Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: 13.desember 2007 Tid: Referent: Torgeir Strand - (555)16349 Referat frå bransjekontaktmøte drift/vedlikehald 13.desember 2007 Stad: Møteleiar: Mesta, Strandveien 13-17, Lysaker, Bærum Torgeir Leland Til stades: frå Statens vegvesen : Jon Berg, Vegdirektoratet Liv I. Duaas, Vegdirektoratet Inge M. Haugen, region aust Jakob Høyland, region vest Torgeir Leland, Vegdirektoratet Torgeir Strand, Vegdirektoratet Hågen Ven, region midt Sigurd Wiberg, region sør i tillegg møtte Marit P. Finsnes (QMA) frå EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) : Jan Arnesen, Lemminkäinen Bjørn Bakke, Mesta Kjell I. Davik, Mesta Snorre Fuhr Torben F. Haugaard, Mesta John A. Haugland, Mesta Morten Larsen, NCC Ivar Ransedokken, NCC Leif Skaiaa, Mesta Rune Tjade, Lemminkäinen frå MEF (MaskinEntreprenørenes Forbund): Jon Stenrud Sendast til: møtedeltakarane, Erik Norstrøm, Arve Hegseth, Kristin Tangvik, Tor Kaastrup, Finn O. Carlsen, Erling Erstad, Per F. Berge, Gisle A. Fossberg, Geir Jensen, Magne Smeland, Thomas Kollerød, Jørgen Aardalsbakke, Jan Bragerhaug, Tor S. Thomassen, Cathrine Thorbjørnsen, Ingrid M. Lutnæs, Arne V. Nielsen, Jan G. Johansen, Roar Femsteinevik, Robert Olsen. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Spelhaugen 12 Statens vegvesen Vegdirektoratet BERGEN Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 2 Skjema for evaluering av tilbudets planer (jfr. kap. D1, pkt.2) og poengsetjing i kap. F, pkt.4.2 og 8. Torgeir S. presenterte dokumentet som no ligg føre, med spesiell fokus på dei krava som er skjerpa. Framviste lysark ligg som vedlegg til dette referatet. Vegvesenet vil kurse internt om saka januar, og herunder kome fram til eit praktisk opplegg for korleis poengsetjinga skal kvalitetssikrast på tvers av kontrakter, distrikt og regionar. For bransjen er det no i praksis langt viktigare enn tidlegare å leggje ved gode planer, då avvisningsterskelen knytt til desse planene er blitt langt strengare enn tidlegare. Bransjen må også merke seg at spørsmålsstillinga og sjekkpunkta knytt til pkt.4 i kap.f er utvida. Ansvar Revisjonsopplegg iht. kap. D2, pkt.17.1, i 2008-kontraktene. Torgeir L. gjekk gjennom teksten, og det blei stilt spørsmål undervegs i denne gjennomgangen. Det har også kome inn spørsmål knytt til dette på annan måte. Ein sentral konklusjon etter gjennomgangen av punktet er denne: Hvert år skal minst 1 av de eksterne revisjonene være systemrevisjon.. Denne konklusjonen vil liggje til grunn for krav og praktisering i forhold til 2008-kontraktene. Revisjonane vil generelt, tilpassa revisjonens art, måtte skje både på firma- /organisasjonsnivå og på kontrakts-/prosjektnivå. Interne revisjonar styrast av firmaet sjølv, eksterne revisjonar styrast av revisor/revisjonsorgan, iht. behov, men sjølvsagt også innafor m.a. omfangs- og frekvensminimumskrav gitt i kontrakta. Framviste lysark som m.a. viser meir om korleis vegvesenet si praktiske oppfølgingsvinkling i forhold til NS-EN ISO 9001 og instruks for handtering av manglar vil vere, ligg som vedlegg til dette referatet. Desse lysarka er utdrag av lysbileteseriar brukt i interne vegvesenpresentasjonar. Det blei i samband med denne presentasjonen stilt spørsmål frå EBA om det hadde skjedd nokre endringar i forhold til system for handtering av manglar og evt. tilhøyrande trekk og sanksjonar. Vegvesenet avkrefta dette. Det som gjeld, er det som blei presentert i bransjekontaktmøtet 12.oktober 2007, jfr. f.ø. referatet frå dette møtet. Referat frå førre møte 1.november OK. Prosedyrer rundt dette og framtidige referat. På tidlegare møte har det vore fleire kommentarar til referat frå tidlegare møte. For å sikre kvaliteten på referata, innførast f.o.m. dette møtet ei ordning der referatet først sendast ut i førebels versjon, der møtedeltakarane deretter får ei veke på seg til å kome med evt. feilrettingar/kommentarar og/eller evt. meir formelle protokolltilførslar til referatet. Denne vekesfristen utvidast ved høgtider o.l. Referenten kunngjer konkret frist for slike kommentarar når førebels versjon sendast ut til møtedeltakarane. Når fristen er ute, sender Torgeir S.

3 3 referenten ut kvalitetssikra/endeleg referatversjon, evt. ein versjon med konkrete protokolltilførslar. Ansvar Tilstandsregistrering/-presentasjon og -status undervegs i kontrakta og ved kontraktsskifte (-start og -slutt). Både byggherren og entreprenørane treng å ha oversikt over tilstand på veg og tilhøyrande objekt. I relativt stor grad er desse interessene også samanfallande (alle partane treng i stor grad dei same oversiktene, om enn kanskje med varierande vinkling). Sentrale spørsmål er kven som skal registrere kva og når, korleis desse registreringane skal arkiverast/systematiserast/dokumenterast, korleis desse registreringane skal utvekslast/formidlast mellom partane, og korleis registreringane skal haldast ajour. For å kome vidare med dette, setjer vi ned ei arbeidsgruppe frå vegvesenet og frå bransjen, som får i oppdrag å kome fram med eit dokument som kan brukast som instruks for det som skal gjerast. Denne instruksen kan gi føringar både for byggherren og entreprenørane. Ein basisføresetnad er at instruksen må relatere seg på hensiktsmessig måte til strukturane i kontrakta og i NVDB/datakatalogen. Vi foreslår at gruppa får ei deltaking på 4 personar frå vegvesenet (Liv I. Duaas + Torgeir Strand frå Vegdirektoratet + 2 til), og 4 personar frå bransjen (deltaking både frå EBA og MEF). Bransjen melder inn sine 4 personar innan 15.januar Gruppa si første oppgåve blir å kome opp med forslag til mandat for arbeidet. Første møte blir i februar. Vegdirektoratet kallar inn. Sentralt blir det å ta stilling til kva objekt som skal ha tilstandsregistreringar, og kva knytt til desse objekta som skal registrerast/presenterast korleis og evt. kor ofte. Sentralt blir det også å ta stilling til ajourhalds-, dokumentasjons- og lagringsrutiner. Instruksen vil i praksis bli ei detaljering og vidareutvikling av NA-rundskriv 2005/12 (jfr. vedlegg). Eitt viktig mål er å få til eit opplegg som minimaliserar risikoen for at byggherren, avtroppande entreprenør og påtroppande entreprenør skal ha kryssande syn på tilstanden ved kontraktsskifte, og som samstundes bidrar til å forenkle og forbetre rutinene ved avlevering og overtakelse (jfr. kap. D2, pkt.37). Eitt anna viktig mål er å forenkle og forbetre handteringa av etterslep (jfr. kap. D2, pkt.12). Pr. no ser vi for oss at instruksen blir eit dokument som i forhold til entreprenøren omhandlar både ajourhald undervegs, og registrering/gjennomgang før og i samband med oppstart av kontrakta, og at entreprenøren si kontraktsfesta gjennomføring av denne instruksen, konkret koplast mot ein særskilt tilstandsprosess (eigen prisprosess) i kontrakta. Vi ser for oss at summen på denne prosessen utbetalast også i dei tilfella der det ikkje skjer skifte av entreprenør. EBA/MEF

4 4 Nye køyre- og kviletidsbestemmelsar. Torgeir S. presenterte siste nytt her. Stikkordmessig er dette: forventa dato for neste endring er fortsatt 1.august km målast i luftlinje frå køyretyets oppstillingsstad. Denne må til ei kvar tid kunne dokumenterast. Det er tenkjeleg at eitt og same køyrety kan ha fleire ulike oppstillingsstader, avh. av t.d. årstid, eller kven som er dagens førar. unnataket gjeld iht. tidlegare praksis også konkrete driftsoppgåver (forskrifta brukar her ein annan terminologi, der ordet vedlikehold også inkluderar oppgåver som i kontrakta er definert som driftsoppgåver). også entreprenør og byggherre kan bli stilt til ansvar ved evt. brot på forskrifta. Også pga. dette er det viktig at entreprenøren både i tilbodsplanane og i kontraktens planer spesifikt skildrar korleis forskriften blir ivareteke der det t.d. i særleg grisgrendte strøk finnast unnataksvise brøyte-/strøroder der ein del av roden ligg meir enn 50 km frå oppstillingsstaden. Vegvesenet kjem tidleg i januar tilbake med eit konkret dokument som kan brukast som grunnlag for 2008-kontraktene. Dette for å definere eitt klart utgangspunkt for evt. seinare endringar, og slik at det som forventast å skje 1.august 2008 ikkje blir naudsynt å handtere som ei endring. Ansvar Torgeir S. Konsekvensar for dei 17 konkurransegrunnlaga som no er ute. Konklusjonane frå dette møtet gir i praksis fleire konsekvensar for dei 17 funksjonskontraktskonkurransegrunnlaga som no ligg ute. Vegvesenet sine regionar sørgar for å klargjere desse konsekvensane i kvart av dei 17 konkurransegrunnlaga. Punkta dette gjeld er: skjema for evaluering av tilbudets planer - poengsetting i kap. F, pkt.4.2 og 8 klargjering av krav til revisjonsomfang i kap.d2, pkt.17 klargjering av kva føresetnader som skal leggjast til grunn i forhold til nye køyre- og kviletidsbestemmelsar Torgeir S. kjem på nyåret med eit dokument regionane kan bruke i forhold til det siste av desse kulepunkta (jfr. saka over). I forhold til det første kulepunktet brukar regionane tidlegare utlagte dokument (desse ligg også på internettsida sist oppdatert 17.desember 2007). I forhold til det andre kulepunktet kan regionane vise til dette referatet, som også vil bli lagt på den same internettsida. vegvesenet sine regionar Neste møte. Neste møte blir fredag 29.februar 2008 kl.9-13 hos MEF, Fred Olsens gt. 3, 0152 Oslo (sjå vedlegg for nærare stadfesting (like ved Børsen)). Viss inkje spesielt skjer, eller anna avtalast, er vi då tilbake til normal deltaking. Frå Statens vegvesen stiller inntil 4 deltakarar.

5 Vedlegg : framviste lysark knytt til poengsetjing i kap. F pkt.4.2 og 8 framviste lysark knytt til m.a. kap. D2 pkt.17 NA-rundskriv 2005/12 kart som viser kvar neste møte (hos MEF) blir 5

6 1

7 Skjema verktøy for evaluering av tilbudets planer Et verktøy for Statens vegvesen for å evaluere innkomne tilbud med hensyn til kravene i konkurransegrunnlaget til HMS- og kvalitetssystem og planer som skal vedlegges tilbudet Tilbudene må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon til å tilfredsstille innholdskravene og spørsmålsstillingene som ligger til grunn for sjekklistene og tabellene i dette dokumentet Skjemaet for evaluering legges med referatet fra tilbudskonferansen, og inngår som del av konkurransegrunnlaget Poengsetting av planer I I forhold til konkurransegrunnlagets F8 vurderes planene etterspurt i D1.2 hver for seg og det gies poeng for hver av planene i henhold til poengskala i F0 I F0 står det angitt hvordan F8 skal evalueres: 0 poeng dersom planene mangler eller viser at tilbyder ikke har forstått oppdraget 1 poeng dersom planene viser mangelfull forståelse av oppdraget 2 poeng dersom planene viser at tilbyder har mindre mangler i sin forståelse av oppdraget 3 poeng dersom planene viser tilfredsstillende forståelse av oppdraget 4 poeng dersom planene viser svært god forståelse av oppdraget Ut fra disse karakterene for hver av planene, settes deretter en samlet vektet totalkarakter på plangrunnlaget totalt 2

8 Poengsetting av planer II I D1 pkt.2 er det ikke definert 100% klare grensesnitt mellom innholdet i de krevde planene (i forhold til hvilke detaljer/opplysninger som skal gå fram av hvilken plan). Derfor vil den vektede totalvurderingen måtte være noe skjønnsmessig, men som utgangspunkt gjelder slik relativ vektlegging mellom de enkelte planene: Ressursplan: 3 Beredskapsplan: 2 Vinterplan, inkl. kapasitetsberegninger: 4 Oversiktsplan for øvrige hovedaktiviteter: 1 HMS: 1 Etterslep (hvis denne er med i konkurransegrunnlaget): 1 Poengsetting av planer III Referanse til Tabell Snittpoeng Vekt Sum planer = Kommentar konk.grunnlag F8 Poeng*Vekt D1.2.1 Ressursplan 3 D1.2.2 Beredskapsplan 2 D1.2.3 Vinterplan 4 D1.2.4 Oversiktsplan 1 Se konkurransegrunnlaget D1.2.5 HMS 1 D1.2.6 Etterslep 1 Se konkurransegrunnlaget Poengsum for planer Samlet vurdering F8 Snittpoeng for planer (sum for planer/(11/12) 1 ) Må være minst

9 Endringer i forhold til opprinnelig konkurransegrunnlag Som en del av HMS-punktet i kapittel F8, vurderes også den delen av HMS-systemet (beskrevet iht. kapittel F4.1) som ikke er vurdert og poengsatt i kapittel F4. Dette er en utvidelse av omfanget i kapittel F8 i forhold til tidligere Hvis vektet totalkarakter/gjennomsnittsverdi i kapittel F8 etter vurderingen blir mindre enn 2,25, vil dette medføre at tilbudet avvises. Dette er en endring/skjerping i forhold til tidligere stilte krav 4

10 5

11 6

12 Lysark knytt til m.a. kap. D2 pkt.17 Vist fram av Torgeir Leland i møte på Lysaker torsdag 13.desember 2007 Dere må skaffe dere oversikt Se instruks Foreta en gjennomgang sammen med Entreprenøren bruk etterfølgende lysbilder om ISO 9001 som huskeliste for gjennomgangen 1

13 Dere må igangsette arbeidet med: I den etterfølgende presentasjon forklares hvordan dere kan stille noen viktige spørsmål for å avdekke om E har et tilfredsstillende KS-system. Hele standarden bør leses og listen er ikke komplett Entreprenørens kvalitetssystem ISO 9001 kap 4 om systemet Finnes det utsagn for kvalitetspolitikk og mål for dette? Har entreprenøren en kvalitetshåndbok? Har E dokumenterte prosedyrer ref. pkt ? Har E dokumenter som beskriver systemet for kontroll og drift av selskapet som sikrer at dette skjer på en effektiv måte? Har de et system som sikrer at de registrerer og oppbevarer registreringer på en slik måte at de senere kan brukes som bevis på overensstemmelse med kravene i kontrakten? Dette omfatter dokumenterte prosedyrer for å fastsette kontroll, lagring, beskyttelse, gjenfinning, oppbevaringstid og disponering av registreringer. Har selskapet et system som sikrer det samme som ovenfor ift det arbeidet som skjer gjennom underentreprenører? Still spørsmålene til Entreprenøren og la de gjennomgå svarene overfor dere! 2

14 Entreprenørens kvalitetssystem kap. 4 - (forts) De dokumentene som dere får framlagt skal sjekkes slik det fremgår at de er styrt Finnes det prosedyrer for godkjenning av dokumenter, endre disse og godkjenne på nytt? Fastslå at revisjonen er gyldig Sikker på at riktig versjon brukes Lesbare og lette å identifisere Distribusjonen er styrt Hvordan unngås bruk av foreldete dokumenter? Spør og la E forklare! ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar Finnes det bevis for at den øverste ledelsen (for eksempel Regionsdirektør Ingrid Tjøsvold i Mesta as) har forpliktet seg til å utvikle og iverksette systemet for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre virkningen ved å: Kommunisere betydningen av at organisasjonen oppfyller krav fra kunder så vel som krav i lover og forskrifter Etablere kvalitetspolitikken Sørge for at kvalitetsmål er etablert Gjennomføre ledelsens gjennomgåelser (gjøre det de har sagt) Sørge for at ressurser er tilgjengelige (har driftsleder hos E fått nok ressurser til å gjennomføre kontrakten?) Spør og la E forklare! 3

15 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap. 5.2 Kundefokus Den øverste ledelsen hos E (for eksempel Tjøsvold) skal sørge for at kundens krav blir fastlagt og oppfylt med siktemålet å forbedre kundetilfredshet, se for eksempel pkt om at krav som ikke er angitt av kunden, men som er nødvendige for den spesifiserte eller tiltenkte anvendelsen når denne er kjent og pkt om at E skal overvåke informasjon vedrørende kunders oppfatning av om organisasjonen har tilfredsstilt kundekrav Spør og la E forklare hvordan dette skjer! ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap Har den øverste ledelsen (for eksempel Skårdal eller Tjøsvold) pekt ut en person i ledelsen som uavhengig av annet ansvar, har ansvar og myndighet som omfatter: Sørge for at prosesser som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring etableres, iverksettes og holdes ved like Rapportere om virkningen av systemet for kvalitetsstyring og behovet for forbedringer til den øverste ledelsen Sørge for at bevissthet om kundekrav fremmes i hele organisasjonen (også hos UE) Spør og la E forklare hvordan dette skjer! 4

16 ISO 9001 kap. 5 om Ledelsens ansvar (forts) Kap Den øverste ledelsen skal med planlagte mellomrom gjennomgå organisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Denne gjennomgåelsen skal omfatte å bedømme muligheter for forbedringer og behov for endringer av systemet for kvalitetsstyring, inkludert kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. Registreringer fra ledelsens gjennomgåelse skal oppbevares Spør om hvordan dette skjer (som angitt i 5.6.2?) og når det skjedde sist og la E forklare! ISO 9001 kap. 6 om Ressursstyring Hvordan har de bestemt og skaffet til veie nødvendige ressurser for å øke kundetilfredshet ved å oppfylle krav fra kunden? (ref. 6.1.b) La E gjennomgå overfor dere hvordan kap om kompetanse, bevissthet og opplæring er sikret Bestemme nødvendig kompetanse (også hos UE) Gi opplæring eller iverksette andre nødvendige tiltak Bedømme virkning av tiltak Sørge for at dens personell er klar over hvor viktige deres aktiviteter er (for eksempel ift trafikksikkerhet), og hvordan de bidrar til å oppfylle kvalitetsmålene Oppbevare hensiktsmessige registreringer for utdannelse, opplæring, ferdighet og erfaring (også for personell hos UE) Spør og la E forklare hvordan dette skjer! 5

17 ISO 9001 kap. 7 om Realisering av produkt Hvordan sikres at det fastsettes kvalitetsmål og produktkrav (som skal overbevise dere om at riktig produkt er levert)? Er vi sikre på at det fastsettes verfikasjons- og valideringsaktiviteter (med kontroll og overvåking) med kriterier for godkjennelse? Hvordan kan vi være sikker på at E foretar registreringer? Spør og la E forklare hvordan dette skjer! ISO 9001 kap. 8 om Måling, analyse og forbedring Kap. 8.1 Organisasjonen (dvs E) skal planlegge og iverksette de prosessene for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendige for: Å bevise overensstemmelse for produktet (dvs at alt er riktig ) Å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetsstyring Kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring Spør om hva E har planlagt og hva de har gjort 6

18 ISO 9001, kap om Intern revisjon Er det planlagt revisjoner med passende mellomrom, og blir de utført? Det skal sjekkes ut om systemet stemmer overens med de planlagte ordningene? Om systemet er iverksatt virkningsfullt og holdt ved like? Spør om hva E har planlagt og hva de har gjort ISO 9001, kap om Overvåkning og måling av produkt La E vise fram rutiner som dokumenterer at Organisasjonen skal overvåke og måle produktets egenskaper for å bekrefte at kravene til produktet er oppfylt At det finnes bevis på at overensstemmelse med kriterier for godkjenning finnes og oppbevares, at registreringene angir person(er) som er ansvarlig(e) for frigivelse av produkt. (Kort og godt la E forklare hvilke rutiner de har for dette og hvem som har ansvar for å registrere og fremskaffe bevis) 7

19 ISO 9001, kap. 8.3 om Kontroll med produkt med avvik Her står det at E skal sørge for at produkt som ikke stemmer overens med kravene blir identifisert og er under kontroll for å forebygge utilsiktet bruk eller leveranse Et sentralt element her er at Når et produkt med avvik korrigeres, skal det gjøres til gjenstand for ny verifikasjon for å bevise overensstemmelse med krav Spør E om nærmere redegjørelse for rutiner som sikrer oppfyllelse av pkt. 8.3 ISO 9001, kap. 8.5 om Forbedring Hvordan har E forpliktet seg ift Kontinuerlig forbedring? Hvilke prosedyrer har E for Korrigerende tiltak? (Ref kap ) Hvilke prosedyrer har E for Forebyggende tiltak? Spør E om nærmere redegjørelse for rutiner som sikrer oppfyllelse av pkt

20 Og så meir spesifikt til : Notat datert 4.oktober 2007 (2007/ ), om : Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Instruksen er ei utdjuping i forhold til og innafor rammene av pkt.38 i kap. D2 Kontrakta gjeld!!! Når en mangel har oppstått la E legge fram en redegjørelse Denne redegjørelsen bør stemme med den informasjonen dere har fått etter gjennomgangen av kvalitetssystemet! 9

21 Mangler som ikke har oppstått tidligere 4.2 Behandling av mangler av en type som ikke har oppstått tidligere Hvis det er klarlagt at avviket representer en mangel av en type som ikke har oppstått tidligere i kontraktsforholdet, er det viktig å få iverksatt tiltak som gjør at den aktuelle mangelen ikke opptrer på nytt. Derfor skal entreprenøren anmodes om å legge fram en vurdering om en senere gjentagelse av lignende type kan forhindres gjennom en revisjon av kvalitetssystemet eller kvalitetsplanen. Hvis denne vurderingen viser at en forbedring kan skje gjennom en revisjon av kvalitetssystemet eller kvalitetsplanen, anmodes entreprenøren om å gjennomføre dette sammen med et forslag til avtale om hvordan forbedringen kan rapporteres tilbake til byggherren og hvordan forbedringen kan måles. Når entreprenøren medvirker til at det skjer en slik forbedringsprosess som byggherren aksepterer, og dessuten rapporterer tilbake til byggherren som avtalt, ansees byggherrens behandling av den aktuelle mangelen som avsluttet, og det gjennomføres ikke økonomiske sanksjoner. Mangler som har oppstått tidligere 10

22 Beregning av trekk 11

23 Manglende aksept hos E 4.5 Håndtering av manglende aksept fra entreprenøren Hvis entreprenøren ikke aksepterer byggherrens beslutning vedrørende grunnlaget for trekket eller fastleggingen av trekkets størrelse, skal saken drøftes i et regionalt forum hvor distriktskontorenes representanter møtes for å drøfte saker som angår funksjonskontrakter i regionen. Entreprenøren skal vanligvis i slike tilfeller gis anledning til å legge fram sitt syn overfor dette forumet gjennom en presentasjon av saken. Presentasjonen skal skje gjennom oversendelse av et dokument med entreprenørens beskrivelse av forholdet og begrunnelsen for entreprenørens syn. I tillegg kan entreprenøren velge om det skal gis en muntlig presentasjon i det regionale forumet. Deretter vurderer byggherren mangelen og trekkets størrelse på nytt før endelig beslutning tas. Det regionale forumet kan i spesielle tilfeller bestemme at adgangen til å presentere saken personlig skal begrenses. Vegdirektoratet skal holdes orientert om saker hvor det tas slike beslutninger. Dette forumet og denne saksbehandlingen er ikke en ankeinstans for entreprenøren ved uenighet, men del av en prosess for kvalitetssikring av byggherrens beslutning samt et bidrag til en best mulig konstruktiv og samarbeidsorientert dialog når slike saker skal avgjøres. Meir om presentasjonsordninga Korleis vil dette fungere i praksis? Ikkje døm ordninga nord og ned før ho er prøvd! Bransjen har fått klare signal om at ordninga vil bli oppheva/oppstramma dersom vi oppfattar at ho blir misbrukt til å tyne ut opplagte/kurante saker. Når konkret erfaring er vunne, vil både denne ordninga og instruksen rundt bli evaluert/vurdert og evt. revidert. 12

24 ISO innhold i en kvalitetsplan Kap. 5 er det viktigste kapittelet Gjennomfør en sjekk av E sin kvalitetsplan for den aktuelle prosessen og se om forhold omtalt i kap. 5 også er dekket opp hos E. I noen tilfeller kan kap. E gå for langt bruk skjønn og ha forståelse for at en kvalitetsplan bør begrenses til det som er nødvendig. Vær klar over arbeidsdelingen mellom kvalitetssystemet og at kvalitetsplanen bør inneholde mange referanser til kvalitetssystemet Kap. 5 NS-ISO

25

26

27

28

29

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 Samhandling og tvisteløsning Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Riksrevisjonen om kvalitet

Riksrevisjonen om kvalitet Riksrevisjonen om kvalitet Hva ble sagt i fjor etter vår egen revisjon: (Se neste to lysbilder) Noen inntrykk i forhold til kvalitet og manglende kvalitet Både byggherren og entreprenørene må forbedre

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Krav til kompetanse i driftskontraktene

Krav til kompetanse i driftskontraktene Krav til kompetanse i driftskontraktene Innlegg på avslutningsseminar om Kompetanseutvikling drift og vedlikehold 5. april 2011 Sjefingeniør Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Krav til

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342

statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Roald Gulbrandsøy -55516342 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga postboks 7300 5020 BERGEN statens vegvesen Saknr.^^-^pj^/i" Dok.nr.^ 1 8 OKT 2012 Arkivn. 553 Saksli ^^^^g) Eksp, U.olT. Behandlende

Detaljer

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten.

Statens vegvesen. -BH ønsket TB velkommen og gjennomgikk presentasjon av driftskontrakten. Statens vegvesen Referat Dato: 12.03.2014 Tid: 10:00 Referent: Veronika Wiik Svv Saksbehandler/innvalgsnr: Veronika Wiik - 954 09 144 Vår dato: 12.03.2014 Vår referanse: 2014/030659-001 Møtereferat tilbudskonferansen

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst 2014-2019 Harstad, 12.2. 2014 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009.

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009. Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Bendiksen, 55 57 23 62 Vår dato 18.05.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/145 321 Dykkar referanse St. Paul skole Christiesgt. 16 5015 BERGEN Tilsyn med St. Paul skole

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel

Hå kommune - Oversending av rapport etter undersøking av kommunen som miljøvernmynde etter forskrift om organisk gjødsel Dykkar ref.: Vår dato: 21.08.2013 Vår ref.: 2013/4262 Arkivnr.: 461.4 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 05.11.01 2001/04504 450 Deres dato Deres referanse Biomar

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt E1454 Sogn

Statens vegvesen. Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt E1454 Sogn Statens vegvesen Referat Dato: 09.11.2016 Tid: 12.00 Referent: John Tenden Saksbehandler/telefon: Lars Ivar Menes / Vår dato: 09.11.2016 Vår referanse: 15/214926-3 Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 213 Rundkjøring Carlsen lakk - referat fra tilbudskonferansen

Statens vegvesen. Fv. 213 Rundkjøring Carlsen lakk - referat fra tilbudskonferansen Statens vegvesen Referat Dato: 27.08.2015 Tid: 09:30 Referent: Anders Fosse Skjåk Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Fosse Skjåk - 99262340 Vår dato: 27.08.2015 Vår referanse: 2014/004840-011 Fv. 213 Rundkjøring

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest Leknes,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest Leknes, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt FK5003 Vest 2013-2017 Leknes, 12.2. 2013 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal Noen presiseringer

Detaljer

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet 2009-05-01 Funksjonskontrakt med oppstart 2010 F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Fellesdokument

Detaljer

Sosial dumping og arbeidstid

Sosial dumping og arbeidstid Sosial dumping og arbeidstid Bergen Næringsråd 13. februar 2014 Kjartan J Hove Prosjektsjef Region vest Statens vegvesen har, og vil få, stor aktivitet i Region vest Skei - Ålesund E39 nord (Sogn og Fjordane)

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer