Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1."

Transkript

1 Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Begrep og forkortelser Referanser Evaluering Totalvurdering AV F8 og vurdering av F Totalvurdering av F Vurdering av F Evaluering i henhold til D1 Spesielle tilbudsregler Ressursplan Beredskapsplan Vinterplan Oversiktsplan for gjennomføring av øvrige hovedaktiviteter HMS Grov oversiktsplan for drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep Evaluering av Kvalitetssikringssystem F4.2 Kvalitetssikringssystem...15 Side 2 av 17

3 1 INNLEDNING Dette dokumentet er et verktøy til hjelp under evaluering av innkomne tilbud på funksjonskontrakter utlyst høsten Målgruppen for dette dokumentet er byggeledere med ansvar for drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar, men også andre som skal delta i evalueringsarbeidet. Slik dokumentet er forutsatt brukt, er også alle tilbydere i praksis en viktig målgruppe, da tilbudene i innhold og form må utformes slik at de passerer evalueringen med tilfredsstillende karakter. Dokumentet er ment som et verktøy for å evaluere innkomne tilbud med hensyn til kravene i konkurransegrunnlaget til HMS- og kvalitetssystem og planer som skal vedlegges tilbudet. Dokumentet gir en systematisk gjennomgang av kravene i kapittel D1 pkt.2 og kapittel F4.2 i konkurransegrunnlaget. Dette vil sikre likebehandling av tilbyderne i konkurransen og i evalueringen. I konkurransegrunnlagets kapittel D1.2, jfr. kapittel G1, er det beskrevet hvilke planer tilbyder skal levere inn i forbindelse med tilbudsinnlevering. Dette dokumentet spesifiserer mer i detalj hva som forventes av de innleverte dokumentene. Innenfor de enkelte områdene er det spesifisert i sjekklisteform hva som skal evalueres og hvordan de enkelte punkter skal vektlegges. En god plan er en plan som viser innsikt og forståelse for produktene som skal leveres og oppgavene som skal utføres i kontrakten det gis tilbud på. Statens vegvesen ønsker ikke generelle plandokument, men planer som gjenspeiler systematikk, planmessighet og som er gjennomtenkte i forhold til kontraktens oppgaver og krav. Tilbudene må, i tillegg til å tilfredsstille øvrige krav i konkurransegrunnlaget, inneholde tilstrekkelig dokumentasjon til å tilfredsstille innholdskravene og spørsmålsstillingene som ligger til grunn for sjekklistene og tabellene i dette dokumentet. Det forventes at tilbudet følger strukturen i konkurransegrunnlaget (kapittel G1). Hvis deler av tilbudet har en annen oppbygging, bes tilbyder å oppgi referanser i tilbudets tekst som refererer til de punktene som er etterspurt i konkurransegrunnlaget. Side 3 av 17

4 1.1 Begrep og forkortelser Entreprenørens system for kvalitetsstyring skal være i samsvar med krav i kapittel D2 pkt.17. Ord brukt i kvalitetssikringsstandardene NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring og NS- ISO 10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring. Retningslinjer for kvalitetsplaner. er definert i NS-ISO 9000:2006 Terminologi. Noen ord i ISO 9001:2000 og ISO 10005:2005 Leverandør Kunde Tilvirkning og tjenesteytelse Produkt Prosess Prosedyre Prosjekt Registrering Kvalitetsplan Definisjoner og funksjonskontraktens tilsvarende begreper basert på NS- EN ISO 9001:2000 og NS-ISO 10005:2005 Entreprenør inkludert underentreprenører Byggherren (Statens vegvesen) Utførelsen av drift og vedlikehold på vegnettet Resultat fra en prosess. I funksjonskontrakten er krav til produkt beskrevet blant annet i kontraktens kapittel E Samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater. Angitt framgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess Entydig prosess som består av en samling koordinerte og styrte aktiviteter med start- og ferdigdato og som man påtar seg for å oppnå et mål som stemmer overens med spesifikke krav, inkludert begrensninger i tid, kostnader og ressurser. I vårt tilfelle funksjonskontrakten. Dokument som angir resultater som er oppnådd, eller skaffer bevis på aktiviteter som er gjennomført. Dokumentasjon iht. kapittel D2 pkt.17 og romertall VI i kapittel E1. Dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når i et spesielt prosjekt, produkt, prosess eller kontrakt. Prosjektets kvalitetsplan er summen av alle delplaner (vinterplan m.m.) 1.2 Referanser I dette dokumentet er det referert til følgende dokumenter: [1] NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring [2] NS-ISO 10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring. Retningslinjer for kvalitetsplaner [3] Konkurransegrunnlagets kapittel D1 Spesielle tilbudsregler [4] Konkurransegrunnlagets kapittel D2 Spesielle kontraktsbestemmelser [5] Konkurransegrunnlagets kapittel E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon [6] Konkurransegrunnlagets kapittel F, Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet [7] NA-Rundskriv 2005/5 Håndbok 066 kapittel F. Vurdering av tilbyders kvalifikasjoner I tillegg er det laget en oppstilling som viser sammenhengen mellom NS-EN ISO 9001 og NS-ISO og funksjonskontraktene i Statens vegvesen. Det som står i høyre kolonne (under Funksjonskontrakten) i tabellen refererer seg til punktene til venstre i tabellen som er innholdet i kvalitetsstyringssystemet. Eksempelvis er arbeidsoppgavene som er spesifisert i romertall V i kapittel E1 normalt på prosedyrenivå. Kapittel 7.2 i NS-EN ISO 9001:2000 omhandler Kunderelaterte prosesser. Side 4 av 17

5 Kvalitetsstyringssystem NS-ISO 9001:2000 Ref. Ref. Funksjonskontrakten Systemet er beskrevet i kvalitetshåndboka og omfatter: 4.1 Kvalitetspolitikk 5.3 Kvalitetsmål 5.4 Ledelsens ansvar 5 Kommunikasjon med kunde 7 Ressursstyring 6 Kommunikasjon og kompetanse 5.5 Dokumenter og dokumentasjonsopplegg, registreringer 4.2 Avviksbehandling 8.5 Ledelsens gjennomgåelser 5.6 Prosedyrer for kvalitetssystemet 4.2 Kvalitetsrevisjon 8.2 Kvalitetsforbedring 8.5 Prosjekt Funksjonskontrakt Kvalitetsplan Omfang Kvalitetsmål 7.1a 5.4 Ledelsens ansvar Ansvar, roller, organisasjonsplan Kommunikasjon med kunde Ressurser og kompetanseplan Dokumentasjon Tjenesteytelse Plan for overvåking, kontroll og analyse Plan for kvalitetsrevisjoner Avvikshåndtering Forbedring Prosesser Produkter Tilstand/funksjon beskrevet i kontrakten Punktene i E1 Arbeidsoppgavene i E1, Prosedyrer krav i D og andre Sjekklister krav i kontrakten Arbeidsinstrukser Registreringer Kvalitetssystem inkl. kvalitetsplan Kvalitetsplanen Funksjonskontrakten Side 5 av 17

6 2 EVALUERING I forhold til konkurransegrunnlagets F8 vurderes planene etterspurt i D1.2 hver for seg og det gies poeng for hver av planene i henhold til poengskala i F0. I F0 står det angitt hvordan F8 skal evalueres: o 0 poeng dersom planene mangler eller viser at tilbyder ikke har forstått oppdraget o 1 poeng dersom planene viser mangelfull forståelse av oppdraget o 2 poeng dersom planene viser at tilbyder har mindre mangler i sin forståelse av oppdraget o 3 poeng dersom planene viser tilfredsstillende forståelse av oppdraget o 4 poeng dersom planene viser svært god forståelse av oppdraget Ut fra disse karakterene for hver av planene, settes deretter en samlet vektet totalkarakter på plangrunnlaget totalt. De enkelte radene i skjemavurderingene (sjekkpunkt, se fra side 8) gjort i F8 eller F4.2 er ikke å forstå som enkeltvurderinger i forhold til bestemmelsen i F0. I vurderingene av de enkelte sjekkpunktene og planene som gjøres i skjemaene kan tilbyder dermed få en eller flere 0, uten at dette medfører direkte avvisning. Da det i konkurransegrunnlagets kapittel D1 pkt. 2 ikke er definert 100 % klare grensesnitt mellom innholdet i de krevde planene (i forhold til hvilke detaljer/opplysninger som skal gå fram av hvilken plan), vil denne vektede totalvurderingen måtte være noe skjønnsmessig, men som utgangspunkt gjelder slik relativ vektlegging mellom de enkelte planene: Ressursplan: 3 Beredskapsplan: 2 Vinterplan, inkl. kapasitetsberegninger: 4 Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter: 1 HMS: 1 Etterslep (hvis denne er med i konkurransegrunnlaget): 1 Som en del av HMS-punktet i kapittel F8, vurderes også den delen av HMS-systemet (beskrevet i henhold til kapittel F4.1) som ikke er vurdert og poengsatt i kapittel F4. Dette er en utvidelse av omfanget i kapittel F8 i forhold til tidligere. Hvis vektet totalkarakter/gjennomsnittsverdi i kapittel F8 etter vurderingen blir mindre enn 2,25, vil dette medføre at tilbudet avvises. Dette er en endring/skjerping i forhold til tidligere stilte krav. I tabellene på kommende sider gis det en detaljering over hvordan ulike deler av plangrunnlaget poengsettes. I tillegg vises en detaljering av poengsettingsmetodikken i kapittel F4.2. Side 6 av 17

7 3 TOTALVURDERING AV F8 OG VURDERING AV F Totalvurdering av F8 Tallene i kolonnen "snittpoeng" overføres fra evalueringsskjemaene i kapittel 4 og blir multiplisert med vekten som gjelder for planene. Dette gir snittpoeng for F8 som må være 2,25 eller høyere. For F8 tas snittpoeng (inkludert desimalene) med videre til totalregnestykket for kapittel F. Referanse til Tabell Snittpoeng Vekt Sum planer = Kommentar konk.grunnlag F8 Poeng*Vekt D1.2.1 Ressursplan 3 D1.2.2 Beredskapsplan 2 D1.2.3 Vinterplan 4 D1.2.4 Oversiktsplan 1 Se konkurransegrunnlaget D1.2.5 HMS 1 D1.2.6 Etterslep 1 Se konkurransegrunnlaget Poengsum for planer Samlet vurdering F8 Snittpoeng for planer (sum for planer/(11/12) 1 ) Må være minst Vurdering av F4.2 Tilbyderen må minimum ha gjennomsnittsverdien 1 for ikke å bli direkte avvist på punktet F4.2, Kvalitetssystemet. For F4.2 avrundes sluttsummen/gjennomsnittsverdien i henhold til vanlige avrundingsregler. Det vil si at en verdi på 0,45 rundes av til 0, som medfører avvisning. En verdi på 0,50 rundes derimot av til 1, som er ståkarakter. For F4.2 er det den avrundede verdien (et helt tall) som blir med i regnestykket videre. 1 Divisor settes til 11 hvis etterslepsplanen ikke er med i henhold til konkurransegrunnlaget. Divisor settes lik 12 hvis etterslepsplanen er med i konkurransegrunnlaget. Side 7 av 17

8 4 EVALUERING I HENHOLD TIL D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 4.1 Ressursplan Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.1 Ressursplanen skal i henhold til D1.2 punkt 1 beskrive: o Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører). o Lokaler og depot o Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet o Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o organisasjonsplan med type stillinger, antall personer og årsverk pr år for hver av stillingstypene o antall årsverk pr år per stilling fordelt mellom hver posisjon egne og annen arbeidskraft o viser identifiserte områder som krever spesiell kompetanse som for eksempel vinterdrift og drift av grøntanlegg o system for registrering av utdannelse, opplæring, ferdigheter, erfaring (oppbevares CV'er eller lignende?) 2. Viser innsendt materiale: o planlagte lokaler og depot og hvor disse er lokalisert o hva entreprenøren har tenkt å bruke de oppgitte lokalene og depotene til o antall, lokalisering og type maskiner (som for eksempel traktor, hjullaster, lastebil eller veghøvel) og hva de skal brukes til Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng /2 Side 8 av 17

9 4.2 Beredskapsplan Beredskapsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 2 beskrive: Kravtekst i o Beredskapsordninger Konkurransegrunnlagets D1.2.2 o Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver o Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle beredskapskrav stilt i kontrakten o oversikt over reservepersonell, antall personer som beredskapsordningen innbefatter og lokalisering av disse 2. Viser innsendt materiale: o type, antall og lokalisering maskiner og utstyr til bruk i beredskap Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 Side 9 av 17

10 4.3 Vinterplan Vinterplanen skal i henhold til D1.2 punkt 3 beskrive: o Beredskaps- og overvåkningsordninger o Ressursfordeling: personell og type maskiner og utstyr på de respektive brøyte- og Kravtekst i strøstrekninger inkl. g/s-veger (bl.a. antall, lengder og angivelse på kart av de respektive Konkurransegrunnlagets D1.2.3 arbeidsstrekninger) o Stasjoneringssteder o Reservemateriell o Lager for strømidler (type, antall, angivelse på kart) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan for vinter med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle krav stilt i kontrakten o oversikt over personell inkludert reservepersonell som beredskapsordningen innbefatter. Videre lokalisering av dette personalet Side 10 av 17

11 2. Viser innsendt materiale: o o o entreprenørens planlagte arbeidsstrekninger dokumentasjon på hvordan utstyrsbehovet er beregnet og hvordan tilbyderen har gjort kapasitetsberegninger og dimensjonert for å ivareta kravene i prosess i kapittel E1 og spesifikasjon i henhold til delpunktet Detaljplaner og kapasitetsberegning i kapittel D2 pkt dokumentasjon på at kapasitetsberegningene er vurdert i sammenheng med angivelse av sand- og saltlager samt bemanningsplaner pr strekning og lokalisering av maskinene. Personell og bemanning pr maskin skal oppgis. Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 Side 11 av 17

12 4.4 Oversiktsplan for gjennomføring av øvrige hovedaktiviteter Oversiktsplanene vurderes ut fra de krav som er satt i de spesifikke konkurransegrunnlagene. Byggherre vurderer hvilke sjekkpunkter som skal inkluderes i evalueringen, og poenggivning gjøres skjønnsmessig. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.4 Sjekkpunkt ut i fra krav som er stilt i konkurransegrunnlag Oversiktsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 4 beskrive en grov årsplan for øvrige hovedaktiviteter: Kontraktspesifikt: Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / sjekkpunkt Side 12 av 17

13 4.5 HMS Plan for entreprenørens gjennomføring av HMS i kontraktsarbeidet. Denne planen og den delen av HMS systemet som ikke er vurdert i F4 vurderes her. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kapittel F HMS Det skal gis en kort beskrivelse av tilbyders system for HMS. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Videre skal det oppgis o o o o Navn på HMS- ansvarlig og antall personer i firmaets HMS-administrasjon (ekskl. prosjektpersonell) Prinsippskisse for HMS-systemet (innholdsfortegnelse med mer.) Rutiner for revisjon Tidspunkt for siste revisjon Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyders HMS-system er bygd opp 2. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har HMSadministrasjon (ekskl. prosjektpersonell) og HMS-ansvarlig 3. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har rutiner for revisjon av HMS og at tidspunkt for siste revisjon oppgitt 4. Viser innsendt materiale: o at tilbyder har dokumentert en konkret plan for gjennomføring av HMS for den konkrete kontrakten Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 4 Side 13 av 17

14 4.6 Grov oversiktsplan for drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep Oversiktsplanene vurderes ut fra den etterslepsproblematikken som er aktuell for og presentert i de spesifikke konkurransegrunnlagene. Byggherre vurderer hvilke planer og sjekkpunkter som skal inkluderes i evalueringen, og poenggivning gjøres skjønnsmessig. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.6 Oversiktsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 6 beskrive drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep. Kontraktspesifikt: Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / sjekkpunkt Side 14 av 17

15 5 EVALUERING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 5.1 F4.2 Kvalitetssikringssystem I skjemaet under vurderes tilbyders kvalitetssystem. På hvert av punktene gis inntil 3 poeng. 3 poeng gis dersom tilbyder kan dokumentere et godt system, og vi samtidig har svært god erfaring med firmaets oppfølging, holdninger og evne til å løse problemer. Det gis et poeng i tillegg til snittverdien hvis tilbyder har dokumentert at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav. F4.2 Kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringssystem skal i henhold til F4.2 beskrive: Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kapittel F Kort beskrivelse av tilbyders system for kvalitetssikring. Den skal bl.a. vise hvordan systemene er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for revisjoner og for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Det skal framkomme i hvilken grad tilbyder allerede har systemer som er iht. til krav i kapittel D2 punkt 17.1 Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: 0/1/2/3 o om tilbyder har et oppbygd kvalitetssystem og en kvalitetshåndbok som viser omfang, politikk og mål o hvem som har godkjent kvalitetshåndboka og dato for godkjenning o hvem som er KS-ansvarlig og om vedkommende er en del av toppledelsen 2. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på at tilbyder har en prosedyre for dokumentstyring o en beskrivelse av prosedyren(e) og hvordan styringsdokumentene oppdateres, oppbevares og gjenfinnes 0/1/2/3 Side 15 av 17

16 3. Viser innsendt materiale: o Prosedyre for interne revisjoner. Er det dokumentert ved kopi av revisjonsrapport og program for interne revisjoner. o et revisjonsprogram for Viser innsendt materiale: o prosedyre for avviksbehandling o et eksempel på en avviksrapport o oversikt over hvordan avvik meldes inn. Er det angitt hvem som sørger for oppfølging. o er det dokumentert at tilbyder fører en oversikt over innmeldte avvik 5. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det foreligger en prosedyre for korrigerende og forebyggende tiltak o en dokumentasjon på om tilbyder har en oversikt over resultatene av iverksatte tiltak o om tilbyder holder oversikter over iverksatte tiltak 6. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på eller rapport fra ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet o er det oppgitt dato for denne gjennomgangen 7. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon av registrerte bedømmelser av underleverandører o oppbevares resultatet av registreringene av resultatene fra bedømmelsene og hva er dato for siste bedømmelse 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 Side 16 av 17

17 8. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på (via link eller et dokument) at tilbyder har et prosesstyringssystem eller tilsvarende som grunnlag for styring av sine leveranser Referanse: ISO 9001 (referanse til punkt D) at man skal ha dokumenter (= prosedyrer eller lignende)som organisasjonen trenger for å sørge for effektiv drift og kontroll med sine prosesser for leveranser (prosessene for leveransene er en del av KS systemet). Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 8 Tilleggspoeng Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 "Systemer for kvalitetsstyring - Krav" 0/1/2/3 0/1 Gjennomsnitt + tilleggspoeng Side 17 av 17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet 2009-05-01 Funksjonskontrakt med oppstart 2010 F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Fellesdokument

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Side F 1 F FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Kvalifikasjonsvurdering av tilbyder For å vurdere om tilbyder har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for

Detaljer

D1 Spesielle tilbudsregler

D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner...3 2 Planer som skal vedlegges tilbudet...3 3 Krav til egenkapital...3 4 Krav til arbeidsfellesskap...4

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende drift og vedlikehold av riks- og ftlkesveier på Ytre Nordmøre. Klagenemnda fant at innklagede ved gjennomføringen

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll Kurs i vinterdrift Kapittel C: Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll 1 Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem og kvalitetsplaner.

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Statens vegvesen Referat Dato: 13.desember 2007 Tid: 9.00-12.00 Referent: Torgeir Strand - (555)16349 Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Stad: Møteleiar: Mesta, Strandveien

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 Samhandling og tvisteløsning Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

A1 Dokument 8. Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes:

A1 Dokument 8. Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes: A Dokument 8 Vedlagte fastsatte skjema som skal brukes: 8 Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - Melding

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE 10.01.12/Konkurransegrunnlag/BHT Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrative

Detaljer

Riksrevisjonen om kvalitet

Riksrevisjonen om kvalitet Riksrevisjonen om kvalitet Hva ble sagt i fjor etter vår egen revisjon: (Se neste to lysbilder) Noen inntrykk i forhold til kvalitet og manglende kvalitet Både byggherren og entreprenørene må forbedre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Multibetong AS Att: Espen Knutsen Postboks 363 8506 Narvik Deres referanse Vår referanse Dato 2010/138 10.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 1 av 8

Kapittel: A5 Dato: Rev: 000 Side: 1 av 8 Side: 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE -------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD2

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser 6 NA-rundskriv 01/25 Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Ole Molstad - 22 07 36 40 Vår dato Vår referanse 2001-10-29 1998/03982-014

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet 2008-09-30 Drift- og vedlikeholdskontrakt. Elektriske anlegg F Firmaoppl. for vurdering av tilbyders egnethet

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013-2018 Flekkefjord trafikkstasjon 2012-12-11 Tilbudskonferanse Innledning med presentasjon Viktige endringer i årets kontraktsmal Gjennomgang av denne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER Oppdragsgiver Balsfjord Kommune Rapporttype Konkurransegrunnlag for utbygging anlegg for bergvarmepumpe ved Storsteinnes 2015-04-29 IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

Detaljer

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist: AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Krav til kvalitet, sanksjoner og tiltak ved avvik Hvordan få entreprenøren til å levere rett 1. gang? Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet, 09.10.2012

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE/ KJØP ETTER FORHANDLING

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE/ KJØP ETTER FORHANDLING Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 310 VVS anlegg KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE/ KJØP ETTER FORHANDLING I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer

Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer Tilleggsopplysninger - Rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr, gjerder og porter på Omsorgsbygg Oslo KF sine eiendommer Dato 2.9.2016 Revisjon 3 Nr. Spørsmål Svar 1 I konkurransegrunnlagets punkt 3.3.3.

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0097-7 26.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt... 2 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring...

Detaljer

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Stein-Hugo Steffensen Prosjektleder Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter Nord Leder av Jernbaneverkets

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Side F 1 F FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Kvalifikasjonsvurdering av tilbyder For å vurdere om tilbyder har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for

Detaljer

ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD

ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD Side: 1 av 6 Innholdsfortegnelse 5 ENTREPRENØRENS KVALIFIKASJONER OG OPPDRAGSSPESIFIKKE FORHOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 5.1

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer