håndbok for avdelingsbefal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "håndbok for avdelingsbefal"

Transkript

1 håndbok for avdelingsbefal NORGES OFFISERSFORBUND forbundet for alt befal 2007

2 Innhold 1 Norges Offisersforbund Hvordan bli avdelingsbefal? Jeg er avdelingsbefal. Hva nå? Lønn, godtgjøringer og arbeidsvilkår Gunstige lånemuligheter til bolig Bolig Andre persjonaltilbud for befalet Forsikringsordninger Sjekkliste kontrakt Eksempel på utfylling av villighetserklæring...15 Alle bilder er hentet fra Forsvarets Mediesenter (FMS)

3 1 Norges Offisersforbund I over 110 år har Norges Offisersforbund kjempet for befalets lønns- og arbeidsrettigheter. I dag er vi den befalsorganisasjonen med størst andel av befal under 35 år. Dette gjør oss til den eldste befalsorganisasjonen med de yngste medlemmene! Som avdelingsbefal i NOF vil du få merke begge disse fordelene. Nedenfor er et utdrag av NOFs handlingsprogram, hvor to viktige saker for avdelingsbefalet berøres spesielt; lønnsutvikling og utdanning. Utdrag fra NOFs handlingsprogram : Norges Offisersforbund skal arbeide for at Forsvaret innfører forpliktende utdanningsplaner tilsvarende 120 studiepoeng for avdelingsbefal i tjenesteperioden. Norges Offisersforbund skal arbeide for at det legges til rette for lønnsutvikling for avdelingsbefal og for personell som velger en horisontal/alternativ karriere. Denne håndboken er laget spesielt for deg som er, eller vurderer å bli, avdelingsbefal i Forsvaret. Vi har bygd opp håndboken for å hjelpe deg til å finne ut hvilke bestemmelser og regler som gjelder i ditt arbeidsforhold. I tillegg finner du informasjon om tilbud og muligheter du har som medlem av NOF. Lykke til i tjenesten! 3

4 2 Hvordan bli Avdelingsbefal? 2.1 Hvem er søknadsberettiget? Som Forsvarets personellhåndbok beskriver er de fleste kategorier søknadsberettiget, under forutsetning at man har gjennomført og bestått befalsutdanning. Dette kan enten være grunnleggende befalsutdanning med påfølgende plikttjeneste eller ulike typer kortere befalskurs som arrangeres i våpengrenene. 2.2 Hvordan søker jeg på stillinger? På Forsvarets intranett har man opprettet en egen side hvor militære stillinger, både nasjonale og internasjonale, blir bekjentgjort. Denne finner du på De ledige stillingene blir lyst ut på disponeringsrundene. For å søke på stillingene må du fylle ut en villighetserklæring (På side 15 finner du et eksempel på utfylling). Når du skal søke er det i tillegg mulig å sjekke de aktuelle stillingsbeskrivelsene. Der finner du informasjon om stillingens innhold og hvilke krav som stilles. 2.3 Hvordan foregår tilsettingen? Med utgangspunkt i søkerlisten, utarbeider administrasjonen ved avdelingen et forslag til innstilling. Dette forslaget blir oversendt Forsvarssjefens råd for tilsettings- og disponeringssaker. Her er blant annet NOF representert, og det er dette rådet som foretar den endelige tilsettingen. 2.4 Hva vurderes ved tilsettingen? Den enkelte søkers realkompetanse skal ligge til grunn for all tilsetting. Dette vurderes ved å bruke opplysninger i rullebladet, samt tjenesteuttalelser og påtegning fra lokal sjef på søknaden. Det er derfor viktig å sørge for at all relevant informasjon fremkommer på rullebladet ditt. Ta kontakt med din lokale P-off for å gå igjennom dette. 4 Forsvarets Personellhån dbok (FPH) del B, pkt Rekrutteringsgrunnlaget for avdelingsbefal er: Dagens kontraktsbef al. Personell med etatsu tdanning (GBU). Vervede (må gis bef alsutdanning og eventu elt fagutdanning før tilsett ing). Personell med sivil spesialistkompetanse (de som mangler befals utdanning må gis det te før tilsetting). FPH del B, pkt Alle utlyste stillinger det finnes søkere til skal, såfremt de ikke er trukket, forelegges FSJs råd i tilsettings- og disponeringssaker. He nsikten med rådet er å kvalitetssikre administrasjonens for slag til innstilling og utarbeide endelig innstilling. FPH del B, pkt Realkompetansen omfat ter utdanning, ervervet erfaring samt dyk tighet, herunder per sonlige egenskaper. Re alkompetanse for tillitsver v skal god skrives iht HA /TA For å klargjøre den enk eltes realkompetanse nærmere som grunnlag for en uttale lse, kan intervju gje nnomføres før rådsbehandling. Velges intervju skal alle ak tue lle kandidater intervjues. Moderat kjønnsk vot ering skal anvende s i henhold til Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtale for Forsvaret (HA /TA) 21.

5 FPH del B, pkt Hva kan jeg få innsyn i? Før tilsettingen har blitt gjennomført kan du få innsyn i hvilke andre som har søkt stillingen, samt enkelte opplysninger om søkerne. Du må da ta kontakt din lokale P-avdeling. Når administrasjonen har fremmet sin innstilling, har du i tillegg krav på utvidet innsyn i følgende: Hvem som var innstilt. Rangering av de innstilte. Husk at de mottatte opplysninger er underlagt taushetsplikt 3 res: få opplyst øvrige søke Søkeren kan be om å Navn. Grad. Alder. nsje. Tjenestefelt og bra grad. ilsetting i nåværende g/t nin Dato for utnev neste. tje ere lig tid og stilling Nåværende tjeneste anning. Militær og sivil utd FPH del B, pkt offentliggjort på ehandlingen vil bli Resultatet av rådsb nde avdeling ranettsider. Mottage FST/POD/AGA sine int forhold vede isk trative og økonom skal klarlegge adminis. tte de et fal be g og meddele rørende en disponerin 2.6 Hvordan vet jeg resultatet? Du må selv finne ut om du har fått stilling. Resultatet blir offentliggjort på: Jeg er Avdelingsbefal. Hva nå? 3.1 Hva er spesielt med ordningen? Det er i hovedsak to forhold som skiller avdelingsbefal fra yrkesbefal, hva tilsetting og avansement angår. 1. Du skal tjenestegjøre i stillinger fra sersjant til løytnant 2. Tilsettingen er midlertidig frem til du fyller 35 år, evt. kan du søke om å fortsette til 38 år. 3.2 Er jeg garantert jobb til 35 år? Nei, her har du samme rettigheter som andre statstilsatte. Kort fortalt kan du bli sagt opp hvis stillingens arbeidsoppgaver faller bort. FPH del B, pkt. 3.3 Avdelingsbefalet skal bekle stillinger i gradssjiktet sersjant/ kvartermester løytnant. Hovedprinsippet for avansement vil være etter søknad på stilling som gir fast disponering i stilling med høyere grad. FPH del B, pkt. 3.3 Objektivt grunnlag for å gå til oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, kan være at stillinger legges ned som følge av en organisa-sjonsendring. Dette kan blant annet skje hvor Forsvaret beslutter å ikke lenger utføre bestemte oppgaver helt eller delvis eller hvor Forsvarets behov for bemanning reduseres som følge av effektivisert drift. Arbeidsoppgavene vil da være falt bort ved overgang til ny organisasjonsstruktur, jf. tjml 10 nr. 1. 5

6 3.3 Hva skal kontrakten inneholde? Etter tilsetting som avdelingsbefal skal du få tilsendt en kontrakt som regulerer arbeidsforholdet. Den skal beskrive følgende forhold: Ansettelsesperiode (fra til) Bestemmelser om prøvetid Første stilling og grad Bestemmelser om lønn Bonusopptjening 3.4 Hva bør jeg kontrollere på kontrakten? Siden bonusen beregnes ut fra tjenestetid og utdanning i Forsvaret, er det viktig å kontrollere at disse beregningene stemmer. Du vil ikke få godskrevet førstegangstjeneste eller befalskole, men all annen tjeneste som befal, grenader eller sivil skal normalt telle med. På side 13 og 14 finner du et eksempel på en avdelingsbefalskontrakt, hvor vi også har laget en sjekk-liste over viktige punkter. 3.5 Hvordan beregnes bonusen? Maksimal bonus er satt til 2 år grunnlønn av den lønna du har når du slutter. Normalt vil du få en månedlig utbetaling etter du har sluttet, men du kan søke om å få utbetalt alt på en gang. Bonusen beregnes på følgende måte: 10 års tjeneste = 1 årslønn, deretter opptjener du 3 måneder for hvert fullførte år utover de 10 årene. Dette vil si at du kan ha opptjent full bonus etter 14 års tjeneste. 3.6 Kan jeg få godkjent sivil utdanning? Hvis du har sivil relevant utdanning kan du søke om å få godskrevet dette som bonusopptjening. Du må da sende søknad om dette til Forsvarets Forvaltnings- og Servicesenter. 6 FPH, pkt Tid som engasjert befal, vervet eller sivil i Forsvaret vil normalt godskrives som ansiennitet ift bonusopptjening dersom arbeidsgiver vurderer denne tjenesten som relevant kompetanse for tilsettingsforholdet som avdelingsbefal. Bonus bortfaller ved gjennomført og bestått grunnleggende offisersutdanning og/ eller yrkestilsetting. FPH, pkt For de som tjenestegjør mindre enn 10 år tilstås ingen bonus. Med 10 års godskrevet tjeneste oppnås ett års bonus. Deretter gis 3 måneders bonus for hvert nye år med fullført tjeneste. Full bonus oppnås ved minimum 14 års tjeneste. For personell som starter tjeneste som avdelingsbefal senere enn normalt, eksempelvis pga. sivil utdanning som den enkelte selv har bekostet, kan det gjøres individuelle vurderinger vedrørende bonusopptjening. Forhold vedrørende bonus må i disse tilfeller klarlegges og tas med i arbeidsavtalen. For personell som gis forlenget tilsetting frem til og med fylte 38 år, gis ikke bonus utover maksimalgrensen.

7 3.7 Hva skjer hvis jeg blir yrkestilsatt? Hvis du søker og blir yrkestilsatt, er dette en fast ansettelse. Dette innebærer blant annet at retten til bonus bortfaller. Det samme gjør de gradsmessige begrensningene Kan jeg søke sivile stillinger i Forsvaret? Ja, alt befal som tilfredsstiller søknadskravene på sivile stillinger er søknadsberettiget. Lønn, godtgjøringer og arbeidsvilkår 4.1 Hvilken lønn skal jeg ha? FREDSREGULATIVET DEL II Regulativ for tillegg og godtgjøringer for befal Gjeldende fra 1. januar 2006 Hvilken grunnlønn du tilkommer i stillingen står i utlysningsteksten på disponeringsrunden. 4.2 Uniformsgodtgjørelse Som avdelingsbefal har du plikt til å skaffe uniformer etter sats for forsvarsgrenene. Når du har anskaffet deg dette, må du selv ta kontakt med P-avdelingen for dokumentasjon og utbetaling av godgjøringen. 4.3 Kan jeg søke permisjon uten lønn? Ja, som avdelingsbefal kan du få innvilget inntil fire års permisjon uten lønn fra Forsvaret. Permisjoner av inntil ett års varighet, kan DIF-sjefen innvilge. Forsvarets policy er at permisjoner inntil to år skal håndteres fleksibelt, men hvis du får avslag, kontakt din lokale NOF-tillitsvalgt. rmisjon FPH pkt Vilkår under pe uten lønn il 1 års varighet vil befalet norved permisjon uten lønn av innt har ikke krav på det te. I tilfeller malt beholde sin stilling, men de faste stilling skal vedkommen hvor befalet ikke beholder sin s. ilge innv jon før permis gjøres oppmerksom på det te t års varighet vil befalet normal 1 enn Ved permisjon av mer t mal nor r olde beh e stilling, men måt te påregne å miste sin fast å for ten ighe mul der gjel det sitt faste tjenestedistrikt. Når Forsvarets boligdirektiv. til s vise g boli tær mili olde beh 7

8 4.4 Hva om jeg ønsker å slutte? Så lenge du ikke er under plikttjeneste, kan du si opp stillingen din. Hvis du er under prøvetid (Dette står på avdelingsbefalskontrakten) er oppsigelsesfristen 3 uker. Har du tjenestegjort mindre enn ett år, er oppsigelsesfristen til 1 måned. Utover dette er fristen 3 måneder. 4.5 Diverse ulempegodgjøringer Fredsregulativet beskriver ulempegodtgjøringer og risikotillegg som følge av befalets arbeidsforhold. Vi vil her ta for oss noen av de mest vanlige tilleggene. Det er greit å være klar over at disse tilleggene er skattepliktige. 4.6 Pendling Hvis du får disponering til nytt tjenestedistrikt, og bor et annet sted i landet, kan du søke om militær pendlerstatus. Du vil da få dekket ett antall reiser av Forsvaret. Ta kontakt med P-avdelingen eller NOF for mer informasjon om dette. 4.7 Flytting Hvis du har fått disponering til nytt tjenestedistrikt, og flytter inn i selvstendig bolig kan du få dekket flyttingen. Dette gjelder uavhengig av sivil status. Det er Forsvarets Lønns Administrasjon (FLA) som hjelper deg med det praktiske. De kan kontaktes på eller Flyttebonus Hvis du bor i bolig og må flytte til en ny selvstendig bolig som følge av disponering til et nytt tjenestedistrikt kan du ha rett til flyttebonus. Størrelsen på denne bonusen varierer i forhold til sivil status og hvor du flytter. 8 FR del II, pkt Når befal som følge av beordring til nytt tjenestedistrikt flytter inn i selvstendig bolig, vil Forsvaret dekke vedkommendes flytteutgifter iht Særavtale om flyttegodtgjørelse, begrenset til kostnadene gammelt tjenestested - nytt tjenestedistrikt, i følgende tilfelle: ved fast beordring til annet tjenestedistrikt ved midlertidig beordring til annet tjenestedistrikt av over ett års varighet for kontraktsbefal, med plikttjeneste ved skifte av selvstendig bolig Beordring av under ett års (12 mnd) varighet utløser ikke flyttegodtgjøring. Utdrag fra FR del II, pkt. 3.4 Flyttebonusens størrelse vil være landsdelsavhengig: Ved beordringer fra Sør-Norge til Nord-Norge utbetales månedlig for gift/ tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B65. Enslig befal tilsvarende B33. V ed beordringer internt i Nord-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. V ed beordringer fra Nord-Norge til Sør-Norge utbetales månedlig for gift/ tilsvarende befal i inntil 3 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. V ed beordringer internt i Sør-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 3 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. 5

9 5 Gunstige lånemuligheter til bolig Som avdelingsbefal er du søknadsberettiget til lån i Statens pensjonskasse, Befalets låneordninger og Forsvarets personell service. 5.1 Boliglån i Statens pensjonskasse Her kan du søke om boliglån på inntil ,- med sikkerhet innenfor 80 % av boligens verdi. Er samboer eller ektefelle også medlem i Statens pensjonskasse, kan man søke om inntil ,-. Nedbetalingstiden er maksimalt 30 år, hvorav inntil 5 år kan være avdragsfrie. Mer informasjon og mulighet til å søke om lån elektronisk finner du på 5.2 Befalets låneordninger Eksempler på finansiering av bolig Løytnant Hansen er singel og tjener i brutto årsinntekt. Han har i egenkapital, og ønsker å kjøpe en leilighet til 2 millioner, hvor lånetakst er satt til 1,6 mill. Eksempel på finansieringsplan ved anskaffelse av boligen: Egenkapital Befalets låneordning del II Statens Pensjonskasse Befalets låneordning del I kr (20 % fratrukket del II) kr (Uten pant kr pri kr pri Kjøpesum kr Befalets låneordninger er et virkemiddel for å stimulere befal til å kjøpe egen bolig. Lån ytes til bygging/kjøp av bolig uansett type, samt refinansiering av eksisterende boliglån. Gjeldsgraden bør være innenfor 2,5 % av brutto årsinntekt. Gjeldsgraden for Hansen er 2,46, som som er innenfor kravet i Befalets låneordning del I. Han låner ,- i Befalets låneordning del II, og bruker dette sammen med oppspart egenkapital på ,-, for å skaffe seg sikkerhet på 20 % Befalets låneordning del I Lånegrensen er inntil kr ,-. Renten pr. 1/1-07 er 3,5%. Ved kjøp av en bolig til kr (Lånetakst kr ), kan man få følgende finansieringsplan: Befalets låneordning del II Lånet må søkes innen ett år etter at boligen ble anskaffet. Lånet er et gjeldsbrevlån, uten krav til pantesikkerhet. Lånet innvilges med inntil kr og nedbetales over maksimalt 15 år. Renten 1/1-07 er 3,5 % Egenkapital Befalets låneordning del II Privat banklån Statens Pensjonskasse Befalets låneordning del I kr (20 % fratrukket del II) kr (Uten pant) kr pri kr pri kr pri Hva skjer når jeg slutter i Forsvaret? Når du slutter i Forsvaret beholder du rentestønaden i befalets låneordninger i 3 år. Kjøpesum kr Privat banklån er nødvendig i tillegg til lån i Statens Pensjonskasse for å finansiere kjøpesummen. For flere spørsmål, kontakt Forsvarets Boligtjeneste på eller 9

10 6 bolig For å kunne ivareta befalet i et disponeringssystem har Forsvaret et eget boligtilbud for de som velger å flytte som følge av en disponering til nytt tjenesteområde. Dette reguleres i Forsvarets Boligdirektiv. Direktivet gjennomgår nå en revisjon, og forhåpentligvis vil dette være på plass sommeren Som avdelingsbefal er du i målgruppen for Forsvarets leieboliger. NOF jobber aktivt for at avdelingsbefalet skal bli ivaretatt i hele sitt ansettelsesforhold med Forsvaret. 6.1 Hvordan søker jeg? Søknad om Forsvarets leiebolig sendes inn til lokalt boligråd. Søknaden finner du på I dette rådet er blant annet NOF representert. Rådet behandler søknadene i boligfordelingsmøter 2-4 ganger i året. Har du spørsmål om hvem som er din lokale representant i rådet, tar du kontakt med NOF i din avdeling. 6.2 Hvordan fordeles boligene? På søknaden beregnes din poengsum automatisk, etter bestemmelsene i høyre kolonne. Hvis det for eksempel er 16 boliger til fordeling på en fordelingsrunde vil de 16 søkerne med høyest poengsum bli gitt tilbud om bolig. Hvilken type bolig som tildeles den enkelt avgjøres på grunnlag av familiens størrelse, tjenestested osv. 6.3 Hvor lenge kan jeg beholde boligen? I dag er leieforholdet normalt begrenset til 5 år etter fast disponering, med muligheter for forlengelse til 7 år. Hvis du flytter til nytt boområde som følge av en disponering, starter leieforholdet på nytt Målgruppen for Forsvarets boliger Alt tjenestegjørende personell i Forsvaret kan søke om tildeling av bolig. Målgruppen for Forsvarets boliger er begrenset til følgende personell, der beordring medfører flytting til nytt boområde: yrkesbefal kontraktsbefal underlagt beordringsplikt kadet ter fast ansat t sivilt personell som må flytte 6.2 Søknad Søknad om Forsvarets leiebolig fremmes på revidert blankett Boligsøknad. Dette gjelder også søkere i stillin ger med rett til Forsvarets etatsbolig. Søknaden sendes ansvarlig LFM i boområdet det skal flyttes til. Personellansvarlige der søkeren tjenestegjør før flyttingen, skal kontrollere og attestere de tjenstlige opplysning er. 6.4 Poengberegning Poeng beregnes frem til felles dato for alle søkere i samme fordelingsrunde normalt pr 31. juli. Angjeldende beord ring medregnes. Poengene avgjør bare hvem som skal tildeles bolig, ikke hvilken bolig som tildeles den enkelte. Poengberegningen praktiseres likt for alle kategorier personell i Forsvaret. Søkerne innenfor målgruppen rangeres etter følgende poengberegning: Grunnpoeng Alt personell i målgruppen gis grunnpoeng relatert til alder iht til disse intervallene: Til og med 30 år: 300 p, fra 31 til og med 35 år: 250 p, fra 36 til og med 40 år: 200 p, fra 41 til og med 45 år: 100 p, fra fylte 46 år: 50 p. Søker som er enslig forsørger gis i stedet 550 grunnpoeng uansett alder Tjenestepoeng For tjeneste i Forsvaret gis 1 poeng pr mnd tjeneste til og med den måneden søkeren fyller 30 år. Likt med tjeneste regnes befalsutdannende kurs/skole, og videre utdannelse i Forsvarets regi eller beordret av Forsvaret. Godkjent tjenes teansiennitet ved tilsetting av sivile i offisersstillinger regnes også likt med tjeneste. Ordinær førstegangstjeneste gir ikke poeng Flyttepoeng Det gis 30 poeng pr flyttin g til nytt boområde. Beordringens varighet må være minimum 6 mnd Husstandspoeng Søker gis 200 poeng pr barn som bor fast hos søker, og 200 poeng pr barn søkeren utøver samværsrett med. Barn gir poeng inntil fylte 20 år Ektefellepoeng Det gis 150 poeng for ektefelle/samboer/partner. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer Befalsfamilier For familier der begge er befal, beholder søkeren grunnpoeng for sin aldersgruppe, og det gis 500 poeng for ektefelle/ samboer/par tner til søker. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer. 4.3 Leiebetingelser Leieforholdet kommer inn under bestemmel sene i Husleieloven av 26 mars 1999 nr om tjenesteboliger gir leietaker færre rettigheter enn ved ordinære leieforhold. Minst etiden på 3 år for inngåelse av tidsbestemte kontrakter kan fravik es med bakgrunn i boligvirksomhetens målsetting, dvs at bolige n skal være disponibel for nødvendig boligfordeling. Denne saklige begru nnelsen skal være angitt i kontrakten. Alle leiekontrak ter skal være tidsbestemte. For personell i målgruppen begrenses leietiden til den period e som beordringen varer, maksimalt 5 år. Det er begrenset mulighet til nødvendig kontraktsfornyelse for å imøtekomme spesielle behov. Forlen gelsen skal normalt ikke overstige 2 år, totalt 7 år. Eventuell ytterligere dispensasjon vurderes i særskilte tilfeller.

11 7 Andre personaltilbud for befalet 7.1 Forsvarets Personellservice - Befalets egen bank Forsvarets Personellservice er befalets egen bank, og de tilbyr en rekke finansielle tjenester. Her kan du søke om ulike lån, opprette spareavtaler eller betale regninger via nettbank. Alt til en meget gunstig rente. Mer informasjon finner du på eller du kan ringe Gratis økonomisk og juridisk rådgivning Som befal har du en unik mulighet til å få gratis hjelp i juridiske eller økonomiske spørsmål gjennom Forsvarets Boligtjeneste (FBOT). I tillegg til å være gratis, er de også helt uavhengige. Gjennom sin lange erfaring med rådgivning innen boligog familieområdet for befal, har de alle forutsetninger for å hjelpe deg i slike spørsmål. FBOT kan kontaktes på NYHET! Bli NOF-medlem på SMS! Aldri har det vært enklere å bli NOF-medlem. Skriv < NOF MEDLEM, navn, adresse, postnr/sted > Send meldingen til 2077, og du mottar et ferdig utfylt innmeldingsskjema i posten. 11

12 8 Forsikringsordninger Befalsyrket skiller seg på flere områder fra andre yrker, både når det gjelder risiko i tjenesten, krav til beredskap og mobilitet, og ikke minst konsekvensene av å være underlagt et beordringssystem. I NOF har vi en egen forsikringsutvalg som arbeider for at medlemmenes behov blir ivaretatt i våre ordninger. Som medlem i NOF har du tilgang på noen av beste forsikringsavtalene som er mulig å få. Gjennom ditt medlemsskap har du en serie kollektive forsikringer til en meget gunstig pris, kombinert med svært gode vilkår. Disse forsikringene kan du ikke reservere deg imot - nettopp derfor har de en så lav pris! I tillegg til disse kan du tegne NOFs Gruppeforsikring som gjelder for deg og din familie, med denne er du som medlem fullforsikret innenfor liv og helse. Vår forsikringsleverandør er Sparebank 1. I ditt NOF-medlemsskap har du følgende forsikringer: Grunnforsikring (engangsutbetaling ved død) Kollektiv Hjemforsikring med Toppdekning (Innboforsikring med Toppsikring) Reiseforsikring med avbestillingsforsikring Du skal lete lenge etter bedre priser og vilkår enn de du har gjennom ditt medlemsskap! 12 Forsikringsavtaler er ofte omfattende og bruker en terminologi som er fremmed for mange. NOF har tatt konsekvensene av dette - vi har en egen forsikringskonsulent. Vår konsulent, sammen med NOFs Forsikringsutvalg, er flere ganger hvert år i kontakt med Sparebank 1 Gruppen for å sikre medlemmene de beste vilkårene til en lavest mulig pris. * Du kan også tegne NOFs Gruppeforsikring som inneholder følgende: Livsforsikring for medlem og ektefelle/sambo hele døgnet Arbeidsuførhetserstatning - gjelder kun medlem Ulykkesforsikring for medlem hele døgnet ektefelle/sambo og barn inntil 20 år i fritid Dekking av behandlingsutgifter etter ulykkesskade for medlem med/uten familie Økonomisk førstehjelp ved kritisk sykdom for deg som medlem og dine barn *Forsikringen gjelder også ved krigshandlinger, med unntak av ulykkesforsikring og behandlingsutgifter etter ulykkesskade For mer informasjon om forsikringsordinger gjennom NOF, se 9

13 9 Sjekkliste kontrakt Her står graden du er tilsatt i. Her står det om du har prøvetid eller ikke. Stillingsnummer du er tilsatt i og stillingen din. Lønnstrinnet du får i stillingen. 13

14 Bonusopptjening og størrelsen på sluttbonus. 14

15 10 Eksempel på utfylling av villighetserklæring FORSVARET Villighetserklæring / Søknad iht kunngjøring av Se baksiden vedrørende bruk/utfylling av blanketten Dato Kunngjøring nr /2006 Til Forsvarets overkommando Sjøforsvarsstaben Hærstaben Når utfylt FORTR OLIG iht Beskyttelsesinstruksen jf offentlighetsloven 5 a jf forvaltningsloven 13 Luftforsvarsstaben Personopplysninger Fødselsnummer Dag Måned År Grad Personnummer Fenrik Forsvarsgren Bransje H Tjenestefelt/fagfelt O Etternavn og alle fornavn Kringsvern, Kåre INF Tilsettingsdato i nåværende grad Bruk / utfylling av blanketten Det enkelte befal fyller ut blankette n i 2 eksemplarer. Ett eksemplar sendes vi personellforvaltende enhet og ett eksemplar sendes direkte. til egen forsvarsgrenstab, (Se for øvrig kunngjør ing angåend e utfylling / fremsendelse) Beordrings-/søkna - Korrekt dsbefal fødselsnummer og OPL-nummer er absolutt nødvendig av hensyn (kryss av) - Personellforvaltende enhet skal til edb-behandlingen. kontroller e at rubrikkene er korrekt utfylt. BeordringsSøknad befal befal Fast beordring Eventuell midlertidig beordring Avdeling Avdeling Tjenestestilling Tjenestestilling Tilsettingsdato i stillingen (kun for søknadsbefal) s- Spesielle opplysninger Opplysninger vedrørende straff, refselse, Nåværende tjenestegjøring ev søkerens begrunne lse for søknaden Etter flere år som engasjert befal på troppsnivå, er jeg nå meget motive rt for å søke stillinger som avdelingsbefal. Har opparbeidet meg kompetanse innen stridsteknikk og taktikk på lavt nivå, og har mye erfaring fra internasjonal tjeneste. Med denne bakgrunnen vil jeg kunne bidra til ytterligere utvikling av avdelingen. Tidsrom Stillinger som søkes PRI 1 Ref nr OPL nr Tjenestestilling / skole / kurs Instruktør taktikk Kompaniadjutant Nk tropp Påtegning av personellforvalte nde enhet / tjenestestedet Er din sikkerhetsklarering endret i løpet Er du ilagt refselse i løpet av de av det siste året? siste 10 år? Er du ilagt straff / under etterforski ng? Har du gjennomført siste års befalstest til bestått (karakter 2 eller bedre)? Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Hvis ja, gi utfyllende opplysninger på baksiden, ev i eget vedlegg 1. Sjefen for personellforvaltende enhet / tjenestestedet gir påtegnin g på blanketten. Blanketten sendes forsvarsgrenstab innen den tidsfrist deretter direkte til egen som er fastsatt i kunngjør ingen. 2. Momenter som kan vurderes og fremgå av påtegningen: - anbefales til alle / enkelte søkte stillinger - anses lite eller ikke kvalifiser t - rangere søkere fra egen avdeling til stilling ved egen avdeling - andre forhold av betydning Ikke testpliktig Sted og dato Skjold Underskrift Bl 0515 B 2002 (Elektronisk utgave) Sted og dato Underskrift 15

16 Hold deg oppdatert: Her kan du kontakte NOF: Sekretariat Norges Offisersforbund - Møllergt Oslo Mil tlf: Siv tlf: Siv fax: Gruppenummer Hæren/HV: Luftforsvaret: Sjøforsvaret: FLO: Int Ops: Forsikringer: Områdetillitsvalgte (OTV) Troms/Finnmark I: Mil tlf: Mobil: Troms/Finnmark 2 Mil tlf: Mobil: Bodø/Nordland Mil tlf: Mobil: Trøndelag Mil tlf: Mobil: Vestlandet Mil tlf: Mobil: Østlandet 1 Mil tlf: Mobil: Østlandet 2 Mil tlf: Mobil:

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret?

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning - nr 1/2017 Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Luftforsvaret planlegger utdanning av operative besetningsmedlemmer innenfor flere kategorier

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

FRA ELEV TIL BEFAL. Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG

FRA ELEV TIL BEFAL. Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG FRA ELEV TIL BEFAL Hvor mye får jeg i lønn? Hva er et øvelsestillegg? Hvordan har jeg krav på å bo? Får jeg ferie? DIN MAKKER HVER DAG Juni 2017 Miniheftet du nå holder i hånden er et unikt verktøy i hverdagen

Detaljer

Forsvarets boligdirektiv

Forsvarets boligdirektiv Forsvarets boligdirektiv Forsvarssjefen fastsetter Forsvarets boligdirektiv til bruk i Forsvaret Oslo, 28. desember 2007 Sverre Diesen General Forsvarssjef Forsvarets boligdirektiv KORTTITTEL: Boligdirektivet

Detaljer

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5 BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Som hjemme, men Frankrike. Våre ferieboliger er nøye utvalgte, for at du skal ha

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Boliglån inntil 2 millioner!

Boliglån inntil 2 millioner! Medlemsblad nr. 1 Mars 2017 Boliglån inntil 2 millioner! God Påske! Innkalling til Årsmøte s.2 Boliglån inntil 2 millioner s.3 Nå 2,45% rente! BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no 26 O 25 TI 27 TO INNKALLING

Detaljer

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE!

N Å F R A 2,70 % R E N T E! GOD PÅSKE! Medlemsblad nr. 1 Mars 2016 Boliglån inntil 2 millioner! NÅ FRA 2,70% RENTE! GOD PÅSKE! BEDRE ENN N BANK! www.storoslops.no Boliglån inntil 2 millioner s.3 Innkalling til Årsmøte s.5 AVTALEGIRO SPAR TIL

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00

FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 FORSVARETS PERSONELLSERVICE POSTBOKS 6481 ETTERSTAD, 0605 OSLO TLF: 21 07 57 00 VILKÅR FOR BOLIGLÅN I FORSVARTES PERSONELLSERVICE Gjelder lån med 1. prioritets pant i selveier bolig, fritidsbolig og borettslag.

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

FORSVARETS PERSONELLHÅND- BOK DEL B

FORSVARETS PERSONELLHÅND- BOK DEL B 1 FORSVARETS PERSONELLHÅND- BOK DEL B Forvaltning av befal GYLDIG FRA 1 AUGUST 2005 /E:\jboss-3.2.6\server\fobid\work\jboss.web\localhost\fobid\Forsvarets personellhåndbok (FPH) Del B Forvaltning av befal

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen 1 av1 Vår dato Vår referanse 2008-02-06 2008/TS Vårsaksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Til Kopi til Det kongelige forsvarsdepartement Internt Intern kopi til Befalets Fellesorganisasjons forslag

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER EA/CD 2 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INNLEDNING...3 1.1 GENERELT...3 1.2 FORHOLD

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 1 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Pia Helene Willanger, pwillanger@mil.no 2012-04-23 2012/015948-001/FORSVARET/ 23 +47 23 09 66 20, 0510 66 20 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad)

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) NAV Hadeland Postboks 220 2711 GRAN SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets Personellhåndbok. Del D. Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) 1 Forsvarets Personellhåndbok Del D Forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) /E:\jboss-3.2.6\server\fobid\work\jboss.web\localhost\fobid\Forsvarets personellhåndbok (FPH) Del D Forvatlning av grenaderer

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Lønnsrammer sist endret

Lønnsrammer sist endret Lønnsrammer sist endret 01.05.10 Tjenesteansiennitet Lønnsramme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NY alt. Lønnstrinn LR33 1 21 22 23 24 25 26 27 Sjt/ 2 22 23 24 25 26 27 28 Kvm 3 23 24 25 26 27 28 29 4 24 25 26

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen MEDLEMSKAP FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/

Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/ Retningslinjer for fordeling av FoU-termin Vedtatt av: Universitetsstyret i sak S 03-10 i møte 25. februar 2010 Gjelder fra: 25. februar 2010 Arkivreferanse: 2009/6820-11 1. Formål 1.1 Universitetet i

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NAV Nordre Land Postboks 53, 2882 Dokka Tlf.: 55 55 33 33 SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsvarets boligdirektiv. Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten

Forsvarets boligdirektiv. Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten Forsvarets boligdirektiv Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten Utgitt januar 2001 1 FORORD Forsvarets boliger er primært anskaffet for å lette gjennomføringen av Forsvarets personelldisponeringssystem.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold

Lønnspolicy for Sjøforsvaret Innhold Innhold Innhold...- 1-1 Referanser...- 2-2 Rammer for dokumentet...- 2-2.1 Parter...- 2-2.2 Gyldighet og evaluering...- 2-2.3 Omfang og avgrensning...- 2-2.4 Hensikt...- 2-3 Sjøforsvarets lønnsprinsipper...

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Økt forutsigbarhet. Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Generelle kommentarer

Økt forutsigbarhet. Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Generelle kommentarer Høringsnotat Prop 111 LS Ordning for militært tilsatte: Økt forutsigbarhet Norges Offisersforbund (NOF) mener den største utfordringen med dagens Befals- og Vervede ordning er manglende forutsigbarhet

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Befalets Fellesorganisasjon

Befalets Fellesorganisasjon Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen

Fagforbundet Grong vgs. Christoffer Kolås Petersen Fagforbundet Grong vgs Christoffer Kolås Petersen 25.09.2013 Fagforbundets Gruppeforsikring Forsikringen består av Uføreforsikring, som utbetales: Hvis medlemmet blir varig arbeidsufør Utbetaling fra 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 22.02.2017 Behandlet i sak 012/17 JpId: 17/5257 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2.

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer