Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013. Levanger kommune og Verdal kommune. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak"

Transkript

1 Prosjekt - organisasjon Linje - organisasjon PROSJEKTPLAN TEMA: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2013 Levanger kommune og Verdal kommune Prosjektet i PLP-sammenheng Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt V e r d a l o g L e v a n g e r k o m m u n e r Side 1/13

2 Bakgrunn Økende befolkning, høyere gjennomsnittsalder og livsstil bidrar til at vi får flere krefttilfeller. Kreft er en sykdom som rammer hele familien og som berører pasientens livskvalitet på mange måter. I retningslinjer for palliativ medisin (lindrende behandling) innlemmer WHO dimensjonene fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt i definisjonen av livskvalitet. Dimensjonene illustrerer behovet for helhetlig behandling, pleie og omsorg for å oppnå best mulig livskvalitet for pasientene og de pårørende. Dette understrekes også i Nasjonal strategi for kreftområdet ( ) Hovedformålet med strategien er å møte fremtidige utfordringer på kreftområdet på en offensiv og helhetlig måte, gjennom blant annet å legge til rette for bedre kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og bedre samhandling i og mellom alle ledd på kreftområdet. Vi erfarer også at andre pasientgrupper har behov for lindrede behandling, og at det er mange fellesnevnere hos pasienter i lindrede fase. Det er viktig å ha et tilbud til alle diagnosegruppene. Helsedirektoratet har de siste årene stimulert kommunene til økt satsing innenfor tjenestetilbudet til denne målgruppen. VerdaI og Levanger kommuner fikk både i 2011 og 2012 tilskudd fra Helsedirektoratet for å iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke kvaliteten på tilbudet innenfor området lindrende behandling. Samarbeidet er gjennomført som et prosjekt med det resultat at det er utviklet modeller for dagtilbud til personer med alvorlig uhelbredelig sykdom og samtalegrupper for pårørende til denne målgruppen. En felles prosjektleder for kommunene i 50 % stilling har ledet arbeidet. Begge tiltakene er iverksatt i Søknaden om tilskudd for 2013 er innrettet mot en videreutvikling av det arbeidet man har gjort i 2011 og

3 Tjenestetilbud i Verdal kommune (VK) til alvorlig syke og deres pårørende: Ordinære sykehjemsplasser ved Verdal bo og helsetun og Ørmelen bo og helsetun. 4 plasser tilrettelagt for alvorlig syke (palliative senger), ved Ørmelen bo og helsetun. Enheten gir tilbud til pasienter/pårørende som trenger lindrende behandling, pleie og omsorg utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby, og som gjennom flere år har drevet systematisk kompetanseheving blant helsepersonell i avdelingen. Hjelpepleier med videreutdanning i kreftomsorg arbeider i denne avdelingen. Hjemmetjeneste som tilrettelegger for god omsorg og pleie i pasientens eget hjem. Verdal kommune har en kreftsykepleier som jobber i hjemmetjenesten. Kommunen har eget palliativt forum der ressurspersoner fra ulike avdelinger møtes fire ganger i året for undervisning og utveksling av kompetanse. Kreftkoordinator Tjenestetilbud i Levanger kommune (LK) til alvorlig syke og deres pårørende: Ordinære sykeheimsplasser v/breidablikktunet, Ytterøy helsetun, Skogn helsetun og Åsen helsetun 4 plasser tilrettelagt for pasienter med særlig behov for lindrende behandling ved Breidablikktunet (palliative senger). Gir tilbud til pasienter/pårørende som trenger lindrende behandling, pleie og omsorg utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby, og som gjennom flere år har drevet systematisk kompetanseheving blant helsepersonell i avdelingen. Hjemmetjeneste som tilrettelegger for god omsorg og pleie i pasientens egen hjem. Levanger kommune har kreftsykepleier som jobber i hjemmetjenesten. De har også sykepleiere med videreutdanning i palliasjon. Kommunen har eget palliativt forum der ressurspersoner fra ulike avdelinger møtes fire ganger i året for undervisning og utveksling av kompetanse. Kreftkoordinator Interne og eksterne samarbeidspartnere i begge kommuner: Samarbeidspartnere til institusjonstjenesten og hjemmetjenesten i begge kommunene er blant annet fastleger, spesialisthelsetjenesten, ergo fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og skolehelsetjenesten i kommunen. I Levanger kommune er det dessuten et nært samarbeid med prest i palliativ avdeling. 3

4 Kreftkoordinator i kommunene: Fra har Verdal kommune og Levanger kommune, i samarbeid, fått tilskudd til opprettelse av stilling som kreftkoordinator av Kreftforeningen. I Verdal kommune er to ansatte engasjert i 25 % stilling hver. I Levanger kommune er en ansatt engasjert i 75 % stilling. Formålet med stillingene er å koordinere hjelp og tjenester for kreftpasienter og pårørende, bidra til å sikre gode levevilkår og best mulig livskvalitet for den enkelte kreftpasient og bidra til å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet. Oppgaver kreftkoordinatorene skal ivareta opp i mot pasient og pårørende: Gi informasjon, råd og veiledning knytter til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt Være synlig og tilgjengelig for kreftrammede gjennom hele pasientforløpet Bidra til å skape sammenhenger og helhet for å øke trygghet og livskvalitet Koordinere kommunenes samlede tjenestetilbud for enkeltpersoner og pårørende Ha oversikt over meldte kreftpasienter i kommunen Være kjent med og ivareta pasientens og pårørendes rettigheter Sikre oppfølging av barn og ungdom som er pårørende I tillegg skal koordinatorene også ivareta en del oppgaver opp mot samarbeidspartnere og systemarbeid. Kreftkoordinatorer i Sør-delen av Nord-Trøndelag fylke, og ansatte ved kreftpoliklinikken i Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, har etablert et samarbeidsforum knyttet til erfaringsdeling og veiledning. Forumet møtes en gang pr. mnd. Målgruppe: Direkte: Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende. Indirekte: Helsepersonell som er ansatt i Verdal og Levanger kommune 4

5 Mål Overordnet mål: Videreutvikle dagens tilbud, styrke kvaliteten i tjenestene til pasienter og deres pårørende, samt øke kompetansen til de ansatte innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Resultatmål: Videre utprøving av dagenhet til pasienter i palliativ fase. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i 2011 og startet opp gjennom prosjektet 2012 Videreutvikle samtalegrupper for pårørende til alvorlig syke. Modell utarbeidet gjennom forprosjekt i 2011 og startet opp gjennom prosjektet 2012 Kompetanseutvikling hos ansatte på lindrende behandling innenfor de ulike diagnosegruppene Videreutvikle interkommunalt samarbeid der tjenestetilbudet gis på tvers av kommunegrensene Utvikle og strukturere etterlatte arbeidet i Verdal og Levanger Bedre samarbeidet med fastlegene i kommunene Fremme bevisstgjøring på tjenesteavtaler mellom kommunene og helseforetaket Omsorgsforskning 5

6 Utdyping: Kommunene har i 2011 og 2012 samarbeidet i forhold til gjennomføring av et forprosjekt og prosjekt der det ble utarbeidet modeller for å videreutvikle tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med alvorlig uhelbredelig sykdom som beskrevet innledningsvis. Vi syns det er viktig at tjenestetilbudet utvikles uavhengig av diagnose. Vi opplever at personer med behov for lindrende behandling har de samme behovene uavhengig av hvilken diagnose de har, og at mye er overførbart på tvers av diagnose. Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag bidrar i koordinering av prosjektet i sin helhet. Et av tiltakene i prosjektet retter seg mot utprøving av dagenhet for personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Hensikten med etablering av dagenhet er å utvikle et nært og tilgjengelig tilbud som fremmer mestring og livskvalitet hos pasienter som har en alvorlig sykdom. Når det gjelder tilbudet som omhandler dagenheter er det imidlertid en utfordring å kommunisere tilbudet ut til samarbeidende instanser og innbyggerne i målgruppen. Så langt er det få pasienter som har ønsket å benytte seg av tilbudet. På bakgrunn av dette har man pr. i dag ikke kunnet gjennomført et planlagt forskningsprosjekt godkjent av REK- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom. Forskningsprosjektet formål er å beskrive betydning og effekter av dagtilbud, sett i pasientperspektiv, og utvikle kunnskap og praktisk erfaring med etablering av dagenhet til personer med uhelbredelig sykdom, uavhengig av diagnose. Dette mener vi vil ha nasjonal overføringsverdi. For å få kunnskap om pasienter sine erfaringer og oppfatninger om en ny type tiltak, benyttes en kvalitativ metode. Kvalitativ fenomenologisk beskrivende metode er hensiktsmessige når man vet lite om et fenomen, det vil si dagtilbud som et nytt tilbud / fenomen innen den palliative omsorgen i kommunehelsetjenesten. Vi vet lite om faktorer og sammenhenger som har betydning for at pasienter og pårørende skal oppleve tilbud som relevant og nyttig for dem. Det benyttes individuelle intervjuer med pasienter, og semistrukturert tematisk intervjuguide. En videreføring av prosjektet i 2013 vil derfor vektlegge å kommunisere tilbudet ut blant innbyggerne i målgruppen og deres pårørende, samt interne og eksterne samarbeidspartnere. Dette er også forsøkt gjort i 2012 uten å lykkes i særlig stor grad. Ny kommunikasjonsstrategi må derfor utvikles og gjennomføres i Hvis man lykkes med 6

7 dette vil også muligheten for å gjennomføre et slikt forskningsprosjekt i større grad være tilstede. Kommunene har de siste årene opparbeidet seg god kompetanse på lindrende behandling for kreftpasienter. Vi erfarer imidlertid at det er et økende behov for lindrende behandling også til andre diagnosegrupper, f.eks. KOLS pasienter i livet slutt fase eller andre sykdommer som medfører kroniske smerter, ernæringsproblematikk, psykisk stress og andre symptomer som reduserer helsen og virker hemmende på livskvaliteten. Levanger og Verdal deltar også i et prosjekt om standardisert pasientforløp for KOLS pasienter med helseforetaket i Nord-Trøndelag, og her kommer det fram at mange KOLS pasienter opplever behov for lindrende behandling. Kompetanseutvikling hos ansatte for å møte disse pasientgruppene i kommunehelsetjenesten vil være et av områdene i prosjektet. Vi skal videreutvikle tilbud for å kunne støtte de pårørende. Modell for samtalegrupper er utarbeidet gjennom forprosjekt i 2011, iverksatt i Tilbudet retter seg mot innbyggere både i Verdal og Levanger kommune. De som deltok evaluerte samtalegruppene og vi skal videreutvikle konseptet med de innspill pårørende ga i evalueringen. Vi er nå i gang med en ny runde samtalegruppe. Denne runden rekker vi ikke å evaluere før prosjektperioden for er ferdig. Kreftkoordinatorene som ble ansatt i kommunene høsten 2012, er de som naturlig vil få en rolle for å holde samtalegruppene i drift framover, og vi har behov for å sette dette i system i overgangen fra prosjekt til drift. I forbindelse med utprøving av modellene dagenhet og samtalegrupper for pårørende er samarbeid med frivillige lag og foreninger, og spesielt Kreftforeningen sentral. Dialog med kreftforeningen er etablert vedrørende dette. I den enkelte pasients koordinerte behandlingstjenester er kreftkoordinator en sentral person. Kommunene fikk fra 1/9-12 stillinger som kreftkoordinatorer. Det ble gitt midler fra Kreftforeningen til etablering av kreftkoordinatorstillinger, og Verdal og Levanger søkte sammen, og fikk til sammen 100 % stilling. Stillingen er delt opp mellom kommunen, men samarbeider tett, og har felles funksjonsbeskrivelse. Vi er avhengig av et godt samarbeid med fastlegene for å gi innbyggerne et godt lindrende behandlingstilbud. Mange fastleger opplever dette arbeidet som utfordrende fordi det er 7

8 sjelden de utfordres på tematikken, og derfor ikke får opparbeidet seg god nok kompetanse. Dette kom frem i et møte kreftkoordinatorene hadde med allmennlegeutvalget i Verdal kommune desember Vi skal videreutvikle samarbeidet med fastlegene og arrangere undervisning om temaet lindrende behandling. Onkologene i HNT skal bidra i denne sammenhengen. Kommuneoverlegen skal søke om å få kurset akkreditert. Arbeidet med oppfølging av etterlatte blir gjort veldig forskjellig i de ulike distriktene, og på de ulike institusjonene. Det er uttrykt ønske om struktur rund oppfølgingen av etterlatte med utvikling av felles informasjonsmateriell i begge kommunene. Kommunene ser fordelen av samarbeid på tvers av kommunegrensene innenfor fagområdet lindrende behandling. Vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet. Prosjekt startet i 2012 viderefører vi fortløpende i 2013 med forhåpning om videre finansiering. Tiltak 1. Gjøre bedre kjent og få implementert dagtilbud for alvorlig syke. Vi skal ta hjemmebesøk hos de som er aktuelle for dagenheten, og arbeide for at innbyggerne for øvrig er kjent med tilbudet. Gjøre tilbudet kjent på alle tjenestenivå i helse- og omsorg i kommunene, og hos andre samarbeidspartnere. 2. Videreutvikle samtalegrupper for pårørende til pasienter i målgruppen. Tilbudet retter seg mot innbyggere i Verdal og Levanger kommune. 3. Kompetansehevende tiltak hos ansatte som jobber direkte med målgruppen, med fokus på sykdommer som medfører kroniske smerter, ernæringsproblematikk, psykisk stress og andre symptomer som reduserer helsen og virker hemmende på livskvaliteten. 4. Utvikle bedre samarbeid med fastlegene i kommunene ved å arrangere fagdag for fastlegene i kommunene med teama lindrende behandling 5. Utvikle og implementere felles etterlatte mappe i Verdal og Levanger 6. Fremme bevisstgjøring på tjenesteavtaler mellom kommunene og helseforetaket som regulerer pasientflyten. I møtepunkt med sykehuset Levanger må det være fokus på tjenesteavtalene som regulerer samarbeidet. 8

9 7. Gjennomføre forskningsprosjekt i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge- Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom Organisering OPPDRAGSGIVER Kommunalsjef Velferd, Verdal Kristin Bratseth Kommunalsjef Helse, Levanger Jon Ketil Vongraven STYRINGSGRUPPE (prosjektansvarlige) Virksomhetsleder Gunn Wolden, Verdal Enhetsleder Jørgen Worum, Levanger Une Hallem, USH i Nord-Trøndelag Anne Kari Haugdahl, utviklingsstaben, ISK PROSJEKTLEDER Gro Nina Nymoen Helberg Ansvar og roller Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Det vises ellers til organiseringen ovenfor. Risikovurdering og kvalitetssikring Prosjektplanlegging Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig før oppstart. Rapportering Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmeste overordnet i prosjektorganisasjonen. Det skal skrives evalueringsrapport etter prosjektslutt. 9

10 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er: Kritisk suksessfaktor Koordinere planlegging, organisering, fremdrift Tiltak Ansette prosjektleder og skriftliggjøring Ansatte innvolvering Sikre at prosjektleder har fokus på mandat Samarbeid med HNT, Sykehuset Levanger Etablere arbeidsgrupper bestående av engasjerte og motiverte medarbeidere Faste møter med styringsgruppa Dialog og formalisering av det videre samarbeidet Informasjon til ansatte og innbyggere i kommunene og andre samarbeidspartnere Spredning av kunnskap og erfaring Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Utarbeide informasjonsstrategi Samarbeid med: Utviklingssenter for sykehjem i NT Nettverk i kreftomsorg og lindrende beh. i NT Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling ved St. Olavs hospital. Involvering 3. Framdrifts- og økonomiplan 3.1Prosjektets milepælsplan Nr. Når Aktivitet Ansvar 1 April Ansette prosjektleder Prosjektansvarlig 10

11 2 April Etablere arbeidsgrupper Prosjektansvarlig April Utarbeide informasjonstrategi for å nå ut til målgruppen og gjøre tilbudet kjent. 3 Mai Møter med arbeidsgruppene Prosjektleder 4 April Styringsgruppemøte Prosjektleder 6 Juni Styringsgruppemøte Prosjektleder 8 August Styringsgruppemøte August Utarbeide måleindikatorer/evaluering - dagenhet og pårørendegrupper Prosjektleder 10 September Oppstart samtalegrupper for høst 2013 Prosjektleder/ arbgruppe 11 September /oktober Arrangere fagdag for legene Prosjektleder/ arb.gruppe 12 Oktober Styringsgruppemøte Prosjektleder 13 Januar Innsamling av data knyttet til evaluering Prosjektleder 14 Februar Møte med stryringsgruppe Prosjektleder 10 Mars 2014 Evalueringsrapport ferdigstilles Prosjektleder 11 Mars 2014 Evaluering av prosjektet og vurdering av prosjekt til drift Prosjektansvarlige 11

12 3.2 Samlet ressursplan Beskrivelse Kostnad i kroner Merknad Prosjektleder i 50 % stilling i 12 mnd (april 2012-mars 2013) ,- Prosjektmedarbeiderdeltakelse i prosjektperioden ,- (møter, inkludert for og etterarbeid) Fagansvarlig dagenhet i 25 % stilling ,- Fagansvarlig pårørendegruppe 25 % stilling ,- Rådgivning fra utviklingsstaben i ISK ,- Måleindikator/ evaluering Samtalegrupper: leie av lokale, informasjons materiell, servering ,- Fagdag for legene ,- Forskningsfaglig bistand og veiledning Diverse: kaffe, serving, materiell, kontorrekvisita, mm ,- Sum utgifter ,- SUM SØKNAD TILSKUDD, kapittel 761 post ,- 5.0 GODKJENNING Prosjektplan godkjent dato: Verdal 28/2-13 Kristin Bratseth Kommunalsjef /oppdragsgiver Verdal kommune Jon Ketil Vongraven Kommunalsjef /oppdragsgiver Levanger kommune 12

13 : 13

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter IS-1521 Rapport SAMHANDLING Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Heftets tittel: Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Einar Braaten Dato: 11.04.2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer