R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen Sondre Rimstad Marianne Nordlund Cecilie Boberg Rolf Bjarne Larsen Kathrine Groos Tendal Eline Fredriksen Rikke Rollum Cecilie Sjøberg Stine Grevstad Ellen Marie Holten STA-styret: Øyvind Berdal Elisabeth Johannesen Ruben Haugland Martin Grina Kristine Marie Berg Andre: Ordstyrere: Referent: Forfall: Fredrik Andresen Philip A. Lyding Tonje Falstad Hermansen Linda Renate Steinsland Sophia Mendoza Tor Erlend Pedersen Olav T. Hoslemo Vibeke Aasnes Hansen Sara Blåka Vegard Snaunes

2 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/11 Valg av ordstyrere Forslag til vedtak til ordstyrere: Fredrik Andresen Philip A. Lyding Godkjent SP-sak 00b/11 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Eline Fredriksen og Ellen Marie Holten hadde ikke mottatt sakspapirene per post, men hadde fått dem på mail. Ellen Marie Hadde fått beskjed fra STA om at papirene hennes hadde kommet i retur. Begge fikk utdelt kopier av sakspapirene. Innkalling godkjent Sakslisten godkjent Dagsorden godkjent Enstemmig vedtatt SP-sak 00c/11 Godkjenning av referat fra møte Referat godkjent Enstemmig vedtatt

3 3 Vedtakssaker SP-sak 68/11 SAIH Elisabeth la frem saken. UiA er sammen med andre universiteter med i SAIH (Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond). Støtten SAIH har mottatt har økt gradvis i løpet av årene. Støtten ligger nå på 20 kr. UiO, HiN og UiB har økt støtten tiol 30 kroner, mens flere andre institusjoner har signalisert at de vil gjøre det samme. STA-styret har vedtatt at de støtter økningen. At UiA er med på ordningen med 20 kr er allerede vedtatt. Det ble åpnet for oppklaringsspørsmål. Det kom igjen oppklaringsspørsmål. Det ble åpnet for debatt Ellen Marie påpekte at selv om det er frivillig, så må man be om å få pengene tilbake. Hun stilte spørsmål ved hvor mange som faktisk ber om pengene tilbake og hvor frivillig ordningen egentlig er. Kathrine lurte på om det sto klart nok i semesteravgiften at pengene går til SAIH. Ellen Marie mente at SAIH er en god sak, men hun var samtidig redd for å presse for mye på studentene. Det kunne være kjipe penger å betale inn, selv om det ikke var snakk om så stor sum. Øyvind mente at Studentparlamentet måtte se på hvor stort inngrep det vil gjøre på studentenes økonomi, og hvorvidt en vil støtte SAIH sin sak. Rikke lurte på hva pengene skal gå til. Er de øremerket en spesiell sak, eller skal de gå til det SAIH driver med generelt? Eline syntes at det var bra, men at det er viktig å presisere at man kan få pengene tilbake. Dette må være lett å finne ut av. Cecilie S. lurte på om SAIH er partipolitisk. Øyvind forklarte at de er partipolitisk uavhengige. Elisabeth hadde sendt en mail til SAIH og spurt hva de ekstra pengene skal brukes til. Hun presiserte også at støtten har økt jevnt opp gjennom årene. Øyvind la til at SAIH har vært ganske tydelige i media den siste tiden med en stor kampanje, som blant annet har fått Iran til å reagere. SAIH jobber med å utbre utdanning i andre deler av verden. Med en økning i bidraget fra studentene vil de stå sterkere til å jobbe med disse

4 4 sakene. Kristine la til at økningen nok også har noe å gjøre med økt prisindeks. SAIH får også støtte fra næringslivet, og økt bidrag fra studentene kan være med på å øke hele rammen. Rolf mente at det er frivillig tvang å skulle refundere. Hvis noe gjøres av frivillighet så skal det være mulig å ikke betale i utgangspunktet. Han mente at det handler om prinsipp. Øyvind påpekte at STA-styret har diskutert akkurat dette, men at det eventuelt måtte ha blitt en annen sak. Ellen Marie lurte på hvem de andre institusjonene som vurderer å øke støtten er? Stine lurte på hvordan det fungerer å få pengene refundert. Elisabeth forklarte dette. Rikke syntes det er rart at semesteravgiften øker, mens studentene får mindre. Et eksempel på dette er at man ikke lenger får print inkludert i avgiften. Hun har stilt spørsmål ved dette før. Hun syntes det bør være en rubrikk hvor man velger om man vil betale. Hun påpekte også at ordningen var den ensete sikre måten for SAIH å få inn penger på. Øyvind syntes ordningen er diskutabel. Han påpekte at det er en solidaritetsordning. Studieavgiften kan diskuteres, kanskje på neste møte. Fredrik forklarte at det er mange ting som er inkludert i den fakturaen man får, semesteravgiften er bare en del av den. Cecilie S. påpekte at man bare får faktura første gangen man skal betale den. Cecilie S. foreslo at Studentparlamentet skulle votere. Forslag til vedtak: SAIH øker det frivillge bidraget på semesteravgiften fra 20 til 30kr fra 26. oktober Enstemmig vedtatt. Diskusjonssaker SP-sak 69/11 Konteeksamen Martin la frem saken. STA hadde fått en del henvendelser fra studenter angående denne saken. Martin presiserte at i denne saken betyr avvikling gjennomføring. Tidsperioden for avvikling av konteeksamen har blitt endret fra å bli avviklet tidligere i semesteret, til å finne sted

5 5 samtidig som ordinære eksamener. Mange studenter føler at dette ødelegger for muligheten til å ta opp eksamen. Sondre lurte på hva fordelene og ulempene med dette var. Martin forklarte at fordelen for studentene var at det var lettere å planlegge da de kunne ta opp eksamen tidligere, men ulempen for UiA var at studentene kunne lure seg til konteeksamen. Cecilie S. var glad for at saken ble tatt opp. Hun påpekte at en ulempe er at dersom man for eksempel er syk eller lignende, vil man bli straffet ved å måtte ta opp igjen eksamen i ordinær periode. Dette vil gå utover de andre fagene. Man kan risikere å få to eksamener på en dag. En foreleser hadde sagt at det var bra at eksamen var flyttet til ordinær periode fordi studentene ble ukonsentrert i konteperioden. Noen mener det er noen av studentene som driver med spekulering rundt konteeksamen, men resten av studentmassen bør ikke straffes for det. Eksamenskontoret vil ikke ha større arbeidsmengde, men studentene skal ikke straffes for det. Cecilie S. ser ingen positive sider ved ordningen slik den er i dag. Kathrine mente at problemet ligger hos eksamenskontoret. Hun synes de må planlegge tidligere. Det er en fordel for eksamenskontoret å ha konteeksamen i samme periode som ordinær eksamen. Marianne fortlate at mange på hennes studie er misfornøyde med den nye ordningen. Den går blant annet ut over folk som er på stønad fra NAV. Problemet for dem som stryker er at de ikke kan gåvidere til andre eksamener på grunn av progresjonskrav.. Cecilie B. påpekte at gravide, syke og lignende har ved andre institusjoner har fått muligheten til å ta konteeksamen neste semester. UiA har gått fra at alle får denne muligheten, til at ingen får den. Martin Svarer at folk kan søke om å få utsatt eksamen ved spesielle tilfeller. Denne saken gjelder om konteeksamen bør være tidlig i semesteret generelt. Rikke presiserer at man kan søke om utsatt eksamen, men at dette forutsetter at et visst antall søker. Er man alene om å øke, får man ikke ta utsatt eksamen. Rikke mener at det er ganske slitsomt å måtte tenke på et helt fag ekstra et helt semester. Det ville vært bedre om man kunne fokusere på faget i ferien. Dette hjelper studenten å bare bli ferdig med det. De får da muligheten til å gjøre det bedre. Rikke tror dette vil hjelpe både studentene og skolen. Cecilie B. synes det er viktig ivareta rettigheter til de som trenger det.

6 6 Kristine syntes det var bra å få godt begrunnete synspunkt. Hun syntes argumentasjon om spekulerende studenter er ren spekulasjon og kalte det nedsnakking av hardt arbeidende studenter. Cecilie S. påpekte at alle kan ha en dårlig dag, selv om de har lest. Ellen Marie var enig med Cecilie B om at man må skille mellom de som har gyldig grunn og ikke. Hun synes det burde være samme ordning for alle institusjoner. Rikke synes at man må legge til grunn for at de som vil ta konteeksamen har en god grunn. De bør få ta eksamen med det samme semesteret begynner. Øyvind mente at UiA vil tjene på i sikt på å legge best mulig til rette for studenter. Denne ordningen legger ikke til rette for et bra snitt. Kristine hadde en kommentar til Ellen. Hun sa at det er mulig å ha ulike ordninger, men hva slags begrunnelser skal være bra nok? Det vil nok være en stor arbeidsbelastning for eksamenskontoret. Cecilie S påpekte at forelesere sliter nok m å lage eksamener fra før. De vil nok ikke lage to konteeksamener. Hun lurte på hva grunnen var til at ordningen ble endret. Fredrik svarte henne at grunnen var at konteeksamen tar vekk oppmerksomheten fra andre fag. Rikke lurte på hva som er gyldig og ikke gyldig grunn. Cecilie B svarte at legeerklæring skulle være gyldig grunn. Hun mente at man skal ikke snakke ned studentene, men det var nok et argument at noen utnyttet ordningen. Hun synes det er synd at det går utover den gyldige gruppen. Ved andre institusjoner lager forelesere vanskeligere konteeksamen. Dette går utover de med gyldig grunn. Hun kom med en oppfordring til DTA om å se på hvordan regelverket til andre institusjoner er og å se på hvordan regelverket er her når det gjelder å få utsatt eksamen ved legeerklæring og lignende. Rolf lurte på om det finnes noen tall på om det tas færre eller flere eksamener etter innføringen av den nye ordningen. Har ordningen hatt noen effekt? Han mente også at det er lurt å ta eksamen så tidlig som mulig. Martin syntes det ville være interessant å se på tall over dette. Eline var enig med Rolf i at det er lurt å ta den så tidlig som mulig. Hun mener det ville være mye enklere. Øyvind trodde det hele bunner litt ut i tillit. UiA ser på at den gamle ordningen har blitt utnyttet, men mange har lidd for andres feil. UiA har kanskje gjort dette litt på grunn av at de vil få et bedre rykte. UiA må finne en balansegang mellom å være tilgjengelig og å stille krav. Stine lurte på studentene har fått bedre eller dårligere karakterer av å ha eksamen i ordinær eksamenstid.

7 7 Ellen Marie søkte permisjon fra kl Dette ble godkjent. Orienteringssaker SP-sak 70/11 Valg 2011 Øyvind informerte om dette. Det har blitt satt i gang en kampanje i forbindelse med valget. STA har forsøkt å involvere linjeforeningene. Øyvind oppfordret de valgte representantene til å påvirke medstudenter til å stemme. Vaffelutdelingen har vært en suksess. Øyvind oppfordret representantene i Studentparlamentet til å være med på torsdag og fredag. Han presiserte at dette handler om studentdemokrati og at jo større oppslutning valget får, jo sterkere står Studentparlamentet. Rikke lurte på når STA sto på stand. Øyvind fortalte at det skal være stand fra kl. 11 til kl Han og Lars vurderte også å dra til Grimstad. SP-sak 71/11 Oppdatering fra LS1. Øyvind orienterte om dette. Han har vært på LS1. Han syntes der var et bra møte. Det ble vedtatt tre plattformer på møtet. NSO går med stort overskudd og det kom forslag om å fordele dette på medlemslagene. Forslaget ble nedstemt. NSO har også en del fond. Øyvind syntes møtet var en god anledning til å bli kjent med andre. Nordland og Stavanger er på mange måter i samme situasjon som UiA. Neste LS skal holdes i november i Trondheim. Øyvind oppfordret til å sende en mail hvis man ønsker at noe skal sees på der. Han fortalte også at på student.no legges alt ut av sakspapirer og informasjon. SP-sak 54/11 Siden sist Kristine fortalte at hun nå hadde fått ordnet med nettbank til aktivitetene. Hun oppfordret til å spre dette videre til de man kjenner som dette kan angå. Øyvind informerte om TV-aksjonen. KSI gjorde en god jobb og samlet inn ca kr. Bilde- og stafettsamarbeidet med Spicheren var ikke en like stor suksess. SP-sak 55/11 Eventuelt

8 8 Ingen saker. Møtet ble avsluttet kl Referent Tonje Falstad Hermansen

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.09.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.september 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Rolf Bjarne

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

JFR 1/07 Godkjenning av referat fra fagrådet i Oslo, 15. Oktober 2006.

JFR 1/07 Godkjenning av referat fra fagrådet i Oslo, 15. Oktober 2006. JURIDISK FAGRÅD 17. OG 18. MARS 2007 BERGEN Fagrådet ble avholdt over to dager i følgende tidsrom: Lørdag 17. mars fra klokken 1100 til klokken 1700. Søndag 18. mars fra klokken 1200 til klokken 1500.

Detaljer

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte 14. november 2012. Møteleder: Jarle Alexander Møller(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte 14.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer