Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum Vahls gate OSLO Statens veg vesen Behandl ende enhet: Saksbehandl e r/ innva lgsn r: Vå r r efe ranse: De r es r efe ranse: Vå r dato: Region øst Jofrid Burheim / Stor-Oslo distrikt Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru Vi viser til oversendelse av Reguleringsplan for del av Alnabruterminalen er lagt ut til offentlig ettersyn. Det foreligger fire alternativer. Alle alternativene innholder ny atkomstsone jernbaneterminal, ny riksveg inn til atkomstsone, gang-/sykkelveg, friområde med gjenåpnet Alna i ny trase og utbyggingsareal for samlasterne. Statsbygg er forslagstiller for alternativ 1A og 1B og har utarbeidet dette i samarbeid med Jernbaneverket, grunneier Rom, samlasterne i området og Statens vegvesen. Plan- og bygningsetaten er forslagstiller for alternativ 2A og 2B. I alternativ 1A og 1B er det tilrettelagt for utvikling av Alnabruterminalen ihht NTP Et relativt mindre område er foreslått til elv og friområde. I Alternativ 2A og 2B er et større område foreslått til friområde inkludert noe av dagens terminalområde. Vegløsningen i alternativ 1A og 1B er like, og vegløsningen i alternativ 2A og 2B er like. Innsigelsene til alternativ 1A og 1B omhandler tekniske forhold og manglende utredning. Dette kan utredes, avklares og ordnes opp i. Innsigelsene til alternativ 2A og 2B er av prinsipiell art og omhandler manglende tilrettelegging for utvikling av Alnabruterminalen. Dette er i strid med nasjonale føringer gitt i NTP Vi har også innsigelse til alternativ 2A og 2B på grunn av tekniske forhold og manglende utredning. Ut fra dette anbefaler vi at alternativ 1 justeres for videre planbehandling og alternativ 2 utgår. I tillegg anbefaler vi at det utarbeides et reguleringsalternativ uten elv. Alnabruterminalen i NTP I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan er det gitt klare føringer for Alnabruterminalen. 1. Adkomst til godsterminalen foreslås klassifisert som riksveg og bygging av ny atkomst fra E6 til Alnabruterminalen foreslås gjennomført i Osloregionen er et viktig nasjonalt knutepunkt for godstransporter med Sydhavna og Alnabruterminalen som de to store terminalene. Alnabru er nasjonalt knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge og det viktigste nasjonale terminalområdet for de store Postadresse Te l efon: Konto rad r esse Faktu raadresse Statens veg v esen Te l efaks: Østensjøve i en 34 Statens veg v esen Reg i on øst fi r mapost - eg v esen.no 0667 OSLO Regnskap Postbo ks 1010 Båtsfjo r d v e i en Li l l ehamme r Org.nr: VADSØ Te l efon: Te l efaks:

2 samlasterne. Det er enighet mellom lokale og nasjonale myndigheter at funksjonene på Alnabru skal utvikles videre på dagens steder. Terminalene har stor betydning både regionalt og nasjonalt for å få til effektive og miljøvennlige transporter. Regjeringen er opptatt av at de gis tilstrekkelige arealer for å kunne utvikle nasjonale intermodale knutepunkt i tiårene framover. Dette er viktig også for å bidra til å nå nasjonale klimamål. 3. Staten gjør nå store investeringer i jernbaneterminalen for å sikre en effektiv og miljøvennlig godstransport. Det er viktig at kommunen følger opp med nødvendige reguleringer slik at terminalen kan utnyttes, gods kan overføres fra veg til bane og den interne transporten gjennom Groruddalen, som foregår mellom ulike terminaler i byen og i nabokommuner, kan reduseres. Satsingen på Alnabruterminalen i regjeringens forslag til NTP er en nasjonal interesse som må ivaretas i reguleringsplanen for del av Alnabruterminalen. 2 Oppsummering Planprosessen Planen skal løse svært mange behov innenfor et begrenset areal. Planarbeidet har foregått over flere år og mange løsninger har vært skissert. Statens vegvesen mener at ingen av de foreslåtte alternativene er gode nok i forhold til alle tiltakene som skal løses. Alternativene synes for svake enten på blå/grønn struktur eller på terminal. Vi er av den oppfatning at det må tilrettelegges for utvikling av terminalen i samsvar med føringene i NTP. Dersom det ikke er mulig å enes om et alternativ som ivaretar føringen i NTP så kan statlig plan være et virkemiddel. Vi anbefaler at en går videre med alternativ 1 og utvikler dette. I tillegg bør det utarbeides et alternativ uten elv. Innsigelse til rekkefølgebestemmelsene ang elv for alle alternativ og arealbruken i alternativ 2A og 2B ifht føringer i NTP Vi har innsigelse til rekkefølgebestemmelsene ang opparbeidelse av elv i alle alternativene. Gjenåpning av elva er ikke Statens vegvesens ansvar. En rekkefølgebestemmelse som knytter gjenåpning av elv til bygging av riksveg til terminalen vil kunne ha store konsekvenser for økonomi og framdrift for veganlegget. Konsekvensen kan bli at føringer i NTP ikke kan følges. Statens vegvesen har derfor innsigelse til rekkefølgebestemmelsene. I tillegg har vi innsigelse til alternativ 2A og 2B fordi deler av dagens terminalareal inkl NRF-tomta er foreslått til friområde, i stedet for terminalareal som i alternativ 1A og 1B. Dette er på tvers av samordnet areal- og transportplanlegging for gods og i strid med nasjonale føringer gitt i NTP om mål for utvikling av Alanbruterminalen. Mangelfull utredning om godshåndtering fra Plan- og bygningsetaten Plan og bygningsetaten har utarbeidet et notat, vedlegg 4.5 om Godshåntering og fremtidsrettet byutvikling i Oslo og Groruddalen. Vi oppfatter det slik at Plan- og bygningsetatens analyser kun har sett på deler av transportkjeden og ikke inkludert siste del av transporten til sluttbruker. Dermed får de ikke med seg det totale trafikkarbeidet i regnestykket og konklusjonen blir ikke riktig. Når logsitikkbedriftene spres nord og sør for Oslo i stedet for å ligge sentralt i Groruddalen, blir det mer tungtrafikk. Vi mener at koblingen av det nasjonale og regionale/ lokale godsmarkedet på Alnabru er

3 3 transportmessig sett rasjonelt og støtter opp om en utvikling mot mer bruk av jernbane. Innsigelse til alternativ 2A og 2B fordi vegløsningen ikke er tilstrekkelig detaljert og utredet Vedlagt detaljtegninger for vegløsning mangler en veglenke og kryssløsning mot mulig direkteatkomst E6. Tiltak for geotekniske stabilisering mangler. Det mangler dokumentasjon på at vegen lar seg bygge som vist i reguleringsplanforslaget. Det er ikke foretatt trafikkanalyse ihht planprogrammet, til tross for at foreslått vegløsning har redusert kapasitet ifht den vegløsning Statens vegvesen anbefaler. Trekanttomta må planlegges videre Gjennom Statens vegvesens forprosjekt og har det fremkommet at det er kvikkleire og ustabile grunnforhold på trekanttomta. Veg- og byggetiltak vil kreve geotekniske stabiliseringstiltak. Dette er ikke foreslått i alternativ 2A og 2B. Tiltak foreslått i alternativ 1A og 1B vil legge midlertidig beslag på terminalareal og det må undersøkes og utredes om det finnes andre og bedre løsninger med hensyn på arealbruk og geotekniske stabilisering. Videre arbeid og anbefaling utvikling av alternativ 1 Statens vegvesen har gjennom forprosjektarbeidet for veg med langsgående elv sett at de landskapsmessige løsningene ikke faller heldig ut. Det blir trangt, bratt og uønskede høydeforskjeller med parallell elv til 4-felts Alfasetvei. Veg og elv tar av gravlundens beplantede støyvoll og denne må erstattes med en støyskjerm. Dette gir et trangere og mindre grønt uttrykk. På denne bakgrunn og for sammenligning har vi fått utarbeidet en detaljtegning av ny 4-felts Alfasetveg uten langsgående åpen Alna. I en slik løsning oppnår en andre kvaliteter enn de en får i alternativ 1A og 1B. Dagens vegkant mot gravlunden beholdes og inngrep i grøntareal og beplantet støyvoll unngås. Utvidelse av Alfasetveien til 4 felt vil skje mot terminalsiden. Gang-/sykkelveg etableres i grøntområde på terminalsiden langs første del av Alfasetveien og flyttes deretter over til motsatt siden når gravlunden er passert. Terminalarealet kan bli som i alternativ 1 og i samsvar med målene i NTP. En løsning uten elv vil gi større mulighet for en trinnvis utbygging av terminalen, noe som synes svært aktuelt. Vi foreslår at dette alternativet vurderes, videreutvikles og at det utarbeides et reguleringsplanalternativ basert på en løsning uten elv. Langsiktig utvikling av Alnabruterminalen Det må tas høyde for en langsiktig videre utvidelse av terminalområdet. Arealet mellom E6 og Alnabruterminalen kan synes egnet ut fra at lokalisering av godsvirksomhet nært terminalen gir større mulighet til å få overført mer gods fra veg til bane. Statens vegvesen har satt i gang utredning av atkomstløsning til terminalen på lang sikt. Nå er vi i gang med trafikkanalyser. Det utredes mange ulike løsninger blant annet direkteatkomst mot E6, mulige sydvendte atkomster og kapasitetsforbedringer av Nedre Kalbakkvei. Når analysearbeidet er avsluttet vil vi vurdere videre formelt planarbeid for anbefalt løsning. Bemerkninger ifht NTP alle alternativ Innsigelse til rekkefølgebestemmelsene angående opparbeidelse av elv - alle alternativ I alle alternativene er det lagt inn rekkefølgebestemmelser. Disse rekkefølgebestemmelsene var ikke en del av det planforslaget Statsbygg leverte til Plan- og bygningsetaten, men er satt

4 4 inn av etaten før saken ble sendt på offentlig ettersyn. I planforslagets rekkefølgebestemmelser stilles det krav om at elv skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før atkomstsone jernbaneterminal, riksveg inn og terminalområder tillates bygd. Gjenåpning av elva er ikke Statens vegvesens ansvar. En rekkefølgebestemmelse som knytter gjenåpning av elv til bygging av riksveg til terminalen vil derfor kunne ha store konsekvenser for økonomi og framdrift for veganlegget. Konsekvensen kan bli at føringer i NTP ikke kan følges. Statens vegvesen har derfor innsigelse til rekkefølgebestemmelsene. Vi mener at rekkefølgebestemmelsenes hensikt skal være å sikre ferdigstilling av infrastrukturtiltak som er nødvendig for å kunne bygge ut et område. Vanligvis er det en saklig sammenheng mellom tiltakene i bestemmelsene. Vi kan ikke se noen saklig sammenheng i at det skal opparbeides elv i ny trasé før utbygging av terminalen. Rekkefølgekravet om etablering av elv kan oppfattes som konkurrerende i forhold til utvikling av terminalen fordi elv har arealmessige og økonomiske konsekvenser. Etablering av elv har motsatt insitament i forhold til utvikling av terminalen. Rekkefølgekravet oppfattes ut fra dette som urimelig i forhold til satsingen i NTP for å få overført godstransport til jernbane. Samordnet areal og transportplanlegging for gods innsigelse til alternativ 2A og 2B I alternativ 2A og 2B er NRF-tomta og deler av dagens terminalareal foreslått som friområde istedenfor terminalareal som i alternativ 1A og 1B. I Alternativ 2A og 2B er ny Alfasetvei regulert over areal som i dag benyttes til drift av Postens godssenter (PGS). Dette vil vanskeliggjøre PGS driftssituasjon og i tillegg gjøre eiendommen mindre egnet til mulig annen samlaster-virksomhet. Dette vil redusere muligheten til overføring av gods fra veg til bane. Vi oppfatter en slik regulering til å være i strid med føringer gitt i NTP og det motsatte av samordnet areal og transportplanlegging for gods. Vi har ut fra dette innsigelse til alternativ 2A og 2B. Mangelfull utredning om godshåntering fra Plan- og bygningsetaten Plan og bygningsetaten har utarbeidet et notat, vedlegg 4.5 om Godshåntering og fremtidsrettet byutvikling i Oslo og Groruddalen. Slik vi forstår det har de utført analyser som sier at dersom lagervirksomheter flytter ut av Oslo så vil det totale trafikkarbeidet reduseres dersom nye samlasterne også etablerer seg utenfor Oslo. Vi oppfatter det slik at Plan- og bygningsetatens analyser kun har sett på deler av transportkjeden og ikke inkludert siste del av transporten til sluttbruker. Dermed får de ikke med seg det totale trafikkarbeidet i regnestykket og konklusjonen blir ikke riktig. Når logsitikkbedriftene spres nord og sør for Oslo i stedet for å ligge sentralt i Groruddalen, blir det mer tungtrafikk. Koblingen av det nasjonale og regionale/ lokale godsmarkedet på Alnabru er transportmessig sett rasjonelt og støtter opp om en utvikling mot mer bruk av jernbane. Plan- og bygningsetaten viser i sitt notat til bysentrum i Europa der utflytting av logistikkbedrifter er normal byutvikling, men de skriver ikke om hvilke problemene dette skaper. Europeiske eksperter på bylogistikk sier at Europeiske byers arealpolitikk for lokalisering av terminaler og lager har ført til logstics sprawl som genererer betydelige ekstra vognkilometre. Det anbefales å utarbeide samordnede areal- og transportplaner for godstrafikken i byene. Planmaterialet omtaler ikke de nasjonale konsekvensene av eventuell utflytting av

5 5 samlasterne. Utflytting av samlasterne vil gjøre det mindre attraktivt for samlasterne å bruke jernbane for lange transporter. Se vedlagt notat fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Bemerkninger ifht detaljering og oppfylling av KU alle alternativ Åpen Alna i ny trasé oppfattes ikke som tilstrekkelig utredet Åpen Alna i ny trase forutsetter at elva må passere en høyde. Dette betinger enten 3m oppdemming eller en pumpeløsning. Statens vegvesen har utarbeidet et forprosjekt for veg med langsgående elv blant annet som grunnlag for alternativ 1A (oppdemming). Den løsningen vil gi store høydeforskjeller mellom veg og elv og tilhørende bratte skråninger i et smalt og trangt område. Det synes vanskelig å få til en landskapsmessig heldig løsning med åpen Alna og parallell veg i alternativ 1A. I den sydøstre delen av planområdet, langs trekanttomta, vil Alna i ny trase ligge på et høydedrag og nærliggende terreng ligge noe lavere. Dette gjelder alle alternativ (1A, 1B, 2A og 2B). Løsningen kan synes unaturlig og landskapsmessig uheldig. Vi anbefaler at det utarbeides en 3D visualisering som tydelig viser skråninger og høydeforskjeller. Behov for videre planlegging av trekanttomta Det vises til Statens vegvesens forprosjekt og geoteknisk rapport. Gjennom geotekniske undersøkelsene og beregningene har det fremkommet at trekanttomta har kvikkleire og ustabile grunn i dag. Grunnen må stabiliseres til bedre nivå før det gjøres tiltak i området. Dette gjelder også etablering av riksveg inn til atkomstsone jernbaneterminal. I alternativ 1A og 1B er det foreslått motfylling lang riksveg, men denne løsningen vil legge beslag på et større terminalområde som er i bruk. Det er lite ønskelig å beslaglegge dette området fordi det vil begrense terminalvirksomheten. Ut fra dette er det behov for å kvalitetssikre trase og løsning for veg til atkomstsone jernbaneterminal. Planarbeidet vil kunne påvirke løsningen for hele trekanttomta inkludert atkomstsone og terminalområde/servicesenter. Jernbaneverket og Statens vegvesen har intensjon om sammen å sette i gang dette planarbeidet sommeren I alternativ 2A og 2B er det ikke vist behov for geotekniske sikringstiltak på trekanttomta. Vi er imidlertid av den oppfatning at ingen av de fire alternativene har detaljert løsningen på trekanttomta tilstrekkelig. Løsning for trekanttomta må planlegges videre. Bestemmelse om byggeplan for veg må inn i reguleringsbestemmelsene innsigelse Følgende bestemmelse må inn i reguleringsplanen for å unngå innsigelse. Byggeplan for riksveg skal være godkjent av Statens vegvesen før bygging. Sykkelveg Bygrensa Veitvedt må innarbeides i planforslaget - innsigelse Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanforslag for sykkelveg Bygrensa Veitvedt. Løsningen går inn på NRF-tomta ved Nedre Kalbakkvei. I alternativ 1A er det satt av annet vegareal mot NRF-tomta langs Nedre Kalbakkvei som ivaretar denne gang-/ sykkelvegplanen. I tillegg berører gang-/sykkelvegplanen planområdet oppstrøms kulvertinntak for Alna. Løsning for gang-/sykkelveg må innarbeides i terminalplanen for alle alternativ for å unngå innsigelse. Utvidelse av Nedre Kalbakkvei til 4 felt og parallell gang-/sykkelveg mot terminalen Nedre Kalbakkvei planlegges utvidet til fire felt også mellom Alfasetveien og Østre Aker veg. Bru over Alna er regulert til fire felt. Imidlertid må det settes av areal til parallell gang-

6 6 /sykkelbru på den sørvestre siden Nedre Kalbakkvei. Bemerkninger ifht detaljering og oppfylling av KU alt. 1A og 1B Alternativene er utredet i hht planprogrammet inkludert trafikkanalyser og geotekniske undersøkelser. Det er utarbeidet forprosjekt med detaljtegninger for veg med langsgående elv. Alternativ 1B pumpe/elveløsning må utredes. Konflikt med veg og gang/sykkelveg må unngås innsigelse I alternativet med pumpeløsning (1B) vil noe av elvevannet pumpes opp til NRF-tomta og resten gå i dagens elvekulvert. På toppen av NRF-tomta vil vannet løpe ut i et basseng. Noe av vannet vil renne langs Nedre Kalbakkvei ned til pumpa igjen for å illudere en elv og noe vil renne videre ned langs Afasetveien. Spesielt løsningen med at elva renner tilbake og pumpes opp igjen og opp igjen kan oppfattes som lite bærekraftig. Statens vegvesens erfaringer med pumpeløsning i forbindelse med veganegg er at de har uforutsett store driftskostnader. Pumpeløsning for elv er ikke utredet i Statens vegvesens forprosjekt fordi dette alternativet kom opp i sluttfasen av forprosjektet. Det vil si at det ikke foreligger tegninger på hvordan en slik elveløsning vil ligge i terrenget langs Nedre Kalbakkvei og mellom Alfasetveien og NRFtomta. Slik det er vist i alternativ 1B vil elva komme i konflikt med vår veg og gang- /sykkelveg. Ut fra dette må detaljtegninger forelegges og godkjennes av Statens vegvesen før planvedtak. En pumpeløsning kan kreve infrastruktur som atkomstveg til pumpehus/basseng og lignende. Dette er ikke regulert inn i alternativ 1B, og må innarbeides i planen før vedtak. Bemerkninger ifht detaljering og oppfylling av KU - alt 2A og 2B Plan- og bygningsetaten har utarbeidet reguleringsplanforslag inkludert riksveg uten kontakt og avklaringer med Statens vegvesen. Forslaget fremstår som lite gjennomarbeidet i forhold til veg. Konsekvenser for eksisterende bebyggelse og virksomhet synes ikke vurdert. Vegløsning er ikke tilstrekkelig detaljert til at vi kan ta stilling til planen - innsigelse Regulert veg er ikke tilstrekkelig detaljert til at vi kan ta stilling til planen. Det mangler detaljerte tegninger, kostnadsoverslag og geotekniske undersøkelser og beregninger. Vi vil ha innsigelse til planen inntil det blir dokumentert at veg lar seg gjennomføre på forsvarlig måte. Detaljerte tegninger skal være godkjent av Statens vegvesen før reguleringsplanvedtak. Detaljerte tegninger mangler for veg inn til jernbanens atkomstområde. Slik vegen er skissert treffer den ikke jernbanens atkomstområde og den har heller ikke kontakt med terreng/ bakkenivå. I planforslaget er det regulert 2-felts Alfasetveg. Det er satt av annet vegareal slik at vegen kan utvides til fire felt innefor dette arealet. Imidlertid er det ikke tatt med areal til skjæring / fylling i firefeltsløsning. Dette må inkluderes i annet vegareal for å unngå innsigelse.

7 Kobling til eventuell direkteatkomst E6 er ikke vist i detaljtegningene. Fremtidig kobling mot eventuell direkteatkomst E6 må vises i detaljtegninger, godkjennes av Statens vegvesen og ivaretas i reguleringsplanforslaget. Statens vegvesen vil fremme innsigelse til planen inntil dette er løst. På felles atkomstveg FA3 er det i detaljtegningen vist høye fyllinger fordi vegen ligger mange meter over terreng. Reguleringsplan viser ikke disse fyllingene og tillater bebyggelse innenfor vegkroppen/ fylling. Byggetiltak innefor vegkroppen krever ekstra tiltak. Felles atkomstveg FA3 går gjennom en bygning. Den er ikke vist innløst i planen. Derimot er en annen bygning B5 som det ikke er behov for å innløse vis innløst. Stabiliseringstiltak ifht grunn er ikke dokumentert - innsigelse På trekanttomta er det kvikkleire og ustabil grunn. Det foreligger ikke dokumentasjon på at vegen lar seg gjennomføre/bygge ifht den geotekniske situasjonen. Statens vegvesen vil fremme innsigelse inntil dette foreligger. Alternativene er ikke utredet ihht planprogrammet, trafikkanalyse mangler - innsigelse Alternativet 2A og 2B er ikke utredet ihht planprogrammet. I alternativ 2A og 2B er det forelått tofelts Alfasetvei. Det er krav i planprogrammet om trafikkanalyser inkludert kapasitetsberegninger i kryss. Det foreligger ikke slike analyser og det mangler med dette dokumentasjon på at regulert vegløsning har tilstrekkelig kapasitet. Vi vil ha innsigelse til planen inntil dette foreligger. Vegløsning tar Postens godssenters driftsareal Dagens 2-felts Alfasetvei er foreslått flyttet/ parallellforskjøvet ca 50m. Ny 2-felts Alfasetvei er lagt inn på areal som benyttes til drift av Postens Godssenter (PGS) og dagens veg er omregulert til gang-/sykkelveg med friområde og elv ved siden av. Dette oppfattes som en god løsning for gang-/sykkel isolert sett, men løsningen er uheldig i forhold til utvikling av terminalen fordi ny Alfasetvei vil ta driftsareal fra Postens godssenter. I tillegg gir vegløsningen meget høye grunnervervskostnader fordi areal som benyttes til drift må innløses. Nedkjøring til parkeringskjeller må også erstattes. Så lenge det kun er behov for 2- felts Alfasetvei vil Statens vegvesen beholde dagens veg. Det kan ikke forsvares å flytte en velfungerende veg som foreslått. Uavklarte forhold angående veg og gang-/sykkelveg forutsettes avklart i den videre prosess Det er flere uavklarte forhold angående veg og gang-/ sykkelveg. Vi forutsetter at vi kan komme tilbake til disse i den videre prosess. Distrikt Stor-Oslo Med hilsen 7 Lene Mürer Distriktsssjef Åsa Kihlander Nes

8 Vedlegg: 1. Reguleringsplan for Alnabru. Kommentar til Plan og bygningsetatens analyse av godstransporten i Osloområdet. Dok

9 9 Notat Ti l: Marit Ulveseth, Jofrid Burheim Fra: Toril Presttun Kopi: Hans Silborn Reguleringsplan for A lnab ru. Kom m entar til Plan og bygningsetatens analyse a v godstra nsporten i Os loom r ådet PBE har utarbeidet et grunnlagsnotat for utviklingen av godstransporten knyttet til Alnabru på kort og lang sikt. Notatet bygger på rapporter og analyser fra Transportøkonomisk institutt, blant annet på data som er hentet fram gjennom etatsprogrammet for næringslivets transporter. Analysen bygger på forholdsvis omfattende datagrunnlag, og det er flere interessante utviklingstrekk og sammenhenger som er vist. Kort sagt viser analysen at på kort sikt er kapasiteten på Alnabru tilstrekkelig. På lengre sikt (2030) vil de fleste vareeiere (grossister) ha flyttet ut fra Groruddalen, og transportarbeidet mellom samlasterne og de viktigste kundene (vareeierne) vil da bli lavere dersom samlasterne også flytter ut. Derfor mener de det ikke er riktig å legge til rette for utvikling av samlastere på Alnabru, samlasterne bør følge vareeierne ut. Isolert sett er dette korrekt. Analysen sier imidlertid ingenting om distribusjonen til sluttbruker (butikker med mer). Grossistene distribuerer jo varene sine videre, og samlasterne på Alnabru har også en betydelig del av virksomheten sin som er rettet mot lokal distribusjon. Det viser også tallene i Pbe s rapport, men de ser på dette som ikke jernbanerelatert gods som derfor kan flyttes fra Alnabru. Det som er effektivt for å minimere transportarbeid og trafikkarbeid totalt er å ha logistikkfunksjonene fhv samlet nær befolkningstyngdepunktet. Logistikkfunksjonene innebærer både samlastere og vareeiere. En viktig årsak til dette er at langtransport inn til og mellom tunge logistikkbedrifter kan foregå med vogntog (på sikt også i større grad med jernbane enn i dag). Bydistribusjon foregår med mindre biler. Ett vogntog inn gir 3-5 distribusjonsbiler ut. Lokalisering av logistikkfunksjoner i Groruddalen er gunstig, men arealene samlet sett kan nok utnyttes bedre. Lokalisering av samlastere i samme terminalområde gir også på sikt muligheter for lokal samdistribusjon. Her ligger det et potensial for betydelig reduksjon i utkjørte km og beslag av gategrunn for lasting / lossing i sårbare områder. PBE viser også til utlandet, at utflytting av logistikkbedrifter er normal byutvikling, men de skriver derimot ikke noe om problemene dette skaper. Europeiske eksperter på bylogistikk viser til at Europeiske byers arealpolitikk for lokalisering av terminaler og lager har ført til logstics sprawl som genererer betydelige ekstra vognkilometre. De anbefaler å heve kompetansen på logistikk hos planmyndighetene og å utarbeide samordnede areal- og transportplaner for godstrafikken i byene 1. 1 Bestufs Position Paper regarding the Green Paper Towards a new culture for urban mobility. Mars 2008.

10 PBE viser til at dagens arealpolitikk fører til uheldig konkurransevridning mellom samlastere fordi noen eier grunn på Alnabru og andre ikke. Dette er et moment for staten å tenke på, ikke for å spre logistikknutepunktene, men for å utvikle en god politikk for infrastrukturen i vareflyten. I områder med arealknapphet i Europa ser en at attraktive arealer ved jernbaneterminaler forvaltes av myndighetene og leies ut (konkurranse) til samlastere og vareeiere med avtaler på år. I notatet skriver PBE at Oslo er i ferd med å utvikle seg fra en by med bare en kjerne til en flerkjerneby med subsentra i kort reiseavstand fra Oslo sentrum. Dette oppfattes som en negativ utvikling som skyldes arealknapphet i Oslo. Mye av veksten i attraktive næringer de siste årene har kommet i Bærum (Lysaker, Fornebu). Det er også utvikling i stasjonsbyene Lillestrøm, Asker, Sandvika og Ski. Det ser ut til at logistikkfunksjonene kan bli svarteper i kampen om de attraktive arbeidsplassene (kontorarbeidsplasser) mellom kommunene i Osloområdet. Med den sterke befolkningsveksten en forventer i Osloområdet, er det ikke gitt at det blir utviklingsmulighet for logistikkbedrifter i de nærmeste kommunene til Oslo. Det kan bety ytterligere spredning. Ineffektiv lokalisering av logistikkbedrifter har negative konsekvenser for miljø, men det har også konsekvenser for kostnadsnivået i byområdet. Distribusjon er arbeidskraftintensiv virksomhet, og med relativt høye lønnskostnader i denne type jobber sammenlignet med mange andre land, vil ineffektiv lokalisering av logistikkbedrifter bidra til relativt høyt kostnadsnivå i regionen. Statens vegvesen bør anbefale at Oslo kommune og nabokommuner i Akershus utarbeider en samordnet areal- og godstransport plan som tar utgangspunkt i behovet for vareforsyning i byregionen. Det vil gi et langt bedre grunnlag for å etablere en strategi for lager- og terminallokalisering enn analyser som tar utgangspunkt i den enkelte reguleringsplan eller kommunedelplan. 10

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: 22 45 73 63 Saksref.: 09/01703 SRØ 514 Faks: Deres ref.: 200605390-55 E-post: bjorn.egede.nissen@jbv.no

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400288 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 ALFASET 3. INDUSTRIVEI

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900164 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 16.04.2009 Miljø- og samferdselskomiteen

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Vurdering/kommentarer til saken

Vurdering/kommentarer til saken Bydel Stovner: PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN-REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSEUTREDNING - GJENÅPNING AV ALNA SAMT ALNABRU, DEL AV TERMINALOMRÅDET - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Logistikknuten i Trøndelag

Logistikknuten i Trøndelag Logistikknuten i Trøndelag Trondheimsregionen 26. april Gaute Dahl, STFK Hva er problemet? Lite rasjonell godsterminal i Trondheim sentrum som ikke tåler vekst Voksende godstransport på vei Hvem eier problemet?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS.

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS. Tollpost Globe as Oslo Kommune Plan- og byggningsetaten Postboks 364, Sentrum Vahls gate 1 0102 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad N-0605 OSLO Besøksadresse: Alfaset, 3. industrivei 25 N-0668 OSLO

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist?

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? Verksted 2, 17.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Innhold Kort om arbeidsopplegget Arbeidet med behov og mål Oppdraget Jernbaneverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Statens vegvesens vurdering av innkomne klager til R-286 Detaljreguleringsplan for E18 Vinterbro-kommunegrensa Ski

Statens vegvesen. Notat. Statens vegvesens vurdering av innkomne klager til R-286 Detaljreguleringsplan for E18 Vinterbro-kommunegrensa Ski Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS Prosjekt E18 Ørje-Vinterbro Saksbehandler/telefon: Lisa Steinnes Rø / 41675186 Vår dato: 23.11.2016 Vår referanse: 15/203918-337

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Overordende dokumenter Statens vegvesens instruks Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fv Uttale - Reguleringsplan for nytt bustadfelt B1 i Fiksdal - Vestnes kommune

Fv Uttale - Reguleringsplan for nytt bustadfelt B1 i Fiksdal - Vestnes kommune Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Jonas Solheim / 71274112 16/88120-7 4167/2017 08.05.2017 2013/352-0

Detaljer

Planleggingsprosessen

Planleggingsprosessen Klippet fra http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/om+vegprosjekter/planprosess Planleggingsprosessen Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Planlegging av veganlegg

Planlegging av veganlegg Planlegging av veganlegg Nettverkssamling for kommunal planlegging 27. Mai 2013 Tord Thorshov Statens vegvesen, Vegdirektoratet Planprosess fra idè til gjennomføring BESLUTNING BESLUTN. OM KVU KVU KS 1

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Innledning Kommuneplanens arealdel for distriktet 2008-2018 blei vedtatt i kommunestyret i juni 2008. Planen oppfattes fortsatt som aktuell, med

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18 Prosjektleder Nils Brandt Rv. 23 Linnes E18 VELKOMMEN Hovedhensikten med dagens møte er å vise hvilke løsninger vi har så langt og få innspill på andre løsninger som bør utredes Rv. 23 Linnes E18 Agenda

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Folkemøte Kvaløya Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Bakgrunn for og hensikt med møtet Varslet oppstart av planarbeid 9. april Forslag til planprogram er på høring frem til 2. juni Planprogram:

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Vedtakelse av planprogram og planområde for arbeidet med kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal Vest, planid

Vedtakelse av planprogram og planområde for arbeidet med kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal Vest, planid Plankontor Statens vegvesen v/nina Kjemperud MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2014/1636-0 Otlaug 38334000 144 24.06.2015 Skribeland Vedtakelse av planprogram

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av Regional plan for folkehelse - uttalelse

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av Regional plan for folkehelse - uttalelse Vestfold fylkeskommune Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Øyvind Flaatten / 33371811 17/23230-2 04.05.2017 Høring og offentlig ettersyn av forslag

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55 Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Att: Arne Bergsgard SCHENKER AS Postboks 223, Økern Østre Akervei 17 N-0510 Oslo www.schenker.no Tlf dir: +47 22 72 74 86 Tlf: +47 07500

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Hva karakteriserer vareforsyningen i bykjernen? Matvarer Stykkgods / Pakker /Paller Ekspressgods Godstransporten er der andre aktiviteter er TØI 1006/2009 De

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen 12.06.2012 1761 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1716, ENDRING

Detaljer