TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret"

Transkript

1 TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner kan ikke søke Underskuddsgaranti / direkte støtte 1

2 Norsk kulturindeks 2013 Norsk kulturindeks 2013 Resultater fra Asker Resultater fra Asker

3 Hva er Norsk kulturindeks? > En årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. > Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. > Norsk kulturindeks rangerer kommunene i ti ulike kategorier > I denne presentasjonen ser vi på årets resultater og detaljer for Asker kommune. 3 NORSK KULTURINDEKS 2013

4 Frivillighet Kunstnere Sentrale tildelinger Kulturarbeider e Scenekunst Norsk kulturindeks Museum Kulturskole / DKS Konserter Bibliotek Kino De ti kategoriene i Norsk kulturindeks. 4 NORSK KULTURINDEKS 2013

5 Kategori Kilde Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2,5 % 1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend Statens kunstnerstipend 2,5 % 2 KULTURARBEIDERE 2a Sysselsatte innen kunstnerisk produksjon SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007) 3,3 % 2b Sysselsatte innen kulturformidling SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007) 3,3 % 2d Sysselsatte i media SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007) 3,3 % 3 MUSEUM 3a Kommunale midler til museum KOSTRA/SSB 2,5 % 3b Totalt besøkstall for museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer. 2,5 % 3c: Betalende besøk museum Kulturrådet og årsrapporter fra konsoliderte museer. 5 % 4 KONSERTER 4a Antall Tono-arrangement Tonos statistikk 5 % 4b Billettinntekter for Tono-registrerte konserter Tonos statistikk + Norsk Rockforbunds statistikk 5 % 5 KINO 5a Antall filmfremvisninger totalt KOSTRA/SSB 2,5 % 5b Antall filmfremvisninger av norske filmer KOSTRA/SSB 2,5 % 5c Antall kinobesøk totalt KOSTRA/SSB 2,5 % 5d Antall kinobesøk norske filmer KOSTRA/SSB 2,5 % 6 BIBLIOTEK Totalt utlån fra folkebibliotek (alle medier) KOSTRA/SSB 2,5 % Antall besøk i folkebibliotek KOSTRA/SSB 2,5 % 7 SCENEKUNST 7a Antall teaterforestillinger NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 3,33 % 7b Teaterpublikum NTO statistikk + tilsendte lister fra regionteatre 3,33 % 7c Antall danseforestillinger Danseinformasjonen 3,33 % 8 KULTURSKOLE / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 7a Antall årstimer totalt i kulturskolen GSI 1,25 % 7b Bredden i kulturskoletilbudet GSI 1,25 % 7c Antall elever fra kommunen i kulturskole KOSTRA/SSB 2,5 % 7d Antall publikum Den kulturelle skolesekken DKS-sekretariatet / Ksys 5 % 9 SENTRAKALE TILDELINGER 9a Kulturfondtildelinger + tilskudd over statsbudsjettet Norsk kulturråd og Statsbudsjettet ,33 % 9b Tildelinger Frifond Norsk musikkråd og Norsk teaterråd 3,33 % 9c Tildelinger Riksantikvaren Riksantikvaren 3,33 % 10 FRIVILLIGHET 5 BÅRD KLEPPE 10a Mva.-refusjon Lotteri- og stiftelsestilsynet 5,00 % 10b Antall korpsmedlemmer Norges musikkorpsforbund og korpsnett 1,67 %

6 Rangering Asker KOMMUNE KUNSTNERE KULTUR- ARB. MUSEUM KONSERTER KINO BIBLIOTEK SCENEKUNST KULTURSKOLE + DKS SENTR. TILD. FRIVILLIG-HET TOTALT Drammen Bærum Asker Sandnes Her er det en manglende rapportering for antall besøkende til Asker bibliotek som trekker bibliotekets plassering langt lavere enn det pleier å være. Grunnet ombygging av inngangspartiet til biblioteket er det ikke registrert antall besøkende i 2012 og Her er det også manglende/dårlige kilder som plasseres Asker kommune så lavt når det gjelder Konserter og Scenekunst. Asker kommune var rangert som nummer 73 i NORSK KULTURINDEKS

7 Frivillighet

8 Frivillighet Mva.-refusjon Sandnes 4,7 Akershus 6,7 Asker 7,1 Bærum 8,3 K-gruppe 13 8,4 Drammen 9,0 Hele landet 9, Mva.-refusjon til frivillige lag innen kunst og kultur i Kr pr. innbygger. 8 NORSK KULTURINDEKS 2013

9 Frivillighet Korps Asker 9 Sandnes 10 Drammen 10 Akershus 11 K-gruppe Hele landet 12 Bærum Medlemmer i korps pr innbyggere i NORSK KULTURINDEKS 2013

10 Frivillighet Kor Drammen 11 Asker 14 Akershus 15 Bærum 16 K-gruppe Hele landet 18 Sandnes Medlemmer i kor pr innbyggere i NORSK KULTURINDEKS 2013

11 Kommunale utgifter til kultur Netto driftsutgifter til ulike områder i Drammen Asker Sandnes Bærum Hele landet K-gruppe 13 Akershus Barn og unge Folkebibliotek Kino Muséer Kunstformidling Idrett Idrettsanlegg Kulturskoler Kulturbygg Annet Netto driftsutgifter pr. innbygger til ulike områder i Kr pr. innbygger. Tall i tusen. 11 NORSK KULTURINDEKS 2013

12 Innbyggertilfredshet Fra Difi undersøkelsen i (Asker har 140 respondenter i undersøkelsen) Her har man spurt om den enkeltes opplevelse av muligheten til å delta i kulturaktiviteter 1,7 Museum, kunstutstilling o.l. 1,9 1,9 1,9 1,8 Foreningsliv og kursaktiviteter Kulturaktiviteter (musikk, drama, dans o.l.) 1,7 2,1 2,2 2,0 2,2 2,4 Sandnes Drammen Bærum Asker 2,3 2,2 Kino, konsert og teater 2,2 2,4 2,3-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 12 NORSK KULTURINDEKS 2012

13 OPPSUMMERING: > MYE BRA I ASKER > Vi er gode på Museum, Bibliotek, Kulturskole, Kino > Vi har færre medlemmer i korps og kor, enn snittet > Vi har veldig mange kunstnere bosatt i Asker > Vi skårer veldig lavt på scenekunst/konserter lokalt, mens innbyggerne er fornøyd med tilbudet innen scenekunst/konserter, og da har de både Bærum, Drammen og Oslo med i tankene. «Alt i alt ser det ut til at Asker kommune er flink til å balansere mellom lokale tilbud og Oslo-tilbud. Det er viktig at kommunen har et bevisst forhold til kulturtjenestetilbud som innbyggerne trenger lokalt, for eksempel bibliotek, kulturskole og den frivillige kultursektoren.» 13

14 Kulturplan for Asker kommune

15 Innhold i kulturplanen LAGE EN KULTURPLAN SOM INNEHOLDER: KARTLEGGING OG STATUS FOR KULTURTILBUDET I ASKER NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER OG PLANER VISJONER OG OVERORDNEDE MÅL UTFORDRINGER FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER OG TILTAK 15

16 Kulturplanen skal omhandle > Kultur og folkehelse > Musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur > Skolesekk og spaserstokk > Skole, sfo og kultur > Barnehagene > Frivillighet > Festivaler, kulturuka > Arenaer og øvingslokaler > Kulturminnevern > Museene > Kultur næring > Kultur og tettstedsutvikling > Kommunens tilskuddspolitikk > Kommunens kunstsamling > Asker kommunes kulturengasjement i regionen > Samspill privat offentlig > Prissettinger for lokalleie > Øvingslokaler 16

17 Prosjektets avhengigheter > STRATEGIPLAN FOR KULTURSKOLEN 2012 > MUSEUMSPLAN 2013 og FYLKESKOMMUNAL MUSEUMSPLAN > PLAN FOR VISUELL KUNST 2013 > KULTURHUS ARENAPLAN 2014 > FYLKESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN TIL KUNSTPOLITISK PLAN > KULTURUTREDNINGEN 2014 > FRIVILLIGHETSMELDINGEN > FOLKEHELSEMELDINGEN > STRATEGISK KULTURPLAN FOR BÆRUM KOMMUNE > KVALITETSPLAN FOR SFO > NÆRINGSLIV-STRATEGIPLAN > INTERN BIBLIOTEKPLAN 17

18 Interessenter/målgrupper Interessenter/målgruppe Frivillige kulturliv Profesjonelle kulturliv Kommunale institusjoner Museene Skole og den kulturelle skolesekken Innbyggerne generelt Publikum Ny i Asker Fokus Øvingslokaler, fremføringsarenaer og tilskuddsordninger Visningslokaler og tilrettelegging Gode og utviklende rammevilkår Gode rammevilkår Gode samarbeidsavtaler med kulturskole og andre kulturaktører Muligheter for deltagelse i div. tilbud Godt og bredt tilbud til en akseptabel pris. Inkluderende samfunn 18

19 Gjennomføre dialogmøter med: > Gruppe 1: Kor/korps/orkester/kulturråd/musikkråd > Gruppe 2: Skole/barnehage ledergrupper > Gruppe 3: Helse/oppvekst/barnevern/innvandring > Gruppe 4: Helsekoordinator og frivillighetsutvalg > Gruppe 5: Kunst/gallerier/museum/husflidslag > Gruppe 6: Kulturhuset (Radar, bibliotek), kulturskolen > Gruppe 7: Private musikkskoler/danseskoler/fritids- /jazz-/rockklubber, festivaler > Gruppe 8: Innvandrerrådet > Gruppe 9: Næringsråd/Næringssjef/Kommuneplansjef 19

20 Grov tidsplan og milepæler Planlegge: uke Gjennomføre møter med kulturlivet: april - august Sak til behandling i komite:30. oktober Høring: til 15. november Sak til behandling i komite 4. desember Kommunestyre 9. desember 20

21 Organisering, roller og ansvar Styringsgruppe: Ragnar Sand Fuglum Live Gulsrud Erling Myrseth Prosjektleder: Rigmor Stenvik Oppdragsgiver: Handlingsplanen Prosjekteier: Ragnar S. Fuglum Saksordfører: Ole Christoffer Rønning, politiker komite TKF Prosjektgruppe: Rigmor Stenvik Eli Risa Ann-Christin Roppen Interne bidragsytere: Asker kulturhus Asker kulturskole Frivillighetskoordinator Kulturminnevern Samfunnsteam Folkehelsekoordinator Referansegruppe/ Eksterne bidragsytere: Asker Kulturråd Asker Musikkråd Asker museum Frivillighetsutvalget Brukerråd for kultur Visuelle kunstmiljøer Dansemiljøer Profesjonelle utøvere 21