Deres ref.: Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS."

Transkript

1 Tollpost Globe as Oslo Kommune Plan- og byggningsetaten Postboks 364, Sentrum Vahls gate Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad N-0605 OSLO Besøksadresse: Alfaset, 3. industrivei 25 N-0668 OSLO Reg.No./VAT No.: NO Hovedkontor: Oslo Tlf. dir: Fax: Deres ref.: Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS. Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Reguleringsplan med konsekvensutredning. Gjelder: Bydel: Alna Saksnummer: , ( ) Gnr./bnr.: 114/76, 80, 117/1, Dokumentnummer: /5, 208, 233, 299, 327, 439 mfl. INNHOLD 1. Sammendrag side 2 2. Valg av alternativ sidene Kraftlinjen side 7 4. Alnaelven side 8 5. Trekanttomta side 9 6. Felles servicesenter sidene Veiløsninger side Rekkefølgebestemmelser side Tidsaspekt side 12 1

2 Sammendrag Tollpost Globe oppfatter det som uheldig at det foreligger til dels motstridende planalternativer i høringsdokumentet. Vi oppfatter at hovedkonfliktene i planalternativene knytter seg til utnyttelse av NRF-tomta, gjenåpning av Alnaelva, bruk av friområder og valg av veitraseer. Mens Statsbygg velger å følge overordnede hensyn gitt i Norsk Transportplan (NTP) og Stortingets vektlegging av Alnabruterminalen som både lokal/regional terminal og nasjonal/internasjonal Hub for godstransport, argumenterer Oslo kommune for en terminalspredning som vil føre til nedbygging av Alnabruterminalen. 1. Valg av alternativ Av de alternativene som er fremlagt mener Tollpost Globe AS at alternativ 1B fra Statsbygg er det beste alternativet for fremtidig utnyttelse av planområdet på Alnabru. Denne løsningen er også et akseptabelt kompromiss mellom de overordnede mål i NTP og Kommuneplan for Oslo samt mellom næringsinteresser og mål om blå grønn struktur i området. Figur 10, Alternativ 1B, Illustrasjon av løsning ved NRF-tomten. Ny tørrlastterminal for Bring legges på NRF-tomten not nord. Alna foreslås pumpet opp langs Nedre Kalbakkvei i en ca 250 meter lang kulvert. For å skape inntrykk av sammenhengende åpnet elveløp vises to vannspeil hvor vann føres tilbake fra kulvertåpningen. Under Alfasetveien føres elven i en ca 150 meter lang kulvert. Illustrasjon NSW Planforslaget fra Oslo kommune i alternativ 2 A og 2 B kan ikke aksepteres. Dette begrunnes med at samlasternes kapasitet på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at fremtidig behov skal dekkes ved utflytting av terminaler til utkanten av Oslo by. Dette fører til mer transport på vei lokalt/regionalt og nasjonalt, økt miljøbelastning samt økte kostnader for samfunn og næringsliv. Dette er etter vår ikke er i samsvar med de nasjonale mål for planområdet. 2

3 Oslo kommune bygger sine vurderinger av samlasternes behov på Alnabru blant annet på et grunnlagsnotat utarbeidet av PBE om utvikling av en miljøvennlig godstransport i hovedstadsregionen konsekvenser for samlasterkapasiteten på Alnabru, datert Kort sagt er vurderingene at kapasiteten på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at sitater: I stedet for å utvide på Alnabru kan det altså kan være miljøvennlig, i form av redusert totalt transportarbeid, å etablere supplerende samlastterminaler i utkanten av Oslo by. En slik spredning er av terminalene er også hovedbildet rundt bysentrum i Europa. Jernbanen er først og fremst konkurransedyktig på lengre distanser. Det betyr at ved lokal/regional distribusjon ut fra Alnabru, vil eventuelt lokalisering av samlasterkapasitet utenfor Alnabru ikke kunne svekke jernbanens konkurranseposisjon i forhold til vegtransporten, fordi det meste må gå ut med bil uansett innen dette området. På lengre distanser vil jernbanen derimot kunne være i en konkurransesituasjon med samlasterne. En samlokalisering av jernbane og samlastere kan her ikke være noe argument for og økt jernbaneandel av godset. CargoNet forventer vekst i containertrafikken på over jernbane på 80 %, mens den økning i kapasitet som nå planlegges av samlasterne på Alnabru vil kunne ta i mot tre ganger dagens godsvolum. Etaten vil derfor stille spørsmål ved om den kapasitetsutvidelse som nå planlegges på Alnabru vil være en overkapasitet i forhold til å ta i mot den forventede økte godsmengden med jernbane. På denne bakgrunn mener Plan- og bygningsetaten at samlasternes regional arealbehov bør søkes løst samordnet og effektivisert regionalt og at dette må avveies mot andre byutviklingshensyn i området. Dette er vurderinger som Tollpost Globe AS er sterkt uenig i, og som etter vårt syn går på tvers av de nasjonale mål i NTP. Vi begrunner vårt syn ut fra følgende: Nasjonalt logistikknutepunkt arealer for terminalutvikling Alnabruterminalen er i kombinasjon med Sydhavna, Norges viktigste logistikknutepunkt. For å oppnå nasjonale mål om mer gods på bane og båt, må det tilrettelegges for intermodale knutepunkter som Alnabruterminalen og containerhavn på Sydhavna. Det er viktig for å sikre både effektive vareleveranser for næringsliv og forbrukere og for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Det er fastslått både i Kommuneplanen for Oslo og i den nylig fremlagte NTP at Alnabruterminalen og Sydhavna skal være nasjonale og regionale knutepunkter også i fremtiden. Alnabruterminalen må gis muligheter for langsiktig utvikling med tilstrekkelige arealreserver, som gjør at den kan fungere som et sentralt logistikk-knutepunkt. Staten har signalisert en meget sterk satsing på Alnabru i NTP hvor utbyggingen av Alnabru er det store terminalprosjektet i perioden. Foreløpig er det avsatt 1 mrd. kr. for å øke kapasiteten på Alnabruterminalen - herav 0,85 mrd. kr i perioden I tillegg kommer 3,8 mrd. kr. for å bygge ut krysningsspor og andre terminaler mv. for å kunne ta mer gods på bane. Det forutsetter også at kommunen følger opp med reguleringsforslag som gjør at de store brukerne av jernbanen kan utvikle seg og benytte terminalen. Dette må etter vårt syn være styrende for arealbruken, og dermed også for vedtakene i reguleringssaken. 3

4 Oslo kommune foreslår at NRF tomta (45 da) blir helt eller delvis til friområde. Dette reduserer arealene til terminalfunksjoner med inntil ca 63 da (16 %) i forhold til Statsbyggs alternativ 1B, og er begrunnet med at kapasiteten på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at det stilles spørsmål ved om den kapasitetsutvidelse som nå planlegges på Alnabru vil være en overkapasitet i forhold til å ta i mot den forventede økte godsmengden med jernbane. Tollpost Globe AS viser til at i Jernbaneverkets godsstrategi tilsier en dobling av trafikken innen 2020 og en tredobling innen Den planlagte utvidelsen av samlastkapasiteten på Alnabru vil i første rekke gi mulighet for en samling av dagens terminalvirksomhet på Alnabru for Posten / Bring Logistic, Tollpost Globe og Schenker. Arealer til terminalformål på Alnabru er og vil være vil være en knapphetsfaktor. Tollpost Globe AS er derfor sterkt kritisk til at NRF-tomta, som hele tiden har vært forutsatt å inngå i utvidelsesplanene til Alnabruterminalen, nå foreslås omgjort til blå/grønt område. Posten / Bring Logistics kan dermed ikke samle sin terminalvirksomhet på Karihaugen og Lørenskog på NRF tomta, en tomt som Posten Norge ervervet fra Oslo Kommune for ca 10 år siden til terminalformål. Dette vil igjen kunne få konsekvenser for de øvrige samlasterne. Samlasternes arealsituasjon og utviklingsbehov er i korthet følgende: Posten / Bring Logistics har behov for å etablere m2 tørrlastterminal NRF tomta så snart som mulig, og thermoterminal på Nettlasttomta innen Dette vil gi en samordning av terminalvirksomheten fra eksisterende terminaler på Karihaugen, Skårer og Ulven, modernisering og økt kapasitet. Schenker har et utbyggingsbehov på 7000 m2 tørrlastterminal innen 2013 for å dekke vekst og flytte aktivitet fra leid terminalareal på ca 4000 m2 på Ulven. Etter dette er det prognosert et ytterligere behov frem til 2030 på ca m2 terminal. Dette er basert en økning i kapasiteten på ca 90 % frem til Utbyggingspotensialet innenfor eksiterende tomt er ca 3900 m2 terminalbygg. Schenkers vurdering er at behovet for utbygging av terminalbygg på Alnabru ikke kan dekkes i noen av planalternativene innenfor en akseptabel kostnad og tidshorisont. Konsekvensen kan bli behov for å dele driften og etablere terminal 2 utenfor Alnabru på inntil ca med og et tomteareal på ca 60 da. Tollpost Globe har fått innvilget søknad om utvidelse av sin terminal på Alnabru med 4000 m2 og iblant annet for å flytte sine terminalaktiviteter på Sofiemyr til Alnabru. Det vil være behov for ytterligere utvidelse av terminalen innen Utbyggingspotensialet innenfor eksiterende tomt er ca 1421 m2 terminalbygg. Tollpost Globe ønsker å flytte eksporten fra Strømsveien til Alfaset. Dette vil gi en samordning av terminalvirksomheten fra eksisterende terminaler på Sofiemyr og Strømsveien, modernisering og økt kapasitet. 4

5 Terminalspredning Oslo kommune foreslår at i stedet for å utvide på Alnabru kan det altså kan være miljøvennlig, i form av redusert totalt transportarbeid, å etablere supplerende samlastterminaler i utkanten av Oslo by. En slik spredning er av terminalene er også hovedbildet rundt bysentrum i Europa. Etter Tollpost Globe AS sin vurdering, vil en slik terminalspredning tvert imot føre til mer transport på vei og økt miljøbelastning lokalt/regionalt og nasjonalt. Vi viser her til følgende: Transportøkonomisk Institutt har gjennom TØI-rapport 1006/2009 gjort en detaljert vurdering av det regionale nedslagsområdet for de samlastterminalene som er lokalisert på Alnabru. Rapporten viser at godsterminalen på Alnabru har en tilnærmet perfekt lokalisering av samlastterminaler i forhold til det marked den betjener. Argumentasjonen for å videreutvikle Norges største transportklynge og en av Europas største veg / baneterminaler sentralt i Oslo, baserer seg i stor grad på betydningen av nærhet mellom transportør og transportkjøper. Fire store norske transportforetak er lokalisert i området, med kort veg til Alnabru jernbaneterminal. Rapporten konkluderer videre med at en imaginær flytting av terminalene ut av Alnabru, for eksempel til Kjeller ved Lillestrøm, vil medføre en økning i antall tonnkilometer med 58 %. En tilsvarende flytting av terminalene til Drammen, hvor det er jernbaneterminal vil medføre en økning i antall tonnkilometer med hele 236 %. Rapporten underbygger således at en beliggenhet på Alnabru er god også for det regionale transportarbeidet i tillegg til å være et nav for transport til og fra og innen Norge. Oslo kommune viser til utlandet at utflytting av logistikkbedrifter er normal byutvikling. Europeiske eksperter på bylogistikk viser til at Europeiske byers arealpolitikk for lokalisering av terminaler og lager har ført til logstics sprawl som genererer betydelige ekstra vognkilometer. De anbefaler å heve kompetansen på logistikk hos planmyndighetene og å utarbeide samordnende areal- og transportplaner for godstrafikken i byene1). 1) Bestufs Position Paper regarding the Green Paper Towards a new culture for urban mobiltity. Mars 2008 Etablering av flere terminaler på Alnabru medfører redusert transport på vei og gir stor samfunnsnytte. Tre eksempler viser miljø- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av lokalisering på Alnabru sammenlignet med andre lokaliseringer. Ved lokalisering av Posten/Bring Logistics på Alnabru er de viktigste miljøgevinstene ifølge en rapport utarbeidet av Econ Pöyry for Posten Norge AS at det vil være ca færre turer med bil (tur/retur) for omlasting det første året terminalen er i bruk. Beliggenhet på Alnabru vil medføre økt bruk av jernbane. Det vil føre til reduserte støyplager og lokale utslipp for Osloregionen, herunder reduserte utslipp av CO2 på 7250 tonn (1,1 % av samlede utslipp i Oslo). De totale samfunnsøkonomiske gevinstene vil være på ca. 130 millioner kr. pr. år Dersom Schenker AS må etablere en ny terminal 2 utenfor Alnabru, viser Schenkers analyse (prognose år 2020) at en delt drift vil føre til redusert bruk av jernbane med ca 15 % ( TEU) som gir 6300 flere trailere i langtransport på veg, ca flere turer per år med bil mellom terminalene i Oslo området. Dette fører til økning i utslipp av CO2 på ca tonn per år (ca 8 % av Schenker totale CO2 utslipp i dag) 5

6 For Tollpost Globe AS har Civitas vurdert Konsekvenser av oppføring av nytt tilbygg på Alnabru Konklusjonene er at en samling av terminalaktiviteten på Alnabru forventes å medføre at ca. 30 % av lastmengden som i dag går med bil, vil bli overført til jernbane tilsvarende 1000 vogntog pr år. Biltrafikken mellom terminalene på Alnabru og Kolbotn reduseres med turer / per år. Totalt en redusert biltrafikk på over 1,5 millioner kjørte km hver uke fordelt på lokal- regional- og fjerntrafikk. Sammenslåing av terminalaktivitetene vil derfor effektivisere driften ved at transport reduseres. Dermed reduseres biltrafikken lokalt og på hovedveinettet. Miljømessig er dette en ønskelig utvikling, både med hensyn til trafikksikkerhet, utslipp og støy. Bruk av jernbane Oslo kommune vurdering er at ved lokal/regional distribusjon ut fra Alnabru, vil eventuelt lokalisering av samlasterkapasitet utenfor Alnabru ikke kunne svekke jernbanens konkurranseposisjon. Videre at på lengre distanser vil jernbanen derimot kunne være i en konkurransesituasjon med samlasterne. En samlokalisering av jernbane og samlastere kan her ikke være noe argument for og økt jernbaneandel av godset. Dette er etter Schenker AS sin oppfatning feil og må bygge på en misforståelse av arbeidsdelingen mellom samlasterne og jernbanen. Godstransporten på jernbaneterminalen på Alnabru utgjør i dag ca TEU (1 TEU= 20 fots container). Det tilsvarer vogntog. Ca 65 % kommer fra samlasterne. I Jernbaneverkets godsstrategi er målsettingen 1 million TEU i 2020 og 1,5 million TEU i 2040, dvs. en tredobling innen Allerede i dag går mesteparten av godset fra de store samlasterne på Alnabru med jernbane til de store destinasjonene som Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Narvik på bane med en baneandel på % målt i transportarbeid. Samlasterne er av jernbanens største kunder, og samarbeider godt for økt bruk av jernbane. Vi har utfyllende roller i markedet som ikke er i konkurranse innen vårt markedssegment verken lokalt/regionalt eller på lengre distanser. Det er ikke konkurranse med jernbanen som hindrer samlasterne i økt bruk av jernbane, men i første rekke jernbanens manglende kapasitet. Dessuten påvirker lokalisering av terminaler uten nærhet til jernbanens containerterminaler jernbanens konkurransekraft av tids- og kostnadsmessig årsaker. Jernbanens rolle er å fremføre lastbærer (containere, trailere) mellom sine containerterminaler med gods som samlasterne har hentet inn / skal levere til/fra sine terminaler. Med en forventet vekst i transportvolumet må kapasiteten både ved jernbaneterminalen på Alnabru og hos samlasterne økes parallelt. En forutsetning for å få ut de ønskede effektene av dette er at også samlasterne får tilstrekkelig kapasitet ved Alnabruterminalen. 6

7 Tollpost Globe AS sin virksomhet på Alnabru er tredelt: 1. Lokal/regional distribusjon, dvs. gods som hentes og leveres innen Oslo og Akershus med bil. Dette utgjør ca 15 % av vårt totale terminalbehandlede gods Alnabru. Her vil ikke endret lokalisering ha betydning for vår bruk av jernbane, men vil gi økt kjørelengde, større miljøbelastning og økte kostnader næringsliv og samfunn, ref. avsnittet Terminalspredning foran. 2. Landsdekkende distribusjon, dvs. gods som hentes / leveres i Oslo og Akershus og som skal til / kommer fra en av våre andre 30 terminaler i Norge. Dette utgjør ca 65 % av terminalbehandlet gods på Alnabru. 3. Import, hvor Alnabru er Hub for gods som kommer fra utlandet for lokal/regional og landsdekkende distribusjon, og gods som hentes inn lokalt/regionalt for eksport som står for ca. 20 % godsmengden over terminalen. Dette godset kjøres til Strømsveien, hvor utenlandsbilene laster dette. For ca 85 % av vårt terminalbehandlede gods (pkt 2 og 3) vil en samlokalisering av jernbane og samlastere ha stor betydning for bruk av og økt jernbaneandel av godset. Det viser dagens høye jernbaneandel for de samlasterne som er lokalisert på Alnabru. Konsekvensene av ikke å være samlokalisert er redusert jernbaneandel som vist i avsnittet Terminalspredning foran. 2. Kraftlinjen Kraftlinjen som går gjennom Alnabruområdet hindrer effektiv arealbruk og er miljøbelastende, og båndlegger for bygging 70 da - 95 da i de ulike alternativene. En nedgraving av kraftlinjen vil gi store arealgevinster (60 da brutto pr. km kraftlinje) og gi bedre miljø på Alnabruterminalen og i Groruddalen. Alle planforslagene foreslår at et kabelalternativ bør utredes nærmere. Det er gitt strenge regler for hva slags aktiviteter man kan ha på områder med høyspentkabler i luftspenn. Dette gjelder avstand i meter og type aktiviteter. Slike ledningsnett oppfattes som visuell støy og kan være direkte helsefarlig pga stråling. Ved nedgraving blir risikobeltet sterkt redusert. Dybden på grøften avgjør størrelsen på risikobeltet, mens en normal grøft ikke er til hinder for at arealer benyttes til oppstilling av vogntog. Tiltaket må finansieres som en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området. 7

8 3. Alnaelven Selv med de positive kvaliteter en gjenåpning av Alnaelva medfører, stiller Tollpost Globe AS seg negativt til å etablere en trase for gjenåpning av Alnaelva gjennom terminalområdet. Dette begrunnes først og fremst med at det kommer i direkte konflikt med terminalfunksjonene og den tungtrafikken som er på Alnabru, og at det vil være uegnet som rekreasjonsområde. Det er heller ikke usannsynlig at Alnabruterminalen blir underlagt tilsvarende kontrollregime som de internasjonale havnene (ISPS). Dette kan medføre at tilgangen til de blågrønne områdene vil bli begrenset. Vi tror derfor at beboerne i Groruddalen vil ha langt større nytte av at skattebetalernes midler benyttes på andre hensiktsmessige og ønskede miljøtiltak i dalen. Plan- og bygningsetaten opererer med kostnader til etablering av elv og turvei til mellom 100 og 119 mill. kr (+/- 25 %). Kostnadene Oslo kommune får bare ved utkjøp av tomter vil langt overstige disse kostnadene alene. Statsbygg beregner kostnaden for elv til ca. 215 mill. kr. Her er heller ikke tomteerverv tatt med i kostnaden. Posten Norge AS mener at selv Statsbyggs estimater er for lave. Dette er spesielt knyttet til det enormt store masseuttaket mellom NRF-tomta og Nettlast-eiendommen og til sikring mot masseutglidninger. I Plan- og bygningsetatens forslag mener vi at det vil påløpe betydelige ekstrakostnader med etablering av broer og kulverter for atkomst fra riksvei inn på terminalområdet. Dette kan derfor medføre at kommunen regulerer viktige deler av terminalområdet til en plan som ikke lar seg gjennomføre økonomisk. Kostnadene for eventuelle tiltak vil ikke stå i forhold til nytteverdien og Tollpost Globe AS mener at finansieringen må være en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området, og ikke belastes brukerne i området. Ingen av de alternative planforslagene har gjenåpning av Alnaelva i historisk elveløp som vedtatt i bystyret i sak 272 av Utdrag fra vedtak i Sak 272 i Oslo bystyre av Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen Byrådet bes fremme sak om fremdrift knyttet til arbeidet med å gjenåpne og tilbakeføre Alnaelvas historiske elveløp, herunder etablering av et mest mulig sammenhengende grøntområde langs elven og vurderinger knyttet til muligheten for også å tilbakeføre elvens nedre del til sitt opprinnelige løp gjennom Lodalen med utløp ved middelalderparken i Gamlebyen. Det bemerkes at historisk elveløp ikke har gått gjennom reguleringsområdet, med unntak av ytterkant av trekanttomta. Det skisserte elveløpet medfører begrensninger i bruken av området og vil legge hindringer i veien for å oppnå målsettingen om Europas mest miljøvennlige senter for logistikk. 8

9 4. Trekanttomta Tollpost Globe AS er enig i at det er behov for en mer effektiv arealutnyttelse på trekanttomta, og at det ligger en arealreserve i denne også etter at Jernbaneverkets adkomstsone er etablert, nytt veisystem og servicesenter er på plass. Utbygging i flere plan på trekanttomta er vurdert og forkastet på grunn av grunnforhold på tomtene, vanskelige eierforhold og ikke minst den meget høye byggekostnaden en slik type utbygging medfører (over fire ganger så dyrt som vanlig bygg). En geoteknisk undersøkelse fra Statens vegvesen viser at grunnforholdene på trekanttomta er usikre og det må antas at en løsning med lokk vil bli vesentlig fordyret på grunn av dette. Denne informasjonen er tidligere gitt i referansemøter med Statsbygg og Plan- og bygningsetaten. Eksisterende bygningsmasse på trekanttomta har også en stor verdi og sammen med rivningskostnader forsterker dette at en flerplansløsning på trekanttomta ikke er aktuell på nåværende tidspunkt. Vår oppfatning er derfor at en utbygging må skje i et mer begrenset omfang på færre plan, og at planforslaget bør legge dette til grunn. Det er fortsatt mange uavklarte forhold knyttet til mulig bruk og utforming trekanttomta, blant annet Jernbanenes atkomstområde og veiløsninger. Samlasterne, ROM Eiendom, Statens vegvesen og Jernbaneverket foreslår derfor: a) Omregulering. Det foreslås en omregulering av hele trekanttomta til Kombinert formål for ikke å låse avgrensningen mellom områdene før det er utarbeidet en bebyggelsesplan. (K1- k3, B5, B8, OT, OTAJ) b) Hovedfunksjoner innen trekanttomta. Partene er enig om hvilke hovedfunksjoner og prioriteringsrekkefølge som vist under for funksjoner pkt 1-4. Underpunkter (bokstaver) er å forstå innspill til en utbyggingsrekkefølge på trekanttomta som skal innpasses på området 1. Stamvei til adkomstområdet og internvei system a. Tverrvei mellom Alfasetveien og Terminalveien (tidspunkt tidligst mulig) b. Siste del av stamvei til adkomstområdet (tidligst mulig, utfordring høyder) 2. Adkomstområde (ACA) a. Etappe 1 samtidig med/etter bygging av siste del av stamvei 3. Felles servicesenter til erstatning helt eller delvis av servicefunksjoner som utføres på Volla Eiendom og hos de andre aktørene på området (se også pkt 5) a. Må være etablert før ACA etappe 1. (sammen eller før siste del av stamvei) 4. Terminalfunksjoner for samlastere c) Bebyggelsesplan for Trekanttomta Statens vegvesen og Jernbaneverket ønsker å igangsette et prosjekt som ivaretar hovedfunksjonene i området inkludert et felles servicesenter. Enighet om å utarbeide mandat for et oppdrag og avklare deltagende parter, SVRØ, JBV, Samlastere, ROM, KLP. 9

10 5. Felles servicesenter Ingen av planalternativene dekker behovet til et fullverdig felles servicesenter for de ulike aktørene på Alnabru. Ut fra samlasternes syn må dette prioriteres innenfor trekanttomta. Servicesenteret har flere funksjoner, herunder verksted for reparasjon av lastebærere (containere, trailere mv.) og dekkservice, hvilemuligheter og sanitæranlegg for sjåfører, tankanlegg og vaskehall med min 6 pumper. Et servicesenter krever oppstillingsplass både til biler som står på grunn av kjøre- og hviletidslovgivningen og til trailere/containere som skal repareres og vaskes. Det vises også til at Alnabru også i dag har ett av de tankanleggene som omsetter mest diesel i Norge. Det er ulike tilbud innenfor Alnabruområdet i dag som legger beslag på minst 50 da tomteareal som vist nedenfor. En samling av aktivitetene vil gi arealgevinst og bedre utnyttelse av samlastarealene, og redusere kjøring til og fra Alnabru. For eksempel vil en trailer som skal ha EU-kontroll få dette utført på området. og må ikke kjøres ut til et verksted utenfor Alnabru og så tilbake til Alnabru igjen. Et slikt servicesenter er meget ønskelig også fra sjåførenes side. Utdrag fra: Tungtransportnett i Groruddalen, Fase 2: Forslag til tiltak/ : Døgnhvileplasser for tungtransportsjåfører (F) Lastebilsjåførene er gjennom lovverket pålagt å ta regelmessige pauser og hvileperioder. Det er behov for en mer helhetlig politikk for hvileplasser i Osloområdet, både generelt langs hovedveinettet og i tilknytning til terminaler og næringsarealer i Groruddalen. Spørreundersøkelsen til industri-, engros- og transportbedriftene i Groruddalen avdekker noe ulike behov og syn på hva som er beste lokalisering. Produksjonsbedriftene etterspør plasser langs innfartsårene, mens engrosbedriftene etterspør plasser nær Oslo havn og i Groruddalen. Speditørene er opptatt av hvileplasser i nærområdet, eventuelt også i Lørenskog. Statens vegvesen arbeider med strategier og virkemidler for flere hvileplasser, men arbeidet er særlig vanskelig i Oslo på grunn av arealkonfliktene. Forslag: Det foreslås at Oslo kommune, nabokommunene langs innfartsårene, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om etablering av flere hvileplasser, i tråd med signaler fra Samferdselsdepartementet. Næringslivet og de berørte organisasjonene trekkes inn i arbeidet. Ansvarlig: Statens vegvesen, Samferdselsetaten, (Trafikketaten) 10

11 Eksiterende servicefunksjoner: Volla Eiendom: Ca 11 tomt lokalisert innen trekanttomta, hvor Veøy AS har servicefunksjoner tilknyttet Schenker som vask og reparasjon av kjøretøy / containere, ca 30 hybler for sjåfører, pall lager og ca 70 oppstillingsplasser for biler og containere Schenker AS: Ca 5 da av tomtearealet disponeres til reparasjon og vask av biler, containere og trailere samt oppstillingsplass for ca 40 oppstillingsplasser knyttet til dette. Nettlasttomta: Ca 20 da tomt hvor Posten / Bring Logistics har servicefunksjoner som vaskehall, tankanlegg med 4 pumper, 30 hybler for sjåfører og ca 50 biloppstillingsplasser. Her utføres også service for Tollpost Globe. Postens Transportsenter: Ca 20 da tomt hvor Posten utfører reparasjon og service blant annet for bilparken tilknyttet Postens godsenter Thermo King: Leier areal av ROM Eiendom innen trekanttomta hvor det utføres service og reparasjon av termolastbærer (containere / trailere). 6. Veiløsninger Det er viktig å få gode tilførselsveier inn til Alnabruterminalen. Vi støtter derfor Statsbyggs plan om ny Alfasetvei i 4-felt med riksveistatus inn til hovedport jernbane, og at det fremover må utredes direkteadkomst fra E6. Videre støttes også forslaget til en ny vei i Alfasetveiens forlengelse fram til Terminalveien med atkomst til Schenkers område fra sydvest. Denne må ha status kommunal vei helt frem til Schenker som vist i Statsbyggs forlaget, og ikke privat vei som Oslo kommune foreslår. Det er viktig at det legges til rette for kjøring på svarte skilter i det interne veisystemet, og at dagens direkte atkomst til jernbanens containerterminal opprettholdes for Tollpost Globe og Schenker samt at også Posten og Bring Logistics får slik atkomst. 11

12 7. Rekkefølgebestemmelser Statsbyggs planforslag er utformet uten rekkefølgebestemmelser, noe som også er nevnt i saksfremstillingen. Oslo Kommune har imidlertid ved utleggelsen til offentlig ettersyn valgt å knytte rekkefølgebestemmelsene fra sitt eget planforslag også til Statsbyggs forslag, med identisk ordlyd. Tollpost Globe AS kan ikke godta rekkefølgebestemmelsene slik de er foreslått av kommunen. Hvis det ikke samtidig med at reguleringsplanen vedtas, også bevilges midler fra Oslo kommune eller staten til å dekke opp tiltakene i disse bestemmelsene, vil kostnadene i realiteten falle på utviklerne i området slik rekkefølgebestemmelse er utformet. Dette kommer i tillegg til opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur i området. Vi mener at disse rekkefølgebestemmelsene i realiteten betyr medfører byggeforbud på grunn av, da ingen av samlasterne hver for seg eller samlet har økonomi til å bære de høye kostnadene dette medfører. Dette fører til at samlasterne etablerer seg utenfor Alnabruterminalen for å dekke sitt utviklingsbehov, noe som igjen vil medføre økt trafikk på veiene og økt miljøbelastning. Modernisering og kapasitetsøkning på Alnabruterminalen er et umiddelbart behov. Elveløsningen og friområdet derimot er, også slik Oslo kommune fremstiller det, sterkt knyttet til realisering av ny byutvikling på transformasjonsområdet sør for det foreliggende planområdet. Dette er en byutvikling som ligger langt frem i tid. Disse svært ulike tidsaspektene er også et argument mot å gjøre terminalutbyggingen finansielt avhengig av grønnstruktur og elv, slik de formulerte rekkefølgebestemmelsene gjør. Tollpost Globe AS krever derfor at rekkefølgebestemmelsene må utgå. For å ivareta etablering av friområde, teknisk infrastruktur og nye kommunale/private veier innenfor planområdet, og for å sikre at dette økonomisk blir riktig fordelt mellom aktørene (kommunen, staten og de private), må kommunen ta initiativ til utarbeidelse av utbyggingsavtale for disse tiltak. En prosess for å etablere en utbyggingsavtale med nødvendige forhandlinger og varslinger vil være en langvarig prosess. Det er derfor viktig at kommunen tar initiativ til dette så raskt som mulig for å unngå en forsinkelse i fremdriften for byggesakene. 8. Tidsaspekt Både av hensyn til de samfunnsmessige og miljømessige gevinster planforslagets alternativ 1 B medfører, og for de bedriftene som ønsker å etablere og utvikle seg på området, må alle statlige og kommunale myndigheter bidra til en rask fremdrift i reguleringsplanbehandlingen. Vi vil anbefale at kommunen snarest mulig går i dialog med Statsbygg og samlasterne samt øvrige statlige myndigheter for å videreutvikle 1B. Med vennlig hilsen TOLLPOST GLOBE AS 12

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55 Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Att: Arne Bergsgard SCHENKER AS Postboks 223, Økern Østre Akervei 17 N-0510 Oslo www.schenker.no Tlf dir: +47 22 72 74 86 Tlf: +47 07500

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900164 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 16.04.2009 Miljø- og samferdselskomiteen

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400288 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 ALFASET 3. INDUSTRIVEI

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: 22 45 73 63 Saksref.: 09/01703 SRØ 514 Faks: Deres ref.: 200605390-55 E-post: bjorn.egede.nissen@jbv.no

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Vurdering/kommentarer til saken

Vurdering/kommentarer til saken Bydel Stovner: PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN-REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSEUTREDNING - GJENÅPNING AV ALNA SAMT ALNABRU, DEL AV TERMINALOMRÅDET - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum Vahls gate 1 0102 OSLO Statens veg vesen Behandl ende enhet: Saksbehandl e r/ innva lgsn r: Vå r r efe ranse: De r es r

Detaljer

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Erik Gran Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk 1 Hva er PROFIT? I PROFIT skal gevinster

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling i '''.; ;.,r,7 BY a,1,f Ø A : Statsbygg Postboks 8106 Dep 0356 OSLO Deres ref: 200100236-90 Vår ref (saksnr): 200605390-10 Saksbeh: Arne Bergsgard

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest 9. april 2013 Befolkningsvekst og inntektsvekst gir økt transportetterspørsel

Detaljer

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015 KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Ekstern referansegruppe 21. september 2015 09.45 Kaffe Ekstern referansegruppe 21. september 10.00 Om KVU-arbeidet, blant annet presentasjon av konseptene.

Detaljer

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt Roar Johansen, Kystverket Tema: Hva er Kystverkets NTP arbeid? Havnene ønsker sterkere involvering i NTP! Nasjonal transportplan

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer i Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av arbeidsplasser i

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Foredrag Tekna 12.2 29 Sjefsingeniør Terje Eidsmoen, Jernbaneverket 1 Jernbaneverkets langtidsplaner Utviklingen av jernbanenettet

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 1 16.06.14 Program 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Lars Christian Stendal, Jernbaneverket Informasjon om KVU-arbeidet Hanne Dybwik-Rafto, JBV

Detaljer

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Dagsorden 1. Status i KVU-arbeidet. Anders Jordbakke, Statens vegvesen 2. Godsanalysens vurdering

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til. Vedtak:

Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til. Vedtak: Havnestyresak 46/15 Nye Narvik Havn Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med forslag til Vedtak: Narvik Havnestyre ber kommunen ta inn sluttrapporten «Nye Narvik Havn overordnede

Detaljer

VEDTAK: Styringsgruppen avgir følgende uttalelse:

VEDTAK: Styringsgruppen avgir følgende uttalelse: MØTE I STYRINGSGRUPPEN DEN 14.06.2012 Sak 22/2012 Konseptutvalgsutredning (KVU) for godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammensområdet; forslag til høringsuttalelse. VEDTAK: Styringsgruppen avgir

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Else-Marie Marskar Prosjektleder Referansegruppemøte 12. desember 2016 02.09.2016 Regjeringens mål er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400108 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 PERSVEIEN 25 -

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

NORSULP logistikkplaner for norske byer

NORSULP logistikkplaner for norske byer NORSULP logistikkplaner for norske byer Transport & logistikk 2016 Gardermoen, 17.oktober 2016 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt 17.10.2016 NORSULP - Logistikkplaner i by - Olav Eidhammer 1

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist?

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? Verksted 2, 17.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Innhold Kort om arbeidsopplegget Arbeidet med behov og mål Oppdraget Jernbaneverket

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler

Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler Framtidens transportutfordringer for norske byområder Nasjonale myndigheters rolle og virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Foto: Knut Opeide 9. april 2015 Foto: Knut

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods

Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods Sammendrag: Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods TØI rapport 1195/2012 Forfattere: Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2012 78 sider Konkurranseflater mellom

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer