INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE."

Transkript

1 INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner, hjul Hjullastere Veghøvel. Lastebiler m/tipp Diverse

2 Innhold 1 GENERELT Om Oppdragsgiver Oppdragsgivers kontaktperson Anskaffelsen gjelder Alternative priser og oppdrag KRAV TIL LEVERANDØRENE Kvalifikasjonskrav Krav til dokumentasjon HMS og kvalitetssikring KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER Kravspesifikasjon/leveransebeskrivelse Generelt om leveransen Gjennomførings og leveringstidspunkt Transport til og fra anlegget Kontrakt Tildelingskriterier Kontraktører/underleverandører REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyren Forenklet kunngjøring Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tildeling av kontrakt og begrunnelse VEDLEGG... 7

3 Hver entreprenør står fritt til å gi tilbud på 1 eller flere av de aktuelle maskintypene. Etterfølgende bestemmelser skal legges til grunn for pristilbudet. Dersom tilbyder mener at andre forhold som her ikke er nevnt, vil ha innvirkning på prisfastsettingen, skal dette anføres på tilbudsskjema evt. eget følgeskriv. Evt. forbehold må vedlegges tilbudet for at disse skal ha gyldighet. 1 GENERELT 1.1 Om Oppdragsgiver Sel Kommune ligger i Oppland fylke. Kommunen har 5940 innbyggere pr Oppdragsgivers kontaktperson Eventuelle henvendelser skal rettes til kommunens kontaktperson som er: Navn Bjørn Aabakken Virksomhetsleder E postadresse Telefon Eventuelle spørsmål skal fortrinnsvis rettes til kontaktpersonen per e post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson før arbeidet er satt i gang. Under arbeid velger virksomhetsleder ut Sel kommunes kontaktperson/representant som da blir leddet mellom entreprenør og byggherre. 1.3 Anskaffelsen gjelder Sel Kommune vil for sesongen 2015 ha behov for innleie av maskiner, utstyr, grus/pukk og mannskap til varierte drifts og vedlikeholdsoppgaver innenfor tjenesteområdet veg, vann og avløp. Arbeidsoppgavene vil variere i størrelse og omfang. Omfanget av arbeidene kan variere fra de små på inntil 2 timer, til noe større arbeider på inntil 100 timer for en enkelt maskin. Arbeidene kan også gjelde en eller flere maskiner sammen, hvor totalsummen ikke overskrider terskelgrensen på NOK eks. mva. Dette er iht. regelverket «lov om offentlig anskaffelse» Alternative priser og oppdrag Prisene som blir gitt på de forskjellige maskinene, blir sett på som særegne priser. Hvert oppdrag blir vurdert hver for seg. Eksempelvis står kommunen fritt til å velge den leverandøren som har lavest pris på en liten gravemaskin til et oppdrag som kan utføres med denne typen maskin. Tilsvarende står kommunen fritt til å velge den leverandøren som har lavest pris på en stor gravemaskin, for oppdrag som må utføres med stor maskin. Entreprenørene behøver ikke levere tilbud på alt, men bare på de maskinene de har i sin maskinpark.

4 For større prosjekt i kommunal regi som overskrider terskelverdiene for offentlig anskaffelser, vil Sel kommune utlyse egne anbudskonkurranser. Sel kommune forbeholder seg retten til å forespørre neste tilbyder på listen i den grad billigste tilbyder ikke har tid/kapasitet i et gitt tidsrom. Sel Kommune forbeholder seg også retten til å velge andre aktører dersom entreprenøren ikke kan dokumentere at de har den relevante erfaringen og kompetansen som det stilles som krav på de enkelte oppdrag. 2 KRAV TIL LEVERANDØRENE 2.1. Kvalifikasjonskrav Det skal dokumenteres at maskiner som tilbys til enhver tid tilfredsstiller alle krav til sertifiseringer og på samme måten er skikket til å skåne det ytre miljø. Alt personell til operatørene av maskinene og utstyret skal ha nødvendige sertifikater og godkjenninger. Sel Kommune vil også her legge til rette for at et fagbrev stiller høyere enn et maskinførerbevis i tillegg til at vi ser på erfaringen til nøkkelpersonene som skal være operatør av maskinene. For at en entreprenør skal få noe som helst arbeid på kommunens VA nett må bedriften dokumentere at de har gyldig ADK 1 sertifikat i bedriften, da dette er satt som et absolutt minstekrav. Entreprenørene skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte og momsinnbetaling og vi vil også sette de som har tariff avtalefestet lønn fremfor de som ikke har dette i vår evaluering. 2.2 Krav til dokumentasjon Tilbudet skal inneholde: Skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt utstedt av kommunekasserer, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak som dokumenteres med firmaattest. I tillegg skal entreprenøren dokumentere at de har forsikring som dekker sine ansatte ved ulykker og forsikring som dekker skader på «annen manns eiendom» 2.3 HMS og kvalitetssikring Den tilbyder som får tildelt kontrakten forplikter seg til å undertegne en HMS egenerklæring, Senest ved kontraktsinngåelse. Entreprenører som skal påta seg oppdrag må kunne dokumentere HMS plan for oppdraget før oppstart. Viktige momenter her er riggplan, risikovurdering, vernearbeid, sertifisering av maskiner og utstyr, samt kompetanse på bemanning. Sel kommune vil også ha dokumentasjon på at entreprenør har et kvalitetssikringssystem på arbeidene de utfører og et HMSsystem for å ivareta sine medarbeidere og miljøet.

5 3 KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER 3.1 Kravspesifikasjon/leveransebeskrivelse Generelt om leveransen Alle maskiner og utstyr som tilbys skal til enhver tid tilfredsstille krav til godkjenninger/sertifiseringer. Det vil også bli tatt hensyn til det ytre miljø, slik at maskiner og utstyr som ikke tilfredsstiller disse krav vil komme i betraktning ved kjøp av tjenester. Med ytre miljø menes lekkasjer og oljesøl fra maskiner og utstyr Gjennomførings og leveringstidspunkt Oppdragene skal utføres i løpet av 2015 og prisene som Sel Kommune får inn, vil være bindene gjennom hele kalenderåret Entreprenøren skal sette opp responstiden de kan klare å gi Sel kommune på de enkelte maskinene/mannskapene. Byggherre har satt et minimum på at responstid ved etterspørsel etter maskin ikke bør være mer enn 2 timer. Vist valgte hoved entreprenør ikke stiller opp innen disse 2 timene, forbeholder Sel kommune seg retten til å spørre entreprenør nr Transport til og fra anlegget For veghøvel, lastebil og hjullaster gis det ingen særskilt godtgjørelse for transport til/fra anleggsstedet. For gravemaskin gis en fast godtgjørelse pr. oppdrag kr. 1000, NOK for transport inn. kr. 1000, NOK for transport ut. Dersom transport ut av ett oppdrag faller sammen med transport inn til et nytt oppdrag, godtgjøres transporten totalt med kr.1500, NOK Kontrakt Avtaleforholdet vil bli bygd opp etter oppstilling iht. NS 8406, Norsk bygg og anleggskontrakt fra januar Siden Sel Kommune velger den mest fordelaktige entreprenøren til hver enkel jobb så blir prisene, kvalifikasjonene, erfaringen osv. det som blir utslagsgivende/kontrakt i våre valg av entreprenør. Det blir derfor ikke skrevet noen kontrakt for «små jobber» 3.2 Tildelingskriterier Ved tildeling av arbeid har Sel Kommune bestemt at pris skal vektlegges 60 %, kvalifikasjoner 20 %, erfaring 10 % og gjennomføringsevne/oppmøtetid 10 %. I forbindelse med tildeling av oppdrag vil Sel kommune forbeholde seg retten til å forespørre neste tilbyder på listen i den grad valgte tilbyder ikke har tid/kapasitet i et gitt tidsrom. Se for øvrig pkt Sel Kommune vil også føre loggbok på entreprenørene slik at de som ikke stiller opp på kvelder/helger/helligdager vil få trekk/anmerkning og at det som faktisk stiller opp blir belønnet med mer arbeid om de tilfredsstiller våre kravspesifikasjoner som er oppgitt tidligere i dokumentet. Dette

6 vil vi gjøre for å prøve å være mest mulig rettferdig ovenfor entreprenørene og at det ikke bare blir de samme som stiller på de ufordelaktige tidspunktene Kontraktører/underleverandører Et arbeid skal utføres av entreprenør og deres ansatte, eller ved bruk av godkjente underleverandører. Brukes det underleverandør skal disse også tilfredsstille kravene som Sel kommune har nevnt i punkt: 2.1, 2.2 og 2.3. Selv om det vil bli brukt underleverandører er det hovedentreprenør, valgt av Sel kommune som er ansvarlig for å påse at disse har det rette kvalifikasjonene for å utføre jobbene. Allerede inngåtte avtaler om underleverandører med enkeltmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig av både hovedentreprenør og byggherre. Det forutsettes selvfølgelig at den innleide arbeidskraften er lovlig. 4 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 4.1 Anskaffelsesprosedyren Denne tilbudsinnhentingen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, men siden omfanget av mengde arbeid er ukjent vil Sel kommune stå fritt til å bestemme entreprenør iht. våre kriterier. For planlagt arbeid over , NOK vil arbeidet bli beskrevet og Sel kommune plikter å spørre om pris hos minimum 3 tilsvarende entreprenører. For planlagt arbeid over , NOK skal arbeidet legges ut offentlig slik at alle har mulighet for å regne på jobben. Konkurransen vil bli gjennomført som en anbudskonkurranse. Forhandlinger er ikke tillatt. Entreprenører oppfordres til å gi sitt beste tilbud. Det blir ikke noen åpen anbudskonkurranse. 4.2 Forenklet kunngjøring Kunngjøringen vil finne sted på Kommunens hjemmeside og i avisen GD. Entreprenørene henter/skriver ut dokumentene fra nettsiden 4.3 Krav til tilbudet og innleveringssted Tilbudet skal leveres på norsk og i lukket og merket forsendelse. Tilbudet skal merkes Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for 2015 Sel Kommune Ved innlevering skal det følge med et tilbudsbrev som skal være datert og signert av bemyndiget person i bedriften hvor det skal tydelig fremgå: Virksomhetens navn Adresse Organisasjonsnummer Kontaktperson med e postadresse og telefonnummer Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet Exelark skal utfylles med priser og responstid

7 Tilbudet skal leveres til: Navn: Bjørn Aabakken Adresse: Sel Kommune Botten Hansens gate 9 Det er ikke tillatt å levere tilbud pr e post. 4.4 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er satt til kl. 12:00 Tilbudet skal være inne hos byggherre på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). 4.5 Vedståelsesfrist Entreprenørene er bundet av tilbudet til kl. 12: Tildeling av kontrakt og begrunnelse Gjenværende leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem byggherre vil inngå bruke som førstevalg med en begrunnelse for valget. 5 VEDLEGG Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder Bedriftens KS system Firmaattest Kompetanseoversikt i bedriften CV til nøkkelpersoner Referanseprosjekter Evt. tariffavtale for bedriftens ansatte HMS egenerklæring Sentral eller lokalgodkjenning Relevante forsikringer Transportløyver Evt. CE deklarasjon på grus og fjellmasser

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer