Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: Dato: Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: Dato: Oslo, DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG MED KONSEKVENSUTREDNING UTTALELSE VED OFFENTLIG ETTERSYN Rom Eiendom AS er et heleid datterselskap i NSB-konsernet. Her ligger eierskapet og ansvaret for forvaltning og utvikling av eiendomsmassen som før tilhørte NSB. Utvikling av sentrale tomter frigitt fra jernbaneformål inngår i vårt ansvarsområde. Rom Eiendom koordinerer og besvarer også høringsuttalelser til plansaker som fremmes etter plan- og bygningsloven, på vegne av NSB AS som statseid transportselskap og hjemmelshaver til grunn. Vi viser til Deres oversendelse av Saken har vært drøftet i NSB AS og med NSBs datterselskap for godstransport CargoNet. Denne uttalelsen avgis på vegne av NSB-konsernet. Alnabruterminalen som nasjonalt knutepunkt Alnabruterminalen er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge, og det viktigste nasjonale terminalområdet for de store samlasterne. Utvikling av Alnabruterminalen som nasjonalt knutepunkt for godshåndtering er et viktig tiltak i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan Dette er lagt til grunn for innsendt forslag til reguleringsplan alternativ 1a og 1b. Alternativ 2a og 2b er i strid med nasjonale føringer og mål når det gjelder utvikling av terminal og etablering av atkomst. Rekkefølgekrav knyttet til bygging av elv er i strid med nasjonale føringer da det medfører at terminalen ikke kan utvikles. En videreutvikling av et alternativ 1 må legges til grunn for reguleringsplan for terminalområdet med atkomst. Dersom Oslo kommune som planmyndighet ikke følger opp dette vil vi anbefale at det fremmes statlig plan. ROM EIENDOM AS TEL ADR!KIRKEGATA 15, N-0048 OSLO ORG NR!NO MVA FAKS! WWW!ROMEIENDOM.NO BANKGIRO

2 Sammendrag Etter NSBs syn er det ikke mulig å tilfredsstille både godstransportens krav og visjonen om det blågrønne Alnavassdraget fullt ut samtidig. De ulike hensyn må derfor vektes og avveies mot hverandre. NSB ønsker å understreke betydningen av å opprettholde og utvikle den samlede jernbane- og logistikkvirksomheten i Groruddalen spesielt sett i et miljøperspektiv. Både terminalspredning og en eventuell utflytting av logistikkvirksomheten på Alnabru ville ha ført til økt godstransport på vei med derav følgende miljøbelastning. NSB mener at Statsbyggs alternativ 1B sikrer den intermodale godstransportens vilkår best. Alternativet gir de store transportaktørene utviklingsrom og konkurransekraft. Det bidrar til det omforente nasjonale mål om overføring av transportandeler fra vei til bane og gjør terminalen miljøvennlig i både nasjonal og regional målestokk. Det vil gi en lenge savnet forutsigbarhet for transportnæringen i området og derved utløse satsingsvilje. Dette er for oss det mest tungtveiende hensynet, også med tanke på å unngå utflytting av de mange tusen arbeidsplassene innenfor transportnæringen som i dag finnes i Groruddalen. Det er for oss vesentlig at dette alternativet også foretrekkes av samlasterne og de øvrige statlige aktørene i området. Samtidig er allmennhetens behov for friluftsliv og ferdsel i en sammenhengende grønn struktur i dalbunnen på en svært god måte ivaretatt i alternativ 1B. Plan- og bygningsetatens alternativ tar ikke hensyn til eksisterende eiendomsgrenser, avtaleforhold og de mange aktørenes egeninteresser. Både alternativ 2A og 2B har betydelige grøntarealer på eiendommer som vil kreve innløsing dersom planen skulle realiseres. Dette gjelder blant annet våre arealer på Nettlasttomta. Vi vil gå inn for at høyspentlinjen legges under terreng på grunn av de store arealmessige, miljømessige og estetiske gevinster dette vil gi. Det er videre viktig at formålsgrensen og planavgrensningen mot jernbanen i nord opprettholdes for felt B7 som vist i de foreliggende planforslag, for å sikre funksjonsdyktigheten til Schenkers terminal. NSB mener at rekkefølgebestemmelsene knyttet til Alnavassdraget må utgå. Disse vil i realiteten medføre et byggeforbud på grunn sine store kostnader som det på langt nær er avsatt offentlige midler til. Ut fra verdien av samfunnsnytte veid opp mot kostnader vil NSB AS anbefale at Statsbyggs alternativ 1B legges til grunn for det videre arbeidet. Side 2 av 8

3 Bakgrunn Reguleringsforslaget foreligger i to hovedalternativ, hvert med to underalternativ, utarbeidet av henholdsvis Statsbygg og Oslo kommune v/plan- og bygningsetaten. Statsbygg på vegne av de statlige grunneierne (inklusive Rom Eiendom AS), Jernbaneverket, Statens vegvesen og godstransportørene søker i henhold til sitt opprinnelige mandat først og fremst å finne den beste løsning på godstransportørenes behov for utvidelser, effektivisering og oppgradering av terminalen. Plan- og bygningsetatens oppgave var primært å følge opp vedtatt overordnet plan for grøntstruktur gjennom Groruddalen, der Alnavassdraget med gjenåpning av elva på tidligere lukkede partier er en viktig bestanddel. Innhold og form i de foreliggende løsningsalternativene gjenspeiler klart forslagstillernes ulike utgangspunkt og fokus. Overordnete mål Nasjonal transportplan befester Alnabru som landets nasjonale tyngdepunkt for godstransport. Det skal investeres 1 mrd. kr. til en fullstendig modernisering og kapasitetsutvidelse av Alnabru godsterminal. Sammen med en investering i kryssingsspor, nye dobbeltspor i Oslo-området og øvrig terminalkapasitet vil dette legge til rette for en dobling av kapasiteten i godstransport på jernbane. Intermodale (kombinerte) transportløsninger holdes frem som en nødvendig strategi for å hevde seg i den internasjonale konkurransen i næringslivet, og for å oppnå det omforente samfunns- og miljømål å overføre godsandeler fra veitransport til sjø og bane. Banetransport regnes som mer miljøvennlig av flere årsaker. Transport på bane medfører mindre CO2- utslipp, mindre lokal forurensning og mindre støy. Den belaster ikke veinettet og bidrar til å redusere køproblemene på veiene. Med dagens toglengder har ett godstog kapasitet tilsvarende 24 vogntog (48 TEU). NSB finner drøftingen av godstransporten i saksfremstillingen (side 23) ufullstendig og til dels misvisende. Det er ikke lagt vekt på at langt det meste av godset som håndteres på jernbanens del av terminalen, også går via samlasterne. Speditørene, herunder samlasterne, utgjør ca % av CargoNets totale volumer som håndteres gjennom Alnabruterminalen. Samspillet og nærheten mellom jernbanens og samlasternes deler av terminalen er således essensiell. Rundt 2/3 av generert veitrafikk ut fra terminalen har målpunkt sør/øst/vest for Alnabru. Dette tallet antas å holde seg (Statsbyggs planbeskrivelse s. 24). Dette bidrar til at en fremtidig lokalisering av (deler av) samlasternes terminaler nord for Groruddalen, som foreslås av plan- og bygningsetaten, ville gi mye dobbel trafikk, frem og tilbake, gjennom Groruddalen. En av Alnabruterminalens mange fordeler er nettopp nærheten til landets markedsmessige tyngdepunkt Oslo. Alnabruterminalen er regnet som svært velfungerende i europisk målestokk og den eneste lokalitet i landet som kan gi optimal fleksibilitet mellom samtlige jernbanelinjer, de største hovedveiene samt sjøverts transport. Skal toget klare å vinne transportandeler, er det en forutsetning at samlasternes lokalisering på Alnabru styrkes og samles, ikke svekkes og spres slik plan- og bygningsetaten argumenterer for. Gjeldende kommuneplan for Oslo slår også fast at Groruddalen skal beholde sin rolle som Norges logistikksenter (side 6 i saksfremstillingen). Etter vårt syn har plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp dette i behandlingen av en rekke planforslag fra logistikknæringen. Langvarig uforutsigbarhet har presset enkelte logistikkbedrifter ut. Dette er en begynnende utvikling som er meget uheldig sett fra et transportmessig synspunkt. Etter vårt syn bør kommunens planlegging ha som mål å stanse denne utviklingen. Side 3 av 8

4 Hovedtema i det foreliggende planarbeidet Forslagstillernes felles strateginotat av lister opp fire hovedtema for planarbeidet:! Arealbruk, herunder ny atkomstsone til jernbanes terminaldel, og effektivisering, modernisering og utbygging etter innspill fra aktørene! Miljøforbedring, herunder grøntstruktur og gjenåpning av Alna! Bystruktur og estetikk, herunder kvalitet i uterom! Trafikk, herunder atkomst via Alfasetveien med tilstrekkelig standard Planmaterialet NSB vil ikke unnlate å påpeke at den foreliggende saksfremstillingen fra plan- og bygningsetaten på flere steder er skjev. Uheldige implikasjoner av plan- og bygningsetatens alternativ er neddempet eller ikke vist, mens det motsatte er tilfellet for Statsbyggs alternativ. Ett eksempel på dette finnes nederst på side 32, der det står at begge plan- og bygningsetatens underalternativer beholder det meste av NRF-tomta ubebygget slik at de landskapsmessige konsekvensene blir minimale. Dette i motsetning til Statsbygg alternativ 1A som innebærer et dramatisk inngrep i Alfasetmorenen. Det som ikke sies, er at Alnaelva føres i samme cotehøyder i alle disse tre alternativene. Alternativene 2A og B vil da i praksis etablere nytt menneskeskapt terreng (skråning med turvei) på minst meter inn i morenen regnet fra fra ny elveføring, avhengig av snittprofil og hvor langt østover elva skyves. Etter vårt syn er det derfor feil å hevde at etatens løsningsforslag gir minimale landskapsmessige konsekvenser. Arealbruk Først og fremst er det disponeringen av NRF-tomta som skiller Statsbyggs alternativer fra plan- og bygningsetatens. NRF-tomta ble kjøpt av Posten fra Oslo kommune med sikte på utnytting til næringsformål, og er i Statsbyggs planforslag avsatt til terminalområde. I plan- og bygningsetatens forslag er hele (2A) eller nesten hele (2 B) denne tomta avsatt til grøntområde. Sammen med bredere grøntstripe langs Alfasetveien og på trekant-tomta utgjør dette ca 60 mål mindre terminal-areal i etatens forslag 2A enn i Statsbyggs forslag 1B (jf arealoppstilling side 4 i saksfremstillingen). Jernbaneverkets godsstrategi beregner en økning i godsmengden som passerer gjennom Alnabruterminalen fra dagens TEU til 1 mill. TEU i 2020 og 1,5 mill. TEU i Samlasterterminalene må øke sin kapasitet for å ivareta denne økningen i godsmengden. Store enheter/toglengder, tilstrekkelig manøvreringsareal for samlasterne, oppstillingsareal for lastenheter og kjøretøy, moderne og kapasitetssterk teknologi og effektive rutiner er faktorer som påvirker størrelse og gjennomstrømning av godsflyten. Arealeffektivisering i betydningen areal-minimalisering er ikke alltid ensbetydende med dette. Etter vårt syn er det avgjørende at NRF-tomta blir disponert til terminal-areal, som i Statsbyggs alternativer, spesielt 1B. Dersom samlasterne ikke gis muligheter for kapasitetsøkning og vekst innenfor Alnabru-området, vil den beregnede transportveksten gå på vei og ikke på bane. Posten har umiddelbare behov for utvidelser innenfor Alnabruterminalen, blant annet for å samle Brings terminaler, som i dag er spredt på nedslitte mindre terminalbygg utenfor byen. I plan- og bygningsetatens forslag 2A er Posten/Brings tørrlastterminal plassert i forlengelsen av Schenkers terminalbygg, på arealer som hhv Schenker og Termoking leier av oss. Dette er helt uakseptabelt for Schenker, som selv har behov for utvidelse av sitt bygg her, for Posten Norge, og for Rom Eiendom som grunneier. Servicebygg er foreslått på Nettlasttomta, som i følge samlasterne blir for liten hvis alle funksjoner skal samles, noe som er en forutsetning i alle alternativer for å effektivisere servicefunksjonene. I etatens alternativ 2 B er tørrlastterminalen lagt til Nettlast-tomta og del av NRF-tomta, som Tollpost-Globe fester av oss. Dette går vi sterkt imot, både av hensyn til eiendomsgrenser og inngåtte Side 4 av 8

5 leieavtaler, og fordi arealet som er vist, er svært uegnet for terminalvirksomhet. Dersom buen rettes ut, medfører dette betraktelig endrede konsekvenser for NRF-tomta enn det som er vist i planbeskrivelsen. En rett terminal må også ivareta kravet til bredde på bygg og tosidig manøvreringsareal utvendig. I begge alternativene til plan- og bygningsetaten er termoterminalen for Bring lokalisert til et plan 2 over atkomstområdet på trekant-tomta. Generelt sett er flerplansløsninger flere ganger dyrere enn ettplans-løsninger. Det er ikke betalingsvillighet i transportmarkedet til å dekke opp for slike kostnadsøkninger. Derfor anses det av næringen helt urealistisk på kort sikt å bebygge trekant-tomta i flere plan, slik etatens planforslag er avhengig av for å få innpasset byggeprogrammet som er gitt. I tillegg kommer at grunnforholdene på trekant-tomta er svært vanskelige, noe som ville fordyre en slik løsning ytterligere. Slike flerplansløsninger er ikke svaret på de utvidelsesbehovene som eksisterer allerede i dag og som må løses så raskt som mulig. Trekant-tomta må etter vårt syn betraktes som en arealreserve som sikrer fleksibilitet og muligheter til å dekke opp fremtidens behov på lang sikt, slik Statsbyggs reguleringsforslag avspeiler. I Statsbyggs forslag er service og faciliteter for kjøretøy, lastbærere og sjåfører samlet på trekanttomta. Termoterminalen er plassert på Nettlasttomta, som Posten disponerer gjennom en opsjonsavtale, og tørrlastterminalen er plassert på NRF-tomta som Posten eier. Dette er en organisering av de ulike transportørenes bygningsvolumer som for det første samsvarer med de behov som samlasterne selv har formulert, og for det andre samsvarer med eiendomsgrenser og de avtaler som gjelder for disponering av grunnen mellom grunneierne og transportørene. Atkomstområdet skal fungere optimalt for alle aktørene i området og romme mange funksjoner. Jernbaneverket, samlasterne og de øvrige aktørene i området er fremdeles i en prosess med å samordne sine interesser for å komme frem til en best mulig og arealeffektiv løsning for atkomstområdet og trekanttomta for øvrig. Høyspentlinjen og felt B7 formålsgrense i nord Høyspentlinjen som skjærer over planområdet på langs beslaglegger mye areal fareområdet er i størrelsesorden mål i de ulike alternativene (side 4 i saksfremstillingen). Det er i særlig grad Schenkers leieareal i sør (felt B7) som lider under dette. Linjen gjør at deres areal er umulig å utnytte effektivt. Alle planalternativene sier at en nedgraving av høyspentlinjen bør utredes. NSB vil støtte et slikt tiltak. En hovedhensikt med det foreliggende planarbeidet skal være arealeffektivisering. Med den arealknapphet som hersker på Alnabru, mener vi at det er samfunnsøkonomisk riktig å legge høyspentlinjen under terreng. Dette vil gi et arealtilskudd som vil være et viktig bidrag i å sikre Alnabruterminalens rolle som nasjonalt logistikksenter. For Schenker ville dette ha avgjørende betydning. Funksjonsdyktigheten til deres terminal er hemmet av at avstanden mellom bygning og formålsgrense/planavgrensning mot jernbanen i nord gir et manøvreringsareal som er betydelig smalere enn hva terminalnormen foreskriver. Det er således helt essensielt at denne formålsgrensen opprettholdes dersom Schenker skal kunne opprettholde driften. Nedgraving av høyspentlinjen vil ha flere fordeler: Konflikter mellom eksisterende fundamenter for høyspentmastene og ny teknisk infrastruktur ved realisering av plan vil bortfalle. I tillegg vil vi oppnå miljømessige og estetiske gevinster. Å fjerne master og ledninger vil gjøre det planlagte turveidraget langs Alfasetveien betydelig mer inviterende som ferdselsåre for allmennheten. Vi vil hevde at effekten av et slikt tiltak vil være like viktig som selve bredden av grøntarealet, når det gjelder turveidragets funksjon som skjerm mellom terminalområdet og det tilstøtende fremtidige transformasjonsområdet. Tiltaket bør finansieres og gjennomføres som en del av opparbeidelsen av turveien med elveløpet og det øvrige veinettet i området. Side 5 av 8

6 Eierskapsgrenser Plan- og bygningsetatens alternativ tar ikke hensyn til eksisterende eiendomsgrenser, avtaleforhold og de mange aktørenes egeninteresser. Dersom ett av etatens alternativ skulle legges til grunn for det videre arbeid, vil det kreve ekstra tid og ressurser å komme til enighet om og rent praktisk samordne alle juridiske og avtalemessige forhold. Både alternativ 2A og 2B har betydelige grøntarealer på eiendommer som vil kreve innløsing dersom planen skulle realiseres. Dette gjelder blant annet NRF-tomta (eies av Posten), Nettlast-tomta (eies av NSB/Nettbuss) samt NSB/Rom Eiendoms areal mellom NRF-tomta og Nettlast-tomta. Sistnevnte vil for øvrig også kreve innløsing i alternativ 1A. Miljø transport En klar miljøprofil for Alnabruterminalen ligger som en omforent forutsetning i dette planarbeidet. Plan- og bygningsetatens planforslag er basert på fortsatt spredt terminalvirksomhet inntil en fase 2 inntrer på usikkert tidspunkt. Dette vil generere betydelig mer tungtrafikk samlet sett, og på veinettet i Groruddalen, enn Statsbyggs alternativ. Etter vårt syn ligger terminalens viktigste bidrag til et godt miljø i å gi samlasterne plass nok til å samle sine funksjoner, slik at dagens og fremtidens behov kan tilfredsstilles på Alnabru, og å optimalisere terminalfunksjonen. Et effektivt omlastingsledd er nødvendig for å gjøre den kombinerte transporten, med tog på langdistanseetappen, konkurransedyktig i kostnad og tidsbruk fra dør til dør. Redusert luftforurensning i Groruddalen, mindre støybelastning og færre trafikkulykker i nasjonal målestokk er miljøgevinsten. Det er viktig å ha dette miljøperspektivet i tillegg til de positive faktorer på lokalt nivå som Alnavassdraget, øvrig vegetasjon, estetikk og form utgjør. Miljø - grøntstruktur Plan- og bygningsetaten har i sine alternativ en bredere grønn buffersone mot øst, langs Alfasetveien enn Statsbyggs alternativer har. Men med samme standardkrav til Alfasetveien som Statsbygg har benyttet, altså fire felts bredde, blir imidlertid grøntsonen redusert med 7 meter. Etatens grøntbruk går på bekostning av terminal-areal på trekant-tomta og gir trangere manøvreringsforhold rundt Schenkers naturlige bygningsutvidelse mot nord. I grøntsonen innlemmes videre arealstripen mellom Posten og veien, i dag utleid fra kommunen til Posten, asfaltert og i full bruk som oppstillingsplass for containere. Denne tomtestripen er regulert til friareal. I etatens planforslag vil oppstilling av Postens containere måtte beslaglegge plass lenger inne på terminalområdet. Det gir heller ikke den fleksibilitet som Statsbyggs forslag har. Også i Statsbyggs alternativer øker grøntdraget i bredde nede ved trekant-tomta og oppe ved NRF-tomta. Etter vår vurdering er innslaget av vegetasjon også i Statsbyggs alternativer i fullt monn tilstrekkelig til at randsonen fyller kravene både visuelt, som en grønn skjerm mellom terminalområdet og omgivelsene, og funksjonelt, som parsell av turveien langs Alnavassdraget. Statsbygg alternativ 1A fører grøntdraget med Alnaelva i åpent løp inn mellom Nettlast- og NRF-tomta. Terminaltrafikken krysser på bro i plan over grøntdraget. Vi er likevel usikre på hvor heldig denne løsningen vil være med tanke kostnader til investeringer og offentlig drift av turveidraget med elva. Dette ikke minst på bakgrunn av erfaringer med dårlig kommunalt vedlikehold av de turvei-partiene langs Alnaelva som er opparbeidet pr. dato. Alternativ 1 B med pumpeløsning er det eneste som ikke krever oppdemming av Alnaelva for å få tilstrekkelig fallhøyde for det videre elveløpet sørover. Vi har ifm oppstartvarsel uttalt oss om risikofaktorer ved gjenåpningsprosjektet knyttet til flom, hevet grunnvannstand, destabilisering av grunn og rasfare. NSB påpeker at alternativet 1B har minst risiko når det gjelder disse forholdene. NSB har merket seg at utvidelsesmuligheter for sporgruppe 4 og forbindelsespor til Grorudsporet er likt ivaretatt i alle fire alternativer og stiller seg positiv til dette. Vi presiserer likevel behovet for en ny/utvidet gjennomføring i kulvert under Nedre Kalbakkvei som ivaretar behovet for en forlengelse av sporgruppen Side 6 av 8

7 på 90 meter. Dette ligger imidlertid utenfor den foreliggende planavgrensningen. Videre påpeker vi at den planlagte utvidelsen av Grorudsporet til to spor synes å komme i konflikt med nordre formålsgrense for det regulerte friområdet ovenfor Nedre Kalbakkvei i alternativene 1A, 2A og 2B. Trafikk - omliggende veinett Ett av de fire hovedtemaene som reguleringsarbeidet skulle avklare var nødvendig standard og kapasitet på atkomstveien, Alfasetveien. Trafikkanalysene som er utført (Norconsult 2008) viser en ÅDT i Alfasetveien på ved full utbygging. Dette krever en fire-felts vei inn til atkomstområdet. For NSB synes det da som en svært kortsiktig løsning å planlegge med bare to felt i Alfasetveien mellom Nedre Kalbakkvei og avkjørselen til terminalen. Dette planarbeidet forutsettes å legge forholdene optimalt til rette for godsflyten til og fra landets logistikksenter. Vi stiller også spørsmål ved om plan- og bygningsetaten har foretatt de nødvendige traikkanalyser og avklaringer med veimyndigheten (Statens vegvesen) som grunnlag for sitt forslag om en to-felts vei. Det må ikke glemmes at Alnabruterminalen er en arbeidsplass for 3000 personer. I lys av Alnabruterminalens sterke miljøprofil er det en selvfølge at det vil gå kollektivtrafikk (busstrafikk) i Alfasetveien, slik det også gjør i dag. Av trafikale, driftsmessige og beredskapsmessige hensyn mener vi det er riktig å betrakte strekningen Alfasetveien Terminalveien som ett system, en sammenhengende lenke mellom Nedre Kalbakkvei og Brobekkveien/Breivoll. Selv om Alnabruveien stenges slik at tungtrafikken så langt fremover som vi ser nå, vil komme fra Nedre Kalbakkvei i nord, vil bussforbindelse og transportsykkelvei like naturlig komme fra sør som fra nord. Tilgjengelighet til Alna togstasjon, og eventuelt nye Breivoll stasjon, i sør er et bidrag for å øke kollektivandelen av persontransporten til terminalen. Denne veistrengen vil utgjøre terminalområdets avgrensning mot øst, og ifølge samlasterne vil det ikke gå interne terminal-kjøretøy her. Alfasetveien frem til atkomstporten har riksveistatus i alle planalternativene. Derfor mener Rom Eiendom at Terminalveien og dens sammenknytning med Alfasetveien bør være en kommunal vei, ikke privat. Det er ingen internvei. Vi viser til at gjeldende kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler også fastlegger et offentlig veisystem med en forlengelse av Alfasetveien mot Brobekkveien. Snuplass i Alnabruveien Vi gjør oppmerksom på at den nødvendige snuplassen i enden av den stengte Alnabruveien beslaglegger sporareal. Plasseringen/utformingen av snuplassen må derfor justerers. Etter hva vi kan se, er det heller ikke vist atkomst til Rom Eiendoms arealer like vest for denne snuplassen. Slik atkomst må påtegnes med piler på plankartet. Drifts- og investeringskostnader Forprosjektet fra Oslo kommune nevner 60 MNOK i investeringer som en grov kostnadsramme for hele elveprosjektet (iht Strateginotatet av 2006, s 5). Kostnadsbildet for grøntdrag med elv slik det fremgår av side i saksfremstillingen er imidlertid av en annen størrelsesorden, hhv 230 MNOK i alternativ 1A, 200 MNOK i 1B, 100 MNOK i 2A og 120 MNOK i 2B (side 37 i saksfremstillingen). Det er åpenbart at etatens alternativer er underestimert, eller at ikke alle kostnadene er med her. Ut fra de mange varierende tallene synes prosjektet vanskelig å beregne, men uansett er dette uforholdsmessig store summer i forhold til totalkostnadene ved hele utbyggingstiltaket. I tillegg er kostnadene ved innløsing ikke tatt med. For etatens alternativer vil disse bli meget betydelige. Så vel plan- og bygningsetatens to underalternativer 2A og 2B som Statsbyggs ene alternativ 1A regulerer Roms eiendom mellom Nettlast-tomta og NRF-tomta til friområde. Vi vil selvsagt kreve innløsing dersom et av disse alternativene velges. Side 7 av 8

8 Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Statsbyggs planforslag er utformet uten rekkefølgebestemmelser, noe som også er nevnt i saksfremstillingen. Plan- og bygningsetaten har imidlertid ved utleggelsen til offentlig ettersyn valgt å knytte rekkefølgebestemmelsene fra sitt eget planforslag også til Statsbyggs forslag, med identisk ordlyd. Vi er uenige i rekkefølgebestemmelsene slik de er foreslått av etaten. Hvis det ikke samtidig med at reguleringsplanen vedtas, også vedtas midler til å dekke opparbeidelse av elv, vil kostnadene i realiteten falle på utviklerne i området slik rekkefølgebestemmelsene er utformet. Dette kommer i tillegg til opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur i området. Vi mener at disse rekkefølgekravene i realiteten medfører byggeforbud på grunn av for store byggekostnader. Dette fører til at samlasterne etablerer seg utenfor Alnabruterminalen, noe som igjen vil medføre økt trafikk på veiene og økt miljøbelastning. Modernisering og kapasitetsøkning på Alnabruterminalen er et umiddelbart behov. Elveløsningen og friområdet derimot er, også slik plan- og bygningsetaten fremstiller det, sterkt knyttet til realisering av ny byutvikling på transformasjonsområdet sør for det foreliggende planområdet. Dette er en byutvikling som ligger langt frem i tid. Disse svært ulike tidsaspektene er også et argument mot å gjøre terminalutbyggingen finansielt avhengig av grønnstruktur og elv, slik de formulerte rekkefølgebestemmelsene gjør. NSB mener derfor at rekkefølgebestemmelsene må utgå. For å ivareta etablering av friområde, teknisk infrastruktur og nye kommunale/private veier innenfor planområdet, og for å sikre at dette økonomisk blir riktig fordelt mellom aktørene (kommunen, staten og de private), må kommunen ta initiativ til utarbeidelse av utbyggingsavtale for disse tiltak. En prosess for å etablere en utbyggingsavtale med nødvendige forhandlinger og varslinger vil være en langvarig prosess. Det er derfor viktig at kommunen tar initiativ til dette så raskt som mulig for å unngå en forsinkelse i fremdriften for byggesakene. Vennlig hilsen Rom Eiendom AS Pål Berger Adm. dir. Henning Karlsen Prosjektsjef Side 8 av 8

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900164 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 16.04.2009 Miljø- og samferdselskomiteen

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55 Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Att: Arne Bergsgard SCHENKER AS Postboks 223, Økern Østre Akervei 17 N-0510 Oslo www.schenker.no Tlf dir: +47 22 72 74 86 Tlf: +47 07500

Detaljer

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS.

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS. Tollpost Globe as Oslo Kommune Plan- og byggningsetaten Postboks 364, Sentrum Vahls gate 1 0102 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad N-0605 OSLO Besøksadresse: Alfaset, 3. industrivei 25 N-0668 OSLO

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: 22 45 73 63 Saksref.: 09/01703 SRØ 514 Faks: Deres ref.: 200605390-55 E-post: bjorn.egede.nissen@jbv.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum Vahls gate 1 0102 OSLO Statens veg vesen Behandl ende enhet: Saksbehandl e r/ innva lgsn r: Vå r r efe ranse: De r es r

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling i '''.; ;.,r,7 BY a,1,f Ø A : Statsbygg Postboks 8106 Dep 0356 OSLO Deres ref: 200100236-90 Vår ref (saksnr): 200605390-10 Saksbeh: Arne Bergsgard

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest 9. april 2013 Befolkningsvekst og inntektsvekst gir økt transportetterspørsel

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL

KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN FOR OPPFØRING AV IDRETTSHALL Hamar Vest Invest AS Postboks 100 2320 FURNES Vår ref: Arkiv: Gnr./Bnr./Fnr./Snr.: Dato: Geir Haugland Tlf: 62 56 30 10 14/3926(20) L42/ 1/926 25.11.2014 KORNSILOVEGEN 58, HAMAR - DISPENSASJON FRA DETALJPLAN

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket 15. mars, 2016 Spørsmål Hva må til for å løfte gods på bane? Å bygge infrastruktur tar lang tid hvilke andre tiltak kan iverksettes for

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune FBA kurs 23.11-11 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Utbyggingsavtaler som verktøy og virkemiddel Politisk mandat Kort om Ensjø Planlegging

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen

MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen MENER REGJERINGEN ALVOR NÅR DE SIER AT DE VIL SATSE PÅ JERNBANE? I så fall bør de satse på Gjøvikbanen Folk vil ta toget, hvorfor vil ikke regjeringen satse? Gjøvikbanen i dag Det vil gi: Miljøgevinst

Detaljer

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Huitfeldtsgate 14 og 16a, Løkkeveien 11 og 13a Bydel Frogner Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn Området foreslås regulert

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436

SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 Bergen KOmmune Etat for byggesak og private planer DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 26.06.15 SØKNAD OM DISPENSASJON Starefossbakken 10, GBNR 166/1436 I forbindelse med at det søkes om riving av deler

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan- og utbygging Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

0 Oppsummering Stasjoner

0 Oppsummering Stasjoner 5 0 Oppsummering I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet Jernbaneverket. Eierskapet til

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom forhandlingsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, onsdag den 29.04.2015: Til stede: Vest-Agder

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1266-4 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1266-4 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 11/1266-4 Arkiv: L12 DETALJREGULERINGSPLAN HVERVENKASTET PENDLERPARKERING 1.GANGS BEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer