6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 NA-rundskriv 01/25. Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser"

Transkript

1 6 NA-rundskriv 01/25 Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser

2 Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Ole Molstad Vår dato Vår referanse / Vårt ark nr. 077 Deres referanse Statens vegvesen NA-RUNDSKRIV 01/25 Vegkontorene Firmakvalifisering ved bygg- og anleggsentrepriser. Bruk av håndbok 066 kapittel F Dette rundskriv erstatter NA-rundskriv 00/10, ved at det er ajourført i henhold til ny lov og ny forskrift om offentlige anskaffelser. Endringene i dette rundskriv gjelder hjemmelshenvisninger og bruk av begrepet tilbud i stedet for anbud. Oversikt over endringer i forhold til NA-rundskriv 96/3 Krav til arbeidsfellesskap: Tidligere skulle de enkelte deltakere i et arbeidsfellesskap hver for seg tilfredsstille minimumskravene. Nå skal arbeidsfellesskapet vurderes samlet. Hvert enkelt av de deltakende firmaer skal likevel hver for seg ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal hver for seg tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen. F3 Egne ansatte: Kravet til egne ansatte heves fra 10 % til 25 % av antall årsverk. F5 Firmaets omsetning og F6 Likviditet og soliditet: Ved beregning av poengverdi for F5og F6 skal det ikke tas hensyn til budsjettert omsetning inneværende år. Det skal kun brukes kjente historiske tall. Konkurransesum: Det skal ikke gis tillegg til tilbudssum som følge av den poengsum tilbyder oppnår. Grense for avvisning: Dersom tilbyder ikke oppnår 2,25 poeng eller mer i gjennomsnitt, vurderes tilbyderen som uegnet og skal dermed avvises. Tilbakemelding: Vegkontorene skal gi hver tilbyder tilbakemelding om resultatet av firmakvalifiseringen, ved kopi av utfylt poengskjema (side F1). F11 Evalueringsskjema for utført entreprise: F11 benyttes på samarbeidsmøter, f.eks. 2 ganger pr. år. Kopi sendes Vegdirektoratet. F12 Sluttattest for utført entreprise: Kopi sendes Vegdirektoratet. Postadresse Kontoradresse Telefon Egne kontoradresser Postboks 8142 Dep Grenseveien Bruavdelingen Vegteknisk avdeling 0033 OSLO Telefaks Grenseveien 97 Gaustadalléen Telefon Telefon Org.nr: Telefaks Telefaks

3 2 Konkurransegrunnlag: Dette rundskrivet skal være en del av konkurransegrunnlaget og skal derfor innarbeides som dokument i kapittel A i konkurransegrunnlaget (pkt. 12 Anbudsgrunnlag i Håndbok 066). Målsetting Firmakvalifiseringen skal sikre at tilbydere som ønsker å inngå kontrakt med Statens vegvesen har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for å utføre arbeidet. Praktisering av kapittel F Firmakvalifisering etter kapittel F er grunnlag for den formelle vurdering av egnethet, jf Forskrift om offentlige anskaffelser 8-2 og Det er meget viktig at Statens vegvesen praktiserer kapittel F likt. Det skal etterstrebes at etaten har lik oppfølgning av entreprenører for all virksomhet hvor den er byggherre. Også her gjelder de alminnelige og uskrevne regler for skjønnsutøvelse, som forbyr vilkårlig skjønn, skjønn som beror på usaklig forskjellsbehandling eller er grovt urimelig. Vegkontorene skal sørge for at praktiseringen av kapittel F skjer i henhold til dette rundskriv. Når skal firmakvalifisering benyttes Full firmakvalifisering: Alle arbeider med antatt tilbudssum (kalkyle, ekskl. mva) 25 mill. kroner. Arbeider som omfatter ikke normerte bruer eller elektro- og andre tekniske installasjoner i tunneler med antatt tilbudssum 3,0 mill. kroner. Ovennevnte arbeider skal alltid ha med hele kapittel F Firmakvalifisering i konkurransegrunnlaget. Alle opplysninger, dvs. både generelle opplysninger (F1 - F6) og spesielle opplysninger (F7 - F10) skal etterspørres og kreves oppgitt av tilbyder. Forenklet firmakvalifisering: Arbeider med antatt tilbudssum under 25 mill. kroner, og for bruer og elektro- og tekniske installasjoner under 3 mill. kroner, kan ha et redusert krav til omfang av opplysninger avhengig av type arbeid, vegvesenets risiko m.v. Krav til faglig, teknisk og økonomisk grunnlag skal ikke være strengere enn nødvendig, og skal stilles i forhold til arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad. Vanligvis etterspørres bare generelle opplysninger (F1-F6). Det skal framgå av kapittel D hvilke punkter som skal være med i kapittel F. Vurderingen av F1 - F4 blir uforandret. Kravene i F5 og F6 må ses i sammenheng med type arbeider, vegvesenets risiko og arbeidenes avhengighet i forhold til prosjektet forøvrig. Hvilke krav som stilles skal framgå klart av kapittel D.

4 3 Arbeidsfellesskap I firmakvalifiseringen blir arbeidsfellesskap vurdert som ett selskap, med unntak av kravet til egenkapital. Hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet skal hver for seg ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal hver for seg tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen. I tillegg til felles opplysninger som gis i kapittel F, skal hvert enkelt firma som inngår i et arbeidsfellesskap oppgi tilsvarende opplysninger, dersom dette er krevd i kapittel D. Betalte skatter og avgifter Av konkurransegrunnlaget og utlysningsteksten skal det framgå at tilbyderne ved innlevering av tilbudet skal legge fram dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt. Ved eventuelle restanser skal det foreligge en avtale om betalingsplan med kommunekasserer (evt. kemner) eller skattefogd. Dokumentasjon ved attester skal være framlagt senest ved tilbudsfristens utløp. For forhandlede kontrakter gjelder at attester skal framlegges senest ved inngåelse av kontrakten. Slik dokumentasjon skal foreligge i form av: 1) attest fra kommunekasserer (evt. kemner) der tilbyder har sitt hovedkontor og 2) attest fra skattefogden i vedkommende fylke. For utenlandske tilbydere kreves tilsvarende attester utstedt av kompetent myndighet i det landet hvor tilbyderen hører hjemme. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra den dag attest skal være oppdragsgiver i hende, dvs ved tilbudsfristens utløp. Tilbud som mangler en av disse, eller begge, skal avvises. Det samme gjelder dersom en eller begge attestene er eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Krav om skatteattester gjelder uansett kontraktssum. På side G1 Oversikt over tilbudsopplysninger skal det føres opp at det kreves skatteattest fra kommunekasserer (evt. kemner) og fra skattefogden. Poengvurdering Hensikten med poengvurderingen er å unngå at oppdrag settes bort til tilbydere som ikke har det nødvendige grunnlag for å gjennomføre kontraktene etter byggherrens intensjoner. Hensikten er ikke å foreta et skille mellom de mest kvalifiserte tilbyderne. Vegvesenet ønsker som byggherre å forsikre seg om at tilbyderen har en økonomi som tilsier at firmaet er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, selv om det skulle bli tap på oppdraget. Dette er vesentlig for det ansvar firmaet har i kontraktens reklamasjonstid. Vegvesenet ønsker ikke at dette ansvaret skal ivaretas av en garantist. I det følgende er det angitt hvordan poeng gis på grunnlag av opplysningene i tilbudet og eventuelle tilleggsopplysninger, i forhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Tilleggsopplysninger skal som regel ikke innhentes hos tilbyderen selv, men hos referanser som er oppgitt, og eventuelt hos offentlige og private registre, som f.eks. Brønnøysund-

5 4 registrene, kredittopplysningsfirma etc. Følgende forhold til tilbyder og hans firma skal ivaretas: a) Det er tilbyderen som skal vurderes og ikke hans tilknytning til et konsern eller andre selskapstilknytninger. b) Nystartet firma som ikke kan framlegge tidligere regnskapstall, skal behandles særskilt. Tilbyder skal gi alle opplysninger som det bes om i kapittel F. Det skal redegjøres for selskapdannelsen og eventuell aksjekapital. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. c) Firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår, skal vurderes særskilt. d) Grove feilopplysninger gitt av tilbyder kan medføre avvisning. Konkurransesum Det skal ikke gis tillegg til tilbudssum som følge av den poengsum tilbyder oppnår. Dette er ikke til hinder for at byggherren etter skjønn kan vurdere påslag for risiko for tilleggskostnader. Dette skal i så tilfelle være basert på dokumenterte erfaringer. Grense for avvisning Dersom tilbyder ikke oppnår 2,25 poeng eller mer i gjennomsnitt, vurderes tilbyderen som uegnet og skal dermed avvises. Tilbakemelding på firmakvalifiseringen Etter at anbudskonkurransen er avgjort, skal hver enkelt tilbyder få tilbakemelding om hvordan han er vurdert. Dette skal skje ved utfylt poengskjema (side F1). Tilbyderen har rett til å få kjennskap til om det er forhold som Statens vegvesen ikke finner tilfredsstillende når det gjelder firmaets faglige, teknisk og økonomiske grunnlag. Tilbyder får da mulighet til å forbedre de forhold som ikke er tilfredsstillende eller som gir tilbyder en lav poengsum. Følgende tekst skal være med i kapittel D: Denne tilbakemelding skal skje uavhengig av den plikt til begrunnet beskjed som følger av Forskrift om offentlige anskaffelser 8-13 (2) og (2) jf F11 Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet skal tas i bruk for alle entrepriser hvor kapittel F benyttes. Kopi skal sendes Vegdirektoratet sammen med F12. F11 brukes i samarbeidsmøter, f.eks. 2 ganger hvert år. Dette vil bidra til en bedre dokumentert og enhetlig vurdering og behandling av tilbyderne. F12 Sluttattest for utført entreprise Sluttattest for utført entreprise skal tas i bruk etter fullført kontrakt og kopi skal sendes Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil opprette et fellesregister på sluttattester for utført entreprise, F12.

6 5 Poengvurdering av det enkelte punkt Nedenfor gis veiledning for firmakvalifisering basert på foreliggende opplysninger gitt i konkurransegrunnlagets kapittel F og andre innhentede opplysninger. Generelle regler - Firmakvalifiseringen utføres av vegkontoret. - Det benyttes poengskala 0-4 poeng for alle enkeltpunktene. - Byggherren har ikke plikt til å innhente etterspurte opplysninger som er utelatt, og kan sette 0 poeng (dvs. avvise tilbudet), med mindre byggherren i forbindelse med andre arbeider eller tilbud har sikker tilgang til manglende opplysninger. - Arbeidsfellesskap vurderes samlet. Dog gjelder at hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet hver for seg skal ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring og internkontroll (HMS) iht F4, og de skal tilfredsstille kravet om at egenkapitalen skal være minimum 10 % av tilbudssummen (F6), unntatt når annet framgår av kapittel D. F1 Firmaets erfaring med tilsvarende arbeider - 4 poeng gis når tilbyderne siste 5 år har utført relevante arbeider. - 0 poeng gis når ingen relevante oppdrag er utført og det er krevd relevant erfaring i konkurransegrunnlaget. F2 Oppdrag som tilbyder har utført eller utfører for Statens vegvesen - Det skal ikke ha betydning om tilbyder tidligere ikke har utført arbeider for Statens vegvesen. Hvis tilbyder ikke har utført arbeider for Statens vegvesen, skal opplysninger om andre byggherrers erfaring med firmaet vurderes. - Evalueringsskjema for utførte entrepriser skal være med som grunnlag for poenggivningen når dette er tilgjengelig. - 4 poeng gis når vegvesenet er svært godt fornøyd med tilbyders gjennomføring både faglig og økonomisk, vilje til å være løsningsorientert, oppfølgning av pålegg og utbedring av mangler etc. - 0 poeng gis når vegvesenet har svært dårlig erfaring med tilbyder. Svært dårlig erfaring kan være knyttet til bl. a.: - manglende hensyn til ferdigstillelsesdato, - mangel på samarbeidsevne, - mangelfull oppfyllelse av kontrakten - mangelfull oppfølgning i reklamasjonstiden Det skal bare tas hensyn til forhold som er dokumentert. F3 Bemanning - plan for gjennomføring -Det benyttes faste formler. Poenggivningen gjøres todelt, og gjennomsnittsverdien benyttes som poengverdi for F3. Det kan tas hensyn til om tilbyder har under utførelse andre arbeider samtidig og om personell er bundet opp slik at dette kan få konsekvenser for det nye oppdraget. Det må da innhentes opplysninger om når disse oppdragene er ferdig. I punkt 3a omfatter egne ansatte også permittert personell.

7 6 Følgende formler benyttes: der a = a 1 / a 2 a 1 er timelønte + funksjonærer i 3a (ved tilbudsfrist) a 2 er egne ansatte i 3b (omregnet fra årsverk til antall) A < > 4 Poeng der b = b 1 / b 2 b 1 er årsverk i underentreprise i 3b b 2 er årsverk (sum av egne ansatte og underentreprenører) i 3b b > 0,75 0,75-0,65 0,65-0,55 0,55-0,45 < 0,45 Poeng Det aksepteres normalt ikke at antall personer hos underentreprenører utgjør mer enn 75 % av det totale antall årsverk på prosjektet. Det vil si at firmaets egne ansatte (ledelse + egne timelønte) skal normalt utgjøre minst 25 % av antall årsverk. poeng for a + poeng for b Poeng F3 = 2 F4 Kvalitetssikringssystem og Internkontrollsystem - 4 poeng benyttes når tilbyder dokumenterer et godt system, eller når vegvesenet har svært god erfaring med firmaets oppfølgning av KS-/IK-systemet, og firmaet har holdninger og evne til å løse problemer. - 0 poeng gis når tilbyderen ikke har fylt ut F4a eller F4b, eller hvis tilbyderen ikke kan dokumentere at firmaet har et KS-/IK-system eller vegvesenet har svært dårlig erfaring med tilbyderen når det gjelder å følge opp sitt eget KS-/IKsystem. Krav til kvalitetssikringssystem skal vurderes på bakgrunn av det arbeid som skal utføres. For arbeider hvor dette er av mer underordnet betydning, skal det ikke trekke ned om tilbyderen er svak på kvalitetssikringssystem. Erfaringer fra firmaets kvalitetsmessige utførelse av tidligere arbeider vurderes ut fra opplysninger som er innhentet, jf punktene F2 og F11. Ved vurdering av opplysninger gitt under pkt. F4 legges vekt på om systemene er med på å sikre riktig produktkvalitet, f. eks. at kontroll av varer (innkjøpte og egenproduserte) foretas undervegs, og at avvik håndteres riktig.

8 7 Det bør i mindre grad fokuseres på mer tilfeldige feil som har oppstått på enkeltprosjekter, for i større grad å vurdere firmaenes holdning og evne til å løse problemer, og til å utføre kvalitetsmessig riktig produkt. F5 Firmaets omsetning - Det benyttes fast formel for poengberegning. - Tilbudssum i forhold til omsetning totalt for tilbyders firma, skal sikre at oppdraget kan gjennomføres under økonomisk trygghet. - Utviklingen i tilbyders omsetning vurderes. Tilbyder avvises hvis utviklingen i firmaets omsetning er så dårlig at det er stor grunn til å anta at tilbyder ikke kan klare å utføre arbeidene. - Sesongbetonte arbeider, som f.eks. asfalt, grøntanlegg osv, bør ikke vurderes som helårsarbeid, men som omsetning over 6 måneder. - Inneholder tilbudssummen store deler innkjøpte materialer, bør dette tas hensyn til i vurderingen. - For å ta hensyn til ulik byggetid, beregnes tilbudets årsomsetning, som er 12 ganger prosjektets gjennomsnittlige omsetning pr. måned. - Det er viktig at tilbyder har oppgitt omsetning for underspesifiserte arbeider som inngår i konkurransegrunnlaget, som f.eks. veg, bru, tunnel, asfalt mm. Er hoved-tyngden av arbeidene et slikt underspesifisert arbeid, bør dette vektlegges spesielt ved poengvurderingen. - Unntaksvis, når spesielle forhold tilsier det, kan regelen om avvisning fravikes. Beregning av poeng for omsetning gjøres etter følgende formel: der c = c 1 / c 2 c 1 er gjennomsnittlig årsomsetning de siste 3 år c 2 er tilbudets årsomsetning c < > 7 Poeng F6 Likviditet/soliditet - Det benyttes faste formler. Poenggivningen gjøres todelt og gjennomsnittsverdien benyttes. - 0 poeng kan gis uavhengig av utregnet poeng når: * tilbyder har flere vesentlige merknader, f.eks. i form av dommer i Forliksrådet for manglende betaling, eller at det er gjentatte heftelser for slike forhold. * regnskap ikke er rettidig levert til Brønnøysundregistrene. * tilbyders egenkapital er mindre enn 10 % av tilbudssummen. For enkelte type arbeider med lav risiko (f.eks. rene transportoppdrag) kan kravet til egenkapital fravikes. Kravet skal framgå av kapittel D. De enkelte deltagerne i et arbeidsfellesskap skal hver for seg tilfredsstille kravet som stilles.

9 8-0 poeng på ett delpunkt (F6a eller F6b) skal ikke automatisk medføre avvising. Tilleggsopplysninger skal da innhentes fra f.eks kredittopplysningsfirma og/eller fra Brønnøysundregistrene. - 0 poeng på både F6a og F6b skal medføre avvisning. - Hvis tilbyder dokumenterer at det er vesentlige endringer i firmaets likviditet eller egenkapital ved tilbudsfrist, skal det tas hensyn til disse opplysningene ved vurderingen. F6a Tilgjengelig likviditet Likviditet skal beregnes etter følgende formel: der d = d 1 / d 2 d 1 er tilgjengelig likviditet d 2 er omsetning siste reviderte regnskap D < 3 % 3-5 % 5-8 % 8-12 % > 12 % Poeng F6b Soliditet Soliditet skal beregnes etter følgende formel: der e = e 1 / e 2 e 1 er egenkapital siste reviderte regnskap e 2 er omsetning siste reviderte regnskap e < 3 % 3-5 % 5-8 % 8-12 % > 12 % Poeng poeng for d + poeng for e Poeng F6 = 2 F7 - F10 Spesielle opplysninger Generelt skal poengskalaen brukes slik: -4 poeng når de gitte opplysninger fullt ut er svært bra. -0 poeng når de gitte opplysninger er uakseptable. F7 Maskiner og utstyr For å innhente nødvendige opplysninger om tilbyderens tekniske kvalifikasjoner, kan en be tilbyderen redegjøre for redskaper, maskiner og teknisk utstyr han disponerer over for å utføre arbeidet. Dette må vurderes ut fra behov. Ved teknisk krevende arbeider vil det være en fordel om entreprenøren selv disponerer nødvendige maskiner og utstyr. Dersom det er tilfelle gis

10 9 4 poeng. Maskiner og utstyr utenfor foretaket vurderes og gis fra 1 til 3 poeng, avhengig av utstyr som kan framskaffes med sikkerhet. 0 poeng kan bare gis i de tilfeller hvor det går klart fram av konkurransegrunnlaget (kapittel D) at det kreves bestemt type utstyr med angitte ytelsesspesifikasjoner, og hvor tilbudet ikke inneholder opplysninger som tilfredsstiller de krav som er stilt. F8 Teknisk kompetanse Ved teknisk krevende arbeider vil det være en fordel om entreprenøren selv disponerer nødvendig teknisk kompetanse. Det kvalifiserer til 4 poeng. Teknisk kompetanse utenfor foretaket gis fra 1 til 3 poeng, avhengig av tilknytning og grad av kompetanse. Dersom det i tilbudet ikke er angitt hvor kompetanse hentes, eller det ikke er sannsynlig at fimaet kan skaffe slik kompetanse, gis 0 poeng. F9 CV for nøkkelpersonell Dersom alt nøkkelpersonell har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid gis 4 poeng. Poeng 1-3 gis etter en vurdering av grad av relevante kvalifikasjoner i tilbyderens organisasjon. Dersom ingen av de som i tilbudet er oppført som nøkkelpersonell har relevant erfaring, gis 0 poeng. F10 Annet Det er her gitt mulighet til å be om andre opplysninger som er av betydning for det aktuelle arbeidet. Vurderingen av slike opplysninger skal være på linje med de prinsippene som er angitt over. Med hilsen Kjell Bjørvig etatsdirektør Lars Aksnes utbyggingsdirektør

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 1

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Multibetong AS Att: Espen Knutsen Postboks 363 8506 Narvik Deres referanse Vår referanse Dato 2010/138 10.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for oppussing av gateareal i området Nøstet/Teatergaten i Bergen. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg Kvalifikasjonsgrunnlag Søknadsfrist 16. januar 2015 kl 12.00 IKS Vangsvegen 143, 2317 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Albaran Advokat DA Postboks 332 Skøyen 0213 OSLO Norge Ane Viken Sivertsen Deres ref.: Vår ref.: 2016/0102-12 Saksbehandler: Alette B. Schreiner Dato: 29.08.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Prekvalifisering for rammeavtale prosjekteringsoppdrag Konkurranse med forhandling P-50226 Rammeavtale prosjekteringsoppdrag byggeteknikk OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Anbudskonkurranse Tilbud 10. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Prosessen Utlysning av tilbud i januar Tilbydere har 4-6 uker å regne på Tilbudene

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG

Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG I. OPPDRAGSGIVER: ARENDAL KOMMUNE, ARENDAL EIENDOM KF POSTADRESSE: Arendal kommune, Arendal Eiendom KF, Postboks 780, 4809 Arendal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oslo Epoxybelegg AS Berghagan 5 1405 LANGHUS Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0112-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 18.02.2015 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

A1 TILBUDSGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. Utstyr / Inventar for Sykehotell - Radiumhospitalet

A1 TILBUDSGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV. Utstyr / Inventar for Sykehotell - Radiumhospitalet A1 TILBUDSGRUNNLAG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV Utstyr / Inventar for Sykehotell - Radiumhospitalet TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, HF, Rikshospitalet TILBUDSFRIST: 10.08. 2009 kl. 12.00 Dokumentdato

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E1 Dokumentasjon fra tilbyder 03.10.2016 E1 Dokumentasjon fra tilbyder... 2 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner... 2 1 Skatteattester... 2 2 Arbeidsfellesskap: Erklæring om

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og II TILBUDSFRIST: 15.05.15, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskinentreprenørenes Forbund MEF Postboks 505 Sentrum 0105 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2015/0082-9 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 01.10.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25

Invitasjon til prekvalifikasjon - DL-200600345 Busstjenester 2007, busskontraktene Sentrum og Linje 25 AS Oslo Sporveier Side 1 av 6 Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og tidsfrister... 1 2 Omfang av kjøreoppdraget...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om maling- og gulvbeleggarbeider i forbindelse med utbygging av en skole. Klagenemnda fant at

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for hofteproteser. Klagenemnda fant at innklagede rettmessig hadde avvist klagers

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201100451 /JNH 01.04.2011 Evaluering av Nærings- og handelsdepartementets og Kulturdepartementets engasjement

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om utførelse av elektroarbeider og levering av styrings-, regulerings- og overvåkningssystemer

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Signex AS Att: Øystein Søreide Postboks 6459 Etterstad 0605 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/196 3.6.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stiftelsen Vekst Att. Vibeke Olsen Postboks 641 Sentrum 0106 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/231 03.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Wahl-Larsen Advokatfirma AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO Robert Myhre Deres ref.: Vår ref.: 2016/0048-8 Saksbehandler: Agnieszka Bulat Dato: 11.07.2016

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Entreprenørar Vår ref Dykkar ref: Saksbehandler Dato 2012/216-4/Q02 Peder Småge 30.03.2012 Prisforespørsel graving Kaltrøa Pristilbud Aukra kommune skal bygge vedlys

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Gjøvik kommune PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPDRAGSGIVER GJØVIK KOMMUNE HOVEDBANKAVTALE. Forespørsel Nr.: 112023

Gjøvik kommune PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPDRAGSGIVER GJØVIK KOMMUNE HOVEDBANKAVTALE. Forespørsel Nr.: 112023 Gjøvik kommune PREKVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPDRAGSGIVER GJØVIK KOMMUNE HOVEDBANKAVTALE Forespørsel Nr.: 112023 Side 1 av 6 VEDLEGG 3 KVALIFIKASJONSKRAV Side 2 av 6 Vedlegg KVALIFIKASJONSKRAV BANKTJENESTER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

NAV Vest-Agder. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800

NAV Vest-Agder. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800 Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Avklaring Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Spørsmål mottatt per kl. 0800 Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransen er

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer