Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HNJ-11/ PLN / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / Storhaug bydelsutvalg 23/ Enstemmig Kommunalstyret for byutvikling / Kommunalstyret for byutvikling / Stavanger bystyre / PLAN 2400 REGULERING FOR STORHAUG SKOLEGÅRD STORHAUG BYDEL Forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan for Storhaug skolegård, Storhaug bydel, plan 2400, med plankart datert Kultur og byutvikling og reguleringsbestemmelser datert Kultur og byutvikling Sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Hva saken gjelder Kultur og byutvikling fremmer forslag til detaljert reguleringsplan, plan 2400 for Storhaug skole, Storhaug bydel. Formålet med planen er å utvide skolegården. Eksisterende skoletomt gnr/bnr 55/1094 skal utvides utover eksisterende fortau i Sandeidgata og Opheimsgata. Saken legges frem for kommunalstyret for byutvikling til førstegangsbehandling og utleggelse til offentlig ettersyn. 1.Bakgrunn Skolegården på Storhaug skole ligger under anbefalinger fra helsedirektoratet, og mangler tilleggsarealer i form av nærliggende friområder. Anbefalt størrelse på en skolegård er på 30 m² pr. elev for middelstore skoler ( elever). På bakgrunn av dette har Park og vei henvendt seg til Asplan Viak AS og fått utarbeidet en trafikkutredning for å vurdere mulighetene for utvidelse av skolegården ut på tilgrensende gater (Sandeidgata og Opheimsgata). I trafikkutredningen inngår det en vurdering av trafikale forhold ved innsnevring av sidegater, adkomstforhold, parkering og mulige tekniske løsninger av skolegården. Denne utredningen har vært bakgrunnsmateriale for detaljregulering. 1

2 2. Gjeldende planer Kommuneplan for Stavanger , vedtatt av bystyret , viser området som allmennyttig formål/barneskole og grønt spaserdrag. Planområdet inngår i Trehusbyen Stavanger. Gjeldende reguleringsplan 982 for Storhaug, vestre del. Stadfestet av fylkesmannen Planområdet er i dag regulert som offentlig undervisning (skole, universitet mv.) Estetiske retningslinjer for Trehusbyen, godkjent i bystyret , skal være retningsgivende for reguleringsplanlegging. Områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles, herunder kvartalstruktur, gateløp, parker, hageareal og verdifulle trær. Murer og gjerder utvendig belegg skal med hensyn til utforming og material valg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området. 3. Varsel om planoppstart Kunngjøring oppstart av planarbeid Planforslaget er varslet iht Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 7 uttalelser fra offentlige instanser og 3 privat merknad. Merknadene er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. Merknader fra offentlige innstanser omhandlet følgende: Merknadene handler i hovedsak om at trafikksikkerheten skal ivaretas og at det må sikres adkomst til bl.a renovasjonsbil/uttrykningskjøretøy, støyvurdering i bygge- og anleggsfasen og ved etablering av ballbinge eller miljøanlegg, grunnforurensing, universell utforming, og opparbeidelse av skolegården. Dessuten har det kommet inn opplysninger om eksisterende ledningsnett. Private merknader omhandlet følgende: Merknader fra private omhandler i hovedsak parkering, og opparbeidelse av gatene, støy fra skolegården, samt ønske om medvirkning i forhold til utarbeidelse av ny plan. 4. Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger i Storhaug bydel. Storhaug skole var den første store folkeskole som ble bygd av Stavanger kommune. Hovedbygningen stod ferdig til bruk i 1902 og den hadde plass til 869 elever. Skolen fikk et helt kvartal til rådighet, med lekeplass og et uthus. Beliggenhet og avgrensning: Eksisterende planområde er på 7435,90 m² (inkl veiareal) og omkringliggende boligområde tilhører Trehusbyen. Sandeidgata ligger mot nordvest, Hjelmelandsgata i sørvest, Opheimsgata i sørøst og Jelsagata i nordøst. Skolens uteoppholdsareal: Storhaug skole er ombygget for 380 elever, det er pr. i dag fra elever på skolen. Regnet ut fra maks elevantall på 380, blir arealet pr. elev på 7 m². Sandeidgata ligger på samme nivå som skolegården. Søndre del av Opheimsgata er skrånende med en høydeforskjell på 1.7 meter mellom gatenivå og skoleplassen, mens nordre del av Opheimsgata ligger et par trappetrinn under nivå på skoleplassen. Rundt eksisterende bygninger er terrenget planert flatt. Langs innsiden av eksisterende gjerde i Opheimsgata og Sandeidgata er det noen store trær. Det er gode solforhold på uteoppholdsarealet. 2

3 Sykkelskuret blir i dag brukt til sykkelparkering, samt til lekeapparater for de minste på skolen. For øvrig er det et klatrestativ med rutsjebane, samt et stativ med to små husker, og et stativ med en stor huske. Disse er alle plassert i områder som har sanddekke under, ellers er det asfaltunderlag på resten av skolegården. Det er en ballbinge plassert på tvers av skolegården, lengst bort fra hovedbygget. Denne er innringet av et lavt tregjerde på langsidene og litt høyere gjerde på kortsiden. Mot Sandeidgata er det satt opp et ca. 4 meter høyt nettinggjerde, for å unngå at ballene ender på gata eller i hagene til tilliggende eiendommer. Eiendomsforhold: Planområdet omfatter gnr/bnr. 55/1094 (+ veiområder eierløse, umatrikkulert). Eier av området er Stavanger kommune. Grunnforhold: Det er ikke gjort grunnundersøkelser i området. I følge Stavanger kommune v/renovasjon er det ikke noen kjente forurensede lokaliteter i området, men ved terrenginngrep må det vurderes og eventuelt undersøkes om det er forurenset grunn i området. Det ligger vann- og avløpsledninger i omkringliggende gater. VA-ledningene i Opheimsgata er fra 1947, ved en oppgradering av denne gata må disse skiftes ut. VA-ledningene i Sandeidgata er fra tallet er ok. Kultur- og fornminner: Byggene er ikke vurdert som verneverdige. Planområdet er innringet av en forstøtningsmur og et smijernsgjerde, som flyttes med når skolegården utvides. Når forstøtningsmur mot Opheimsgata bygges opp igjen, skal dette gjøres ved å sette opp smijernsgjerdet som ny avgrensning. Eksisterende bebyggelse: Innenfor planområdet ligger hovedbygningen (1902), samt to mindre skolebygg (1928 og 1952) og en overbygd sykkelparkering (2002). Omkringliggende bebyggelse: Omkringliggende bebyggelse består av småhusbebyggelse i nordvest, nordøst og sørøst, samt et leilighetskompleks langs Hjelmelandsgata i sørvest. Omkringliggende bebyggelse er på 3-4 etasjer. Adkomst- trafikk- og parkeringsforhold: Skolens beliggenhet gjør at de fleste elevene bor i nærheten og går til skolen. Det er tre adkomster til skolegården. To adkomster fra Sandeidgata, hvorav den lengst nord anses å være hovedadkomst, og en adkomst via trapp lengst nordøst i Opheimsgata. Noen av de omkringliggende eiendommene har parkering på privat grunn. Parkering for ansatte på skolen og beboere i området skjer i omkringliggende gater med tosidig parkering. Bussrute nr 25 kjører gjennom Sandeidgata, med buss stopp mellom Vikedalgata og Hjelmelandsgata. Både Sandeidgata og Opheimsgata er toveiskjørte gater. Tur-, gang- og sykkelveinett: Det er et grønt spaserdrag og bydelsrute for sykkel langs Jelsagata. I Sandeidgata, Opheimsgata og Hjelmelandsgata er det godt tilrettelagt for fotgjengere med fortau på begge sider av veien. Det er ikke tilrettelagt spesielt for sykkel i Sandeidgata, Opheimsgata eller Hjelmelandsgata. 5. Beskrivelse av planforslaget Innledning: Området reguleres til allmennyttig formål/barneskole, iht. plankart vei, fortau etc, opparbeidelse av omkringliggende gater og parkering for å sikre trafikksituasjonen. Det pågår en parallellprosess der det lages en opparbeidelsesplan av skolegården med park og vei som prosjektansvarlig, og Norconsult er konsulent. 3

4 Arealbruk Planen legger opp til å oppruste og utvide eksisterende skolegård på Storhaug skole. Alle eksisterende skolebygg, hovedskolebygg og to mindre skolebygg, beholdes som i dag. Sykkelskuret i skolegården rives. Sykkelparkeringen vil bli flyttet til inngangene ved hovedskolebygget, lengst nord på planområdet. Det forutsettes at det etableres et lite område i skolegården som er overbygd. Eksisterende skolegård er pr i dag på 2660 m² og med en utvidelse på 440 m², vil skolegården få en størrelse på 3100 m². Det vil si at arealet pr elev er økt fra 7 m² til 8.1 m². For å oppnå større areal i skolegården, foreslås en utvidelse mot Sandeidgata og Opheimsgata. En utvidelse kan skje ut i den ene eller begge gatene uavhengig av hverandre. Parkering og atkomst Arealene som inngår i utvidelsen av skolegården, blir i dag brukt som fortau. Opparbeidelsen av disse gatene vil medføre en reduksjon av gatebredden. Det etableres ensidig fortau, som ligger på samme side som boligene. Ved å etablerere det resterende trafikkarealet i Sandeidgata og Opheimsgata til en gate med innsnevringer, og at det på deler av gatene etableres parkeringslommer, vil dette gi mulighet for mer saktegående trafikk, og dermed øke trafikksikkerheten til gående og syklende. Omkringliggende gater har i dag 30 km/t fartsgrense og boligsoneparkering. Gjesteparkering på dagtid er regulert med parkometre. Trafikkavviklingen skal skje på fotgjengernes premisser og det skal etableres opphøyde gangfelt i alle kryss i planområdet. Det foreslås adkomst til skolegården i alle fire hjørner, med hovedadkomst i nordre hjørnet av Sandeidgata. I hjørnet ved Opheimsgata og Hjelmelandsgata er det en høydeforskjell på 1.7 meter. Her vil det etableres en trapp for å komme inn i skolegården fra denne siden. Vegetasjon I arbeidet med opparbeidelsesplanen tar park stilling til eksisterende trær, og til planting av eventuelt nye trær i skolegården. Renovasjon Det skal etableres to nedgravde avfallscontainere i Sandeidgata, ved ny hovedinngang til skolen. Disse skal bare benyttes av skolen. Energi og miljø Det skal legges vekt på miljøvennlige og robuste materialer i oppgraderingen og utvidelsen av ny skolegård. Risiko- og sårbarhet Avbøtende tiltak i forhold til ballbinge med hensyn til støy og sikkerhet, samt sikre lekeapparat. Reguleringsbestemmelsene sikrer tiltak mot forurenset grunn. Trafikksikkerhet for biler, syklende og fotgjengere skal ivaretas. Brannbilen har en mulig adkomst til skolegården, via ny hovedinngang i det nordvestre hjørnet av skolegården. Bebyggelse: Det planlegges ikke tiltak i tilknytning til bygningsmassen i planområdet. 6. Vurdering av planforslaget Arealmessig vurdering av skolegården Storhaug skole er etter dagens standard bygget for 380 elever. Elevantallet på skolen varierer mellom elever. Eksisterende skolegård er for liten i forhold til offentlige myndigheters anbefalinger. 4

5 I Storhaug bydel er det knapt med friområder, og skolegården blir derfor i større grad den sosiale møteplassen for nærmiljøet etter skoletid og i helgene. Økningen på utearealet pr elev vil være fra 7 m² til 8,1 m² pr elev. Dette er regnet utifra 380 elever. Det kompenseres med en skolehage i nordre Ramsvig, som er under opparbeidelse. Denne skal være til bruk for 4 barneskoler i området. Denne skal fungere som et tilleggsareal for omkringliggende skoler, til undervisning og lek i skoletiden. Barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng og i fritiden. Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og derigjennom barnas helse og trivsel. I dette tilfellet utgjør skolen et attraktivt møtested for lokalbefolkningen, en sentral møteplass som gir god mulighet for fysisk aktivitet i nærmiljøet med helsefrembringende effekter. Det har tidligere vært konflikter mellom naboer og skolen, når det gjelder ballbingen. Den har blitt brukt utover kveldende, og det har vært klaget på støy og baller som ender opp i naboene sine hager. Parkering og adkomst Ved å redusere veiarealet vil det bli færre parkeringsplasser i Sandeidgata og Opheimsgata. Antall p- plasser i Sandeidgata og Opheimsgata, vil bli redusert fra 35 P-plasser til ca. 20 P-plasser. Etableringen av opphøyde gangfelt i alle kryss i hjørnene på skolegården, skal være med å bidra til å ivareta sikkerheten for fotgjengere og syklister, i særdeleshet barn på vei til og fra skolen. Levekår og barn og unges oppvekstvilkår Uteområdene skal være tilpasset aldersgrupper fra 1-7 klasse på ulikt fysisk nivå for å gi allsidige utfordringer for alle. Ulike soner for ulik aktivitet vil gi et allsidig og funksjonelt uteområde. Universell utforming Gatetun og skolegård skal opparbeides etter prinsippene om universell utforming. Det sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Adkomsten til skolen fra hjørnet ved Opheimsgata og Hjelmelandsgata er ikke tilrettelagt for universell utforming. Pga høydeforskjellen etableres det en trapp her. Det anses som tilfredsstillende med 3 adkomster som er universelt utformet. Nærmiljø Skolen ligger i et sentrumsnært område og har god tilgjengelighet til park- og friområder. Grønt spaserdrag som er beskrevet i kommuneplanen, går gjennom Jelsagata. Sol og skyggeforhold Skolegården ligger mot sør har et solrikt lekeareal i skoletiden. Fremdrift Planer med anbudsgrunnlag skal være ferdig innen utgangen av Skolegården skal være ferdig bygd innen utgangen av Reguleringsplan til 2.gangsbehandling før jul Oppsummering og konklusjon Planen vil bidra til å få oppgradert og utvidet skolegården på Storhaug skole, samt oppgradering av omkringliggende gater. En utvidelse av skolegården prioriterer elevene på skolen, samt at denne vil kunne fungere som en møteplass for naboer på kveldstid. Oppgradering av omkringliggende gater gir muligheter for å opparbeide gatene som et trafikkområde med lav fremføringshastighet for bilene, under opprettholdelse av god tilgjengelighet til eiendommene. Trafikkavviklingen skal skje på fotgjengernes premisser. Opparbeidelsen gir mulighet for å innføre miljøkvaliteter som også kommer beboerne til gode. Det vil ikke være mulig å utvide skolegården uten at det går utover parkeringskapasiteten i gaten og det etableres ensidig fortau, som ligger på samme side som boligene. 5

6 Vi anbefaler at reguleringsplan 2400 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det er i hovedsak tatt hensyn til merknadene. 8. Forslag til vedtak Forslag til reguleringsplan for Storhaug skolegård, Storhaug bydel, plan 2400, med plankart datert Kultur og byutvikling og reguleringsbestemmelser datert Kultur og byutvikling Sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Trykte vedlegg 1. Oversiktskart 2. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Varsel om planoppstart, merknader 5. Utsnitt av gjeldende regulering Anne S. Skare Byplansjef Heidi Njærheim saksbehandler 6

7 Vedlegg 3 STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLANNR. 2400, REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG SKOLE, STORHAUG BYDEL. Datert: FORMÅL Formålet med planen er å utvide skolegården på Storhaug skole. Eksisterende skoletomt gnr/bnr 55/1094 skal utvides utover eksisterende fortau i Sandeidgata og Opheimsgata. 2 KRAV TIL SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE: Sammen med igangsettingstillatelse eller før det nye uteoppholdsarealet kan tas i bruk. Skal det følge dokumentasjon for støyforhold og nødvendige avbøtende tiltak. Støy i anleggsfasen: For sanerings-, bygg-, og anleggsperioden skal retningslinjer i kap4, T-1442 gjelde. Ballbinge: Det skal iverksettes tiltak som minimaliserer støyeksponering fra ballbinge. Det stilles krav om støyvurdering. Utomhusplan: Utearealet skal prosjekteres av en fagkyndig person og godkjennes av Park og vei før det gis igangsettingstillatelse. Det skal videre leveres en utomhusplan i målestokk 1: 200 som viser en detaljert opparbeidelse av utomhusområdene. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk, beplantning, lekeutstyr og andre faste elementer, og være basert på prinsippene om universell utforming. Utforming av skolegårdens lekeareal skal sikre varierte aktivitetsmuligheter. Planen skal være godkjent av kommunen før igangsettelse kan gis. 3 REKKEFØLGEKRAV Grunnundersøkelser: Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det være gjennomført nødvendige grunnundersøkelser, og det skal foreligge godkjent tiltaksplan, jfr. forurensningsforskriften kap.2, som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Før igangsettingstillatelse skal tomten undersøkes ihht. SFTs Veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barnehager og på lekeplasser TA 2260/2007. Plan for anleggstrafikk: Før igangsettingstillatelse for tiltak kan gis, skal det foreligge godkjent plan for anleggstrafikk og annen trafikk i og utenfor planområdet i anleggsperioden. Planen skal vise hvordan trafikksikkerheten for gående/syklende er ivaretatt, og eventuelt avbøtende tiltak beskrives. Avbøtende tiltak skal være etablert før bygging igangsettes. Området skal sikres forsvarlig i hele anleggsperioden. Utvidelse av skolegården: 1. Trafikkarealene og teknisk infrastruktur i Sandeidgata og Jelsagata skal opparbeides samtidig med utvidelsen av skoleområdet mot Sandeidgata. Trafikkarealene skal være ferdig opparbeidet før denne utvidelsen av skolegården tas i bruk. 7

8 2. Trafikkarealene og teknisk infrastruktur i Opheimsgata og Hjelmelandsgata skal opparbeides samtidig med utvidelsen av skoleområdet mot Opheimsgata. Trafikkarealene skal være ferdig opparbeidet før denne utvidelsen av skolegården tas i bruk. 4 FELLESBESTEMMELSER: Universell utforming: Prinsipper for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging og utforming av uteoppholdsarealene. Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp, og uterommet skal være tilpasset bevegelses-, orienterings-, og miljøhemmede. Kvalitet: Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger. Nye masser: Masser som skal brukes på utearealer planlagt bruk til lek og opphold, skal tilfredsstille normverdier for mest følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A. Parkering: P-plassene rundt i tilliggende gater rundt skolen er offentlige. Parkering - sykkel: Det skal legges til rette til minimum 30 plasser for sykkelparkering ved inngangene til hovedundervisningsbygget. Sykkelparkeringen må sikres slik at den ikke er til fare for barna. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG: Undervisning: Bebyggelse: Formålene, vei, fortau og undervisning i denne planen, skal være offentlig. På området tillates det ikke mer tilbygg eller nybygg til eksisterende bebyggelse. Området anses som fullt utbygd. Det kan gjøres byggetiltak innenfor byggegrenser. Det tillates trapper til bygg utenfor byggegrense. Det tillates et overbygget uteareal i skolegården, med en lett takkonstruksjon av høy kvalitet. Denne skal være en del av opparbeidelsesplanen for uteoppholdsarealet. Utearealer: Uteoppholdsarealet skal ha en høy estetisk og materialmessig kvalitet. Asfalt tillates kun der dette er funksjonelt nødvendig. Det skal etterstrebes en stor grad av helhetlig utforming av skolens uteoppholdsareal. Området skal opparbeides og tilrettelegges for opphold og aktiviteter tilpasset brukere med ulike funksjonsnivå, jfr. T-5/99. Tilgjengelighet for alle. Eksisterende smijernsgjerde rundt skolen skal flyttes sammen med utvidelsen. Nedgravde avfallscontainere: Avsatt areal for renovasjonsanlegg skal benyttes til 2 nedgravde avfallscontainere for skolen. 8

9 6 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: Veianlegget (kjøreveg, gang- og sykkelveg m.m) skal opparbeides etter detaljplaner godkjent av veimyndigheten. Sammen med detaljplan skal det utarbeides skiltplan som skal godkjennes av skiltmyndigheten. Veianlegget innenfor planområdet skal tilfredsstille krav i kommunalteknisk veinorm. Utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med dominerende formtradisjon i området. Det skal etableres opphøyde gangfelt i alle 4 kryss tilliggende skolen. Det skal etableres en allé i Jelsagata. Denne skal være en del av opparbeidelsesplanen for skolegården. 7 HENSYNSSONER: Frisiktsoner: I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0m over tilstøtende veibaner. Høytstammede trær kan tillates. 9

10 Vedlegg 4 PLAN REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG SKOLEGÅRD, STORHAUG BYDEL Varsel om planoppstart - merknader Offentlige merknader 1. Statens vegvesen, brev datert Statens veivesen har ingen merknader til reguleringsplanen, med forbehold om at de kanskje vil ha merknader når en konkret plan foreligger. Ingen merknader til reguleringsplanen. 2. BMU, renovasjon, brev datert Renovasjon viser til at tiltakshaver er forpliktet til å vurdere og ev. undersøke om det er forurenset grunn i området etter Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved terrenginngrep. Klima- og forurensingsdirektoratet vil at alle skoler osv. skal undersøkes etter veileder TA-2261/2007 Jordforurensing i barnehager og lekeplasser. Det vises til veinorm for Nord-Jæren som gir retningslinjer for atkomst av renovasjonsbil etc. Fagavdeling renovasjon, BMU, henstiller om at det i planen avsettes areal til en ny kommunal miljøstasjon. Det er stort behov for en slik miljøstasjon i området. Størrelsen på miljøstasjonen er 2.7 x 1.45m. Miljøstasjonen ønskes plassert slik at den er tilgjengelig for beboere i området. Det er satt krav i bestemmelsene angående forurenset grunn. Atkomst for renovasjonsbil iht. gjeldende veinorm for Nord-Jæren sikres i regulerings bestemmelsene. Kun avfallshåndtering for skolen, ikke ønske om miljøstasjon, pga trafikkbelastning nær skolen. 3. Lyse Infra AS, brev datert Lyse har vedlagt et nettkart som viser eksisterende kabler og ledninger i området. Gjør oppmerksom på eksisterende nettstasjon og eksisterende kabler og ledninger inne på planområdet. Det er node for bredbånd i en nedlagt nettstasjon i underetasjen i bygget som grenser mot Hjelmelandsgata og Opheimsgata, i forbindelse med anleggsarbeidet bes at det tas spesielt hensyn til denne og tilhørende spredenett i Sandeidgata, Opheimsgata og Hjelmelanddsgata. Merknaden tas til orientering. 4.Oppvekst og levekår, brev datert Direktøren ber om at det må dokumenteres at tilkjørt masse til lekeplass ikke inneholder skadelige stoffer, det samme for fallunderlag av andre materialer. Uteområdene må tilfredsstille kravene til universell utforming. Med hensyn til støyvurdering i byggeog anleggsfasen minnes det om at bestemmelsene i T1442 følges. Ved etablering av ballbinge eller andre miljøanlegg vises det til helse- og omsorgsdepartementets veileder for støyvurdering. Sikres gjennom bestemmelsene. ( 2 og 4) 10

11 5.Fylkesrådmannen Regionalutvikling, brev datert Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for friluftsliv og kulturminnevern. Det opplyses om at det i denne saken ikke kommer egen uttalelse fra Fylkesmannen. Det påpekes at den eksisterende skolegården preges av harde flater og det er en god anledning til å gi skolegården en mer grønn utforming. Universell utforming må legges som en premiss i det videre arbeidet og forholdet bør sikres i bestemmelsene. Deler av planområdet er, hovedbygningen, to av de sekundære byggene og deler av den tredje bygning, omkringliggende gater og deler av skolegården, er merket som hensynssone for bevaring av kulturmiljø trehusbyen. Det kan se ut som det er unøyaktig skravering av hensynssonene i det aktuelle området på kartet og bes undersøkes nærmere med byantikvaren. Fylkesrådmannen forutsetter at hensynssone bevaring av kulturmiljø trehusbyen, videreføres til reguleringsplan, og at det utarbeides konkrete reguleringsbestemmelser til hensynssone bevaring av kulturmiljø i reguleringsplanen. Grønn utforming tas stilling til i opparbeidelsesplan. Det er satt krav i bestemmelsene angående materialbruk og utforming av skolegården, samt tilrettelegging av prinsipper for universell utforming ved planlegging og utforming av utearealene. Storhaug skolegård ligger utenfor hensynssonen for trehusbyen. Veinettet i planområdet ligger med skravur og ligger innenfor hensynssone for trehusbyen. Avklart med byantikvaren, ikke ansett som verneverdig. 6. FAU Storhaug skole, Hanne Kruse Rasmussen, brev datert Det gjøres oppmerksom på at skolegården til Storhaug skole er for liten i forhold til elev antallet og at det over mange år har vært arbeidet mot å få rustet opp og utvidet skolegården. Det hevdes at dagens standard, gir elevene lite utfordringer og muligheter i skolegården. FAU ønsker at det tilrettelegges for en trinnvis opparbeidelse av skolegården, slik at planleggingen og arbeidet med opprustning av eksisterende skolegård ikke stopper opp pga reguleringsarbeid. Det er viktig at det blir gjort noe i skolegården raskt. I tillegg til dette ønsker FAU at det tas med i vurderingen av utvidelsen av skolegården, at deler av omkringliggende gater tas med i utvidelsen av ny skolegård og at det tilrettelegges for gang/sykkelvei, samt god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Deler av gatene tas med i utvidelsen. Det er mulig å opparbeide skolegården trinnvis. Viser til fremdrift i planvurdering. 7. BMU, vann-og avløpsverket, brev datert Det opplyses om at vann- og avløpsledninger vanligvis ligger i veien. For å sikre tilgjengelighet på ledningsnettet skal veibredder være i henhold til veinormen. Det er i utgangspunktet ikke lov å bygge nærmere enn 4 meter fra en kommunal ledning. Dersom det blir en konflikt med eksisterende ledninger må utbygger koste omleggingen av ledningene, samt utbygger står selv ansvarlig for å dokumentere eventuelle krav til brannvannsdekning. Hvis det på grunn av endret arealbruk blir endring i tilrennet til det kommunale avløpsnettet og det eksisterende avløpsnettet ikke har kapasitet til å ta mot den økte vannmengden, står utbygger ansvarlig for tiltak. Enten ved å oppgradere det kommunale nettet eller ved å gjøre tiltak på egen tomt for å redusere tilrenningen. Det vises ellers til gjeldende norm for kommunale vann- og avløpsanlegg og sanitærreglementet. Merknaden tas til orientering. 11

12 Private merknader 1. Karen McFarllane og Sjur Lothe, Nongnuch og Bjørn Rønnekleiv, Zigi og Shmuel Abrahami og Dorten Valen og Tom Gyran, brev datert I videre planlegging av denne reguleringsplanen må det legges til rette for at hver leilighet får opprettholde muligheten for to parkeringsplasser hver i tilgrensende gater. Fremmedparkering og plasser for ansatte/besøkende, må ikke fortrenge beboeres egne muligheter for parkering. Vises til bedre organisering av p-plassene og hevder at dette kan gi tilstrekkelig med plasser innenfor rammen av gode gaterom, f.eks gate utformet som gatetun. Det vises til regler for parkering for ansatte i bedrifter som ligger sentrumsnært og at lærere/besøkende ved Storhaug skole ikke trenger biler i sin tjeneste. Det gjøres oppmerksom på at hvis det blir innskjerping av muligheter for beboere å parkere på gatetun, med f.eks restriksjoner og høyere avgifter, kan dette medføre ytterligere press på bolighusenes hageareal. Det er flere eksempel på at forhager og hager på Storhaug er ødelagt som følge av at beboere tar i bruk hagene som parkering. Det vises videre til opparbeidelse av gatene og fokus på det grønne i videre planlegging. Erstatning av tre som brant ned med leskuret i skolegården for noen år siden. Naboene ønsker mer medvirkning. Naboer har gjort seg kjent med rapporten som er laget av Asplan Viak, angående utvidelse av Storhaug skolegård. De oppsummerer dette med og de påpeker at de syns at behovet for beboerparkering er overfladisk behandlet og at planene viser minimale muligheter for å dekke parkeringsbehovet for beboerparkering, mens det er lagt mer vekt på skolens behov for parkering. Alternativet med parkeringsanlegg under skolegården som kan sambrukes med naboer og skolens ansatte, sees på som positivt. Det stilles spørsmål ved at skissene viser smale gateløp og at disse ser for smale ut for toveis trafikk. Hva med busstraseen i Sandeidgata, samt tilgjengeligheten for utrykningskjøretøyer og renovasjonsbiler. Støyproblematikken er behandlet, men virker ikke løst. Med hensyn til støy stiller de seg skeptiske til å få skolegården enda nærmere husene enn det den er i dag. Påpeker at på den ene skissen viser det at leskuret i skolegården er flyttet nærmere husene i Sandeidgata og i denne sammenheng minner de om brannen i dette skuret for noen år tilbake og at det den gang ble påført ytre skader på husene på grunn av denne brannen. Med hensyn til at Skolegården på Storhaug skole er for liten i forhold til offentlige myndigheters anbefalinger, er det blitt besluttet at skolegården skal utvides. Opparbeidelsen av de tilliggende gatene vil medføre en reduksjon av gatebredden og dette vil føre til færre parkeringsplasser. Vi anser parkeringsdekningen i området som tilstrekkelig. Reduksjonen tilsvarer, som normen sier, ca 1 plass pr. bolig. Det blir ensidig fortau og fortauet må ligge på samme side som boligene. Ved å etablerere det resterende trafikkarealet i Sandeidgata og Opheimsgata til en gate med innsnevringer og at det på deler av gatene etableres parkeringslommer, vil dette gi mulighet for mer saktegående trafikk. Busstraseen i Sandeidgata vil ikke bli berørt av denne utvidelsen. Opparbeidelsen av de tilliggende gatene ses på som en oppgradering av dette området på Storhaug og kommer både beboere og skolen til gode. Etter politisk vedtak vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil være mulig å komme med merknader til planforslaget. Det vil også bli avholdt informasjonsmøte. Opparbeidelse av utearealene og støy problematikken er sikret i reguleringsbestemmelsene. 12

13 2. Odd Terje Gundersen, brev datert På vegne av han selv og sønnen, nabo på sørsiden av skolegården. Adkomst med bil til parkering ved huset for to kjøretøyer, samt uhindret inn- og utkjøring fra egen eiendom, i anleggsperioden og når det står ferdig, er deres viktigste behov. De har behov for 13.5 meter langs husets nordside fra eiendomsgrensen mot Opheimsgata 25 til og med deres egen utkjørsel. Fra deres utkjørsel har de behov for 6 meter svingplass for inn- og utkjørsel for lastebil. Støyen fra skolegården oppfattes som plagsom og dette er med på å forringe bomiljøet. Dette som følge av aktiviteten på skolen fra morgen til kveld. Dersom skolegården utvides og skolegården kommer nærmere boligene i Opheimsgata, vil dette medføre at støyen blir enda mer plagsom. For mange vil den åpenbare verdiforringelse av eiendommen være viktigst, for de eldre som bor i området er støyen det verste. Elevenes påståtte behov for større plass bør vurderes opp mot disse nevnte ulempene og at dette tas hensyn til når området skal reguleres. Adkomstforhold til eiendommen er ivaretatt i planforslaget. Viser til bestemmelsene om støy og ballbinge. 3. Anita Risvik, brev datert Støyen fra ballbingen på Storhaug skole hevdes å være uholdbar og helseskadelig og det hevdes at det påfører barn og andre i nærmiljøet dokumentert risiko for hørselsskader og helseplager. Det vises til Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg fra Helse- og miljødepartementet og bes om at denne legges til grunn for videre planlegging. Det påpekes dårlig sikring av ballbingen og at det daglig sparkes fotballer over gjerdet til omkringliggende gater. Det er et problem at disse ballene har høy hastighet og dette har medført knuste ruter og skader på parkert kjøretøy på privat oppstillingsplass. Hvis ballspill skal opprettholdes i skolegården, bes det om at retningen på ballbingen endres. Lyskasterne som er montert på skolens bygning er så kraftige og lyser inn i omkringliggende boliger, disse bes skjermet eller byttet ut. Sand fra sandkassene i skolegården blåser utover hele gatene, på parkerte biler og inn i boligene. Som en konsekvens av dette blir vindusruter på parkerte kjøretøy oppskrapte og motorene fylles med sand fra skolens sandkasser. Ryddemannskapene bruker løvblåser for å rydde skolegården og dette medfører at sanden blir blåst utover kanten på skolegården, det foreslås å legge kantstein rundt skolegården for å holde sanden i sandkassene. Temaene plassering av ballbinge, lyskastere som er for sterke, sand fra sandkassen og løv skal vurderes nærmere når det lages opparbeidelsesplan for skolegården. Merknaden er oversendt prosjektleder for skolegården i park og vei. Støyproblematikken er sikret i bestemmelsene. 13

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01. STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2539P, detaljregulering for felt B1 i plan 2489, gnr/bnr 7/71 m.fl Hundvåg bydel Sist revidert: 15.01.2015 1 Formål Formålet med detaljreguleringsplanen er oppfølging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING 2514P FELT B1 I PLAN 1731 TASTARUSTÅ. TASTA BYDEL Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 05.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. 1 FORMÅL Formålet med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015

Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljreguleringsplan 2011115 Godkjent 19.05.2015 Detaljregulering for del av gnr 69 bnr 29 barnehage Varatun gård. 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare, videreutvikle

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart

Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 8 merknader og innspill til planarbeidet. Endringer som følge av merknader: Eksisterende infrastruktur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune Detaljregulering for Teietunet Plantype: Planforslag høring: Detaljregulering Fra 03.10.13 til 21.10.13 Oppdatert: 13.10.13 Arkivsak: 12/338 PLANENS INTENSJON Formålet

Detaljer

DETALJREGULERING AV BASSENGBAKKEN 2, INNHERREDSVEIEN 22A, 24, 26, 28 OG TRENERYS GATE 11

DETALJREGULERING AV BASSENGBAKKEN 2, INNHERREDSVEIEN 22A, 24, 26, 28 OG TRENERYS GATE 11 Byplankontoret Planident: r20130021 Arkivsak:13/22130 DETALJREGULERING AV BASSENGBAKKEN 2, INNHERREDSVEIEN 22A, 24, 26, 28 OG TRENERYS GATE 11 VEDTATTE BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 03.05.2017 Vår ref: 16/1843-51 - 17/16418 Arkivkode: FA - L12, GBNR - 09/0185, GBNR - 09/0190, GBNR - 09/0197, GBNR - 09/0130, GBNR - 09/0024, GBNR - 09/0192,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak.

1 Formål Planen skal gi rammer for fortetting og søknad om tiltak. Reguleringsbestemmelser for Plan nr 2419. Områderegulering for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Vedtatt av Stavanger bystyret 16.03.2015 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel.

Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel. Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel. Datert: 12.04.2011, sist revidert: 18.08.2011 Vedtatt av Stavanger bystyre 26.09.2011 i medhold av

Detaljer

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20100057 Arkivsak:11/47156 Detaljregulering av Sorgenfrivegen 18, gnr/bnr 73/72, Bestemmelser til sluttbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for Gnr 62 Bnr 74, 131 og 366, Plan

Bestemmelser til detaljregulering for Gnr 62 Bnr 74, 131 og 366, Plan PlanLunden. Bestemmelser til detaljregulering for Gnr 62 Bnr 74, 131 og 366, Godkjent av Sandnes bystyr Plan nr 2010-111 i.h.t plan- og bygn. lovens Godkjent av Sandnes kommune dato: 18.06.2013 Den: Sist

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer