Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Tron Villy Myrén Saksgang Møtedato Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Miljø- og samferdselskomiteen Bjerke Bydelsutvalg DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNET ALNAELV I GRØNTSTRUKTUR - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Sammendrag: Bydel Bjerke har mottatt et planforslag til offentlig ettersyn, for terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planen fremmes i fire alternativer. Forslagstiller Statsbygg fremmer to alternativ, der løsninger for Alna er forskjellig, mens Plan- og bygningsetaten fremmer to forslag for gjenåpning av Alna og alternativ løsning for terminalområdet. Plan- og bygningsetaten har bedt om at bemerkninger til forslaget sendes i løpet av høringsperioden fra 26.mars til 15.mai Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial Saken er mottatt som en del av samarbeidsavtalen mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten, hvor politiske utvalg skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet i saker i sitt nærmiljø etter plan- og bygningslovens intensjon om samarbeid og medvirkning. Det heter videre i avtalen at partienes stemmegivning skal fremkomme av uttalelsen, og at enhver uttalelse skal/bør begrunnes. Dette konkrete planforslaget ligger ikke innenfor Bydel Bjerkes geografiske grenser, men er av stor betydning for bydelen og Groruddalen som helhet. Saken er både av lokal, regional og nasjonal betydning, og er også av prinsipiell betydning for Groruddalens utvikling. Saksframstilling: Planområdet Planområdet omfatter arealene sør for dagens jernbaneterminal på Alnabru, mellom Jernbaneterminalen, gravlunden og Alna. Det meste av planområdet ligger vest for Nedre Kalbakk vei, men en mindre del øst for veien, som påvirkes av vannstandsheving av Alna, er også med. Hele område er på ca 600 da. Området ligger innenfor kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler. 8 forskjellige aktører enten eier eller fester grunn. Dette er NSB/ROM eiendom AS, Posten Norge AS/KLP, Schenker AS, Tollpost Globe AS, Oslo kommune, Volla Eiendom AS, CargoNet og Thermo King Norge AS.

2 Bakgrunn: Planforslaget har sin bakgrunn i vedtak om å arbeide for gjenåpning av Alna og de store godstransportørene på Alnabru sitt behov for videreutvikling og effektivisering av sine arealer. I kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler er det stilt krav om utarbeiding av reguleringsplan for slike tiltak. Videre skal Jernbaneverkte etablere ny atkomstsone til sin containerterminal innenfor området og det skal bygges ny atkomstvei (riksvei) frem til atkomstsonen. Gjenåpning av Alna og videreutvikling av Alnabruterminalen er omtalt i flere overordnede planer. Planområdet er på Kommuneplan 2008s arealstrategikartet (arealstrategier mot 2025) vist som jernbaneterminal, mens områdene sør for terminalen er vist som transformasjonsområde med blandet arealbruk mot slutten av planperioden. Mellom terminalområdet og transformasjonsområdene er det vist en gjenåpnet Alna med grøntdrag. 2

3 3 Figur 1, Utsnitt av Kommuneplan 2008 I beskrivelsen til areastrategikartet står det blant annet: I Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen slås det fast at Groruddalen skal beholde sin rolle som Norges logistikksenter. En nødvendig videreutvikling og forbedring av terminalfunksjonene skal sørge for at Groruddalens sentrale deler i fremtiden vil huse Europas mest miljøvennlige senter for logistikk. Dette er fulgt opp i kommuneplanen ved at Alnabru og Nyland er markert på kartet som jernbaneterminal. Målsettingen i Kommuneplan 2004 om å gjenåpne og miljøoppgradere Alna fra Alunsjøen til fjorden innen 2020, videreføres i denne kommuneplanen. I Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen er en viktig byutviklingsstrategi frem mot 2020 å ruste opp næringsområdene i dalbunnen både miljømessig og estetisk. Gjenåpning av Alna og videreutvikling og effektivisering av terminalfunksjonene inngår også i Groruddalssatsingen, Oslo kommunes og statens felles satsing på miljøoppgradering av Groruddalen. Planarbeidet har tatt utgangspunkt i et omforent strateginotat datert , utarbeidet på oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling. I notat oppsummeres de fire viktige plan- og utredningstema for planarbeid i området: o Miljøforbedring - Gjenåpning av Alna - Miljøopprustning av området, inklusive grøntstruktur - Forurenset grunn o Bystruktur og estetikk - Strukturen/byplanen - Kvalitet i bygninger og uterom

4 4 o Arealeffektivisering - Modernisering - Utbyggingspotensial o Trafikkløsninger, dvs klarlegge trafikksituasjon og vegsystem. - Interne gatestrukturer/internt veinett - Kryss med Alfasetveien og tilstrekkelig standard for denne - Eksterne, alternative tilknytningspunkt - Kollektivløsninger, inklusive tilgjengelighet til stoppested - Gang- /sykkelveiforbindelser. I notatet anbefales reguleringsområdet delt i to reguleringsplaner: en reguleringsplan for den blågrønne strukturen, dvs Alnaløpet, inklusive gjenåpning langs terminalområdet og en, alternativt to, reguleringsplan(er) for terminalområdet. Reguleringsplanen for den blå-grønne strukturen/alna skulle utarbeides av Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten i tett samarbeid med andre kommunale etater og med aktørene/grunneierne i området, mens reguleringsplan(ene) for terminalområdet skulle utarbeides av Statsbygg på vegne av aktørene/eierne i området, og i tett samarbeid med Oslo kommune. Det ble videre forutsatt at de to reguleringsplanene skulle utarbeides og behandles gjennom parallelle og koordinerte planprosesser, både mht informasjon og medvirkning og mht gjensidighet i faglige avklaringer. I notatet vurderes det også at Statsbyggs plan krever utarbeiding av KU. Planprogram for terminalplanen ble fastsatt av etaten Som en del av planarbeidet har det jevnlig vært arrangert fellesmøter (17 møter) mellom Statsbygg, Jernbaneverket, ROM eiendom og Statens vegvesen som har arbeidet med terminalplanen og PBE, Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten som har arbeidet med plan gjenåpning av Alna. Prosessen har vist at forutsetningene i strateginotatet om to samordnede planer, en for terminalen og en for elv, har måttet endres. Plan- og bygningsetaten har ment Statsbyggs foreslåtte løsninger for terminalen, ikke muliggjør en løsning for Alna som vil være et godt svar på Oslo kommunes og Statens felles satsing på gjenåpning av Alna og etablering av grøntstruktur i dalbunnen. Planog bygningsetaten har derfor utarbeidet to løsninger for gjenåpning Alna med tilhørende løsning for terminalområdet, mens Statsbygg har utarbeidet to elveløsninger til sine terminalforslag. Terminalløsningene i planalternativene utarbeidet av Plan- og bygningsetaten gir også svar på det romprogram og funksjoner som var oppgaven i hht. Strateginotatet.

5 5 Beskrivelse av planforslagene: Som beskrevet over, legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i fire alternativ. Statsbygg og Plan- og bygningsetaten har utarbeidet hvert sitt hovedgrep for Alna og terminalen henholdsvis alternativ 1 og 2. Hvert hovedalternativ har videre to underalternativ, 1A og B, 2A og B. Statsbyggs alternativ 1A, 1B Begge alternativene legger til rette for en videreutvikling og utvidelse av dagens terminalområde. Terminalen foreslås utvidet ved at regulert friareal langs Posten omreguleres til byggeområde for terminal. Videre foreslås NRF-tomten senket ca 5 meter og regulert til terminalfunksjoner slik at Bring kan samlokalisere sine funksjoner på Alnabru (bygging av ny termo- og tørrlastterminal). På den såkalte Trekanttomten mellom Posten og Schenker, foreslås dagens høydeforskjeller utnyttet slik at det kan etableres nye terminalbygg i flere nivå. Innenfor området er det også tilrettelagt for ny atkomstsone til jernbaneterminalen og et høyhus på 20 etasjer tilknyttet terminalvirksomheten. Ny hovedatkomst er fra Nedre Kalbakkvei langs en ny Alfasetvei i fire felt, ca i dagens veitrase. Veien føres frem til ny atkomstsone for Jernbaneverket, delvis under et fremtidig terminalbygg. Det foreslås også en ny vei i Alfasetveiens forlengelse fram til Terminalveien. Denne gir blant annet atkomst til Schenkers område. Løsninger for Alna foreslås i to alternativ. En (1A) der Alna føres rundt NRF-tomten mellom nye terminalbygg for Bring og jernbaneterminalen. Ved nettasttomten føres elven inn i en ca 200 meter lang kulvert som føres under Alfasetveien. Langs Alfasetveien er Alna åpen i et grøntbelte på 7-15 meter mellom ny firefelts vei og gravlunden. Løsningen krever at Alna heves på en strekning oppstrøms Nedre Kalbakk vei slik som i Plan- og bygningsetatens alternativer. I det andre alternativet (A2) foreslås det en løsning der Alna pumpes gjennom en ca 250 meter lang pumpeledning med en høydeforskjell på 20 meter. For skape inntrykk av sammenhengende åpnet elveløp vises to vannspeil hvor vann føres tilbake fra kulvertåpningen. Under Alfasetveien føres elven i en ca 150 meter lang kulvert. Fra Nettlasttomten vestover er alternativene like.

6 Aternativene viser 400 da til terminalfunksjoner og ca 34 da til friområder. I tillegg er det vist ca 23 da til parkbelte i industriområde. 6

7 7

8 Plan- og bygningsetatens alternativ 2A og 2B Plan- og bygningsetatens forslag tar utgangspunkt i en annen løsning for den blågrønne strukturen enn Statsbyggs. Et vesentlig punkt er å sikre NRF-tomten som grøntområde og sikre regulerte friområder langs Alfastveien som grøntbelte og kvalitativt romslig plass for gjenåpnet Alna. Som for Statsbyggs forslag er det vist ny atkomstsone for jernbaneterminalen og utnyttelse av Trekanttomten i flere nivåer. Nye terminalbygg for Bring lokaliseres til trekanttomen og Nettlasttomten. Alternativene viser 360 da til terminalfunksjoner og ca 120 da til friområder. I tillegg vises ca 11 da som parkbelte i industriområde. 8

9 I planforslaget etableres det et nytt løp for Alna rundt NRF-tomten og videre langs terminalens sørside, slik at NRF-tomten og Alna knyttes til gravlundens grønne storskala landskapsform. Løsningen krever at Alna heves med ca tre meter ved dagens kulvertinntak. Planområdet omfatter derfor arealer oppstrøms Nedre Kalbakkvei som berøres av hevingen. Mellom sporområdene og NRF tomten foreslås en kanal, blant annet for å gi mulighet for en utvidelse av jernbaneterminalområdet (sporgruppe 4). For å unngå store terrenginngrep i gravlunden foreslås Alna lagt over det sørvestre hjørnet av Nettlasttomten og videre i dagens veitrase. Ny Alfasetvei foreslås i to felt inn mot Postens godssenter slik at Alna og nye grøntområder kan samles mot 9

10 10 gravlunden og dermed styrke områdets overordnede landskapsstruktur. På denne strekningen gis elven en mer naturlik utforming med blant annet terskler. Illustrasjon til Plan- og bygningsetatens alternativ 2A med NRF-tomten bevart som grøntområde. Lengst til venstre Schenkers terminal. I forlengelsen av denne ny tørrlastterminal for Bring, evt utvidelse for Schenker. Ny termoterminal for Bring foreslås til Trekanttomten på lokk over underliggende nivå som også utnyttes til terminalfunksjoner. Nytt servicesenter foreslås til Nettlasttomten mellom TollpostGlobe og Postens godssenter. Gjenåpnet Alna føres rundt NRF tomten som beholdes grønn. Ny Alfaset vei legges i to felt inn mot Postens bygg. Dette gir plass til et blågrønt belte på meter knyttet til gravlundens grøntstruktur. Illustrasjon Multiconsult for PBE Illustrasjon til Plan- og bygningsetatens alternativ 2B med noe beskåret NRF-tomt (diagonalalternativet) Som i alternativ 2A foreslås ny termoterminal på Trekanttomten som utnyttes i flere nivå.. Til høyre ses ny tørrlastterminal

11 11 for Bring på Nettlasttomten og del av NRF-tomten. Til venstre vises mulig utvidelse for Schenker. Illustrasjon Multiconsult for PBE. Illustrasjon av løsning under Nedre Kalbakk vei. Bygging av nytt kulvertinntak gir mulighet for å heve vannspeilet slik at Alna kan renne rundt NRF-tomten, samtidig som det gir bedre kontroll med en evt. flomsituasjon. En mindre del av NRF-tomten graves ut for å gi mulighet for en fremtidig utvidelse av jernbaneterminalen (forlengelse av sporgruppe 4). Illustrasjon Multiconsult for PBE. Illustrasjon av løsning for NRF-tomten, alt 2B (diagonalløsning), For å gi plass til et nytt terminalbygg (tørrlastterminal for Bring) skyves ny Alna noe mer inn i skråningen på NRFtomten. Skråningen kommer da helt inn til område registrert som viktig for biologisk mangfold, men berører det ikke direkte. For å få til en god elvekryssing under Alfasetveien tas noe av Nettlasttomten til friområde. Bebyggelsesstrukturen justeres for å oppnå ønsket arealprogram. Ill. Multiconsult for PBE Sammenstilling av alternativene Hovedgrepet er det samme i alle fire alternativ, dvs det tilrettelegges for en modernisering og effektivisering av terminalen blant annet med utnytting av Trekanttomen i flere plan, ny atkomstsone for jernbaneterminalen i tråd med Jernbaneverkets planer og ny atkomstvei fra Nedre Kalbakk vei. Alle fire alternativene viser muligheter for innpassing av tørrlast- og termoterminal for Bring, men dette er løst på ulike måter i de fire alternativene: - I Statsbyggs alternativ er NRF-tomten vist utbygget med terminalfunksjoner for NorCargo/Bring. I PBE s alternativ 2A er den beholdt ubebygget, mens det i alternativ 2B er vist en terminalutbygging på de vestre deler av tomten. - I Statsbyggs forslag vurderes Trekanttomten å være en utbyggingsressurs på lang sikt og at NorCargos umiddelbare arealbehov derfor må løses på NRF-tomten og Nettlasttomten. I PBE s forslag legges det til grunn at Trekanttomten evt. sammen med en mindre del av

12 12 NRF-tomten, kan utbygges for å møte NorCargos/Brings arealbebov. Det vil si at ny termoterminal for NorCargo/Bring i PBE s alternativ foreslås lokalisert på Trekanttomten, mens Statsbygg foreslås denne på Nettlasttomten. Ny tørrlastterminal lokaliseres i PBEs forslag til Nettlasttomten og del av NRF-totmen, mens den i Statsbyggs forslag legges på hele NRF-tomten. - Statsbygg foreslår at arealer sør for Postens bygg, som er regulert til friområde, men leies av Posten, reguleres til terminalområde og at Alfasetveien legges sør for dette i fire felt. Det gir en ca 5-15 meter bred korridor til gjenåpnet Alna og grøntområder med gang- /sykkelvei/turvei. I Planog bygningsetatens forslag beholdes regulert friområde, dvs at arealet Posten i dag leier ikke omreguleres fra friområde til terminalområde. Ny Alfasetvei legges i to felt inn mot Postens bygg. Det gir en ca bred korridor til gjenåpnet Alna og grøntområde med gang-/sykkelvei og turvei. - Lokalvei mot Schenker og Terminalveien er i Statsbyggs forslag lagt ca midt i regulert friområde, mens den i Plan- og bygningsetaten forslag er lagt mot nord inn på det som i dag er regulert terminalområde. I Statsbyggs forslag vises denne veien og Terminalveien som kommunal vei, mens den i Plan- og bygningsetatens forslag vises som privat vei, dvs en intern vei for terminalområdet. Denne ny forbindelsen mot Schenker er i Plan- og bygningsetatens forslag lagt på et høyere nivå enn i Statsbyggs forslag, slik at den kan gi en mer direkte atkomst til de nordre delene av Schenkers område. - I PBEs alternativer er det vist en noe annen organisering av bebyggelse og funksjoner enn i Statsbyggs forslag, først og fremst på Trekanttomten og sørvest for NRF-tomten - I Statsbyggs forslag ligger tollområdet 8 meter høyere enn atkomstsonen. I Plan- og bygningsetatens alternativ forutsettes området senket til samme nivå som atkomstsonen. Dette kan evt. gi mulighet for å utvide Tollpost Globes areal på lokk over tollområdet. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydel Bjerke legger til grunn at det er fastsatt at Alnabru skal være et sentralt godssenter, og at grensene for terminalområdet ligger fast til 2020 i henhold til statlige føringer og overordnet arealstrategi i Kommuneplan for Oslo, vedtatt i Bydel Bjerke mener at terminalvirksomheten må gis utviklingsmuligheter og rammer som muliggjør at Alnabruterminalen kan bli Europas mest miljøvennlige senter for logistikk, og hvor jernbaneterminalen er nøkkelen til å få til dette. Dette innebærer en god og effektiv arealutnyttelse. Bydel Bjerke legger også til grunn at Alnaelva skal gjenåpnes av langs terminalområdet og at det reetableres en sammenhengende grønnstruktur. I tillegg skal det tilrettelegges for gående og syklende, både på langs og på tvers av terminalområdet. Dette er vedtatt og stadfestet i flere overordnede planer, som blant annet Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) og Kommuneplanen for Oslo. Som det fremgår av planforslaget til offentlig ettersyn, hvor det er fremmet alternative løsninger fra forslagsstiler (Statsbygg) og Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten), oppstår det arealbrukskonflikter når det er knapphet på arealer og motstridende ønsker for bruken av deler av arealene. For å komme nærmere en løsning på denne konflikten mener Bydel Bjerke at det må inngås kompromisser. Bydel Bjerke mener at alternativ 1 A og 1 B ikke er et kompromiss mellom en utvikling av terminalområdet og logistikksenteret på den ene siden og et sammenhengende grøndrag gjennom terminalområdet med turveiforbindelse og hvor Alnaelva gjenåpnes. Bydelen mener at de foreslåtte løsningene i alternativene 1 A og 1 B for et sammenhengende grøndrag, turvei og

13 13 elveåpning er kvalitativt for dårlig, og vil ikke gi de kvalitetene som er nødvendig for at området skal være tilgjenglig for rekreasjon og gjennomgangsområder for gående og syklende på tur. Det vil derfor være vanskelig å legitimere investeringer i det hele tatt på grøntstruktur og elveåpning som beskrevet i alternativene 1 A og 1 B. Bydel Bjerke anser derfor at alternativene 1 A og 1 B ikke som et kompromiss, men et valg mellom terminal- og logistikksenter, med eller uten en et sammenhengende grøndrag gjennom terminalområdet. Dette er en situasjon bydelen ikke er fornøyd med. Bydelen mener at et sammenhengende grøndrag tilgjengelig for rekreasjon er viktig for Groruddalen, spesielt i et langsiktig perspektiv der Groruddalens dalbunn mest sannsynlig vil være gjenstand for store fysiske og strukturelle endrings- og transformasjonsprosesser, som henger sammen med at Osloområdet er under et stort utbyggingspress som følge av en økende befolkingsvekst. Bydelen mener at NRF-tomta bør bevares som friområde i størst mulig grad. Dette fordi den har fine kvaliteter som friområde, og at området er viktig med tanke på å få en best mulig løsning for åpning av Alnaelva i dette området. NRF-tomta er med på å knytte friområdene langs Alnaelva sammen med gravlunden, og er med på å sikre biologisk mangfold langs vassdraget. Bydelen er også bekymret over de store landskapsmessige inngrep og terrenginngrep som et stort terminanlegg (morenerygg/ israndavsetting), på den høyeste del av dalbunnen med utsikt og oversikt over store deler av Groruddalen. Bydel Bjerke mener at det er behov for å sikre et regulert friområde langs Alfasetveien som grøntbelte og kvalitativ plass for en gjenåpning av Alnaelva. Et slikt belte er også viktig som en buffer mellom de ulike funksjonene som terminalområdet og grøntdraget representerer. For å sikre en god kvalitet på turvei, grøntområdet og gravlunden bør Alfasetveien og terminalområdet på den ene siden, og turveien og Alnaelva på den andre siden, atskilles med vegetasjon og en voll slik som det er presentert i alternativene 2 A og 2 B, fra Plan- og bygningsetaten. I forslagene 1 A og 1 B fra Statsbygg er turvei og elv lagt tett inntil Alfasetveien, som svekker miljø- og opplevelseskvalitetene ved grøntdraget. Bydel Bjerke er klar over at Plan- og bygningsetatens forslag innebærer en redusering av antall kjørefelt i Alfasetveien enn det Statsbygg har foreslått. Bydelen mener dette er tilfredsstillende, og viser også til at Plan- og bygningsetaten har lagt inn en mulighet til å øke antall kjørefelt, hvis det skulle være behov for det på et seinere tidspunkt. Bydel Bjerke mener at Alternativ 2 B, foreslått av Plan- og bygningsetaten er et godt kompromiss mellom nasjonale overordnede mål om miljøvennlig og effektiv transport, og statens og Oslo kommunes felles satsing på gjenåpning av Alna og etablering av grøntstruktur i dalbunnen, samt andre byutviklingshensyn i området. Bydel Bjerke ser at alternativ 2 B gir rom for en videre utvikling og utbygging av terminalområdet, men ikke på samme nivå som alternativ 1 A og 1 B fremmet at Statsbygg. I Plan- og bygningsetatens presentasjon er terminal- og logistikkområdet redusert fra 400 da i Statsbygg forslag til 360 da i Plan- og bygningsetatens alternativ. Dette vil si en differanse på 40 da. Bydel Bjerke tror at det vil være en arealknapphet på lang sikt uavhengig av hvilke alternativer som blir valgt. Bydelen mener at en 40 da ikke vil være avgjørende for at Alnaterminalen skal kunne utvikle seg til Europas mest miljøvennlige senter for logistikk. Bydelen mener at man heller bør se på muligheter for en ytterligere arealeffektivitet, og at man ser på muligheten for å ta i bruk områder utenfor planområdet, som for eksempel en del av det sørlige sporområdet. Dette har vært vurdert og foreslått i tidligere mulighetsstudier og utredninger. Jfr. Områdeprogammet i Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen.

14 14 Bydel Bjerke konkluderer med at alternativ 2 B fra Plan- og bygningsetaten både gir rom for og sikrer en sammenhengende blågrønn struktur gjennom terminalområdet med kvalitet, samtidig som det legger til rette for at Alnabruterminalen kan bli Europas mest miljøvennlige senter for logistikk, og hvor jernbaneterminalen er nøkkelen til å få til dette. Oslo, 22.april 2009 Kari-Anne Mathisen bydelsdirektør Synøve Bystøl resultatsjef

Vurdering/kommentarer til saken

Vurdering/kommentarer til saken Bydel Stovner: PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN-REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSEUTREDNING - GJENÅPNING AV ALNA SAMT ALNABRU, DEL AV TERMINALOMRÅDET - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009

Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Oslo Havn KF Havnedirektøren 29.04.2009 Havnestyresak nr. V-22/2009 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.04.2009 Saksnummer: 2009/128

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400288 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 ALFASET 3. INDUSTRIVEI

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400400 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 10/2014 ALFASETVEIEN

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401485 Arkivkode: 556 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 02.12.2014 GJENÅPNING AV TROSTERUDBEKKEN

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Skjemakode: PBE002 ver: 1.0 Referansenummer: PBE002-YKZZ Innsendingsdato:17.02.2014 13:25 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker. Innlogget hos ID-porten som IVAR

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009

Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 OSLO Vår ref: Sissel Bjørkto Deres ref: 200605390-55 Dato: Oslo, 15.05.2009 DEL AV TERMINALOMRÅDET PÅ ALNABRU OG GJENÅPNING AV ALNAELVA REGULERINGSFORSLAG

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400108 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 PERSVEIEN 25 -

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling i '''.; ;.,r,7 BY a,1,f Ø A : Statsbygg Postboks 8106 Dep 0356 OSLO Deres ref: 200100236-90 Vår ref (saksnr): 200605390-10 Saksbeh: Arne Bergsgard

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 5/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 31. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/12 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: mandag 23. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 49/13 Arkivsak: 201300731 Arkivkode: Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 15.04.2013 Oppvekst- miljø-

Detaljer

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud planprosess Bakgrunn for planprosessen Formål og mål for utvikling av bydelssenter Bystrategimål: Vekst med kvalitet Bevare og videreutvikle særpreg. Sikre

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS.

Deres ref.: 200605390-55 Vår ref.: Ronny Grøtvedt/TG/E/ Dato: 2009-05-22. Høringsuttalelse fra Tollpost Globe AS. Tollpost Globe as Oslo Kommune Plan- og byggningsetaten Postboks 364, Sentrum Vahls gate 1 0102 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad N-0605 OSLO Besøksadresse: Alfaset, 3. industrivei 25 N-0668 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Møteinnkalling 6/10 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 07. oktober 2010 kl. 17.30 Sekretariat: 23421956 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, møterom 7-8 Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 16.00 Sekretariat: 23439983

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 8/07 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 OSLO Henvendelse til: Bjørn Egede-Nissen Dato: Tlf.: 22 45 73 63 Saksref.: 09/01703 SRØ 514 Faks: Deres ref.: 200605390-55 E-post: bjorn.egede.nissen@jbv.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru

Statens veg vesen. Innsigelse ti l reguleringsplan for del av term inalom r ådet på A lnab ru Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum Vahls gate 1 0102 OSLO Statens veg vesen Behandl ende enhet: Saksbehandl e r/ innva lgsn r: Vå r r efe ranse: De r es r

Detaljer

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo

Oslo, 13. juni Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Oslo, 13. juni 2017 Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo postmottak@pbe.oslo.kommune.no Saksnummer: 201602045 Forslag til detaljregulering av Gullhaug Torg 2 A, Nydalen Det vises til PBEs

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsråd Møtested: Veitvet nærmiljøsenter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 16.00 Sekretariat: May Britt Grunnaleite 47611620

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55

Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i grøntstruktur. Planforslag til offentlig ettersyn Saksnummer: 200605390-55 Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Att: Arne Bergsgard SCHENKER AS Postboks 223, Økern Østre Akervei 17 N-0510 Oslo www.schenker.no Tlf dir: +47 22 72 74 86 Tlf: +47 07500

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Bydelsadm. Økern senter - 3.et. møterom 1 Møtetid: Mandag 28. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen. Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen. Saksframlegg Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 14.01.2015 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1387 Svein Hjelmtveit, 953 07 138 512.1 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Ullern byutviklings-

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum

Trondheim kommune. Saksframlegg. SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/ (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum Saksframlegg SORGENFRIVEGEN 18 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 08/31144-14 (101647/10) Saksbehandler: Øystein Lynum ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Jernbaneverket. Åpning av Alna gjennom NRF-tomten. Mulighetsstudie

Jernbaneverket. Åpning av Alna gjennom NRF-tomten. Mulighetsstudie Jernbaneverket tomten Mulighetsstudie RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 143041 Kunde: Jernbaneverket, v/bjørn EgedeNissen tomten. Mulighetsstudie. Sammendrag: Det er gjennomført en mulighetsstudie

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/7809 / 43 Ordningsverdi: 09062014-26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget His bydelssenter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Moneheia - fortau. Detaljregulering. Plannummer 1387 Saksnummer 201310861 Møtedato 26.11.2013 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Ingeniørvesenet Per

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 15. januar 2015 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Brød & Miljø 6. mars 2013 Prosjektleder Erling Ekerholt Sæveraas Groruddalsenheten i byutviklingsavdelingen Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/5877 /28136/12-PLNID Gry Eva Michelsen 12.06.2012 1761 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1716, ENDRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag Myrdal Idrettspark Kunde Arena Nord Dato 2016/03/15 Til Finn Wetteland Fra Linn Skjold Kopi Roald Bruun-Hansen, Sverre Sørnes, Rune Titlestad TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: Mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Oppstart og planprogram Orientering til: Formannskapet 11.06.2013 Plansystemet 6.12.2011 2 Gjeldende arealdel 6.12.2011 3 Gjeldende sentrumsplan 6.12.2011 4 Nye føringer Nye føringer

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende arealbruk: I

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0410.01, K2 - L12 Vår ref: 16/963-6 Journalpostid: 16/14655 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0410.01: DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser

Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Om Groruddalssatsingen og medvirkningsprosesser NORSK PLANMØTE 21.09.06 Per-Øystein Lund Plankontoret for Groruddalen Groruddalssatsingen - noen historiske

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: L40 Arkivsaksnr.: 06/4356-13 Dato: 20.11.2007 BYGGING AV NY KAI PÅ FURUHOLMEN - SØKNAD OM DISPENSASJON INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Kommunedelplan for Alna miljøpark

Kommunedelplan for Alna miljøpark Kommunedelplan for Alna miljøpark Norsk Vannforening kurs Vann i bymiljø 13.10.2010 Sjefsarkitekt Torsten Glad Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo er en blågrønn by Alna gjennom Svartdalen Foto:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.10.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 15. august 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 SAKSKART Åpen

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer