Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1."

Transkript

1 Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Begrep og forkortelser Referanser Evaluering Totalvurdering AV F8 og vurdering av F Totalvurdering av F Vurdering av F Evaluering i henhold til D1 Spesielle tilbudsregler Ressursplan Beredskapsplan Vinterplan Oversiktsplan for gjennomføring av øvrige hovedaktiviteter HMS Grov oversiktsplan for drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep Evaluering av Kvalitetssikringssystem F4.2 Kvalitetssikringssystem...15 Side 2 av 17

3 1 INNLEDNING Dette dokumentet er et verktøy til hjelp under evaluering av innkomne tilbud på funksjonskontrakter utlyst høsten Målgruppen for dette dokumentet er byggeledere med ansvar for drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar, men også andre som skal delta i evalueringsarbeidet. Slik dokumentet er forutsatt brukt, er også alle tilbydere i praksis en viktig målgruppe, da tilbudene i innhold og form må utformes slik at de passerer evalueringen med tilfredsstillende karakter. Dokumentet er ment som et verktøy for å evaluere innkomne tilbud med hensyn til kravene i konkurransegrunnlaget til HMS- og kvalitetssystem og planer som skal vedlegges tilbudet. Dokumentet gir en systematisk gjennomgang av kravene i kapittel D1 pkt.2 og kapittel F4.2 i konkurransegrunnlaget. Dette vil sikre likebehandling av tilbyderne i konkurransen og i evalueringen. I konkurransegrunnlagets kapittel D1.2, jfr. kapittel G1, er det beskrevet hvilke planer tilbyder skal levere inn i forbindelse med tilbudsinnlevering. Dette dokumentet spesifiserer mer i detalj hva som forventes av de innleverte dokumentene. Innenfor de enkelte områdene er det spesifisert i sjekklisteform hva som skal evalueres og hvordan de enkelte punkter skal vektlegges. En god plan er en plan som viser innsikt og forståelse for produktene som skal leveres og oppgavene som skal utføres i kontrakten det gis tilbud på. Statens vegvesen ønsker ikke generelle plandokument, men planer som gjenspeiler systematikk, planmessighet og som er gjennomtenkte i forhold til kontraktens oppgaver og krav. Tilbudene må, i tillegg til å tilfredsstille øvrige krav i konkurransegrunnlaget, inneholde tilstrekkelig dokumentasjon til å tilfredsstille innholdskravene og spørsmålsstillingene som ligger til grunn for sjekklistene og tabellene i dette dokumentet. Det forventes at tilbudet følger strukturen i konkurransegrunnlaget (kapittel G1). Hvis deler av tilbudet har en annen oppbygging, bes tilbyder å oppgi referanser i tilbudets tekst som refererer til de punktene som er etterspurt i konkurransegrunnlaget. Side 3 av 17

4 1.1 Begrep og forkortelser Entreprenørens system for kvalitetsstyring skal være i samsvar med krav i kapittel D2 pkt.17. Ord brukt i kvalitetssikringsstandardene NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring og NS- ISO 10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring. Retningslinjer for kvalitetsplaner. er definert i NS-ISO 9000:2006 Terminologi. Noen ord i ISO 9001:2000 og ISO 10005:2005 Leverandør Kunde Tilvirkning og tjenesteytelse Produkt Prosess Prosedyre Prosjekt Registrering Kvalitetsplan Definisjoner og funksjonskontraktens tilsvarende begreper basert på NS- EN ISO 9001:2000 og NS-ISO 10005:2005 Entreprenør inkludert underentreprenører Byggherren (Statens vegvesen) Utførelsen av drift og vedlikehold på vegnettet Resultat fra en prosess. I funksjonskontrakten er krav til produkt beskrevet blant annet i kontraktens kapittel E Samling av beslektede eller samvirkende aktiviteter som omformer tilført grunnlag til resultater. Angitt framgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess Entydig prosess som består av en samling koordinerte og styrte aktiviteter med start- og ferdigdato og som man påtar seg for å oppnå et mål som stemmer overens med spesifikke krav, inkludert begrensninger i tid, kostnader og ressurser. I vårt tilfelle funksjonskontrakten. Dokument som angir resultater som er oppnådd, eller skaffer bevis på aktiviteter som er gjennomført. Dokumentasjon iht. kapittel D2 pkt.17 og romertall VI i kapittel E1. Dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når i et spesielt prosjekt, produkt, prosess eller kontrakt. Prosjektets kvalitetsplan er summen av alle delplaner (vinterplan m.m.) 1.2 Referanser I dette dokumentet er det referert til følgende dokumenter: [1] NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring [2] NS-ISO 10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring. Retningslinjer for kvalitetsplaner [3] Konkurransegrunnlagets kapittel D1 Spesielle tilbudsregler [4] Konkurransegrunnlagets kapittel D2 Spesielle kontraktsbestemmelser [5] Konkurransegrunnlagets kapittel E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon [6] Konkurransegrunnlagets kapittel F, Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet [7] NA-Rundskriv 2005/5 Håndbok 066 kapittel F. Vurdering av tilbyders kvalifikasjoner I tillegg er det laget en oppstilling som viser sammenhengen mellom NS-EN ISO 9001 og NS-ISO og funksjonskontraktene i Statens vegvesen. Det som står i høyre kolonne (under Funksjonskontrakten) i tabellen refererer seg til punktene til venstre i tabellen som er innholdet i kvalitetsstyringssystemet. Eksempelvis er arbeidsoppgavene som er spesifisert i romertall V i kapittel E1 normalt på prosedyrenivå. Kapittel 7.2 i NS-EN ISO 9001:2000 omhandler Kunderelaterte prosesser. Side 4 av 17

5 Kvalitetsstyringssystem NS-ISO 9001:2000 Ref. Ref. Funksjonskontrakten Systemet er beskrevet i kvalitetshåndboka og omfatter: 4.1 Kvalitetspolitikk 5.3 Kvalitetsmål 5.4 Ledelsens ansvar 5 Kommunikasjon med kunde 7 Ressursstyring 6 Kommunikasjon og kompetanse 5.5 Dokumenter og dokumentasjonsopplegg, registreringer 4.2 Avviksbehandling 8.5 Ledelsens gjennomgåelser 5.6 Prosedyrer for kvalitetssystemet 4.2 Kvalitetsrevisjon 8.2 Kvalitetsforbedring 8.5 Prosjekt Funksjonskontrakt Kvalitetsplan Omfang Kvalitetsmål 7.1a 5.4 Ledelsens ansvar Ansvar, roller, organisasjonsplan Kommunikasjon med kunde Ressurser og kompetanseplan Dokumentasjon Tjenesteytelse Plan for overvåking, kontroll og analyse Plan for kvalitetsrevisjoner Avvikshåndtering Forbedring Prosesser Produkter Tilstand/funksjon beskrevet i kontrakten Punktene i E1 Arbeidsoppgavene i E1, Prosedyrer krav i D og andre Sjekklister krav i kontrakten Arbeidsinstrukser Registreringer Kvalitetssystem inkl. kvalitetsplan Kvalitetsplanen Funksjonskontrakten Side 5 av 17

6 2 EVALUERING I forhold til konkurransegrunnlagets F8 vurderes planene etterspurt i D1.2 hver for seg og det gies poeng for hver av planene i henhold til poengskala i F0. I F0 står det angitt hvordan F8 skal evalueres: o 0 poeng dersom planene mangler eller viser at tilbyder ikke har forstått oppdraget o 1 poeng dersom planene viser mangelfull forståelse av oppdraget o 2 poeng dersom planene viser at tilbyder har mindre mangler i sin forståelse av oppdraget o 3 poeng dersom planene viser tilfredsstillende forståelse av oppdraget o 4 poeng dersom planene viser svært god forståelse av oppdraget Ut fra disse karakterene for hver av planene, settes deretter en samlet vektet totalkarakter på plangrunnlaget totalt. De enkelte radene i skjemavurderingene (sjekkpunkt, se fra side 8) gjort i F8 eller F4.2 er ikke å forstå som enkeltvurderinger i forhold til bestemmelsen i F0. I vurderingene av de enkelte sjekkpunktene og planene som gjøres i skjemaene kan tilbyder dermed få en eller flere 0, uten at dette medfører direkte avvisning. Da det i konkurransegrunnlagets kapittel D1 pkt. 2 ikke er definert 100 % klare grensesnitt mellom innholdet i de krevde planene (i forhold til hvilke detaljer/opplysninger som skal gå fram av hvilken plan), vil denne vektede totalvurderingen måtte være noe skjønnsmessig, men som utgangspunkt gjelder slik relativ vektlegging mellom de enkelte planene: Ressursplan: 3 Beredskapsplan: 2 Vinterplan, inkl. kapasitetsberegninger: 4 Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter: 1 HMS: 1 Etterslep (hvis denne er med i konkurransegrunnlaget): 1 Som en del av HMS-punktet i kapittel F8, vurderes også den delen av HMS-systemet (beskrevet i henhold til kapittel F4.1) som ikke er vurdert og poengsatt i kapittel F4. Dette er en utvidelse av omfanget i kapittel F8 i forhold til tidligere. Hvis vektet totalkarakter/gjennomsnittsverdi i kapittel F8 etter vurderingen blir mindre enn 2,25, vil dette medføre at tilbudet avvises. Dette er en endring/skjerping i forhold til tidligere stilte krav. I tabellene på kommende sider gis det en detaljering over hvordan ulike deler av plangrunnlaget poengsettes. I tillegg vises en detaljering av poengsettingsmetodikken i kapittel F4.2. Side 6 av 17

7 3 TOTALVURDERING AV F8 OG VURDERING AV F Totalvurdering av F8 Tallene i kolonnen "snittpoeng" overføres fra evalueringsskjemaene i kapittel 4 og blir multiplisert med vekten som gjelder for planene. Dette gir snittpoeng for F8 som må være 2,25 eller høyere. For F8 tas snittpoeng (inkludert desimalene) med videre til totalregnestykket for kapittel F. Referanse til Tabell Snittpoeng Vekt Sum planer = Kommentar konk.grunnlag F8 Poeng*Vekt D1.2.1 Ressursplan 3 D1.2.2 Beredskapsplan 2 D1.2.3 Vinterplan 4 D1.2.4 Oversiktsplan 1 Se konkurransegrunnlaget D1.2.5 HMS 1 D1.2.6 Etterslep 1 Se konkurransegrunnlaget Poengsum for planer Samlet vurdering F8 Snittpoeng for planer (sum for planer/(11/12) 1 ) Må være minst Vurdering av F4.2 Tilbyderen må minimum ha gjennomsnittsverdien 1 for ikke å bli direkte avvist på punktet F4.2, Kvalitetssystemet. For F4.2 avrundes sluttsummen/gjennomsnittsverdien i henhold til vanlige avrundingsregler. Det vil si at en verdi på 0,45 rundes av til 0, som medfører avvisning. En verdi på 0,50 rundes derimot av til 1, som er ståkarakter. For F4.2 er det den avrundede verdien (et helt tall) som blir med i regnestykket videre. 1 Divisor settes til 11 hvis etterslepsplanen ikke er med i henhold til konkurransegrunnlaget. Divisor settes lik 12 hvis etterslepsplanen er med i konkurransegrunnlaget. Side 7 av 17

8 4 EVALUERING I HENHOLD TIL D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 4.1 Ressursplan Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.1 Ressursplanen skal i henhold til D1.2 punkt 1 beskrive: o Antall personer, med funksjon/oppgaver (f.eks. ledelse, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon, rapportering, drifts- og vedlikeholdsoppgaver planlagt utført av respektive egne ansatte og underentreprenører). o Lokaler og depot o Maskiner og utstyr firmaet planlegger å bruke til utførelse av arbeidet o Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o organisasjonsplan med type stillinger, antall personer og årsverk pr år for hver av stillingstypene o antall årsverk pr år per stilling fordelt mellom hver posisjon egne og annen arbeidskraft o viser identifiserte områder som krever spesiell kompetanse som for eksempel vinterdrift og drift av grøntanlegg o system for registrering av utdannelse, opplæring, ferdigheter, erfaring (oppbevares CV'er eller lignende?) 2. Viser innsendt materiale: o planlagte lokaler og depot og hvor disse er lokalisert o hva entreprenøren har tenkt å bruke de oppgitte lokalene og depotene til o antall, lokalisering og type maskiner (som for eksempel traktor, hjullaster, lastebil eller veghøvel) og hva de skal brukes til Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng /2 Side 8 av 17

9 4.2 Beredskapsplan Beredskapsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 2 beskrive: Kravtekst i o Beredskapsordninger Konkurransegrunnlagets D1.2.2 o Tilgjengelig materiell, maskiner og utstyr inkl. hovedmaskiner og viktig teknisk utstyr firmaet planlegger å bruke til gjennomføring av beredskapsoppgaver o Lokalisering av maskiner og utstyr (stedsangivelse) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle beredskapskrav stilt i kontrakten o oversikt over reservepersonell, antall personer som beredskapsordningen innbefatter og lokalisering av disse 2. Viser innsendt materiale: o type, antall og lokalisering maskiner og utstyr til bruk i beredskap Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 Side 9 av 17

10 4.3 Vinterplan Vinterplanen skal i henhold til D1.2 punkt 3 beskrive: o Beredskaps- og overvåkningsordninger o Ressursfordeling: personell og type maskiner og utstyr på de respektive brøyte- og Kravtekst i strøstrekninger inkl. g/s-veger (bl.a. antall, lengder og angivelse på kart av de respektive Konkurransegrunnlagets D1.2.3 arbeidsstrekninger) o Stasjoneringssteder o Reservemateriell o Lager for strømidler (type, antall, angivelse på kart) Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyder har lagt opp en beredskapsplan for vinter med synliggjøring av utkallingsplan, hvilende vakter, beredskapsvakt og håndtering av hendelser o dokumentasjon som tilfredsstiller spesielle krav stilt i kontrakten o oversikt over personell inkludert reservepersonell som beredskapsordningen innbefatter. Videre lokalisering av dette personalet Side 10 av 17

11 2. Viser innsendt materiale: o o o entreprenørens planlagte arbeidsstrekninger dokumentasjon på hvordan utstyrsbehovet er beregnet og hvordan tilbyderen har gjort kapasitetsberegninger og dimensjonert for å ivareta kravene i prosess i kapittel E1 og spesifikasjon i henhold til delpunktet Detaljplaner og kapasitetsberegning i kapittel D2 pkt dokumentasjon på at kapasitetsberegningene er vurdert i sammenheng med angivelse av sand- og saltlager samt bemanningsplaner pr strekning og lokalisering av maskinene. Personell og bemanning pr maskin skal oppgis. Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 2 Side 11 av 17

12 4.4 Oversiktsplan for gjennomføring av øvrige hovedaktiviteter Oversiktsplanene vurderes ut fra de krav som er satt i de spesifikke konkurransegrunnlagene. Byggherre vurderer hvilke sjekkpunkter som skal inkluderes i evalueringen, og poenggivning gjøres skjønnsmessig. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.4 Sjekkpunkt ut i fra krav som er stilt i konkurransegrunnlag Oversiktsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 4 beskrive en grov årsplan for øvrige hovedaktiviteter: Kontraktspesifikt: Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / sjekkpunkt Side 12 av 17

13 4.5 HMS Plan for entreprenørens gjennomføring av HMS i kontraktsarbeidet. Denne planen og den delen av HMS systemet som ikke er vurdert i F4 vurderes her. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kapittel F HMS Det skal gis en kort beskrivelse av tilbyders system for HMS. Den skal bl.a. vise hvordan systemet er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Videre skal det oppgis o o o o Navn på HMS- ansvarlig og antall personer i firmaets HMS-administrasjon (ekskl. prosjektpersonell) Prinsippskisse for HMS-systemet (innholdsfortegnelse med mer.) Rutiner for revisjon Tidspunkt for siste revisjon Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: o hvordan tilbyders HMS-system er bygd opp 2. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har HMSadministrasjon (ekskl. prosjektpersonell) og HMS-ansvarlig 3. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at tilbyder har rutiner for revisjon av HMS og at tidspunkt for siste revisjon oppgitt 4. Viser innsendt materiale: o at tilbyder har dokumentert en konkret plan for gjennomføring av HMS for den konkrete kontrakten Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 4 Side 13 av 17

14 4.6 Grov oversiktsplan for drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep Oversiktsplanene vurderes ut fra den etterslepsproblematikken som er aktuell for og presentert i de spesifikke konkurransegrunnlagene. Byggherre vurderer hvilke planer og sjekkpunkter som skal inkluderes i evalueringen, og poenggivning gjøres skjønnsmessig. Kravtekst i Konkurransegrunnlagets D1.2.6 Oversiktsplanen skal i henhold til D1.2 punkt 6 beskrive drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep. Kontraktspesifikt: Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / sjekkpunkt Side 14 av 17

15 5 EVALUERING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM 5.1 F4.2 Kvalitetssikringssystem I skjemaet under vurderes tilbyders kvalitetssystem. På hvert av punktene gis inntil 3 poeng. 3 poeng gis dersom tilbyder kan dokumentere et godt system, og vi samtidig har svært god erfaring med firmaets oppfølging, holdninger og evne til å løse problemer. Det gis et poeng i tillegg til snittverdien hvis tilbyder har dokumentert at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav. F4.2 Kvalitetssikringssystem Kvalitetssikringssystem skal i henhold til F4.2 beskrive: Kravtekst i Konkurransegrunnlagets kapittel F Kort beskrivelse av tilbyders system for kvalitetssikring. Den skal bl.a. vise hvordan systemene er bygd opp, rutiner for og tidspunkt for revisjoner og for siste revisjon og hvem av bedriftens ansatte som er engasjert i arbeidet. Det skal framkomme i hvilken grad tilbyder allerede har systemer som er iht. til krav i kapittel D2 punkt 17.1 Sjekkpunkt Ref. i tilbudet Byggherres kommentar Evaluering 1. Viser innsendt materiale: 0/1/2/3 o om tilbyder har et oppbygd kvalitetssystem og en kvalitetshåndbok som viser omfang, politikk og mål o hvem som har godkjent kvalitetshåndboka og dato for godkjenning o hvem som er KS-ansvarlig og om vedkommende er en del av toppledelsen 2. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på at tilbyder har en prosedyre for dokumentstyring o en beskrivelse av prosedyren(e) og hvordan styringsdokumentene oppdateres, oppbevares og gjenfinnes 0/1/2/3 Side 15 av 17

16 3. Viser innsendt materiale: o Prosedyre for interne revisjoner. Er det dokumentert ved kopi av revisjonsrapport og program for interne revisjoner. o et revisjonsprogram for Viser innsendt materiale: o prosedyre for avviksbehandling o et eksempel på en avviksrapport o oversikt over hvordan avvik meldes inn. Er det angitt hvem som sørger for oppfølging. o er det dokumentert at tilbyder fører en oversikt over innmeldte avvik 5. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det foreligger en prosedyre for korrigerende og forebyggende tiltak o en dokumentasjon på om tilbyder har en oversikt over resultatene av iverksatte tiltak o om tilbyder holder oversikter over iverksatte tiltak 6. Viser innsendt materiale: o en dokumentasjon på eller rapport fra ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet o er det oppgitt dato for denne gjennomgangen 7. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon av registrerte bedømmelser av underleverandører o oppbevares resultatet av registreringene av resultatene fra bedømmelsene og hva er dato for siste bedømmelse 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 0/1/2/3 Side 16 av 17

17 8. Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på (via link eller et dokument) at tilbyder har et prosesstyringssystem eller tilsvarende som grunnlag for styring av sine leveranser Referanse: ISO 9001 (referanse til punkt D) at man skal ha dokumenter (= prosedyrer eller lignende)som organisasjonen trenger for å sørge for effektiv drift og kontroll med sine prosesser for leveranser (prosessene for leveransene er en del av KS systemet). Sum poeng Gjennomsnitt Sum poeng / 8 Tilleggspoeng Viser innsendt materiale: o dokumentasjon på at det for den del av organisasjonen som skal ha kontraktsforpliktelser i forhold til byggherren allerede er etablert et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2000 "Systemer for kvalitetsstyring - Krav" 0/1/2/3 0/1 Gjennomsnitt + tilleggspoeng Side 17 av 17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet 2009-05-01 Funksjonskontrakt med oppstart 2010 F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Fellesdokument

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende drift og vedlikehold av riks- og ftlkesveier på Ytre Nordmøre. Klagenemnda fant at innklagede ved gjennomføringen

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007

Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Statens vegvesen Referat Dato: 13.desember 2007 Tid: 9.00-12.00 Referent: Torgeir Strand - (555)16349 Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Stad: Møteleiar: Mesta, Strandveien

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll Kurs i vinterdrift Kapittel C: Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll 1 Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem og kvalitetsplaner.

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Multibetong AS Att: Espen Knutsen Postboks 363 8506 Narvik Deres referanse Vår referanse Dato 2010/138 10.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser 6 NA-rundskriv 01/25 Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Ole Molstad - 22 07 36 40 Vår dato Vår referanse 2001-10-29 1998/03982-014

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud 10. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Prosessen Utlysning av tilbud i januar Tilbydere har 4-6 uker å regne på Tilbudene

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Stein-Hugo Steffensen Prosjektleder Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter Nord Leder av Jernbaneverkets

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: KONSULENTTJENESTER - HR, OU, REKRUTTERING OG ANNET VADSØ Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

EVALUERING ANSKAFFELSE RISSA KOMMUNE:

EVALUERING ANSKAFFELSE RISSA KOMMUNE: Rissa kommune Protokoll 3 de3 (5) Kommunalteknikk Dam Re - Ràdhusveien 13, 7100 RISSA 04-08201 -«~ +' r"'" " 1 Tlf. 738527 oo Fax. 73852199 Arkivref få j; j g5;,\ KOM MUNE. 05 AUG 2015 I U5 AUG 2015 _I

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000 Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000  Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 A.I-KVA.00.000 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: Rådmann i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen

Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi. Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Arbeidsbok for bruk av Høyeste verdi Bemanningsbransjen Renholdsbransjen Vakt- og Sikkerhetsbransjen Prosessbeskrivelse for bruk av Excel-arket FØR UTLYSNING ETTER UTLYSNING Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31

KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1. SAK nr. 2011/31 KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTE ANSKAFFELSE ETTER FORSKRIFTENS DEL 1 SAK nr. 2011/31 Konkurranse på konsulenttjenester til gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt Kraftforsyningssituasjonen i Møre og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av bygg- og håndverktjenester

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

PROSJEKT. Klatrepark på Fløyen

PROSJEKT. Klatrepark på Fløyen GRØNN ETAT KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I TILBUDSFORESPØRSEL OG KONKURRANSEREGLER PROSJEKT Klatrepark på Fløyen ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRENØR NOR 042-2015 NS8407 Revidert 17.08.2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Att. Jan Sandtrø Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/212 19.05.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om rehabilitering av fergekai. Klager anførte at det forelå feil ved evalueringen av kvalifikasjonskravene og at

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer