Stiftelsen Bolig Bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Bolig Bygg"

Transkript

1 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være funksjonelle for våre ulike grupper av leietakere og standarden skal være god. SBB ønsker å ha flest mulig fornøyde leietakere Stiftelsen Bolig Bygg har et særlig samarbeid med SVK når det gjelder generelle boligpolitiske spørsmål i kommunen, og om konkrete boligbehov til grupper som kommunen er lovpålagt å skaffe bolig til. 1.1 Generelt prinsipp SVK kan ikke tildele bolig til søkere som tidligere har et uoppgjort mellomvære med SSB. Om leie allikevel må skje, kan dette først gjennomføres etter at tidligere uoppgjort gjeld blir innbetalt i sin helhet. SBB kan kreve inntil 6 måneders depositum. 1.2 Tildeling Tildeling av boliger hos stiftelsen skal som hovedregel foregå etter to prinsipper. Tildeling etter behov sosialfaglig, omsorgsfaglig eller annen behovsprøving, utført av SVK. Tildeling av bolig etter søknad hos SBB etter ansiennitet i forhold til faktisk størrelsesbehov og geografi, utført av SBB SBB foreslår at boligmassen deles inn slik: Gruppe 1: Boliger som skal stilles til disposisjon av SBB og tildeles etter behovsvurdering av SVK: 1 Vanskeligstilte med hjelp fra NAV 2 Rusmisbrukere 3 Omsorgsboliger for personer med særskilt tilsyns- og omsorgsbehov 4 Flyktninger 5 Ordinære omsorgsboliger for eldre

2 1-2 Gruppe 2: Boliger som skal tildeles etter ansiennitet / venteliste i forhold til faktisk størrelsesbehov og geografi av SBB. 6 Ordinære leietakere 7 Tjenesteboliger 8 Unge nyetablerere 9 Alderspensjonister 10 Bedrifter SBB vil søke å få en balanse mellom disse gruppene, etter innspill fra Sør- Varanger kommune om behov. SBB vil forsøke til en hver tid ha oversikt over hvem som bor hvor, og være bevisst på forholdet mellom disse gruppene dersom forholdet skal være konstant Man kan gjøre det så enkelt at man flytter inn mennesker i samme gruppe som de som flyttet ut.

3 Gruppe 1 Mennesker som SVK er lovpålagt å skaffe bolig til. 2.1 Vanskeligstilte med hjelp fra NAV / sosialtjenesten SBB har et særlig ansvar ovenfor SVK og plikter å stille et gitt antall boliger til disposisjon for SVK i denne gruppen. Følgende boligmasse foreslås definert til formålet: På sikt skal 5 boliger være til disposisjon for SVK v/nav og sosialtjenesten som skal benyttes til personer med akutt boligbehov. For andre vanskeligstilte skal SBB og NAV / sosialtjenesten samarbeide om boligtildelingen Ansvar for tildeling: SVK v/nav i samråd med SBB Hvem kan få bolig: Alle som SVK mener har behov og som er i målgruppen i forhold til boliger stilt til disposisjon til formålet. I tilfeller hvor vi er usikker på søkers boevne, vil det utstedes en leiekontrakt hvor husleielovens 11-1 eller 11-2 benyttes. Det offentlige og leietaker har da en forpliktelse overfor SBB som gjør det lettere å løse evt. konflikter som oppstår Leiekontraktens varighet og innhold: Leiekontraktens varighet er 3 år. Etter 3 år skal SBB melde fra til SVK (gjeldende etat i kommunen som behandler saken), om at leiekontrakten utløper og be om tilbakemelding om leiekontrakten skal forlenges med nye tre år. Leiekontrakt for akuttboliger vil ha en varighet på 1 år. NAV/sosialtjenesten bestemmer om disse kontraktene skal forlenges. Stiftelsen Bolig Bygg har rett til å endre husleiesatsene i henhold til kontrakt og husleielovens bestemmelser Hvor kan vi tildele bolig: Det kan få stor betydning for disse leietakerne hvor de blir tildelt bolig. Det gjøres derfor en vurdering ut i fra de opplysninger man har hvor det er hensiktsmessig å tildele bolig. Det kan derfor ta noe tid før man har et egnet bosted for disse.

4 2-2 Skriv fra SVK / Nav til SBB om hvem som har fått tildelt bolig. SBB kontakter vedkommende med opplysninger om boligen, husleie og lignende. Dersom vedkommende tar i mot tilbudet følges ordinær prosedyre med innflytting. Dersom vedkommende takker nei, gis en tilbakemelding til NAV/sosialtjenesten om at de må gjøre en ny tildeling. Dersom NAV / sosialtjenesten ikke har noen å flytte inn i boligen, gir de en tilbakemelding til SBB at de frigir boligen til ordinær tildeling.

5 Rusmisbrukere Stiftelsen Bolig Bygg har et særlig ansvar ovenfor Sør-Varanger kommune og plikter å stille et gitt antall boliger til disposisjon for Sør-Varanger Kommune i denne gruppen. Følgende boligmasse foreslås definert til formålet: Stiftelsen Bolig Bygg har pr dato ingen rene rusboliger Vi avventer beslutning fra SVK med hensyn til å bygge/bestille midlertidige rusboliger. Vi avventer også kommunal beslutning om bygging av permanente rusboliger Det er et mål at Stiftelsen skal stille et dedikert antall boliger for Sør- Varanger komme til dette formål Ansvar for tildeling: Sør-Varanger kommune Hvem kan få tildelt bolig : Alle som Sør-Varanger Kommune mener har behov og som er i målgruppen i forhold til boliger stilt til disposisjon til formålet. Det er en forutsetning at det offentlige er en støttespiller i leieforholdet og vi benytter husleielovens 11-1 eller Leiekontraktenes varighet og innhold: Leiekontraktens varighet er 3 år. Etter 3 år skal SBB melde fra til SVK (gjeldende etat i kommunen som behandler saken), om at leiekontrakten utløper og be om tilbakemelding om leiekontrakten skal for lenges med nye tre år. Stiftelsen Bolig Bygg har rett til å endre husleiesatsene i henhold til kontrakt og husleielovens bestemmelser.

6 Omsorgsboliger for personer med særskilt tilsyns- og omsorgsbehov SBB har et særlig ansvar ovenfor SVK og plikter å stille et gitt antall boliger til disposisjon for SVK i denne gruppen. Følgende boligmasse foreslås definert til formålet: Storgt. 19 Roald Amindsens gt. 1 og 3 Riiser Larsens gt. 5 Hessengveien 77,79, 83,85,87,89,91,93,67 Gartnerjordet 99, leiligheter Mostadfeltet, Svanvik 4 leiligheter i Neiden Ansvar for tildeling: Sør-Varanger kommune Hvem kan få tildelt bolig: Alle som Sør-Varanger kommune mener har behov og som kommunen prioriterer i målgruppen i forhold til boliger stilt til disposisjon til formålet Leiekontraktenes varighet og innhold: Noen er leietakere over lang tid, mens andre kan klare å komme ut i ordinære boliger. Disse boligene er spesielt beregnet for denne gruppen. Noen er leietakere over lang tid, mens andre kan klare å komme ut i ordinære boliger. Leiekontraktens varighet er 3 år. Etter 3 år skal SBB melde fra til SVK (gjeldende etat i kommunen som behandler saken), om at leiekontrakten utløper og be om tilbakemelding om leiekontrakten skal for lenges med nye tre år. Stiftelsen Bolig Bygg har rett til å endre husleiesatsene i henhold til kontrakt og husleielovens bestemmelser Andre forhold mellom SBB og SVK SVK og SBB må ha en tett dialog vedr. antall omsorgsboliger og egnete boliger til dette formålet. SVK og SBB må ha en felles gjennomgang av dagens omsorgsboliger og ha en felles målsetting av fremtidig behov.

7 Flyktninger SBB har et særlig ansvar ovenfor SVK og plikter å stille et gitt antall boliger til disposisjon for SVK i denne gruppen Ansvar for tildeling: Sør-Varanger kommune Hvem kan få tildelt bolig: Alle som SVK mener har behov og som kommunen prioriterer i målgruppen i forhold til boliger stilt til disposisjon til formålet Leiekontraktenes varighet og innhold: Leiekontraktens varighet er 3 år. Etter 3 år skal SBB melde fra til SVK (gjeldende etat i kommunen som behandler saken), om at leiekontrakten utløper og be om tilbakemelding om leiekontrakten skal for lenges med nye tre år. SBB har rett til å endre husleiesatsene i henhold til kontrakt og husleielovens bestemmelser Andre forhold mellom SBB og SVK: Ved utleie av boliger til flyktningeformål forutsettes det at SVK /Flykningetjenesten stiller opp med tolk- og veiledningstjeneste uten kostnad for SBB.

8 Ordinære omsorgsboliger for eldre I det kommunale systemet vil disse komme i samme kategori som omsorgsboliger for personer med særskilt tilsyns- og omsorgsbehov (pkt. 2.3)

9 Gruppe 2 Boliger som skal tildeles etter ansiennitet / venteliste i forhold til faktisk størrelsesbehov og geografi av SBB. 3.1 Tjenesteboliger Sør-Varanger kommune En del av boligmassen prioriteres til formål som tjenesteboliger for SVK. 5 boliger er forbeholdt som rekrutteringsboliger Ansvar for tildeling : Stiftelsen Bolig Bygg. Sør-Varanger kommune tildeler rekrutteringsboligene Hvem kan få tildelt bolig Ansatte i Sør-Varanger kommune. Tildeling av bolig skjer etter prioriteringsliste fra Sør-Varanger kommune etter innmeldt behov og geografi. Som hovedregel bør tildeling av tjenesteboliger gjøres etter venteliste og ansiennitet, men kan fravikes ved særskilte behov hos kommunen Leiekontraktens varighet og innhold: Leiekontrakten har en normalvarighet på 3 år. Disse kontraktene forlenges ikke. Leietakere som har fått tildelt bolig på ordinært grunnlag er normalt ressurssterke mennesker. Disse bør derfor ikke få forlenget leiekontrakten Andre forhold mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-Varanger kommune: Ingen

10 3.2 Ordinære boligsøkere Stiftelsen Bolig Bygg 3-2 Med ordinære boligsøkere mener vi normalt ressurssterke mennesker som ikke trenger økonomisk eller annen form for bistand fra det offentlige. De er heller ikke ansatt i SVK Hvem kan få tildelt bolig Alle som søker kan få tildelt bolig dersom det ikke er søkere fra noen av de prioriterte gruppene som for eksempel ansatte i SVK eller unge nyetablerere Ansvar for tildeling: Stiftelsen Bolig Bygg Leiekontraktens varighet: Leiekontrakten har en varighet på 3 år og gis ikke anledning til forlengelse uten i spesielle tilfeller. Med spesielle tilfeller menes endret boligmarked eller livssituasjon Andre forhold mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-Varanger kommune: Ingen.

11 Unge nyetablerere Stiftelsen Boligbygg har et særlig ansvar ovenfor Unge Nyetablerer. Stiftelsens 1. tar særlig hensyn til denne gruppen av boligsøkere. Stiftelsen har i dag for få beboere innenfor denne gruppen Hvem kan få tildelt bolig Unge mennesker (mellom år). Unge med barn blir prioritert. Tildeling av bolig skjer etter ansiennitetliste hos SBB etter innmeldt behov og geografi Ansvar for tildeling: Stiftelsen Bolig Bygg Leiekontraktens varighet og innhold: Leiekontrakten har en varighet på 3 år med mulighet til forlengelse i 2 år. Vurdering av muligheten for forlengeles skal ses i sammenheng med hvor mange andre unge som fortsatt står i kø hos SBB Andre forhold mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-Varanger kommune: Sør-Varanger kommune signaliserer behov for boliger i denne gruppen gjennom boligsosial handlingsplan.

12 Alderspensjonister En relativt stor gruppe beboere hos SBB er i dag alderpensjonister. Stiftelsen har ikke et særlig ansvar for denne gruppen leietakere. Det om kjennetegner denne gruppen er at mange har bodd svært lenge i våre boliger, og at de ser for seg at de kan bo hos oss livet ut. Mange har også leiekontrakter uten tidsbegrensning. På mange måter er denne gruppen ordinære leietakere, men med ubegrenset botid. Denne gruppen krever heller ikke spesielt tilrettlagt bolig. SBB ser det som et langsiktig mål og ikke ha så mange leietakere i denne gruppen Ansvar for tildeling: Stiftelsen Bolig Bygg Hvem kan få tildelt bolig: Alle som søker kan få tildelt bolig med bakgrunn i en søknad. Tildeling av bolig skjer ved ledighet i og forhold til andre grupper og prioriteres ikke Leiekontraktens varighet og innhold: Alderspensjonister får tidsubegrenset leiekontrakt. Oppsigelse skjer kun dersom leieavtalens bestemmelser ikke overholdes Andre forhold mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-Varanger kommune: Ingen direkte, SVK gir gjennom boligsosial handlingsplan behovsvurderinger av boliger til denne gruppen.

13 Bedrifter Stiftelsen Bolig Bygg har i dag utleie til noen få bedrifter som driver framleie til sine ansatte Ansvar for tildeling: Stiftelsen Boligbygg Hvem kan få tildelt bolig:. Alle som søker kan få tildelt bolig med bakgrunn i en søknad. Tildeling av bolig skjer ved ledighet i og forhold til andre gruppers behov og prioriteres ikke Leiekontraktens varighet Leiekontraktene har en varighet på 3 år og forlenges ikke Ansvar for tildeling: Stiftelsen Boligbygg Andre forhold mellom Stiftelsen Bolig Bygg og Sør-Varanger kommune: Ingen

14 Forutsetninger og målsetting Vår målsetting er at tildelingskriteriene skal være utformet på en slik måte at boligtildelingen skal være enkel og forutsigbar. For å oppnå at tildelingskriteriene skal være et godt verktøy for SBB å jobbe etter, må det være et dokument som til enhver tid er tilpasset boligsituasjonen i Sør-Varanger kommune. Tildelingskriteriene skal til enhver tid ta hånd om aktuelle problemstillinger og fungere som et verktøy i boligtildelingen. For å oppnå dette, må følgende gjennomføres/ være til stede: a) SBB og SVK gjør en felles evaluering hvert år b) Nært samarbeid mellom SBB og SVK på alle plan c) Fleksibilitet Felles evaluering SBB innkaller til evalueringsmøte i løpet av Det vil da fremkomme om tildelingskriteriene fungerer som det verktøyet det er ment som Samarbeid mellom SVK og SBB Det må være en kontinuerlig dialog mellom virksomhetene i SVK som er involvert i boligtildelingen og SBB. Dersom man har forskjellige oppfatninger av situasjoner som oppstår, skal man søke å få en felles forståelse. Det er også viktig at man definerer hvilket ansvar den enkelte har Fleksibilitet For at samarbeidet skal fungere best mulig, er det nødvendig med en viss fleksibilitet mht bytting av boliger der det er mulig og nødvendig.

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer