Måltidets mange funksjoner. Måltider gjennom dagen. Måltidsrytmen - viktigere enn du tror. Frokost. Tips til en god frokost

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måltidets mange funksjoner. Måltider gjennom dagen. Måltidsrytmen - viktigere enn du tror. Frokost. Tips til en god frokost"

Transkript

1 Måltidets mange funksjoner Måltider er viktige både til hv erdags og fest Mat er mer enn næringsstoffer Variasjon erv iktig og riktig «Måltid et er en øvel se i å vi se omso rg for hverandre» Måltidsrytmen - viktigere enn du tror Bedre konsentrasjonsevne Mindre sultf ølelse Økt f orbrenning Mer ov erskudd og bedre humør Mindre lagring av f ettvev Stabilt blodsukker Måltider gjennom dagen Frokost % Lunsj % Middag % Mellom- og kv eldsmåltider % «Matvaner et ableres tidlig, og tas med inn i voksenlivet. Sørg for at det blir gode van er!» Frokost Tips til en god frokost Dagens v iktigste måltid Breakf ast å bryte fasten Spis i løpet av en time «Prø v å la fro kosten bli et rolig og hyggelig måltid» Grov t brød Myk margarin Halvfete eller magre oster Magert kjøttpålegg Egg Fiskepålegg Frukt og grønnsaker Kornblandinger eller havregrøt Skummet, ekstra lett eller lettmelk eller juice 1

2 Lunsj Grov e kornprodukter Frukt og grønnsaker Noe proteinrikt Egg Halvfet ost Fiskepålegg Magert kjøttpålegg Velg sunt i kantinen! Matpakke - en smart norsk tradisjon Brødskiv er med pålegg Melk Frukt og grønt Varier med salat, omelett, pastasalat, middagsrester, wraps eller kornblanding i en boks. Middag Forsyn deg smart Tradisjonelt eneste varme måltid Gir rom f or store variasjoner i kostholdet Pass på tallerkenstørrelsen Les ingrediensliste og næringsinnhold 1/3 grønnsaker gir vitaminer, mineraler, fiber og antioksidanter 1/3 magert kjøtt, fisk eller egg gir protein 1/3 poteter, ris, pasta eller brød gir karbohydrater og fiber Litt saus med lite fett En smart tallerken Mellommåltider - som metter litt Slangeagurk og cherrytomater medkesamdip «Rett-i-koppen-suppe» med grovt rundstykke Lettyoghurt medf rukt Knekkebrød og knaskerøtter Banan 2

3 Mellommåltider - som metter litt lenger Lev vel - kostråd for alle Brød med pålegg Grov e pizzasnurrer Pitapizza Porsjonsomelett Hav regrøt Smoothie Müsli med nøtter, rosiner og lettmelk Gå f or grovt 5 om dagen Spis fisk og sjømat Velg magert Bruk mindre salt og sukker Husk daglig tilskudd av tran Drikk vann som tørstedrikk Brød og korn Beste kilde til karbohydrater og fiber God kilde til jern, selen, B-v itaminer ogv itamin E Of te lavt fettinnhold Velg brød med mer enn 50 % sammalt mel Melk og meieriprodukter Beste kilde til kalsium Inneholder ti vitaminer og mineraler kroppen trenger hver dag Protein av god kvalitet 3 porsjoner med meieriprodukter hv er dag sikrer kalsiuminntaket Velg magrev arianter til hverdags Frukt og grønt Beste kilde tilv itamin C Gir også andre antioksidanter, mineraler ogf iber 5 om dagen gir store helsegev inster Når tilgjengelig og oppkuttet spiser man dobbelt så mye Kjøtt Beste kilde til protein God kilde til jern med høy utnyttelsesgrad Jo rødere kjøtt desto mer jern Gir lite energi og mange andre viktige næringsstoffer som B 6, B 12 og sink Velg renskåret kjøtt som gir lite fett 3

4 Egg og hvitt kjøtt Sjømat Egg gir protein med sv ært godkv alitet 1 egg gir 1 m g jern og en del v itam in D har liten betydning for kolesterol i blodet Hv itt kjøtt gir protein med god kvalitet brystfilet inneholder lite fett mye umettet fett gir B-vitaminer og jern Omf atterf isk, skjell og krepsdy r Gir en rekke næringsstoffer blant annet vitamin D, B 12, jod og selen Protein av god kvalitet Verdif ullt f ett essensielle omega-3 fettsyrer fettløselige vitaminer Velg egg og hv itt kjøtt ofte Hva påvirker våre matvarevalg? Velg sunt med Nøkkelhullet Tid og økonomi Kultur og tradisjon Kunnskap, eller mangel Livssyn og etikk på kunnskap Reklame og media Alder, kjønn og utdanning Kvalitet og Livsstil og vaner matvaresikkerhet Dagsform og gjøremål Sykdom og helse Familiesituasjon og forventninger Tilgjengelighet og utvalg i butikken Status og bosted Matens utseende, smak og lukt Felles nordisk merkeordning Setter grenserf or innhold av fett, sukker, salt og/eller fiber Utløser krav om merking av næringsinnhold Friv illig f or matprodusentene å bruke Kan bare brukes på matvarer som erv iktige i et sunt kosthold De beste næringsstoffene får du fra maten! Energigivende næringsstoffer I 2007 brukte nordmenn 3 milliarder på kosttilskudd Eneste anbef alte kosttilskudd er tran! Nærings st of fer Karbohy dr ater Kostfiber Funksj oner Viktig for f or døyels en Gode ki lder Brød o g ko rnp rod ukte r, p otet er, frukt, grønns akerog sukrede matva rer Grønnsak er, poteter, grove brød og ko rnp rod ukte r Protein Kjøtt og fisk, brødog Er bygg ema teri ale kornprodukter, melk, ost og egg Mat inneholder både kjente og ukjente næringsstoffer i naturligf orm. Samspillet mellom disse kan bety merf or helse og velv ære enn hva vi vet i dag. Å spise variert er en enkel helsef orsikring Fett Umette t fet t Mette t fet t Indust rielt t rans fett, Fettl øslige vi tami ner og nødv endig e fe ttsyr er Fettl øslige vi tami ner og nødv endig e fe ttsyr er Fettl øslige vi tami ner Allefete matv arer Oljer, fetfisk, kjøtt av kylling, kalkun o g svin Fete mei eriprodukter, smør og mar garin, fet e kjøttpr oduk ter, kjeks og k ake r Kjeks og kj øpek aker, sna cks, (ofte kalt delvis herdet mikropopcorn oggj enbruk av vegeta bilsk fe tt) frityrolj er. 4

5 Vitaminer Enkelte mineraler og vann Nærings st of fer Fu n ksj o ner Gode ki lder Nærings st of fer Funksj oner Gode ki lder Vitamin A Viktigfor øyet s funksjon Gulrot og andregrønnsak er, Kalsium Viktigforskj elett, tenner, muskler Alle meieri pro dukt er, gr ønn e Nødve ndig f or v ekst o g ut vikling mar garin, sm ør, leve r og og ne rvesys tem et grønnsak er ognøtt er leverp ostei Jern Til r øde blodle gem er s om Brød o g ko rnp rod ukte r, kj øtt, Vitamin B-g ru ppen Inngå r i e nzym er s om er Grønne grønns aker, brød og trans port ere r ok syge n til alle leverp osteie r o g po tete r nødv endig for nedbry tning av kornprodukter, melk, ost, kj øtt, cellene karbo hyd rate r, f ett o g pr otei n fisk og e gg Vann Viktigforf ordøyels en ogt rans port Drikkevarer. Defleste matv arer Folat Reduserer risiko for Grønne grønns aker, sitrusfrukter, av næring sstoff er i k rop pen innehol der ogs å my e va nn nevral rø rsde fekte r h os fos ter brødog kornproduk ter Vitamin C Fruk t, bær, grønns akerog pot Viktigforc eter eller ogv ev, ogfor opptak av jern Vitamin D Nødvendigf or at kroppensk al Tran, fetfisk, fiskelever, margari n utnytte kalsium og sm ør (sollys er også en god kilde) Vitamin E Viktigforc eller ogv ev Grø nnsak er, br ød o g kornp rod ukte r, n øtt er o g olje Vitamin K Viktigfor blodets ev netil å Grø nnsak er, ost koagul ere (st ørkn e) Blodsukker 30 gode grunner til 30 minutter Vekt og helse: BMI Vekt og helse: Livvidde KMI på norsk (kroppsmasseindeks) Kan v ære misv isende i v urdering av enkeltpersoner BMI Under 18,5 18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9 Over 40 Undervekt Normalvekt Overvekt,med noe risiko for en del sykdommer Fedme grad 1,øktrisiko for mange sykdommer Fedme grad 2,særlig økt risiko for mange sykdommer Fedme grad 3,ekstremfedme med sværthøy risiko for mange sykdommer Stor livvidde gir økt risiko for ulike folkesykdommer Beste måleparameter Livvidde Kvinner Menn Økt risiko 80 cm 94 cm Tiltak 88 cm 102 cm 5

6 Vekt og helse: Kroppsfasong Sammenheng mellom kosthold, aktivitet og folkesykdommer Påv irker sykdomsrisiko Pæref orm er snilleste form for overv ekt Eplef orm gir høy ere risiko for høyt kolesterol og blodtrykk, hjerte-sykdom og diabetes ty pe 2 «D et alle r bes te e r å unngå ov er v ekt med sunn e m at- og mosjon sv ane r!» Syk dom For lit e For m ye Hjerteinf arkt feit fisk/o me ga- 3 fett syre r, umett et f ett, fysis k aktivit et mette t fet t, tr ansf ett, koleste rol Høyt blo dtry kk frukt og g rø nt, fysisk aktivit et salt Kreft ener gi/en ergit ett mat, salt, alko hol, rø dt kjø tt*, bear beid ede kj øttv are r* Overvek t ener gi/en ergit ett mat, sukker holdig drikk e Diabetes type 2 ener gi/en ergit ett mat, mette t fet t Benskjør het vitamin D, kalsiu m, alkohol Ove rve kt/f ed me ø ke r ri siko en fo r hjer tei nfa rkt, h øyt bl odt ryk k, k ref t o g diab et es t yp e 2. Utviklingen i norsk kosthold Utviklingen i brusforbruket En halv liter su kk erholdig brus/ saft inneholde r 2 5 suk k erbite r! Kilde: Utvikli ng en i n ors k k ost hold Visste du at - om helsetrender Helsetrenden har truffet ungdommen, og hele 48 % er interessert i helseriktig kosthold 82 % av befolkningen er opptatt av å begrense sitt sukkerf orbruk Flere er nå like opptatt av ernæringsf aktoren som at maten skal være velsmakende Kilde: S yn ova te S pise fak ta Kilde: Utvikli ng en i n ors k k ost hold Visste du at - om måltider 9 av 10 frokos ter s pis es hjemme Matpakken hol der posisjonen som den vi ktigste l unsjmenyen og hal vparten spis er nistemat på j obb/s kol e Ungdom s piser gjer ne lunsj i kantine, men flertallet s piser matpakke Hverdagsmi ddagen i nntas s enere på kvelden og andelen s om s pis er før kl 17 er reduser t fr a 71 % i 1997 til 62 % i % oppgir at de spis er varm middag hjemme daglig Kilde: S yn ova te S pise fak ta

7 Vel bekomme! En brosjyre i samarbeid mellom 7

Måltidets mange funksjoner

Måltidets mange funksjoner Måltidets mange funksjoner Måltider er viktige både til hverdags og fest Mat er mer enn næringsstoffer Variasjon er viktig og riktig «Måltidet er en øvelse i å vise omsorg for hverandre» Måltidsrytmen

Detaljer

Måltidets mange funksjoner

Måltidets mange funksjoner Måltidets mange funksjoner Måltider er viktige både til hverdags og fest Mat er mer enn næringsstoffer Variasjon er viktig og riktig «Måltidet er en øvelse i å vise omsorg for hverandre» Måltidsrytmen

Detaljer

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den.

For ti år siden kom den første utgaven av Måltidsbrosjyren. Den gangen var det fire kontorer som samarbeidet om den. Denne presentasjonen bygger på brosjyren Måltidet en verdi å ta vare på. Her får du praktiske råd om dagens ulike måltider, om de ulike matvaregruppene, og hvilke næringsstoffer du finner i hvilke matvarer.

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr.

Vel bekomme! «Din mat skal være din medisin og din medisin skal være din mat» Hippokrates 460 377 f. Kr. Vel bekomme! Mat og måltider er sentralt for alle, både i hverdagen, i helger og under høytider. Siden det er flest hverdager, er det spesielt viktig å se på dem dersom du vil leve sunnere: Hva spiser

Detaljer

Husk a t t må m lt l i t d i er r MÅ M PLAN A LEGG G E G S på s amm m e m må m te t som m t r t e r nin i g!

Husk a t t må m lt l i t d i er r MÅ M PLAN A LEGG G E G S på s amm m e m må m te t som m t r t e r nin i g! Tema Kosthold for dansere Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett, 2012 Anu Koivisto Klinisk ernæringsfysiolog Hverdagskost Generelle behov Hva er et godt kosthold for dansere? Hva bør jeg spise?

Detaljer

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Ernæring for idrettsutøvere Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Velg sunt på idrettsarenaen Det er ikke lett å spise sunt når det ikke finnes alternativer

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Mari Manger Olympiatoppen Vest-Norge

Mari Manger Olympiatoppen Vest-Norge Kosthold for RG Mari Manger Olympiatoppen Vest-Norge Trene lenger, mer og hardere Restitusjon: Kosthold Væske Søvn Komme seg raskere etter trening Bedre konsentrasjon Godt immunforsvar Bedre helse Kondis

Detaljer

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no

Nasjonale kostholdsanbefalinger. Guro.smedshaug@helsedir.no Nasjonale kostholdsanbefalinger Guro.smedshaug@helsedir.no Hva betyr mat for deg? Hvorfor spiser vi? - Biologisk betydning - Fokus på matens innhold - Fremme helse/forebygge sykdom - Kulturell betydning

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Kosthold etter transplantasjonen Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Liv Førli, Rikshospitalet 2003

Kosthold etter transplantasjonen Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Liv Førli, Rikshospitalet 2003 Kosthold etter transplantasjonen Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Liv Førli, Rikshospitalet 2003 Hvor mye næring og energi vi trenger er individuelt og avgjøres av sammenhengen mellom den enkeltes

Detaljer

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff Kosthold og trening Trening øker behovet for energi generelt, karbohydrater, protein, væske og jern (spesielt for jenter/kvinner som menstruerer). Det aller viktigste for at kroppen skal kunne trene mye

Detaljer

09.10.2010 MATEN ER VIKTIG FOR HELE KROPPEN! DU ER DET DU SPISER! HVOR MYE MAT TRENGER KROPPEN DIN? SKAL DU SVØMME BRA,

09.10.2010 MATEN ER VIKTIG FOR HELE KROPPEN! DU ER DET DU SPISER! HVOR MYE MAT TRENGER KROPPEN DIN? SKAL DU SVØMME BRA, SKAL DU SVØMME BRA, MÅ DU SPISE BRA MAT HVER DAG! BETYDNING AV RIKTIG ERNÆRING FOR AKTIVE MENNESKER Lise von Krogh, Ernæringsfysiolog, von Krogh Ernæring copyright von Krogh Ernæring wwww.vonkrogh.net

Detaljer

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Dette er et undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere som tar for seg mange ulike temaer innen idrettsernæring. Tanken er at du som lærer/trener/foreldre

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthold

Fysisk aktivitet og kosthold Fysisk aktivitet og kosthold - sunt kosthold og aktiv livsstil Fysiolog Pia Mørk Andreassen Hva skal jeg snakke om? Kostholdets betydning, fysisk og psykisk velvære Måltidsmønster Næringsstoffer Væske

Detaljer

Kosthold. - for unge idrettsutøvere. Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen

Kosthold. - for unge idrettsutøvere. Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen Kosthold - for unge idrettsutøvere Utarbeidet av ernæringsavdelingen ved Olympiatoppen Rebekka og Martin Dette er Rebekka og Martin. De er unge idrettsutøvere som driver med langrenn og fotball. De har

Detaljer

Fakta Måltidene. Innhold. brød og korn til alle måltider blodsukker frokost og skolemat mellommåltid og middag turmat leken hverdag

Fakta Måltidene. Innhold. brød og korn til alle måltider blodsukker frokost og skolemat mellommåltid og middag turmat leken hverdag Innhold brød og korn til alle måltider blodsukker frokost og skolemat mellommåltid og middag turmat leken hverdag Brød og korn til alle måltider Mat og måltider Mat og måltider er viktig for alle mennesker.

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Sunt kosthold ved overvekt og fedme

Sunt kosthold ved overvekt og fedme Sunt kosthold ved overvekt og fedme Myter og fakta Hanne Reiersen Revheim Klinisk ernæringsfysiolog HABU, BUK STHF Tema 1. Overvekt og fedme 2. Sunne og gode matvarevalg 3. Sunt kosthold i hverdagen Overvekt

Detaljer

SUNT KOSTHOLD OG ERNÆRING I HVERDAGEN HENRIETTE WALAAS LINDVIG KREFTFORENINGEN 25. MAI 2014

SUNT KOSTHOLD OG ERNÆRING I HVERDAGEN HENRIETTE WALAAS LINDVIG KREFTFORENINGEN 25. MAI 2014 SUNT KOSTHOLD OG ERNÆRING I HVERDAGEN HENRIETTE WALAAS LINDVIG KREFTFORENINGEN 25. MAI 2014 Hva er ernæring? Sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse. Omfatter behovet for energi og hvordan næringsstoffene

Detaljer

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Prestér bedre med riktig kost En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har det idrettspolitiske ansvaret for all idrett i Norge. NIFs toppidrettsorgan,

Detaljer

Kosthold for optimal prestasjon! STORD 30.11.2011 Runa Spilling, Olympiatoppen Vest-Norge

Kosthold for optimal prestasjon! STORD 30.11.2011 Runa Spilling, Olympiatoppen Vest-Norge Kosthold for optimal prestasjon! STORD 30.11.2011 Runa Spilling, Olympiatoppen Vest-Norge Hvorfor fokusere på kosten? Økt fysisk arbeidskapasitet - Lenger, mer og hardere trening - Sterkere - økt utholdenhet

Detaljer

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no

www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Guro B. Smedshaug Seniorrådgiver Folkehelsedivisjonen Stavanger(gsm@helsedir.no) 9.Januar 2012 13.01.2012 1 Disposisjon Litt om Helsedirektoratet Litt om den

Detaljer

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007 Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007 Kostholdets betydning Det er viktig å ha et godt kosthold for å optimalisere ferdigheter og prestasjon. Restitusjon

Detaljer

Sunn og økologisk idrettsmat

Sunn og økologisk idrettsmat Sunn og økologisk idrettsmat K A R I T A N D E - N I L S E N E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G O I K O S Ø K O L O G I S K N O R G E 2 1. 0 6. 1 3 Oikos + håndball Prosjektsamarbeid Oikos + NHF RI Formål

Detaljer

Smart kosthold i forbindelse med trening. Ernæringsfysiolog Elisabeth Birkeland

Smart kosthold i forbindelse med trening. Ernæringsfysiolog Elisabeth Birkeland Smart kosthold i forbindelse med trening Ernæringsfysiolog Elisabeth Birkeland Tema Smart mat i forbindelse med trening Viktige komponenter i kostholdet Vanlige «feiler» Tips før, under og etter trening

Detaljer

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Prestér bedre med riktig kost En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har det idrettspolitiske ansvaret for all idrett i Norge. NIFs toppidrettsorgan,

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer