Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: Dato: Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: Dato: Oslo, DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG MED KONSEKVENSUTREDNING UTTALELSE VED OFFENTLIG ETTERSYN Rom Eiendom AS er et heleid datterselskap i NSB-konsernet. Her ligger eierskapet og ansvaret for forvaltning og utvikling av eiendomsmassen som før tilhørte NSB. Utvikling av sentrale tomter frigitt fra jernbaneformål inngår i vårt ansvarsområde. Rom Eiendom koordinerer og besvarer også høringsuttalelser til plansaker som fremmes etter plan- og bygningsloven, på vegne av NSB AS som statseid transportselskap og hjemmelshaver til grunn. Vi viser til Deres oversendelse av Saken har vært drøftet i NSB AS og med NSBs datterselskap for godstransport CargoNet. Denne uttalelsen avgis på vegne av NSB-konsernet. Alnabruterminalen som nasjonalt knutepunkt Alnabruterminalen er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge, og det viktigste nasjonale terminalområdet for de store samlasterne. Utvikling av Alnabruterminalen som nasjonalt knutepunkt for godshåndtering er et viktig tiltak i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan Dette er lagt til grunn for innsendt forslag til reguleringsplan alternativ 1a og 1b. Alternativ 2a og 2b er i strid med nasjonale føringer og mål når det gjelder utvikling av terminal og etablering av atkomst. Rekkefølgekrav knyttet til bygging av elv er i strid med nasjonale føringer da det medfører at terminalen ikke kan utvikles. En videreutvikling av et alternativ 1 må legges til grunn for reguleringsplan for terminalområdet med atkomst. Dersom Oslo kommune som planmyndighet ikke følger opp dette vil vi anbefale at det fremmes statlig plan. ROM EIENDOM AS TEL ADR!KIRKEGATA 15, N-0048 OSLO ORG NR!NO MVA FAKS! WWW!ROMEIENDOM.NO BANKGIRO

2 Sammendrag Etter NSBs syn er det ikke mulig å tilfredsstille både godstransportens krav og visjonen om det blågrønne Alnavassdraget fullt ut samtidig. De ulike hensyn må derfor vektes og avveies mot hverandre. NSB ønsker å understreke betydningen av å opprettholde og utvikle den samlede jernbane- og logistikkvirksomheten i Groruddalen spesielt sett i et miljøperspektiv. Både terminalspredning og en eventuell utflytting av logistikkvirksomheten på Alnabru ville ha ført til økt godstransport på vei med derav følgende miljøbelastning. NSB mener at Statsbyggs alternativ 1B sikrer den intermodale godstransportens vilkår best. Alternativet gir de store transportaktørene utviklingsrom og konkurransekraft. Det bidrar til det omforente nasjonale mål om overføring av transportandeler fra vei til bane og gjør terminalen miljøvennlig i både nasjonal og regional målestokk. Det vil gi en lenge savnet forutsigbarhet for transportnæringen i området og derved utløse satsingsvilje. Dette er for oss det mest tungtveiende hensynet, også med tanke på å unngå utflytting av de mange tusen arbeidsplassene innenfor transportnæringen som i dag finnes i Groruddalen. Det er for oss vesentlig at dette alternativet også foretrekkes av samlasterne og de øvrige statlige aktørene i området. Samtidig er allmennhetens behov for friluftsliv og ferdsel i en sammenhengende grønn struktur i dalbunnen på en svært god måte ivaretatt i alternativ 1B. Plan- og bygningsetatens alternativ tar ikke hensyn til eksisterende eiendomsgrenser, avtaleforhold og de mange aktørenes egeninteresser. Både alternativ 2A og 2B har betydelige grøntarealer på eiendommer som vil kreve innløsing dersom planen skulle realiseres. Dette gjelder blant annet våre arealer på Nettlasttomta. Vi vil gå inn for at høyspentlinjen legges under terreng på grunn av de store arealmessige, miljømessige og estetiske gevinster dette vil gi. Det er videre viktig at formålsgrensen og planavgrensningen mot jernbanen i nord opprettholdes for felt B7 som vist i de foreliggende planforslag, for å sikre funksjonsdyktigheten til Schenkers terminal. NSB mener at rekkefølgebestemmelsene knyttet til Alnavassdraget må utgå. Disse vil i realiteten medføre et byggeforbud på grunn sine store kostnader som det på langt nær er avsatt offentlige midler til. Ut fra verdien av samfunnsnytte veid opp mot kostnader vil NSB AS anbefale at Statsbyggs alternativ 1B legges til grunn for det videre arbeidet. Side 2 av 8

3 Bakgrunn Reguleringsforslaget foreligger i to hovedalternativ, hvert med to underalternativ, utarbeidet av henholdsvis Statsbygg og Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten. Statsbygg på vegne av de statlige grunneierne (inklusive Rom Eiendom AS), Jernbaneverket, Statens vegvesen og godstransportørene søker i henhold til sitt opprinnelige mandat først og fremst å finne den beste løsning på godstransportørenes behov for utvidelser, effektivisering og oppgradering av terminalen. Plan- og bygningsetatens oppgave var primært å følge opp vedtatt overordnet plan for grøntstruktur gjennom Groruddalen, der Alnavassdraget med gjenåpning av elva på tidligere lukkede partier er en viktig bestanddel. Innhold og form i de foreliggende løsningsalternativene gjenspeiler klart forslagstillernes ulike utgangspunkt og fokus. Overordnete mål Nasjonal transportplan befester Alnabru som landets nasjonale tyngdepunkt for godstransport. Det skal investeres 1 mrd. kr. til en fullstendig modernisering og kapasitetsutvidelse av Alnabru godsterminal. Sammen med en investering i kryssingsspor, nye dobbeltspor i Oslo-området og øvrig terminalkapasitet vil dette legge til rette for en dobling av kapasiteten i godstransport på jernbane. Intermodale (kombinerte) transportløsninger holdes frem som en nødvendig strategi for å hevde seg i den internasjonale konkurransen i næringslivet, og for å oppnå det omforente samfunns- og miljømål å overføre godsandeler fra veitransport til sjø og bane. Banetransport regnes som mer miljøvennlig av flere årsaker. Transport på bane medfører mindre CO2- utslipp, mindre lokal forurensning og mindre støy. Den belaster ikke veinettet og bidrar til å redusere køproblemene på veiene. Med dagens toglengder har ett godstog kapasitet tilsvarende 24 vogntog (48 TEU). NSB finner drøftingen av godstransporten i saksfremstillingen (side 23) ufullstendig og til dels misvisende. Det er ikke lagt vekt på at langt det meste av godset som håndteres på jernbanens del av terminalen, også går via samlasterne. Speditørene, herunder samlasterne, utgjør ca % av CargoNets totale volumer som håndteres gjennom Alnabruterminalen. Samspillet og nærheten mellom jernbanens og samlasternes deler av terminalen er således essensiell. Rundt 2/3 av generert veitrafikk ut fra terminalen har målpunkt sør/øst/vest for Alnabru. Dette tallet antas å holde seg (Statsbyggs planbeskrivelse s. 24). Dette bidrar til at en fremtidig lokalisering av (deler av) samlasternes terminaler nord for Groruddalen, som foreslås av plan- og bygningsetaten, ville gi mye dobbel trafikk, frem og tilbake, gjennom Groruddalen. En av Alnabruterminalens mange fordeler er nettopp nærheten til landets markedsmessige tyngdepunkt Oslo. Alnabruterminalen er regnet som svært velfungerende i europisk målestokk og den eneste lokalitet i landet som kan gi optimal fleksibilitet mellom samtlige jernbanelinjer, de største hovedveiene samt sjøverts transport. Skal toget klare å vinne transportandeler, er det en forutsetning at samlasternes lokalisering på Alnabru styrkes og samles, ikke svekkes og spres slik plan- og bygningsetaten argumenterer for. Gjeldende kommuneplan for Oslo slår også fast at Groruddalen skal beholde sin rolle som Norges logistikksenter (side 6 i saksfremstillingen). Etter vårt syn har plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp dette i behandlingen av en rekke planforslag fra logistikknæringen. Langvarig uforutsigbarhet har presset enkelte logistikkbedrifter ut. Dette er en begynnende utvikling som er meget uheldig sett fra et transportmessig synspunkt. Etter vårt syn bør kommunens planlegging ha som mål å stanse denne utviklingen. Side 3 av 8

4 Hovedtema i det foreliggende planarbeidet Forslagstillernes felles strateginotat av lister opp fire hovedtema for planarbeidet:! Arealbruk, herunder ny atkomstsone til jernbanes terminaldel, og effektivisering, modernisering og utbygging etter innspill fra aktørene! Miljøforbedring, herunder grøntstruktur og gjenåpning av Alna! Bystruktur og estetikk, herunder kvalitet i uterom! Trafikk, herunder atkomst via Alfasetveien med tilstrekkelig standard Planmaterialet NSB vil ikke unnlate å påpeke at den foreliggende saksfremstillingen fra plan- og bygningsetaten på flere steder er skjev. Uheldige implikasjoner av plan- og bygningsetatens alternativ er neddempet eller ikke vist, mens det motsatte er tilfellet for Statsbyggs alternativ. Ett eksempel på dette finnes nederst på side 32, der det står at begge plan- og bygningsetatens underalternativer beholder det meste av NRF-tomta ubebygget slik at de landskapsmessige konsekvensene blir minimale. Dette i motsetning til Statsbygg alternativ 1A som innebærer et dramatisk inngrep i Alfasetmorenen. Det som ikke sies, er at Alnaelva føres i samme cotehøyder i alle disse tre alternativene. Alternativene 2A og B vil da i praksis etablere nytt menneskeskapt terreng (skråning med turvei) på minst meter inn i morenen regnet fra fra ny elveføring, avhengig av snittprofil og hvor langt østover elva skyves. Etter vårt syn er det derfor feil å hevde at etatens løsningsforslag gir minimale landskapsmessige konsekvenser. Arealbruk Først og fremst er det disponeringen av NRF-tomta som skiller Statsbyggs alternativer fra plan- og bygningsetatens. NRF-tomta ble kjøpt av Posten fra Oslo kommune med sikte på utnytting til næringsformål, og er i Statsbyggs planforslag avsatt til terminalområde. I plan- og bygningsetatens forslag er hele (2A) eller nesten hele (2 B) denne tomta avsatt til grøntområde. Sammen med bredere grøntstripe langs Alfasetveien og på trekant-tomta utgjør dette ca 60 mål mindre terminal-areal i etatens forslag 2A enn i Statsbyggs forslag 1B (jf arealoppstilling side 4 i saksfremstillingen). Jernbaneverkets godsstrategi beregner en økning i godsmengden som passerer gjennom Alnabruterminalen fra dagens TEU til 1 mill. TEU i 2020 og 1,5 mill. TEU i Samlasterterminalene må øke sin kapasitet for å ivareta denne økningen i godsmengden. Store enheter/toglengder, tilstrekkelig manøvreringsareal for samlasterne, oppstillingsareal for lastenheter og kjøretøy, moderne og kapasitetssterk teknologi og effektive rutiner er faktorer som påvirker størrelse og gjennomstrømning av godsflyten. Arealeffektivisering i betydningen areal-minimalisering er ikke alltid ensbetydende med dette. Etter vårt syn er det avgjørende at NRF-tomta blir disponert til terminal-areal, som i Statsbyggs alternativer, spesielt 1B. Dersom samlasterne ikke gis muligheter for kapasitetsøkning og vekst innenfor Alnabru-området, vil den beregnede transportveksten gå på vei og ikke på bane. Posten har umiddelbare behov for utvidelser innenfor Alnabruterminalen, blant annet for å samle Brings terminaler, som i dag er spredt på nedslitte mindre terminalbygg utenfor byen. I plan- og bygningsetatens forslag 2A er Posten/Brings tørrlastterminal plassert i forlengelsen av Schenkers terminalbygg, på arealer som hhv Schenker og Termoking leier av oss. Dette er helt uakseptabelt for Schenker, som selv har behov for utvidelse av sitt bygg her, for Posten Norge, og for Rom Eiendom som grunneier. Servicebygg er foreslått på Nettlasttomta, som i følge samlasterne blir for liten hvis alle funksjoner skal samles, noe som er en forutsetning i alle alternativer for å effektivisere servicefunksjonene. I etatens alternativ 2 B er tørrlastterminalen lagt til Nettlast-tomta og del av NRF-tomta, som Tollpost-Globe fester av oss. Dette går vi sterkt imot, både av hensyn til eiendomsgrenser og inngåtte Side 4 av 8

5 leieavtaler, og fordi arealet som er vist, er svært uegnet for terminalvirksomhet. Dersom buen rettes ut, medfører dette betraktelig endrede konsekvenser for NRF-tomta enn det som er vist i planbeskrivelsen. En rett terminal må også ivareta kravet til bredde på bygg og tosidig manøvreringsareal utvendig. I begge alternativene til plan- og bygningsetaten er termoterminalen for Bring lokalisert til et plan 2 over atkomstområdet på trekant-tomta. Generelt sett er flerplansløsninger flere ganger dyrere enn ettplans-løsninger. Det er ikke betalingsvillighet i transportmarkedet til å dekke opp for slike kostnadsøkninger. Derfor anses det av næringen helt urealistisk på kort sikt å bebygge trekant-tomta i flere plan, slik etatens planforslag er avhengig av for å få innpasset byggeprogrammet som er gitt. I tillegg kommer at grunnforholdene på trekant-tomta er svært vanskelige, noe som ville fordyre en slik løsning ytterligere. Slike flerplansløsninger er ikke svaret på de utvidelsesbehovene som eksisterer allerede i dag og som må løses så raskt som mulig. Trekant-tomta må etter vårt syn betraktes som en arealreserve som sikrer fleksibilitet og muligheter til å dekke opp fremtidens behov på lang sikt, slik Statsbyggs reguleringsforslag avspeiler. I Statsbyggs forslag er service og faciliteter for kjøretøy, lastbærere og sjåfører samlet på trekanttomta. Termoterminalen er plassert på Nettlasttomta, som Posten disponerer gjennom en opsjonsavtale, og tørrlastterminalen er plassert på NRF-tomta som Posten eier. Dette er en organisering av de ulike transportørenes bygningsvolumer som for det første samsvarer med de behov som samlasterne selv har formulert, og for det andre samsvarer med eiendomsgrenser og de avtaler som gjelder for disponering av grunnen mellom grunneierne og transportørene. Atkomstområdet skal fungere optimalt for alle aktørene i området og romme mange funksjoner. Jernbaneverket, samlasterne og de øvrige aktørene i området er fremdeles i en prosess med å samordne sine interesser for å komme frem til en best mulig og arealeffektiv løsning for atkomstområdet og trekanttomta for øvrig. Høyspentlinjen og felt B7 formålsgrense i nord Høyspentlinjen som skjærer over planområdet på langs beslaglegger mye areal fareområdet er i størrelsesorden mål i de ulike alternativene (side 4 i saksfremstillingen). Det er i særlig grad Schenkers leieareal i sør (felt B7) som lider under dette. Linjen gjør at deres areal er umulig å utnytte effektivt. Alle planalternativene sier at en nedgraving av høyspentlinjen bør utredes. NSB vil støtte et slikt tiltak. En hovedhensikt med det foreliggende planarbeidet skal være arealeffektivisering. Med den arealknapphet som hersker på Alnabru, mener vi at det er samfunnsøkonomisk riktig å legge høyspentlinjen under terreng. Dette vil gi et arealtilskudd som vil være et viktig bidrag i å sikre Alnabruterminalens rolle som nasjonalt logistikksenter. For Schenker ville dette ha avgjørende betydning. Funksjonsdyktigheten til deres terminal er hemmet av at avstanden mellom bygning og formålsgrense/planavgrensning mot jernbanen i nord gir et manøvreringsareal som er betydelig smalere enn hva terminalnormen foreskriver. Det er således helt essensielt at denne formålsgrensen opprettholdes dersom Schenker skal kunne opprettholde driften. Nedgraving av høyspentlinjen vil ha flere fordeler: Konflikter mellom eksisterende fundamenter for høyspentmastene og ny teknisk infrastruktur ved realisering av plan vil bortfalle. I tillegg vil vi oppnå miljømessige og estetiske gevinster. Å fjerne master og ledninger vil gjøre det planlagte turveidraget langs Alfasetveien betydelig mer inviterende som ferdselsåre for allmennheten. Vi vil hevde at effekten av et slikt tiltak vil være like viktig som selve bredden av grøntarealet, når det gjelder turveidragets funksjon som skjerm mellom terminalområdet og det tilstøtende fremtidige transformasjonsområdet. Tiltaket bør finansieres og gjennomføres som en del av opparbeidelsen av turveien med elveløpet og det øvrige veinettet i området. Side 5 av 8

6 Eierskapsgrenser Plan- og bygningsetatens alternativ tar ikke hensyn til eksisterende eiendomsgrenser, avtaleforhold og de mange aktørenes egeninteresser. Dersom ett av etatens alternativ skulle legges til grunn for det videre arbeid, vil det kreve ekstra tid og ressurser å komme til enighet om og rent praktisk samordne alle juridiske og avtalemessige forhold. Både alternativ 2A og 2B har betydelige grøntarealer på eiendommer som vil kreve innløsing dersom planen skulle realiseres. Dette gjelder blant annet NRF-tomta (eies av Posten), Nettlast-tomta (eies av NSB/Nettbuss) samt NSB/Rom Eiendoms areal mellom NRF-tomta og Nettlast-tomta. Sistnevnte vil for øvrig også kreve innløsing i alternativ 1A. Miljø transport En klar miljøprofil for Alnabruterminalen ligger som en omforent forutsetning i dette planarbeidet. Plan- og bygningsetatens planforslag er basert på fortsatt spredt terminalvirksomhet inntil en fase 2 inntrer på usikkert tidspunkt. Dette vil generere betydelig mer tungtrafikk samlet sett, og på veinettet i Groruddalen, enn Statsbyggs alternativ. Etter vårt syn ligger terminalens viktigste bidrag til et godt miljø i å gi samlasterne plass nok til å samle sine funksjoner, slik at dagens og fremtidens behov kan tilfredsstilles på Alnabru, og å optimalisere terminalfunksjonen. Et effektivt omlastingsledd er nødvendig for å gjøre den kombinerte transporten, med tog på langdistanseetappen, konkurransedyktig i kostnad og tidsbruk fra dør til dør. Redusert luftforurensning i Groruddalen, mindre støybelastning og færre trafikkulykker i nasjonal målestokk er miljøgevinsten. Det er viktig å ha dette miljøperspektivet i tillegg til de positive faktorer på lokalt nivå som Alnavassdraget, øvrig vegetasjon, estetikk og form utgjør. Miljø - grøntstruktur Plan- og bygningsetaten har i sine alternativ en bredere grønn buffersone mot øst, langs Alfasetveien enn Statsbyggs alternativer har. Men med samme standardkrav til Alfasetveien som Statsbygg har benyttet, altså fire felts bredde, blir imidlertid grøntsonen redusert med 7 meter. Etatens grøntbruk går på bekostning av terminal-areal på trekant-tomta og gir trangere manøvreringsforhold rundt Schenkers naturlige bygningsutvidelse mot nord. I grøntsonen innlemmes videre arealstripen mellom Posten og veien, i dag utleid fra kommunen til Posten, asfaltert og i full bruk som oppstillingsplass for containere. Denne tomtestripen er regulert til friareal. I etatens planforslag vil oppstilling av Postens containere måtte beslaglegge plass lenger inne på terminalområdet. Det gir heller ikke den fleksibilitet som Statsbyggs forslag har. Også i Statsbyggs alternativer øker grøntdraget i bredde nede ved trekant-tomta og oppe ved NRF-tomta. Etter vår vurdering er innslaget av vegetasjon også i Statsbyggs alternativer i fullt monn tilstrekkelig til at randsonen fyller kravene både visuelt, som en grønn skjerm mellom terminalområdet og omgivelsene, og funksjonelt, som parsell av turveien langs Alnavassdraget. Statsbygg alternativ 1A fører grøntdraget med Alnaelva i åpent løp inn mellom Nettlast- og NRF-tomta. Terminaltrafikken krysser på bro i plan over grøntdraget. Vi er likevel usikre på hvor heldig denne løsningen vil være med tanke kostnader til investeringer og offentlig drift av turveidraget med elva. Dette ikke minst på bakgrunn av erfaringer med dårlig kommunalt vedlikehold av de turvei-partiene langs Alnaelva som er opparbeidet pr. dato. Alternativ 1 B med pumpeløsning er det eneste som ikke krever oppdemming av Alnaelva for å få tilstrekkelig fallhøyde for det videre elveløpet sørover. Vi har ifm oppstartvarsel uttalt oss om risikofaktorer ved gjenåpningsprosjektet knyttet til flom, hevet grunnvannstand, destabilisering av grunn og rasfare. NSB påpeker at alternativet 1B har minst risiko når det gjelder disse forholdene. NSB har merket seg at utvidelsesmuligheter for sporgruppe 4 og forbindelsespor til Grorudsporet er likt ivaretatt i alle fire alternativer og stiller seg positiv til dette. Vi presiserer likevel behovet for en ny/utvidet gjennomføring i kulvert under Nedre Kalbakkvei som ivaretar behovet for en forlengelse av sporgruppen Side 6 av 8

7 på 90 meter. Dette ligger imidlertid utenfor den foreliggende planavgrensningen. Videre påpeker vi at den planlagte utvidelsen av Grorudsporet til to spor synes å komme i konflikt med nordre formålsgrense for det regulerte friområdet ovenfor Nedre Kalbakkvei i alternativene 1A, 2A og 2B. Trafikk - omliggende veinett Ett av de fire hovedtemaene som reguleringsarbeidet skulle avklare var nødvendig standard og kapasitet på atkomstveien, Alfasetveien. Trafikkanalysene som er utført (Norconsult 2008) viser en ÅDT i Alfasetveien på ved full utbygging. Dette krever en fire-felts vei inn til atkomstområdet. For NSB synes det da som en svært kortsiktig løsning å planlegge med bare to felt i Alfasetveien mellom Nedre Kalbakkvei og avkjørselen til terminalen. Dette planarbeidet forutsettes å legge forholdene optimalt til rette for godsflyten til og fra landets logistikksenter. Vi stiller også spørsmål ved om plan- og bygningsetaten har foretatt de nødvendige traikkanalyser og avklaringer med veimyndigheten (Statens vegvesen) som grunnlag for sitt forslag om en to-felts vei. Det må ikke glemmes at Alnabruterminalen er en arbeidsplass for 3000 personer. I lys av Alnabruterminalens sterke miljøprofil er det en selvfølge at det vil gå kollektivtrafikk (busstrafikk) i Alfasetveien, slik det også gjør i dag. Av trafikale, driftsmessige og beredskapsmessige hensyn mener vi det er riktig å betrakte strekningen Alfasetveien Terminalveien som ett system, en sammenhengende lenke mellom Nedre Kalbakkvei og Brobekkveien/Breivoll. Selv om Alnabruveien stenges slik at tungtrafikken så langt fremover som vi ser nå, vil komme fra Nedre Kalbakkvei i nord, vil bussforbindelse og transportsykkelvei like naturlig komme fra sør som fra nord. Tilgjengelighet til Alna togstasjon, og eventuelt nye Breivoll stasjon, i sør er et bidrag for å øke kollektivandelen av persontransporten til terminalen. Denne veistrengen vil utgjøre terminalområdets avgrensning mot øst, og ifølge samlasterne vil det ikke gå interne terminal-kjøretøy her. Alfasetveien frem til atkomstporten har riksveistatus i alle planalternativene. Derfor mener Rom Eiendom at Terminalveien og dens sammenknytning med Alfasetveien bør være en kommunal vei, ikke privat. Det er ingen internvei. Vi viser til at gjeldende kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler også fastlegger et offentlig veisystem med en forlengelse av Alfasetveien mot Brobekkveien. Snuplass i Alnabruveien Vi gjør oppmerksom på at den nødvendige snuplassen i enden av den stengte Alnabruveien beslaglegger sporareal. Plasseringen/utformingen av snuplassen må derfor justerers. Etter hva vi kan se, er det heller ikke vist atkomst til Rom Eiendoms arealer like vest for denne snuplassen. Slik atkomst må påtegnes med piler på plankartet. Drifts- og investeringskostnader Forprosjektet fra Oslo kommune nevner 60 MNOK i investeringer som en grov kostnadsramme for hele elveprosjektet (iht Strateginotatet av 2006, s 5). Kostnadsbildet for grøntdrag med elv slik det fremgår av side i saksfremstillingen er imidlertid av en annen størrelsesorden, hhv 230 MNOK i alternativ 1A, 200 MNOK i 1B, 100 MNOK i 2A og 120 MNOK i 2B (side 37 i saksfremstillingen). Det er åpenbart at etatens alternativer er underestimert, eller at ikke alle kostnadene er med her. Ut fra de mange varierende tallene synes prosjektet vanskelig å beregne, men uansett er dette uforholdsmessig store summer i forhold til totalkostnadene ved hele utbyggingstiltaket. I tillegg er kostnadene ved innløsing ikke tatt med. For etatens alternativer vil disse bli meget betydelige. Så vel plan- og bygningsetatens to underalternativer 2A og 2B som Statsbyggs ene alternativ 1A regulerer Roms eiendom mellom Nettlast-tomta og NRF-tomta til friområde. Vi vil selvsagt kreve innløsing dersom et av disse alternativene velges. Side 7 av 8

8 Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Statsbyggs planforslag er utformet uten rekkefølgebestemmelser, noe som også er nevnt i saksfremstillingen. Plan- og bygningsetaten har imidlertid ved utleggelsen til offentlig ettersyn valgt å knytte rekkefølgebestemmelsene fra sitt eget planforslag også til Statsbyggs forslag, med identisk ordlyd. Vi er uenige i rekkefølgebestemmelsene slik de er foreslått av etaten. Hvis det ikke samtidig med at reguleringsplanen vedtas, også vedtas midler til å dekke opparbeidelse av elv, vil kostnadene i realiteten falle på utviklerne i området slik rekkefølgebestemmelsene er utformet. Dette kommer i tillegg til opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur i området. Vi mener at disse rekkefølgekravene i realiteten medfører byggeforbud på grunn av for store byggekostnader. Dette fører til at samlasterne etablerer seg utenfor Alnabruterminalen, noe som igjen vil medføre økt trafikk på veiene og økt miljøbelastning. Modernisering og kapasitetsøkning på Alnabruterminalen er et umiddelbart behov. Elveløsningen og friområdet derimot er, også slik plan- og bygningsetaten fremstiller det, sterkt knyttet til realisering av ny byutvikling på transformasjonsområdet sør for det foreliggende planområdet. Dette er en byutvikling som ligger langt frem i tid. Disse svært ulike tidsaspektene er også et argument mot å gjøre terminalutbyggingen finansielt avhengig av grønnstruktur og elv, slik de formulerte rekkefølgebestemmelsene gjør. NSB mener derfor at rekkefølgebestemmelsene må utgå. For å ivareta etablering av friområde, teknisk infrastruktur og nye kommunale/private veier innenfor planområdet, og for å sikre at dette økonomisk blir riktig fordelt mellom aktørene (kommunen, staten og de private), må kommunen ta initiativ til utarbeidelse av utbyggingsavtale for disse tiltak. En prosess for å etablere en utbyggingsavtale med nødvendige forhandlinger og varslinger vil være en langvarig prosess. Det er derfor viktig at kommunen tar initiativ til dette så raskt som mulig for å unngå en forsinkelse i fremdriften for byggesakene. Vennlig hilsen Rom Eiendom AS Pål Berger Adm. dir. Henning Karlsen Prosjektsjef Side 8 av 8

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer