STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID"

Transkript

1 Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

2 I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter og plikter som yrkesbefalet, med den viktige forskjellen at aldersgrensen for avedlingsbefal er 35 år. Ved første øyekast kan det virke som en ganske så grei løsning. Man tar en grunnleggende befalsutdanning og kan jobbe i Forsvaret til man er 35. Men på samme måte som en prototype alltid har mangler og feil, har avdelingsbefalsordningen det også. BFO er opptatt av at alt befal, uansett grad og tilsettningsforhold skal ha gode betingelser. Det sikrer god rekruttering til forsvaret og gir fornøyde arbeidstakere. BFO mener følgende tre forhold må forbedres: Befalsutdanningen må bli bedre Avdelingsbefalet må få fulle rettigheter ved tilsetting og første gangs beordring. Avdelingsbefalet må sikres tilfredstillende pensjon. En god militær utdanning er kanskje den viktigste faktoren for at man skal kunne gjøre en god jobb som befal. Den nye utdanningsordningen er ikke god nok og må videreutvikles. Spesielt må den grunnleggende befalsutdanningen bli bedre. Når du søker og får stilling som avdelingsbefal, blir du tilsatt i forsvarsgren og utnevnt i grad. Deretter beordrer Forsvaret deg til en tjenestestilling. BFO mener at avdelingsbefalet skal ha de samme rettigheter som yrkesbefal ved første gangs beordring etter tilsetting. For de aller fleste er pensjon noe man ikke tenker på før man nærmer seg pensjonsalder. Når du slutter som avdelingsbefal ved 35 års alder, kan du maksimalt se frem til en sluttbonus tilsvarende 2 års lønn og en såkalt oppsatt pensjon fra Statens Pensjonskasse. Siden avdelingsbefalet aldri vil kunne oppnå fulle pensjonsrettigheter, vil man etter 15 års tjenestetid få en oppsatt pensjon som maksimalt er 37 % av lønnen du hadde da du sluttet 1, med utbetaling tidligst fra fylte 65 år. I dag vil dette utgjøre ca kr 8500,- pr. mnd med et pensjonsgrunnlag på kr ,- Når avdelingsbefalet må slutte ved 35 års alder mener BFO at de burde ha pensjonsrettigheter fra det tidspunktet, på samme måte som andre yrkesgrupper med svært lav aldersgrense. Mener du at det er viktig å jobbe for dette, meld deg inn i BFO! Ett yrke én organisasjon. BFO det naturlige valget for Didrik Coucheron leder i Befalets Fellesorganisasjon 1 Beløpet reguleres hvert år tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden og blir derfor ofte kalt pensjonsgrunnlaget. 2

3 Dette er Befalets Fellesorganisasjon BFO er strukturmessig organisert med så vel lokale som regionale og sentrale ledd. På lokalt nivå er tillitsvalgte spredt i over 70 lokalforeninger rundt om i landet, og disse er også representert i de 5 regionsstyrene som arbeider opp mot BFOs Hovedstyre. Regionalt jobber også 10 heltids tillitsvalgte (OTV er). På sentralt hold er BFOs sekretariat plassert i Oslo sentrum, der personer jobber. Sekretariatet er inndelt i ledelse, forhandlingsutvalg og administra sjon, samt Offisersbladet. I tillegg har befalselevene i BFO en egen organisasjon, Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO), med eget landsstyre og elevutvalg ved skolene. Kadettene har tilsvarende, Kadettforum (KAFO), med eget landsstyre og lokale styrer ved hver krigsskole. Som den første befalsorganisasjonen, oppretter BFO nå også et eget utvalg som skal ivareta avdelingsbefalets interesser. MEDLEMMENES BEHOV ER BFOs FORMÅL Som fagorganisasjon i Forsvaret forventer medlemmene at BFO skal ivareta medlemmenes interesser innen 4 hovedområder. Disse er: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR - AVTALEVERKET Utarbeide og videreutvikle avtaler som påvirker og regulerer medlemmenes arbeidssituasjon til beste for medlemmene. Hevde medlemmenes interesser på arbeidsplassen og ivareta de rettigheter som er oppnådd gjennom lover, avtaler og reglementer. INFORMASJON Kommunikasjon med det enkelte medlem og tillitsvalgte på en slik måte at medlemmenes interesser kan ivaretas. BFOs infokanaler er foruten OTVene: Offisersbladet, nettsiden og ukeinfoer. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR - ENKELTSAKER Bistå det enkelte medlem med å løse interessekonflikter med arbeidsgiver. OPPLÆRING Opplæring av tillitsvalgte og det enkelte medlem for å bidra til at arbeidslivets lover, regler og avtaler blir etterlevd og videreutviklet til medlemmenes beste. avdelingsbefal 3

4 BFO står for STYRKE UAVHENGIGHET SAMARBEID! 4

5 STØRST BEST BILLIGST STØRST: Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er Forsvarets største tjenestemannsorganisasjon med ca medlemmer (jan 06). BFO har bevisst valgt en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og hovedsammenslutning YS Stat. BEST: BFO har 26 heltidsansatte som tar vare på dine rettigheter, og er tilgjengelig for deg når du trenger det. BFO er den organisasjonen i Forsvaret som har flest heltidsansatte. BFO har størst kompetanse i saker som gjelder deg. BFO har ca 50 lokalforeninger i inn- og utland. BFO har egen utdanningsordning som tilbyr deg kurs i lover og avtaler som angår deg i din arbeidssituasjon. BILLIGST: BFO har lavest kontingent med 0,95 % av pensjonsgivende inntekt, med tak på kr 350,- pr mnd, for tjenestegjørende medlemmer. BFO har Fordelsmedlemsskap for befal som har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret. Dette koster kr 600,- pr år. BFO har billige forsikringsordninger med høye erstatningsbeløp. BFOs forsikringer er valgfrie. Du betaler kun for det du har behov for. 5

6 BFOs medlemsforsikringer NÅr kvalitet og pris Gjelder fra den dagen BFO har mottatt innmeldingsblanketten. Du finner de fleste svar om vilkår og pris på www. bfo.no, gå inn på forsikringer. Som BFO-medlem har du rett til å benytte deg av våre forsikringsordninger. Særskilt dekning for krigsrisiko ved opphold i politisk urolige områder må undersøkes i det enkelte tilfelle. BFOs forsikringer er frivillige, men du må reservere deg på innmeldingsblanketten hvis du IKKE ønsker forsikring. Du kan fortsette med samtlige forsikringer også etter at du har sluttet i Forsvaret. BFOs HOVEDFORSIKRING gjelder verden rundt døgnet rundt og består av: Livsforsikring 14 G: dekker deg som medlem. Erstatning utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Uførekapital: dekker varig arbeidsuførhet på mer enn 50 %. Erstatning utbetales når du har vært mer enn 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år og uførheten bedømmes som varig. Forsikringen gir en utbetaling på 80 % av dødsfalldekningen på 14 G fram til du fyller 25 år. Deretter avtrappes uføreerstatningen med 2 % pr år fram til den opphører ved fylte 60 år. Ulykkeforsikring: Denne forsikringen gir deg, ektefelle og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid i hele verden. Du behøver ikke melde fra om endringer i familie-sammensetningen, det er den aktuelle familiesituasjonen på skadetidspunktet som gjelder. Med barn forstås adopterte barn, egne barn som bor hos den ene eller begge foreldrene, samt barn som medlemmet på skadedagen betaler bidrag for. Registrert partner og samboer er også dekket av ulykkeforsikringen. For enslig medlem er maksimal erstatning ved 100 % invaliditet 67 G, vel 4 mill. For medlemmer med ektefelle/samboer og barn er dekningen 36 G ca 2.2 mill for hvert familiemedlem. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke, maksimalt kr ,-. Egenandel kr 1.000,- Invaliditetserstatning gis ned til 1 % medisinsk invaliditet. Eventuell skade må meldes snarest. Spesialtjeneste: Forsikringen dekker all fallskjermhopping og dykking, såfremt denne foregår i regi av Forsvaret og aktiviteten skjer i arbeidstiden. Hopp som foretas for vedlikehold av fallskjermvingen, er dekket ved særskilt polise betalt av BFO. Aktiviteter som klatring på bygning/fjell, transport med helikopter, nedfiring fra helikopter, hopp fra helikopter og nedfi ringsteknikkene rappell/fastrope er også dekket av denne forsikringen. Søk etter og demolering av bomber, miner og lignende er dekket også når politiet er oppdragsgiver. Testfl ygere/mannskap på jagerfly må betale tilleggspremie for å være dekket under flyving. Testfl yving av den typen som foregår i Norge, men med andre fl y enn jagerfly, er dekket. Forsikringene som er beskrevet ovenfor utgjør en pakke som koster kr 245,- pr mnd. EKTEFELLEFORSIKRING: Du kan også tegne livsforsikring med uførekapital for ektefelle/samboer. Det kreves 2 år med felles adresse i 6

7 er viktig! folkeregisteret, eller felles barn for å regnes som samboere under denne forsikringen. BARNEFORSIKRING: BFOs barneforsikring er en individuell forsikring som medlemmene kan tegne for sine barn. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd, og den opphører senest ved utgangen av det året barnet fyller 25 år. Forsikringen kan ikke tegnes etter at barnet har fylt 14 år. Dekker invaliditet, som følge av sykdom eller ulykke, dagpenger og økonomisk førstehjelp. G = Grunnbeløpet i Folketrygden, endres 1. mai hvert år. 1 G er fram til 1. mai 2006 kr ,-. For mer informasjon og gå inn på forsikringer. INNBOFORSIKRING: Medlemskapet i BFO åpner også for å kjøpe innboforsikring, med en dekning på inntil 1,75 mill. Dette er en meget rimelig forsikring som dekker ditt innbo og løsøre. Det er ingen begrensning for erstatning for enkeltgjenstander eller samlinger, såfremt verdien av disse, samt innbo og løsøre samlet ikke overstiger 1.75 mill. Prisen er avhengig av bostedsadresse. SUPERFORSIKRING: Du kan også tegne en Superforsikring i tillegg til innboforsikringen. Denne forsikringen gir en vesentlig bedre dekning på flere felt, og den koster kr 265,- pr år. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice (FP) mil tlf eller CONTAINERFORSIKRING: For personell om bord på Forsvarets fartøy, samt personell i utlandet tilbys en innbo- og løsøreforsikring med forsikringssum kr ,- Forsikringen koster kr 390,- og betales for ett år. Samme vilkår som for innboforsikringen med visse endringer. UNGDOMSFORSIKRING: Dersom du er under 28 år kan du tegne en egen innboforsikring som dekker inntil kr ,-. Vilkårene for øvrig er de samme som for vanlig innboforsikring. Pris er avhengig av bostedsadresse. PRIVATE FORSIKRINGER: If kontaktes ved kjøp av private skadeforsikringer f. eks bilforsikring. Kontakt tlf: eller mil og be om If-kontoret. MEDLEMSRABATTER: Alle kollektive forsikringer du kjøper under BFOs avtaler er prisgunstige. I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. If har nå nytt bonussystem. Du kan sjekke hva dette betyr for deg ved å gå inn på og gå inn på forsikringer. Her er det en link til If. Pass på at du blir registrert på BFOs avtalenummer 051. Du kan også ta kontakt med FP for mer informasjon angående rabattordningene. Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn If, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlems-forsikringene. Alt om BFOs forsikringer og forsikringsvilkår finner du på gå så inn på forsikringer. NB! Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom BFO og det aktuelle selskapet som legges til grunn. 7

8 8

9 Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2005 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL 1/ B rutto- Overtids- 45% natt - L ønns- t rinn ) lønn Pr. år Pr. år Bruttolønn - OU Pr. mnd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 2) Pr. dag 469,20 475,90 482,50 489,20 495,90 502,50 509,20 515,90 522,50 529,20 535,90 542,50 549,20 555,90 563,10 571,40 580,60 589,80 599,20 608,70 618,70 628,70 638,90 649,20 660,00 670,90 680,90 690,90 700,90 710,90 720,90 731,40 742,00 752,50 763,40 774,50 786,40 798,70 811,20 824,50 837,50 852,50 867,00 882,30 897,30 912,80 3) Pensjonsinnskudd Pr. år Pr. mnd 281,80 285,80 289,80 293,80 297,80 301,80 305,80 309,80 313,80 317,80 321,80 325,80 329,80 333,80 338,10 343,10 348,60 354,10 359,80 365,50 371,50 377,50 383,60 389,80 396,30 402,80 408,80 414,80 420,80 426,80 432,80 439,10 445,50 451,80 458,30 465,00 472,10 479,50 487,00 495,00 502,80 511,80 520,50 529,60 538,60 548,00 Pr. år Nettolønn Pr. mnd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Pr. dag 459,80 466,40 472,90 479,40 486,00 492,50 499,00 505,60 512,10 518,60 525,20 531,70 538,20 544,80 551,80 560,00 569,00 578,00 587,20 596,50 606,30 616,10 626,20 636,20 646,80 657,50 667,30 677,10 686,90 696,70 706,50 716,80 727,10 737,50 748,10 759,00 770,70 782,70 794,90 808,00 820,80 835,50 849,60 864,60 879,30 894,60 L ønns- trinn ) godtgjørelse 50 % 137,10 139,10 141,00 142,90 144,90 146,80 148,80 150,70 152,70 154,60 156,60 158,50 160,50 162,40 164,50 166,90 169,60 172,30 175,10 177,80 180,70 183,60 186,60 189,60 192,80 196,00 198,90 201,80 204,70 207,60 210,60 213,60 216,70 219,80 223,00 226,20 229,70 233,30 236,90 240,80 244,60 249,00 253,20 257,70 262,10 266, % 182,80 185,40 188,00 190,60 193,20 195,80 198,40 201,00 203,60 206,20 208,80 211,40 213,90 216,50 219,40 222,60 226,20 229,70 233,40 237,10 241,00 244,90 248,90 252,90 257,10 261,30 265,20 269,10 273,00 276,90 280,80 284,90 289,00 293,10 297,30 301,60 306,30 311,00 315,90 321,10 326,20 332,00 337,60 343,60 349,40 355,50 t idskom - pensasjon 5) 41,10 41,70 42,30 42,90 43,50 44,10 44,60 45,20 45,80 46,40 47,00 47,60 48,10 48,70 49,40 50,10 50,90 51,70 52,50 53,30 54,20 55,10 56,00 56,90 57,80 58,80 59,70 60,50 61,40 62,30 63,20 64,10 65,00 65,90 66,90 67,90 68,90 70,00 71,10 72,20 73,40 74,70 76,00 77,30 78,60 80,00 9

10 10 Medlemsfordeler Jeg som marked- og rekrutteringsansvarlig i BFO vil gjerne presentere BFOs medlemsfordeler. Vi har inngått en rekke fordelaktige avtaler som gir deg mulighet til å spare penger i hverdagen. Spesielt forsikringsordningene vi kan tilby er meget gunstige. De har meget lav pris og de er valgfrie. Du kombinerer selv forsikringene dine utfra egne behov og betaler på den måten ikke for noe du egentlig ikke har behov for. Det som videre er verdt å merke seg at BFO har EGNE medlemsavtaler som er fremforhandlet av organisajonen selv. Vi er ikke en del av en kjøpesammenslutning, tilsvarende. Fordelen med dette er at vi har avtaler som er tilpasset befalskorpset på en god måte. I flere av avtalene er det tatt høyde for vår særegenhet i forhold til intops, flytting osv.. I tillegg til avtaler som kan benyttes i hele landet (og noen i utlandet) har vi avtaler som er lokale/regionale. Dette har vi gjordt for på en best mulig måte å etterkomme medlemmmenes ønsker lokalt. Jeg jobber kontinuerlig med å forbedre BFOs medlemsfordeler. Nye og forbedrede avtaler vil komme iløpet av Tilslutt et godt råd til deg som avdelingsbefal: Har du ikke konto i forsvarets personellservice anbefaler vi på det aller sterkeste å opprette det. Les mer om Forsvarets Personellservice på BFO har pr 1. mars 2006 medlemsavtler innenfor følgende felt: Forsikringer, mobiltelefoni, bredbånd/ IP telefoni, bil leie (kort og langtid), dekk / felger, treningssentre, hoteller (i tillegg til Forsvarsavtalen), kjøp av listverk og vinduer, kjøp av sports/friluftsutstyr, abbonnement på blader / tidsskrifter, kjøp av militæreffekter, vakt / alarmsystemer, kjøp av datamaskiner og tilbehør, kredittkort - visa, mastercard, amex, økonomisk rådgivning. Les mer om medlemsavtalene Lars Kristian Danielsen Marked- og rekutteringsansvarlig

11 dine rettigheter BFO har nedsatt et eget utvalg som jobber for å ivareta avdelingsbefalets rettigheter. Dette innebærer blant annet arbeid for at: Befalsutdanningen må bli bedre Avdelingsbefalet må få fulle rettigheter ved tilsetting og første gangs beordring. Avdelingsbefalet må sikres tilfredstillende pensjonsrettigheter. 11

12 VilkÅr for avdelingsbefal Etter Forsvarets behov kan følgende tilsettes som avdelingsbefal frem til fylte 35 år, unntaksvis frem til fylte 38 år: Kontraktsbefal, befal med Grunnleggende Befals Utdan ning (GBU), vervede etter forutgående befalsutdan ning og evt fagutdanning, personell med sivil spesialist-kompetanse (må ha befalsutdanning før tilsetting). Elever som tas opp til Grunnleggende Offisers Utdanning (GOU) uten forutgående tilsetting som avdelingsbefal, tilsettes som avdelingsbefal uten behandling i FSJs råd i tilsettings- og disponeringssaker. Avdelingsbefal skal bekle stillinger i gradssjiktet sersjant/kvartermester-løytnant. Avdelingsbefal tilsettes i grad og Forsvarsgren og disponeres inn i stilling. Kommandomessig rangeres avdelingsbefal med GOU etter yrkesbefal, men foran avdelingsbefal uten GOU. Avdelingebefal m/gou og etter avtjent plikttjeneste kan gis yrkestilsetting etter søknad og Forsvarets behov. Hovedprinsippet for avansement er etter søknad på avdelingsbefalsstilling som gir fast disponering i stilling med høyere grad. Intensjonen er at høyeste grad gis i siste del av ansettelsesperioden. Behovet for kontinuitet kan gjøre det hensiktsmessig å gi opprykk i grad i samme stilling. Forutsetningen er at lokal sjef må vurdere og evt anbefale opprykk. I stillinger med høye kompetansekrav kan tilsetting skje direkte i stilling som fenrik eller løytnant. Avdelingsbefal disponeres etter samme prosedyre og har samme rettigheter som yrkesbefal. Første gangs disponering etter GOU skjer ved at disponerings-myndigheten fremmer et drøftet forslag til disponering ca 6 mnd før utdanningen avsluttes. Avdelingsbefal skal som hovedregel tjenestegjøre i minst 3 år i en stilling før vedkommende kan tiltre en stilling på samme gradsnivå. Avdelingsbefal kan midlertidig beordres inn i annen stilling tillagt grad opp til og med løytnant. Er man midlertidig disponert i stilling, på samme gradsnivå, mer enn ett år kreves særskilt begrunnelse for ikke å disponere vedkommende fast i stillingen, dersom man fortsatt planlegges disponert i stillingen. Avdelingsbefal opparbeider seg utdanningsbonus som følger: De som tjenestegjør mindre enn 10 år tilstås ingen bonus. Med 10 års godskrevet tjeneste oppnås 1 års bonus og deretter 3 mndrs bonus for hvert nye år med fullført tjeneste. Full bonus (2 års grunnlønn ved fratredelstidspunktet) oppnås etter 14 års tjeneste. Unntak kan gjøres for de som starter som avdelingsbefal senere enn normalt, eks pga sivil utdanning som den enkelte har påkostet selv (Individuell vurdering vedrør ende opptjening). Utbetaling skjer ved endt tilsettings forhold og utbetales normalt månedsvis, i særskilte tilfeller kan større deler av bonusen utbetales samlet. Bonusordningen bortfaller etter bestått GOU og/eller ved yrkestilsetting. Avdelingsbefal tilkommer rettigheter etter FR del II etter de samme reglene som for yrkesbefal. Førstegangs tilsetting som avdelingsbefal regnes ikke som en beordring iht FR del II. For å få kompensasjon for utgifter avdelingsbefalet blir påført som følge av arbeidsgivers disposisjoner ifm flytting må det foreligge en beordring fra en avdelingsbefalsstilling til en annen, varigheten må være over ett år og man må skifte tjenestedistrikt. 12

13 FP Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice ønsker deg som er avdelingsbefal velkommen som medlem. Her er noen av fordelene: Fordi FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service FP kan også tilby nettbank til sine medlemmer For søknad gå inn på våre hjemmesider: Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: fax Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP- medlem

14 ffisersbladet Offi sersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, og som organiserer 60 % av alt befal i Forsvaret og er den dominerende tjenestemannsorganisasjonen. Offi sersbladet er det største og beste fagbladet for alt befal i Forsvaret. Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjons-behov, inneholder bladet stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter. Omtale av ulike typer materiell til de ulike forsvarsgrenene er en betydelig del av bladets innhold, herunder pansrede kjøretøyer, våpensystemer, jagerfl y, helikoptre, elektronikk,ammunisjon og intendanturmateriell. ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2005 årgang 22 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 august 2005 årgang 22 SJØFORSVARETS DAGER I OSLO Felles opptak og seleksjon s.18 Eksperimenterer for sikkerheten s.16 Didrik Coucheron Øvelse Iron Sword gjenvalgt s.16 internasjonal krisehåndtering s.38 Nord-Norge ribbes for marinevåpen s.32 Jättebra i Bodø Gripen og F-16 s.58 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2005 årgang 22 Større krav til offisers - utdanningen s.12 Frigata nuevo Armada Noruega s.38 Ett yrke én organisasjon Edinburgh Military Tattoo s.44 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 F-35 Joint Strike Fighter program status s.56 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2005 årgang 22 Ett yrke én organisasjon Ett yrke én organisasjon Øvelse Ett yrke Barents Resque s.42 én organisasjon Oppdaterte nyheter på Dette er websiden spesielt for deg som er medlem i Befalets Fellesorganisasjon. Her fi nner du alltid de siste militære nyheter. Det er også en kjennsgjerning at våre websider er så gode og oppdaterte at de leses av alle ansatte i Forsvaret, i tillegg til sivile og media forøvrig. Det er registrert over besøk hver uke på våre websider. På websidene fi nner du også linker til lover, avtaler og bestemmelser som kan være nyttig for deg å være orientert om. Offi sersbladet legges også ut på websiden vår i Pdfformat, slik at du kan lese og printe ut artikler som er av spesiell interesse, en stund før du mottar Offi sersbladet i posthylla di. Jeg håper du blir en fremtidig leser av Offi sersbladet. Med vennlig hilsen Einar Holst Clausen Redaktør 14

15 annonse NetCom 15

16 Her finner du oss: Befalets Fellesorganisasjon områdetillitsvalgte Region Nord-Norge Eckholdt, Mathias Esp, Harry Andre områdetillitsvalgte Region midt-norge Opdal, Jacob Are Grøn, Kristian T områdetillitsvalgte Region Vest Ledal, Rolf J Nordhus, Rune områdetillitsvalgte Region indre Østland Helgesen, Arild Øverby, Grethe områdetillitsvalgte Region viken Karlsen, Sten Rune Sævik, Pål Omstillingsutvalgte Omstillingstillitsvalgte/FLO Jacobsen, Guttorm Omstillingstillitsvalgte/HSTY Esp, Harry Andre BFOs sekretariat Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Sentralbord Mil: Telefax BFO Siv: E-post:

Befalets Fellesorganisasjon

Befalets Fellesorganisasjon Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen 1 av1 Vår dato Vår referanse 2008-02-06 2008/TS Vårsaksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Til Kopi til Det kongelige forsvarsdepartement Internt Intern kopi til Befalets Fellesorganisasjons forslag

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

KAFOs PRINSIPPROGRAM. 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan

KAFOs PRINSIPPROGRAM. 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan KAFOs PRINSIPPROGRAM 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan Formål KAFO (Kadettforum) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter på Forsvarets krigsskoler, som er medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon.

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Kadettforums Handlingsprogram 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan

Kadettforums Handlingsprogram 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan Kadettforums Handlingsprogram 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan NB! Sakslisten fungerer som handlingsprogram (Enstemmig vedtatt på høstkonferansen) KAFOs hensikt KAFO (Kadettforum) er et partipolitisk

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen MEDLEMSKAP FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer