6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser"

Transkript

1 6 NA-rundskriv 01/25 Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

2 Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Ole Molstad Vår dato Vår referanse / Vårt ark nr. 077 Deres referanse Statens vegvesen NA-RUNDSKRIV 01/25 Vegkontorene Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser. Bruk av håndbok 066 kapittel F Dette rundskriv erstatter NA-rundskriv 00/10, ved at det er ajourført i henhold til ny lov og ny forskrift om offentlige anskaffelser. Endringene i dette rundskriv gjelder hjemmelshenvisninger og bruk av begrepet tilbud i stedet for anbud. Oversikt over endringer i forhold til NA-rundskriv 96/3 Krav til arbeidsfellesskap: Tidligere skulle de enkelte deltakere i et arbeidsfellesskap hver for seg tilfredsstille minimumskravene. Nå skal arbeidsfellesskapet vurderes samlet. Hvert enkelt av de deltakende firmaer skal likevel hver for seg ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal hver for seg tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen. F3 Egne ansatte: Kravet til egne ansatte heves fra 10 % til 25 % av antall årsverk. F5 Firmaets omsetning og F6 Likviditet og soliditet: Ved beregning av poengverdi for F5og F6 skal det ikke tas hensyn til budsjettert omsetning inneværende år. Det skal kun brukes kjente historiske tall. Konkurransesum: Det skal ikke gis tillegg til tilbudssum som følge av den poengsum tilbyder oppnår. Grense for avvisning: Dersom tilbyder ikke oppnår 2,25 poeng eller mer i gjennomsnitt, vurderes tilbyderen som uegnet og skal dermed avvises. Tilbakemelding: Vegkontorene skal gi hver tilbyder tilbakemelding om resultatet av firmakvalifiseringen, ved kopi av utfylt poengskjema (side F1). F11 Evalueringsskjema for utført entreprise: F11 benyttes på samarbeidsmøter, f.eks. 2 ganger pr. år. Kopi sendes Vegdirektoratet. F12 Sluttattest for utført entreprise: Kopi sendes Vegdirektoratet. Postadresse Kontoradresse Telefon Egne kontoradresser Postboks 8142 Dep Grenseveien Bruavdelingen Vegteknisk avdeling 0033 OSLO Telefaks Grenseveien 97 Gaustadalléen Telefon Telefon Org.nr: Telefaks Telefaks

3 2 Konkurransegrunnlag: Dette rundskrivet skal være en del av konkurransegrunnlaget og skal derfor innarbeides som dokument i kapittel A i konkurransegrunnlaget (pkt. 12 Anbudsgrunnlag i Håndbok 066). Målsetting Firmakvalifiseringen skal sikre at tilbydere som ønsker å inngå kontrakt med Statens vegvesen har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for å utføre arbeidet. Praktisering av kapittel F Firmakvalifisering etter kapittel F er grunnlag for den formelle vurdering av egnethet, jf Forskrift om offentlige anskaffelser 8-2 og Det er meget viktig at Statens vegvesen praktiserer kapittel F likt. Det skal etterstrebes at etaten har lik oppfølgning av entreprenører for all virksomhet hvor den er byggherre. Også her gjelder de alminnelige og uskrevne regler for skjønnsutøvelse, som forbyr vilkårlig skjønn, skjønn som beror på usaklig forskjellsbehandling eller er grovt urimelig. Vegkontorene skal sørge for at praktiseringen av kapittel F skjer i henhold til dette rundskriv. Når skal firmakvalifisering benyttes Full firmakvalifisering: Alle arbeider med antatt tilbudssum (kalkyle, ekskl. mva) 25 mill. kroner. Arbeider som omfatter ikke normerte bruer eller elektro- og andre tekniske installasjoner i tunneler med antatt tilbudssum 3,0 mill. kroner. Ovennevnte arbeider skal alltid ha med hele kapittel F Firmakvalifisering i konkurransegrunnlaget. Alle opplysninger, dvs. både generelle opplysninger (F1 - F6) og spesielle opplysninger (F7 - F10) skal etterspørres og kreves oppgitt av tilbyder. Forenklet firmakvalifisering: Arbeider med antatt tilbudssum under 25 mill. kroner, og for bruer og elektro- og tekniske installasjoner under 3 mill. kroner, kan ha et redusert krav til omfang av opplysninger avhengig av type arbeid, vegvesenets risiko m.v. Krav til faglig, teknisk og økonomisk grunnlag skal ikke være strengere enn nødvendig, og skal stilles i forhold til arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad. Vanligvis etterspørres bare generelle opplysninger (F1-F6). Det skal framgå av kapittel D hvilke punkter som skal være med i kapittel F. Vurderingen av F1 - F4 blir uforandret. Kravene i F5 og F6 må ses i sammenheng med type arbeider, vegvesenets risiko og arbeidenes avhengighet i forhold til prosjektet forøvrig. Hvilke krav som stilles skal framgå klart av kapittel D.

4 3 Arbeidsfellesskap I firmakvalifiseringen blir arbeidsfellesskap vurdert som ett selskap, med unntak av kravet til egenkapital. Hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet skal hver for seg ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal hver for seg tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen. I tillegg til felles opplysninger som gis i kapittel F, skal hvert enkelt firma som inngår i et arbeidsfellesskap oppgi tilsvarende opplysninger, dersom dette er krevd i kapittel D. Betalte skatter og avgifter Av konkurransegrunnlaget og utlysningsteksten skal det framgå at tilbyderne ved innlevering av tilbudet skal legge fram dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt. Ved eventuelle restanser skal det foreligge en avtale om betalingsplan med kommunekasserer (evt. kemner) eller skattefogd. Dokumentasjon ved attester skal være framlagt senest ved tilbudsfristens utløp. For forhandlede kontrakter gjelder at attester skal framlegges senest ved inngåelse av kontrakten. Slik dokumentasjon skal foreligge i form av: 1) attest fra kommunekasserer (evt. kemner) der tilbyder har sitt hovedkontor og 2) attest fra skattefogden i vedkommende fylke. For utenlandske tilbydere kreves tilsvarende attester utstedt av kompetent myndighet i det landet hvor tilbyderen hører hjemme. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra den dag attest skal være oppdragsgiver i hende, dvs ved tilbudsfristens utløp. Tilbud som mangler en av disse, eller begge, skal avvises. Det samme gjelder dersom en eller begge attestene er eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Krav om skatteattester gjelder uansett kontraktssum. På side G1 Oversikt over tilbudsopplysninger skal det føres opp at det kreves skatteattest fra kommunekasserer (evt. kemner) og fra skattefogden. Poengvurdering Hensikten med poengvurderingen er å unngå at oppdrag settes bort til tilbydere som ikke har det nødvendige grunnlag for å gjennomføre kontraktene etter byggherrens intensjoner. Hensikten er ikke å foreta et skille mellom de mest kvalifiserte tilbyderne. Vegvesenet ønsker som byggherre å forsikre seg om at tilbyderen har en økonomi som tilsier at firmaet er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, selv om det skulle bli tap på oppdraget. Dette er vesentlig for det ansvar firmaet har i kontraktens reklamasjonstid. Vegvesenet ønsker ikke at dette ansvaret skal ivaretas av en garantist. I det følgende er det angitt hvordan poeng gis på grunnlag av opplysningene i tilbudet og eventuelle tilleggsopplysninger, i forhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Tilleggsopplysninger skal som regel ikke innhentes hos tilbyderen selv, men hos referanser som er oppgitt, og eventuelt hos offentlige og private registre, som f.eks. Brønnøysund-

5 4 registrene, kredittopplysningsfirma etc. Følgende forhold til tilbyder og hans firma skal ivaretas: a) Det er tilbyderen som skal vurderes og ikke hans tilknytning til et konsern eller andre selskapstilknytninger. b) Nystartet firma som ikke kan framlegge tidligere regnskapstall, skal behandles særskilt. Tilbyder skal gi alle opplysninger som det bes om i kapittel F. Det skal redegjøres for selskapdannelsen og eventuell aksjekapital. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. c) Firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår, skal vurderes særskilt. d) Grove feilopplysninger gitt av tilbyder kan medføre avvisning. Konkurransesum Det skal ikke gis tillegg til tilbudssum som følge av den poengsum tilbyder oppnår. Dette er ikke til hinder for at byggherren etter skjønn kan vurdere påslag for risiko for tilleggskostnader. Dette skal i så tilfelle være basert på dokumenterte erfaringer. Grense for avvisning Dersom tilbyder ikke oppnår 2,25 poeng eller mer i gjennomsnitt, vurderes tilbyderen som uegnet og skal dermed avvises. Tilbakemelding på firmakvalifiseringen Etter at anbudskonkurransen er avgjort, skal hver enkelt tilbyder få tilbakemelding om hvordan han er vurdert. Dette skal skje ved utfylt poengskjema (side F1). Tilbyderen har rett til å få kjennskap til om det er forhold som Statens vegvesen ikke finner tilfredsstillende når det gjelder firmaets faglige, teknisk og økonomiske grunnlag. Tilbyder får da mulighet til å forbedre de forhold som ikke er tilfredsstillende eller som gir tilbyder en lav poengsum. Følgende tekst skal være med i kapittel D: Denne tilbakemelding skal skje uavhengig av den plikt til begrunnet beskjed som følger av Forskrift om offentlige anskaffelser 8-13 (2) og (2) jf F11 Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet skal tas i bruk for alle entrepriser hvor kapittel F benyttes. Kopi skal sendes Vegdirektoratet sammen med F12. F11 brukes i samarbeidsmøter, f.eks. 2 ganger hvert år. Dette vil bidra til en bedre dokumentert og enhetlig vurdering og behandling av tilbyderne. F12 Sluttattest for utført entreprise Sluttattest for utført entreprise skal tas i bruk etter fullført kontrakt og kopi skal sendes Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil opprette et fellesregister på sluttattester for utført entreprise, F12.

6 5 Poengvurdering av det enkelte punkt Nedenfor gis veiledning for firmakvalifisering basert på foreliggende opplysninger gitt i konkurransegrunnlagets kapittel F og andre innhentede opplysninger. Generelle regler - Firmakvalifiseringen utføres av vegkontoret. - Det benyttes poengskala 0-4 poeng for alle enkeltpunktene. - Byggherren har ikke plikt til å innhente etterspurte opplysninger som er utelatt, og kan sette 0 poeng (dvs. avvise tilbudet), med mindre byggherren i forbindelse med andre arbeider eller tilbud har sikker tilgang til manglende opplysninger. - Arbeidsfellesskap vurderes samlet. Dog gjelder at hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet hver for seg skal ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen (F6), unntatt når annet framgår av kapittel D. F1 Firmaets erfaring med tilsvarende arbeider - 4 poeng gis når tilbyderne siste 5 år har utført relevante arbeider. - 0 poeng gis når ingen relevante oppdrag er utført og det er krevd relevant erfaring i konkurransegrunnlaget. F2 Oppdrag som tilbyder har utført eller utfører for Statens vegvesen - Det skal ikke ha betydning om tilbyder tidligere ikke har utført arbeider for Statens vegvesen. Hvis tilbyder ikke har utført arbeider for Statens vegvesen, skal opplysninger om andre byggherrers erfaring med firmaet vurderes. - Evalueringsskjema for utførte entrepriser skal være med som grunnlag for poenggivningen når dette er tilgjengelig. - 4 poeng gis når vegvesenet er svært godt fornøyd med tilbyders gjennomføring både faglig og økonomisk, vilje til å være løsningsorientert, oppfølgning av pålegg og utbedring av mangler etc. - 0 poeng gis når vegvesenet har svært dårlig erfaring med tilbyder. Svært dårlig erfaring kan være knyttet til bl. a.: - manglende hensyn til ferdigstillelsesdato, - mangel på samarbeidsevne, - mangelfull oppfyllelse av kontrakten - mangelfull oppfølgning i reklamasjonstiden Det skal bare tas hensyn til forhold som er dokumentert. F3 Bemanning - plan for gjennomføring -Det benyttes faste formler. Poenggivningen gjøres todelt, og gjennomsnittsverdien benyttes som poengverdi for F3. Det kan tas hensyn til om tilbyder har under utførelse andre arbeider samtidig og om personell er bundet opp slik at dette kan få konsekvenser for det nye oppdraget. Det må da innhentes opplysninger om når disse oppdragene er ferdig. I punkt 3a omfatter egne ansatte også permittert personell.

7 6 Følgende formler benyttes: der a = a 1 / a 2 a 1 er timelønte + funksjonærer i 3a (ved tilbudsfrist) a 2 er egne ansatte i 3b (omregnet fra årsverk til antall) A < > 4 Poeng der b = b 1 / b 2 b 1 er årsverk i underentreprise i 3b b 2 er årsverk (sum av egne ansatte og underentreprenører) i 3b b > 0,75 0,75-0,65 0,65-0,55 0,55-0,45 < 0,45 Poeng Det aksepteres normalt ikke at antall personer hos underentreprenører utgjør mer enn 75 % av det totale antall årsverk på prosjektet. Det vil si at firmaets egne ansatte (ledelse + egne timelønte) skal normalt utgjøre minst 25 % av antall årsverk. poeng for a + poeng for b Poeng F3 = 2 F4 Kvalitetssikringssystem og Internkontrollsystem - 4 poeng benyttes når tilbyder dokumenterer et godt system, eller når vegvesenet har svært god erfaring med firmaets oppfølgning av KS-/IK-systemet, og firmaet har holdninger og evne til å løse problemer. - 0 poeng gis når tilbyderen ikke har fylt ut F4a eller F4b, eller hvis tilbyderen ikke kan dokumentere at firmaet har et KS-/IK-system eller vegvesenet har svært dårlig erfaring med tilbyderen når det gjelder å følge opp sitt eget KS-/IKsystem. Krav til kvalitetssikringssystem skal vurderes på bakgrunn av det arbeid som skal utføres. For arbeider hvor dette er av mer underordnet betydning, skal det ikke trekke ned om tilbyderen er svak på kvalitetssikringssystem. Erfaringer fra firmaets kvalitetsmessige utførelse av tidligere arbeider vurderes ut fra opplysninger som er innhentet, jf punktene F2 og F11. Ved vurdering av opplysninger gitt under pkt. F4 legges vekt på om systemene er med på å sikre riktig produktkvalitet, f. eks. at kontroll av varer (innkjøpte og egenproduserte) foretas undervegs, og at avvik håndteres riktig.

8 7 Det bør i mindre grad fokuseres på mer tilfeldige feil som har oppstått på enkeltprosjekter, for i større grad å vurdere firmaenes holdning og evne til å løse problemer, og til å utføre kvalitetsmessig riktig produkt. F5 Firmaets omsetning - Det benyttes fast formel for poengberegning. - Tilbudssum i forhold til omsetning totalt for tilbyders firma, skal sikre at oppdraget kan gjennomføres under økonomisk trygghet. - Utviklingen i tilbyders omsetning vurderes. Tilbyder avvises hvis utviklingen i firmaets omsetning er så dårlig at det er stor grunn til å anta at tilbyder ikke kan klare å utføre arbeidene. - Sesongbetonte arbeider, som f.eks. asfalt, grøntanlegg osv, bør ikke vurderes som helårsarbeid, men som omsetning over 6 måneder. - Inneholder tilbudssummen store deler innkjøpte materialer, bør dette tas hensyn til i vurderingen. - For å ta hensyn til ulik byggetid, beregnes tilbudets årsomsetning, som er 12 ganger prosjektets gjennomsnittlige omsetning pr. måned. - Det er viktig at tilbyder har oppgitt omsetning for underspesifiserte arbeider som inngår i konkurransegrunnlaget, som f.eks. veg, bru, tunnel, asfalt mm. Er hoved-tyngden av arbeidene et slikt underspesifisert arbeid, bør dette vektlegges spesielt ved poengvurderingen. - Unntaksvis, når spesielle forhold tilsier det, kan regelen om avvisning fravikes. Beregning av poeng for omsetning gjøres etter følgende formel: der c = c 1 / c 2 c 1 er gjennomsnittlig årsomsetning de siste 3 år c 2 er tilbudets årsomsetning c < > 7 Poeng F6 Likviditet/soliditet - Det benyttes faste formler. Poenggivningen gjøres todelt og gjennomsnittsverdien benyttes. - 0 poeng kan gis uavhengig av utregnet poeng når: * tilbyder har flere vesentlige merknader, f.eks. i form av dommer i Forliksrådet for manglende betaling, eller at det er gjentatte heftelser for slike forhold. * regnskap ikke er rettidig levert til Brønnøysundregistrene. * tilbyders egenkapital er mindre enn 10 % av tilbudssummen. For enkelte type arbeider med lav risiko (f.eks. rene transportoppdrag) kan kravet til egenkapital fravikes. Kravet skal framgå av kapittel D. De enkelte deltagerne i et arbeidsfellesskap skal hver for seg tilfredsstille kravet som stilles.

9 8-0 poeng på ett delpunkt (F6a eller F6b) skal ikke automatisk medføre avvising. Tilleggsopplysninger skal da innhentes fra f.eks kredittopplysningsfirma og/eller fra Brønnøysundregistrene. - 0 poeng på både F6a og F6b skal medføre avvisning. - Hvis tilbyder dokumenterer at det er vesentlige endringer i firmaets likviditet eller egenkapital ved tilbudsfrist, skal det tas hensyn til disse opplysningene ved vurderingen. F6a Tilgjengelig likviditet Likviditet skal beregnes etter følgende formel: der d = d 1 / d 2 d 1 er tilgjengelig likviditet d 2 er omsetning siste reviderte regnskap D < 3 % 3-5 % 5-8 % 8-12 % > 12 % Poeng F6b Soliditet Soliditet skal beregnes etter følgende formel: der e = e 1 / e 2 e 1 er egenkapital siste reviderte regnskap e 2 er omsetning siste reviderte regnskap e < 3 % 3-5 % 5-8 % 8-12 % > 12 % Poeng poeng for d + poeng for e Poeng F6 = 2 F7 - F10 Spesielle opplysninger Generelt skal poengskalaen brukes slik: -4 poeng når de gitte opplysninger fullt ut er svært bra. -0 poeng når de gitte opplysninger er uakseptable. F7 Maskiner og utstyr For å innhente nødvendige opplysninger om tilbyderens tekniske kvalifikasjoner, kan en be tilbyderen redegjøre for redskaper, maskiner og teknisk utstyr han disponerer over for å utføre arbeidet. Dette må vurderes ut fra behov. Ved teknisk krevende arbeider vil det være en fordel om entreprenøren selv disponerer nødvendige maskiner og utstyr. Dersom det er tilfelle gis

10 9 4 poeng. Maskiner og utstyr utenfor foretaket vurderes og gis fra 1 til 3 poeng, avhengig av utstyr som kan framskaffes med sikkerhet. 0 poeng kan bare gis i de tilfeller hvor det går klart fram av konkurransegrunnlaget (kapittel D) at det kreves bestemt type utstyr med angitte ytelsesspesifikasjoner, og hvor tilbudet ikke inneholder opplysninger som tilfredsstiller de krav som er stilt. F8 Teknisk kompetanse Ved teknisk krevende arbeider vil det være en fordel om entreprenøren selv disponerer nødvendig teknisk kompetanse. Det kvalifiserer til 4 poeng. Teknisk kompetanse utenfor foretaket gis fra 1 til 3 poeng, avhengig av tilknytning og grad av kompetanse. Dersom det i tilbudet ikke er angitt hvor kompetanse hentes, eller det ikke er sannsynlig at fimaet kan skaffe slik kompetanse, gis 0 poeng. F9 CV for nøkkelpersonell Dersom alt nøkkelpersonell har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid gis 4 poeng. Poeng 1-3 gis etter en vurdering av grad av relevante kvalifikasjoner i tilbyderens organisasjon. Dersom ingen av de som i tilbudet er oppført som nøkkelpersonell har relevant erfaring, gis 0 poeng. F10 Annet Det er her gitt mulighet til å be om andre opplysninger som er av betydning for det aktuelle arbeidet. Vurderingen av slike opplysninger skal være på linje med de prinsippene som er angitt over. Med hilsen Kjell Bjørvig etatsdirektør Lars Aksnes utbyggingsdirektør

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 1

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Side F 1 F FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Kvalifikasjonsvurdering av tilbyder For å vurdere om tilbyder har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for

Detaljer

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Rollag kommune B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens besvarelse... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt... 2 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring...

Detaljer

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt...2 1 HMS-egenerklæring...2 2 Skatteattester, attest fra foretaksregisteret...2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring...2

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region Nord E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap... 2 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner...

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst Vegavdeling Østfold E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap: erklæring

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Regionsør E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner...

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region Øst, avdeling Østfold E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar...

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET

FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Side F 1 F FIRMAOPPLYSNINGER FOR VURDERING AV TILBYDERS EGNETHET Kvalifikasjonsvurdering av tilbyder For å vurdere om tilbyder har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2015-12-01 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Notodden Kommune, eiendom og utedrift E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring...2 2 Skatteattester og attest fra foretaksregisteret...2 3 Arbeidsfelleskap:

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

1 Dokumentasjon fra tilbyder

1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Sør E - Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet Referanse i (evt. også med tilhørende vedlegg). konkurransegrunnlaget HMS-egenerklæring Kap. B, pkt. Kap.

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region Øst E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar...

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region vest E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Multibetong AS Att: Espen Knutsen Postboks 363 8506 Narvik Deres referanse Vår referanse Dato 2010/138 10.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet

F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet Statens vegvesen Drift og vedlikehold F Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet 2008-09-30 Drift- og vedlikeholdskontrakt. Elektriske anlegg F Firmaoppl. for vurdering av tilbyders egnethet

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Skipavika Næringspark AS E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold Dokumentasjon av kvalifikasjoner... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

D1 Spesielle tilbudsregler

D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler D1 Spesielle tilbudsregler Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Krav til tilbyders kvalifikasjoner...3 2 Planer som skal vedlegges tilbudet...3 3 Krav til egenkapital...3 4 Krav til arbeidsfellesskap...4

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner...

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region Vest E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE)

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Avdeling for rusbehandling Prosjekt Enhet 1 Totalentreprise K 201 1 Oppdraget... 2 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Nøtterøy kommune Eiendomsforvaltningen Tilbudsmappe Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Firmanavn: Selskapsform: Org.nummer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region midt E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2017-02-27 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Økonomisk situasjon Gjennomføringsevne... 5

4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Økonomisk situasjon Gjennomføringsevne... 5 Ringsaker kommune, Teknisk drift E1 Dokumentasjon fra tilbyder 20.01.2014 E1 Dokumentasjon fra tilbyder... 1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner... 2 1 HMS-egenerklæring...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region vest E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-06-08 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kvalifikasjonskrav, dokumentasjonskrav. Arve Rosvold Alver, Marianne Dragsten og Karin Fløistad

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kvalifikasjonskrav, dokumentasjonskrav. Arve Rosvold Alver, Marianne Dragsten og Karin Fløistad Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjonskrav, dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Stange kommunale boligforetak KF Behovsvurdering. Sak 16/3907

Konkurransegrunnlag. Stange kommunale boligforetak KF Behovsvurdering. Sak 16/3907 Konkurransegrunnlag Stange kommunale boligforetak KF Behovsvurdering Sak 16/3907 Konkurransegrunnlag Behovsvurdering Boligforetaket Innholdsoversikt 1 Oppdragsgiver Oppdraget... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for oppussing av gateareal i området Nøstet/Teatergaten i Bergen. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist:

Tidsfrist: B: Forebyggende og korrigerende tiltak (endring av prosedyrer eller lignende): Tidsfrist: AVVIKSMELDING Kontrakt: Entreprenør: Beskrivelse av avviket: Årsak til avviket: Konsekvenser av avviket: Forslag til avviksbehandling: A: Lukking av avvik (fysiske tiltak / strakstiltak): Tidsfrist: B:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1.

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1. E1 - Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Kleverud og Dytterud. Kapittel: E1 Dato: 15.04.16 Side 1 av 3 1. Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav Tilbyder skal som en del av tilbudet levere dokumentasjon for

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region sør E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Januar 2014 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

1 Tilbudsopplysninger

1 Tilbudsopplysninger E6 Vinterbro Klemetsrud G 1 1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt i slutten av kap A) Eventuelle

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg Kvalifikasjonsgrunnlag Søknadsfrist 16. januar 2015 kl 12.00 IKS Vangsvegen 143, 2317 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks

Detaljer