Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag kap A - G. Oppbygging av konkurransegrunnlaget. Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget:"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag kap A - G Grunnlaget er svært omfattende, bare noen av de viktigste punktene i hvert kapittel blir gjennomgått Det fins en meget nyttig veiledning til hjelp for byggherren (Veiledning til mal for drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar) som tar for seg følgende faser: o ferdigstilling av konkurransegrunnlaget o gjennomføring konkurransen o gjennomføring av kontrakten Oppbygging av konkurransegrunnlaget A1 A2 A3 B C D1 D2 E1 E2 F G Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Avtaledokument Orientering Tilbudsregler (lov om off. anskaffelser m/forskrift) Kontraktsbestemmelser (NS 3430, tilpasset) Spesielle tilbudsregler Spesielle kontraktsbestemmelser Prosessfordelt kravspesifikasjon Mengdebeskrivelse for utbedring av etterslep Firmakvalifisering; opplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Og dessuten Vedleggsdel til konkurransegrunnlaget Oppbygging er i hht. Hb 066, i likhet med de aller fleste av Vegvesenets kontrakter Dokumentene som sammen utgjør konkurransegrunnlaget: Konkurransegrunnlag Kap A-G på Internett Vedleggsdel inkl. Vidkon-bilder av vegnettet på Internett, minnebrikke / DVD / CD (og evt. papir) Håndbøker, bl.a.: Standard for drift og vedlikehold, Prosesskoden, Vegbygging, Veg- og gateutforming, Arbeidsvarsling, Vegoppmerking, Trafikkskilt, Trafikkberedskap, Rekkverk, Vegmeldingstjenesten, HMS ved arbeid i tunneler mm; på Internett Rundskriv, bl.a. om vegoppmerking, trafikkskilt, kantstolper og brøytestikk med refleks, ansvarsforhold i kryss, stengning og kolonnekjøring, firmakvalifisering mm: på Internett 1

2 Utsendelse av elektronisk konkurransegrunnlag 1. Kunngjøres elektronisk i Norsk Lysingsblad (og i EU) med internettadresse for registrering 2. Entreprenør velger kontrakt og registrerer firmaopplysninger Han må akseptere kunngjøringsformen 3. Byggherren sender passord som gir tilgang for nedlasting til: Konkurransegrunnlaget kapittel A-G NA-rundskriv og håndbøker Deler av vedleggsdelen Minnebrikke/DVD/CD og evt. papirvedlegg sendes i posten 4. Tillegg/endringer bekjentgjøres med e-post evt. brev; uansett registrering i arkivsystemet 5. Tillegg-/endringsmeldingene ligger på nettstedet Innkjøpsprosedyre Tjenestekjøp Åpen anbudskonkurranse Utlysing i EU-området Ingen forhandlinger Krav: faglige, tekniske, økonomiske grunnlag samt erfaring (kap. F). Entreprenørens planer for gjennomføring av oppdraget vurderes særskilt (i F8) etter detaljerte prosedyrer og krav (nytt i 2008) Valg: laveste tilbud A1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse A2 Avtaledokument A1 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Innbydelse til å delta i tilbudskonkurranse De nødvendige opplysningene for å få tak i konkurransegrunnlag Navn på kontaktperson og viktige datoer A2 Avtaledokument Kontrakten oppsummert i kortversjon Fylles ikke ut før kontrakten inngås Den siden i kontrakten som undertegnes av begge parter ved kontraktinngåelse 2

3 Kap. A3 Orientering Innhold: 1. Prosjektets art og omfang 2. Kontraktsperiode 3. Endringer i kontraktens rammebetingelser 4. Forskudd 5. Beskrivelse og mengdefortegnelse 6. Byggherre og engasjerte rådgivere 7. Språkkrav 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 9. Spesielle forhold 10.Dokumentoversikt Kap. A3 pkt 9 Spesielle forhold Forhåndsprisede oppgaver på prosess Spesielle/lokale forhold Bruk av byggherrens bygninger Ytre miljø, inkl. kulturminner Forhold som ikke gir rett til økonomisk kompensasjon: o dyrere utførelse av kontraktarbeider pga. at tiltak utenfor kontrakten ikke blir utført ikke kompensasjon o Stenging av veger i kortere perioder ikke kompensasjon o Samme forhold dersom ferger innstilles i kortere perioder, og endring i fergetakster og ruter. Nyanlegg Bompengeanlegg Forskning og utvikling Kap. B Tilbudsregler Kap. B er generelle tilbudsregler, gjelder for alle Vegvesenets funksjonskontrakter Sammendrag av de viktigste bestemmelsene hovedsakelig fra lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift 3

4 Kap. C Kontraktbestemmelser Kap. C er generelle kontraktbestemmelser, brukes i alle Vegvesenets kontrakter Kap. C er lik NS 3430 Alminnelige kontraktbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, men med en del endringer og administrative bestemmelser tilpasset statens regelverk NS 3430 avløses trolig snart av NS 8406? Innhold: Kap. D1 Spesielle tilbudsregler 1. Krav til tilbyders kvalifikasjoner (kap. F). Kvalifikasjonskategori B 2. Planer som skal vedlegges tilbudet 3. Krav til egenkapital (20 % av gjennomsnittlig årsomsetning) 4. Krav til arbeidsfellesskap 5. Prising, prisfordeling, poster som ikke er priset, og retting av åpenbare feil 6. Opsjon på forlengelse av kontrakt (ett år) 7. Levering av tilbud (jf. Tilbudsregler, kap. B) 8. Grunnlag for tildeling av kontrakt (jf. FOA 22-2) Tildeling skjer til laveste pris! Kap. D1 pkt. 3 Planer som skal vedlegges tilbudet Fra 2008 er det betydelig skjerpede krav til planene som kreves vedlagt tilbudet, for bedre å kunne bedømme tilbudets kvalitet. 1. Ressursplan (personell og utstyr) for gjennomføring av kontraktsarbeidet. Personell (egne/innleide), lokaler, depot, maskiner og utstyr, lokalisering. 2. Beredskapsplan. Trafikkberedskapsordninger, tilgjengelig materiell, utstyr inkl. hovedmaskiner, lagring av utstyr (sted) mm. 3. Vinterplan inkl. vinterberedskap og utstyr. Beredskapsordninger, fordeling personell/maskiner på roder, stasjonering, lager for strømidler, reservemateriell. Kapasitetsberegninger 4. Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter (grov årsplan): f.eks. grøfter/kummer/stikkrenner, vegdekker, kantklipp, renhold 5. Plan for entreprenørens gjennomføring av HMS i kontraktarbeidet 6. Grov oversiktsplan for drift og vedlikehold av vegnett og objekter med etterslep Tildeling av kontrakt innebærer ingen godkjenning av tilbyders planer. Tilbyder er uansett kontraktsmessig ansvarlig for å oppfylle kontraktens krav Planene er grunnlag for vurdering av tilbudets kvalitet, kap. F 8 4

5 Kap. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser, innhold 1. Definisjoner (jf kap C pkt 2) 2. Mål for kontrakten og dens gjennomføring 3. Krav til utførelse av drift og vedlikehold 4. Personell (jf kap C pkt 5.1) 5. Styring og administrasjon 6. Eksisterende kabler og ledninger 7. Riggplass 8. Kontor, lager eller andre lokaler for byggherren 9. Myndighetskrav tillatelser ansettelsesvilkår (ILO-konv) 10. Grunn grunneiere 11. Andre vegholdere 12. Etterslep 13. Generelt informasjonsgrunnlag fra byggherren (jf kap C pkt 7.5) 14.Prisjustering pga feil i mengdegrunnlaget 15.Vær- og klimadata 16.Informasjon 17.Styring av funksjonskontrakter - kvalitetssystem og kvalitetsplan 18.Helse / miljø / sikkerhet 19.Reklamasjonsbefaring av deler av kontraktsarbeidet (jf. kap C pkt 10.4) 20.Gjelder ikke denne kontrakten. 21.Entreprenørens sikkerhetsstillelse (jf kap C pkt 13.2) 22.Forsikringer (jf kap C pkt 14) 23.Trafikkavvikling 24.Force majeure standardreduksjon (jf kap C pkt 17.2) Kap. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser, innhold, forts. 25. Ekstraordinære værforhold (C 28) 26. Energi-, vann- og avløpskostnader (jf kap C pkt 22) 27. Prisregulering (jf kap C pkt 23.1) 28. Mengdekontroll (jf kap C pkt 23.2) 29. Premie (jf kap C pkt 23.3) 30. Priser og prisnivå (jf kap C pkt 24) 31. Fakturering og renter 32. Gjelder ikke denne kontrakten 33. Innestående beløp (jf kap C pkt 26.2) 34. Begrenset funksjonsansvar 35. Endringer og forsknings- og utviklingsarbeider 36. Forlengelse av kontrakt. Byggherre har opsjon på 1 års forlengelse, varsling 4 mnd før. 37. Avlevering, overtagelse og faktura for sluttoppgjør 38. Sanksjoner (jf kap C pkt 32) 39. Arbeid med reklamasjonsansvar (jf kap C pkt 32.8) 40. Skade på objekter som inngår i kontraktsarbeidet (jf kap C pkt 32 og 33) 41. Krav mot tredjemann 42. Erstatningskrav fra tredjemann mot byggherren, entreprenøren eller begge - Saksbehandling og opplysningsplikt - Regress 43. Materialer, masser, varer og avfall, bortkjøring og deponering (jf kap C pkt 37) 44. Opphavsrett og konfidensialitet 45. Tillatelser og dispensasjoner 46. Registrering i datasystem Kap. D2 pkt 2 Mål for kontrakten og dens gjennomføring 2.1 og 2.2, Mål og arbeidsform Sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av midler Gjensidig respekt og aksept mellom partene Samarbeidsorientert og ikke konfliktorientert Løsningsorientert og ikke basert på formalprosedering Verdigrunnlag, visjon og mål for Statens vegvesen skal legges til grunn for arbeidet 5

6 Kap. D2 pkt. 2 Mål for drift og vedlikehold Drift og vedlikehold av vegnettet skal sikre: Framkommelighet: lave transportkostnader og kort reisetid, minst mulig forsinkelser som følge av utførelse Trafikksikkerhet: Miljø: Service: Vegkapital: begrense antall skadde og drepte samt materielle skader, unngå ulykker som følge av utførelse begrense miljøproblemer yte god service til trafikanter og vegens naboer bevare eksisterende vegkapital Kap. D2 pkt. 3 Utførelse av drift og vedlikehold Ansvar for funksjonsspesifiserte oppgaver utløses når det vil oppstå avvik fra kontraktskravene; gjelder hele vegnettet Vegnettet framkommelig hele året, utstyr mm. skal fungere i hht plan og estetisk utforming Entreprenøren er bl.a. ansvarlig for: o Å planlegge og dimensjonere ressurser o Å identifisere behov, velge og iverksette nødvendige tiltak o Nødvendig kunnskap og kompetanse o Fagmessig og aktsom utførelse ift. sikkerhet, beredskap og samarbeid med byggherren o Å følge lover og forskrifter om arbeidsvarsling og arbeidsmiljø og trafikkavvikling o Å gi løpende informasjon til berørte i samarbeid med byggherren o Å benytte maskiner og utstyr som ikke skader eller forstyrrer unødig o Å benytte materialer og metoder som muliggjør gjenbruk o Serviceinnstilling overfor trafikanter og naboer Kap. D2 pkt. 5 Styring og administrasjon Entreprenør skal styre og administrere kontraktsarbeidet samt delta i og bidra til felles styring og administrasjon sammen med byggherren Møtestruktur : o Oppstartsmøte: Etter kontraktsinngåelse, tilrettelegge for oppstart o Byggemøte: Normalt en gang pr. måned, for styring av arbeidet o Evalueringsmøte vår og høst: Samarbeidsmøte, evalueringsskjema F11 Byggherren fører møtereferat fra alle møter, kopi innen 5 hverdager til entreprenør Byggherren vil gjennomføre revisjoner og stikkprøvekontroll 6

7 Kap. D2 pkt. 12 Etterslep Oversikt over registrert etterslep er i vedleggsmappe T Objekter med etterslep skal driftes og vedlikeholdes i hele perioden Etterslep skal ikke øke eller oppstå som følge av kontraktsarbeidet Etterslep kan overflyttes mellom objekter innenfor samme vegkategori, etter avtale med byggherre Etterslep kan fjernes for egen regning etter avtale med byggherre Etterslep som skal fjernes og tidspunkt for dette er beskrevet i kap E2 Kap. D2 pkt 17 Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem og kvalitetsplan Betydelig skjerpede krav til kvalitetssystem fra 2008 Krav om at entreprenør skal ha kvalitetssystem i samsvar med ISO 9001 Systemrevisjon, uavhengig sertifisert revisor, min. 2 ggr pr. år Entreprenør skal ha eget revisjonsprogram, rev. Minst 2 ggr pr. år Det legges vekt på kontinuerlig forbedringsprosess mht. oppfyllelse av kontraktens krav Entreprenør skal ha en kvalitetsplan i samsvar med ISO som viser hvordan byggherres krav imøtekommes. Bekreftes av uavhengig revisor Omfattende krav til dokumentasjon og rapportering i forhold til kvalitetssystem og kvalitetsplan Kap. D2 pkt 17.2 Planer som kreves Ressurs- og organisasjonsplan; totaloversikt over mannskap (egne/innleide), lokaler, depot, maskiner og utstyr med lokalisering Plan for gjennomføring av inspeksjoner og kontroll Beredskapsplan; opplegg for trafikkberedskap/trafikkavvikling året rundt Vinterplan; skal beskrive alle vinteraktiviteter i detalj, inkl. høynet vinterberedskap, kapasitetsberegninger Plan for håndtering av ras og flom Plan for drift av grøntanlegg og vegetasjonskontroll Plan for renhold av vegbane og vegområde Øvrige aktiviteter Byggherres gjennomgang innebærer ingen godkjenning, entreprenøren er kontraktsmessig ansvarlig dersom hans planer ikke oppfyller kontraktens krav 7

8 Kap. D2 pkt 17.4 Meldinger, rapportering og dokumentasjon All rapportering skal skje elektronisk gjennom systemet ELRAPP Entreprenøren skal varsle om: o alvorlige hendelser på vegnettet o skader, feil og mangler herunder hærverk og trafikkskader o annet med betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet, uavhengig av entreprenørens ansvarsområde i kontrakten I tillegg er det omfattende krav til rapportering av forskjellig slag, samt dokumentasjonskrav til bl.a. inspeksjoner, tilstand, tiltak, værdata og friksjonsnivå Kap. D2 pkt. 18 Helse/miljø/sikkerhet Omfattende beskrivelse og krav til entreprenørens HMS-planer Standardkrav mht. plikter, rapportering, dokumentasjon, avviksbehandling mmm. En rekke spesifikke krav som er særlig knyttet til arbeidsoppgavene i en funksjonskontrakt mht. opplæring, risikofylt arbeid, arbeidsvarsling, miljø mmm. Kap. D2 pkt 25 Ekstraordinære værforhold Ekstraordinære værforhold anses ikke som force majeure Aksepterer midlertidig avvik fra standard, avviket skal være så lite og kortvarig som mulig Entreprenøren plikter å varsle byggherren dersom han mener ekstraordinære værforhold finner sted og når det opphører. Inntil kontraktskravene igjen kan oppnås skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de ressurser som entreprenøren har tilgjengelig Ikke krav på tilleggsvederlag 8

9 Kap. D2 pkt 34 Begrenset funksjonsansvar Entreprenørens har et begrenset ansvar på kr for arbeider hvor dette er angitt i kapittel E1 romertall V Gjelder ikke skader voldt av motorvogn gjelder ikke for skader som dekkes av tredjepart gjelder ikke for skader som er påført av forsvarets personell eller utstyr Arbeider som har en pris over kr kan dekkes av byggherre etter avtale Varslings- og prosedyrereglene i kap. C pkt 28.2 og 28.3 gjelder ikke Entreprenør skal uten ugrunnet opphold avklare om arbeidene skal utføres. Oppnås ikke kontakt, må entreprenøren vurdere om det er nødvendig å igangsette tiltak for å hindre fare eller begrense skade Entreprenøren må bære en egenandel på kr Egenandel gjelder for hver enkelt hendelse. Dersom hendelsen fører til skade på flere objekter, regnes kun én egenandel. Hendelser som oppstår flere steder av samme årsak innen 24 timer, regnes som én hendelse. Kap. D2 pkt 38 Sanksjoner (jf kap C pkt 32) Byggherren kan foreta trekk etter påvist mangel ved følgende forhold: Administrasjon av kontrakt (F.eks. manglende rapportering) Organisering og gjennomføring av arbeidet og forpliktelsene (F.eks. manglende beredskap) Resultat på vegen tilstand og funksjon Entreprenør varsles om avvik, får forklare seg Sanksjoner i hht følgende alternativer: Minimumstrekk på kr Alvorlige trekk inntil kr Bestille utførelse fra annen utførende for entreprenørens regning Mangel i hht. kap D2 pkt 17.1, kvalitetssystem, gir trekk på pr mnd Gjentagelse av tidligere påviste avvik kan føre til ytterligere skjerpelse. Avvikets alvorlighetsgrad, konsekvens for trafikantene, kapitalforringelse og entreprenørens besparelse skal vurderes ved fastsettelse av trekkets størrelse. NB! Ny instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner fra 1/

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn

Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A05140 Åpen RAPPORT Funksjonskontrakt 1701 Indre Namdal - Vurdering av utforming for prosess 91, 92 og 93 i konkurransegrunnlaget Bjørn Ove Lerfald SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og jernbaneteknikk

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene.

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. STF22 A04306 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene. Grenseoverskridende utnytting av ressurser. Vedlikeholdssystemer og standarder, muligheter for tilpassing og harmonisering

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013

HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013 HØRINGSUTTALELSE KONSULENTRAPPORTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD - EBA 2013 EBAs Drifts- og vedlikeholdsutvalg har mottatt og behandlet rapportene ang gjennomgang av konkurransegrunnlag og styrende dokumenter

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 5

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF 16.11.09 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. GENERELL INFORMASJON... 3

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2016-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2015-086-2830 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 7 2 Kontraktsdokumenter... 10 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 10 3.1 Samfunnsansvar... 10 3.2

Detaljer