Utfordringer på kultområdet. Status forarbeid Kommunedelplan kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer på kultområdet. Status forarbeid Kommunedelplan kultur"

Transkript

1 Møte med DK 2. oktober 2013 Utfordringer på kultområdet Status forarbeid Kommunedelplan kultur

2 I Stortingsmelding nr. 47 ( ) - Samhandlingsreformen - Hovedutfordring: den demografiske og epidemiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen.

3 Kapital er smittsomt- vi har sett på muligheter for utvikling av de 2 øverste områdene Kulturell kapital Sosial kapital Muligheter Atferd Helse Økon. kapital Steinar Krokstad, HUNT Forskningssenter, NTNU, 8 sept 2009

4 Kultur og inkludering Kulturaktiviteter skaper tilhørighet, følelse av å være inkludert og motvirker sosial isolasjon. Omfattende forskning viser positive sammenhenger mellom meiningsfylte kulturaktiviteter og velvære, mestring og helse (Bjørkvold 1989; DeNora 2000; Ruud 2001, Bailey 2005 )

5 Ensomhet og isolasjon, fysisk, sosial og kulturell inaktivitet er en trussel mot livskvalitet og helse (Peter F. Hjort) Egne ferdigheter Familie Kultur (uttrykk) sang og musikk dans, bevegelse drama, teater arkitektur, kulturlandskap idrett, fysisk akt., friluftsliv litteratur skole bilde gggf m.m Venner Sosialt nettverk Reiser, ferie Bosted, Institusjon Odd Håpnes, 2003

6 Kostnader - sammenligning En enkeltbruker innenfor omsorgssystemet i Levanger i dag koster 5-6 mill pr år Kulturbudsjettet for 2013 er på 23 mill 4 slike brukere utgjør ett årsbudsjett på kultur

7 Byer i Midt-Norge, netto drift kultur Kommune % Kroner pr innb Setekapasitet kino kultursal Sum Levanger (flerbruk) 218 Steinkjer (3) 750 (3) 1240 Verdal (2) 930 (3) 1187 Kristiansund Stjørdal Trondheim Orkdal Røros Namsos

8 Kulturloven fra En milepæl for norsk kulturliv. Da ble den nye, generelle kulturloven iverksatt. Dermed ble det lovfestet at offentlige myndigheter i stat, fylkeskommune og kommune har et ansvar for å tilby befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud.

9 Den generelle kulturloven skal Iverksatt 1\ (fra lovteksten): uttrykke offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet. være enkel og generell synliggjøre og understreke den viktige rollen kulturen har i samfunnet gi kulturfeltet tyngde og status, uten å regulere det i detalj sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Komm: Kommenedelpalen for kultur (2014) må ta utgangspunkt bla i kulturloven.

10 Strategisk kulturplan Levanger

11 Hovedmål strategisk kulturplan I Levanger skal kulturen bidra til å utvikle lokaldemokratiet. I Levanger skal alle innbyggere ha mulighet til å delta i kulturlivet. I Levanger skal sammenhengen mellom kultur og helse være grunnleggende. Levanger skal ha et allsidig kulturliv av høy kvalitet. Alle innbyggere skal ha god tilgang på hensiktsmessige kulturbygg/ anlegg.

12 2.4. Satsingsområder Sentralt i det videre arbeidet vil være å ivareta mangfold og kvalitet i kultursatsingen. Satsingsområdene vil dermed bli mange, men vil henge sammen og danne en helhet. Barn og ungdom er en gjennomgående satsing, og er dermed uthevet i figuren nedenfor. (I samsvar med statlig og fylkeskommunal satsing.) Den kulturelle skolesekken Kultur og helse Biblioteket Kulturarv Kultur og nærings liv Samarbeid i det frivillige kulturlivet Barn og ungdom Kulturskolen Ny svømmehall Det profesjonelle kulturlivet Senter for frivillighet Regionalt senter for idrett / Trønderhallen

13 Fordeling kulturdeltakelse etter utdanning Store ulikheter i kulturdeltakelse etter utdanning (Antar likheter mellom Sverige og Norge) Fra SOU- Hälsa på lika villkor:-2000:91 (SSB 96/97) Kulturaktivitet Gjennomført grunnskoleutdanning Gjennomført Videregående skole Høgskole/ Universitet Konsert (noen ganger siste år) 25% 40% 63% Spilt musikkinstrument (noen ganger) 8% 12% 24% Sunget i kor (noen ganger) 4% 4% 9% Besøkt bibliotek (noen 35% 54% 76% ganger)

14 Idrett

15 Anleggssituasjonen Moderne og god Idrettspolitisk plan Gode og mangfoldige anlegg Høg aktivitet men behov ford at de som er lite eller mindre aktive blir mer aktive jmf, nasjonale mål om min 30 min fysisk aktivitet pr dag. Utfordringer: Realisere ei ny håndballflate i kommunen Åsen står for tur.

16

17

18

19 Dagens lokalisering av Levanger Ungdomshus Fordeler Sentralt Stort areal Ulemper Leiekostnader ut av organisasjonen «Skult» bakgård med begrenset oversikt over ungdomsgrupper. Utfordringer i forhold til ungdommer og naboer (Sentrumsghagen/Trygdegården, togstasjonen) Begrenset åpningstid (1-2 kvelder i uka, 3 timer hver kveld).

20 Ønsket framtidig situasjon Samlokalisering med andre aktivitets-, kultur-, fritidstilbud. Fordeler Dele på driftsutgifter Sambruk av lokaler (scene, aktivitets/øvingsrom, studio, cafe/kiosk, verksted, film/kino) Sambruk av utstyr (instrumenter, lyd/scene, IT, verktøy, teknisk utstyr, aktivitetsutstyr, multimedieutstyr.) Sambruk av arbeidsressurser (økt tilbud uten mer ressursbruk) Naturlig myldreareal for større del av ungdomsgruppen. Nærhet til positive uteaktiviteter (Stadionparken.)

21 Kulturskolen-hovedbase fra 2006 Kirkegt 11(tidl Levanger skole)

22 Kulturskolen Instrumentopplæring Drama/teater Dans Kunst, Kunstverkstedet Annet 15% av grunnskoleelevene Mål: 30% 5 friplasser, lite kjent UTFORDRING: Hvordan nå nasjonale mål om 30% deltakelse ja flere enn det?

23

24 Festiviteten kino og kulturhus

25 Med utgangspunkt i evaluering Festiviteten des 2008 og utviklinga i ettertid: Kulturlivet i Levanger har et stort behov for en moderne scene og kultursal som ikke dekkes av grendehusene, Festiviteten kino og kulturhus og Trønderhallen Utfordring: Hvordan realisere behovet til kulturlivet for en moderne kulturscene/sal slik at vi utnytter ressurser godt, skaper synergi og sammenheng? Jmf den politiske debatten.

26 Politisk vedtatt Levanger kommune skal ha en moderne, konkurransedyktig tosals kino Kommunestyresak 25. sept. «Dialog med Bergh Eiendom om forhandling om avtale»

27 Trehusbyen Levanger Fredningsprosessen Riksantikvaren vedtok den midlertidig fredning av Levanger sentrum. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av en rivingssøknad på to bygninger, Larsen- og Bjøråsgården. Fredningsvedtaket ble påklaget av flere. Kommunen klaget på avgrensningene. Den ble det varslet oppstart av varig kulturmiljøfredning Folkemøte i Festiviteten 18. mars 2010 Inntil fredningssaken er avgjort skal Riksantikvaren uttale seg i alle byggesaker i Levanger sentrum. Riksantikvar Jørn Holme kommer i Kommunestyret 20. november 13 kl 1700 samt folkemøte kl 1800 Kulturmiljøfredningen ferdigstilt innen utgangen av 2014 forarbeid Kommunedelplan kultur

28 Kunst og kultur Kunst og kultur er i virkeligheten verdifulle redskap for å bygge sterke samfunn. Kunst og kultur stimulerer ferdigheter og prestasjoner hos barn og voksne, bygger nettverk, bringer forskjellige grupper folk sammen, underbygger fellesskapsfølelsen og bygger nye relasjoner. På den måten kan helsa påvirkes

29

30

31 Parkinsonprosjektet på Levanger Samarbeid mellom Levanger kommune, Norges Parkinsonforbund avd Nord-Trøndelag og Audun Myskja Nyskapende ukentlig rytmisk stimulering for Parkinsonpasienter ledet av en fysioterapeut og en musiker/musikkpedagog - Audun Myskja faglig ansvarlig Oppstart høst 2011, fast tilbud fra mars 2012 Ca 15 Parkinsonpasienter fra 4 kommuner Arena i Kulturskolens lokaler Lovende resultater på kvantitative tester og kvalitative målinger Videre forskning og utvikling på langtidseffekter fra høst knyttet til det nye, nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg i Levanger (samarbeid m/norges Parkinsonforbund, avd N-Trøndelag og Audun Myskja).

32 Institusjoner der musikk og kultur er innarbeidet som del av en utvidet omsorg: Bergen Røde Kors Paulus Sykehjem, Oslo Louisenberg, Oslo Ytterøy helsetun, Levanger Videre: Namdalseid Helsetun Grong Helsetun, mange flere

33 Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Praksisfeltet Individualisert musikk samt andre miljøtiltak i eldre/demensomsorgen, implementering og spredning. Metodeutvikling og spredning, eks rytmisk trening for Parkinson- pasienter. Helse Skapende arbeid, Utdanning NTFK Levanger vgs HiNT, andre fagmiljø Kultur FoU-arbeid, HUNT, HiNT, HNT, Audun Myskja Andre FoU-miljø x) x) Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

34 Forarbeid kommunedelplan Fra Målbilde 2030: kultur Det er utviklet bygg som gir fleksible og rasjonelle løsninger og som omfatter turistservice, kulturskolen, bibliotek, kino/digitale visningsrom, kultursal, ungdomshus og senter for frivillighet