Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Retningslinjer UTDANNINGSSTIPEND EIGERSUND KOMMUNE

2 Retningslinjer stipend Eigersund kommune Formål Eigersund kommune tilbyr stipend for å støtte jobbrettet kompetanseutvikling i kommunen. Utdanningsstipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir økt kompetanse for kommunalt ansatte. Utlysning og tildeling av stipend Eigersund kommune lyser ut stipend to ganger pr år. Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Alle fast ansatte kan søke om stipend. Stipend tildeles etter en samlet vurdering av innkomne søknader. Tildelingen foretas på grunnlag av kompetanseplaner og behov, ut fra de økonomiske rammer som er avsatt til stipend. Utdanningsstipendets tildelingsum gis på bakgrunn av studiets omfang og ut fra den ansattes stillingsstørrelse. Stipend kan også gis til utdanning som ikke bygger på studiepoeng, en tar i dette tilfellet en generell vurdering av stipendbeløpet. For spesielt kostbare studier kan større stipend vurderes. Utdanningsstipend tildeles som hovedregel til videre- og etterutdanning. Stipend kan unntaksvis tildeles som stipend til grunnutdannelse dersom det er særskilte grunner til dette. Søknad om stipend Søknad om stipend må fylles ut på fastsatt skjema. Skjemaet leveres til nærmeste leder for vurdering av søknaden. Leder skal vurdere om utdanningen oppfattes som relevant eller ikke og om søknaden anbefales godkjent. Søknaden sendes deretter til personalseksjonen for behandling, og er endelig. Betingelser Stipend kan brukes til: Kurs- og semesteravgift og eksamensgebyr Utgifter til relevant studiemateriell som for eksempel lærebøker og kopiavgifter Reise og oppholdsutgifter dekkes som hovedregel etter billigste reisemåte/overnatting Stipend tildeles bare til fast ansatte i Eigersund kommune, med unntak av stipend for sykepleier- og vernepleierstudenter. Se eget avsnitt. Side 2

3 Retningslinjer stipend Eigersund kommune For at stipend som dekker kostnader i forbindelse med studie skal være skattefritt må studenten dokumentere kostnadene. Utbetalinger som ikke oppfyller vilkårene for skattefritak, må studenten skatte av. Se mer utfyllende informasjon på Utdanningsstipend gis ikke som supplement til stipender som omfattes av andre ordninger i kommunen. Bindingstid De som mottar stipend forplikter seg til å fullføre studiet samt avlegge og bestå eksamen. Etter endt utdanning kan det gis bindingstid ut fra stipendets totale størrelse. Bindingstid med inntil 2 år kan avtales etter hovedtariffavtalen kap dersom kommunen yter vesentlig økonomisk støtte og gjelder fra det tidspunktet utdannelsen er fullført og godkjent. I Eigersund kommune kan bindingstid avtales utfra samlet tildelingssum av stipend gjennom studiet, herunder stipend og eventuelle permisjoner med lønn i forbindelse med undervisning og praksis. Bindingstid kan gis ved tildelingssum på kr ,- eller mer for samlet studie. Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegger seg å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning. Dersom den ansatte slutter før bindingstiden er over, må det tilbakebetales et beløp som står i forhold til den tiden som står igjen. Tildeling Søkere vil motta svarbrev om de har fått tildelt stipend og eventuell størrelse på stipendet etter søknadsfrist er utløpt og alle søknadene er vurdert. Utbetaling av stipend Stipendet utbetales ved fremleggelse av dokumentasjon på at stipendet dekker reelle utgifter til utdanningen en har søkt støtte til. Det gis ikke tilskudd utover dokumenterte utgifter. Stipendet utbetales i hovedsak etter at arbeidstaker har lagt fram en oversikt over reelle utgifter og fortrinnsvis som en engangsutbetaling. Et enkelt oppsett, samt kvitteringer og andre bilag, må legges ved. Frist for innlevering av dokumentasjon for utbetaling av stipend, er 6 måneder etter at tilbudsbrevet er sendt ut, dersom ikke annet er avtalt. Arbeidsgiver kan kreve hele eller deler av beløpet tilbakebetalt, dersom utdannelsen avbrytes uten at det foreligger dokumenterte helsemessige eller sosiale grunner for dette. Side 3

4 Retningslinjer stipend Eigersund kommune STIPEND FOR SYKEPLEIE- OG VERNEPLEIESTUDENTER Som ett rekrutteringstiltak lyser Eigersund kommune ut stipend til bachelorstudenter innen sykepleie og vernepleie. Avtale om stipend gjøres for ett år om gangen, og følger studieåret med påfølgende sommerferie. Studenten må søke stipend for hvert skoleår. Vilkår Vilkår for tildeling er at en arbeider minst 75% stilling i sommerferien i 5 uker i perioden ca. 17. juni ca. 18. august, samt arbeid minst hver 3. helg året for øvrig. Heltidsstudenter kan tildeles stipend, som for tiden er på inntil kr ,- pr skoleår. Det kan inngås avtale om stipend uten arbeid i helg eller sommerferie, mot et lavere stipendbeløp. Deltidsstudenter kan tildeles stipend, som for tiden er på inntil kr ,- pr skoleår. Antall stipend som tildeles vurderes ut fra en økonomisk ramme for stipendordningen. Søknadsskjema Søknadsskjema sendes til Eigersund kommune, Personalseksjonen, postboks 580, 4379 Egersund, for behandling. Tildeling gjøres etter en helhetlig vurdering av alle de innkomne søknadene. Søknadsfrist for å søke om stipend for sykepleier- og vernepleierstudenter er 15. september. Ved søknad må en dokumentere at en er student. Søknad fylles ut på fastsatt skjema. Søknadskjema ligger tilgjengelig i QM+ eller fås ved henvendelse til Personalseksjonen. Utbetaling av stipend Stipendet utbetales etter dokumentasjon med arbeidsbekreftelse på ett fastsatt skjema, innen 15. september. Utgifter som studenten har hatt i forbindelse med studiet som semester- og eksamensavgift, litteratur, kopiering, transport og boutgifter, legges ved som dokumentasjon på faktiske utgifter. Side 4

5 EIGERSUND KOMMUNE SØKNADSSKJEMA - UTDANNINGSSTIPEND Navn: Adresse: Postnr/sted: e-post: Arbeidssted: Stilling: Stillingsstørrelse fast: Ansatt i nåværende stiling: Ansettelsestid totalt: Utdanning som ønskes gjennomført: Studiepoeng: Tidsrom(årstall)/varighet (fra/til): Dersom praksis inngår i studiet, angi antall uker og tidsrom her: Skole / utdanningsinstitusjon: Har du fått innvilget annen støtte? (permisjon med hel/delvis lønn, evt. annet) Hvis ja, vennligst spesifiser støtten: Utgifter pr. semester: Semesteravgift kr: Faglitteratur kr: Reise kr: Opphold kr: Totalt kr:

6 Egersund, dato: Underskrift: NB! Søknaden skal via enhetsleder som foretar prioritering før oversendelse til sentraladministrasjonen. Fylles ut av leder: * Si noe om din prioritering av søknaden: * Hvordan er det tenkt å nyttegjøre denne kompetansen ved enheten / i kommunen: * Er det søkt om permisjon med lønn i forbindelse med studiet, evt omfang? (Det foretas en samlet vurdering om bindingstid, ut fra stipend og permisjon med lønn): Signatur leder: Søknads frist: 15. februar/ 15. september

7 SØKNAD OM STIPEND FOR SYKEPLEIER-VERNEPLEIERSTUDENTER NAVN: FØDT: ADRESSE: TEL: E-POST: Arbeider i Eigersund kommune i dag: ja Nei Hvis ja, hvor: Sykepleie: Vernepleie: Studiested: Heltidsstudium (sett kryss): antall år: Deltidsstudie (sett kryss) antall år: Hvor langt i utdanningsløpet har du kommet? 1. Jeg skal starte studie nå 2. Jeg er for tiden 1.års 2.års 3 års 4.års student 3. Jeg har fullført. Semester av i alt, og skal påbegynne.semester. Fullført utdannelse(bachelor) er planlagt til: måned år Søknaden gjelder for kommende studieår som pågår fra til (avtale inngås for ett år om gangen og følger studieåret med påfølgende sommerferie) Jeg bekrefter med dette å ha gjort meg kjent med Eigersund kommunes retningslinjer for stipendordning for sykepleier-/og vernepleierstudenter. Jeg er innforstått med de forpliktelser det innebærer for arbeid i helger og sommerferien, og at stipendet i sin helhet bortfaller dersom avtalen brytes. For at stipend skal være skattefritt er jeg klar over at det skal fremlegges oppgave over påløpte utgifter som dekker stipendets størrelse, og at dette skal dokumenteres med kvitteringer og bilag. Dato: Underskrift: Søknad sendes: Eigersund kommune, seksjon personalutvikling, pb 580, 4379 Egersund Merk: Bekreftelse fra studiestedet på opptak eller pågående studium må vedlegges. Søknadsfrist: 15.september

8 ARBEIDSBEKREFTELSE STIPENDORDNING FOR SYKEPLEIER-VERNEPLEIERSTUDENTER NAVN: ADRESSE: E-POST: KONTONUMMER TIL UTBETALING AV STIPEND: ARBEIDSSTED: FØDT: TEL: For deg med avtale om arbeid min hver 3 helg og påfølgende sommerferie: Jeg har arbeidet minimum hver 3 helg skoleåret Jeg har arbeidet minimum 75% i 5 uker i påfølgende sommerferie JA NEI JA NEI Dersom du svarer nei, hvor mye har du jobbet? Evt når har oppholdene vært? For deg med avtale om arbeid min hver 3 helg gjennom skoleåret: Jeg har arbeidet minimum hver 3 helg skoleåret JA NEI Dersom du svarer nei, når har oppholdene vært? For deg med avtale om arbeid om sommerferie: Jeg har arbeidet minimum 75% i 5 uker i avtalt sommerferie JA NEI Dersom du svarer nei, hvor mye har du jobbet? Dato: Underskrift: Signatur leder: Jeg bekrefter med dette at studenten har arbeidet i trå med oppgitte opplysninger Bekreftelsen sendes: Eigersund kommune, seksjon personalutvikling, pb 580, 4379 Egersund Husk å legge med kvitteringer på utgiftene du har hatt ved studiet Innleveringsfrist: 15.september

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet

PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet PRISCILLA - STIPENDORDNING FOR STUDENTENES FAGLIGE REISER PRISCILLA-stipendet er et tilskudd med formål å stimulere til faglige opphold/studier i utlandet Stipendet kan gi tilskudd til å dekke Studier

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist.

Du som tar fag på Frisvold Privatgymnas eller GoTime, har status som privatist. STUDIEVILKÅR 1. Skolen 2. Påmelding 3. Oppsigelse av studiekontrakten, uten sykdomsgrunn 4. Oppsigelse av studiekontrakten, med sykdomsgrunn 5. Konsekvenser for studielån ved oppsigelse og stort fravær

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige!

Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige! Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer