håndbok for avdelingsbefal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "håndbok for avdelingsbefal"

Transkript

1 håndbok for avdelingsbefal NORGES OFFISERSFORBUND forbundet for alt befal 2007

2 Innhold 1 Norges Offisersforbund Hvordan bli avdelingsbefal? Jeg er avdelingsbefal. Hva nå? Lønn, godtgjøringer og arbeidsvilkår Gunstige lånemuligheter til bolig Bolig Andre persjonaltilbud for befalet Forsikringsordninger Sjekkliste kontrakt Eksempel på utfylling av villighetserklæring...15 Alle bilder er hentet fra Forsvarets Mediesenter (FMS)

3 1 Norges Offisersforbund I over 110 år har Norges Offisersforbund kjempet for befalets lønns- og arbeidsrettigheter. I dag er vi den befalsorganisasjonen med størst andel av befal under 35 år. Dette gjør oss til den eldste befalsorganisasjonen med de yngste medlemmene! Som avdelingsbefal i NOF vil du få merke begge disse fordelene. Nedenfor er et utdrag av NOFs handlingsprogram, hvor to viktige saker for avdelingsbefalet berøres spesielt; lønnsutvikling og utdanning. Utdrag fra NOFs handlingsprogram : Norges Offisersforbund skal arbeide for at Forsvaret innfører forpliktende utdanningsplaner tilsvarende 120 studiepoeng for avdelingsbefal i tjenesteperioden. Norges Offisersforbund skal arbeide for at det legges til rette for lønnsutvikling for avdelingsbefal og for personell som velger en horisontal/alternativ karriere. Denne håndboken er laget spesielt for deg som er, eller vurderer å bli, avdelingsbefal i Forsvaret. Vi har bygd opp håndboken for å hjelpe deg til å finne ut hvilke bestemmelser og regler som gjelder i ditt arbeidsforhold. I tillegg finner du informasjon om tilbud og muligheter du har som medlem av NOF. Lykke til i tjenesten! 3

4 2 Hvordan bli Avdelingsbefal? 2.1 Hvem er søknadsberettiget? Som Forsvarets personellhåndbok beskriver er de fleste kategorier søknadsberettiget, under forutsetning at man har gjennomført og bestått befalsutdanning. Dette kan enten være grunnleggende befalsutdanning med påfølgende plikttjeneste eller ulike typer kortere befalskurs som arrangeres i våpengrenene. 2.2 Hvordan søker jeg på stillinger? På Forsvarets intranett har man opprettet en egen side hvor militære stillinger, både nasjonale og internasjonale, blir bekjentgjort. Denne finner du på De ledige stillingene blir lyst ut på disponeringsrundene. For å søke på stillingene må du fylle ut en villighetserklæring (På side 15 finner du et eksempel på utfylling). Når du skal søke er det i tillegg mulig å sjekke de aktuelle stillingsbeskrivelsene. Der finner du informasjon om stillingens innhold og hvilke krav som stilles. 2.3 Hvordan foregår tilsettingen? Med utgangspunkt i søkerlisten, utarbeider administrasjonen ved avdelingen et forslag til innstilling. Dette forslaget blir oversendt Forsvarssjefens råd for tilsettings- og disponeringssaker. Her er blant annet NOF representert, og det er dette rådet som foretar den endelige tilsettingen. 2.4 Hva vurderes ved tilsettingen? Den enkelte søkers realkompetanse skal ligge til grunn for all tilsetting. Dette vurderes ved å bruke opplysninger i rullebladet, samt tjenesteuttalelser og påtegning fra lokal sjef på søknaden. Det er derfor viktig å sørge for at all relevant informasjon fremkommer på rullebladet ditt. Ta kontakt med din lokale P-off for å gå igjennom dette. 4 Forsvarets Personellhån dbok (FPH) del B, pkt Rekrutteringsgrunnlaget for avdelingsbefal er: Dagens kontraktsbef al. Personell med etatsu tdanning (GBU). Vervede (må gis bef alsutdanning og eventu elt fagutdanning før tilsett ing). Personell med sivil spesialistkompetanse (de som mangler befals utdanning må gis det te før tilsetting). FPH del B, pkt Alle utlyste stillinger det finnes søkere til skal, såfremt de ikke er trukket, forelegges FSJs råd i tilsettings- og disponeringssaker. He nsikten med rådet er å kvalitetssikre administrasjonens for slag til innstilling og utarbeide endelig innstilling. FPH del B, pkt Realkompetansen omfat ter utdanning, ervervet erfaring samt dyk tighet, herunder per sonlige egenskaper. Re alkompetanse for tillitsver v skal god skrives iht HA /TA For å klargjøre den enk eltes realkompetanse nærmere som grunnlag for en uttale lse, kan intervju gje nnomføres før rådsbehandling. Velges intervju skal alle ak tue lle kandidater intervjues. Moderat kjønnsk vot ering skal anvende s i henhold til Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtale for Forsvaret (HA /TA) 21.

5 FPH del B, pkt Hva kan jeg få innsyn i? Før tilsettingen har blitt gjennomført kan du få innsyn i hvilke andre som har søkt stillingen, samt enkelte opplysninger om søkerne. Du må da ta kontakt din lokale P-avdeling. Når administrasjonen har fremmet sin innstilling, har du i tillegg krav på utvidet innsyn i følgende: Hvem som var innstilt. Rangering av de innstilte. Husk at de mottatte opplysninger er underlagt taushetsplikt 3 res: få opplyst øvrige søke Søkeren kan be om å Navn. Grad. Alder. nsje. Tjenestefelt og bra grad. ilsetting i nåværende g/t nin Dato for utnev neste. tje ere lig tid og stilling Nåværende tjeneste anning. Militær og sivil utd FPH del B, pkt offentliggjort på ehandlingen vil bli Resultatet av rådsb nde avdeling ranettsider. Mottage FST/POD/AGA sine int forhold vede isk trative og økonom skal klarlegge adminis. tte de et fal be g og meddele rørende en disponerin 2.6 Hvordan vet jeg resultatet? Du må selv finne ut om du har fått stilling. Resultatet blir offentliggjort på: Jeg er Avdelingsbefal. Hva nå? 3.1 Hva er spesielt med ordningen? Det er i hovedsak to forhold som skiller avdelingsbefal fra yrkesbefal, hva tilsetting og avansement angår. 1. Du skal tjenestegjøre i stillinger fra sersjant til løytnant 2. Tilsettingen er midlertidig frem til du fyller 35 år, evt. kan du søke om å fortsette til 38 år. 3.2 Er jeg garantert jobb til 35 år? Nei, her har du samme rettigheter som andre statstilsatte. Kort fortalt kan du bli sagt opp hvis stillingens arbeidsoppgaver faller bort. FPH del B, pkt. 3.3 Avdelingsbefalet skal bekle stillinger i gradssjiktet sersjant/ kvartermester løytnant. Hovedprinsippet for avansement vil være etter søknad på stilling som gir fast disponering i stilling med høyere grad. FPH del B, pkt. 3.3 Objektivt grunnlag for å gå til oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, kan være at stillinger legges ned som følge av en organisa-sjonsendring. Dette kan blant annet skje hvor Forsvaret beslutter å ikke lenger utføre bestemte oppgaver helt eller delvis eller hvor Forsvarets behov for bemanning reduseres som følge av effektivisert drift. Arbeidsoppgavene vil da være falt bort ved overgang til ny organisasjonsstruktur, jf. tjml 10 nr. 1. 5

6 3.3 Hva skal kontrakten inneholde? Etter tilsetting som avdelingsbefal skal du få tilsendt en kontrakt som regulerer arbeidsforholdet. Den skal beskrive følgende forhold: Ansettelsesperiode (fra til) Bestemmelser om prøvetid Første stilling og grad Bestemmelser om lønn Bonusopptjening 3.4 Hva bør jeg kontrollere på kontrakten? Siden bonusen beregnes ut fra tjenestetid og utdanning i Forsvaret, er det viktig å kontrollere at disse beregningene stemmer. Du vil ikke få godskrevet førstegangstjeneste eller befalskole, men all annen tjeneste som befal, grenader eller sivil skal normalt telle med. På side 13 og 14 finner du et eksempel på en avdelingsbefalskontrakt, hvor vi også har laget en sjekk-liste over viktige punkter. 3.5 Hvordan beregnes bonusen? Maksimal bonus er satt til 2 år grunnlønn av den lønna du har når du slutter. Normalt vil du få en månedlig utbetaling etter du har sluttet, men du kan søke om å få utbetalt alt på en gang. Bonusen beregnes på følgende måte: 10 års tjeneste = 1 årslønn, deretter opptjener du 3 måneder for hvert fullførte år utover de 10 årene. Dette vil si at du kan ha opptjent full bonus etter 14 års tjeneste. 3.6 Kan jeg få godkjent sivil utdanning? Hvis du har sivil relevant utdanning kan du søke om å få godskrevet dette som bonusopptjening. Du må da sende søknad om dette til Forsvarets Forvaltnings- og Servicesenter. 6 FPH, pkt Tid som engasjert befal, vervet eller sivil i Forsvaret vil normalt godskrives som ansiennitet ift bonusopptjening dersom arbeidsgiver vurderer denne tjenesten som relevant kompetanse for tilsettingsforholdet som avdelingsbefal. Bonus bortfaller ved gjennomført og bestått grunnleggende offisersutdanning og/ eller yrkestilsetting. FPH, pkt For de som tjenestegjør mindre enn 10 år tilstås ingen bonus. Med 10 års godskrevet tjeneste oppnås ett års bonus. Deretter gis 3 måneders bonus for hvert nye år med fullført tjeneste. Full bonus oppnås ved minimum 14 års tjeneste. For personell som starter tjeneste som avdelingsbefal senere enn normalt, eksempelvis pga. sivil utdanning som den enkelte selv har bekostet, kan det gjøres individuelle vurderinger vedrørende bonusopptjening. Forhold vedrørende bonus må i disse tilfeller klarlegges og tas med i arbeidsavtalen. For personell som gis forlenget tilsetting frem til og med fylte 38 år, gis ikke bonus utover maksimalgrensen.

7 3.7 Hva skjer hvis jeg blir yrkestilsatt? Hvis du søker og blir yrkestilsatt, er dette en fast ansettelse. Dette innebærer blant annet at retten til bonus bortfaller. Det samme gjør de gradsmessige begrensningene Kan jeg søke sivile stillinger i Forsvaret? Ja, alt befal som tilfredsstiller søknadskravene på sivile stillinger er søknadsberettiget. Lønn, godtgjøringer og arbeidsvilkår 4.1 Hvilken lønn skal jeg ha? FREDSREGULATIVET DEL II Regulativ for tillegg og godtgjøringer for befal Gjeldende fra 1. januar 2006 Hvilken grunnlønn du tilkommer i stillingen står i utlysningsteksten på disponeringsrunden. 4.2 Uniformsgodtgjørelse Som avdelingsbefal har du plikt til å skaffe uniformer etter sats for forsvarsgrenene. Når du har anskaffet deg dette, må du selv ta kontakt med P-avdelingen for dokumentasjon og utbetaling av godgjøringen. 4.3 Kan jeg søke permisjon uten lønn? Ja, som avdelingsbefal kan du få innvilget inntil fire års permisjon uten lønn fra Forsvaret. Permisjoner av inntil ett års varighet, kan DIF-sjefen innvilge. Forsvarets policy er at permisjoner inntil to år skal håndteres fleksibelt, men hvis du får avslag, kontakt din lokale NOF-tillitsvalgt. rmisjon FPH pkt Vilkår under pe uten lønn il 1 års varighet vil befalet norved permisjon uten lønn av innt har ikke krav på det te. I tilfeller malt beholde sin stilling, men de faste stilling skal vedkommen hvor befalet ikke beholder sin s. ilge innv jon før permis gjøres oppmerksom på det te t års varighet vil befalet normal 1 enn Ved permisjon av mer t mal nor r olde beh e stilling, men måt te påregne å miste sin fast å for ten ighe mul der gjel det sitt faste tjenestedistrikt. Når Forsvarets boligdirektiv. til s vise g boli tær mili olde beh 7

8 4.4 Hva om jeg ønsker å slutte? Så lenge du ikke er under plikttjeneste, kan du si opp stillingen din. Hvis du er under prøvetid (Dette står på avdelingsbefalskontrakten) er oppsigelsesfristen 3 uker. Har du tjenestegjort mindre enn ett år, er oppsigelsesfristen til 1 måned. Utover dette er fristen 3 måneder. 4.5 Diverse ulempegodgjøringer Fredsregulativet beskriver ulempegodtgjøringer og risikotillegg som følge av befalets arbeidsforhold. Vi vil her ta for oss noen av de mest vanlige tilleggene. Det er greit å være klar over at disse tilleggene er skattepliktige. 4.6 Pendling Hvis du får disponering til nytt tjenestedistrikt, og bor et annet sted i landet, kan du søke om militær pendlerstatus. Du vil da få dekket ett antall reiser av Forsvaret. Ta kontakt med P-avdelingen eller NOF for mer informasjon om dette. 4.7 Flytting Hvis du har fått disponering til nytt tjenestedistrikt, og flytter inn i selvstendig bolig kan du få dekket flyttingen. Dette gjelder uavhengig av sivil status. Det er Forsvarets Lønns Administrasjon (FLA) som hjelper deg med det praktiske. De kan kontaktes på eller Flyttebonus Hvis du bor i bolig og må flytte til en ny selvstendig bolig som følge av disponering til et nytt tjenestedistrikt kan du ha rett til flyttebonus. Størrelsen på denne bonusen varierer i forhold til sivil status og hvor du flytter. 8 FR del II, pkt Når befal som følge av beordring til nytt tjenestedistrikt flytter inn i selvstendig bolig, vil Forsvaret dekke vedkommendes flytteutgifter iht Særavtale om flyttegodtgjørelse, begrenset til kostnadene gammelt tjenestested - nytt tjenestedistrikt, i følgende tilfelle: ved fast beordring til annet tjenestedistrikt ved midlertidig beordring til annet tjenestedistrikt av over ett års varighet for kontraktsbefal, med plikttjeneste ved skifte av selvstendig bolig Beordring av under ett års (12 mnd) varighet utløser ikke flyttegodtgjøring. Utdrag fra FR del II, pkt. 3.4 Flyttebonusens størrelse vil være landsdelsavhengig: Ved beordringer fra Sør-Norge til Nord-Norge utbetales månedlig for gift/ tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B65. Enslig befal tilsvarende B33. V ed beordringer internt i Nord-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 4 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. V ed beordringer fra Nord-Norge til Sør-Norge utbetales månedlig for gift/ tilsvarende befal i inntil 3 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. V ed beordringer internt i Sør-Norge utbetales månedlig for gift/tilsvarende befal i inntil 3 år tilsvarende B30. Enslig befal tilsvarende B15. 5

9 5 Gunstige lånemuligheter til bolig Som avdelingsbefal er du søknadsberettiget til lån i Statens pensjonskasse, Befalets låneordninger og Forsvarets personell service. 5.1 Boliglån i Statens pensjonskasse Her kan du søke om boliglån på inntil ,- med sikkerhet innenfor 80 % av boligens verdi. Er samboer eller ektefelle også medlem i Statens pensjonskasse, kan man søke om inntil ,-. Nedbetalingstiden er maksimalt 30 år, hvorav inntil 5 år kan være avdragsfrie. Mer informasjon og mulighet til å søke om lån elektronisk finner du på 5.2 Befalets låneordninger Eksempler på finansiering av bolig Løytnant Hansen er singel og tjener i brutto årsinntekt. Han har i egenkapital, og ønsker å kjøpe en leilighet til 2 millioner, hvor lånetakst er satt til 1,6 mill. Eksempel på finansieringsplan ved anskaffelse av boligen: Egenkapital Befalets låneordning del II Statens Pensjonskasse Befalets låneordning del I kr (20 % fratrukket del II) kr (Uten pant kr pri kr pri Kjøpesum kr Befalets låneordninger er et virkemiddel for å stimulere befal til å kjøpe egen bolig. Lån ytes til bygging/kjøp av bolig uansett type, samt refinansiering av eksisterende boliglån. Gjeldsgraden bør være innenfor 2,5 % av brutto årsinntekt. Gjeldsgraden for Hansen er 2,46, som som er innenfor kravet i Befalets låneordning del I. Han låner ,- i Befalets låneordning del II, og bruker dette sammen med oppspart egenkapital på ,-, for å skaffe seg sikkerhet på 20 % Befalets låneordning del I Lånegrensen er inntil kr ,-. Renten pr. 1/1-07 er 3,5%. Ved kjøp av en bolig til kr (Lånetakst kr ), kan man få følgende finansieringsplan: Befalets låneordning del II Lånet må søkes innen ett år etter at boligen ble anskaffet. Lånet er et gjeldsbrevlån, uten krav til pantesikkerhet. Lånet innvilges med inntil kr og nedbetales over maksimalt 15 år. Renten 1/1-07 er 3,5 % Egenkapital Befalets låneordning del II Privat banklån Statens Pensjonskasse Befalets låneordning del I kr (20 % fratrukket del II) kr (Uten pant) kr pri kr pri kr pri Hva skjer når jeg slutter i Forsvaret? Når du slutter i Forsvaret beholder du rentestønaden i befalets låneordninger i 3 år. Kjøpesum kr Privat banklån er nødvendig i tillegg til lån i Statens Pensjonskasse for å finansiere kjøpesummen. For flere spørsmål, kontakt Forsvarets Boligtjeneste på eller 9

10 6 bolig For å kunne ivareta befalet i et disponeringssystem har Forsvaret et eget boligtilbud for de som velger å flytte som følge av en disponering til nytt tjenesteområde. Dette reguleres i Forsvarets Boligdirektiv. Direktivet gjennomgår nå en revisjon, og forhåpentligvis vil dette være på plass sommeren Som avdelingsbefal er du i målgruppen for Forsvarets leieboliger. NOF jobber aktivt for at avdelingsbefalet skal bli ivaretatt i hele sitt ansettelsesforhold med Forsvaret. 6.1 Hvordan søker jeg? Søknad om Forsvarets leiebolig sendes inn til lokalt boligråd. Søknaden finner du på I dette rådet er blant annet NOF representert. Rådet behandler søknadene i boligfordelingsmøter 2-4 ganger i året. Har du spørsmål om hvem som er din lokale representant i rådet, tar du kontakt med NOF i din avdeling. 6.2 Hvordan fordeles boligene? På søknaden beregnes din poengsum automatisk, etter bestemmelsene i høyre kolonne. Hvis det for eksempel er 16 boliger til fordeling på en fordelingsrunde vil de 16 søkerne med høyest poengsum bli gitt tilbud om bolig. Hvilken type bolig som tildeles den enkelt avgjøres på grunnlag av familiens størrelse, tjenestested osv. 6.3 Hvor lenge kan jeg beholde boligen? I dag er leieforholdet normalt begrenset til 5 år etter fast disponering, med muligheter for forlengelse til 7 år. Hvis du flytter til nytt boområde som følge av en disponering, starter leieforholdet på nytt Målgruppen for Forsvarets boliger Alt tjenestegjørende personell i Forsvaret kan søke om tildeling av bolig. Målgruppen for Forsvarets boliger er begrenset til følgende personell, der beordring medfører flytting til nytt boområde: yrkesbefal kontraktsbefal underlagt beordringsplikt kadet ter fast ansat t sivilt personell som må flytte 6.2 Søknad Søknad om Forsvarets leiebolig fremmes på revidert blankett Boligsøknad. Dette gjelder også søkere i stillin ger med rett til Forsvarets etatsbolig. Søknaden sendes ansvarlig LFM i boområdet det skal flyttes til. Personellansvarlige der søkeren tjenestegjør før flyttingen, skal kontrollere og attestere de tjenstlige opplysning er. 6.4 Poengberegning Poeng beregnes frem til felles dato for alle søkere i samme fordelingsrunde normalt pr 31. juli. Angjeldende beord ring medregnes. Poengene avgjør bare hvem som skal tildeles bolig, ikke hvilken bolig som tildeles den enkelte. Poengberegningen praktiseres likt for alle kategorier personell i Forsvaret. Søkerne innenfor målgruppen rangeres etter følgende poengberegning: Grunnpoeng Alt personell i målgruppen gis grunnpoeng relatert til alder iht til disse intervallene: Til og med 30 år: 300 p, fra 31 til og med 35 år: 250 p, fra 36 til og med 40 år: 200 p, fra 41 til og med 45 år: 100 p, fra fylte 46 år: 50 p. Søker som er enslig forsørger gis i stedet 550 grunnpoeng uansett alder Tjenestepoeng For tjeneste i Forsvaret gis 1 poeng pr mnd tjeneste til og med den måneden søkeren fyller 30 år. Likt med tjeneste regnes befalsutdannende kurs/skole, og videre utdannelse i Forsvarets regi eller beordret av Forsvaret. Godkjent tjenes teansiennitet ved tilsetting av sivile i offisersstillinger regnes også likt med tjeneste. Ordinær førstegangstjeneste gir ikke poeng Flyttepoeng Det gis 30 poeng pr flyttin g til nytt boområde. Beordringens varighet må være minimum 6 mnd Husstandspoeng Søker gis 200 poeng pr barn som bor fast hos søker, og 200 poeng pr barn søkeren utøver samværsrett med. Barn gir poeng inntil fylte 20 år Ektefellepoeng Det gis 150 poeng for ektefelle/samboer/partner. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer Befalsfamilier For familier der begge er befal, beholder søkeren grunnpoeng for sin aldersgruppe, og det gis 500 poeng for ektefelle/ samboer/par tner til søker. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer. 4.3 Leiebetingelser Leieforholdet kommer inn under bestemmel sene i Husleieloven av 26 mars 1999 nr om tjenesteboliger gir leietaker færre rettigheter enn ved ordinære leieforhold. Minst etiden på 3 år for inngåelse av tidsbestemte kontrakter kan fravik es med bakgrunn i boligvirksomhetens målsetting, dvs at bolige n skal være disponibel for nødvendig boligfordeling. Denne saklige begru nnelsen skal være angitt i kontrakten. Alle leiekontrak ter skal være tidsbestemte. For personell i målgruppen begrenses leietiden til den period e som beordringen varer, maksimalt 5 år. Det er begrenset mulighet til nødvendig kontraktsfornyelse for å imøtekomme spesielle behov. Forlen gelsen skal normalt ikke overstige 2 år, totalt 7 år. Eventuell ytterligere dispensasjon vurderes i særskilte tilfeller.

11 7 Andre personaltilbud for befalet 7.1 Forsvarets Personellservice - Befalets egen bank Forsvarets Personellservice er befalets egen bank, og de tilbyr en rekke finansielle tjenester. Her kan du søke om ulike lån, opprette spareavtaler eller betale regninger via nettbank. Alt til en meget gunstig rente. Mer informasjon finner du på eller du kan ringe Gratis økonomisk og juridisk rådgivning Som befal har du en unik mulighet til å få gratis hjelp i juridiske eller økonomiske spørsmål gjennom Forsvarets Boligtjeneste (FBOT). I tillegg til å være gratis, er de også helt uavhengige. Gjennom sin lange erfaring med rådgivning innen boligog familieområdet for befal, har de alle forutsetninger for å hjelpe deg i slike spørsmål. FBOT kan kontaktes på NYHET! Bli NOF-medlem på SMS! Aldri har det vært enklere å bli NOF-medlem. Skriv < NOF MEDLEM, navn, adresse, postnr/sted > Send meldingen til 2077, og du mottar et ferdig utfylt innmeldingsskjema i posten. 11

12 8 Forsikringsordninger Befalsyrket skiller seg på flere områder fra andre yrker, både når det gjelder risiko i tjenesten, krav til beredskap og mobilitet, og ikke minst konsekvensene av å være underlagt et beordringssystem. I NOF har vi en egen forsikringsutvalg som arbeider for at medlemmenes behov blir ivaretatt i våre ordninger. Som medlem i NOF har du tilgang på noen av beste forsikringsavtalene som er mulig å få. Gjennom ditt medlemsskap har du en serie kollektive forsikringer til en meget gunstig pris, kombinert med svært gode vilkår. Disse forsikringene kan du ikke reservere deg imot - nettopp derfor har de en så lav pris! I tillegg til disse kan du tegne NOFs Gruppeforsikring som gjelder for deg og din familie, med denne er du som medlem fullforsikret innenfor liv og helse. Vår forsikringsleverandør er Sparebank 1. I ditt NOF-medlemsskap har du følgende forsikringer: Grunnforsikring (engangsutbetaling ved død) Kollektiv Hjemforsikring med Toppdekning (Innboforsikring med Toppsikring) Reiseforsikring med avbestillingsforsikring Du skal lete lenge etter bedre priser og vilkår enn de du har gjennom ditt medlemsskap! 12 Forsikringsavtaler er ofte omfattende og bruker en terminologi som er fremmed for mange. NOF har tatt konsekvensene av dette - vi har en egen forsikringskonsulent. Vår konsulent, sammen med NOFs Forsikringsutvalg, er flere ganger hvert år i kontakt med Sparebank 1 Gruppen for å sikre medlemmene de beste vilkårene til en lavest mulig pris. * Du kan også tegne NOFs Gruppeforsikring som inneholder følgende: Livsforsikring for medlem og ektefelle/sambo hele døgnet Arbeidsuførhetserstatning - gjelder kun medlem Ulykkesforsikring for medlem hele døgnet ektefelle/sambo og barn inntil 20 år i fritid Dekking av behandlingsutgifter etter ulykkesskade for medlem med/uten familie Økonomisk førstehjelp ved kritisk sykdom for deg som medlem og dine barn *Forsikringen gjelder også ved krigshandlinger, med unntak av ulykkesforsikring og behandlingsutgifter etter ulykkesskade For mer informasjon om forsikringsordinger gjennom NOF, se 9

13 9 Sjekkliste kontrakt Her står graden du er tilsatt i. Her står det om du har prøvetid eller ikke. Stillingsnummer du er tilsatt i og stillingen din. Lønnstrinnet du får i stillingen. 13

14 Bonusopptjening og størrelsen på sluttbonus. 14

15 10 Eksempel på utfylling av villighetserklæring FORSVARET Villighetserklæring / Søknad iht kunngjøring av Se baksiden vedrørende bruk/utfylling av blanketten Dato Kunngjøring nr /2006 Til Forsvarets overkommando Sjøforsvarsstaben Hærstaben Når utfylt FORTR OLIG iht Beskyttelsesinstruksen jf offentlighetsloven 5 a jf forvaltningsloven 13 Luftforsvarsstaben Personopplysninger Fødselsnummer Dag Måned År Grad Personnummer Fenrik Forsvarsgren Bransje H Tjenestefelt/fagfelt O Etternavn og alle fornavn Kringsvern, Kåre INF Tilsettingsdato i nåværende grad Bruk / utfylling av blanketten Det enkelte befal fyller ut blankette n i 2 eksemplarer. Ett eksemplar sendes vi personellforvaltende enhet og ett eksemplar sendes direkte. til egen forsvarsgrenstab, (Se for øvrig kunngjør ing angåend e utfylling / fremsendelse) Beordrings-/søkna - Korrekt dsbefal fødselsnummer og OPL-nummer er absolutt nødvendig av hensyn (kryss av) - Personellforvaltende enhet skal til edb-behandlingen. kontroller e at rubrikkene er korrekt utfylt. BeordringsSøknad befal befal Fast beordring Eventuell midlertidig beordring Avdeling Avdeling Tjenestestilling Tjenestestilling Tilsettingsdato i stillingen (kun for søknadsbefal) s- Spesielle opplysninger Opplysninger vedrørende straff, refselse, Nåværende tjenestegjøring ev søkerens begrunne lse for søknaden Etter flere år som engasjert befal på troppsnivå, er jeg nå meget motive rt for å søke stillinger som avdelingsbefal. Har opparbeidet meg kompetanse innen stridsteknikk og taktikk på lavt nivå, og har mye erfaring fra internasjonal tjeneste. Med denne bakgrunnen vil jeg kunne bidra til ytterligere utvikling av avdelingen. Tidsrom Stillinger som søkes PRI 1 Ref nr OPL nr Tjenestestilling / skole / kurs Instruktør taktikk Kompaniadjutant Nk tropp Påtegning av personellforvalte nde enhet / tjenestestedet Er din sikkerhetsklarering endret i løpet Er du ilagt refselse i løpet av de av det siste året? siste 10 år? Er du ilagt straff / under etterforski ng? Har du gjennomført siste års befalstest til bestått (karakter 2 eller bedre)? Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Hvis ja, gi utfyllende opplysninger på baksiden, ev i eget vedlegg 1. Sjefen for personellforvaltende enhet / tjenestestedet gir påtegnin g på blanketten. Blanketten sendes forsvarsgrenstab innen den tidsfrist deretter direkte til egen som er fastsatt i kunngjør ingen. 2. Momenter som kan vurderes og fremgå av påtegningen: - anbefales til alle / enkelte søkte stillinger - anses lite eller ikke kvalifiser t - rangere søkere fra egen avdeling til stilling ved egen avdeling - andre forhold av betydning Ikke testpliktig Sted og dato Skjold Underskrift Bl 0515 B 2002 (Elektronisk utgave) Sted og dato Underskrift 15

16 Hold deg oppdatert: Her kan du kontakte NOF: Sekretariat Norges Offisersforbund - Møllergt Oslo Mil tlf: Siv tlf: Siv fax: Gruppenummer Hæren/HV: Luftforsvaret: Sjøforsvaret: FLO: Int Ops: Forsikringer: Områdetillitsvalgte (OTV) Troms/Finnmark I: Mil tlf: Mobil: Troms/Finnmark 2 Mil tlf: Mobil: Bodø/Nordland Mil tlf: Mobil: Trøndelag Mil tlf: Mobil: Vestlandet Mil tlf: Mobil: Østlandet 1 Mil tlf: Mobil: Østlandet 2 Mil tlf: Mobil:

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet.

SÆRAVTALE. om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1 SÆRAVTALE om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. 1. Avtaleparter 2. Avtalens omfang 3. Tillegg 3.1 Utenlandstillegg 3.2 Barnetillegg 3.3 Hardship

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER Fredsregulativet del III Side 1 FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER GJELDENDE FRA 1 MAI 2000 Fredsregulativet del III Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer