Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg"

Transkript

1 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Stortingets helse- og omsorgskomite Levanger, 24. februar Odd Håpnes, daglig leder

2 Hva er kultur og helse? Systematiske og gjennomtenkte kulturtiltak med formål å styrke helse samtidig som kulturens opplevelsesverdi/egenverdi ivaretas Helseeffekt av kulturdeltakelse både under selve aktiviteten/opplevelsen og langtidseffekt

3 Forankring - i praksis «Før måtte vi bruke 3 pleiere for å ta stellet på NN pga uro. Etter innføring av tilpasset musikkstimulering klarer vi stellet med en pleier. Bedre for beboeren og en helt ny arbeidssituasjon for oss» Hjelpepleier, Ytterøy Helsetun, oktober 2007

4 Foregangsinstitusjoner og fagmiljø med kulturtiltak (sang, musikk mv) som del av en utvidet omsorg Bergen Røde Kors Paulus Sykehjem, Oslo Lovisenberg, Oslo Ytterøy Helsetun, Levanger Flere kommuner over hele landet Sterke miljø på nærliggende områder: Livsglede for eldre, Verdighetssenteret i Bergen GERIA (Oslo kommune), NaKuHel, Fagakademiet, Krafttak for sang

5 Forankring i forskning Ett eksempel: Materiale fra HUNT3 dokumenterer at de som deltar i kulturaktivitet «opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon» (Cuypers et al, 2011) :

6 Musikk og forebygging av demens ½ time med meiningsfull musikk- og sangaktivitet 2 ganger i uka for demenssjuke kan forsinke utviklingen av sjukdommen (Verghese 2003)

7 Forankring - i nasjonale planer I pkt Det foreslås at Levanger kommune blir tildelt ansvaret for å være et nasjonalt kompetansesenter innen kultur, helse og omsorg, i samarbeid med de forsknings- og kompetansenettverk som er etablert. Videre forutsettes det at senteret samarbeider med andre sentrale fag- og forskningsmiljøer på området. x) x) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

8 Forankring Tekst

9 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Utviklingsarbeid i kultur- og helse siden 1996 (fra 2001 FOLK1 og 2) Forankret i Meld. St 29 ( ) Morgendagens omsorg Interpellasjon i Stortinget mai 2013 Oppstart 1. juli 2014 Etablert på Statsbudsjettet fra 2014 med kr 3 mill Lagt inn i Omsorgsplan partnere administrert av Høgskolen i N-Trøndelag Styreleder: Vegar Rangul, prodekan helse, HiNT Nestleder: Steinar Krokstad, leder HUNT forskningssenter Daglig leder: Odd Håpnes,

10 Dept Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (2014-) Levanger kommune HUNT Forsknings -senter, NTNU Nord- Trøndelag fylkeskom mune HOD/ HDir KS Andre kompetan semiljø Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, HiNT Partnerskap Høgskolen i Nord- Trøndelag NAV Helse Nord- Trøndelag

11 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Praksisfeltet Individualisert musikk samt andre kulturtiltak i eldre/demensomsorgen, implementering og spredning. Parkinson, psykisk helsearbeid mv Helse Utdanning HiNT, HiT, Fagakademiet, GERIA, andre miljø Nytt studium på HiNT i kultur og helse 7.5 stp, høst 15 Skapende arbeid Kultur FoU-arbeid, HUNT, HiNT, HNT, Andre FoU-miljø x) x) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

12 Hovedområder/målgrupper: Alderspsykiatri Demens Funksjonshemmede Utviklingshemmede Samarbeid om utvikling av undervisningsmateriale for bla Demensens ABC

13 Målgrupper - todeling 1: Ansatte i helse og omsorg i kommunene, forskere, studenter, andre 2: Personer med demensdiagnose og «forebygging» demens Personer knyttet til psykisk helsevern Mennesker med utviklingshemming Andre «utsatte individer og grupper»

14 Kompetansesenterets rammer (fra Oppdragsbrevet fra HOD til Hdir ) Bidra til mer verdighet innen pleie og omsorg, økt interesse og status for og rekruttering til omsorgsyrkene gjennom systematisk bruk av kulturelle virkemidler i tjenestene og ved å inkludere kulturkompetanse i utdanningene. Bidra til god ressursbruk i helsevesenet gjennom økt bruk av kulturkompetanse og sterkere dialog mellom kulturfaglig og helse- og omsorgsfaglig kompetanse.

15 Kompetansesenteret skal: Dokumentere og utvikle sang, dans og andre kulturuttrykk i en helse- og omsorgsfaglig ramme Utvikle systematiske tiltak som kan hjelpe utsatte individer og grupper og Skape varierte og interessante arbeidsplasser for personalet. Bidra til spredning og implementering av ulike miljøterapeutiske metoder, herunder integrert bruk av musikk i omsorgstjenestene.

16 Å videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis er grunnleggende Skal bidra til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler i pleie- og omsorg Kompetansesenteret skal være en ressurs for kommuner, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og andre interesserte Kompetansesenteret skal samarbeide med andre fag- og forskningsmiljø på feltet

17 Personale pr Odd Håpnes, daglig leder 100% Audun Myskja, vit. personale, spredn 40% Gjermund Wollan, søknadsskriving, RFF mv 40% Wigdis Sæther, utvikling utdanninger kultur og helse 20% Anna Hegdahl, kartlegging dans i en omsorgsfaglig ramme, kursplanlegging mv Frode Larsen, engasjert via Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

18 Parkinsonprosjektet på Levanger ( ) Nyskapende ukentlig rytmisk trening med musikk og stemmetrening for Parkinsonpasienter Audun Myskja faglig ansvarlig 15 Parkinsonpasienter fra 4 kommuner Lovende resultater på kvantitative tester og kvalitative målinger Samarbeid med frivilligheten sentralt Norges Parkinsonforbund, avd Nord -Trøndelag

19 Undersøkelse på en helseinstitusjon Systematisk bruk av kulturelle virkemidler CD-spiller på alle beboerrom Personalet vektlegger beboerne som en ressurs Ekte tilstedeværelse Evne til å improvisere God og tydelig ledelse

20

21 «Mønsterprosjektet» Hensikt med prosjektet Bidra til kunnskap om hvordan samarbeid mellom kunstner og helseinstitusjoner kan utvikles. Belyse prosesser som oppstår når en kunstner arbeider med kunst innenfor en helseinstitusjon.

22

23

24

25

26

27

28 Fra Statsbudsjettet 2015, Helse- og omsorgsdepart6ementet: Under tiltak 0761 post 21 står det: Videre foreslås det bevilget 5 mill. kroner for å videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i omsorgstjenestene.

29 Offisiell åpning: 28. april v/statssekretær Lisbeth Normann, HOD

30 Hvordan kan dette arbeidet fungere i praksis?

31