STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5"

Transkript

1 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE DATO: 30.mai 2011 TILSTEDE: KAA, AC, AS, MR, HB og IH Gjennomgang av referatet fra styremøte : Godkjent Sak 12. Oppmerksomhet til styret 2010 Under generalforsamling fikk avtroppende styremedlemmer en gave/oppmerksomhet som takk for innsatsen de siste 2 årene. Utgiftene til denne oppmerksomheten er ikke avklart. Vedtak: Borettslaget dekker utgiftene til gaver/oppmerksomhet gitt avtroppende styret (4* 750kr) under generalforsamlingen Sak 13. Bruksoverlating Vedtak: Styret sender følgende tekst til alle andelseiere som ikke har godkjent bruksoverlating. Brevet sendes ut etter eller sammen med protokoll generalforsamling Andelseiere som leier ut egen andel, og som ikke har fått USBLs godkjennelse anmodes å levere søknad om bruksoverlating innen 1. aug Etter denne tidsfrist vil styret pålegge USBL, å gå rettens vei iht Borettslagslova og kreve at andelseier enten selv flytter inn, eller selger andelen innen 3 måneder. USBL er gitt fullmakt av styret til å behandle og godkjenne bruksoverlating. Avslag kan påklages til styret. Sak 14. Sprinkelanlegg i 5D Borettslaget har sprinkelanlegg i (store) deler av både 5B og 5D. Vårt anlegg ble sist gang kontrollert i Sprinkelanlegget er også montert på utsiden av bygget for å holde trapperommet fra kjeller til 9etg som rømningsvei. Vi har i dag ingen serviceavtale på dette anlegget. Borettslaget har også felles varmtvannsanlegg, uten service avtale. Statens Bygningstekniske Etat Melding HO 1-99 Sprinkler Temaveiledning. (20 feb 1999), para 3 Installering av sprinkleranlegg: Et sprinkleranlegg forutsettes å kunne slokke eller kontrollere sannsynlige branner inntil slokking kan bli fullført med andre midler, eller forhindre brannsmitte til andre områder f.eks. ved fasadesprinkling. Dette er uavhengig av om anlegget installeres etter krav fra det offentlige eller med bakgrunn i eierens egen interesse for sikkerhet. Uansett må det kreves riktig utførelse av anlegget, og at anlegget senere kontrolleres og vedlikeholdes, slik at det til enhver tid tilfredsstiller forutsatt funksjon. Dersom det i en bygning er installert sprinkleranlegg, vil brannmyndigheten kreve at anlegget til enhver tid er i stand. Dette gjelder også i de tilfeller der anlegget ikke er krevet, eller kan kreves installert med hjemmel i lov eller forskrift.

2 Mottatt tilbud fra Werner Winter: - Sprinkelservice utføres for kr 7800 inkl mva - Service på 3 stk pumper og visuel sjekk av bereder rom utføres for kr 3200 inkl mva - Anne undersøker behovet for årlig service berederrom. Vedtak: Borettslaget avtaler en service på pumpene tilhørende varmtvannsberederne for Borettslaget tegner kontrakt vedr sprinkelservice, dersom dette ikke hører hjemme hos sameiet (utvendig sprinkelanlegg) Sak 15. Matter med logo MR har oppfølgingsansvaret, og vil presentere et forslag Matteleien har økt med flere hundre prosent fra april til mai? Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Sak 16. Grillterrassen Vann og bardisk Styrevedtak 2010: a) Montering av vann til grillterrassen. Vannet må sannsynligvis hentes fra leilighet i 7.etg. Styreleder jobber med saken. b) Montering av nøkkelboks som kan sette dørlåsen midlertidig ulåst (ferdig montert) c) Montering av lysbryter for taklyset (befaring gjennomført) d) Rengjøring og beising av gulvet (gulvet bør også byttes) (Anbud beising mottatt) Fremtiden: Bygge bardisk med metall topp. Vannkran og utslagsvask Se på mulighet for å sette kjøleskapet ved bardisken Sittegruppe (med puter) der kjøleskap står i dag Faste hyller inne i vifterommet Nytt terrassegulv (2012?) Styret bør utpeke en terrassekomite og gi denne fullmakter og et budsjett. HB tar saken videre Anskaffelse av høytrykksspyler (Kjøpe brukt fra KAA, kr 750), vannslange (kr 260) og skjøteledning (gave fra KAA) Vedtak: Styret utsetter beising av gulvet, da gulvet skal skiftes i Styret vedtok å kjøpe KAAs høytrykkspyler for 750kr. Styret vedtok å ikke gi terrassekomiteen fullmakter eller budsjett, og heller vente på innspill fra komiteen. Sak 17. Vaktmesteravtale KAA har utarbeidet er forslag til innhold i vaktmesteravtalen. I tillegg må avtalen omhandle tidspunkter når arbeidet utføres, forhold rundt sykdom eller annen type fravær. KA er også ansvarlig for å utarbeide avtale ifm vaktmesters oppgaver i bakgården Vedtak: AC og KAA gjennomfører avklaringsmøte med vaktmester. Sak 18. Salg av leilighet D-715 Generalforsamlingen har gitt styret mulighet til å selge leilighet D-715 dersom markedet tilsier dette. Leiekontrakten har 2 måneders oppsigelse for utflytting 15.august. Oppsigelsen må derfor leveres leietaker innen 1.juni Vedtak: Styret vedtok å selge leilighet D-715. HB lager utkast til oppsigelse.

3 Sak 19. Betaling for ekstra nøkler Faktura sendes andelseiere, for mottak av ekstra nøkkel ifm nøkkelskifte i mars måned: D-204 (550kr) D-308 (550kr) D-309 (550kr) D-708 (550kr) D-711 (550kr) D-807 (550kr) Vedtak: USBL bes innkreve pengene. Sak 20. Fakturering for fjerning av leietaker D-713s søppel Lørdag 2.april flyttet ny leietaker inn i D-713. Alle esker og innpakningspapir benyttet under flyttingen ble hensatt utenfor heisen i kjelleren. Husordensreglene beskriver tydelig at denne typen søppel er beboerens eget ansvar. Kassene hadde påført telefonnummer til leietakers pårørende. Styreleder ringte de pårørende og påla leietaker å flytte søppelet innen påfølgende mandag morgen. Dette ble ikke gjort. Borettslaget leiet firma til å fjerne søppelet torsdag 7.april. Det er andelseiers ansvar å informere beboere i egen andel om husordensreglene og borettslagets driftsrutiner, bla terrassene, nøkkelsystemet, søppelhåndtering, osv. Andelseier har ansvaret for egen andel, selv om andelseier har fått godkjent bruksoverlating. Andelseier har i dette tilfelle ikke søkt om bruksoverlating. Vedtak: Styret vedtok å pålegge andelseier å dekke styrets utgifter til fjerning av leietakers søppel. Kostnadene er stipulert til 1500kr. USBL bes innkreve pengene fra andelseier. Sak 21. Fakturering for fjerning av vinduer Poral AS Borettslaget leiet inn Poral AS for utskiftning og bort kjøring av vinduer i trapperom. Vinduene ble byttet, men de gamle vinduene ble forlatt på stedet. Under Porals arbeid, ble taket ødelagt utenfor D-511. Styret purret flere ganger på Poral AS, uten at jobben ble ferdig utført. Styret (2010) vedtok derfor å betale kun 60% av fakturaen på 66250kr. De resterende 26500kr er tilbakeholdt inntil videre. I forbindelse med bort kjøring av søppel, ble overnevnte vinduer også tatt med, og innlevert som spesialavfall. Vedtak: Styret vedtok å belaste Poral for borettslagets utgifter knyttet til fjerning av vinduene og utbedring av skadene påført av Poral. Utgiftene til vindusfjerning er beregnet til 1600kr + mva. USBL bes registrere belastningen, frem til endelig oppgjør med Poral. Sak 22. Økning av felleskostnader opprettelse av heisfond Styret er gitt fullmakt fra generalforsamling om økning av fellesutgiftene til inntil 20% øremerket til heisfond. Videre har styret anledning til å øke fellesutgiftene (uavhengig % størrelsen) for å dekke inn kostnadene for drift av borettslaget. Obligatorisk grunnpakke GET øket 1.januar til 158kr pr måned, pr andel. De første 6 måneder har hver andel betalt 155kr pr måned. Borettslagets andeler er totalt 4401m 2, som tilsvarer en felleskostnad på 45,43kr pr m 2. Total månedlig innkreving av felleskostnader: kr (10%) Vedtak: Styret vedtok å øke obligatorisk kanalpakke til 161kr pr andel pr måned. Styret vedtok å øke felleskostnadene med 10% til 51kr pr m2 (5kr pr m2 avsettes til heisfondet). Alle endringer med virkning fra og med juli måned.

4 Sak 23. Revidert budsjett 2011 Generalforsamlingen stilte flere spørsmålstegn ved budsjettet og ønsker at styret utarbeidet revidert budsjett, hvor resultatet ikke er negativt. Vedtak: Styreleder utarbeider et revidert budsjettforslag til neste styremøte. Forslaget skal bygge på de erfaringstall som styret har fra regnskapet 2010 og Sak 24. Grillterrassen retningslinjene, revidering Retningslinjene for grillterrassen ble vedtatt senest april I etterkant har det vist seg at retningslinjene kan tolkes i flere retninger. -Er det prinsippet først til mølla som gjelder, eller skal det gis begrensninger i antall reservasjoner pr andel? -Er det lov å arrangere privat arrangement/fest på en tirsdag? -Videre bør styret vurdere om ansvarlig for privat arrangement/fest skal pålegges vask av gang 801, trapperom heis 8etg og heisene. Vedtak: Nye retningslinjer ligger vedlagt. Sak 25. Kompetanseoverføring, bruk av tidligere styreleders kompetanse Selv om tidligere styreleder er ute av styret, vil det være formålstjenlig for borettslaget å fortsatt kunne benytte hans kompetanse. LG er villig til å støtte styret mot en liten motytelse (systemsylinder i hans leilighet). Vedtak: Styret vedtok å tilby LG en systemlås til hans leilighet mot at han ut 2011 støtter styret med: - Revisjon av styrehåndboka, versjon 1 - Støttespiller ifm utarbeidelse av avtale om bakgården. KAA utarbeider egen avtale. Sak 26. Hærverk 12mars status a) Styret har anmeldt leieboer D-203 som utførte hærverket til Politiet (Kamerabevis) b) Saken er under etterforskning hos Politiet (ikke henlagt) c) 90% av skadene er utbedret (gjenstår ringeklokke D-201) d) Forsikringssak er opprettet og ferdig behandlet (utbetalt) e) Egenandel på 6000kr, vedtatt betalt av andelseier D-203 (leieboer) f) Styrevedtak på utkastelse av leieboer (Andelseier er informert) g) Leieboer på vei ut (1.juni) Vedtak: Styret opprettholder utkastelsesvedtaket. USBL bes innkreve egenandelen på 6000kr fra andelseier D-203.

5 Eventuelt - informasjon a) Montert metallfester og system-hengelåser på boddører mellom 5D og 5B. b) Oslo Kommune, plan og bygning: Bytting av H-nr er nesten umulig. Ingen sammenheng mellom H-nr og interne leilighetsnummer. c) Vedtektene (utlevert) d) Luftfoto av borettslaget og bakgården (utlevert) e) Skriv fra USBL: Verdt å vite for styremedlemmer 2011 (digital, epost) Økonomi - Borettslaget Vannskade, forsikringssak, ikke oppgjort (sameiet) Styrevedtak 2010 på flytting av dørlås ytterdør 5D (venter på anbud fra AkerLås) Saker på vent a) Reseksjonering b) Montering av stengventil for deling av vannsystemet i bygget c) Rengjøring og beising av alle terrassegulvene Informasjon fra Bakgården a) Stallen (Trondheimsveien 5F) bruksendres til 2 leiligheter og vil bli solgt (Resepsjon flyttes til 1etg Tårnhuset) b) Bakgården forventes ferdig innen 1 juli c) Opprettes egen juridisk avtale om ansvar, investering og vedlikehold a. Utbedring av gjerdet mot Akerselva og port mot Lakkegaten b. Asfalt ++ foran Heimdalsgata inngang Lakkegaten og gasstanken c. Gress bak Lamellhuset d. Sykkelstativer (200 stk) e. Tak over renovasjonskontainerne f. Fjerne asfalt, legge ny membran og asfalt i hjørnet mot lager Rimi g. Tak over papirkontainerne h. Vaktmestertjenester, strøm, beplantning osv ikke avklart i. Fordelingsnøkkel utgifter ikke avklart d) Møte hver mandag frem til ferdigstillelse e) Høytrykkspyler er anskaffet f) Venter på tilbud på beising av skråplattingen Informasjon fra Sameiet a) Gitterporten endelig på plass b) Venter på tilbud på beising av veggen foran viftene til Rimi c) Branndør inn til SüdØst fra baktrapp monteres onsdag d) Brann på SüdØst a. Startet i ventilasjonsrørene fra kjøkkenet. Rengjøring vifteanlegget b. Vedlikehold/inspeksjonsstige bestilt

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 02-2012 DATO: 19.mar 2012 TILSTEDE: AC, DL, HB og KAA MELDT AVBUD: AS IKKE MØTT: Sak 85. Regnskapet 2011 Styret har mottatt (revisor) revidert

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Org.nr: 951 194 824, tilknyttet Bate Boligbyggelag. Vedtekter er sist revidert av styret Mai 2015 jfr. generalforsamlingsvedtak pr 2015. www.solsletta.no INNHOLD

Detaljer

VEDTEKTER BJERKEDALEN BORETTSLAG

VEDTEKTER BJERKEDALEN BORETTSLAG VEDTEKTER BJERKEDALEN BORETTSLAG Bjerkedalen borettslag, tidligere Økernbråten borettslag II AL konstituert 13. juni 1957, opprinnelig registrert 10. juli 1957. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 13.

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Stig borettslag org nr 848 531 952. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Stig borettslag org nr 848 531 952 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.april 1954, med senere endringer og sist endret den 3. mai 2011 1 Innledende

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2013 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2013 GENERALFORSAMLINGEN 2013 Borettslagets generalforsamling ble avholdt mandag 3. juni i Haugerud kirke. Foruten de obligatoriske årsmøtesakene

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr-2011-05 110521. Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España

]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt. Rundskriv R-skr-2011-05 110521. Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España ]tüw Ç YÉçt UÄtÇvt Jardin Foya Blanca, Urb. Foya Blanca, E-03580 Alfaz del Pi, (Alicante), España Rundskriv R-skr-2011-05 110521 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tilbud om dusj... 2 2. Informasjon og kommunikasjon...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer