Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her og utfyllende kommentarer mottatt her

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012."

Transkript

1 Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato Deres dato Vår ref. 2012/ Deres ref. :..Arkivkode L t Harstad kommune - Areal og byggesakstjenesten Postmottak 9479 Harstad REGULERINGSPLAN FOR STORVANN NORD - KLAGE Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her og utfyllende kommentarer mottatt her Saken gjelder klage på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Storvann Nord. Fylkesmannen mener at endringen i planbestemmelsene som ble gjort ved kommunestyrets vedtakelse av planen er av vesentlig betydning i forhold til de interesser Mattilsynet, som berørt sektormyndighet med innsigelsesrett i plansaker, er satt til å ivareta. Endringen skulle derfor ha vært lagt ut til nytt offentlig ettersyn, slik at Mattilsynet kunne fått mulighet til å fremme innsigelse til endringen i planbestemmelsene. Vedtaket må derfor oppheves og returneres til kommunen til fornyet behandling, så langt angår den aktuelle saksbehandlingsfeilen. Vi vil begrunne dette nærmere nedenfor. Sakens bakgrunn Fylkesmannen forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig saksreferat. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det skriftlige materialet som er oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens saksframlegg utarbeidet i forbindelse med det påklagede vedtaket og kommunens behandling av klagen. Saken gjelder kommunens vedtak om å godkjenne reguleringsplan for Storvann Nord. Det fremgår av sammenhengen i de dokumenter vi har mottatt at kommunestyret vedtok planen, men med endringer i planbestemmelsene (her gjengis bare de endringene som er relevante for denne klagesaken): «Pkt. 4. Vann/utslipp/avfall/slam: «Første linje utgår. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hytter og fritidsboliger.»1 1 Formuleringen er tvetydig, men det fremgår av sammenhengen at meningen med endringen er at forbudet mot å legge inn vann går ut, og at det ikke skal være forbud i bestemmelsen mot innlegging av vann Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Avdeling Justis- og sosialavdelingen

2 Side 2 av 7 I pkt. 13 ble andre avsnitt i bestemmelsen endret fra til spesifikt innenfor sikringssonene: I sikringssone H110-1 er det ikke tillatt å bade I sikringssone H110-1 er det ikke tillatt å anlegge faste badeplasser eller stupebrett for bading Planvedtaket, gjort av kommunestyret , er påklaget av Roald Sørli ved brev av , Frank Eilertsen ved brev av og Mattilsynet ved brev av Klagene fra Sørli og Eilertsen relaterer seg i hovedsak til spørsmålet om innlagt vann i fritidsboliger. Fylkesmannen konstaterer imidlertid at klagene fra Sørli og Eilertsen er avvist fra realitetsbehandling, jf. kommunens vedtak punkt 1, 2 og 6 gjengitt nedenfor. Klagen fra Sørli på avvisningsvedtaket vil bli behandlet som egen sak her, mens Eilertsen ikke har klaget på avvisningsvedtaket. Disse klagene er derfor ikke gjenstand for denne klagebehandlingen. Klagen fra Mattilsynet omhandler i hovedsak tre forhold. For det første motsetter tilsynet seg at reguleringsplanen åpner for å tillate bading i drikkevannskilden. For det andre mener tilsynet at en bør opprettholde kravet om å forby innleggelse av vann i fritidsboliger. For det tredje er det anført at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil, ved at den planendring som ble foretatt av kommunestyret er så omfattende at planen burde vært lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Planutvalget underinstansbehandlet klagene ved vedtak av Følgende vedtak ble gjort: 1. Klage fra Roald Sørli, datert avvises. 2. Klage fra Frank Eilertsen, datert avvises. 3. Klage fra Mattilsynet, datert tas ikke til følge. 4. Vedtak om Reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord, vedtatt opprettholdes da omfanget av restriksjoner i nedbørsfeltet vurderes å ivareta kravene i drikkevannsforskriften 14 om at vannverksholder skal planlegge og gjennomføre nødvendig beskyttelse av vannkilden for å hindre forurensning av vannkilden. Når det gjelder kravene i drikkevannsforskriften om at vannbehandlingsprosessen skal være tilpasset råvannskvaliteten og omfatte minimum 2 uavhengige hygieniske barrierer, så er det dekket ved etablering av nytt vannbehandlingsanlegg ved Harstad vannverk som inneholder to barrierer til restriksjoner for aktivitet i nedslagsfeltet til drikkevannskilden. Gjeldende regler for drikkevannskilden inneholder bestemmelser om at det ikke er anledning å anlegge offentlige badeplasser/anlegg. Disse bestemmelsene er videreført i

3 Side 3 av 7 de nye reguleringsbestemmelsene. 5. Saken sendes til fylkesmannen for klagebehandling i henhold til PBL 1-9 og Vedtakets punkt I og 2 kan påklages innen tre uker, jf. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 29. Saken er etter dette sendt til Fylkesmannen for endelig behandling. Etter at Fylkesmannen mottok saken har Knut Saue fremsatt tilleggsmerknader ved brev av Kommunen har ved brev av kommentert brevet. Kommunen mener det ikke fremkommer nye opplysninger i Sauses brev som ikke tidligere har vært vurdert, hvilket ikke tilsier at kommunens vedtak bør endres. Fylkesmannens vurdering F Ikesmannens m ndi het I følge plan- og bygningsloven tredje ledd kan kommunestyrets vedtak om reguleringsplan påklages, jf Myndigheten til å behandle slike klager har Miljøverndepartementet delegert til Fylkesmannen. Vi viser til Miljøverndepartementets brev av til fylkesmennene, hvor Fylkesmannens myndighet i reguleringssaker er presisert. I henhold til rundskriv T-2/09 om ikraftsettelse av plandelen til ny plan- og bygningslov, side 2, er Fylkesmannens oppgaver og myndighet videreført fra 1985-loven. Brevet fra Miljøverndepartementet er derfor fortsatt relevant med hensyn til vår kompetanse i klagesak. Fylkesmannen kan som utgangspunkt prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven 34 annet ledd. Ved klage på reguleringsplan er Fylkesmannens myndighet som klageinstans hmsnevret. Fylkesmannen kan fatte vedtak om oppheving av åpenbart ugyldige reguleringsvedtak og hjemvise saken til ny behandling i kommunen. Dersom Fylkesmannen i klagesak finner at klagen bør føre til endringer av selve utformingen av planen, forutsetter imidlertid dette at kommunen er enig. Bakgrunnen for dette er at det er kommunen som er reguleringsmyndighet, samt det forhold at uenigheter mellom kommunen og andre offentlige myndigheter med innsigelseskompetanse skal søkes løst i planprosessen, eventuelt gjennom meklingsinstituttet dersom det fremmes formell innsigelse til et planforslag. Dersom Fylkesmannen ønsker en endring i planens utforming, og kommunen ikke samtykker til dette, skal saken oversendes Miljøverndepartementet for avgjørelse, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-8/86 side 6 og boken Plan- og bygningsrett, av Pedersen, Sandvik m.fl. 2. utgave del 1 s Om kla en fra Mattils net

4 Side 4 av 7 Mattilsynets klage er todelt ved at både kommunens saksbehandling og det materielle innholdet i reguleringsbestemmelsene 4 og 13 påklages. Når det gjelder saksbehandlingen anføres det at de endringer som kommunestyret har foretatt i saken «er av så vesentlig karakter med tanke på beskyttelse av vannkilden mot forurensing, at saken burde vært sendt ut på ny høring før sluttbehandling i kommunestyret. Da dette ikke ble gjort, ble Mattilsynet fratatt sin innsigelsesrett.» Fylkesmannen vil presisere at kommunestyret må treffe sitt vedtak med grunnlag i det fremlagte reguleringsplanforslag. Dersom kommunestyret ikke er enig i forslaget, må det sendes tilbake til ny administrativ behandling, der kommunestyret gir retningslinjer for det videre planarbeidet, jf. pb første ledd fjerde punktum. Vi viser her til boken Plan- og bygningsrett av Pedersen, Skaraas m.fl., Oslo 2010, 2. utgave s pkt. 7.1, og side 288 pkt , der det på s. 288 fremgår følgende i forhold til 12-12: Er det tale om å gjøre vesentlige endringer eller å velge alternativ som ikke har vært presentert slik at de berørte interesser har hatt rimelig foranledning til å uttale seg, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling. I utgangspunktet må vedkommende del sendes på ny høring og legges ut til nytt offentlig ettersyn. Dersom det er mindre endringer som berører en avgrenset krets av rettighetshavere, kan det være tilstrekkelig å varsle disse. Problemstillingen som reiser seg i denne saken er om de endringer som kommunestyret foretok i reguleringsplanen var av en slik karakter at saken ikke kunne tas opp til realitetsbehandling av kommunestyret før saken var lagt ut til nytt offentlig ettersyn, evt. at Mattilsynet hadde fått seg forelagt endringen av planbestemmelsen med en ny frist for å kunne vurdere om det var grunnlag for å fremme innsigelse til endringen. Mattilsynet mener de endringer som er foretatt i planen, ved at forbudet mot bading fjernes og at det gis mulighet for innleggelse av vann i fritidsboliger, vil medføre økt risiko for forurensning av vannkilden. Det poengteres at «kommunen som vannverkseier har ansvaret for å beskytte drikkevannskilden mot fare for forurensing, i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 14. Dette regelverket er Mattilsynet satt til å forvalte». Videre anføres det at dersom planforslaget hadde vært identisk med kommunestyrets vedtak ville Mattilsynet ha reist innsigelse. Denne muligheten er en nå fratatt i og med kommunestyrets vedtak. Dette aktualiserer problemstillingen om det er rettslig adgang til å nedlegge forbud mot bading i en drikkevannskilde i en bestemmelse til reguleringsplan, eller om dette formålet må forfølges etter særlovgivningen i dette tilfelle Drikkevannsforskriften. I boken «Planog bygningsloven med kommentarer» av Frode Innjord, utgitt i 2010, er det uttalt om pb nr. 1, som gir adgang til at det «i nødvendig utstrekning [kan] gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om» bl.a. «bruk av arealer»:

5 Side 5 av 7 I Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 233 fremholder departementet at alternativet «bruk» gir muligheter til å styre «visse former for ferdsel, aktiviteter eller virksomheter som kan være i motstrid med miljøkrav i område- eller detaljplan». Når det gjelder ferdsel, må det i alle fall kurme gis bestemmelser om dette i samme utstrekning som i kommuneplanens arealdel, jf nr. 6. Videre fremgår følgende i boken om 12-7 nr. 2, (om at det kan gis bestemmelser om «forbud mot former for bruk... for å fremme eller sikre formålet med planen») Bestemmelsen i nr. 2 gir også hjemmel for å sette «forbud» mot former for bruk. Foruten byggegrenser som er særskilt nevnt i loven vil det i medhold av dette alternativet kunne bestemmes at nærmere angitte tiltak som i utgangspunktet faller inn under det arealformål som er angitt i planen, likevel skal være forbudt å iverksettes innenfor planområdet eller deler av dette. I et område regulert til «næringsbebyggelse industri» kan det for eksempel settes forbud mot etablering av visse former for industrivirksomhet som er særlig belastende for det omkringliggende miljø. Dersom det er nødvendi å ivareta formålet med re ulerin en vil det troli o så kunne settes forbud mot visse former for arealbruk som faller utenfor den alminneli e tiltaksdefinis'onen i 1-6 første ledd første unktum, jf.0t.prp. nr. 56 ( ) hvor ferdselsrestriksjoner i områder regulert til landbruksområde eller naturvernområde ble nevnt som eksempel på forbud som kunne fastsettes med hjemmel i pb1. (1985) 26 første ledd andre punktum. I forarbeidene til da ens lov er ferdselsrestriks'oner nevnt som eksem el å hva det kan is bestemmelser om i medhold av nr. 1.f. ovenfor. Dette er likevel ikke til hinder for at slike restriks'oner alternativt kan fastsettes med h'emmel i nr. 22. Fylkesmannen legger etter dette på generelt grunnlag til grunn at det bl.a. vil kunne nedlegges forbud mot bading i en regulert drikkevannskilde i bestemmelser til reguleringsplanen, så lenge bestemmelsen fremmer formålet med reguleringen å unngå fare for forurensning av den regulerte drikkevannskilden. Videre vil vi bemerke at Mattilsynet har et overordnet ansvar for å se til at kommunene oppfyller de krav som er gitt i drikkevannsforskriften. Forskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet. I dette ligger det en klar forutsetning om å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning og for øvrig er helsemessig betryggende. I foreliggende sak mener Mattilsynet at de planendringer som kommunestyret har foretatt er i strid de overordnede hensyn som er nedfelt i forskriften. Ved å gi et statlig organ innsigelsesrett signaliseres det fra lovgivers side at de hensyn som organet er satt til å ivareta er av samfunnsmessig stor betydning. Innsigelsesinstituttet skal sikre at overordnede interesser ivaretas og følges opp i kommunale planer. Dersom kommunene ikke finner grunn til å etterkomme en innsigelse vil saken måtte avgjøres av Miljøverndepartementet. Det er vedkommende organ selv som på skjønnsmessig grunnlag 2 Vår understrekning, jf Ot.prp. nr. 32 ( ) s. 233: «Bestemmelsen gir også hjemmel til å styre bruk. I dette ligger muligheter til å styre f.eks. visse former for ferdsel aktiviteter eller virksomheter som kan være i motstrid med mil'eikrav i område- eller detal' lanen.

6 Side 6 av 7 avgjør om et spørsmål er av så vesentlig nasjonal eller regional betydning at en vil fremme innsigelse. Fylkesmannen for sin del har ikke noe grunnlag for å trekke i tvil de faglige vurderinger som Mattilsynet har redegjort for i sin klage og i tidligere uttalelser til planen. Samlet sett mener Fylkesmannen at de foretatte endringer i reguleringsbestemmelsene må anses som vesentlige i forhold til det planforslaget som var lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret har ved sitt vedtak endret reguleringsbestemmelsene uten at endringen har vært gjenstand for tilstrekkelig medvirkning fra berørt sektormyndighet og de som ellers måtte ha interesse i planarbeidet, jf. pb og 5-2. De endringer som er foretatt er etter Fylkesmannens mening av stor betydning både for lokalbefolkningen og eiere av fritidseiendommer, og vil i tillegg kunne ha innvirkning på de viktige samfunnsmessige hensyn som Mattilsynet er satt til å ivareta. Spesielt er det viktig at Mattilsynet får mulighet til å fremme innsigelse til planforslaget i samsvar med den myndighet som de er gitt i medhold av pb Denne muligheten er Mattilsynet nå avskåret fra i og med de endringer som kommunestyrets har foretatt ved sluttbehandlingen av planen. Fylkesmannen mener etter dette at de endringer som kommunestyret har foretatt i planen er så omfattende at de bør undergis en grundigere saksbehandling enn det som Fylkesmannen har mulighet å ta stilling til ved en klagebehandling. Fylkesmannen merker seg for øvrig at kommuneadministrasjon i sin uttalelse til klagen anfører at Endringene som ble gjort av planutvalget og Kommunestyret vurderes av administrasjonen til å være av slik omfattende karakter at planen burde vært lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Når dette ikke ble gjort har heller ikke berørte parter og myndigheter fått anledning til å uttale seg til dem. Dette kan kanskje ansees som en feil eller mangel ved saksbehandlingen. Fylkesmannen mener ut fra ovennevnte at kommunestyrets vedtak lider av saksbehandlingsfeil. Av fv1. 41 følger at vedtaket likevel er gyldig «når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette tilfellet kan det ikke utelukkes at feilen kan ha fått betydning for vedtaket. Ut fra ovennevnte finner Fylkesmannen ikke grunn til å gå nærmere inn de merknader som Knut Saue har fremsatt i brev av På bakgrunn av ovenstående og med hjemmel i pb1 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra Miljøverndepartementet, treffer Fylkesmannen følgende vedtak: Harstad kommunestyres vedtak av oppheves hva angår endringen i planbestemmelsene som ble foretatt i vedtaket. Saken sendes tilbake til ny behandling i henhold til ovennevnte føringer.

7 Side 7 av 7 Fylkesmannens vedtak er endelig, og kan ikke påklages. Vi gjør oppmerksom på adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fv1 18 og 19. Etter fullmakt /d/cx'jac17ai an-peder Andreassen avdelingsdirektør Ole Ram erg fagansvarlig Kopi: Mattilsynet Distriktskontoret for Sør - Felles postmottak pb BRUMUNDDAL Troms

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer