Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)"

Transkript

1 Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer: 1-2 første ledd skal lyde: Forskriften gjelder norske statsborgere som ifølge lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (vernepliktsloven) er utskrivningspliktige, vernepliktige eller tjenestepliktige. 2-1 skal lyde: Verneplikten for norske statsborgere inntrer etter utskrivning, det vil si etter at de er klassifisert som tjenestedyktige, fra 1. januar det år de fyller 19 og varer til 31. desember det år de fyller 44. Norske statsborgere som utskrives etter 1. januar det år de fyller 19, blir vernepliktige den dag de er klassifisert som tjenestedyktige. 2-3 skal lyde: Norsk statsborger som også er borger av et annet land, er vernepliktig i Norge så lenge vedkommende er bosatt her i landet, dersom avtale med den fremmede stat ikke er til hinder for det. 2-7 skal lyde: Søknad fra fremmede statsborgere om å bli pålagt verneplikt i Norge, avgjøres av Forsvarssjefen eller den Forsvarssjefen bemyndiger, i tvilstilfelle av Forsvarsdepartementet skal lyde: Forsvarssjefen kan gi nærmere bestemmelser om fordeling og disponering av enhver i vernepliktig alder som har gjenervervet retten til å tjenestegjøre i rikets krigsmakt etter lov 22. mai 1902 nr. 13 om militær straffelov 35 andre ledd. 1

2 Overskriften til kapittel 3 skal lyde: Kapittel 3. Om yngreårige og frivillig kvinnelig militært personell 3-1 skal lyde: I krig eller når krig truer kan Kongen bestemme at verneplikt skal pålegges utskrivningspliktige fra den dag de fyller 18 år. Dersom krigsforsterkning settes opp, har utskrevet befal, tjenestepliktige kvinner og vernepliktige tjenesteplikt til og med det år de fyller skal lyde: Enhver under vernepliktig alder som etter søknad får innvilget fremskutt tjeneste, blir vernepliktige fra og med fordelingen, men tidligst fra den dag de fyller 18 år. Enhver under vernepliktig alder som søker opptak ved militære skoler, blir vernepliktige fra og med opptaket ved skolen, men tidligst fra 1. januar det år de fyller skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell er kvinner som er født før 1. januar 1997, og som gjennomfører eller har gjennomført militær førstegangstjeneste eller befalsutdanning eller tilsvarende, og som har underskrevet kontrakt om tjenesteplikt for kvinnelig militært personell. 3-5 skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell er ikke vernepliktige, men har styrkedisponerings- og tjenesteplikt som bestemt av Kongen med Stortingets samtykke. Styrkedisponerings- og tjenesteplikt innebærer plikt til å la seg disponere i Forsvarets styrkestruktur, Heimevernet inkludert, samt å delta på øvelser og kurs knyttet til disponeringen. 3-7 skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell forvaltes etter bestemmelsene i vernepliktsloven med de samme vilkår, rettigheter og plikter som gjelder for vernepliktige. 2

3 Departementet foreslår at 4-1 andre og tredje ledd skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell som har fått befalsopplæring som en del av førstegangstjenesten gis status som utskrevet befal, og er tjenestepliktig til utgangen av det år de fyller 44. Utskrevet befal som gjør tjeneste som befal i til sammen ett år eller mer ut over førstegangstjenestens varighet, gis status som vernepliktig befal. Verneplikten for disse og tjenesteplikten for frivillig kvinnelig militært personell forlenges til utgangen av det år de fyller andre ledd skal lyde: Vernepliktig befal er vernepliktige til og med det år de fyller 55. Frivillig kvinnelig militært personell med status som vernepliktig befal er tjenestepliktige til utgangen av det år de fyller skal lyde: Pensjonert befal og befal som har redusert lønn eller har rett til oppsatt pensjon, er tjenestepliktige ut over det år de fyller 55 og så lenge de er helsemessig skikket, dersom Norge trues av krig eller Forsvaret settes på krigsfot. Dette befal kan i fred pålegges å gjennomgå kortere kurser mv. som er nødvendige for deres styrkedisponeringsstilling. 8-7 tredje ledd blir ny 8-1 andre ledd: Gravide kalles ikke inn til førstegangstjeneste. 8-7 skal lyde: Kvinner med norsk statsborgerskap som er født før 1. januar 1997, kan etter frivillighet kalles inn til førstegangstjeneste fra og med det år de fyller 18. Disse omtales som kvinnelig militært personell. 8-8 skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell som innkalles til førstegangstjeneste eller utdanning i Forsvaret, skal før tjenesten eller utdanningen starter underskrive kontrakt om tjenesteplikt for frivillig kvinnelig militært personell. 3

4 Bestemmelser om oppsigelse av kontrakt om tjenesteplikt for frivillig kvinnelig militært personell fastsettes av Forsvarsdepartementet med bakgrunn i Forsvarets behov. Frivillig kvinnelig militært personell som ikke skriver under kontrakt om tjenesteplikt for kvinnelig militært personell, skal straks dimitteres. 8-9 skal lyde: Ved underskrift av kontrakt om tjenesteplikt for frivillig kvinnelig militært personell påtar kvinner seg samme tjenesteplikt som vernepliktige, som bl.a. innebærer plikt til å fullføre førstegangstjenesten og repetisjonstjeneste, og å la seg disponere i Forsvarets styrkestruktur med tjenesteplikt i krig, i samsvar med det som til enhver tid bestemmes av Stortinget. Tjenestepliktige kvinner forvaltes etter de samme bestemmelsene som vernepliktige skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell som har gjennomført militær førstegangstjeneste er tjenestepliktige til utgangen av det år de fyller tredje ledd skal lyde: Enhver i utskrivningspliktig alder og yngre som slutter som aspirant eller elev ved militære skoler og kurs, men ønsker å fortsette avtjening av førstegangstjenesten, skal gis anledning til det dersom adekvat tjenestegjøring kan tilbys. 9-1 bokstav b skal lyde: Varigheten av fritakingen fastsettes på grunnlag av den tjeneste og opplæring vedkommende har gjennomgått og under hensyn til mulighetene for å anvende mannskaper med slik tjeneste eller opplæring i den forsvarsgren, våpenart eller fellesinstitusjon de er tenkt fordelt til andre ledd skal lyde: Utsettelse kan ikke gis hvis plikten til førstegangstjeneste derved faller bort etter vernepliktsloven 12 andre ledd. I helt spesielle tilfeller, når tungtveiende velferdsgrunner nødvendiggjør det, kan utsettelse gis utover det år søkeren fyller 28, mot at vedkommende skriftlig erklærer seg villig til å avtjene førstegangstjenesten straks utsettelsen utløper og før utgangen av det år vedkommende fyller 33. 4

5 Departementet foreslår at 10-7 skal lyde: Omsorgsansvaret er likt for kvinner og menn, og den andre omsorgspersons arbeidsgivers eller egne prioriteringer kan ikke likestilles med de plikter vernepliktsloven pålegger den enkelte skal lyde: Utskrivningsplikten omfatter alle norske statsborgere som oppholder seg i landet, Svalbard inkludert, fra og med det år de fyller 18. Utskrivningsplikten opphører når verneplikten inntrer etter bestemmelsene i vernepliktsloven 3, dersom de blir fritatt for verneplikt eller dersom de ikke kalles inn til sesjon del 2 innen utgangen av det år de fyller 28. Utskrivningsplikten for kvinner født i perioden fra 1. januar 1992 til 31. desember 1996 opphører etter endt klassifisering eller dersom de ikke kalles inn til sesjon del 2 innen utgangen av det år de fyller 28. Kvinner født før 1992 er ikke utskrivningspliktige første ledd skal lyde: Utskrivningsplikten innebærer plikt til å la seg registrere med persondata i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister, og å møte på sesjon for å motta informasjon om Forsvaret og å bli klassifisert skal lyde: I krig eller når krig truer kan Kongen bestemme at utskrivningsplikten inntrer fra og med det år enhver fyller 17. Denne bestemmelsen gjelder ikke for kvinnelig militært personell. Med Stortingets samtykke kan Kongen bestemme ny legeundersøkelse og utskrivning av enhver som tidligere er kjent ikke tjenestedyktige. I krig eller når krig truer kan slik bestemmelse treffes av Kongen skal lyde: Norske statsborgere i utskrivningspliktig alder som oppholder seg i utlandet ved styrkeoppbygging eller når krigstilstand er inntrådt i Norge, skal - såfremt de ikke straks reiser hjem - melde seg og la seg registrere ved nærmeste norske utenriksstasjon første ledd skal lyde: 5

6 Fremmede lands statsborgere som ikke er bosatt i Norge, og som etter avtale skal tjenestegjøre i Forsvaret, skal registreres med persondata i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister skal lyde: Dersom fremmøte til sesjon eller klassifisering utenom sesjon ikke har vært mulig, kan likevel utskrivningspliktige som åpenbart er tjenestedyktige, fordeles og innkalles til tjeneste. Klassifiseringen skjer da ved fremmøte til tjeneste. Kvinner født før 1. januar 1997 er unntatt fra denne bestemmelsen første ledd skal lyde: Sesjon del 1 betinger ikke personlig fremmøte av de utskrivningspliktige. Alle utskrivningspliktige skal avgi en egenerklæring som har til hensikt å gi grunnlag for vurdering av utskrivningspliktiges forutsetninger for tjeneste i Forsvaret. På bakgrunn av egenerklæringen, selekteres de antatt best skikkede til klassifisering skal lyde: Med grunnlag i Stortingets årlige beslutninger om tjenestetid, tjenestemønster og budsjettrammer, utskrivningsstyrkens størrelse og totalforsvarets behov, fastsetter Forsvarssjefen den tallmessige fordeling av utskrivningsstyrken som skal gjennomføre førstegangstjeneste skal lyde: Frivillig kvinnelig militært personell som på sesjon blir funnet tjenestedyktige, og som ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret, fordeles og kalles inn til tjeneste på samme måte som vernepliktige. Frivillig kvinnelig militært personell har adgang til alle våpen og tjenestefelt i Forsvaret og til de opplæringstilbud som Forsvaret gir vernepliktige skal lyde: Rulleføring er systematisk registrering av personopplysninger av betydning for den enkeltes utskrivnings-, verneplikts- og tjenesteforhold. Opplysningene skal registreres i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister. Registeret skal gi grunnlag for, og opplysning om disponering av vernepliktig og tjenestepliktig personell i henhold til vernepliktslovens bestemmelser. 6

7 18-2 andre ledd skal lyde: Sjefen for Vernepliktsverket er behandlingsansvarlig for Forsvarets vernepliktsog tjenesteregister, og bestemmer hvem som skal ha tilgang til registeret. Tilgang til opplysningene i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister skal være begrunnet i tjenstlige behov. Sjefen for Vernepliktsverket fastsetter bestemmelser for autorisering av tilgang til opplysningene skal lyde: Som behandlingsansvarlig avgjør sjefen for Vernepliktsverket spørsmål om utlevering og bruk av opplysninger fra Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister. Bruk og behandling av opplysninger fra Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister skal skje i henhold til personopplysningsloven og i samsvar med retningslinjer gitt av Datatilsynet skal lyde: Enhver har rett til innsyn i registrerte opplysninger om seg selv i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister i henhold til personopplysningslovens regler. Bestemmelser om rutiner for innsyn i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister fastsettes av Forsvarssjefen bokstav c skal lyde: omdisponering: endring av styrkedisponering innen forsvarsgren eller våpenart andre ledd skal lyde: Arbeidsgiver skal imidlertid kreve dokumentert at førstegangstjenesten er fullført. Den vernepliktige skal opplyse om vedkommende er innkalt til heimevernstjeneste eller annen militær tjeneste. I så fall skal den vernepliktige henvises til å søke utsettelse eller utreisetillatelse hos Vernepliktsverket skal lyde: Utskrivnings- og vernepliktige som ikke har avtjent militær førstegangstjeneste, må søke om utreisetillatelse for å ta arbeid på norske handelsskip i utenriksfart dersom det er innført reiseforbud. Søknad sendes Vernepliktsverket, som normalt kan gi utreisetillatelse for inntil ett års varighet. Denne bestemmelsen gjelder ikke for frivillig kvinnelig militært personell. 7

8 20-9 bokstav b skal lyde: søkeren ikke er uunnværlig ved sin avdeling under pågående tjeneste eller under tjeneste vedkommende alt er innkalt til, eller skal lyde: Varig fast bosetting i utlandet kan medføre sletting i Forsvarets verneplikts- og tjenesteregister etter dokumentert minst tre års opphold i vedkommende land. Opphold i utlandet pga. skole eller studier anses ikke uten videre som fast bosetting i vedkommende land. Overskriften til kapittel 22 skal lyde: Kapittel 22. Om plikt til utenfor tjenestetiden å oppbevare og holde ved like håndvåpen, ammunisjon og personlig utstyr som de skal møte med ved styrkedisponering II Forskriften gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 8

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) Forslag til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) I I lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt foreslås følgende endringer: 2 andre

Detaljer

Innst. 18 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 122 L ( )

Innst. 18 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Prop. 122 L ( ) Innst. 18 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 122 L (2013 2014) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev Dato: 29. januar 2010 Ref: 2008/01353-46/FD I 2/FAL VURDERINGER KNYTTET TIL BEHOVET FOR ENDRINGER I FORSKRIFT TIL LOV AV 17. JULI 1953 NR. 29 OM VERNEPLIKT Innhold 1. GENERELT...7

Detaljer

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1 Formål... 4 2 Hva og hvem loven gjelder... 4 3 Definisjoner... 4 4 Tjeneste for personer under

Detaljer

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Opprinnelig tekst i forslag til forskrift 3 Verneplikten opphører når den vernepliktige a) bosetter seg fast i

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) 22. august 2016 2 Innhold 1 Innledning og gjeldende rett... 5 2 Hovedtrekkene i departementets forslag...

Detaljer

Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)

Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Forslag til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Kapittel 1 Formål og virkeområde... 5 1 Hva forskriften gjelder... 5 Kapittel 2 Verneplikten... 5 2 Verneplikten for personer

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT. Vår ref. /- Dato 2008/ /FD I 4/BFY/FAL 5 FEB 2010

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT. Vår ref. /- Dato 2008/ /FD I 4/BFY/FAL 5 FEB 2010 DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. liste Tidl. ref. Vår ref. /- Dato 2008/01335-46/FD I 4/BFY/FAL 5 FEB 2010 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR UTSKRIVING AV

Detaljer

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften

Kommentarer til bestemmelser og temaer i vernepliktsforskriften Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2015/3350-7 16/01335-3/SDK 28.11.2016 Høringsuttalelse - Forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. juni 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 26. juni 2017 16.06.2017 nr. 779 Forskrift om verneplikt

Detaljer

Lovvedtak 92. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 375 L ( ), jf. Prop. 102 L ( )

Lovvedtak 92. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 375 L ( ), jf. Prop. 102 L ( ) Lovvedtak 92 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 375 L (2015 2016), jf. Prop. 102 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om verneplikt og

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER EA/CD 2 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INNLEDNING...3 1.1 GENERELT...3 1.2 FORHOLD

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Nr. 11 Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Side 1709 1876 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 27. september 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 Aug. 12. Lov nr. 77 om

Detaljer

09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE

09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE Norsk cøliakiforenings ungdom v/nestleder Vegard Jensrud Postboks 4725 Nydalen 0421 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

Innst. 375 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 L ( )

Innst. 375 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 102 L ( ) Innst. 375 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 102 L (2015 2016) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse FORSVARET 1 av 10 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Ob Jens S. Dølør 2015-09-28 2015/025178-021/FORSVARET/ 402 +4799096640 Tidligere dato Tidligere referanse 2015-06-19 2015025178-001 Til Forsvarsdepartementet

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Ot.prp. nr. 32 ( )

Ot.prp. nr. 32 ( ) Forsvarsdepartementet Ot.prp. nr. 32 (2005 2006) Om lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner) Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 2.

Detaljer

Innst. O. nr. 23. ( )

Innst. O. nr. 23. ( ) Innst. O. nr. 23. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Ot.prp. nr. 83 (1997-98). Til Odelstinget.

Detaljer

Høring - forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

Høring - forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). I henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2015/3350-7/FD V 3/SKT 22.08.2016 Høring - forslag til tre nye forskrifter til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven). 1. Innledning

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 ( )

Ot.prp. nr. 13 ( ) Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Tilråding fra Utenriksdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 13 2 1 Proposisjonens innhold Utenriksdepartementet legger med dette

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Forskrift til lov om Heimevernet.

Forskrift til lov om Heimevernet. Forskrift til lov om Heimevernet. Dato FOR-1999-04-30-431 Departement Forsvarsdepartementet Publisert I 1999 1088 Ikrafttredelse 30.04.1999 Sist endret FOR-2002-04-08-326 Endrer FOR-1987-05-08-383, FOR-1980-12-19-7

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 1 av 5 Vår dato Vår referanse 19.10.2016 2015/2772-5/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Trond Myrvik 45 63 74 65 23.08.2016 Til Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO Forsvarsbyggs

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN

SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN Politireserven SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven

Detaljer

Ferdighetsmerker generelt

Ferdighetsmerker generelt 1 Ferdighetsmerker generelt Generelle bestemmelser for militære ferdighetsmerker Arrangør Alle militære avdelinger/institusjoner samt lokalforeninger av Norges Reserveoffisers Forbund (NROF) kan arrangere

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren

Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren En fremtidig vernepliktsordning Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren Avgitt 11. juni 2015 1 Vernepliktsutvalget er i sitt mandat bedt om å fremme en rapport til Forsvarsdepartementet

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt) Tilråding

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i forsvaret (Forsvarsloven)

Høring - Forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i forsvaret (Forsvarsloven) Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 2013/02262-56/FD V 15/1477-14 691.2/MABR Oslo, 24.09.2015 3/MAY/SKT/HNB Høring - Forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter

Til 3 Fritak fra rett og plikt til opplæring på grunn av språklige ferdigheter Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fritak fra rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kommunens plikt til å gi opplæring ut over 300 timer for deltakere

Detaljer

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner

Rekruttere kompetanse tilegnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Rekruttere kompetanse egnet ved sivile utdanningsinstitusjoner Innledning Forsvaret er i kontinuerlig endring og utvikling, noe som innebærer et stort fokus på å planlegge, gjennomføre og evaluere tak

Detaljer

VERNEPLIKTSUTVALGET RAPPORT

VERNEPLIKTSUTVALGET RAPPORT VERNEPLIKTSUTVALGET RAPPORT 2015 3 VERNEPLIKTSUTVALGET RAPPORT 2015 3 Utgitt av: Forsvarsdepartementet E-post: postmottak@fd.dep.no www.vernepliktsutvalget.no ISBN 978-82-7924-085-3 Design og illustrasjon:

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale for IMDinett I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Prop. 34 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 34 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 34 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere

Detaljer

Nr. 14 2014 Side 2183-2339 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2014 Side 2183-2339 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2014 Side 2183-2339 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 2. desember 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Nov. 7. Lov nr. 66

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

-Ny sesjonsordning. "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle"

-Ny sesjonsordning. Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle -Ny sesjonsordning "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle" Oslo Militære Samfund, 30 mars 2009 Brigader John Einar Hynaas, sjef 30.03.2009 1 Innhold Bakgrunn og formål Sesjon Grunnlagsdokumenter

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Forsvarsdepartementet Oslo, Att: Seniorrådgiver Siri Koller Tufte Postboks 8126 Dep Oslo

Forsvarsdepartementet Oslo, Att: Seniorrådgiver Siri Koller Tufte Postboks 8126 Dep Oslo Forsvarsdepartementet Oslo, 22.11.16 Att: Seniorrådgiver Siri Koller Tufte Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo Høringsuttalelse fra Norges Juristforbund avd. Forsvaret til forslag om nye forskrifter til Lov om

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/ /3076-2/FD V 2/HAHS

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/ /3076-2/FD V 2/HAHS Det Kgl Barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/3432 2015/3076-2/FD V 2/HAHS 05.02.2016 Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Innledning

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Behandlingsansvarlig Tjenesteleverandøren Iris skolefoto as Postboks

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 10. november 2015 Tom Simonsen Direktør Sjef Personellavdelingen i Forsvarsstaben Bestemmelse om Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( )

Lovvedtak 102. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L ( ), jf. Prop. 90 L ( ) Lovvedtak 102 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 391 L (2015 2016), jf. Prop. 90 L (2015 2016) I Stortingets møte 10. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT 2009/ /FD I 2/GJ 7523 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT 2009/ /FD I 2/GJ 7523 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Adresseliste Tidl. ref. Vår ref. 2009/02935-1/FD I 2/GJ 7523 Dato 1 8 JAN 2010 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG Innledning

Detaljer

Vernepliktsprogrammet 2014-2016

Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Vernepliktsprogrammet 2014-2016 Innledning Vernepliktsprogrammet er Tillitsmannsordningen i Forsvarets (TMO) overordnede og prinsipielle vernepliktspolitikk. Programmet er inndelt i 22 kapitler som tar

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om endring i forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2010-11-30-1502 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2273 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-30, 2011-01-01

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer: 3 nr. 2

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Databehafiileravtale ' ---

Databehafiileravtale ' --- l 1 MUTE-33:? ] Q'ämswaamm'w l.!, ; Z7 HF 203, 1 FUGE-*x. now my: I - r» - - -, lot? 22 c1-5 * Databehafiileravtale ' --- personopplysningsloven 1 l Databehandleravtale for IMDinett I henhold til personopplysningslovens

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativer Del I Bestemmelser om tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarsstaben /Personellavdelingen fastsetter Fredsregulativer Del I til bruk

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer