STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5"

Transkript

1 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE DATO: 19.mar 2012 TILSTEDE: AC, DL, HB og KAA MELDT AVBUD: AS IKKE MØTT: Sak 85. Regnskapet 2011 Styret har mottatt (revisor) revidert regnskap 2011 fra USBL. Regnskapet viser et overskudd på kr. Styreleder redegjorde for regnskapet. Se også styrets innstilling til saker til generalforsamlingen. RESULTATREGNSKAP Driftskostnader Energikostnader har etterslep på fra 2010 Kommunale avgifter fra 4 termin mangler (43 000) Akershave skylder , Sameiet 467 Årsresultat Se eget forslag BALANSE Resistanser felleskost. Summen av hva andelseierne skylder borettslaget Kundefordringer Summen av hva firma og lignende skylder borettslaget Andre kortsiktige ford. Forliksavtalen Stormselskapet ( ) + snøfreser (5 000) Annen kortsiktig gjeld Renter som forfaller 1/1 neste regnskapsår Note Honorarkostnader øvrige (megler salg andel 99) 6720 Juridiske honorarer (viderefaktureres Akershave) Note Kontormaskiner ( høytrykkspyler, oppslagstavler osv) Note Vedl bygg (postkassene, gulvbelegg+fliser, strømuttak inng.) 6613 Vedl parkplass og grønt (askebeger) 6621 Vedl teknisk anlegg =ventilasjon) 6691 Vedl egeneide leiligheter (boligstyling 99) Note Andre kostnader (Forliksavtale ifm bodene + advokatutgifter) Resistanser felleskostnader Reelt er kr (3,9% av inntjeningen) Totalen Tidligere eier andl Vaktmester Andersen fra Andelseier, dårlig betaler (tvangssalg på kr) Dette gir oss et dårlig omdømme. Trenden er negativ oppadgående 4-5% er sett på som bekymringsfullt Vi har i dag over 8%... Kundefordringer Totalen Tapsføring Det reelle beløpet Vedtak: Styret stiller seg bak regnskapet og vil legge regnskapet frem for godkjennelse på generalforsamlingen.

2 Sak 86. Styregodtgjørelse 2011 AC og KAA har utarbeidet et forslag til fordeling av styregodtgjørelsen. Forslaget har vært sent ut på mail etter siste styremøte. Alle har gitt sitt tilsagn til fordelingen KAA: kr, AC: kr, DL: kr, HB kr og AS kr. Vedtak: : Styret stiller seg bak fordelingen og vil legge årsmeldingen frem for godkjennelse på generalforsamlingen. Sak 87. Årsmelding 2011 Styreleder presenterte årsmeldingen. 1.del er utarbeidet av USBL, 2.del av styret Vedtak: Styret stiller seg bak årsmeldingen og vil legge årsmeldingen frem for godkjennelse på generalforsamlingen. Sak 88. Budsjett 2012 Styreleder presenterte revidert budsjett for Budsjettet tar hensyn til forbruket 2012 og styrets forslag til vedlikehold i Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter (heisfond) Vaktmesteravtale Sameiet Kabel-TV Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Foretningsførerhonorar Andre honorarer Forsikringspremier 2000 Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Vedtak: Styret stiller seg bak budsjettet og vil presentere budsjettet for generalforsamlingen. Sak 89. Saker til generalforsamlingen 2012 Styret har utarbeidet flere saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Styret har også mottatt 3 saker fra andelseierne. Et par av sakene til styret ble først etter møtet sent ut på epost til alle i styret av styreleder. Dette skyldes innspill på økonomisaker fra USBL. Ingen av styrets medlemmer har uttrykt skepsis eller kommentarer/merknader til disse sakene. Samtlige saker er listet nedenfor: Private dørmatter i ganger og korridorer Vaskefirmaet påpeker at private matter i ganger og korridorer medfører at vaskefirmaet ikke får vasket hele sitt ansvarsområde. Mattene inneholder også mye støv og skitt som etter vasken spres ut igjen i nærområdet til matten. Styret påpeker at også alt annet som ligger utenfor den enkelte andelseiers leilighet skaper tilsvarende problemer (barnevogner, sykler, aviser, sko, søppelposer osv) Utdrag fra husordensreglene 3.1 Trappeoppganger og korridorer Sykkel og barnevogn skal ikke settes på uvedkommende steder, som for eksempel i trappeoppgangene eller i korridorene. Det ikke er tillatt å oppbevare dørmatter, sko, barnevogner, sykler, blomster osv utenfor egen leilighet. Dette er til hinder for andre beboere og medfører dårligere vask av området. I tillegg kan det også være til hinder i forbindelse med en eventuell brannevakuering.

3 Slikt utstyr vil bli fjernet på andelseierens eget ansvar og risiko. Borettslaget henstiller våre andelseiere til å ta inn aviser hver dag. Videre henstilles det til å oppbevare eget utstyr inne i egen leilighet eller i kjellerbodene. Husordensreglene oppdateres med: 3.1 Trappeoppgang og korridorer Sykkel og barnevogn skal ikke settes på uvedkommende steder, som for eksempel i trappeoppgangene eller i korridorene. Dette gjelder også private dørmatter, sko, bager, møbler osv. Andelseiere som har abonnement på aviser levert på døren, oppfordres til å kontakte styret for veiledning i montering av avisholder. Enhetlig merking av postkassene Det er stor utskiftning av beboere i borettslaget, og posten har flere ganger påpekt at merkingen av postkasser er meget mangelfull og uoversiktlig i vårt borettslag. Postkassene er noe av det første andelseiere og gjester ser når de kommer innenfor ytterdøren. Dagens rot, klisterlapper osv sender et tydelig signal på at her er det ingen som bryr seg Styret har innhentet tilbud fra leverandør som leverer postkassemerking på dagen. Pris pr skilt inkl porto og mva: kr 100,- Borettslaget har enhetlig merking av postkassene i inngangspartiet. Styret pålegges å utarbeide enkle rutiner og oppdatere husordensreglene. Utgiftene til skilt belastes andelseier. Forbud mot reklameutlevering foran leilighetene i Borettslaget Trondheimsveien5. Med jevne mellomrom legges det reklame foran dørene inn til andelseiernes leiligheter. Dette skaper mye irritasjon og ekstra arbeid både for andelseier og vaktmester. Veldig mange andelseiere har også informert Posten om at de IKKE ønsker reklame (slik merking er montert på postkassene) Det er ikke tillatt med reklameutlevering eller gratis aviser foran leilighetene i Borettslaget Trondheimsveien5. All reklame/gratis aviser skal KUN leveres via postkassene i inngangspartiene. Styret pålegges å informere de store reklamedistributørene i Oslo (Posten, Aftenposten osv). Tilbakebetaling andelseiere, for mye innbetalt kapitalkostnader Regnskapet for 2011 gav et overskudd på kr ,- mens 2010 gav et underskudd på kr ,-. Styret er overrasket over de store forskjellene fra år til år, og har derfor gjennomgått regnskapene for 2010 og 2011 for å se nærmere på hva som skaper overskudd/underskudd. Regnskapet skiller ikke mellom driftskostnader og kapitalkostnader. Med kapitalkostnader menes her renter på felleslån. Ved å skille ut overnevnte viser de siste 2 regnskapene finner styret følgende tall: Total overskudd Driftskostnader Kapitalkostnader Sagt med andre ord: Andelseierne innbetalte totalt sett kr ,- for lite i 2010 til dekning av løpende renter, mens de året etterpå innbetalte kr ,- for mye. Begge årene sett under ett: Andelseierne har innbetalt kr ,- for mye til dekning av løpende renter på felleslånet. Styret synes det er feil at denne typen innbetalinger, skal gå inn i driften av borettslaget og ønsker derfor å tilbakeføre andelseierne disse innbetalingene i sin helhet. Fordeling av for mye innbetalt kan gjøres på følgende måte. 1) Regne ut forholdet mellom den enkelte andelseiers del av felleslånet (teller) og det totale lånet (nevner) 2) Multiplisere dette forholdet med det for mye innbetalte beløp (kr ,-)

4 3) Ta hensyn til at de som har kjøpt i 2011, kun får refundert for de måneder de har betalt felleskostnader. Eksempel Det totale lånet er på kr ,- En andelseier har kr ,- av dette lånet Forholdet blir dermed 0,011630, som multipliseres med kr ,- = kr 4 230,- Denne andelseieren kjøpte andelen 1 aug 2011: dvs har betalt 6 av 12 måneder Totalt tilbakebetaling blir dermed 4230/12*6 =kr 2 115,- (styret vil under generalforsamlingen gi ytterligere forklaringer). Styret gis fullmakt til å tilbakeføre til andelseierne inntil kr ,-. Som utregningsmetode nyttes forholdet mellom det totale felles lånet og den enkeltes andelseiers del av lånet, multiplisert med det totale tilbakebetalingsbeløpet. Styret skal ta hensyn til antall måneder i 2011 den enkelte andelseier har betalt felleskostnader. Tapsføring av manglende innbetaling av kundefordringer I Borettslagets regnskapsfører ved USBL har informert styret at regnskapet inneholder i dag en regnskapskonto 1500 med navn kundefordringer tidligere forretningsfører (OBF). Det totale beløpet er kr ,50. På grunn av mangelfull informasjon har det ikke vært mulig å oppspore hvem denne restansen tilhører. Regnskapsfører anser det derfor som korrekt å tapsføre dette beløpet i Styret støtter regnskapsfører USBL. Utestående kundefordringer fra tidligere forretningsfører på kr ,50 tapsførers i Tapsføring av manglende innbetaling av kundefordringer II Borettslagets regnskap har i dag en utestående kundefordring på Vaktmester Andersen AS tilbake til Fordringen er på kr ,-. Tidligere styret og tidligere styreleder har prøvd flere ganger å innkreve pengene. Det er også benyttet advokat, uten hell. Utestående kundefordringer til Vaktmester Andersen AS på kr ,- tapsførers i Tapsføring av manglende innbetaling av kapital- og felleskostnader I 2009 ble andel 99 tvangssolgt, grunnet andelseierens manglende mulighet til å betjene løpende månedlige kostnader. Borettslaget overtok leiligheten, og gjennomførte utleie i ca 2 år før andelen ble solgt høsten Da borettslaget overtok andelen var utestående fordringer på tidligere andelseier på kr ,93. Styret har undersøkt muligheten å få disse pengene fra tidligere andelseier, men er anbefalt å tapsføre kravet. En mulighet kan være inkasso, men dersom tidligere eier ikke har likviditet, vil borettslaget måtte dekke alle utgiftene til inkassoselskapet. Utestående kapital- og felleskostnader fra tidligere eier andel 99, på kr ,93 tapsføres i Borettslagets reaksjoner mot andelseiere som gjennomfører bruksoverlating uten innhentet godkjennelse jamf borettslagsloven, borettslagets vedtekter og husordensregler. Generalforsamlingen 2011 påla styret å rydde opp i uhjemlet bruksoverlating. Styret har jobbet mye med disse problemstillingene og har sammen med de enkelte andelseiere ryddet opp og fått registrert bruksoverlatingen ihht bestemmelsene. Dessverre gjenstår det enda noen andelseiere (37, 47, 52, 92 og 100), som enten ikke svarer på henvendelser, eller som nekter på å lever søknad om bruksoverlating. Styret har ingen mulighet til å gjøre annet enn å henvende oss til de aktuelle andelseierne. Generalforsamlingens kan pålegge styret å følge opp at USBL starter prosessen med tvangssalg av nevnte andeler, dersom de fremdeles ikke vil søke om bruksoverlating. Styret pålegges å følge opp at USBL gjør et siste forsøk overfor de andelseiere som enda ikke har offisielt registrert sin bruksoverlating av egen andel. Styret pålegges, om nødvendig, å starte prosessen for tvangssalg av nevnte andeler.

5 Grillterrassen Forslag fra andel 89: Pga økende bruk og bråk på nattestid på "grillterrassen" foreslås følgende: a) Grill terrassen stenges, og kan kun brukes ved utlevert nøkkel av styret. b) Ingen bruk av grillterrassen etter kl på Mandag-Torsdag. Ingen bruk av grillterrassen etter kl på Fredag og Lørdag Ingen bruk av grillterrassen på helligdager/søndager c) Depositum økes til 2000 kroner som mistes ved klage på bråk eller dårlig renhold d) Styret må også utrede hva slags isolering det er til naboene under "grillterrassen", samt se på brannteknisk sikkerhet ved å ha en grill montert på tregulv/tjærepapp. Styrets kommentarer: Styret har stengt grillterrassen for all bruk frem til generalforsamlingen. Styret anbefaler at generalforsamlingen tar problemstillingene rundt grillterrassen alvorlig. Grillterrassen fremheves i alle salgsprospektene, og av alle meglere. Borettslaget må sammen finne gode løsninger som gir muligheter for alle, både brukere av grillterrassen, og beboerne i etasjen under. Styret vil på generalforsamlingen legge frem forslag til løsning, inkludert fremdriftsplan og stipulerte utgifter. Borettslaget må påregne relativt store utgifter ifm en fullverdig oppgradering. Styrets forslag til vedtak: Grillterrassen holdes stengt inntil nødvendige oppgraderinger er gjennomført. Etter oppgradering gjenåpnes terrassen for bruk iht husordensreglene. Depositum opprettholdes på 1000kr. Postkassene Forslag fra andel 89: Det har vært gjentatte tilfeller av at uvedkommende har vært i postkassen i løpet av den siste tiden. Styret sikret postkassene for en tid tilbake, men uvedkommende har fått tilgang til postkassene og tatt post etter dette. Slik det er nå, så er det veldig mye slark i lås/beslag som sikrer postkassene og veldig lett å få tilgang til postkassene. Mitt forslag er: Sikre postkassene bedre mot uvedkommende. Bytte ut postkassene, eller se på annen låseanordning. Styrets kommentarer: Styret er bekymret for all hærverk og postkasseinnbrudd i vårt borettslag. Etter oppgraderingene av postkassene våren 2011 har vi ikke hatt problemer før nå i Styret er kjent med minst 2 innbrudd, ett i februar og ett 12mars kl Siste gang er også registrert på overvåkningskameraene. Låsen på ytterdøren ble samtidig ødelagt. Styret oppfordrer alle til å tømme postkassen hver dag. Styret er kjent med at bytte av postkassene vil påføre borettslaget store utgifter. Styret er av den oppfatning at det ikke er mulig å sikre postkassene 100%. Styret anbefaler at det utredes muligheter for en ekstra låseanordning som monteres oppå postkassene og som har en metallarm som legges på utsiden av fjorårets forsterkning. Denne armen skal hindre muligheten for å bryte opp postkassene, uten å gjøre større ødeleggelser Styrets forslag til vedtak: Styret pålegges å utrede og om økonomisk forsvarlig montere ytterlige forsterkninger på postkassene i 5D. Retningslinjer for klagebehandling Forslag fra andel 89: Styret må lage retningslinjer på behandling av klager (Hvor lang tid det styret skal bruke på å behandle klager) og tilbakemeldinger til klager, samt med referat fra styremøtet slik at klager vet at klage er protokollført. Styrets kommentarer: Styret er klar over at dagens behandling at klager ikke er tilfredsstillende. Styret har heller ikke skriftlige retningslinjer for klagebehandling.

6 Styret vil under generalforsamlingen legge frem nye rutiner for klagebehandling. Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets nye retningslinjer for klagebehandling. Vedtak: Styret stiller seg bak egne forslag og egen kommentarer på forslagene til andelseier og vil legge sakene frem for godkjennelse på generalforsamlingen. Sak 90. Valg 2012 På generalforsamlingen 2011 ble følgende valg gjort: Leder: Kjetil Andreas Andersen er valgt for 2 år, frem til 2013 Medlemmer til styret: Anne Cathrine Christophersen er valgt for 2 år, frem til 2013 Hans Brenna er valgt for 2 år, frem til 2013 Varamedlemmer: Dagfinn Lie og Ingrid Håland (begge valgt for 1 år) Anna Maria Dornell Sørum ble også valgt for 2 år, men har ønsket å tre ut av styret. Monika Radovanovic går ut av styret, etter fullført 2 år. Lars Gjemble og Kari-Anne Eriksen ble valgt inn i valgkomiteen for 1 år. Stillinger på valg i 2012: Valg av 2 medlemmer til styret (2år) Valg av 2 varamedlemmer til styret (1år) Valg av Valgkomite (1år) Vedtak: Styret informerer valgkomiteen og henstiller denne til å fremlegge sin innstilling på generalforsamlingen. Sak 91. Klage fra andel 89 - Grillterrassen Styret har mottatt flere klager fra andel 89 siste 6 måneder, alle vedr bråk på grillterrassen. Styret har brukt mye tid på å motivere brukerne av terrassen til å vise hensyn, men dette synes ikke å ha vært nok. Styreleder har vært på befaring i andelseierens leilighet og selv følt på kroppen, hans problemstilling. Styret tar hans klager meget alvorlig og har startet arbeidet med å utrede mulige løsninger. Vedtak: Styret vil legge frem mulige løsninger for behandling og vedtak på generalforsamlingen.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks 1 Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag

Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag 1 Maridalsveien 64 Borettslag Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag 1 Måltrostskogen Borettslag Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer