Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55"

Transkript

1 Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Att: Arne Bergsgard SCHENKER AS Postboks 223, Økern Østre Akervei 17 N-0510 Oslo Tlf dir: Tlf: Fax: Oslo, den Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: Merknader til planforslaget Schenker AS gir nedenfor sine merknader til det fremlagte planforslaget først i et sammendrag og deretter med en nærmere beskrivelse og begrunnelse av merknadene. Sammendrag Generelt mener Schenker AS at det fremlagte planforslaget er svært omfattende og krevende, men at god dokumentasjon bør gi grunnlag for en ryddig høringsprosess og reguleringsplanbehandling. Det er videre uheldig at det foreligger motstridende planalternativer for Alnabruterminalen fra staten og Oslo kommune. Samfunnsnytte Det er fastslått både i Norsk Transportplan (NTP) og i Kommuneplanen for Oslo at Alnabruterminalen skal være et nasjonalt og regionalt logistikksenter også i fremtiden. Staten har signalisert en meget sterk satsing på Alnabru i NTP ved å øremerke 1,0 milliard kroner til en utbygging av Alnabruterminalen samt en lang rekke andre tiltak på bane for å kunne ta mer gods på bane. Godstransporten på jernbaneterminalen på Alnabru utgjør i dag ca TEU (1 TEU= 20 fots container). Ca 65 % kommer fra samlasterne. I Jernbaneverkets godsstrategi er målsettingen en tredobling innen Det forutsetter også at kommunen følger opp med reguleringsforslag som gjør at de store brukerne av jernbanen kan utvikle seg og benytte terminalen. Etter Schenker AS syn må dette være styrende for arealbruken, og dermed også for vedtakene i reguleringssaken. 1

2 Samlasternes arealsituasjon og utviklingsbehov gjør det nødvendig med en utvidelse av terminalkapasiteten både på kort og lang sikt. Etablering av flere terminaler på Alnabru medfører redusert transport på vei og gir stor samfunnsnytte. Transportøkonomisk Institutt konkluderer i TØI-rapport 1006/2009 at godsterminalen på Alnabru har en tilnærmet perfekt lokalisering. Rapporten konkluderer videre med at en imaginær flytting av samlastterminalene ut av Alnabru, for eksempel til Lillestrøm alternativt Drammen, medfører en økning i antall tonnkilometer med henholdsvis 58 % og 236 %. Rapporten underbygger at en beliggenhet på Alnabru er god også for det regionale transportarbeidet i tillegg til å være et nav for transport til og fra og innen Norge som er positiv for miljøet. Valg av alternativ Schenker AS mener at alternativ 1B fra Statsbygg må vedtas som reguleringsplan for Alnabruterminalen. Dette er det beste alternativet for fremtidig utnyttelse av planområdet på Alnabru. Alternativet tilfredsstiller best våre krav, og er et akseptabelt kompromiss mellom de overordnede nasjonale mål og Kommuneplan for Oslo samt mellom næringsinteresser og blå grønn struktur i området. Planforslaget fra Oslo kommune i alternativ 2 A og 2 B kan etter Schenker AS syn ikke aksepteres fordi disse går på tvers av de nasjonale mål for planområdet, fører til mer transport på vei lokalt/regionalt og nasjonalt, økt miljøbelastning samt økte kostnader for samfunn og næringsliv. Schenker AS behov for utbygging Schenker AS vurdering er at behovet for utbygging av terminalbygg på Alnabru ikke kan dekkes i noen av planalternativene innenfor en akseptabel kostnad og tidshorisont. Vi begrunner dette med at i planforslagets første fase (frem til 2012) er vårt behov for utbygging på ca 5000 m2, mens utbyggingspotesialet kun er ca 3900 m2. Etter første fase gir ikke planforslaget realistiske utbyggingsmuligheter for Schenker AS. Schenker AS vurderer det derfor slik at vi innen relativt kort sikt må starte en planprosess for å sikre selskapets fremtidige utviklingsbehov utenfor Alnabru ved å dele driften og etablere en ny tilleggsterminal utenfor Alnabru på inntil ca 9000 m2 Planens begrensning Planens begrensing mot Jernbaneverkets terminal- og sporområde følger i alle planalternativer eksisterende grense for Schenker AS festetomt. Schenker AS vil presisere på det sterkeste at det er avgjørende viktig for selskapet at planforslagets plangrense opprettholdes. For Schenker AS er grensen mot Jernbaneverket og sporområdene den mest ømfintlige plangrensen, hvor avstanden mellom port og tomtegrense kun er 27 meter - 30 meter, mens normen for terminalbygg tilsier 42 meter. Enhver begrensning her vil bety at vi ikke kan benytte den delen av terminalen som vender mot Jernbaneverkets område fordi avstanden mellom terminalbygg og tomtegrense blir for liten. Videre vil dette umuliggjøre utbygging av terminalbygget i lengderetningen mot syd. Dette vil være helt uakseptabelt og få katastrofale følger for driften av terminalen. 2

3 Kraftlinjen Schenker AS krever nedgraving av kraftlinjen gjennom terminalområdet og anbefaler av hensyn til helse, miljø og sikkerhet også nedgraving fra Ulven til Furuset som del av statens satsing på utvikling av terminalen og som en del av Groruddal satsingen. Dette gir arealeffektivisering og miljøfordeler. Tiltaket må finansieres som en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området. Trekanttomta Schenker AS mener at planens forslag til utnyttelse av trekanttomta med bebyggelse på inntil 3 plan ikke er mulig å gjennomføre selv på svært lang sikt på grunn av dårlige grunnforhold og ikke minst svært høye byggekostnader. Schenker AS mener derfor at en utbygging må skje i et mer begrenset omfang på færre plan, og at planforslaget bør legge dette til grunn. Det er fortsatt flere uavklarte forhold knyttet til mulig arealbruksfordeling av trekanttomta. Det forutsettes at bebyggelsesplanen gir mulighet til grensejusteringer mellom formålene innenfor samme totale arealfordeling som i foreslått reguleringsplan. Felles Servicesenter Ingen av planalternativene dekker behovet til et fullverdig felles servicesenter for de ulike aktørene på Alnabru. Schenker AS mener at et felles servicesenter må prioriteres innenfor trekanttomta for en samling, helt eller delvis, av de servicefunksjoner de ulike aktørene har på området. Dette vil gi arealgevinst og bedre utnyttelse av samlastarealene, og redusere kjøring til og fra Alnabru. Blågrønn struktur gjenåpning av Alnaelva Schenker AS kan ikke akseptere gjenåpning av Alnaelven gjennom terminalområdet selv om vi ser at dette har positive effekter. Dette begrunnes først og fremst med at dette vil gi begrenset verdi som rekreasjonsområde på grunn konflikt med terminalfunksjoner sikkerhetskrav og tungtrafikk. Kostnadene for eventuelle tiltak vil ikke stå i forhold til nytteverdien. Schenker AS mener også at Statsbyggs alternativ 1B er det eneste mulige akseptable kompromisset mellom næringsinteressene og blågrønn struktur i området. Tiltaket må finansieres som en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området, og ikke belastes brukerne i området. Atkomstløsning vei Schenker AS støtter Statsbyggs plan om ny Alfasetvei i 4-felt med riksveistatus inn til hovedport jernbane, og at det fremover må utredes direkteadkomst fra E6. Videre støttes også forslaget til en ny vei i forlengelse av Alfasetveien fram til Terminalveien med atkomst til Schenker AS via Terminalveien fra syd. Denne må ha status kommunal vei helt frem til Schenker AS som vist i Statsbyggs forlag. Schenker AS kan ikke akseptere Oslo kommunes forslag om at Schenker AS atkomst skal flyttes til nord ved ny rundkjøring i møtet mellom forlenget Alfasetveien og Terminalveien, samt at Alfasetveien fra rundkjøringen ved Posten godssenter og Terminalveien reguleres som en intern privat vei. En slik flytting av atkomsten vil være uforenlig med effektiv drift og videre utviklingsmuligheter. 3

4 Rekkefølgebestemmelser Schenker AS kan ikke godta rekkefølgebestemmelsene slik de er foreslått av kommunen. Hvis det ikke samtidig med at reguleringsplanen vedtas, også bevilges midler fra Oslo kommune eller staten til å dekke opp tiltakene i disse bestemmelsene medfører, vil kostnadene i realiteten falle på utviklerne i området slik rekkefølgebestemmelse er utformet. Vi mener at rekkefølgebestemmelsene i realiteten betyr byggeforbud da ingen av samlasterne hver for seg eller samlet, har økonomi til å bære de høye kostnadene dette medfører. Schenker AS krever derfor at rekkefølgebestemmelsene må utgå. Fremdrift i behandlingen av reguleringsplanen Både av hensyn til de samfunnsmessige og miljømessige gevinster planforslagets alternativ 1B medfører, og for de bedriftene som har behov for å utvikle seg og ønske om å etablere seg på området, må alle statlige og kommunale myndigheter bidra til en rask fremdrift i behandlingen av reguleringsplanen. Vi vil anbefale at Oslo kommune snarest mulig går i dialog med Statsbygg samt øvrige statlige myndigheter og samlasterne for å videreutvikle alternativ 1B. Beskrivelse og begrunnelse av merknadene til planforslaget I følgende er det er de merknader Schenker AS har til forslag til reguleringsplan nærmere beskrevet og begrunnet. 1. Valg av alternativ Schenker AS mener det er svært uheldig at det foreligger motstridende planalternativer fra staten og Oslo kommune i høringsdokumentet. Vi oppfatter at hovedkonfliktene i planalternativene knytter seg til utnyttelse av NRF-tomta, gjenåpning av Alnaelven, bruk av friområder. Mens Statsbygg, som har utarbeidet statens plan for området, velger å følge overordnede hensyn gitt i Norsk Transportplan (NTP) og Stortingets vektlegging av Alnabruterminalen som nasjonal/internasjonal HUB for godstransport, foreslår Oslo kommune i praksis stopp i videre utbygging og modernisering av Alnabruterminalen og anbefaler terminalspredning. Kommunen begrunner dette med at samlasternes kapasitet på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at fremtidig behov skal dekkes ved utflytting av terminaler til utkanten av Oslo by. Schenker AS mener at alternativ 1B fra Statsbygg må vedtas som reguleringsplan for Alnabruterminalen. Dette er det beste alternativet for fremtidig utnyttelse av planområdet på Alnabru. Alternativet tilfredsstiller best våre krav, og er et akseptabelt kompromiss mellom de overordnede nasjonale mål og Kommuneplan for Oslo samt mellom næringsinteresser og blå grønn struktur i området. 4

5 Planforslaget fra Oslo kommune i alternativ 2 A og 2 B kan etter Schenker AS syn ikke aksepteres fordi disse går på tvers av de nasjonale mål for planområdet, fører til mer transport på vei lokalt/regionalt og nasjonalt, økt miljøbelastning samt økte kostnader for samfunn og næringsliv. I det følgende vil vi begrunne dette nærmere. 2. Vurdering av alternativene Statsbygg alternativ 1A og 1B For Schenker AS isolert er begge alternativer like i forhold til de krav vi vektlegger for valg av alternativ og for våre muligheter for utvikling av terminalvirksomheten. Vår anbefaling om valg av alternativ 1B, er begrunnet i at dette alternativet kommer Alnanelven minst i konflikt med terminalområdet areal- og driftsmessig, spesielt for NRF- og Nettlasttomtene. De spesielle merknader vi har til Statsbyggs planforslag er knyttet til vårt behov for utbygging, plangrense, kraftlinjen, trekanttomta, servicesenter, atkomstløsninger veg, gjenåpning av Alnaelven og rekkefølgebestemmelser. Dette er felles for alle planalternativer, og er kommentert i punkt 3 10 nedenfor. Oslo kommunes alternativ 2A og 2B Generelle merknader Planforslaget fra Oslo kommune i alternativ 2 A og 2 B kan etter Schenker AS syn ikke aksepteres. Oslo kommune bygger sine vurderinger av samlasternes behov på Alnabru blant annet på et grunnlagsnotat utarbeidet av PBE om Utvikling av en miljøvennlig godstransport i hovedstadsregionen konsekvenser for samlasterkapasiteten på Alnabru, datert Kort sagt er vurderingene at kapasiteten på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at sitater:! I stedet for å utvide på Alnabru kan det altså kan være miljøvennlig, i form av redusert totalt transportarbeid, å etablere supplerende samlastterminaler i utkanten av Oslo by. En slik spredning er av terminalene er også hovedbildet rundt bysentrum i Europa.! På lengre distanser vil jernbanen derimot kunne være i en konkurransesituasjon med samlasterne. En samlokalisering av jernbane og samlastere kan her ikke være noe argument for og økt jernbaneandel av godset. 5

6 ! Etaten vil derfor stille spørsmål ved om den kapasitetsutvidelse som nå planlegges på Alnabru vil være en overkapasitet i forhold til å ta i mot den forventede økte godsmengden med jernbane. På denne bakgrunn mener Plan- og bygningsetaten at samlasternes regional arealbehov bør søkes løst samordnet og effektivisert regionalt og at dette må avveies mot andre byutviklingshensyn i området. Dette er vurderinger som Schenker AS er sterkt uenig i, og som etter vårt syn går på tvers av de nasjonale mål for planområdet. Dette fører til mer transport på vei lokalt/regionalt og nasjonalt, økt miljøbelastning samt økte kostnader for samfunn og næringsliv. I det følgende vil vi begrunne dette nærmere. Nasjonalt logistikknutepunkt Alnabruterminalen er Norges viktigste logistikknutepunkt. For å oppnå nasjonale mål om mer gods på bane og båt, må det tilrettelegges for intermodale knutepunkter som Alnabruterminalen. Dette er viktig for å sikre både effektive vareleveranser for næringsliv og forbrukere og for å bidra til å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Det er fastslått både i Kommuneplanen for Oslo og i den nylig fremlagte NTP at Alnabruterminalen skal være et nasjonalt og regionalt knutepunkt også i fremtiden. Alnabruterminalen må gis muligheter for langsiktig utvikling med tilstrekkelige arealreserver, som gjør at den kan fungere som et sentralt logistikk-knutepunkt. Staten har signalisert en meget sterk satsing på Alnabru i NTP hvor utbyggingen av Alnabru er det store terminalprosjektet i perioden. Foreløpig er det avsatt 1 mrd. kr for å øke kapasiteten på Alnabruterminalen, herav 0,85 mrd. kr i perioden I tillegg kommer 3,8 mrd. kr for å bygge ut krysningsspor og andre terminaler for å kunne ta mer gods på bane. Det forutsetter også at kommunen følger opp med reguleringsforslag som gjør at de store brukerne av jernbanen kan utvikle seg og benytte terminalen. Terminalen til Schenker AS er TAPA - sertifisert (i) og har derfor helt spesielle krav til sikkerhet som ikke kan fravikes i forhold til internasjonal transport. Det er heller ikke usannsynlig at hele Alnabru terminalområdet blir underlagt tilsvarende kontrollregime som de internasjonale havnene etter ISPS krav (ii). (i) (TAPA (Transported Asset Protection Association). Standarden beskriver krav til fysiske sikkerhetstiltak og prosessuelle krav til hvordan jobben skal utføres. (ii) ISPS (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Etter Schenker AS syn må dette være styrende for arealbruken, og dermed også for vedtakene i reguleringssaken. 6

7 Utvidelse av terminalkapasiteten nødvendig Oslo kommune foreslår at NRF tomta (45 da) blir helt eller delvis til friområde. Planforslaget reduserer arealene til terminalfunksjoner med inntil ca 63 da (16 %) i forhold til Statsbyggs alternativ 1B, og Oslo kommune begrunner dette med at kapasiteten på Alnabru er tilstrekkelig på kort sikt, og at det stilles spørsmål ved om den kapasitetsutvidelse som nå planlegges på Alnabru vil være en overkapasitet i forhold til å ta i mot den forventede økte godsmengden med jernbane. Schenker AS viser til at Jernbaneverkets godsstrategi tilsier en dobling av trafikken innen 2020 og en tredobling innen Den planlagte utvidelsen av samlastkapasiteten på Alnabru vil i første rekke gi mulighet for en samling av dagens terminalvirksomhet på Alnabru for Bring Logistic AS, Tollpost Globe AS og Schenker AS. For Schenker AS nødvendiggjør dette en netto økning i terminalareal på ca 80 % basert på prognose frem til Arealer til terminalformål på Alnabru er en knapphetsfaktor. Schenker AS er derfor sterkt kritisk til at NRF-tomta, som hele tiden har vært forutsatt å inngå i utvidelsesplanene til Alnabruterminalen, nå foreslås omgjort til blå/grønt område. Bring Logistics AS kan dermed ikke samle sin terminalvirksomhet på Karihaugen og Lørenskog på NRF tomta. Redusert areal til terminalformål som foreslått av Oslo kommune, vil også ha arealmessige konsekvenser for de øvrige samlasterne. Samlasternes arealsituasjon og utviklingsbehov gjør det nødvendig med en utvidelse av terminalkapasiteten både på kort og lang sikt. Dette er kort oppsummert nedenfor:! Schenker AS har et utbyggingsbehov på 5000 m2 tørrlastterminal innen 2013 for å dekke vekst og flytte aktivitet fra leid terminalareal på ca 3800 m2 på Ulven. Etter dette er det prognosert et ytterligere behov frem til 2030 på ca 8000 m2 terminalbygg. Utbyggingspotensialet innenfor eksiterende tomt er ca 3900 m2 terminalbygg. Schenker AS vurdering er at behovet for utbygging av terminalbygg på Alnabru ikke kan dekkes i noen av planalternativene innenfor en akseptabel kostnad og tidshorisont. Konsekvensen kan bli behov for å dele driften og etablere en ny tilleggsterminal utenfor Alnabru på inntil ca 9000 m2 med et tomteareal på ca 60 da. Det vises forøvrig til punkt 3 nedenfor.! Bring Logistics AS har behov for å etablere m2 tørrlastterminal på NRF tomta så snart som mulig, og 7800 termoterminal på Nettlasttomta innen Dette vil gi en samordning av terminalvirksomheten fra eksisterende terminaler på Karihaugen, Skårer og Ulven, modernisering og økt kapasitet. 7

8 ! Tollpost Globe AS har fått innvilget søknad om utvidelse av sin terminal på Alnabru med 4000 m2 for blant annet å flytte sine terminalaktiviteter på Sofiemyr til Alnabru. Det vil være behov for ytterligere utvidelse av terminalen innen ca Alnabruterminalen er perfekt lokalisert - terminalspredning er miljøbelastende Oslo kommune foreslår at i stedet for å utvide på Alnabru kan det altså kan være miljøvennlig, i form av redusert totalt transportarbeid, å etablere supplerende samlastterminaler i utkanten av Oslo by. En slik spredning av terminalene er også hovedbildet rundt bysentrum i Europa. Etter Schenker AS sin vurdering, vil en slik terminalspredning tvert imot føre til mer transport på vei og økt miljøbelastning lokalt/regionalt og nasjonalt. Transportøkonomisk Institutt har gjennom TØI-rapport 1006/2009 gjort en detaljert vurdering av det regionale nedslagsområdet for de samlastterminalene som er lokalisert på Alnabru. Rapporten viser at godsterminalen på Alnabru har en tilnærmet perfekt lokalisering av samlastterminaler i forhold til det marked den betjener. Argumentasjonen for å videreutvikle Norges største transportklynge og en av Europas største veg / baneterminaler sentralt i Oslo, baserer seg i stor grad på betydningen av nærhet mellom transportør og transportkjøper. Rapporten konkluderer videre med at en imaginær flytting av samlastterminalene ut av Alnabru, for eksempel til Lillestrøm alternativt Drammen, medfører en økning i antall tonnkilometer med henholdsvis 58 % og 236 %. Rapporten underbygger således at en beliggenhet på Alnabru er god også for det regionale transportarbeidet i tillegg til å være et nav for transport til og fra og innen Norge som er positiv for miljøet. Etablering av flere terminaler på Alnabru medfører redusert transport på vei og gir stor samfunnsnytte. Tre eksempler viser miljø- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av lokalisering på Alnabru sammenlignet med andre lokaliseringer. Ved lokalisering av Bring Logistics AS på Alnabru er de viktigste miljøgevinstene ifølge en rapport utarbeidet av Econ Pöyry for Posten Norge AS, at det vil være ca færre turer med bil (tur/retur) for omlasting det første året terminalen er i bruk. Beliggenhet på Alnabru vil medføre økt bruk av jernbane. Det vil føre til reduserte støyplager og lokale utslipp for Osloregionen, herunder reduserte utslipp av CO2 på 7250 tonn (1,1 % av samlede utslipp i Oslo). De totale samfunnsøkonomiske gevinstene vil være på ca. 130 millioner kr. pr. år Dersom Schenker AS må etablere en ny tilleggsterminal utenfor Alnabru, viser Schenker sin analyse (prognose år 2020) at en slik delt drift vil føre til redusert bruk av jernbane med ca 15 % ( TEU per år) som gir 6300 flere trailere i langtransport på veg og ca flere turer per år med bil mellom terminalene i 8

9 Oslo området. Dette fører til økning i utslipp av CO2 på ca tonn per år (ca 8 % av Schenker totale CO2 utslipp i dag) For Tollpost Globe AS har Civitas vurdert Konsekvenser av oppføring av nytt tilbygg på Alnabru. Konklusjonene er at en samling av terminalaktiviteten på Alnabru forventes å medføre at ca 30 % av lastmengden som i dag går med bil, vil bli overført til jernbane tilsvarende 1000 vogntog pr år. Biltrafikken mellom terminalene på Alnabru og Kolbotn reduseres med turer / per år. Totalt reduseres biltrafikken med over 1,5 millioner kjørte km per år fordelt på lokal-, regional- og fjerntrafikk. Sammenslåing av terminalaktivitetene vil derfor effektivisere driften ved at transport reduseres. Dermed reduseres biltrafikken lokalt og på hovedveinettet. Miljømessig er dette en ønskelig utvikling, både med hensyn til trafikksikkerhet, utslipp og støy. Bruk av jernbane Oslo kommunes vurdering er at ved lokal/regional distribusjon ut fra Alnabru, vil eventuelt lokalisering av samlasterkapasitet utenfor Alnabru ikke kunne svekke jernbanens konkurranseposisjon. Videre at på lengre distanser vil jernbanen derimot kunne være i en konkurransesituasjon med samlasterne. En samlokalisering av jernbane og samlastere kan her ikke være noe argument for og økt jernbaneandel av godset. Dette er etter Schenker AS sin oppfatning feil og må bygge på en misforståelse av arbeidsdelingen mellom samlasterne og jernbanen. Godstransporten på jernbaneterminalen på Alnabru utgjør i dag ca TEU (1 TEU= 20 fots container). Ca 65 % kommer fra samlasterne. I Jernbaneverkets godsstrategi er målsettingen 1 million TEU i 2020 og 1,5 million TEU i 2040, dvs. en tredobling innen Allerede i dag går mesteparten av godset fra de store samlasterne på Alnabru med jernbane til de store destinasjonene i Norge som Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Narvik på bane. Schenker AS som har en baneandel på ca 65 % målt i transportarbeid, er av jernbanens største kunder og samarbeider godt med jernbanen for økt bruk av jernbane. Schenker AS og jernbanen har utfyllende roller som ikke er i konkurranse innen vårt markedssegment verken lokalt/regionalt eller på lengre distanser. Det er ikke konkurranse med jernbanen som hindrer Schenker i økt bruk av jernbane i dag, men i første rekke jernbanens manglende kapasitet. Jernbanens rolle er å fremføre lastbærer (containere, trailere) mellom sine containerterminaler med gods som samlasterne har hentet inn / skal levere til/fra sine terminaler. Med en forventet vekst i transportvolumet må kapasiteten både ved jernbaneterminalen på Alnabru og hos samlasterne økes parallelt. En forutsetning for å få ut de ønskede effektene av dette er at også samlasterne får tilstrekkelig kapasitet ved Alnabruterminalen. 9

10 Schenkers AS virksomhet på Alnabru er tredelt. Lokal/regional distribusjon innen Oslo og Akershus med bil utgjør ca 15 % av vårt totale terminalbehandlede gods på Alnabru. Landsdekkende distribusjon, dvs. gods som hentes / leveres i Oslo og Akershus og som skal til / kommer fra en av våre andre 30 terminaler i Norge. Dette utgjør ca 65 % av terminalbehandlet gods på Alnabru, og transporteres i stor grad med jernbane. Import og Eksport, hvor Alnabru er HUB for gods som kommer fra utlandet for lokal/regional og landsdekkende distribusjon, og gods som hentes inn lokalt/regionalt for eksport som står for ca 20 % godsmengden over terminalen. Det betyr at for ca 75 % av Schenker AS terminalbehandlede gods, har en samlokalisering med jernbane på Alnabru en avgjørende betydning for økt jernbaneandel av godset. Spesielle merknader Alternativ 2A: Alternativet forutsetter at Bring Logistics AS etablerer ny tørrlastterminal på deler av Schenker AS eksisterende tomt på kote 95 ved oppfylling samt på lokk i et plan 2 på deler av nordre del av trekanttomta. Schenker AS kan ikke akseptere dette alternativet fordi selskapets eksisterende tomteareal reduseres med ca 12 da mot nord. Dette gir en uakseptabel driftssituasjon på eksisterende terminal, da nødvendige oppstillings- og trafikkarealer faller bort. I tillegg gir ikke dette Schenker AS noen mulighet for nødvendig utvidelse av terminalen i en skissert fase 1. Vi stiller oss også sterkt kritisk til at den foreslåtte utbyggingen for Bring Logistics AS vil bli gjennomføres på 2 plan på deler av trekanttomta av geotekniske og økonomiske årsaker. Vi viser her til punkt 5 om trekanttomta nedenfor. Den skisserte muligheten for Schenker AS til å overta Bring Logistics AS terminalbygg i en eventuell fase 2 ser Schenker AS som urealistisk. Dette forutsetter at Bring Logistics AS tørrlastterminal etableres på søndre del av trekanttomta på lokk i et 3. plan, hvor også Bring Logistics AS termoterminal er forutsatt lokalisert på plan 3 i fase 1. Schenker AS anser en slik utnyttelse i 3 plan på trekanttomta ikke realistisk å gjennomføre verken i en fase 1 eller fase 2. Vi viser her til punkt 6 om trekanttomta nedenfor. For felles servicesenter foreslås det en delt løsning mellom på Nettlasttomta og trekanttomta som Schenker AS mener ikke er tilfredsstillende verken drifts- eller plassmessig ut fra behovet på Alnabru. Alternativ 2B: 10

11 I dette alternativet forutsetter Schenker at selskapets eksisterende tomteareal ikke reduseres mot øst slik som i alternativ 2A. Dette er positivt. Schenker AS mener imidlertid at foreslått utvidelse for selskapet mot nord tilsvarende som for Bring Logistics i alternativ 2A, ikke kan realiseres av geotekniske og økonomiske årsaker. Vi viser her til punkt 6 om trekanttomta nedenfor. Atkomst til Schenker AS I begge alternativer er det foreslått at Schenker AS får sin atkomst fra ny rundkjøring i møtet mellom forlenget Alfasetveien og Terminalveien på kote 94. Videre foreslås det at Terminalveien stenges med bussbom og ikke er åpen for gjennomkjøring av ordinær trafikk. Oslo kommune foreslår også at forlengelsen av Alfasetveien til ny rundkjøring ved Terminalveien samt Terminalveien reguleres som en intern privat vei. Dette kan ikke aksepteres av Schenker AS som krever at atkomsten fraterminalveien i syd opprettholdes slik som foreslått i Statsbyggs planforslag. Det er avgjørende viktig å opprettholde dagens hovedport (vakt og inn/utkontroll) i syd enden av vårt terminalområde. Dette er en forutsetning for effektiv drift og videre utviklingsmuligheter. Dagens layout for terminalområdet med blant annet terminalbygg, rangerings-/kjørearealer, venteområder for trafikkmateriell, parkering og hovedatkomst, er tilpasset tomtens arrondering. Flytting av hovedport/-atkomst som foreslått vil være uforenlig med videre drift på samme nivå som i dag og redusere utviklingsmulighetene fordi ny hovedport og endret trafikkmønster gir redusert driftsareal. Det vil bli en uakseptabel blanding av trafikk på området med personbiler (besøkende, ansatte) og vogntog kombinert med kryssende intern trafikk av trafikkmateriell fra venteposisjon til/fra terminalens laste-/losseporter. Videre krever Schenker AS at forlengelsen av Alfasetveien fra rundkjøringen ved Posten godssenter og Terminalveien reguleres som en kommunal vei slik Statsbygg foreslår. Dette begrunnes med blant annet slik Oslo kommune forutsetter i planforslaget sitat; En gjennomgående trase fra Terminalveien til Alfasetveien vil gi bedre vilkår for kollektivtransport, samtidig som det av beredskapshensyn er viktig å ha mer enn en veitrase inn til terminalområdet. Det foreslås at busstransport til og fra området følger Terminalveien med mulighet for gjennomkjøring til Alfasetveien. Alnabru som helhet er godkjent for bruk av 25,25 m modulvogntog og krever derfor ekstra trafikkarealer på terminalen for å kunne håndtere disse ved lossing og opplasting samt i trafikk internt. Trafikkområdet er nylig blitt oppmerket for dette formålet og forutsetter to brede kjørefelt for møtende lastebiler/vogntog. Gjennomstrømningen av vogntog og semitrailere krever også best mulig inn-/utkjøring slik vårt terminalområde er arrondert i dag. 3. Schenker AS behov for utbygging 11

12 Schenker AS har et utbyggingsbehov på 5000 m2 tørrlastterminal innen 2013 for å dekke vekst og flytte aktivitet fra leid terminalareal på ca 3800 m2 på Ulven. Etter dette er det prognosert et ytterligere behov frem til 2030 på ca 8000 m2 terminal. dvs. et totalt utbyggingsbehov for terminalbygg på ca m2 innen Da er det forutsatt en rekke tiltak som effektiviserer arealbruken med ca 30 %. Schenker AS vurdering er at behovet for utbygging av terminalbygg på Alnabru ikke kan dekkes i noen av planalternativene innenfor en akseptabel kostnad og tidshorisont. Vi begrunner dette med følgende i forhold til planforslagets gjennomføringsfaser. Første fase (Frem til 2012): I planforslaget vises det til at Schenker AS kan påbegynne sine utvidelser. Vår vurdering er at utbyggingspotensialet innenfor eksiterende tomt er ca 3900 m2 terminalbygg med den foreslåtte byggegrensen. Utbyggingspotensialet er da vurdert ut fra hva som er praktisk mulig å bygge med de driftsmessige krav til vår virksomhet har til layout på terminalbygg, rangerings-/kjørearealer, venteområder for trafikkmateriell, parkering og hovedatkomst i forhold til tomtens arrondering se skisse nedenfor. Det betyr at vårt behov for utvidelse av terminalen med ca 5000 m2 innen 2013 ikke kan dekkes. Av dette er ca 1200 m2 for å dekke vekst og ca 3800 m2 for å overføre aktivitet fra leid terminal på Ulven hvor leiekontrakt utløper. Avgjørende for mulig utbygging vil imidlertid være at reguleringsplanforslagets grenser opprettholdes mot Jernbaneverket og sporområdet. Vi viser til punkt 4 nedenfor. Andre fase ( ): I planforslaget er det skissert et utbyggingspotensial for Schenker AS ved å bygge på et lokk over nordre del trekanttomta. Som omtalt i punkt 6 Trekanttomta nedenfor er dette et potensial som er helt uaktuelt for Schenker av kostnadsmessige og byggetekniske forhold. Dessuten mener vi at dette tiltaket uansett ikke er realistisk å gjennomføre i fase 2. Det ligger derfor ingen utbyggingsmuligheter for Schenker i planforslagets fase 2. Tredje fase (etter 2020) Planforslaget inneholder ingen utbyggingsmuligheter for Schenker AS i denne fasen. En slik mulighet kunne enn omlegging av kraftlinjen være. Å samle denne på 1 mast kan gi mulighet for en utbygging terminalbygget i bredden med ca m2. Legges linjen i kabel antas det at det kan gi ytterligere utbyggingsmuligheter. Som omtalt i punkt 5 nedenfor krever Schenker AS nedgraving av kraftlinjen, men realistisk sett ser vi dette uansett som et svært langsiktig tiltak. Det vises til skisse nedenfor. Schenker AS vurderer det derfor slik at vi innen relativt kort sikt må starte en planprosess for å sikre selskapets fremtidige utviklingsbehov utenfor Alnabru. Vårt scenario er å dele driften og å etablere en ny tilleggsterminal utenfor Alnabru på inntil ca 9000 m2 med et tomteareal på ca 60 da. Dette betyr redusert bruk av jernbane, økt miljøbelastning og økte samfunnskostnader i tillegg til ekstraordinære 12

13 driftskostnader for selskapet. Et minimumsscenario for en slik delt terminaldrift med prognose for år 2020, er beregnet å gi en reduksjon i antall containere på jernbane med ca 15 %. Det betyr minimum flere trailere i langtransport på veg. I tillegg vil økt kjøreavstand til / fra jernbaneterminalen på Alnabru og økt transport mellom terminalene gi ca flere turer per år med biler innenfor Oslo-området. Dette vil gi en økning i utslipp av CO2 på ca tonn per år. I tillegg kommer betydelig økte samfunnskostnader (klima, støy, lokal forurensing, kø og ulykker). F rste fase (frem til 2012): Ca 3900 m2 utvidelse godshus med ny byggegrense innen eksisterende tomt Langsiktig: C a 3600 m2 utvidelse godshus med ny byggegrense og kraft leding p! 1 mast innen eksisterende tomt 1400 m m m2 800m2 Schenker AS I Planens begrensning Planens begrensing mot Jernbaneverkets terminal- og sporområde følger i alle planalternativer eksisterende grense for Schenker AS festetomt som er regulert i festekontrakt med ROM Eiendom AS som løper frem til Det er også inngått avtale om bruk av arealene som tillegg til festekontrakten med samme løpetid, herunder bruk av felles arealer. Schenker AS vil presisere på det sterkeste at det er avgjørende viktig for Schenker planforslagets plangrense opprettholdes. For selskapet er grensen mot Jernbaneverket og sporområdene den mest ømfintlige plangrensen, hvor hver meter teller. Dersom Jernbaneverket skulle reise innsigelse mot denne plangrensen og således forsøke å begrense Schenker sitt areal mellom terminalen og planforslagets grenser ytterligere, vil dette være helt uakseptabelt og få katastrofale følger for driften av terminalen. Dette vil bety at vi ikke kan 13

14 benytte den delen av terminalen som vender mot Jernbaneverkets område fordi avstanden mellom terminalbygg og tomtegrense blir for liten. Videre vil dette umuliggjøre utbygging av terminalbygget i lengderetningen mot syd som vist i punkt 3 ovenfor. Tomtens arrondering og kraftlinjen har vært avgjørende for terminalens plassering, og medfører at avstanden fra terminalbygget til tomtegrense mot Jernbaneverkets område kun er mellom 27 meter og 30 meter - se skisse i punkt 3 ovenfor. I dette beltet skal vogntog rygge/rangere til portene langs hele terminalen i tillegg til at området også fungerer som kjøreareal i hele terminalens lengde. Dette gjør at det er en svært vanskelig trafikksituasjon. Normen for rangerings- og trafikkareal ved planlegging av terminaler er en avstand på minimum 42 meter fra port til tomtegrense. Dette er basert på Statens vegvesens norm for rangering til port for 18,60 meters vogntog og beregnes som lengde x meter. Nå er Alnabruterminalen også godkjent for vogntoglengder på 25,25, noe som gir en minimumsavstanden på 55 meter. Dette gjør tilgjengeligheten enda vanskeligere. 5. Kraftlinjen Kraftlinjen som går gjennom Alnabruområdet hindrer effektiv arealbruk og er sterkt miljøbelastende også for lokalbefolkningen i Groruddalen. Kraftlinjen medfører et byggeforbud tilsvarende 70 da - 95 da i de ulike alternativene. En nedgraving av kraftlinjen vil gi store arealgevinster og gi bedre miljø på Alnabruterminalen og i Groruddalen. Alle planforslagene foreslår at et kabelalternativ bør utredes nærmere. Schenker AS krever nedgraving av kraftlinjen gjennom terminalområdet og anbefaler av hensyn til helse, miljø og sikkerhet også nedgraving fra Ulven til Furuset som del av statens satsing på utvikling av terminalen og som en del av Groruddal satsingen. Tiltaket må finansieres som en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området. 6. Trekanttomta Schenker AS er enig i behovet for en mer effektiv arealutnyttelse på trekanttomta, og at det her må bygges et felles servicesenter. I tillegg er det viktig at området utgjør en arealreserve også etter at Jernbaneverkets adkomstsone er etablert, nytt veisystem og servicesenter er på plass. Schenker AS mener at planens forslag til utnyttelse av trekanttomta med bebyggelse på inntil 3 plan ikke er mulig å gjennomføre selv på svært lang sikt på grunn av dårlige grunnforhold og ikke minst svært høye byggekostnader. Schenker AS har et kostnadsanslag på minimum 150 mill kr bare for å etablere et dekke på 95 for bygging av et terminalbygg som planforslagene forslår på nordre del av trekanttomta. Dette er helt uakseptable ekstra tomtekostnader for Schenker AS. 14

15 Posten Norge AS / Bring Logistics AS har også vurdert og forkastet en utbygging i flere plan på søndre del av trekanttomta på grunn av grunnforhold på tomtene og vanskelige eierforhold, og ikke minst svært høye byggekostnaden som er beregnet til over fire ganger så dyrt som vanlig bygg. En geoteknisk undersøkelse fra Statens vegvesen viser at grunnforholdene på trekanttomta er usikre og det må antas at en løsning med lokk vil bli vesentlig fordyret på grunn av dette. Schenker AS mener derfor at en utbygging må skje i et mer begrenset omfang på færre plan, og at planforslaget bør legge dette til grunn. Det er fortsatt flere uavklarte forhold knyttet til mulig arealbruksfordeling av trekanttomta. Jernbaneterminalens adkomstområde skal bearbeides videre og optimaliseres i neste prosjekteringsfase. Stamveilenke skal kvalitetssikres og må kunne justeres i bebyggelsesplanarbeidet hvis nødvendig. Et felles servicesenter skal innpasses. Det forutsetter at bebyggelsesplanen (fekt B5, B6, B8, K2 og OTAJ) gir mulighet til grensejusteringer mellom formålene innenfor samme totale arealfordeling som i foreslått reguleringsplan. 7. Felles servicesenter Ingen av planalternativene dekker behovet til et fullverdig felles servicesenter for de ulike aktørene på Alnabru. En kartlegging Vegdirektoratet har gjort viser at det største problemet er mangelen på tilrettelagte døgnhvileplasser. I Osloområdet og til dels i andre storbyer er det særlig vanskelig å skaffe areal til hvileplasser. (NTP). Vi viser også til at rasteplasser i hele Europa snart får karakterer i form av et sertifikat, som opplyser sjåfører om sikkerhet og service. EU skal bruke cirka 20 millioner DKR i prosjektet "Truck Parking Area Label". De nye standarder har bl.a. fokus på kameraovervåking, belysning, overskuelighet og sikkerhetsvakter på rasteplassene. På serviceområdet handler det om matvaretilbudet, innkjøpsmuligheter samt sanitære forhold og fritidsmuligheter for sjåførene. Schenker AS mener at et felles servicesenter må prioriteres innenfor trekanttomta for en samling, helt eller delvis, av servicefunksjonene de ulike aktørene har på området, herunder også de servicefunksjoner som utføres på Volla Eiendom AS for Schenker AS av Veøy AS. Dette anlegget bør bli etableres etter Truck Parking Label ordningen. Servicesenteret har flere funksjoner, herunder verksted for reparasjon av lastebærere (containere, trailere mv.) og dekkservice, hvilemuligheter og sanitæranlegg for sjåfører, tankanlegg og vaskehall med min 6 pumper. Et servicesenter krever oppstillingsplass både til biler som står på grunn av kjøreog hviletidslovgivningen og til trailere/containere som skal repareres og vaskes. Det er ulike servicetilbud innenfor Alnabruområdet i dag som legger beslag på minst 50 da tomteareal. En samling av aktivitetene vil gi arealgevinst og bedre 15

16 utnyttelse av samlastarealene, og redusere kjøring til og fra Alnabru. Et slikt servicesenter er meget ønskelig også fra sjåførenes side. De eksiterende servicefunksjonene på området i dag er:! Volla Eiendom AS: Ca 11 tomt lokalisert innen trekanttomta, hvor Veøy AS har servicefunksjoner tilknyttet Schenker som vask og reparasjon av kjøretøy / containere, ca 30 hybler for sjåfører, pall lager og ca 70 oppstillingsplasser for biler og containere! Schenker AS: Ca 5 da av tomtearealet disponeres til reparasjon og vask av biler, containere og trailere samt oppstillingsplass for ca 40 oppstillingsplasser knyttet til dette.! Nettlasttomta: Ca 20 da tomt hvor Posten Norge AS / Bring Logistics AS har servicefunksjoner som vaskehall, tankanlegg med 4 pumper, 30 hybler for sjåfører og ca 50 biloppstillingsplasser. Her utføres også service for Tollpost Globe.! Postens Transportsenter: Ca 20 da tomt hvor Posten utfører reparasjon og service blant annet for bilparken tilknyttet Postens godsenter! Thermo King: Leier areal av ROM Eiendom innen trekanttomta hvor det utføres service og reparasjon av termolastbærer (containere / trailere). 8. Blågrønn struktur gjenåpning av Alnaelven Schenker AS mener det er viktig med en synlig miljøopprusting i planområdet, hvor hovedtiltakene legges i et belte mellom terminalområdet og annen bebyggelse mot vest langs hovedveinettet. Det er imidlertid viktig at det er terminalens behov, sikkerhetskrav og atkomstveier som legger premissene for den blågrønne strukturen, og ikke motsatt. Terminalen til Schenker AS er som nevnt TAPA - sertifisert, og det er ikke usannsynlig at hele Alnabru terminalområde kan få krav om ISPS - sertifisering. Dette vil sette de strengeste krav til sikkerhetssystemer, blant annet mot terror, og krever at området ikke kan være åpent for allment ferdsel. Slik sett vil en åpen elv gjennom terminalområdet bidra til å redusere sikkerheten og kan få betydning for sertifiseringen av terminalen. Schenker AS kan derfor ikke akseptere gjenåpning av Alnaelven gjennom terminalområdet selv om vi ser at dette har positive effekter. Dette begrunnes først og fremst med at dette vil gi begrenset verdi som rekreasjonsområde på grunn konflikt med terminalfunksjoner sikkerhetskrav og tungtrafikk. Kostnadene for eventuelle tiltak vil ikke stå i forhold til nytteverdien. Kostnadene for gjenåpning av Alnaelven er beregnet til mellom 120 millioner kr (Oslo kommune) og 215 mill kr (Statsbygg). Da er ikke kostnadene for erverv av tomter med. I Oslo kommunes forslag vil erverv av NRF tomta antakelig beløpe seg til minst 100 mill kroner. Vi mener at selv Statsbyggs anslag er for lave, spesielt knyttet til det store masseuttaket mellom NRF- og Nettlasttomta. I Oslo 16

17 kommunes forslag mener vi det vil påløpe betydelige ekstrakostnader med etablering av broer og kulverter for atkomst fra riksvei inn på terminalområdet. Dette kan medføre at kommunen regulerer viktige deler av terminalområdet til en plan som ikke lar seg gjennomføre på grunn av kostnadene. Schenker AS mener imidlertid at Statsbyggs alternativ 1B er det eneste mulige akseptable kompromisset mellom næringsinteressene og blågrønn struktur i området. Tiltaket må finansieres som en del av opparbeidelsen av de offentlige arealene i området, og ikke belastes brukerne i området. 9. Atkomstløsninger vei Det er viktig å få gode tilførselsveier inn til Alnabruterminalen. Schenker AS støtter derfor Statsbyggs plan om ny Alfasetvei i 4-felt med riksveistatus inn til hovedport jernbane, og at det fremover må utredes direkteadkomst fra E6. Videre støtter selskapet også forslaget til en ny vei i forlengelse av Alfasetveien fram til Terminalveien med atkomst til Schenker AS via Terminalveien fra syd. Denne må ha status kommunal vei helt frem til Schenker AS som vist i Statsbyggs forlag, og ikke privat vei som Oslo kommune foreslår. Schenker AS kan ikke akseptere Oslo kommunes forslag om at Schenker sin atkomst skal flyttes til nord ved ny rundkjøring i møtet mellom forlenget Alfasetveien og Terminalveien, samt at Alfasetveien fra rundkjøringen ved Posten godssenter og Terminalveien reguleres som en intern privat vei. Dette vil være uforenlig med effektiv drift og videre utviklingsmuligheter for selskapet. 10. Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Statsbyggs planforslag er utformet uten rekkefølgebestemmelser. Oslo Kommune har imidlertid ved fremlegging til offentlig ettersyn valgt å knytte rekkefølgebestemmelsene fra sitt eget planforslag også til Statsbyggs forslag, med identisk ordlyd. Schenker AS kan ikke godta rekkefølgebestemmelsene slik de er foreslått av kommunen. Hvis det ikke samtidig med at reguleringsplanen vedtas, også bevilges midler fra Oslo kommune eller staten til å dekke opp tiltakene disse bestemmelsene krever, vil kostnadene i realiteten falle på utviklerne i området slik rekkefølgebestemmelse er utformet. Vi mener at rekkefølgebestemmelsene i realiteten betyr byggeforbud, da ingen av samlasterne hver for seg eller samlet har økonomi til å bære de høye kostnadene dette medfører. Dette fører til at samlasterne etablerer seg utenfor Alnabruterminalen for å dekke sitt utviklingsbehov, noe som igjen vil medføre økt trafikk på veiene og økt miljøbelastning. Modernisering og kapasitetsøkning på Alnabruterminalen er et umiddelbart behov. Elveløsningen og friområdet derimot er, også slik Oslo kommune 17

18 fremstiller det, sterkt knyttet til realisering av ny byutvikling på transformasjonsområdet sør for det foreliggende planområdet. Dette er en byutvikling som ligger langt frem i tid. Disse svært ulike tidsaspektene er også et argument mot å gjøre terminalutbyggingen finansielt avhengig av grønnstruktur og elv, slik de formulerte rekkefølgebestemmelsene gjør. Vi krever derfor at rekkefølgebestemmelsene må utgå. For å ivareta etablering av friområde, teknisk infrastruktur og nye kommunale/private veier innenfor planområdet, og for å sikre at dette økonomisk blir riktig fordelt mellom aktørene, må kommunen ta initiativ til utarbeidelse av utbyggingsavtale for disse tiltak. En prosess for å etablere en utbyggingsavtale med nødvendige forhandlinger og varslinger vil være en langvarig prosess. Det er derfor viktig at kommunen tar initiativ til dette så raskt som mulig for å unngå en forsinkelse i fremdriften. 11. Fremdrift i behandlingen av reguleringsplanen Både av hensyn til de samfunnsmessige og miljømessige gevinster planforslagets alternativ 1B medfører, og for de bedriftene som har behov for å utvikle seg og ønske om å etablere seg på området, må alle statlige og kommunale myndigheter bidra til en rask fremdrift i behandlingen av reguleringsplanen. Vi vil anbefale at Oslo kommune snarest mulig går i dialog med Statsbygg samt øvrige statlige myndigheter og samlasterne for å videreutvikle alternativ 1B. Med vennlig hilsen Schenker AS Michael Holmstrøm Adm. Direktør 18

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS.

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS. Tollpost Globe as Oslo Kommune Plan- og byggningsetaten Postboks 364, Sentrum Vahls gate 1 0102 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad N-0605 OSLO Besøksadresse: Alfaset, 3. industrivei 25 N-0668 OSLO

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket 15. mars, 2016 Spørsmål Hva må til for å løfte gods på bane? Å bygge infrastruktur tar lang tid hvilke andre tiltak kan iverksettes for

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900164 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 16.04.2009 Miljø- og samferdselskomiteen

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket

NTP &ltak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket NTP <ak for skognæringen Roger Kormeseth, Jernbaneverket Skog og Tre, 3. juni, 2016 Agenda Ny Godsstrategi for jernbanen Jernbanens godssatsing frem mot 2030 Tiltak for skognæring i NTP Gods på jernbane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter 19. oktober 2010 Innhold 1 Tilnærming til oppgaven... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Rammebetingelser... 2 1.3

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400288 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 ALFASET 3. INDUSTRIVEI

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Erik Gran Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk 1 Hva er PROFIT? I PROFIT skal gevinster

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: 22 45 73 63 Saksref.: 09/01703 SRØ 514 Faks: Deres ref.: 200605390-55 E-post: bjorn.egede.nissen@jbv.no

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler

Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Jernbaneverkets langsiktige planlegging og Krysningsspor og godsterminaler Foredrag Tekna 12.2 29 Sjefsingeniør Terje Eidsmoen, Jernbaneverket 1 Jernbaneverkets langtidsplaner Utviklingen av jernbanenettet

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet Else-Marie Marskar Prosjektleder Referansegruppemøte 12. desember 2016 02.09.2016 Regjeringens mål er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum Vahls gate 1 0102 OSLO Statens veg vesen Behandl ende enhet: Saksbehandl e r/ innva lgsn r: Vå r r efe ranse: De r es r

Detaljer

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum Sammendrag: Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum TØI rapport 1182/2011 Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen og Michael W J Sørensen Oslo 2011 72 sider Denne studien har

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Journalpost.: 12/21350 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01

NOTAT. Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAG DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIT-NOT-01 EMNE Kapasitetsanalyse på veg TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer i Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av arbeidsplasser i

Detaljer

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre.

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre. SJØVEGEN HUSEIERLAG Til Trondheim kommune, Byplankontoret ved byplansjef Ann- Margrit Harkjerr og saksbehandler Kjersti Angelsen Rinbø Sjøvegen 17. august 2012 HØRINGSUTTALELSE DETALJREGULERING AV SJØVEGEN-

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Vurdering/kommentarer til saken

Vurdering/kommentarer til saken Bydel Stovner: PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN-REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSEUTREDNING - GJENÅPNING AV ALNA SAMT ALNABRU, DEL AV TERMINALOMRÅDET - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer