Forsvarets boligdirektiv. Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets boligdirektiv. Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten"

Transkript

1 Forsvarets boligdirektiv Bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten Utgitt januar 2001

2 1 FORORD Forsvarets boliger er primært anskaffet for å lette gjennomføringen av Forsvarets personelldisponeringssystem. Fastsettelse av det totale boligbehov og gjennomføring av den lokale boligvirksomhet skal være forankret i dette. Lokale boligråd og forvaltningen må derfor prioritere målgruppen ved boligfordeling og ved fastsettelse av leiekontraktens varighet. De lokale forvaltningsmyndighetene (LFM) har det primære ansvar for at boligmassen disponeres etter bestemmelsene, med lokalt boligråd som rådgivende organ. LBOR er tillagt vedtaksrett ved fordeling av ledige boliger og som ankeinstans vedrørende disponering av kvarter. I alle andre saker vedrørende boligvirksomheten, har rådet uttalerett. Oppgavene på sentralt nivå er delt mellom Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets overkommando (FO), Forsvarets bygningstjeneste (FBT) og Forsvarets boligtjeneste (FBOT). For å regulere og gi en samlet oversikt over virksomheten, har FBOT utarbeidet Forsvarets boligdirektiv, med bestemmelser og retningslinjer for bolig- og kvartervirksomheten. Direktivet erstatter tidligere Boliger i Forsvaret, Forsvarets regler om boligfordeling og Direktiv for kvalitetssikring av Forsvarets kvarter- og boligvirksomhet. FD har godkjent Forsvarets boligdirektiv til bruk i Forsvaret med virkning fra 1 januar Direktivet kan rekvireres fra FBOT. Oslo, 1 januar 2001 Forsvarets boligtjeneste

3 2 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER BAKGRUNN OG OMFANG DEFINISJONER, BEHOV, TILBUD OG STANDARD FORSVARETS BOLIGVIRKSOMHET DEFINISJONER BEHOV FOR LEIEBOLIGER FORSVARETS BOTILBUD KOMPENSASJON LEIE FOR FREMLEIE KOMPENSASJON VED LEIE AV PRIVAT BOLIG BRUKSENDRING AV BOLIGER TIL KVARTER BARNEHAGER/-PARKER GARASJER/CARPORT TV-ANLEGG PRIORITETSREGLER VED SALG AV FORSVARETS BOLIGER STØTTE TIL BOLIGANSKAFFELSE LÅNEORDNINGER I FORSVARET OG STATEN ØKONOMISK/JURIDISK INFORMASJON OG RÅDGIVNING TOMTEFORHOLD ANDELER I BOLIGBYGGELAG/BORETTSLAG STRØMAVTALE DEL II FORDELING OG UTLEIE TILDELINGS- OG LEIEBETINGELSER BOLIGER MÅLGRUPPEN FOR FORSVARETS LEIEBOLIGER UTLEIE TIL PERSONELL UTENFOR MÅLGRUPPEN LEIEBETINGELSER SITUASJONSBESTEMTE BOTILBUD PENDLERE HUSORDENSREGLER KUNNGJØRING AV LEDIGE BOLIGER OG FORDELINGSMØTER LFMS ROLLE LBORS ROLLE FORDELINGSMØTER SØKNAD OM TILDELING AV BOLIG MÅLGRUPPE SØKNAD FORNYET SØKNAD POENGBEREGNING SØKNADER PÅ SPESIELT GRUNNLAG FORDELING AV BOLIGENE KLAGE PÅ VEDTAK OM BOLIGFORDELING LBORS BEHANDLING BEHANDLING I FSBOR TILDELINGS- OG LEIEBETINGELSER FOR KVARTER... 19

4 3 8.1 MÅLGRUPPEN FOR FORSVARETS KVARTER LEIEBETINGELSER - KVARTER SØKNAD OM TILDELING AV KVARTER INSTANS FOR ANVISNING AV KVARTER ANVISNING AV ROM/HYBEL LOKALE TILPASSINGSBESTEMMELSER KLAGE PÅ ANVIST KVARTER...21 DEL III KONTROLL OG KVALITETSSIKRING BAKGRUNN FORVALTNINGSMYNDIGHET TYPER OG NIVÅ FOR KONTROLL OG KVALITETSSIKRING FUNKSJONER SOM SKAL INNGÅ I LFMs EGENKONTROLL FORVALTNING AV BYGG NYANSKAFFELSER OG INVESTERINGER VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE OG AVHENDING INN- OG UTFLYTTING AV BOLIGER OG KVARTER UTLEIE, HUSLEIEOPPGJØR OG KONTROLLFUNKSJON FBOTs KVALITETSSIKRING MØTER/BEFARINGER FOR KVALITETSSIKRING ETTERARBEID BESLUTNING OG IVERKSETTING...25 Vedlegg 1 Referanseliste Vedlegg 2 Instruks for lokale boligråd (LBOR) i Forsvaret Vedlegg 3 Instruks for Forsvarets sentrale boligråd (FSBOR) Vedlegg 4 Retningslinjer for beregning og regulering av husleie, kvarterleie og fyringstilskudd (energitilskudd) i Forsvaret Vedlegg 5 Forsvarets kvarter gruppering i kategorier Vedlegg 6 Retningslinjer for leie av boliger for fremleie til ansatte Vedlegg 7 Bestemmelser for embets-, særvilkårs- og etatsboliger Vedlegg 8 Normer for husordensregler og tiltak ved mislighold av leierforholdet

5 4 DEL I GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER 1 BAKGRUNN OG OMFANG I et arbeidsforhold vil det normale være at den ansatte selv skaffer seg bolig. I Forsvaret er enkelte personellkategorier underlagt et disponeringssystem som medfører hyppig flytting. Det må derfor ytes en betydelig innsats på boligsektoren og gis støtte til ansatte som anskaffer egen bolig. Det overordnede mål med Forsvarets boligvirksomhet er å bidra til at personelldisponeringssystemet fungerer etter sin hensikt. Boligvirksomheten er således en viktig del av personell- og familiepolitikken i Forsvaret. Boligvirksomheten består av flere elementer, se figuren. De ulike elementene er innbyrdes avhengige, påvirker hverandre og har felles mål. Figuren viser også at boligforvaltningen utgjør en integrert del av den totale boligvirksomheten. Oppgavene innenfor boligvirksomheten er delt mellom FD, FO, FBT og FBOT med forbindelse helt tilbake til innføringen av beordringssystemet. Forsvarets boligvirksomhet og forvaltningen av boligene fremgår av St meld nr 25 ( ) Om Forsvaret si bustadverksemd, med beskrivelse av organisering og tilretteleggelse av botilbudet. Dette er videreført i FOs utkast til fremtidig boligvirksomhet. Sammen med Stortingets godkjennelse av et husleiesystem som ikke medfører fordelsbeskatning, utgjør dette grunnlaget for Forsvarets boligvirksomhet. Stikkordslisten er laget for å lette søking etter emner i hoveddokumentet. Detaljert liste over hjemmels- og referansedokumenter finnes i vedlegg 1. 2 DEFINISJONER, BEHOV, TILBUD OG STANDARD 2.1 Forsvarets boligvirksomhet Statens personalhåndbok (SPH) omtaler tjenesteboliger. Forsvarets boliger er ikke embets- eller tjenesteboliger etter denne beskrivelsen. Forsvaret har en egen og selvstendig boligvirksomhet med regler som fremgår av det etterfølgende.

6 5 2.2 Definisjoner a) Lokal forvaltningsmyndighet Lokal forvaltningsmyndighet (LFM) er en avdeling tillagt forvaltning og administrasjon av boliger i ett eller flere boområder i et boansvarsområde. LFM forestår utleie med tidsbestemt leiekontrakt. b) Boansvarsområde Et boansvarsområde er et område bestående av ett eller flere boområder som administreres av samme LFM. c) Boområde Et boområde er det geografiske området som det i forhold til tjenestestedet er naturlig å bo i. Boområdene fastsettes av FO etter drøftinger med organisasjonene. d) Lokalt boligråd Lokalt boligråd (LBOR) foretar bl a boligfordelingen i boansvarsområdet, jf instruks for Forsvarets lokale boligråd i vedlegg 2. e) Forsvarets sentrale boligråd Forsvarets sentrale boligråd (FSBOR) skal ivareta personellinteressene på sentralt plan. Rådet er et kontaktorgan mellom personellets organisasjoner og administrasjonen. FSBOR avgir uttalelser i, og tilrådinger om prinsippspørsmål i boligvirksomheten og er klageinstans i boligfordelingssaker. Rådets avgjørelser er endelige. Se for øvrig instruks for Forsvarets sentrale boligråd i vedlegg Behov for leieboliger Forsvaret har et stort antall tjenestesteder med varierende boligdekning med bakgrunn i beliggenhet, avdelingenes sammensetning, oppgaver og lokale markedsforhold. Boligmassen skal dimensjoneres med basis i Forsvarets organisasjon og tilpasses det sivile boligmarkedet. I områder med lav sivil boligdekning vil Forsvaret ha en stor andel leieboliger, mens personellet i områder med et naturlig boligmarked, må ta større ansvar for å skaffe seg bolig selv. Antall stillingshjemler for befal i boområdet danner beregningsgrunnlaget for leieboliger. Boligantallet fastsettes som en prosentandel av dette, tilpasset lokale forhold. 2.4 Forsvarets botilbud Botilbudet skal dekke et midlertidig behov for Forsvarets ansatte, og omfatter boliger og kvarter. Forsvarets boliger er delt inn i embetsboliger, særvilkårsboliger, etatsboliger og leieboliger. Kvarter er gruppert i 5 kategorier etter størrelse og planløsning. I de tilfeller det ikke kan tilbys bolig, vil Forsvaret kunne bistå personellet i målgruppen med å skaffe bolig på det sivile marked. Forsvarets boliger skal være utstyrt i samsvar med husbankstandard og gjeldende forskrifter. Dette skal være oppfylt ved overlevering av boligen til LFM, som gjennom drift og vedlikehold påser at standarden holdes. I tillegg til drift- og vedlikeholdsmidlene avsettes det årlig midler i investeringsbudsjettet for ekstraordinær anskaffelse av tilleggsutstyr. Forsvarets interne norm for tilleggsutstyr, som fremgår av interne retningslinjer for Forsvarets bygningstjeneste, skal legges til grunn i den utstrekning det er mulig. Det tas særlig sikte på å unngå at leieboeren må utføre installasjon og tilpassing av alminnelig utstyr, og derved skader som oppstår når slikt utstyr fjernes ved utflytting. Listen omfatter utstyr innenfor følgende behov:

7 6 - Elektrisk utstyr som stikkontakter, veggovner, faste lyspunkter/armatur, ventilator over komfyr og opplegg for oppvask- og vaskemaskin - Fastmontert utstyr på kjøkken, bad, toalett, vaskerom avhengig av forholdene i den enkelte bolig - Garderobehyller og gardinoppheng - Sol- og lysskjerming - Tilknytning for TV og telefon. TV-anlegg er nærmere omtalt i pkt Hjelpemidler for hagearbeid og snørydding Husleiekontraktens leiebetingelser pålegger leieboeren visse plikter og ansvar for vedlikehold innvendig og utvendig (grøntanlegg). a) Forsvarets embetsboliger Forsvarets embetsboliger er øremerket for Forsvarssjef, Stabssjef/FO, Øverstkommanderende i Nord-Norge og Øverstkommanderende i Sør-Norge, som har boplikt i embetsperioden. Boligene er tilrettelagt for ivaretakelse av stillingenes representasjonsplikt. Ansvarlig LFM tildeler boligene etter direktiv fra FD, som kan gi dispensasjon fra boplikten. b) Forsvarets særvilkårsboliger Forsvarets særvilkårsboliger er store, tradisjonsbundne boliger som på grunn av kulturhistorisk eller museal betydning må beholde sin opprinnelige funksjon i uendret stand. Boligene er dimensjonert og utstyrt for representasjon, er delvis møblert, og har særvilkår med hensyn til leiepris og fyringsutgifter. Eventuell dispensasjon fra boplikten gis av FO. I tillegg øremerkes 5 boliger til Generalinspektørene og Sjef Fellesstaben i Forsvarets overkommando. Disse skal ha beliggenhet og størrelse egnet for begrenset representasjon. Boligene skal være utstyrt og innredet for dette formål. Adresse Akershus festning, Oslo Fredriksten festning Halden Tollbugt 34, Gamlebyen, Fredrikstad Kommandantboligen, Stavern Kongsvinger festning, Kongsvinger Bergenhus festning, Bergen Vardøhus festning, Vardø FO/ADM øremerker bolig FO/ADM øremerker bolig FO/ADM øremerker bolig FO/ADM øremerker bolig FO/ADM øremerker bolig Stilling tillagt boplikt Kommandant Kommandant Sjef Østfold regiment (ØR) Sjef Luftforsvarets skoler Stavern (LSS) Kommandant Sjef Bergenhus regiment (BR) Kommandant Generalinspektøren for Hæren (GIH) Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS) Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) Sjef Fellesstaben i Forsvarets overkommando (FO/FST) c) Forsvarets etatsboliger LFM kan øremerke enkelte av Forsvarets leieboliger som etatsboliger for tildeling til personell i stillinger tillagt rett til bolig, og personell i stillinger der det kreves at stillingsinnehaver bor på et bestemt sted med bakgrunn i spesiell tjeneste. Boligene kommer i tillegg til øvrige boliger i boområdet. LFMs eventuelle øremerking av etatsboliger skjer etter samråd med LBOR. Det er ikke pålagt boplikt, og boligene tildeles leietaker etter bestemmelser i vedlegg 7. Hvis øremerkede etatsboliger ikke leies ut til stillingsinnehaver, skal boligene leies ut til øvrig

8 7 personell på korttidskontrakt. Hvis det ikke er øremerket etatsboliger i boområdet, skal tildelingen skje på bakgrunn av LBORs råd om valg av bolig i det enkelte tilfelle. d) Forsvarets leieboliger Forsvarets leieboliger kan være enebolig, leilighet i 2- eller flermannsbolig eller blokkleilighet. Husbankens normalstandard skal i hovedsak følges, med hovedvekt på 3- og 4-roms boliger. Boligene disponeres av LFM i samråd med LBOR. Boligene leies ut umøblert. FO/E er hjemlet et antall boliger ved sine tjenestesteder, som disponeres for eget personell uten at boligene er knyttet til bestemte stillinger. Tildeling av boligene skal følge de samme prinsippene som for øvrig i Forsvaret. Regelverket for utleie justeres i samsvar med Forsvarets boligdirektiv. e) Kvarter Kvarter er ett eller flere rom, eller liten hybelleilighet, som er møblert og stilles til disposisjon for enkeltpersoner, og utgjør en del av det totale botilbudet i boområdet. Tilbudet skal dimensjoneres for å ivareta innkvartering av befal som kommer til et tjenestested, enten for å avtjene plikttjeneste, tiltre stilling (fast, engasjert, pendling), som vernepliktig akademisk befal (VAB), eller beordret til utdannelse. Sivilt ansatte som flytter til nytt boområde som følge av omorganisering, eller eventuelt ifølge karriereplan, likestilles med befal. I den utstrekning det er ledig kapasitet, kan kvarter stilles til disposisjon for personell på tjenestereiser eller ved kortvarige opphold. Denne gruppen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for antall kvarter. Hvis det avsettes rom for personell på tjenestereise, skal rommene disponeres uten hensyn til personellkategori. Kvarter er, etter størrelse og planløsning, gruppert i 5 kategorier. Nærmere definisjoner og omtale fremgår av vedlegg 5. f) Fritidsboliger Forsvarets fritidsboliger leies ut av den enkelte LFM og omtales ikke i dette heftet. 2.5 Kompensasjon Det er innført kompensasjonsordning for å redusere ulempene ved krav om mobilitet, med den målsetting at personelldisponeringssystemet skal fungere etter sin hensikt. - Det er enighet om en kompensasjonsmodell basert på Forsvarets nye husleiemodell, sonetakster og prioriteringer for den enkelte sone. Modellen baserer seg på gjennomsnittsverdier for den enkelte sone - Rammebeløpet baseres på den merinntekt Forsvaret får som følge av ny husleiemodell, uten fratrekk av arbeidsgiveravgiften. Kompensasjonen vil bli utbetalt over lønn - Målgruppen for kompensasjonen gis av tildelingsreglene for Forsvarets boliger. Oppebærelse av kompensasjonen tidsbegrenses overensstemmende med leiekontraktens varighet, normalt 5 år for militært personell og 4 år for sivilt personell ved hver ny beordring/flytting 2.6 Leie for fremleie For å løse akutte, kortvarige behov er Forsvaret gitt fullmakt til å leie boliger for fremleie til ansatte. FBOT godkjenner behovet, og meddeler dette til FO som gir oppdrag til FBT om innleie

9 8 og øvrige forvaltningsmessige tiltak. Boligene brukes på tilsvarende måte som Forsvarets øvrige boliger, med lik beregning av husleie. Se for øvrig vedlegg Kompensasjon ved leie av privat bolig Fredsregulativet del II (FR del II) gir regler for delvis kompensasjon av husleien hvis befal må leie bolig på det private marked. Det er en forutsetning at vedkommende tilhører målgruppen for tildeling av Forsvarets boliger, har søkt om bolig og ikke fått tildelt Forsvarets bolig, dokumentert av LBOR. 2.8 Bruksendring av boliger til kvarter Behov/etterspørsel for hhv boliger og kvarter kan variere. Departementet har derfor gitt hjemmel til midlertidig bruksendring av boliger til kvarter. Forutsetningen for slik bruk av leieboliger er at antallet anviste kvarter skal tilsvare antall soverom i boligen. Hver beboer skal ha sitt eget soverom, mens øvrige rom nyttes i fellesskap. Bruk av bolig som kvarter anses generelt som ikke hensiktsmessig pga kostnader ved selve omgjøringen, uhensiktsmessig drift og vedlikehold, reduserte inntekter og avstand til spisested og messe. Der det unntaksvis fremstår som mest hensiktsmessig, vil det likevel være adgang til å bruksendre boliger til kvarter. Vurderingen baserer seg på om det gjelder varig eller tidsbegrenset bruksendring, mulig kapasitetsutnyttelse, fastsettelse av ordensregler og uttalelse fra lokalt boligråd. Myndighet til midlertidig bruksendring er tillagt LFM, sammenlagt for inntil 12 mnd, forutsatt at dette ikke medfører bygningstekniske endringer. Deretter må det, før fristens utløp, søkes om varig bruksendring. Dette avgjøres av FO. Varig bruksendring av en bolig til andre formål kan kreve samtykke fra den berørte kommune iht Plan- og bygningsloven. I forkant av bruksendring, skal det alltid foretas en vurdering av andre alternativer, for eksempel om leie for fremleie, nybygg eller kjøp kan være mer økonomisk gunstig for Forsvaret. FBTR er ansvarlig for å registrere alle bruksendringer i Boligregisteret (FIS/EBA). Den enkelte LFM må i tillegg registrere og melde inn alle midlertidige bruksendringer til FBTR. 2.9 Barnehager/-parker Forsvaret har deltatt i etablering av barnehager/-parker ved enkelte tjenestesteder og har gode erfaringer fra samarbeid med kommunale og private interesser, hvor Forsvaret bl a har stillet bygninger til disposisjon. Nye tiltak vil kunne skje på basis av lokale initiativ og forslag til prosjekt. Jf St prp nr 1 ( ) og St meld nr 16 ( ) "Langtidsmeldingen". Regler for tildeling av barnehageplasser som Forsvaret disponerer er tatt inn i KTF nr 1/ Garasjer/carport Det er garasje/carport knyttet til et betydelig antall av Forsvarets familieboliger. Ved alle nyanskaffelser skal det budsjetteres med kostnader til garasje/carport, der dette er bygningsteknisk mulig. I tillegg avsettes det årlig midler for anskaffelse av garasjer/carporter.

10 9 Den totale husleien vil inkludere leie av garasje/carport og er obligatorisk for boliger som har dette TV-anlegg Med TV-anlegg menes antenne eller felles kabelanlegg. TV-anlegg inngår i botilbudet for de fleste av Forsvarets boliger. Eventuelle interne regler for oppsetting av private anlegg bør innarbeides i husordensreglene, jf vedlegg 8, med krav om LFMs godkjenning. Beløpet leietaker skal betale inngår i samlet leiebeløp. TV-lisensen og spesielle programabonnement inngår ikke, men betales av den enkelte leietaker Prioritetsregler ved salg av Forsvarets boliger Ved salg av Forsvarets boliger, finnes følgende prioritetsregler: 1. Fast ansatt personell i Forsvaret eller leietaker som er tillagt rett i medhold av lov gis, under forutsetning av at de bor i den aktuelle boligen når denne vedtas solgt som bolig, tilbud om kjøp av boligen, eller, etter fagmyndighetens vurdering i samråd med lokalt boligråd, en bolig med tilsvarende standard i samme boområde, om dette er den mest ønskelige løsningen fra Forsvarets side. Boligen selges til verditakst, eller den pris loven fastsetter. Boligen klausuleres med forkjøpsrett for Forsvaret i 2 år ved videre salg. Dersom forkjøpsretten gjøres gjeldende, har Forsvaret krav på å kjøpe tilbake eiendommen til opprinnelig salgssum. 2. Fast ansatt personell i Forsvaret, som ikke kommer inn under prioritet 1, får rett til å kjøpe boliger og boligtomter til verditakst. Dersom flere berettigede ønsker å kjøpe til verditakst, avholdes budrunde blant disse, og tilslaget går til høyeste bud over verditakst. Har flere avgitt høyeste bud, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. Boligen klausuleres med forkjøpsrett for Forsvaret i 2 år ved videre salg. Dersom forkjøpsretten gjøres gjeldende, har Forsvaret krav på å kjøpe tilbake eiendommen til opprinnelig salgssum. 3. Gjenværende ledigstilte boliger og boligtomter kan kunngjøres for salg på det åpne marked og selges til høystbydende. Fast ansatt personell i Forsvaret gis rett til å tre inn i høyeste bud. Dersom flere berettigede ønsker å tre inn i høyeste bud, avholdes budrunde blant disse, og tilslaget går til høyeste bud i den nye budrunden. Har flere avgitt høyeste bud, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 3 STØTTE TIL BOLIGANSKAFFELSE 3.1 Låneordninger i Forsvaret og staten Støtte til anskaffelse av egen bolig kan være boliglån eller forskudd der Forsvaret eller staten yter bistand til låntaker. Følgende ordninger finnes: Låneordning Kontaktledd: Befalets låneordning del I og II FBOT Ekstraordinært lønnsforskudd FBOT/egen avdeling Sjøkvæsthuskassen FO/SST Krigshospitalskassen FO/HST Personallånsavtaler FBOT/bankene Statens Pensjonskasse FBOT/SPK Låneordninger via arbeidstakerorganisasjonene Egen organisasjon Boliglån via Forsvarets Personellservice FP

11 10 Befalets låneordning er en avtale mellom banker og Forsvaret, der bankene stiller kapital, og Forsvaret yter et rentetilskudd. Den renten låntaker betaler, tilsvarer renten i Statens Pensjonskasse. Lån gis hovedsakelig til yrkesbefal og elever ved de av Forsvarets skoler som gir rett til yrkestilsetting. Sivile som pga omorganisering eller nedlegging av virksomhet, flytter for å overta annen stilling i Forsvaret, kan gis lån til anskaffelse av bolig på nytt tjenestested. For utfyllende beskrivelse av låneordningene, henvises til Finansieringsheftet som utgis av FBOT, og FBOTs hjemmesider på Internett og Intranett. 3.2 Økonomisk/juridisk informasjon og rådgivning FBOT gir personlig økonomisk og juridisk rådgivning. Rådgivningstjenesten har som målsetting å fremme personellets egenetablering i bolig, og gi generell rådgivning for å bedre personellets økonomiske situasjon. Rådgivningen gjennomføres på bakgrunn av henvendelser pr telefon, brev, ved personlig fremmøte og som orienteringer ved Forsvarets avdelinger. Det er også utarbeidet økonomiske og juridiske rådgivningshefter: Utleie av egen bolig med husleiekontrakt og Samlivskontrakt. Heftene, sammen med øvrig informasjon, finnes også på FBOTs hjemmesider på Internett og Intranett Rådgivningen kan omfatte den ansattes totaløkonomi med privat budsjett, inntekts- og kostnadsforhold som ses i sammenheng med den bolig som ønskes anskaffet, og de merkostnader som påløper. Informasjonen kan også omfatte nedbetalingsforhold og kausjon. Man kan videre få rådgivning vedrørende kjøp og salg av fast eiendom, med informasjon om faktorer som bør gjennomgås før man selger eller kjøper bolig. Det gis også informasjon om den delen av personallånsavtalene som gjelder eiendomsmegling, via samarbeidende eiendomsmeglere. FBOT kan bistå med råd ifm skattespørsmål relatert til bolig og/eller tjenesteforholdet i Forsvaret, og om fradragsmuligheter ved pendling. Planlegger man å selge sin bolig, kan det være lønnsomt å kontakte FBOT for råd om gevinstbeskatning på boligen, om skatt og selvangivelse, og i saker vedrørende fordelsbeskatning. Det gis videre generell juridisk rådgivning vedrørende leie og utleie av bolig, opprettelse av samboerkontrakter og ektepakter, og råd i arvespørsmål, herunder også familierett, separasjon og samlivsbrudd. FBOT-nytt utgis månedlig, og inneholder en nyhetsartikkel, og artikler om aktuelle økonomiske og juridiske spørsmål. FBOT-info er et temahefte og utgis leilighetsvis. Det presiseres at FBOT ikke opptrer som partsrepresentant ved forvaltningsklager eller søksmål for domstolene. 3.3 Tomteforhold De fleste kommuner tilrettelegger boligtomter for privat bygging. Tildelingskriteriene kan variere. LFM/boligkontorene vil i noen grad kunne ha oversikt over aktuelle arealer egnet for tomteformål på Forsvarets egen grunn, og øvrige tomtetilbud i området. 3.4 Andeler i boligbyggelag/borettslag Forsvaret vil ha et antall ubenyttede andeler i boligbyggelag/borettslag på steder hvor det kan bli aktuelt å anskaffe bolig, enten av Forsvaret eller de ansatte. Dette administreres av FBTs regionkontorer. Ansatte som er i ferd med å anskaffe bolig, kan gis anledning til å bytte til seg andeler med bedre ansiennitet enn den de selv besitter.

12 Strømavtale FBOT har inngått avtale om levering av rimelig strøm til alle Forsvarets ansatte. For utfyllende beskrivelse av strømavtalen, henvises det til Finansieringskonvolutten som utgis av FBOT, FBOTs hjemmesider på Internett, og Intranett eller direkte til FBOT.

13 12 DEL II FORDELING OG UTLEIE 4 TILDELINGS- OG LEIEBETINGELSER BOLIGER Illustrert fremstilling av tildelings- og utleieprosessen på bakgrunn av etterfølgende regler (gul farge antyder forvaltningstiltak): Søknad Søknadsblankett fås ved henvendelse til egen hjemmeavdeling, eller kan hentes fra boligkontorenes og FBOTs nettsider. Søker er ansvarlig for at søknadsfristen overholdes og for nødvendig dokumentasjon. Søknaden sendes via hjemmeavdelingen. Attestasjon Hjemmeavdelingen kontrollerer opplysningene i søknaden og retter evt feil. Bekreftet søknad videresendes LFM/boligkontoret for aktuelt boområde. Søknadsfrist må overholdes. Rådsbehandling Rådet rangerer søkerne og tildeler ledigstilte boliger på bakgrunn av en behovsvurdering. Møteprotokoll med beslutninger leveres LFM. Tildeling LFM/boligkontoret innkaller LBOR og fremlegger søknadene samlet. Tildeling av øremerket bolig, kan foretas uten LBORs medvirkning. Etter fordeling meddeles søkerne resultatet, med praktiske opplysninger. Informasjon gis om hvordan klage kan fremsettes, og tidsfrist for dette. Klagebehandling Klage fremsettes skriftlig, forelegges LBOR og har begrenset utsettende virkning på fordelingen. Alle klager søkes løst lokalt. For videre klagebehandling fremmes saken fra LBOR, via LFM, til FSBOR, som fatter endelig avgjørelse. Klage fra personell med rett til bolig, behandles av LFM; eventuelt innhentes råd fra LBOR. For videre klagebehandling, kan saken fremmes til FO. Utleie LFM oppretter tidsbegrenset leiekontrakt. Leietaker overtar boligen etter befaring sammen med LFM. Overtakelsesprotokoll underskrives. Nøkler utleveres. Orientering gis om leiebetingelsene og øvrige forhold. Oppfølging i leietiden skjer ved gjensidig kontakt. Ved opphør av leieforholdet, overtar LFM boligen etter befaring sammen med leietakeren. Overtakelsesprotokoll underskrives. LBORs uttalelse skal innhentes ved søknad om utvidet leietid for leiebolig.

14 Målgruppen for Forsvarets leieboliger Alt tjenestegjørende personell i Forsvaret kan søke om tildeling av bolig. Målgruppen for Forsvarets boliger er begrenset til følgende personell, der beordring medfører flytting til nytt boområde: yrkesbefal kontraktsbefal underlagt beordringsplikt kadetter fast ansatt sivilt personell som må flytte Yrkesbefal kan tilstås flytting inntil ett år før beordringsdatoen, og kan da normalt tildeles bolig på det nye tjenestestedet inntil ett år før stilling tiltres, jf FR del II. Ved boligtildeling skal følgende forhold spesielt iakttas: a) Enslige forsørgere Se pkt b) Familier der begge ektefeller/samboere/partnere er befal Se pkt c) Personell på tjeneste i utlandet Personell som er beordret til internasjonal tjeneste ifm fredsoperasjoner, beholder boligen i kontraktsperioden for internasjonal tjeneste. Regler for utflytting etter hjemkomst vil fremgå av kontrakt for internasjonal tjeneste. Personell som tjenestegjør ved ambassader, stab i utlandet etc, likestilles med personell som beordres til nytt boområde, når de avslutter denne tjenesten/beordres til ny stilling innenlands. d) Personell på sjøtjeneste og maritim lufttjeneste Personell på sjøtjeneste og besetning på helikopter i kystvakttjenesten kan velge mellom sitt siste boområde og det boområde det er tjenestemessig naturlig å flytte til ved ny beordring. e) Personell beordret til utdannelse Personell beordret til militær eller sivil utdannelse, kan velge mellom sitt siste boområde og utdanningsstedets boområde, eller det boområde personellet skal flytte til etter endt utdannelse. f) Organisasjonsendringer Når organisasjonsendringer fører til at avdelinger flytter til annet boområde, skal de ansatte, militære og sivile, som flytter med avdelingen, gis et botilbud på det nye stedet uten å måtte konkurrere seg til bolig eller hybel med øvrige ansatte i boområdet. g) Sivilt ansatte Sivilt ansatte som kommer inn under virkeområdet for Rammeavtale vedrørende flytting for sivilt personell, tilkommer bolig på lik linje med yrkesbefal når de flytter til annet boområde for å tiltre ny stilling i Forsvaret. Det samme gjelder flytting til annet boområde som ledd i den ansattes fastsatte karriereplan. Sivilt personell inngår ikke som en tallfestet faktor i beregningsgrunnlaget, men derimot i vurderingen ved fastsetting av dekningsprosenten. Personell som tilhører FO/E, tildeles boliger etter Sj FO/Es bestemmelser. Forsvarets boligdirektiv legges til grunn for FO/Es bestemmelser.

15 14 h) Musikkbefal Yrkestilsatt musikkbefal sidestilles med sivilt ansatte mht boligtildeling. Det vil si at de, som følge av karriereplan, organisasjonsendringer og nedleggelse av stillinger, kan søke om bolig ifm beordring fra et boområde til et annet. Unntaket er korpsledere, som plasseres i kategorien yrkesbefal. i) Vernepliktig akademisk befal (VAB) Leger, prester, tannleger, psykologer, farmasøyter og veterinærer som avtjener førstegangstjenesten, inngår ikke i målgruppen for tildeling av Forsvarets bolig. De inngår derimot i grunnlaget for kvarterberegning på tjenestestedet. j) Personell med egen bolig Personell som eier tilfredsstillende bolig i boområdet og kan disponere denne for eget boligformål, kan normalt ikke tildeles eller beholde Forsvarets bolig. k) Lærlinger i Forsvaret Lærlinger inngår ikke i målgruppen for Forsvarets boliger eller befalsforlegninger (gis innkvartering og forpleining iht FR del I). 4.2 Utleie til personell utenfor målgruppen Ved ledig kapasitet, dvs når boliger står ubenyttet, kan utleie til alt personell i Forsvaret (også utenfor målgruppen) skje på korttidskontrakt, i den grad Husleieloven ikke er til hinder. 4.3 Leiebetingelser Leieforholdet kommer inn under bestemmelsene i Husleieloven av 26 mars 1999 nr om tjenesteboliger gir leietaker færre rettigheter enn ved ordinære leieforhold. Minstetiden på 3 år for inngåelse av tidsbestemte kontrakter kan fravikes med bakgrunn i boligvirksomhetens målsetting, dvs at boligen skal være disponibel for nødvendig boligfordeling. Denne saklige begrunnelsen skal være angitt i kontrakten. Alle leiekontrakter skal være tidsbestemte. For personell i målgruppen begrenses leietiden til den periode som beordringen varer, maksimalt 5 år. Det er begrenset mulighet til nødvendig kontraktsfornyelse for å imøtekomme spesielle behov. Forlengelsen skal normalt ikke overstige 2 år, totalt 7 år. Eventuell ytterligere dispensasjon vurderes i særskilte tilfeller. For embetsboligene gis tidsbestemt leiekontrakt lik embetsperioden, for særvilkårs-/etatsboligene i beordringsperioden. For sivilt tilsatt personell under omstilling begrenses leietiden til den tid som anses nødvendig for å anskaffe egen bolig på det nye tjenestestedet, maksimalt 4 år. Forsvarets boliger skal normalt ikke tildeles eller beholdes av personell uten tjenstlig tilknytning til det aktuelle boområdet. Leieprisene i Forsvarets boliger er tilpasset de lokale markedsforholdene fastsatt med bakgrunn i modell godkjent av Finansdepartementet. Leieprisene fører ikke til fordelsbeskatning for beboerne, jf unntak gitt i Skatteloven 5-15 (1) bokstav l. Se for øvrig vedlegg 4. Garasjeleie inngår som en del av total husleie. Husleie betales normalt ved lønnstrekk. Leietaker betaler selv energi, telefon og evt TV-abonnement, utøver kontraktsmessig vedlikehold og deltar i felles miljøtiltak/dugnad. For embets- og særvilkårsboliger beregnes husleien særskilt i Forsvarets husleiemodell. For disse boligene gis det en refusjon på fyringsutgifter som samlet overskrider et fastsatt beløp. Beløpet

16 15 indeksreguleres hvert år. 4.4 Situasjonsbestemte botilbud Etter at hjemmelen for boligtildeling er opphørt, kan det i særskilte tilfeller og etter søknad gis anledning til å beholde botilbudet, eller at det gis annet botilbud fra Forsvaret, for et tidsrom på inntil 12 måneder. Herunder: - Fratredelse som følge av Forsvarets omstilling. Personell som innvilges begrenset arbeidsplikt, har rett til å beholde militær bolig i inntil ett år etter fratreden. Personell som innvilges øvrige tiltak, kan søke om å beholde militær bolig i inntil ett år etter fratreden. - Permisjon Personell som avvikler permisjon uten lønn utover 12 måneder, kan normalt ikke tildeles eller beholde Forsvarets bolig. Tidsbegrensningen gjelder ikke for omsorgs- eller sykepermisjon. Permisjon iht hovedavtalen anses som aktiv tjeneste. - Beordring til nytt tjenestested. - Kortvarig beordring Personell med beordring av inntil 12 måneders varighet, kan beholde bolig på fast tjenestested etter eget ønske. - Leietakers død Gjenlevende ektefelle/samboer/partner kan bo i boligen i inntil 12 måneder etter dødsfallet, eller i resten av kontraktstiden. - Separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd Hvis den part som er ansatt i Forsvaret flytter ut, kan botilbudet etter søknad beholdes i inntil 12 måneder av den gjenboende part. Ekteskap og samboerskap likestilles. Det forutsettes at den utflyttede part ikke samtidig bebor en av Forsvarets øvrige leieboliger. Dispensasjon kan gis når det er ledige boliger i boområdet. - Uførepensjon Befal kan gis anledning til å fortsette leieforholdet i Forsvarets leiebolig på samme vilkår som yrkesbefal. - Pensjonister Ansatte som pensjoneres, kan på bakgrunn av tungtveiende velferdsforhold beholde tildelt bolig. Leietiden tilpasses med inntil 2x6 måneder. 4.5 Pendlere En person som på grunn av arbeidet reiser mellom bolig på arbeidsstedet, og en annen bolig, er å betrakte som pendler. En av boligene betegnes som pendlerens skattemessige bosted, og fastsettelsen av dette vil få konsekvenser for hvorvidt skattyter har rett til fradrag for merutgifter grunnet pendlingen. Skattyter er skattepliktig til den kommune vedkommende er skattemessig bosatt pr 1 nov året før inntektsåret. I henhold til Folkeregistreringsloven er det meldeplikt for den som avgir hus eller husrom til beboelse for andre. Forsvaret plikter å melde fra om alle personer som flytter til og fra Forsvarets leieboliger og kvarter. Det er ikke avgjørende for pendlerstatus, hvor skattyter er registrert som bosatt i Folkeregisteret.

17 16 Ektefeller og forsørgere har skattemessig bosted der den andre ektefellen eller barna bor. For enslige er det et viktig moment i vurderingen av hva som er skattemessig bosted, om boligen er selvstendig eller ikke. Se vedlegg 1, pkt 37. Typen kvarter vil i mange tilfeller være viktig i sammenheng med skattemessige forhold, fordi noen kvarter vil tilfredsstille kravet til selvstendig bolig, og dermed avskjære mulighet til fradrag for merutgifter. Pendlere kan få fradrag for dokumenterte merutgifter til losji. 4.6 Husordensregler Forsvarets husleiekontrakt pålegger leietakerne å gjøre seg kjent med, og følge de ordensregler og evt vedtekter som gjelder i tillegg til de plikter som er beskrevet i kontraktens leiebetingelser. Husordensregler for boliger og kvarter fastsettes av LFM. Norm for slike regler fremgår av vedlegg 8. Dessuten kan det gjelde spesielle regler, for eksempel i borettslag. 5 KUNNGJØRING AV LEDIGE BOLIGER OG FORDELINGSMØTER 5.1 LFMs rolle LFM avgjør og meddeler LBOR hvilke boliger som er ledige og klargjort til fordeling. Sj LFM er ansvarlig for kunngjøring av fordelingsmøter. 5.2 LBORs rolle LBOR fordeler boligene på bakgrunn av det til enhver tid gjeldende regelverk. 5.3 Fordelingsmøter Hovedfordeling tar sikte på personell som beordres pr 1 aug og bør skje innen utgangen av mai. Mellomfordeling skjer til andre tider på året etter behov. Utfyllende fordeling foretas i etterkant av hovedfordeling eller mellomfordeling, når det fortsatt er ledige boliger fordi søkere har avslått Forsvarets boligtilbud. 6 SØKNAD OM TILDELING AV BOLIG 6.1 Målgruppe Målgruppen er beskrevet i pkt 4.1. Innenfor målgruppen prioriteres iht poengberegning. Unntak fra hovedregelen er beskrevet i pkt 4.1 og Søknad Søknad om Forsvarets leiebolig fremmes på revidert blankett Boligsøknad. Dette gjelder også søkere i stillinger med rett til Forsvarets etatsbolig. Søknaden sendes ansvarlig LFM i boområdet det skal flyttes til. Personellansvarlige der søkeren tjenestegjør før flyttingen, skal kontrollere og attestere de tjenstlige opplysninger.

18 Fornyet søknad Søknader fra personell som takker nei til boligtilbud, eller som ikke når opp i konkurransen, blir ikke automatisk videreført til senere fordelingsrunder. Personellet må selv skriftlig fornye søknad som ønskes opprettholdt ved neste fordeling. 6.4 Poengberegning Poeng beregnes frem til felles dato for alle søkere i samme fordelingsrunde normalt pr 31. juli. Angjeldende beordring medregnes. Poengene avgjør bare hvem som skal tildeles bolig, ikke hvilken bolig som tildeles den enkelte. Poengberegningen praktiseres likt for alle kategorier personell i Forsvaret. Søkerne innenfor målgruppen rangeres etter følgende poengberegning: Grunnpoeng Alt personell i målgruppen gis grunnpoeng relatert til alder iht til disse intervallene: Til og med 30 år: 300 p, fra 31 til og med 35 år: 250 p, fra 36 til og med 40 år: 200 p, fra 41 til og med 45 år: 100 p, fra fylte 46 år: 50 p. Søker som er enslig forsørger gis i stedet 550 grunnpoeng uansett alder Tjenestepoeng For tjeneste i Forsvaret gis 1 poeng pr mnd tjeneste til og med den måneden søkeren fyller 30 år. Likt med tjeneste regnes befalsutdannende kurs/skole, og videreutdannelse i Forsvarets regi eller beordret av Forsvaret. Godkjent tjenesteansiennitet ved tilsetting av sivile i offisersstillinger regnes også likt med tjeneste. Ordinær førstegangstjeneste gir ikke poeng Flyttepoeng Det gis 30 poeng pr flytting til nytt boområde. Beordringens varighet må være minimum 6 mnd Husstandspoeng Søker gis 200 poeng pr barn som bor fast hos søker, og 200 poeng pr barn søkeren utøver samværsrett med. Barn gir poeng inntil fylte 20 år Ektefellepoeng Det gis 150 poeng for ektefelle/samboer/partner. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer Befalsfamilier For familier der begge er befal, beholder søkeren grunnpoeng for sin aldersgruppe, og det gis 500 poeng for ektefelle/samboer/partner til søker. Ved samboerskap må samboerne dokumentere felles registrert adresse i Folkeregisteret i 6 måneder eller ha felles barn, før poeng gis for søkers samboer. 6.5 Søknader på spesielt grunnlag Søknader under dette punkt skal dokumenteres særskilt mht de påberopte årsaker. Også disse sakene vurderes og avgjøres av LBOR. Uten hensyn til poengsum, kan personell i målgruppen tildeles Forsvarets leiebolig i følgende situasjoner: a) Sosiale forhold Tildeling etter dette punkt forutsetter alvorlig sykdom/funksjonshemming, helsefarlige boforhold eller annen tungtveiende sosial situasjon. Situasjonen må være slik at alternativ løsningsmulighet ikke kan forventes.

19 18 b) Bytte av bolig Tildeling etter dette punkt forutsetter inntrufne omstendigheter som nødvendiggjør bytte av leiebolig, f eks sykdom eller familieforøkelse. c) Strengt tjenstlig begrunnede forhold Tildeling etter dette punkt forutsetter at den er avgjørende for å kunne opprettholde helt nødvendig virksomhet for Forsvaret. Skriftlig uttalelse fra vedkommende avdelings sjef og fra Sj LFM må foreligge. 6.6 Fordeling av boligene a) Prioritering av boligsøkerne Hvem som vil bli tilbudt leiebolig i den aktuelle fordelingsomgangen, avgjøres på grunnlag av poeng eller på spesielt grunnlag. b) Fordeling av bolig De ledige leieboligene blir fordelt til de enkelte søkerne som har nådd opp i konkurransen om tildeling. Ved fordelingen skal LBOR ta hensyn til den enkeltes boligbehov, med hovedvekt på familiens størrelse og sammensetning, barns alder, avstand til skole og barnehage med mer. Ved forhold som delt daglig omsorg og samværsordninger, legges til grunn at boligen bør muliggjøre opprettholdelse av slike ordninger. LBOR skal foreta en selvstendig og objektiv vurdering som grunnlag for avgjørelsen. 7 KLAGE PÅ VEDTAK OM BOLIGFORDELING Alle som berøres av vedtaket, er parter og kan påklage LBORs avgjørelse. Alle saker skal primært søkes løst på lokalt nivå. Klagen må fremsendes LBOR innen 14 dager etter mottak av skriftlig underretning om vedtaket og konkret angi hva det klages over, hvorfor og hvilken endring som ønskes. En klage utsetter fordelingen inntil 6 uker fra opprinnelig vedtak. Alle søkere skal informeres om klagereglene. Innsynsrett begrenses iht tilsvarende bestemmelser i Forvaltningsloven. 7.1 LBORs behandling Klage som fremsettes på et urealistisk eller feilaktig grunnlag, skal avklares med klageren, og avsluttes i LBOR. LBOR kan endre vedtaket ift klageren, hvis klagen finnes tilstrekkelig begrunnet. Innenfor en frist på 6 uker fra opprinnelig vedtak, kan endringen gjøres gjeldende med virkning også for andre berørte parter. Etter utløpet av 6 ukersfristen må endring ikke skje til skade for øvrige søkere. For øvrig er det intet i veien for at man lokalt kommer frem til alternative løsninger, såfremt alle berørte parter aksepterer dette. Hvis klagen ikke fører frem (enten ved endret vedtak eller annen løsning), skal klagen med kopi av alle relevante dokumenter videresendes til FSBOR. Eneste unntak er hvis klageren uttrykkelig ikke ønsker en slik fremsendelse.

20 Behandling i FSBOR Hvis FSBOR endrer eller opphever LBORs avgjørelse, kan dette innen 6 uker fra LBORs opprinnelige vedtak gjøres gjeldende med virkning også for andre berørte parter. Etter utløpet av 6 ukersfristen må det finnes alternative løsninger for klageren, som ikke er til skade for øvrige søkere i fordelingsrunden. Hvis FSBOR opprettholder LBORs avgjørelse, blir det ingen endring for klageren. FSBORs avgjørelse er endelig. 8 TILDELINGS- OG LEIEBETINGELSER FOR KVARTER 8.1 Målgruppen for Forsvarets kvarter Alt tjenestegjørende personell i Forsvaret kan søke om tildeling av kvarter. Målgruppen for Forsvarets kvarter er delt i 3 prioritetsgrupper. Kvarter tildeles på grunnlag av hvilken prioritetsgruppe personellet befinner seg i. Prioritetsgruppene påvirker med ulik vektlegging dimensjoneringen av Forsvarets kvartertilbud. Innenfor den enkelte gruppe har søkerne lik prioritet. Aktuelt behov i prioritetsgruppe 1 forutsettes dekket. Personell i FO/E tildeles kvarter etter sjef FO/Es bestemmelser. Forsvarets boligdirektiv legges til grunn for FO/Es lokale regelverk. Prioritetsgruppe 1 - Yrkesbefal - Kontrakts- og plikttjenestebefal - Kadetter/offiserer på skole i boområdet - Vernepliktig akademisk befal - Sivilt ansatte som berøres av karriereplan og/eller omstilling - Vervet personell - Pendlere (Yrkesbefal og sivilt ansatte under omstilling, og som berøres av karriereplan) - Utskrevet befal (ferdig med UB-kurs) Prioritetsgruppe 2 Denne gruppen er aktuell bare dersom behovene i gruppe 1 er dekket. - Tjenestegjørende befal eller sivilt ansatte som må anvises kvarter pga lokale forhold - Befal og sivilt tilsatt personell som deltakere på kurs - Forsvarets personell på tjenestereise. Krav til tilfredsstillende kvarter fremgår av særskilt avtale mellom Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen er tatt inn i bl a FR del II Prioritetsgruppe 3 Denne gruppen er aktuell bare dersom behovene i gruppene 1 og 2 er dekket. - Alt øvrig personell som har et kvarterbehov for begrenset tid, herunder befal og sivilt ansatte som ber om privat innkvartering, samt personell fra andre statsinstitusjoner. 8.2 Leiebetingelser - kvarter Leieforholdet opprettes på egen blankett Disponering av kvarter/befalsforlegning.

håndbok for avdelingsbefal

håndbok for avdelingsbefal håndbok for avdelingsbefal NORGES OFFISERSFORBUND forbundet for alt befal 2007 Innhold 1 Norges Offisersforbund... 3 2 Hvordan bli avdelingsbefal?... 4 3 Jeg er avdelingsbefal. Hva nå?... 5 4 Lønn, godtgjøringer

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste.

Permisjonsdirektivet. Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste. FORSVARETS OVERKOMMANDO Personellstaben Direktiv om permisjon for befal og mannskaper under førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste Gyldig fra 1 februar 2001 Permisjonsdirektivet Permisjonsdirektivet

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01

Forsvarets personellhåndbok. Del E. Internasjonale operasjoner. Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Forsvarets personellhåndbok Del E Internasjonale operasjoner Enhet: Forsvarsstaben/ Personellstaben (FST/P) Dato: 2010-08-01 Utarbeidet av: Arbeidsgiverseksjon 1 aug 2010 2 Tom side 1 aug 2010 3 Innhold

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer