ADVOKATFIR MAET HJORT 2 BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANVEDTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVOKATFIR MAET HJORT 2 BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANVEDTAK"

Transkript

1 ADVOKATFIR MAET HJORT Malvik kommune Areal og samfunnsplanlegging Postboks HOMMELVIK Oslo, 28. august 2012 Ansvarlig advokat: Frode A. 1nnjord Referanse: M PLANID 78 REGULERINGSPLAN FOR DJUPVASSKAIA VARSLING OM MINDRE ENDRINGER AV BESTEMMELSENE DERES REF: 2008/ INNLEDNING Det vises til brev 8. august 2012 fra Malvik kommune med forhåndsvarsel om "mindre endringer" i reguleringsplan, jf. pbl andre og tredje ledd. Frist for merknader er satt til 29. august På vegne av AS Djupvasskaia gjøres gjeldende at den varslede endringen av 3.5 i reguleringsbestemmelsene ikke kan behandles som en -mindre endring" etter pb andre ledd, og at endringen heller ikke kan begrunnes i saklige og relevante arealdisponeringshensyn. 2 BAKGRUNN OG FORHOLDET TIL TIDLIGERE PLANVEDTAK De varslede endringene gjelder blant annet delområdet AK1 som eies av AS Djupvasskaia, og som i henhold til gjeldende reguleringsplan kan nyttes til "kontorbehyggelse, lager og havnevirksomhet", jf. reguleringsbestemmelsene 3.5. Den varslede endringen går ut på å "presisere" bestemmelsen i 3.5 ved å innta følgende tillegg: "Med havnevirksomhet menes stykk- og bulkgodshåndtering der bulkgods skal lastes /losses direkte og ikke lagres. Formalet omfatter ikke lagring av skrapjern i bulk". Begrunnelsen for den varslede endringen er at kommunestyret i 2010 avviste et planforslag som åpnet for metallgjenvinning på området. I stedet ble området regulert til kontor, lager og havnevirksomhet. Selv om lagring av skrapjern (som ikke er forbundet med behandling) går inn under formålet "lager", synes kommunen å være av den oppfatning at denne form for lagring ikke vil være i samsvar med kommunestyrets intensjoner. ADVOKATFIRMAET HJORT DA - MNA Akersgaten 51 Postboks 471 Sentrum, NO-0105 Oslo Telefon: (1-47) Bankgiro: Telefaks: (-47) Org.nr.: MVA

2 Advokatfirmaet Hjort DA Side 2 av 5 I forbindelse med at planvedtaket fra 2010 ble påklaget av blant andre AS Djupvasskaia,1 vedtok Planutvalget i kommunen å presisere reguleringsbestemmelsene ved å innta følgende tillegg i 3.5: "Med havnevirksomhet menes stykkgodshåndtering, det omfatter ikke lagring av skrapjern." I Fylkesmannens vedtak 29. mars 2011, hvor kommunens planvedtak i hovedsak ble stadfestet, ble denne endringen kommentert på følgende måte (vedtaket side 13): "Fylkesmannen har vanskelig for å se at denne tilføyelsen får noen betydning for det rettslige innholdet i bestemmelsen. Bestemmelsen i 3.5 tillater "kontorbebyggelse, lager og havnevirksomhet". Slik vi vurderer det vil lagring av skrapjern kunne omfattes av formålet lager. Da vil slik lagring være i samsvar med reguleringsformålet selv om lagringen ikke faller inn under begrepet havnevirksomhet. Vi kan der år ikke se at til å elsen nødvendi 'orde varslin til eiere eller andre o vi le er til runn at til ø elsen må anses som en mindre endrin i re ulerin s lanen. Dersom kommunen ønsker å forby lagring av skrapjern i dette delområdet, må det gjøres ved en re ulerin sendrin." (Vår understrekning) Etter fylkesmannens vedtak valgte kommunen selv å ta ut det vedtatte tillegget i 3.5, jf. reguleringsbestemmelsene slik de lyder etter siste revisjon 4. april På side 1 siste avsnitt i varselbrevet av 8. august 2012 uttaler kommunen: "I klagebehandlingen av Planid 78 så kommunen behov for å vise til dette vedtaket [dvs. kommunens beslutning om ikke å vedta det separate planforslaget fra AS Djupvasskaia; vår anmerkning] og presisere bestemmelsen slik at det kom tydelig frem at kommunen ikke anser lagring av skrapjern som del av formålet med delområdet. Som avvisningsvedtaket viser ønsker ikke kommunen noen form for skrapjernsaktivitet på delområdet. I sin kla ebehandlin anbe alte lkesmannen heller å ta en slik resiserin som en e en rosess en mindre endrin av re ulerin s lanen." (Vår understrekning) Som det fremgår av sitatet fra fylkesmannens vedtak ovenfor, er dette ikke riktig. Det fylkesmannen uttalte var at det vedtatte tillegget ikke fikk noen betydning for det rettslige innholdet av bestemmelsen, og at det derfor måtte anses som en mindre endring som kunne vedtas av Planutvalget. Dersom kommunen derimot ønsket å endre formålet ved å forby lagring av skrapjern på området, måtte det i tilfelle skje ved "reguleringsendring". At en slik endring kan behandles som en "mindre endring", gir fylkesmannens vedtak ikke noen holdepunkter for. Klagen rettet seg mot den vedtatte planen. Årsaken til at kommunestyrets beslutning om å avise det separate planforslaget fra AS Djupvasskaia ikke ble særskilt påklaget, er at en beslutning om ikke å vedta et reguleringsforslag, ikke er et enkeltvedtak som er gjenstand for klage.

3 Advokatfirmaet Hjort DA Side 3 av 5 3 IKKE "MINDRE ENDRING" ETTER PBL ANDRE LEDD Etter pbl første ledd er utgangspunktet at de alminnelige reglene for utarbeiding av reguleringsplaner, jf. pbl til 12-13, også kommer til anvendelse ved endring av planen. For "mindre endringer" åpner pbl andre og tredje ledd for en forenklet fremgangsmåte der det ikke er nødvendig med høring og offentlig ettersyn, og der kommunestyrets vedtakskompetanse kan delegeres til andre. Begrepet "mindre endringer" er nærmere definert i Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 238 hvor det blant annet heter: "Med mindre endringer menes endrin er som ikke har nevneverdi interesse or noen berørte arter o interesser. Vurderingen av hva som er "mindre vesentlig endring" etter loven av 1985 har ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet "mindre endring" skal vurderes snevrere. For eksempel vil endrin av areal ormål ikke være en "mindre" endring. En justering av grensen mellom to formal kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring. I det foreliggende tilfelle er det tale om å endre arealfbrmålet for området AK1 slik at det ikke lenger omfatter lagring av skrapjem. Dette er en endring som ikke kan behandles etter de forenklede reglene i pb andre og tredje ledd, men som krever ordinær reguleringsbehandling etter pbl til Dette underbygges ytterligere ved at den varslede endringen vil ha en betydelig negativ virkning for AS Djupvasskaia som i hovedsak baserer sin virksomhet på utskiping av skrapjern fra Metallco AS sitt anlegg på Heggstadmyra. Annen etterspørsel etter bruk av kaia er i praksis ikke eksisterende. Til illustrasjon kan nevnes at AS Djupvasskaia i 2012 ut over transport av skrapjern kun har tatt i mot tre anløp fra Forsvaret og håndtert to bulklaster fra kommunen (strøsand/singel). Dagens virksomhet ved AS Djupvasskaia forutsetter at skrapjern kan mellomlagres på området i påvente av utskiping. Skrapjernet fraktes fra Metallcos anlegg på Heggstadmyra i lastebiler med henger. Avstanden er 35 km, og en bil med henger rekker tre turer pr. dag. Hver bit med henger tar ca 25 tonn pr. lass. For en normal båtlast på tonn må det følgelig kjøres 60 lass fra Heggstadmyra til Hommelvik. Det sier seg selv at dette ikke er mulig å få til i løpet av en så kort tidsperiode at man unngår mellomlagring av skrapjem på kaia. Mellomlagring av skrapjern for utskiping er da også andre steder en helt normal og ordinær bestanddel av det å drive havnevirksomhet. Det som her er fremholdt, innebærer at den varslede endringen ikke bare vil medføre at mellomlagring av skrapjern forbys, men at den i realiteten vil føre til at grunnlaget for fortsatt havnevirksomhet bortfaller. Også av denne grunn fremstår det som ganske klart at den varslede endringen ikke kan behandles som en "mindre endring" etter pbl andre og tredje ledd.

4 Advokatfirmaet Hjort DA Side 4 av 5 Endelig vises det til at departementet i Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 238 gir uttrykk for følgende: "Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra herorte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som "mindre". Da vil saken måtte behandles som vanlig reguleringsendring." Som vi skal komme nærmere tilbake til i avsnitt 4 nedenfor, foreligger det i dette tilfelle flere klare og begrunnede innvendinger til den varslede endringen fra AS Djupvasskaias side, noe som altså i seg selv er til hinder for å behandle saken som en "mindre endring". 4 TIL REALITETEN I FORSLAGET Når det gjelder realiteten i forslaget, kan vi for det første ikke se at den varslede "presiseringen" kan begrunnes i kommunestyrets behandling av reguleringssaken i En ting er at kommunestyret av grunner som det i seg selv kan reises spørsmål ved ikke ønsket å åpne for metallgjenvinningsvirksomhet på området i konkurranse med Norsk Metallretur AS sin planlagte virksomhet på nabotomta. Kommunestyret har imidlertid positivt gitt uttrykk for at de ønsker aktivitet på Djupvasskaia i form av "kontor, lager og havnevirksomhet". Som fylkesmannen har påpekt, faller lagring av skrapjern innenfor formålet "lager". Som det er redegjort for i avsnitt 3 ovenfor, er mel1omlagring av skrapjern for utskiping i tillegg en naturlig og nødvendig bestanddel av havnevirksomheten. Ved å forby lagring av skrapjern vil man derfor ikke bare innsnevre reguleringsformålet "lager", men også vanskeliggjøre en forsvarlig utnyttelse av området til "havnevirksomhet". Det er vanskelig å se hvordan dette kan hevdes å være i samsvar med kommunestyrets intensjoner. Å opprettholde reguleringen til "havnevirksomhet" samtidig som man gjennom reguleringsbestemmelsene i realiteten umuliggjør en forsvarlig utnyttelse av området til dette formål, vil heller ikke være i samsvar med plan- og bygningslovens regler. Det vises i denne forbindelse til Rt s (Gaulosen) hvor Høyesterett i tilknytning til 26 i den tidligere plan- og bygningsloven av 1985 ga uttrykk for følgende: "Bestemmelsen bør derfor forstås slik at det ikke kan gis bestemmelser som vanskeliggjør en forsvarlig utnyttelse av området til det reguleringsformal som er fastsatt." Det som Høyesterett her uttaler, gjelder tilsvarende etter 12-7 i dagens lov, jf. Frode A. Innjord (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer (2010) s. 340 hvor det heter: "Fortsatt ma det gjelde at det ikke kan gis bestemmelser som hindrer en forsvarlig utnyttelse av området til det reguleringsfirmål som er fastsatt. I så fall må området i stedet legges ut til et annet førmal, sml Rt s. 281 (Barka) om at det arealformål som nyttes, må dekke den arealbruk som det reelt sett legges opp til fra kommunens side."

5 Advokatfirmaet Hjort DA Side 5 av 5 Vi kan heller ikke se at det varslede forbudet mot lagring av skrapjern kan begrunnes i hensynet til nærmiljøet. I dag kjører Metallco AS i gjennomsnitt 1 bil med henger pr. dag fra Heggstadmyra til Hommelvik. Dersom man (teorisk) tenker seg at man i perioder måtte kjøre 60 biler pr. dag for å unngå mellomlagring av skrapjern på kaia. ville dette belaste nærområdet med en betydelig ulempe. Samlet sett er det etter dette vanskelig å se hvilke saklige arealdisponeringshensyn som tilsier at lagring av skrapjern i motsetning til annet materiale skal være forbudt på AS Djupvasskaias område. Den varslede endringen fremstår som en ubegrunnet begrensning av eierrådigheten som ikke vil ha noen annen effekt enn å skape ytterligere konkurransefortrinn for Norsk Metallretur AS på bekostning av Metallco AS. En slik effekt bør kommunen som reguleringsmyndighet vokte seg vel for å bidra til. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet Hjort DA Jan Gudmund Aanerud 40-z--Frode A. Innjord Advokat Partner Møterett for Høyesterett

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ida Stuberg Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ist@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.08.2010 Vår ref.: 2010/2879 Arkivnr: 423.1 Hjørdis Ytterstad Elgvegen 23

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Advokatfirmaet Simonsen DA Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/509- EWS 28.03.2011 Klage fra NetCom AS på Post- og teletilsynets vedtak

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense - bolig - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-18815/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.06.2013 Saksframlegg Klage på dispensasjon for plassering av garasje og overbygd uteplass utenfor byggegrense

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) viser til Sosialdepartementets

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold

Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold Vedlegg til kapittel 3 og 8 med særlig vekt på kompetanseforhold Kirkeloven 17 tredje ledd bestemmer at kirkebyggene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Den tidligere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

Arrangementskomiteen vil med bakgrunn i støtte fra 9 av 10 regioner i NAAF ha en juridisk vurdering av følgende:

Arrangementskomiteen vil med bakgrunn i støtte fra 9 av 10 regioner i NAAF ha en juridisk vurdering av følgende: Professor dr. juris GEIR WOXHOLTH Institutt for privatrett Universitetet i Oslo NAAF ved arrangementkomiteen (Anne Ombye, Bjørn Rørstad og Bård Svendsen) Kontor: Det Juridiske Fakultet Institutt for Privatrett

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOM^ Dok.nr. 2 2 m. 2010. Arkivnr.T'(3 TOM- Saksh. /^' U2> Eksp, U.off.

HORDALAND FYLKESKOM^ Dok.nr. 2 2 m. 2010. Arkivnr.T'(3 TOM- Saksh. /^' U2> Eksp, U.off. Fylkesmannen i Hordaland Saksbehandler, innvalgstelefon Marte Helland, 55 57 22 78 19 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen HORDALAND FYLKESKOM^ Saknr. Dok.nr. 2 2 m. 2010 jeres dato 23.11.20é9 Arkivnr.T'(3

Detaljer