tømming skal utføres iht. kubikk og ikke etter medgått. Dette medførte billigere tømming pr. gang. Intervallet ble også sett på, og ut fra størrelse og antall boenheter tilknyttet, så må anlegget tømmes med 9 måneders intervall. Nevnte intervall ble anslått fra Trondheim kommune som snillt i vår favør. I utgangspunktet ble det anslått intervall på 6 måneder. Økonomisk sett så vil dette slå ut forskjellig fra år til år. Noen ganger vi vil få 2 tømminger og andre år 1 tømming. De årene vi får 1 tømming vil kostnadene bli mindre enn tidligere budsjettert. Samtidig kan det nevnes at vårt septikanlegg er det største enkeltanlegget i Trondheim kommune. Trondheim kommune Bydrift har påpekt at veien frem til septikanlegget er til tider uframkommelig pga. at underlaget er for bløtt, samt at skog osv. hindrer enkel framkost av lastebiler. De har påpekt at vi må besørge veien i en slik stand at den er fremkommelig når tømming skal utføres. Styret har gjennomført befaring med en entreprenør for vurdering av tiltak. 3.9 LEKETRØA Etter at vaieren til vaiersklia røk med flere barn på dissa, ble det besluttet å gjennomføre årlig ettersyn av sikkerheten på de to lekeplassene på Væretrøa. Nokas ble leid inn for oppdraget og gjennomførte befaring høsten De konkluderte med at vaiersklia umiddelbart måtte kondemneres pga råte og soppdannelse i bærebjelker og stolper i konstruksjonen. Styret har vært i kontakt med Lek og Sikkerhet (leverandør av produktet) vedrørende saken, men da garantien er løpt ut har vi ingen klagerett SANDFANGKUMMER Vedr. våre sandfangkummer må det gjennomføres inspeksjon i løpet av våren Status og nivå på kummene er uklart og styret søker bistand fra Trondheim kommune Bydrift for 4

5 inspeksjon og anbefalt intervall for tømming. Forøvrig har utbygger påtatt seg oppgaven å tømme sandfangkummer som de har påvirket under utgraving av tomten i øvre del av Væretrøa SKOLEBRUKSPLAN I møte 21. januar vedtok formannskapet at gamle Ranheim skole skal tas i bruk fra høsten Rådmannen skal utrede hvordan dette skal gjøres, og legge fram sak innen 1. juni i år. Vedtaket fra formannskapet finnes på denne websiden: JERNBANEOMBYGGING Jernbanen skal legges om for å gi plass til et dobbeltspor. I den forbindelse ble det avholdt et informasjonsmøte angående omleggingen på Folkets Hus, hvor det samtidig ble informert om at berørte beboere og grendelag kunne gi innspill på det foreslåtte planprogrammet for banen. Etter å ha gjennomgått planprogrammet har styret vurdert midtre alternativ som den beste løsningen i forhold til beboerne på Væretrøa. Alternativet omhandler en tunnel fra Ranheim til Vikhammer som sannsynligvis vil medføre minst konsekvenser for beboerne i forhold til støy, forringelse av uteområde og verditap på tilstøtende boliger. Styret har presisert at tiltaket må konsekvensutredes, særlig med tanke på kvikkleire og bevegelse i grunnen i forhold til sprengningsarbeid ved utbyggingen av tunellen CONTAINERE Containere for tømming av hageavfall ble først plassert ut ved fotballbanen og ved Leketrøa. Container ved Leketrøa ble etter hvert flyttet til Malvik-grensa VINTERVEDLIKEHOLD Kontrakt vedr. vintervedlikehold gjeldende frem til 2014 er inngått med Arne Støre. Styret er fornøyd med vintervedlikeholdet og takker Arne Støre for et godt samarbeid og en godt utført jobb! 3.15 SOMMERVEDLIKEHOLD Langtidskontrakt gjeldende ut 2018 ble inngått våren 2013 med Hansen & Co AS for sommervedlikeholdet. Styret var fornøyd med sommervedlikeholdet og ser fram til et fortsatt godt samarbeid og godt utført jobb! 5

6 3.16 DUGNAD Vårdugnad ble gjennomført 2 dager i månedsskifte april/mai. Fellesområder ble ryddet og gjort klar for sesongen. Styret takker de som deltok for en strålende innsats PINSE-/ST.HANSAFTEN Grendelaget inviterte til feiring av Pinse- og Sankthansaften. Begge arrangementene ble vellykket med stort oppmøte TRØANYTT En utgave av TrøaNytt ble utgitt i ØKONOMI Innkrevingen av grendelagsavgiften har stort sett gått som forventet også i I løpet av første halvår av 2013 fikk vi oversikt over hvem som har eiendom i området Bergstua. Tretten enheter svarer nå halv grendelagsavgift til Væretrøa Grendelag. Styret inngikk avtale med NCC om legging av asfalt i øvre del. Det betyr at ca kr av driftsmidlene etter ,altså per , er båndlagt. I tillegg kommer ca kr til dekning av fakturaer for tjenester utført sent i 2013 (påløpte men ikke bokførte kostnader). Når det gjelder vintervedlikeholdet har grendelaget avtale med en operatør som har utført arbeidet godt når det har vært nødvendig. Avtalen har imidlertid ført til en merkbar kostnadsøkning. Sommervedlikeholdet trekker også sterkt på økonomien, spesielt bortkjøring av vekstavfall. Vedlikeholdet av avløpssystemet og det elektriske anlegget har gitt, og vil gi, både forutsette og uforutsette utgifter i tiden som kommer. For øvrig vises det til kommentarene og notene (merknadene) knyttet til regnskapet 2013 og budsjettforslaget

7 4 REGNSKAP 2013 Årsregnskapet skal gi informasjon til grendelagets medlemmer om den økonomiske utviklingen i grendelaget. Regnskapet ble revidert av grendelagets valgte revisorer Arnfinn Wolden og Knut Peter Haugdal 29. januar 2014, se vedlegg med noter. Regnskapet for 2013 viser at grendelaget per disponerte kr fordelt med kr på driftskonto og kr på sparekonto/fondskonto. Av totalbeløpet er kr egenkapital og kr gjeld. Gjelden består av kortsiktig gjeld kr , og lån kr , per Av midlene, kr , på sparekonto/fondskonto, er kr bundet til fondet og kan bare brukes etter spesielt vedtak i generalforsamling, se note (11) under regnskap og under budsjett. Regnskapet viser et driftsresultat på kr Etter at kortsiktig gjeld på kr , se note (9), er trukket i fra, får vi et årsresultat på kr Det ble ikke budsjettert med avsetting til fond i budsjettet for 2013, i motsetning til i budsjettet for 2012 hvor egenkapitalen ble styrket med kr Forslag punkt 4: Regnskap 2013 godkjennes Det stemmes «JA» eller «NEI» Styrets innstilling er «JA» 7

8 8

9 9

10 5 INNKOMNE FORSLAG / STYRETS FORSLAG Styrets forslag: SAK 1: Forvaltningsplan SAK 2: SAK 3: Informasjon til beboerne Nett bak mål på fotballbanen 10

11 SAK 1 FORVALTNINGSPLAN Oppdraget fra sist generalforsamling var å lage en plan for et mer parkmessig anlegg der dette var hensiktsmessig. Området i og rundt Væretrøa er opprinnelig et skogsområde der man i bebyggelsen av området tok hensyn til dette. Dvs at typiske skogstrær (gran, furu, bjørk) har fått vokse og man har tidligere hatt en meget restriktiv holdning til felling av trær. Nå vokser skogen og det tetner seg til slik at både lys og utsikt stenges ute med årene. Skogen er ikke forvaltet på en hensiktsmessig måte med unntak av de seneste år, der man har fått bistand og gratis rådgiving fra kommunen. Etter at denne bistand og gratishjelp falt bort, må grendelaget regne med enten større dugnadsinnsats på skogfronten eller at man betaler mer for denne type tjenester. Vår gruppe har diskutert en del rundt dette og kommet frem til at det beste vil være en kombinasjon av mer penger til forvaltning, men også økt innsats fra beboere. Likevel er vår hovedtanke at man deler opp grendelagets skog/parkområder og vurderer tiltak for hvert område for så å gjøre prioriteringer fra år til år. Dette arbeidet må basere seg på masterplanen som følges så langt som mulig. Vårt forslag til masterplan er at vi over tid etablerer det vi ønsker å kalle: «Væretrøa et allergivennlig bomiljø». Se beskrivelse av dette i neste kapittel. Gruppas forslag til prioritering i neste periode er å følge plan for området som er angitt i forvaltningsplan: Leketrøa Erstatte eksisterende bjørketrær og or med frukttrær, f.eks. epletrær og plommetrær og kirsebærtrær (ca 10 trær) Fjerne trær i dumpa der container har stått (dugnad?) Bærbusker som rips, solbær og stikkelsesbær plantes. Disse er fine å bruke ved lek og gjemsel for barna (ca 10 stk) Sørge for at det grus på stiene så de ikke gror igjen Fotballbanen Start gjennomføring av plan så langt penger og dugnadsinnsats gjelder Benk på haugen Utvide område for å holde skogbunn nede, klippes 3-4 gang ekstra pr. år Rognelund bevares - husk å merke de trær som skal vokse opp. Ta ned trær som er merket (større jobb dugnad eller gratis mot ved). Sjekker med beboere om de er interessert i å være behjelpelig med felling av trær. Fjerne grener etter hogst (dugnad med idrettslag?) Dette er en realistisk prioritering for neste periode. Gruppa foreslår å sette av ,- til dette arbeidet. Dette inkluderer da dugnad og økt vedlikehold i avtalefestet sommervedlikehold. I tillegg til dette arbeidet har gruppa vært involvert i ettervirkninger av orkanen Hilde gjennom å befare området i forhold til tre-nedfall. Det er tatt gjennomgang med entreprenør for fjerning av nedfelte trær. Man har i styret vurdert at det beste er om interesserte beboere selv på eget ansvar kan ta dette nedfallet i form av vedhogst da det vil koste en del å få firma til å ta denne jobben. Eventuelt settes dette opp som arbeidsoppgaver på dugnad. 11

12 Gruppa har også vært involvert i ønske fra beboer om å felle tre trær ved Malvikgrensa grunnet utrygghet for at disse skal falle ned på eiendom og gjøre stor skade. Her har man akseptert anbud fra entreprenør til fast pris. Utfordringen er å bruke skogsmaskin når det ikke har kommet snø i vinter. Dette har derfor i skrivende stund ikke blitt utført. Allergivennlig grendelag Nærmere en million nordmenn sliter i dag med astma og allergi og lokale irritasjoner til tung bruk av medikamenter og hjelpemidler. Man vet lite om årsakene til at vi mennesker utvikler slike reaksjoner, og det er derfor ingen vaksiner eller kur som per i dg eller uoverskuelig fremtid vil få problemet til å forsvinne. Mange av plagene som de rammede har kan minskes ved å gjøre tiltak i hverdagen i tillegg til medisinering. Med tanke på pollenallergi er det enkleste tiltaket å holde seg inne i pollensesongen, samt sørge for at tøy og sengetøy holdes mest mulig fritt for pollen. Det vil i praksis si at det hjelper med inneklimatiltak som luftkondisjonering, bruk av tørketrommel istedenfor uttørking, holde seg inne. Disse tiltakene er svært hemmende og vanskelig å opprettholde og da særlig for barn og unge som vi gjerne ønsker skal holde på ute fremfor å sitte foran TV, PC eller spill. I tillegg er det selvsagt også hemmende for voksne å ikke kunne gå på tur uten at det klør i øyne og renner fra nesa i sommerhalvåret. Så hva kan et grendelag gjøre med dette? Grendelaget kan jo ikke gjøre noe med inneklima eller eiendommene til beboerne? Svaret har sammenheng med at Væretrøa grendelag eier store fellesarealer med lekeplasser, skog, idrettsplass og gressplener. Her er det antagelig flere tiltak man kan iverksette for å forbedre miljøet. I tillegg kan grendelaget iverksette kampanjer og anbefale produkter til beboere i grendelaget slik at hver beboer selv kan iverksette tiltak for eget og alles beste. I ytterste konsekvens kan grendelaget om ønskelig pålegge beboere å følge visse vedtak gjennom sitt medlemskap i grendelaget. Hvilke tiltak kan vi iverksette? Vil man kunne oppnå effekt? Hvor lang tid vil det ta før en effekt kan merkes. Kan en slik effekt måles? Hva vil fordelen være dersom grendelaget iverksetter tiltak? Man kan håpe og oppnå effekter som for eksempel: Bedre livskvalitet for beboere med allergi og astmaplager Mindre medisinbruk blant beboere Økt uteaktivitet bedre helse for barn Økt konkurransefortrinn i boligmarkedet (allergivennlig boligområde) Grendelaget ønsker å søke om støtte til identifisering og gjennomføring av tiltak for å oppnå de ønskede effekter. Dette kan for eksempel skje gjennom søknader hos kommune, helseforetak, NAAF eller andre som kan ha interesse av slike tiltak. Det vises til Vedlegg 2; «Forvaltning av fellesareal ». Forslag 1: Godkjenning av ny forvaltningsplanen Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 12

13 SAK 2 INFORMASJON TIL BEBOERE Måten mennesker kommuniserer med hverandre på har de siste årene endret seg dramatisk. I 2012 var 95 % av Norges befolkning internettbrukere. Bruk av brev og fax har sunket i takt med økt bruk av e-post og digitale løsninger. Styret registrerer at Væretrøa Grendelag ikke har fulgt endringen i samfunnet forøvrig på dette området. Per i dag har vi en internettside og en e-postliste, men dette blir ikke brukt optimalt. Styret foreslår at informasjon fra styremøter og annen informasjon som er relevant for beboerne skal tilgjengeliggjøres på Væretrøa Grendelags internettsider. I tillegg ønskes det etablert en epost oppdatering for de av beboerne som ønsker det. Med dette tiltaket foreslår styret at bruk av trykt informasjonsskriv (Trøanytt, invitasjon til sosiale arrangement etc.) minimaliseres. Dette vil føre til lavere kostnader for Grendelaget, samtidig som det er et mer miljøvennlig alternativ. Forslag 2: Informasjon til beboere distribueres via grendelagets internettsider og e-post Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 13

14 SAK 3 NETT BAK MÅLENE PÅ FOTBALLBANEN Det er et problem på fotballbanen at baller forsvinner inn i skogen, og det er ikke alltid lett å hente disse. Det gjør også at det blir litt mye avbrekk i fotballeken. Det er derfor ønskelig å sette opp et beskyttelsesnett bak målene slik at ballene ikke forsvinner når man bommer på mål. Et slikt beskyttelsesnett med kroker, vaierstrammere og vaier koster ca ,-. Nettet er da 40 meter bredt og 5 meter høyt. Dette kan deles i to slik at vi har 20 meter bredt bak hvert mål. I tillegg må man ha stolper som festes i bakken. Stolper må skaffes (det håper vi å klare selv) og selve arbeidet kan gjøres på dugnad av interesserte. Vi ønsker oss veldig et slikt nett på Væretrøabanen. Hilsen Simen og Birk i Væretrøa 84, Oscar i Væretrøa 28, Simen og Børge i Væretrøa 21, samt sikkert mange flere barn i Væretrøa. Forslag 3: Sette opp nett bak målene på fotballbanen Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 14

15 6 BUDSJETT 2014 På inntektssiden er grendelagsavgiften beregnet på basis av 167 husstander minus 6 (styret), pluss 13 med halv avgift, minus kr 1.750x3 for mye innbetalt i 2013 i Bergstuaområdet. Budsjettforslaget for 2014 er satt opp med to alternativer, og bygger på regnskapet for 2013, og forventede utgiftsøkninger på en del poster i år. I alternativ 1 er grendelagsavgiften foreslått til kr 5.000, og i alternativ 2 til kr Med det siste av de to foreslått alternativene til endring i grendelagsavgiften er det funnet rom for å budsjettere med avsetting til fond for 2014 med kr På utgiftssiden er posten «Vann/kloakk» satt til kr , da det nå forventes ekstra tømming av septik noe som kommer i tillegg til avgiften for tømming av septik. Den er nå lagt inn i kommunale avgifter, se note (4a, b). Posten «Drift El. anlegg» er satt til anslagsvis kr ut fra forventet kostnad på utbedring av kabelbrudd og utskifting av reflektorer. Posten «Konsulenthonorar» er tatt inn igjen ut fra forventet behov for juridisk rådføring. Øvrige poster er omtrent som forventet ut fra regnskapet for Styret legger fram budsjettforslaget for 2014 basert på økonomisk orientering i årsmeldingen, regnskapet for 2013 og ovenstående kommenterer og noter knyttet til tallmaterialet for budsjettframlegget. Styrets innstilling: Da det er behov for fortsatt styrking av egenkapitalen, og ønskelig at regnskapet for 2014 kommer ut i pluss anbefaler styret «alternativ 2». Forslag 6: Budsjett 2014, Alternativ 2 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 15

16 Væretrøa Grendelag BUDSJETT for 2014 Røde tall er negative tall REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT AVIK BUDSJETT BUDSJETT Budsjett Inntekter per Note nr Alternativ 1 Alternativ 2 Note nr Fordringer innbetalt (1) 3 697, (1) Renter Sparekonto (per ) , Renter Driftskonto (per ) 590, Ekstraordinære inntekter (Tippemidler) (2) (2) Ekstraordinære inntekter (Kundeutbytte forsikring) (2) 311, (2) Innbetalt Grendelagsavgift med gebyrer (3) , (3) Inntekter per , Driftskostnader 2013 per Vann/kloakk , (4a) Strøm( el-kraft og nettleie) 8 810, Kommunale avgifter (4) , (4b) Forsikringer 2 024, Kontor (5a) , (5a) Styrearbeid (5b) , (5b) Drift El-anlegg (6) 7 317, (6) Sosiale utgifter 2 437, Diverse 0, Konsulent honorar 2 625, Innkreving grendelagsavgift , Bankgebyr drifts- og sparekonto 1 911, Renter og gebyr på lån (Fotballbanen) (7) , (7) Avdrag lån , Anlegg Drift Vinter , Anlegg Drift Sommer , Anlegg Investering (Asfaltering) 0, Vedlikehold lekeplass og fotballbane 7 339, Forvaltning av grøntareal/skog 0, Trafikksikkerhet 0, Sum driftskostnader , Inntekter minus utgifter , Fakturaer fra 2013, forfall 2014 (9) , (8) Driftsresultat for ,63 Fondsavsetning (10) Driftskonto, inklusive renter, per ,31 Anslått per (11b) Spare- og fondskonto, inkl.renter per ,35 Anslått per (11a) Fordringer (1) 1 750,00 - Eiendeler , Bergnet utgifter per eiendom Budsjettert utgifter per eiendom Egenkapital (Eiendeler-gjeld) , Kortsiktig gjeld per (9) ,27 Anslått per Langsiktig gjeld i bank per (7) , Anslått per Sum gjeld = , Sum egenkapital og gjeld ,

17 Noter BUDSJETT 2014 (1) Utestående fordringer ) Ikke inndrevet kr (Halvdel av regning fra Trondheim kommune på kr 3500 for oppmåling. (2) Ekstraordinære inntekter ) Tilskudd til fotballbanen Det er for 2014 på nytt søkt om tippemidler kr Beløpet er ikke budsjettert. 2) Kr 200 er forventet kundeutbytte fra Gjensidige forsikring (3) Grendelagsavgift Omfatter 167 husstander, minus styret, pluss 13 med halv avgift, minus kr 5250 for mye innkrevd I alternativ 1), er grendelagsavgiften foreslått satt til kr 5000, i alt. 2) kr (4a,b) (5a,b) Kommunale avgifter (Eiendomsskatt/septik) Kommunale avgifter omfatter nå eiendomsskatt og tømming septik. Avgiften er på hhv kr 27727,46 og kr 1090,38 Av kr 27727,46 er eiendomsskatt kr 15285,88 og tømmingseptik kr 12441,58. Det opprettholdes to budsjettposter, (4a) og (4b), post (4a) omfatter vann/kloaksystem. mens post (4b) omfatter eiendomsavgift og septik tømminger. Kontor/Styrearbeid. kr 2000 til kontordekning, og kr 1000 styrehonorar, samlet kr 3000 per styremedlem 6 medlemmer, jfr. valg i gen.f Post (5a) kr12000+post (5b) kr 6000, sum kr for årsperioden Øvrige kostnader på post (5a), kontor, er trykking av generalfors.p., innk.dugnader og trøanytt, etc. (6) Drift El-anlegg (7) Lån Det er satt av ,00 kroner til omfattende vedlikehold og reperasjon av el-anlegg- Styret tok opp et lån på kr ,00 iht. vedtak i sak 2a, GF 2011 Per var lånet på kr , og anslåes per til å være på kr (8) Fakturaer fra 2013 med forfall 2014 Fakturaer for tjenester i 2014 med forfall 2015 settes til anslagsvis kr 85000,00. (9) Jfr note (9) under regnskap. (10) Fondsavsetning. Styret forslår kr 50000,00 i fondsavsetning for (11a,b) (11a) Fond og Drift Fond Låst del av sparekonto per kr ,35 Fondsavsetning ihh til budsjett ,00 Renter 2013 kr ,00 Fond låst per kr ,35 (11b) Drift Spare/fondskonto per kr ,35 Fond låst per kr ,35 Disponibelt til drift av sparekonto kr ,00 Sum til drift kr ,31 Båndlagt: Utsatt asfaltering vedtatt g.f kr ( ) Båndlagt: Fakturaer fra 2013 betles i 2014 kr ( ) Ikke båndlagt kr

18 7 Valg Valgkomitéens innstilling til Generalforsamlingen i Væretrøa Grendelag 2014: Som tidligere år oppfordrer valgkomiteen beboerne å melde sin interesse for verv i Grendelaget. Grendelaget er privat, og i den forbindelse er det mange felles oppgaver som må løses. Det forventes av beboerne i Væretrøa at de er med og bidrar til styre og stell av Grendelaget. Vi er alle avhengig av at dette skjer. Hvis noen skulle få inspirasjon eller klare å inspirere andre til å ta et verv, ta kontakt med valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid har vært utført i perioden januar-mars 2014, og vi har avholdt tilsammen 3 møter. Vi takker Kjell Jensen for mangeårige innsats i styret, både som styremedlem og senere kasserer. Valgkomitéens innstilling til det nye styret inneholder et nytt medlem; Thor Erlend Fægri. Thor Erlend bor i nr. 61, og har sitt daglige virke i Sintef. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet! Valgkomitéens innstilling: Ordstyrer på årsmøtet: Lars Åge Nysæther Styret Styreleder: Jørgen Nordahl 81 (1 år) Kasserer Jørn Engberg 84 (1 år) Styremedlem: Bjørn Gunnar Redergård 86 (G) Styremedlem: Gry Skrove 21 (1 år) Styremedlem: Anne Lee Mjøsund 63 (1 år) Styremedlem: Thor Erlend Fægri 61 (Ny) 18

19 Revisorer: Arnfinn Volden 135 (1 år) Knut Petter Haugdal 145 (G) Valgkomité: Bjørn Mjøsund 63 (1 år) Arne Otto Vedvik 96 (Ny) Stig Arve Haugen 15 (1 år) Valgt tid i styret er normalt 2 år. G er gjenvalg for 2 år. Trondheim, 3. mars 2014 På vegne av valgkomiteen: Bjørn Mjøsund, Ivar Lauritzen og Stig Arve Haugen. Bjørn Mjøsund 19

20 VÆRETRØA GRENDELAG - GENERALFORSAMLING 2014 FULLMAKT Navn:... Adresse: gir fullmakt til: Navn:... Adresse: Jeg gir min stemme slik (sett kryss i hver sak som fullmakten gjelder): SAK 1 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 2 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 3 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... Dato og underskrift av fullmaktsgiver:... Det kan avgis stemme via fullmakt, begrenset til maksimalt 6 fullmakter per medlem. Slike stemmer godkjennes kun gjennom eget fullmaktsskjema som er fullstendig utfylt. Fullmaktsskjemaet kan inneholde opplysninger om hvordan stemmegiveren ønsker å stemme i hver enkelt sak. 20

21 VEDLEGG 1 GATELYS Følgende mangler med status er kjent: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane Lys i tilhørende gate samt fotballbane mørklagt. Skyldes at lysstyring ved nr. 64.tok fyring under kraftig nedbør. Leid entreprenør for utskifting. Mangel utbedret Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane (ny sak) Lys på fotballbane samt gatelys fra nr 62 til nr 77 mørklagt. Mulig årsak er kabel har fått skade under fotballbanen. Midlertidig tiltak sees på samt budsjettering av graving rundt eller ved fotballbane. Det gjøres tiltak slik at banedekke ikke blir berørt. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 78 til 90 Mangel / Årsak: Status: Lys fra nr 78 til 90 mørklagt i perioder til det ble helt utfall. Skyldes kabelbrudd og jordfeil. Forespurt 4 entreprenører for utbedring. Ingen hadde kapasitet før vinteren. Entreprenør har blitt bestilt og det har blitt gjort midlertidige tiltak for å gi lys i deler av anlegget til graving kan utføres uten vintertillegg (opptining). Estimert budsjett for arbeidet er ca ,- eks. mva. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 154 Mangel / Årsak: Status: Lokasjon: Mangel / Årsak: Status: Lyspunkt mørkt. Skiftet pære uten resultat. Mulig defekt armatur. Forespurt entreprenør om utbedring. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Ved Væretrøa nr 105 (gangsti) Lyspunkt skadet av greiner som har slått i stykker lyspunkt. Forespurt entreprenør om utbedring. De har frakoblet punktet for at vi kan plukke ned armatur. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 3 Mangel / Årsak: Status: Lyspunkt mørkt. Antatt kabelbrudd. Her må det graves og antagelig skjæres opp asfalt. Budsjettert og framlegges til generalforsamling. 21

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer