Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger. Formannskapet i Levanger. Odd Håpnes 24.februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger. Formannskapet i Levanger. Odd Håpnes 24.februar 2010"

Transkript

1 Kulturens samfunnsbetydning Kultur i Levanger Kultur og helse i Levanger Formannskapet i Levanger Odd Håpnes 24.februar 2010 Levanger kommune Enhet for kultur

2 Om det skapende som mestringskraft i livet Det å ikke la barn og unge ikke utvikle sine kreative evner, er den tause vold Loris Malaguzzi, it. psykolog

3

4 Kulturskolen-hovedbase fra 2006 Kirkegt 11(tidl Levanger skole)

5

6 Nettoutgifter kulturhus og kino (2008) Steinkjer Namsos Verdal Stjørdal Levanger Kino +kulturhus 5 mill 2.76 mill mill 1.55 mill Kino 2.4 mill 1.26 mill? Kultur hus 2.6 mill 1.5 mill 3.5 (SNK)

7 Muligheter og utfordringer Festiviteten kino digitaliseres i vil gi økt kinobesøk, økte inntekter og styrket drift på Festiviteten Men - hvor lenge kan vi leve med kombinasjonen en-sals kino og kulturhus? Hvor lenge kan vi leve med bare en kinosal på Levanger? Hvor lenge kan vi være uten moderne kulturhus uten å tape i forhold til bolyst og tilflytting?

8

9 Fellestrekk ved kommuner som lykkes Kulturen løfter attraktiviteten Se oss! Kom hit! Langsiktighet Å skape og bruke fortellinger Ledelse og stolte folk Innbyggerfokus - mobilisering Politisk forutsigbarhet Omverdenovervåking Mot ukjent resultat Foto: Trænafestivalen

10 Fakkelnatta Marsimartnan febr 2010

11 Nå skal vi lage feiring i Levanger TEMA?

12 Steinkirken fra 1100-tallet. Slik kan Levanger og kirka ha sett ut på tallet Foto av kirka ca 1865, revet 1868

13 k

14 Kulturskole for alle - Hällefors kommune

15

16 Jeg har hatt det godt, men hvem ønsker å ta vare på meg?

17 Norge har ca 30% høyere helseutgifter pr innbygger enn Danmark (pr 2008) Fra Jyllandsposten, 30.sept 2008

18 SOKKELETASJE Klatrevegg? Dialogmøte HiNT 26. janunar 2010 Kommunalsjef Alf Birger Haugnes 18

19 Ting henger sammen Næring By, tettsteds og lokalsamfunnsutvikling Kultur Helse Skole

20 Kapital er smittsomt Kulturell kapital Sosial kapital Muligheter Atferd Helse Økon. kapital Steinar Krokstad, HUNT, 8 sept 2009

21 Kriminalitetsforebyggende arbeid? Er å utvikle mestringskrefter, ferdigheter og sterke sider hos den enkelte Er å utvikle sosial og kulturell kapital Er å sørge for gode livsbetingelser for den enkelte Er å utvikle skapende krefter

22 Funktionsnedsättning efter ålder, Andel med funktionsnedsättning (%) år år år år år Män Kvinnor Nationella folkhälsoenkäten (HLV)

23 Hva er helse? Fysisk helse: Kroppslige funksjoner og prestasjoner Psykisk helse: Velvære, selvbilde og evne til å håndtere eget liv (coping) Intellektuell helse: Kognitiv evne og evne til å lære Emosjonell helse: Evne til å kjenne til og uttrykke følelser Sosial helse: Evne til å inngå i sosiale relasjoner samt empatisk evne Åndelig helse: Evne til å finne mental ro og reflektere over tilværelsen. Ewles og Simnett Rapport 2005:23, Det svenske Folkhälsoinstitutet

24 Hva er kultur og helse? Systematiske og gjennomtenkte kulturtiltak med formål å styrke helse samtidig som kulturens opplevelsesverdi ivaretas Utvikling av tverrfaglig kompetanse i en organisasjon gjennom samhandling og kunnskapsutvikling

25 Hvorfor kultur og helse? for at innbyggerne skal få bedre, mere meiningsfylte og mer helhetlige tilbud der hele mennesket blir ivaretatt og ut fra en stadig bedre dokumentert kunnskap om at meningsfylte kulturaktiviteter bidra til økt velvære, mestring og bedre helse

26

27 Kultur og helse Nasjonal satsing (1997 ( ) Pilotkommuner: Levanger Uranienborg-Majorstuen (bydel Oslo)

28 Arbeidsoppgaver for knutepunktet i Levanger ( ) Vedlikeholde og videreutvikle nasjonalt nettverk Ivareta og videreutvikle helse- og kulturnettverkets hjemmeside Kontakt med nasjonal rådgivningsgruppe og deltagelse i arbeidsutvalget for rådgivningsgruppa Informasjon og erfaringsspredning, rådgivning og initiering av lokalt utviklingsarbeid Kontakt og samarbeid med blant annet utdannings- og forskningsmiljø Deltagelse i internasjonale nettverk

29

30 Gunnar Bjursell, professor, Göteborgs universitet Operan 2009

31 Påvisning av hjerneaktivitet ulike steder i hjernen gjennom PET- skanning. (Rød farge høg aktivitet, blå farge viser lav aktivitet)

32 Vi kan i dag identifisere hjernestress hos Alzheimerpasienter gjennom PET-skanning. Det kan også være mulig gjennom PET-skanning å registrere endringer ut fra ulik behandling

33

34 Tjuddurn friluftsgruppe Tur hver fredag (1998 -) Planleggingsmøte hver onsdag Samhandling: Kultur og helse/rehab (turledere +) Starrin: Friluftsliv for fysisk funksjonshemmede: Helse og rehab (erg) Humla: Friluftsliv målgruppe rus og psykiatri: Ansvar: Helse/rehab samard Nav

35 Kontakten Et sosial og kulturelt treffsted, med brukermedvirkning i fokus Målgruppe: Mennesker som av en eller annen grunn sliter litt i hverdagen Ansvar: Helse og rehab, LK Lokalisert nært Kulturskolen og Levanger Frivilligsentral Kirkegt 11 (Gamle Byskolen)

36 Audun Myskja Overlege, spesialist i allmennmedisin Fellow i nevrologisk musikkterapi Leder Senter for livshjelp Dr.gradsstipendiat musikkterapi Høgskolen I Bergen

37 Musikk og helse i et lokalsamfunn kompetanseutvikling i samhandling Levanger vgs, helse og sosialfag Utvikling av praksis HiNT, helsefag Levanger kommunei inkl familie/frivillig kulturarbeid Opplæring og utdanning Forskning

38 Erfaring sykehjem, Levanger Før måtte vi bruke 3 pleiere for å ta stellet på NN pga uro. Etter innføring av tilpasset musikkstimulering klarer vi stellet med en pleier. Bedre for beboeren og en helt ny arbeidssituasjon for oss Hjelpepleier, sykehjem Levanger, oktober 2007

39

40 Systematisk samhandling mellom kultur og helse for å møte felles samfunnsutfordringer: Kan vi tenke oss tiltak som - på samme tid - bidrar til å frigjøre ressurser og redusere utgiftsøkning styrke rekruttering og ivareta verdighet hos beboere? Og samtidig ha forebyggende effekt

41 Behov for videre koordinering, metodeutvikling, forskning og utvikling i feltet Stortingsmelding 47 ( ) Samhandlingsreformen Relativt små ressurser kan bidra til å skape nødvendig samhandling og bidra til å løse komplekse og kostbare samfunnsutfordringer.

42 Sentrum for kultur og helse hvorfor? Tverrfaglig felt hører hjemme flere steder ingen klar tilhørighet i eksisterende institusjoner Foregangsregion: Regionen ligger i fronten (Nord-Trøndelag fylkeskommune, HUNT, HiNT og Levanger kommune) HUNT Forskningssenter har verdens mest omfattende helsedatabank. Behov for å samordne ulike kultur og helsemiljø i Norge for å stå sterkere samlet bidra til å løse samfunnsoppgaver som miljøene enkeltvis ikke klarer Kan samlet bidra til metode- og kvalitetsutvikling for helsevesenet i Norge. Senter for kultur og helse etablert i Sverige i 2007 (Gøteborg)

43 Sentrum for kultur og helse mandat og hovedmål

44 Senter for kultur og helse regionale/nasjonale samarbeidspartnere Utvikling av praksis Helse Skapende arbeid Utdanning og kompetanseutvikling, (HiNT, Levanger vgs) Kultur Forskning Forskningsformidling (HUNT, andre)

45 Faglig sentrum for kultur og helse kan.. Gjennom systematisk samhandling mellom kulturog helsemiljø, gjennom metodeutvikling, kompetanseutvikling, nettverksbygging og videre forskning - bidra til på samme tid: å frigjøre ressurser og redusere utgiftsøkning i omsorgen for ulike grupper, ikke minst demente eldre styrke rekruttering og ivareta verdighet hos beboere.

46

47 2.4. Satsingsområder Sentralt i det videre arbeidet vil være å ivareta mangfold og kvalitet i kultursatsingen. Satsingsområdene vil dermed bli mange, men vil henge sammen og danne en helhet. Barn og ungdom er en gjennomgående satsing, og er dermed uthevet i figuren nedenfor. (I samsvar med statlig og fylkeskommunal satsing.) Biblioteket Kulturarv Den kulturellee skolesekken Kultur og nærings liv Samarbeid i det frivillige kulturlivet Kultur og helse Barn og ungdom Kulturskolen Ny svømmehall Det profesjonelle kulturlivet Senter for frivillighet Regionalt senter for idrett / Trønderhallen

48 Helhet i et mangfold av arenaer, tilbud og muligheter Inkluderende og billig deltakelse i lag og foreninger, idrett mv God tilgang til arenaer, eks idretthall og svømmehall, Røstad Ivareta frie arenaer for ungdom - Ungdomshus og fritidsklubber. Gi kulturskoletilbud til flere barn og unge. Godt utbygd bibliotektilbud -bedre bibliotektilbudet for skoleelever. Større bredde i kunst- og kulturuttrykk i UKM. Styrke kulturfag i skolen Den kulturelle skolesekken Øke kompetansen i kunst- og kulturfag blant pedagogisk personale. Legge bedre til rette for kulturdeltakelse blant barn og ungdom med behov for spesiell omsorg/oppmerksomhet. Friplasser i Kulturskolen Kultur- og helsetiltak for barn og unge

49 Fra Jyllandsposten, 30.sept 2008

50 Helhet i et mangfold av arenaer, tilbud og muligheter Inkluderende og billig deltakelse i lag og foreninger, idrett mv God tilgang til arenaer, eks idretthall og svømmehall, Røstad Ivareta frie arenaer for ungdom - Ungdomshus og fritidsklubber. Gi kulturskoletilbud til flere barn og unge. Godt utbygd bibliotektilbud -bedre bibliotektilbudet for skoleelever. Større bredde i kunst- og kulturuttrykk i UKM. Styrke kulturfag i skolen Den kulturelle skolesekken Øke kompetansen i kunst- og kulturfag blant pedagogisk personale. Legge bedre til rette for kulturdeltakelse blant barn og ungdom med behov for spesiell omsorg/oppmerksomhet. Friplasser i Kulturskolen Kultur- og helsetiltak for barn og unge

51

52 Opplæring i barneår og senere i livet Grupper med svake ferdigheter i lesing, tallforståelse og problemløsning, tar langt mindre etterog videreutdanning enn de med gode ferdigheter. Fra rapporten "Å delta eller ikke delta" fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger, 2006.

53 Hvem deltar minst i kulturlivet? Flere grupper i samfunnet er forhindret fra å delta i meningsfulle kulturtilbud: - Barn og unge voksne med funksjonssvikt/funksjonshemmede - Eldre på institusjon - Heimeboende eldre med funksjonssvikt - Ungdom og voksne med psykiske plager - De som ikke tør gå alene - De som ikke kjenner koden - De som ikke har råd det koster mellom kr. for en familie på fire å gå på teater

54 Ensomhet og isolasjon, fysisk, sosial og kulturell inaktivitet er en trussel mot livskvalitet og helse KULTURAKTIVITET, ARENAER OG TILGJENGELIGHET Egne ferdigheter Familie Kultur (uttrykk) sang og musikk dans, bevegelse drama, teater kunst, bilde, film, foto arkitektur, kulturlandskap idrett, fysisk akt., friluftsliv litteratur mm skole gggf Venner Arbeid Sosialt nettverk Reiser, ferie Bosted, Institusjon Odd Håpnes, 2003

55 Ensomhet og isolasjon, fysisk, sosial og kulturell inaktivitet er en trussel mot livskvalitet og helse Egne ferdigheter KULTURAKTIVITET, ARENAER OG TILGJENGELIGHET Kultur (uttrykk) sang og musikk dans, bevegelse drama, teater kunst, bilde, film, foto arkitektur, kulturlandskap idrett, fysisk akt., friluftsliv litteratur mm skole gggf Bosted, Institusjon Odd Håpnes, 2003