PROSJEKTPLAN. Tverrfaglig senter for kultur og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Tverrfaglig senter for kultur og helse 2011-2012"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN Tverrfaglig senter for kultur og helse Levanger kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune, HUNT Forskningssenter, HiNT og Helse Nord-Trøndelag

2 Innhold 1.1 BAKGRUNN MANDAT, MÅL OG INNHOLD FOR PROSJEKTET 4 2. ORGANISERING 5 I TILLEGG ETABLERES EN FAGLIG RÅDGIVNINGSGRUPPE MED DENNE SAMMENSETNING: 6 3. RISIKOVURDERING OG KVALITETSSIKRING RAPPORTERING KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR PROSJEKTET SAMLET RISIKOVURDERING 7 4. GJENNOMFØRINGSPLAN PROSJEKTETS MILEPÆLER AKTIVITETS- OG RESSURSPLAN 13 MILEPÆL NR. 1: 13 MILEPÆL NR. 2: 13 MILEPÆL NR. 3: SAMLET RESSURSPLAN MØTEPLAN I PROSJEKTET GODKJENNING 14 LEVANGER../ av 14

3 1 Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Helsevesenet vil stilles overfor store utfordringer i åra framover. Disse samfunnsutfordringene kan vanskelig løses av en sektor alene. Det er derfor stort behov for å utvikle tverrsektorielt samarbeid. Fram mot 2050 vil antall eldre over 67 år dobles, og antall eldre over 80 år kan være opptil Aldersrelaterte sykdommer vil trolig øke som følge av økt alder. Dersom dagens standard på tjenestene skal opprettholdes, vil vi i 2050 ha et underskudd på om lag årsverk i pleie- og omsorgssektoren. I Stortingsmelding nr. 47 ( ) - Samhandlingsreformen - pekes det på at den demografiske og epidemiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen. Noen av hovedutfordringene for framtidas helsepolitikk er blant annet: 1) behovet for økt rekruttering, 2) bedre ressursutnyttelse og reduksjon av forventet utgiftsøkning som følge av eldrebølgen, 3) styrking av sykdomsforebyggende og helsefremmede arbeid 4) bedre koordinering av tjenestene 5) en verdig omsorg. I de senere år har det vært økende interesse for å ta i bruk miljøtiltak og ikkemedikamentelle terapier som del av behandlingen i helsevesenet. Et eksempel er eldreomsorgen, der vi nå har dokumentasjon på at medisinsk behandling ikke kan løse utfordringene i denne sektoren, men må suppleres og forankres av miljøbehandling der stimuleringstiltak basert på kulturelle aktiviteter utgjør en sentral del. Denne nye forståelsen er forankret i Stortingsmelding 25 ( ). Under Framtidas utfordringer står det i Kap : En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand. Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. St.meld. nr. 47 ( , Samhandlingsreformen) og St.meld. nr. 25 og gir tydelige føringer på regjeringens prioriteringer av satsningsområder, tjenesteinnhold og fordeling av oppgaver og ansvar for helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder 3 av 14

4 framover. Praktisk erfaring og forskning viser at kultur i omsorgen bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser med varierte arbeidsoppgaver, større egenmestring hos brukerne og en bedre kvalitet på tjenestene. På denne måten vil dette arbeidet være et viktig bidrag til folkehelsearbeidet overfor grupper der ressursgevinsten kan være betydelig. Det er også åpenbart at det må settes inn tiltak i det forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeidet for å lette belastningen på helse- og omsorgstjenestene i framtiden. En systematisk utnyttelse av mulighetene innen kultur- og helsearbeidet på samfunnsnivå, representerer et stort og uutnyttet potensial i denne sammenheng. Kulturtiltak kan benyttes strategisk med effekt på individuell helse, livskvalitet, mestring, mellommenneskelig samspill, sosial kapital i samfunnet, med positive ringvirkninger innen både kultur- og næringsliv. 1.2 Mandat, mål og innhold for prosjektet Mandat: Videreutvikle kultur som arbeidsverktøy innen omsorgsarbeidet, spesielt som del av omsorgen for demente. Dette som bidrag til effektiv omsorg, ivaretakelse av verdighet for den enkelte og å styrke rekruttering gjennom å tilføre utvidet flerfaglig kompetanse. Bistå i forskningen på effekter av sammenhengene mellom kultur og helse på individ og samfunnsnivå. Mål: bidra til redusert ressursbruk i helsevesenet gjennom økt bruk av kulturkompetanse og sterkere dialog mellom kulturfaglig og helsefaglig kompetanse bidra til å møte framtidas utfordringer gjennom praksisutvikling, forskning og utdanning innenfor helse- og omsorgsfeltet gjennom systematisk bruk av kulturelle virkemidler. gjennom inkludering av kulturkompetanse i utdanningene, bidra til å øke interesse og status for - og rekruttering til omsorgsyrkene og styrking av den enkeltes kulturelle kompetanse. utvikle nye tverrfaglige arbeidsmåter og modeller for samhandling og dialog mellom bruker og personale for å fremme mestring, verdighet og velvære samt utvikling av nye samhandlingsmodeller med frivillig sektor bidra til å styrke forebyggende og helsefremmende arbeid Innhold Et faglig sentrum for kultur og helse skal bidra til å samle fagkompetanse innenfor det flerfaglige området kultur og helse 4 av 14

5 skape systematisk samhandling mellom kultur- og helsemiljø, gjennom metodeutvikling, kompetanseutvikling, nettverksbygging og videre forskning bidra til å utnytte tilgjengelige ressurser, styrke rekruttering og legge grunnlag for en syntese av vitenskapsbasert behandling og verdig omsorg sikre utviklingen av verktøy og metoder innenfor praksisområdet helse og omsorg. samle eksisterende fagkunnskap og utvikle egen empiri som gjør det mulig å mobilisere terapeutiske ressurser hos utsatte grupper i helsevesen og samfunn, spesielt innenfor gruppen eldre/demente eldre og innenfor psykiatri og psykisk helsevern samle eksisterende fagkunnskap og empiri som gjør det mulig å foreslå tiltak innen folkehelsearbeidet 2. Organisering 1.1 Organisasjonsplan Oppdragsgiver RLG Styringsgruppe: Jon K. Vongraven, LK Steinar Krokstad, HUNT Aina H. Lio, HINT Odd-Inge Strandheim, NTFK Øystein Sende, HNT ylkeskommune Øystein Sende, HNT NN, Levanger vgs Fra jan 2012 Arbeidsgruppe kultur og helse, Levanger kommune Kristin Nøst, sentr./ytterøy Steinar Våge, Staupshaugen Oddbjørn A. Hagen, kultur Bente Stensgaard, kultur Frode A. Hallem, kultur Marit Veske, Frisklivskoord. Guri Gunnes, Halsan skole?, Åsen helsetun Vivian Brøndbo, LBAS?, BBT Tove R. Olsen, Fagforb PA Kommunalsjef helse Prosjektleder Odd Håpnes Arbeidsgruppe: Henny Skaufel, HiNT Solveig Kolaas, HiNT Lars Kverkild, LK Tore Fjerdingen, LK Peter Daniel Aune, LK Dina V Heimburg, ISK 2 repr Levanger vgs Bente Stensgaard, Inderøy vgs og Kulturskolen LK Dag Skevik, Inderøy Odd Håpnes, LK Faglige rådgivere- /ref.gruppe: Audun Myskja, Senter for livshjelp 1 repr HUNT 1 repr Karolinska Inst eller Univ i Gøteborg Margunn S. Knudtsen, NTFK Tone Jørstad, Falstadsenter 5 av 14

6 1.2 Ansvar og roller Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig.. Styringsgruppens rolle og ansvar: (settes opp) Det vises ellers til organiseringen ovenfor. Med tanke på at dette prosjektet er flerdelt så er det viktig å få en tidlig avklaring med tanke på den enkeltes rolle i prosjektet. Det er viktig at vi på den ene siden utvikler kompetanse til bruk i dagliglivets situasjoner etter Bemanning av prosjektet Styringsgruppen: Navn Jon K. Vongraven Steinar Krokstad Aina H. Lio Odd-Inge Strandheim Øystein Sende Tilhørighet Levanger kommune HUNT Forskningssenter HiNT NTFK Helse Nord-Trøndelag Prosjektgruppen: Navn Rolle/ansvar Henny Skaufel Prosjektdeltaker, HiNT Solveig D Kolaas Prosjektdeltaker, HiNT Tore Fjerdingen Prosjektdeltaker LK Peter D. Aune Prosjektdeltaker LK Lars Kverkild Prosjektdeltaker LK Dina von Heimburg Prosjektdeltaker, ISK 2 representanter Levanger vgs Prosjektdeltaker Bente Steensgaard Prosjektdeltaker Inderøy vgs og Kulturskolen LK Dag Skevik Inderøy vgs Odd Håpnes Prosjektleder, LK I tillegg etableres en faglig rådgivningsgruppe med denne sammensetning: Navn Audun Myskja Margunn Skjei Knudtsen Tone Jørstad Tilhørighet Senter for livshjelp 1 repr HUNT Forskningssenter 1 repr Karolinska Inst, eller Univ i Gøteborg NTFK Falstadsenteret 6 av 14

7 3. Risikovurdering og kvalitetssikring 3.1 Rapportering Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmest overordna i prosjektorganisasjonen og tas med som fast punkt i møter med styringsgruppa 3.2 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er: Kritisk suksessfaktor 1. Avklaring om deltagelse/representasjon i de ulike grupper og ledd Tiltak Avklare med aktører på første styringsgruppemøte evt. supplere liste 2. Rolleavklaring hvem gjør hva i f.h.t. organisatorisk tilhørighet og funksjon 3. Klart definerte målformuleringer. Dette må være tema fra første stund og legges som grunnlag for utarbeidelse av mål og gjennomføringsplan 4. Prosjektets legitimitet Sørge for ledelsesforankring i alle organisasjoner som deltar eller er involvert i prosjektet. 5. Dokumentasjon Lage gode rutiner på registrering og funn, sammenligne med annen dokumentasjon Samlet risikovurdering Risikoen i prosjektet handler om å miste fokus på å skape gode verktøy 4. Gjennomføringsplan 4.1 Prosjektets milepæler Nr. Når Milepæl Ansvar av 14

8 Tverrfaglig senter for kultur og helse Utviklingsområder, tidsplan og milepæler, utkast 17. aug 2011 Utviklingsområder/delområder 1: Bidra til rekruttering og kvalitetsutvikling helsefagutdanning høgskolenivå: Pådriver for integrering av kulturfag i helsefagutd HiNT i nært samarb med HiNT og i dialog med program for kultur og helse, (NTFK mfl) 2: Bidra til rekruttering og kvalitetsutvikling videregående utd helsefag: Samarbeid om kulturog helsearbeid med Levanger vgs for å styrke kulturfagene rolle for helsefagutdanningene på Levanger og i NT 3: FoU-arbeid for metodeutvikling og spredning mhp integrert musikk innenfor omsorg for demente eldre med utgpkt i Musikk og helse i et lokalsamfunn. 4: Formidling og spredning av kunnskap og kompetanse innenfor kultur og helsefeltet i nært samarbeid med N-Trøndelag fylkeskommune, HiNT, andre. Møter, fagdag, seminar, konferanse. 5. Gjennomføre egne fagsamlinger/fagmøter samarbeid med andre fagmiljø innenfor feltet kultur og helse nasjonalt og internasjonalt. 6: Parkinsonprosjektet: FoU-prosjekt der kulturfag er drivkraft og virkemiddel som del av en utvidet omsorg med målgruppe Parkinsonpasienter. Delprosjekt 7: Styrking av forskningsfeltet kultur og helse i samarbeid med HUNT Forskningssenter med basis i HUNT-data. og i dialog med program for kultur og helse, (NTFK, mfl) 8: Pådriver for eget forskningsprogram for kultur og helse nasjonalt i samarbeid med HUNT Forskningssenter og program for kultur og helse (NTFK) Ansva r Før Aug 11 aug 11 sept 11 X X X Mys kja X X X Mys kja, andr e okt 11 nov 11 des 11 Jan 12 febr 12 mar 12 apr1 2 mai1 2 jun1 2 jul 12 aug 12 sept 12 10,11, 12 i 2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X M ø t e Fag sam ling X X X X X X X X X Stats råd X Stats råd Se mi nar? Se mi nar? X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X 9: Restart, drift av nettstedet X X X X X X X X X X X X X X X Fag sam ling K o n f?

9 6. Parkinsonprosjektet: Startdato Ansvar Deltagere Innhold Høst 11 AM/HeRe/OH HeRe/Parkinsonforb./kulturenheten Tverrfaglig uv./oppl. AUG 11 UKENTLIG I 3 MND Høst 11 AM/HeRe/OH HeRe/Parkinsonforb./kulturenheten KOMP.OVERFØRING Vår 12 AM/HeRe/OH HeRe/Parkinsonforb./kulturenheten Kunnskapsformidling og komp.spredning. Vår 12 Implementering av metode og tiltak 1. Være pådriver i forhold til forsterking og utvikling av det kulturfaglige innholdet i helsefagutdanningene på HiNT med tanke på å styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene, dette i nær dialog med HiNT. Høst 11 OH/JKV Levanger vgs og HINT Oppstart planlegging Aug 11 Høst 11 OH/kulturenheten Levanger vgs og HINT Prosjektgruppemøte 9 av 14

10 2. Levanger videregående skole inviteres til samarbeid om kultur- og helsearbeidet for å bidra til styrking av rekruttering på helsefagutdanningene. Det vurderes samarbeid med andre videregående skoler i Nord-Trøndelag fylke med sikte på å styrke kulturfagenes rolle og betydning for helsefagutdanningene. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: Det er planlagt et forskningsprosjekt knyttet til videreføringen av en implementeringsmodell utviklet og testet empirisk under prosjektet Musikk og helse i et lokalsamfunn (Myskja, Håpnes, & Aune, 2008). En tar sikte på å utvikle en generaliserbar modell for å innføre vitenskapsbasert terapeutisk bruk av sang og musikk ved utdanningsinstitusjoner, ført ut i praksis på sykehjem. Levanger kommune sikrer at ett til to sykehjem får en forsterket rolle i forhold til systematisk bruk av musikk og andre kulturuttrykk som del av en utvidet omsorg. Verdal kommune inviteres inn i samarbeidet og det utvikles samarbeid på feltet knyttet til folkehelse i Innherred Samkommune. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: 10 av 14

11 Det planlegges to samlinger/konferanser (2011 og første halvdel av 2012) i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (og HiNT) med tanke på erfaringsformidling med kultur som innsatsfaktor i omsorgsyrkene - med målgruppe kommunene i fylket. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: Gjennomføring av flere dialogmøter med aktuelle fagmiljø regionalt og nasjonalt med tanke på metodeutvikling innenfor kulturfag innen omsorg, med vekt på sang, dans og musikk. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: Initiere FoU-arbeid der kulturfag er drivkraft og virkemiddel som del av en utvidet omsorg. Aktuelle målgrupper er Parkinsonpasienter og andre med behov for spesiell oppfølging og tilrettelegging ikke minst som følge av at sykehusene overfører ansvar og arbeid til kommunene gjennom Samhandlingsreformen og behovet for mer helhetlige tjenester. En klinisk studie på rytmisk trening med musikk for Parkinsonpasienter er i planleggingsfasen sammen med Nord- Trøndelag Parkinsonforening og Norges Parkinsonforbund. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: 11 av 14

12 Være pådriver for å få opp et eget forskningsprogram for kultur og helse nasjonalt slik man har hatt i Sverige, fordi tverrfaglige forskningsprosjekter lett faller mellom to stoler, til tross for at det i grenselandet mellom ulike disipliner kan være svært interessant kunnskap. Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: Restart og drift av nettstedet Startdato Ansvar Deltagere Tidslinje: 12 av 14

13 4.2 Aktivitets- og ressursplan Milepæl nr. 1: Dato Aktivitet Ansvar Ressurs (dv) Milepæl nr. 2: Dato Aktivitet Ansvar Ressurs (dv) Milepæl nr. 3: Dato Aktivitet Ansvar Ressurs (dv) 4.3 Samlet ressursplan Medarbeidarar Ressurs (dv) Prosjektleder 80 % Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker Totalt 4.4 Møteplan i prosjektet Dato Kl. Sted Tema

14 5. Godkjenning Prosjektplan godkjent Levanger../.. Prosjektansvarlig Prosjektsjektleder 14 av 14

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger. Formannskapet i Levanger. Odd Håpnes 24.februar 2010

Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger. Formannskapet i Levanger. Odd Håpnes 24.februar 2010 Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger Formannskapet i Levanger Odd Håpnes 24.februar 2010 Levanger kommune Enhet for kultur Om det skapende som mestringskraft i livet

Detaljer

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006 Innovasjon i offentlig sektor: Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...5

Innhold. 1 Innledning...5 OMSORG 2020 I Innhold 1 Innledning...5 2 Sammen med...8 2.1 Brukere og pasienter Mestring og mangfold...10 2.2 Pårørende Støtte og synliggjøre...14 2.3 Frivillige, ideelle og næringslivet...16 3 En faglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune

HANDLINGSPLAN 2011. UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG. Verdal bo og helsetun, Verdal kommune 1 HANDLINGSPLAN 2011 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM i NORD-TRØNDELAG Verdal bo og helsetun, Verdal kommune Handlingsplan 2011 bygger på overordnet strategi (2011-2015) for Utviklingssenter for sykehjem

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN Høringsutkast 19.4.2013 Innhold Forord... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED PLANEN... 4 1.2 PLANPROSESSEN... 4 1.3 SAMMENSETNING... 5 2. SAMMENDRAG... 5 3. FØRINGER FOR OMSORGSPLAN 2015... 6 3.1 LOVER OG

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger

Innhold. 1.0 Sammendrag. 2.0 Bakgrunn. 3.0 Frivillighetspolitikk. 3.1 Nasjonale føringer. 3.2 Lokale føringer. 4.0 Frivilligheten i Levanger PLAN FOR FRI VI LLI GHETSPOLI TI KK 2012-2016 Vedtattikommunest yret 23. 11. 2011 LevangerKommune Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Bakgrunn 3.0 Frivillighetspolitikk 3.1 Nasjonale føringer 3.2 Lokale føringer

Detaljer

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 versjon: 2011.02.03_KK Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag Forord Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som politikernes viktigste oppgave.

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010

Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Programdirektiv Nasjonalt meldingsløft 2008-2010 Oppdragsgiver Programeier Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet Dato 13.11.08-1 - Innhold 14.11.2008 1 BAKGRUNN FOR DET NASJONALE MELDINGSLØFTET...

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Stortingets helse- og omsorgskomite Levanger, 24. februar Odd Håpnes, daglig leder Hva er kultur og helse? Systematiske og gjennomtenkte kulturtiltak

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Utfordringer på kultområdet. Status forarbeid Kommunedelplan kultur

Utfordringer på kultområdet. Status forarbeid Kommunedelplan kultur Møte med DK 2. oktober 2013 Utfordringer på kultområdet Status forarbeid Kommunedelplan kultur I Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) - Samhandlingsreformen - Hovedutfordring: den demografiske og epidemiske

Detaljer

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9 Strategidokument kompetanseplanlegging helse og omsorgsområdene 2013-2017 INNLEDNING...4 1 MÅLSETTING FOR STRATEGIDOKUMENT REGIONAL KOMPETANSEPLANLEGGING HO.5 1.1 FORANKRING...6 1.2 AVGRENSNING...6 1.3

Detaljer