STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID"

Transkript

1 Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

2 I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter og plikter som yrkesbefalet, med den viktige forskjellen at aldersgrensen for avedlingsbefal er 35 år. Ved første øyekast kan det virke som en ganske så grei løsning. Man tar en grunnleggende befalsutdanning og kan jobbe i Forsvaret til man er 35. Men på samme måte som en prototype alltid har mangler og feil, har avdelingsbefalsordningen det også. BFO er opptatt av at alt befal, uansett grad og tilsettningsforhold skal ha gode betingelser. Det sikrer god rekruttering til forsvaret og gir fornøyde arbeidstakere. BFO mener følgende tre forhold må forbedres: Befalsutdanningen må bli bedre Avdelingsbefalet må få fulle rettigheter ved tilsetting og første gangs beordring. Avdelingsbefalet må sikres tilfredstillende pensjon. En god militær utdanning er kanskje den viktigste faktoren for at man skal kunne gjøre en god jobb som befal. Den nye utdanningsordningen er ikke god nok og må videreutvikles. Spesielt må den grunnleggende befalsutdanningen bli bedre. Når du søker og får stilling som avdelingsbefal, blir du tilsatt i forsvarsgren og utnevnt i grad. Deretter beordrer Forsvaret deg til en tjenestestilling. BFO mener at avdelingsbefalet skal ha de samme rettigheter som yrkesbefal ved første gangs beordring etter tilsetting. For de aller fleste er pensjon noe man ikke tenker på før man nærmer seg pensjonsalder. Når du slutter som avdelingsbefal ved 35 års alder, kan du maksimalt se frem til en sluttbonus tilsvarende 2 års lønn og en såkalt oppsatt pensjon fra Statens Pensjonskasse. Siden avdelingsbefalet aldri vil kunne oppnå fulle pensjonsrettigheter, vil man etter 15 års tjenestetid få en oppsatt pensjon som maksimalt er 37 % av lønnen du hadde da du sluttet 1, med utbetaling tidligst fra fylte 65 år. I dag vil dette utgjøre ca kr 8500,- pr. mnd med et pensjonsgrunnlag på kr ,- Når avdelingsbefalet må slutte ved 35 års alder mener BFO at de burde ha pensjonsrettigheter fra det tidspunktet, på samme måte som andre yrkesgrupper med svært lav aldersgrense. Mener du at det er viktig å jobbe for dette, meld deg inn i BFO! Ett yrke én organisasjon. BFO det naturlige valget for Didrik Coucheron leder i Befalets Fellesorganisasjon 1 Beløpet reguleres hvert år tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden og blir derfor ofte kalt pensjonsgrunnlaget. 2

3 Dette er Befalets Fellesorganisasjon BFO er strukturmessig organisert med så vel lokale som regionale og sentrale ledd. På lokalt nivå er tillitsvalgte spredt i over 70 lokalforeninger rundt om i landet, og disse er også representert i de 5 regionsstyrene som arbeider opp mot BFOs Hovedstyre. Regionalt jobber også 10 heltids tillitsvalgte (OTV er). På sentralt hold er BFOs sekretariat plassert i Oslo sentrum, der personer jobber. Sekretariatet er inndelt i ledelse, forhandlingsutvalg og administra sjon, samt Offisersbladet. I tillegg har befalselevene i BFO en egen organisasjon, Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO), med eget landsstyre og elevutvalg ved skolene. Kadettene har tilsvarende, Kadettforum (KAFO), med eget landsstyre og lokale styrer ved hver krigsskole. Som den første befalsorganisasjonen, oppretter BFO nå også et eget utvalg som skal ivareta avdelingsbefalets interesser. MEDLEMMENES BEHOV ER BFOs FORMÅL Som fagorganisasjon i Forsvaret forventer medlemmene at BFO skal ivareta medlemmenes interesser innen 4 hovedområder. Disse er: LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR - AVTALEVERKET Utarbeide og videreutvikle avtaler som påvirker og regulerer medlemmenes arbeidssituasjon til beste for medlemmene. Hevde medlemmenes interesser på arbeidsplassen og ivareta de rettigheter som er oppnådd gjennom lover, avtaler og reglementer. INFORMASJON Kommunikasjon med det enkelte medlem og tillitsvalgte på en slik måte at medlemmenes interesser kan ivaretas. BFOs infokanaler er foruten OTVene: Offisersbladet, nettsiden og ukeinfoer. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR - ENKELTSAKER Bistå det enkelte medlem med å løse interessekonflikter med arbeidsgiver. OPPLÆRING Opplæring av tillitsvalgte og det enkelte medlem for å bidra til at arbeidslivets lover, regler og avtaler blir etterlevd og videreutviklet til medlemmenes beste. avdelingsbefal 3

4 BFO står for STYRKE UAVHENGIGHET SAMARBEID! 4

5 STØRST BEST BILLIGST STØRST: Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er Forsvarets største tjenestemannsorganisasjon med ca medlemmer (jan 06). BFO har bevisst valgt en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og hovedsammenslutning YS Stat. BEST: BFO har 26 heltidsansatte som tar vare på dine rettigheter, og er tilgjengelig for deg når du trenger det. BFO er den organisasjonen i Forsvaret som har flest heltidsansatte. BFO har størst kompetanse i saker som gjelder deg. BFO har ca 50 lokalforeninger i inn- og utland. BFO har egen utdanningsordning som tilbyr deg kurs i lover og avtaler som angår deg i din arbeidssituasjon. BILLIGST: BFO har lavest kontingent med 0,95 % av pensjonsgivende inntekt, med tak på kr 350,- pr mnd, for tjenestegjørende medlemmer. BFO har Fordelsmedlemsskap for befal som har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret. Dette koster kr 600,- pr år. BFO har billige forsikringsordninger med høye erstatningsbeløp. BFOs forsikringer er valgfrie. Du betaler kun for det du har behov for. 5

6 BFOs medlemsforsikringer NÅr kvalitet og pris Gjelder fra den dagen BFO har mottatt innmeldingsblanketten. Du finner de fleste svar om vilkår og pris på www. bfo.no, gå inn på forsikringer. Som BFO-medlem har du rett til å benytte deg av våre forsikringsordninger. Særskilt dekning for krigsrisiko ved opphold i politisk urolige områder må undersøkes i det enkelte tilfelle. BFOs forsikringer er frivillige, men du må reservere deg på innmeldingsblanketten hvis du IKKE ønsker forsikring. Du kan fortsette med samtlige forsikringer også etter at du har sluttet i Forsvaret. BFOs HOVEDFORSIKRING gjelder verden rundt døgnet rundt og består av: Livsforsikring 14 G: dekker deg som medlem. Erstatning utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Uførekapital: dekker varig arbeidsuførhet på mer enn 50 %. Erstatning utbetales når du har vært mer enn 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år og uførheten bedømmes som varig. Forsikringen gir en utbetaling på 80 % av dødsfalldekningen på 14 G fram til du fyller 25 år. Deretter avtrappes uføreerstatningen med 2 % pr år fram til den opphører ved fylte 60 år. Ulykkeforsikring: Denne forsikringen gir deg, ektefelle og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid i hele verden. Du behøver ikke melde fra om endringer i familie-sammensetningen, det er den aktuelle familiesituasjonen på skadetidspunktet som gjelder. Med barn forstås adopterte barn, egne barn som bor hos den ene eller begge foreldrene, samt barn som medlemmet på skadedagen betaler bidrag for. Registrert partner og samboer er også dekket av ulykkeforsikringen. For enslig medlem er maksimal erstatning ved 100 % invaliditet 67 G, vel 4 mill. For medlemmer med ektefelle/samboer og barn er dekningen 36 G ca 2.2 mill for hvert familiemedlem. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke, maksimalt kr ,-. Egenandel kr 1.000,- Invaliditetserstatning gis ned til 1 % medisinsk invaliditet. Eventuell skade må meldes snarest. Spesialtjeneste: Forsikringen dekker all fallskjermhopping og dykking, såfremt denne foregår i regi av Forsvaret og aktiviteten skjer i arbeidstiden. Hopp som foretas for vedlikehold av fallskjermvingen, er dekket ved særskilt polise betalt av BFO. Aktiviteter som klatring på bygning/fjell, transport med helikopter, nedfiring fra helikopter, hopp fra helikopter og nedfi ringsteknikkene rappell/fastrope er også dekket av denne forsikringen. Søk etter og demolering av bomber, miner og lignende er dekket også når politiet er oppdragsgiver. Testfl ygere/mannskap på jagerfly må betale tilleggspremie for å være dekket under flyving. Testfl yving av den typen som foregår i Norge, men med andre fl y enn jagerfly, er dekket. Forsikringene som er beskrevet ovenfor utgjør en pakke som koster kr 245,- pr mnd. EKTEFELLEFORSIKRING: Du kan også tegne livsforsikring med uførekapital for ektefelle/samboer. Det kreves 2 år med felles adresse i 6

7 er viktig! folkeregisteret, eller felles barn for å regnes som samboere under denne forsikringen. BARNEFORSIKRING: BFOs barneforsikring er en individuell forsikring som medlemmene kan tegne for sine barn. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd, og den opphører senest ved utgangen av det året barnet fyller 25 år. Forsikringen kan ikke tegnes etter at barnet har fylt 14 år. Dekker invaliditet, som følge av sykdom eller ulykke, dagpenger og økonomisk førstehjelp. G = Grunnbeløpet i Folketrygden, endres 1. mai hvert år. 1 G er fram til 1. mai 2006 kr ,-. For mer informasjon og gå inn på forsikringer. INNBOFORSIKRING: Medlemskapet i BFO åpner også for å kjøpe innboforsikring, med en dekning på inntil 1,75 mill. Dette er en meget rimelig forsikring som dekker ditt innbo og løsøre. Det er ingen begrensning for erstatning for enkeltgjenstander eller samlinger, såfremt verdien av disse, samt innbo og løsøre samlet ikke overstiger 1.75 mill. Prisen er avhengig av bostedsadresse. SUPERFORSIKRING: Du kan også tegne en Superforsikring i tillegg til innboforsikringen. Denne forsikringen gir en vesentlig bedre dekning på flere felt, og den koster kr 265,- pr år. Ta kontakt med Forsvarets Personellservice (FP) mil tlf eller CONTAINERFORSIKRING: For personell om bord på Forsvarets fartøy, samt personell i utlandet tilbys en innbo- og løsøreforsikring med forsikringssum kr ,- Forsikringen koster kr 390,- og betales for ett år. Samme vilkår som for innboforsikringen med visse endringer. UNGDOMSFORSIKRING: Dersom du er under 28 år kan du tegne en egen innboforsikring som dekker inntil kr ,-. Vilkårene for øvrig er de samme som for vanlig innboforsikring. Pris er avhengig av bostedsadresse. PRIVATE FORSIKRINGER: If kontaktes ved kjøp av private skadeforsikringer f. eks bilforsikring. Kontakt tlf: eller mil og be om If-kontoret. MEDLEMSRABATTER: Alle kollektive forsikringer du kjøper under BFOs avtaler er prisgunstige. I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. If har nå nytt bonussystem. Du kan sjekke hva dette betyr for deg ved å gå inn på og gå inn på forsikringer. Her er det en link til If. Pass på at du blir registrert på BFOs avtalenummer 051. Du kan også ta kontakt med FP for mer informasjon angående rabattordningene. Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn If, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlems-forsikringene. Alt om BFOs forsikringer og forsikringsvilkår finner du på gå så inn på forsikringer. NB! Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom BFO og det aktuelle selskapet som legges til grunn. 7

8 8

9 Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1.mai 2005 Tabell A - HOVEDLØNNSTABELL 1/ B rutto- Overtids- 45% natt - L ønns- t rinn ) lønn Pr. år Pr. år Bruttolønn - OU Pr. mnd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 2) Pr. dag 469,20 475,90 482,50 489,20 495,90 502,50 509,20 515,90 522,50 529,20 535,90 542,50 549,20 555,90 563,10 571,40 580,60 589,80 599,20 608,70 618,70 628,70 638,90 649,20 660,00 670,90 680,90 690,90 700,90 710,90 720,90 731,40 742,00 752,50 763,40 774,50 786,40 798,70 811,20 824,50 837,50 852,50 867,00 882,30 897,30 912,80 3) Pensjonsinnskudd Pr. år Pr. mnd 281,80 285,80 289,80 293,80 297,80 301,80 305,80 309,80 313,80 317,80 321,80 325,80 329,80 333,80 338,10 343,10 348,60 354,10 359,80 365,50 371,50 377,50 383,60 389,80 396,30 402,80 408,80 414,80 420,80 426,80 432,80 439,10 445,50 451,80 458,30 465,00 472,10 479,50 487,00 495,00 502,80 511,80 520,50 529,60 538,60 548,00 Pr. år Nettolønn Pr. mnd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Pr. dag 459,80 466,40 472,90 479,40 486,00 492,50 499,00 505,60 512,10 518,60 525,20 531,70 538,20 544,80 551,80 560,00 569,00 578,00 587,20 596,50 606,30 616,10 626,20 636,20 646,80 657,50 667,30 677,10 686,90 696,70 706,50 716,80 727,10 737,50 748,10 759,00 770,70 782,70 794,90 808,00 820,80 835,50 849,60 864,60 879,30 894,60 L ønns- trinn ) godtgjørelse 50 % 137,10 139,10 141,00 142,90 144,90 146,80 148,80 150,70 152,70 154,60 156,60 158,50 160,50 162,40 164,50 166,90 169,60 172,30 175,10 177,80 180,70 183,60 186,60 189,60 192,80 196,00 198,90 201,80 204,70 207,60 210,60 213,60 216,70 219,80 223,00 226,20 229,70 233,30 236,90 240,80 244,60 249,00 253,20 257,70 262,10 266, % 182,80 185,40 188,00 190,60 193,20 195,80 198,40 201,00 203,60 206,20 208,80 211,40 213,90 216,50 219,40 222,60 226,20 229,70 233,40 237,10 241,00 244,90 248,90 252,90 257,10 261,30 265,20 269,10 273,00 276,90 280,80 284,90 289,00 293,10 297,30 301,60 306,30 311,00 315,90 321,10 326,20 332,00 337,60 343,60 349,40 355,50 t idskom - pensasjon 5) 41,10 41,70 42,30 42,90 43,50 44,10 44,60 45,20 45,80 46,40 47,00 47,60 48,10 48,70 49,40 50,10 50,90 51,70 52,50 53,30 54,20 55,10 56,00 56,90 57,80 58,80 59,70 60,50 61,40 62,30 63,20 64,10 65,00 65,90 66,90 67,90 68,90 70,00 71,10 72,20 73,40 74,70 76,00 77,30 78,60 80,00 9

10 10 Medlemsfordeler Jeg som marked- og rekrutteringsansvarlig i BFO vil gjerne presentere BFOs medlemsfordeler. Vi har inngått en rekke fordelaktige avtaler som gir deg mulighet til å spare penger i hverdagen. Spesielt forsikringsordningene vi kan tilby er meget gunstige. De har meget lav pris og de er valgfrie. Du kombinerer selv forsikringene dine utfra egne behov og betaler på den måten ikke for noe du egentlig ikke har behov for. Det som videre er verdt å merke seg at BFO har EGNE medlemsavtaler som er fremforhandlet av organisajonen selv. Vi er ikke en del av en kjøpesammenslutning, tilsvarende. Fordelen med dette er at vi har avtaler som er tilpasset befalskorpset på en god måte. I flere av avtalene er det tatt høyde for vår særegenhet i forhold til intops, flytting osv.. I tillegg til avtaler som kan benyttes i hele landet (og noen i utlandet) har vi avtaler som er lokale/regionale. Dette har vi gjordt for på en best mulig måte å etterkomme medlemmmenes ønsker lokalt. Jeg jobber kontinuerlig med å forbedre BFOs medlemsfordeler. Nye og forbedrede avtaler vil komme iløpet av Tilslutt et godt råd til deg som avdelingsbefal: Har du ikke konto i forsvarets personellservice anbefaler vi på det aller sterkeste å opprette det. Les mer om Forsvarets Personellservice på BFO har pr 1. mars 2006 medlemsavtler innenfor følgende felt: Forsikringer, mobiltelefoni, bredbånd/ IP telefoni, bil leie (kort og langtid), dekk / felger, treningssentre, hoteller (i tillegg til Forsvarsavtalen), kjøp av listverk og vinduer, kjøp av sports/friluftsutstyr, abbonnement på blader / tidsskrifter, kjøp av militæreffekter, vakt / alarmsystemer, kjøp av datamaskiner og tilbehør, kredittkort - visa, mastercard, amex, økonomisk rådgivning. Les mer om medlemsavtalene Lars Kristian Danielsen Marked- og rekutteringsansvarlig

11 dine rettigheter BFO har nedsatt et eget utvalg som jobber for å ivareta avdelingsbefalets rettigheter. Dette innebærer blant annet arbeid for at: Befalsutdanningen må bli bedre Avdelingsbefalet må få fulle rettigheter ved tilsetting og første gangs beordring. Avdelingsbefalet må sikres tilfredstillende pensjonsrettigheter. 11

12 VilkÅr for avdelingsbefal Etter Forsvarets behov kan følgende tilsettes som avdelingsbefal frem til fylte 35 år, unntaksvis frem til fylte 38 år: Kontraktsbefal, befal med Grunnleggende Befals Utdan ning (GBU), vervede etter forutgående befalsutdan ning og evt fagutdanning, personell med sivil spesialist-kompetanse (må ha befalsutdanning før tilsetting). Elever som tas opp til Grunnleggende Offisers Utdanning (GOU) uten forutgående tilsetting som avdelingsbefal, tilsettes som avdelingsbefal uten behandling i FSJs råd i tilsettings- og disponeringssaker. Avdelingsbefal skal bekle stillinger i gradssjiktet sersjant/kvartermester-løytnant. Avdelingsbefal tilsettes i grad og Forsvarsgren og disponeres inn i stilling. Kommandomessig rangeres avdelingsbefal med GOU etter yrkesbefal, men foran avdelingsbefal uten GOU. Avdelingebefal m/gou og etter avtjent plikttjeneste kan gis yrkestilsetting etter søknad og Forsvarets behov. Hovedprinsippet for avansement er etter søknad på avdelingsbefalsstilling som gir fast disponering i stilling med høyere grad. Intensjonen er at høyeste grad gis i siste del av ansettelsesperioden. Behovet for kontinuitet kan gjøre det hensiktsmessig å gi opprykk i grad i samme stilling. Forutsetningen er at lokal sjef må vurdere og evt anbefale opprykk. I stillinger med høye kompetansekrav kan tilsetting skje direkte i stilling som fenrik eller løytnant. Avdelingsbefal disponeres etter samme prosedyre og har samme rettigheter som yrkesbefal. Første gangs disponering etter GOU skjer ved at disponerings-myndigheten fremmer et drøftet forslag til disponering ca 6 mnd før utdanningen avsluttes. Avdelingsbefal skal som hovedregel tjenestegjøre i minst 3 år i en stilling før vedkommende kan tiltre en stilling på samme gradsnivå. Avdelingsbefal kan midlertidig beordres inn i annen stilling tillagt grad opp til og med løytnant. Er man midlertidig disponert i stilling, på samme gradsnivå, mer enn ett år kreves særskilt begrunnelse for ikke å disponere vedkommende fast i stillingen, dersom man fortsatt planlegges disponert i stillingen. Avdelingsbefal opparbeider seg utdanningsbonus som følger: De som tjenestegjør mindre enn 10 år tilstås ingen bonus. Med 10 års godskrevet tjeneste oppnås 1 års bonus og deretter 3 mndrs bonus for hvert nye år med fullført tjeneste. Full bonus (2 års grunnlønn ved fratredelstidspunktet) oppnås etter 14 års tjeneste. Unntak kan gjøres for de som starter som avdelingsbefal senere enn normalt, eks pga sivil utdanning som den enkelte har påkostet selv (Individuell vurdering vedrør ende opptjening). Utbetaling skjer ved endt tilsettings forhold og utbetales normalt månedsvis, i særskilte tilfeller kan større deler av bonusen utbetales samlet. Bonusordningen bortfaller etter bestått GOU og/eller ved yrkestilsetting. Avdelingsbefal tilkommer rettigheter etter FR del II etter de samme reglene som for yrkesbefal. Førstegangs tilsetting som avdelingsbefal regnes ikke som en beordring iht FR del II. For å få kompensasjon for utgifter avdelingsbefalet blir påført som følge av arbeidsgivers disposisjoner ifm flytting må det foreligge en beordring fra en avdelingsbefalsstilling til en annen, varigheten må være over ett år og man må skifte tjenestedistrikt. 12

13 FP Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice ønsker deg som er avdelingsbefal velkommen som medlem. Her er noen av fordelene: Fordi FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service FP kan også tilby nettbank til sine medlemmer For søknad gå inn på våre hjemmesider: Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: fax Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP- medlem

14 ffisersbladet Offi sersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat, og som organiserer 60 % av alt befal i Forsvaret og er den dominerende tjenestemannsorganisasjonen. Offi sersbladet er det største og beste fagbladet for alt befal i Forsvaret. Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjons-behov, inneholder bladet stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter. Omtale av ulike typer materiell til de ulike forsvarsgrenene er en betydelig del av bladets innhold, herunder pansrede kjøretøyer, våpensystemer, jagerfl y, helikoptre, elektronikk,ammunisjon og intendanturmateriell. ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2005 årgang 22 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 august 2005 årgang 22 SJØFORSVARETS DAGER I OSLO Felles opptak og seleksjon s.18 Eksperimenterer for sikkerheten s.16 Didrik Coucheron Øvelse Iron Sword gjenvalgt s.16 internasjonal krisehåndtering s.38 Nord-Norge ribbes for marinevåpen s.32 Jättebra i Bodø Gripen og F-16 s.58 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2005 årgang 22 Større krav til offisers - utdanningen s.12 Frigata nuevo Armada Noruega s.38 Ett yrke én organisasjon Edinburgh Military Tattoo s.44 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 F-35 Joint Strike Fighter program status s.56 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2005 årgang 22 Ett yrke én organisasjon Ett yrke én organisasjon Øvelse Ett yrke Barents Resque s.42 én organisasjon Oppdaterte nyheter på Dette er websiden spesielt for deg som er medlem i Befalets Fellesorganisasjon. Her fi nner du alltid de siste militære nyheter. Det er også en kjennsgjerning at våre websider er så gode og oppdaterte at de leses av alle ansatte i Forsvaret, i tillegg til sivile og media forøvrig. Det er registrert over besøk hver uke på våre websider. På websidene fi nner du også linker til lover, avtaler og bestemmelser som kan være nyttig for deg å være orientert om. Offi sersbladet legges også ut på websiden vår i Pdfformat, slik at du kan lese og printe ut artikler som er av spesiell interesse, en stund før du mottar Offi sersbladet i posthylla di. Jeg håper du blir en fremtidig leser av Offi sersbladet. Med vennlig hilsen Einar Holst Clausen Redaktør 14

15 annonse NetCom 15

16 Her finner du oss: Befalets Fellesorganisasjon områdetillitsvalgte Region Nord-Norge Eckholdt, Mathias Esp, Harry Andre områdetillitsvalgte Region midt-norge Opdal, Jacob Are Grøn, Kristian T områdetillitsvalgte Region Vest Ledal, Rolf J Nordhus, Rune områdetillitsvalgte Region indre Østland Helgesen, Arild Øverby, Grethe områdetillitsvalgte Region viken Karlsen, Sten Rune Sævik, Pål Omstillingsutvalgte Omstillingstillitsvalgte/FLO Jacobsen, Guttorm Omstillingstillitsvalgte/HSTY Esp, Harry Andre BFOs sekretariat Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Sentralbord Mil: Telefax BFO Siv: E-post:

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

håndbok for avdelingsbefal

håndbok for avdelingsbefal håndbok for avdelingsbefal NORGES OFFISERSFORBUND forbundet for alt befal 2007 Innhold 1 Norges Offisersforbund... 3 2 Hvordan bli avdelingsbefal?... 4 3 Jeg er avdelingsbefal. Hva nå?... 5 4 Lønn, godtgjøringer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal

Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal Forsvarets personellhåndbok - Del B Forvaltning av befal fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 28. mars 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Forsvarets personellhåndbok -

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer