PROSJEKTBESKRIVELSE FAGLIG SENTRUM FOR KULTUR OG HELSE, LEVANGER. 14. mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE FAGLIG SENTRUM FOR KULTUR OG HELSE, LEVANGER. 14. mars 2011"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE FAGLIG SENTRUM FOR KULTUR OG HELSE, LEVANGER. 14. mars 2011 Innledning Helsevesenet vil stilles overfor store utfordringer i åra framover. Disse samfunnsutfordringene kan vanskelig løses av en sektor alene. Det er derfor stort behov for å utvikle tverrsektorielt samarbeid. Fram mot 2050 vil antall eldre over 67 år dobles, og antall eldre over 80 år kan være opptil Aldersrelaterte sykdommer vil trolig øke som følge av økt alder. Dersom dagens standard på tjenestene skal opprettholdes, vil vi i 2050 ha et underskudd på om lag årsverk i pleie- og omsorgssektoren. I Stortingsmelding nr. 47 ( ) - Samhandlingsreformen - pekes det på at den demografiske og epidemiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Dette gjelder ikke minst innenfor den ressurskrevende demensomsorgen. Noen av hovedutfordringene for framtidas helsepolitikk er blant annet: 1) behovet for økt rekruttering, 2) bedre ressursutnyttelse og reduksjon av forventet utgiftsøkning som følge av eldrebølgen, 3) styrking av sykdomsforebyggende og helsefremmede arbeid 4) bedre koordinering av tjenestene 5) en verdig omsorg. I de senere år har det vært økende interesse for å ta i bruk miljøtiltak og ikkemedikamentelle terapier som del av behandlingen i helsevesenet. Et eksempel er eldreomsorgen, der vi nå har dokumentasjon på at medisinsk behandling ikke kan løse utfordringene i denne sektoren, men må suppleres og forankres 1

2 av miljøbehandling der stimuleringstiltak basert på kulturelle aktiviteter utgjør en sentral del. Denne nye forståelsen er forankret i Stortingsmelding 25 ( ). Under Framtidas utfordringer står det i Kap : En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale helse- og omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for bistand. Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. St.meld. nr. 47 ( , Samhandlingsreformen) og St.meld. nr. 25 og gir tydelige føringer på regjeringens prioriteringer av satsningsområder, tjenesteinnhold og fordeling av oppgaver og ansvar for helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover. Praktisk erfaring og forskning viser at kultur i omsorgen bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser med varierte arbeidsoppgaver, større egenmestring hos brukerne og en bedre kvalitet på tjenestene. På denne måten vil dette arbeidet være et viktig bidrag til folkehelsearbeidet overfor grupper der ressursgevinsten kan være betydelig. Det er også åpenbart at det må settes inn tiltak i det forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeidet for å lette belastningen på helse- og omsorgstjenestene i framtiden. En systematisk utnyttelse av mulighetene innen kultur- og helsearbeidet på samfunnsnivå, representerer et stort og uutnyttet potensial i denne sammenheng. Kulturtiltak kan benyttes strategisk med effekt på individuell helse, livskvalitet, mestring, mellommenneskelig samspill, sosial kapital i samfunnet, med positive ringvirkninger innen både kultur- og næringsliv. Tverrfaglig sentrum for kultur og helse Levanger kommune - i dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune - arbeider med etablering av et tverrfaglig sentrum for kultur og helse i Levanger med oppstart i 2011 og etablering i løpet av Bakgrunnen for dette arbeidet er behovet for en felles forankring som ivaretar både kulturfaglige og helsefaglige perspektiver. Denne kompetanseutviklingen kan bidra til å løse samfunnsoppgaver som krever en tverrfaglig profil. Vi mangler i dag et slikt faglig sentrum som kan utvikle samhandling mellom fagmiljøer som tradisjonelt har liten kontakt. En slik samhandling kan med relativt små ressurser bidra til å løse komplekse og kostbare samfunnsutfordringer. 2

3 Et eksempel er resultatene av systematisk bruk av kultur i demensomsorgen (Myskja & Håpnes, 2010). For å kunne få best mulig effekt av samhandling mellom undervisning (mhp rekruttering), forskning og praksisutvikling, er det behov for et samlende og et skapende miljø som i dag ikke eksisterer i Norge et fagmiljø som i fellesskap kan bidra til metode- og kvalitetsutvikling innenfor helse og folkehelse lokalt, regionalt og nasjonalt. Tverrfaglige samfunnsområder er vanskelig å holde faglig sammen og vil ha en uklar tilhørighet. Det må etableres en ny konstruksjon som ivaretar tverrfaglig samhandling. Et faglig sentrum for kultur og helse vil samarbeide med Nord- Trøndelag fylkeskommune, HUNT og HiNT. Kunnskapsgrunnlaget Vi har de senere år fått undersøkelser av høy kvalitet som indikerer at aktiv deltakelse i kulturaktiviteter kan redusere forekomsten av demens (Verghese et al., 2003), øke livslengde (Bygren, Konlaan, & Johansson, 1996) og gi økt livskvalitet (Bowling, 2005). Sang, musikk og andre kulturuttrykk har få bivirkninger og er egnet til å kombinere med medikamentell og kirurgisk behandling, og med andre miljøtiltak (Myskja, 2006). Integrering av kulturelle tiltak i helsevesenet kan gi oppmuntring til pårørende og bedre ansattes tilfredshet i arbeidssituasjonen (Gotell, Brown, & Ekman, 2009). Vi er imidlertid bare i begynnelsen av en utvikling av faglige rammer for en slik satsing. Det er behov for et utstrakt arbeid for å dokumentere og utvikle sang, dans og andre kulturuttrykk i en helsefaglig ramme slik at de kan formes til systematiske tiltak som kan hjelpe utsatte individer og grupper (Ayalon, Gum, Feliciano, & Arean, 2006). Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag fylkeskommune har stått sentralt i utviklingen av kultur- og helsefeltet i regionen gjennom driftingen av kultur- og helseprosjektene FOLK1 og FOLK2. Fylkeskommunen har en viktig rolle i folkehelsearbeidet gjennom sitt ansvar for regionalt utviklingsarbeid og regional planlegging. Dette gir et grunnleggende sektorovergripende fundament for folkehelsearbeidet. Fylkestinget i Nord-Trøndelag har vedtatt en folkehelseplan som skal styrke, utvikle og organisere folkehelsearbeidet, som omfatter helsefremmende og 3

4 sykdomsforebyggende arbeid. Det overordnede målet for folkehelsepolitikken i Nord-Trøndelag er - å skape samfunnsmessige forutsetninger for en god helse for hele befolkningen i fylket- og - å sette særskilt fokus på grupper i befolkningen som er utsatt for sviktende helse. Senteret ønsker å samarbeide med Nord-Trøndelag fylkeskommune om formidlingog spredningsarbeid bla knyttet til felles konferanser og møter og gjennom felles kompetansebygging og samhandling. Levanger kommune har hatt et nært samarbeid med Levanger videregående skole i perioden knyttet til systematisering av musikktiltak for elever på helsefag i dialog med lege og musikkterapeut Audun Myskja. Dette gjennom prosjektet Musikk og helse i et lokalsamfunn. Gjennom videreføring av dette arbeidet vil det være mulig å utvikle en sterkere sammenheng mellom helsefagutdanningen på Levanger vgs og helsefagutdanningene på HiNT. HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU. HUNT Forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning og forvalter forskningsdata. HUNT biobank oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter. Helseundersøkelsene i Nord- Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 ( ), HUNT 2 ( ) og HUNT 3 ( ). HUNT 3 har fått frem helt nye data på kulturdeltakelsen i befolkningen, hvor data kan kobles sammen med helsestatus på individ og befolkningsnivå for alle kommuner i Nord-Trøndelag fylke. Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) driver forskning og utdanning. Faglige hovedområder er helse, lærerutdanning, samfunn- og næringsfag. Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT) har ca 4500 studenter. Høgskolen i Nord-Trøndelag sin faglige profil er helsefag, lærerutdanning/pedagogikkfag, samfunns- og næringsfag (økonomi, ledelse, produksjon og ingeniør/ikt) og offentlig administrasjon. Kultur er et gjennomgående område og forskningsbasert undervisning er grunnleggende. Helsefag (sykepleier- og vernepleierutdanning) utvikler studiet for å møte framtidige 4

5 kompetansekrav. Kulturfag inngår i helsefagutdanningen, et arbeid som bla er gjennomført i dialog med FOLK2 og Levanger kommune. HiNT ivaretar et av 5 sentre for omsorgsforskning, en aktuell samarbeidspartner innenfor HiNTsystemet. Levanger kommune har hatt et systematisk samarbeid med HiNT, helsefag i perioden gjennom systematisk bruk av musikk i forhold til omsorgen for eldre, et arbeid som videreføres. Senteret vil ha faglig samarbeid med Senter för kultur och hälsa ved Universitet i Göteborg, Bergen Røde Kors og andre fagmiljø i Norge og Norden. Målsetting Arbeidet skal: bidra til redusert ressursbruk i helsevesenet gjennom økt bruk av kulturkompetanse og sterkere dialog mellom kulturfaglig og helsefaglig kompetanse bidra til å møte framtidas utfordringer gjennom praksisutvikling, forskning og utdanning innenfor helse- og omsorgsfeltet gjennom systematisk bruk av kulturelle virkemidler. gjennom inkludering av kulturkompetanse i utdanningene, bidra til å øke interesse og status for - og rekruttering til omsorgsyrkene og styrking av den enkeltes kulturelle kompetanse. utvikle nye tverrfaglige arbeidsmåter og modeller for samhandling og dialog mellom bruker og personale for å fremme mestring, verdighet og velvære samt utvikling av nye samhandlingsmodeller med frivillig sektor bidra til å styrke forebyggende og helsefremmende arbeid Innhold Et faglig sentrum for kultur og helse skal bidra til å samle fagkompetanse innenfor det flerfaglige området kultur og helse skape systematisk samhandling mellom kultur- og helsemiljø, gjennom metodeutvikling, kompetanseutvikling, nettverksbygging og videre forskning bidra til å utnytte tilgjengelige ressurser, styrke rekruttering og legge grunnlag for en syntese av vitenskapsbasert behandling og verdig omsorg 5

6 sikre utviklingen av verktøy og metoder innenfor praksisområdet helse og omsorg. samle eksisterende fagkunnskap og utvikle egen empiri som gjør det mulig å mobilisere terapeutiske ressurser hos utsatte grupper i helsevesen og samfunn, spesielt innenfor gruppen eldre/demente eldre og innenfor psykiatri og psykisk helsevern samle eksisterende fagkunnskap og empiri som gjør det mulig å foreslå tiltak innen folkehelsearbeidet Arbeidsområdet for senteret skal knyttes til områder som på ulike måter skal bidra til å styrke rekruttering i helsevesenet, bidra til å redusere utgiftsøkningen i helsevesenet og i større grad ivareta verdighet og egen bærekraft for de som mottar omsorg. Arbeidet rettes i første omgang spesielt mot målgrupper innenfor eldreomsorgen. Etablering skjer over en 2-årsperiode i 2011 og 2012 gjennom en prosjektorganisering. Av planlagte konkrete tiltak i oppstartsfasen kan nevnes: 1) Være pådriver i forhold til forsterking og utvikling av det kulturfaglige innholdet i helsefagutdanningene på HiNT med tanke på å styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene, dette i nær dialog med HiNT. 2) Levanger videregående skole inviteres til samarbeid om kultur- og helsearbeidet for å bidra til styrking av rekruttering på helsefagutdanningene. Det vurderes samarbeid med andre videregående skoler i Nord-Trøndelag fylke med sikte på å styrke kulturfagenes rolle og betydning for helsefagutdanningene. 3) Det er planlagt et forskningsprosjekt knyttet til videreføringen av en implementeringsmodell utviklet og testet empirisk under prosjektet Musikk og helse i et lokalsamfunn (Myskja, Håpnes, & Aune, 2008). En tar sikte på å utvikle en generaliserbar modell for å innføre vitenskapsbasert terapeutisk bruk av sang og musikk ved utdanningsinstitusjoner, ført ut i praksis på sykehjem. Levanger kommune sikrer at ett til to sykehjem får en forsterket rolle i forhold til systematisk bruk av musikk og andre kulturuttrykk som del av en utvidet omsorg. Verdal kommune inviteres inn i samarbeidet og det utvikles samarbeid på feltet knyttet til folkehelse i Innherred Samkommune. 4) Det planlegges to samlinger/konferanser (2011 og første halvdel av 2012) i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (og HiNT) med tanke på 6

7 erfaringsformidling med kultur som innsatsfaktor i omsorgsyrkene - med målgruppe kommunene i fylket. 5) Gjennomføring av flere dialogmøter med aktuelle fagmiljø regionalt og nasjonalt med tanke på metodeutvikling innenfor kulturfag innen omsorg, med vekt på sang, dans og musikk. 6) Initiere FoU-arbeid der kulturfag er drivkraft og virkemiddel som del av en utvidet omsorg. Aktuelle målgrupper er Parkinsonpasienter og andre med behov for spesiell oppfølging og tilrettelegging ikke minst som følge av at sykehusene overfører ansvar og arbeid til kommunene gjennom Samhandlingsreformen og behovet for mer helhetlige tjenester. En klinisk studie på rytmisk trening med musikk for Parkinsonpasienter er i planleggingsfasen sammen med Nord- Trøndelag Parkinsonforening og Norges Parkinsonforbund. 7) Videreutvikle samarbeidet med HUNT forskningssenter for å etablere forskning innen kultur- og helsefeltet med basis i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 8) Være pådriver for å få opp et eget forskningsprogram for kultur og helse nasjonalt slik man har hatt i Sverige, både for samfunnsrettede, grupperettede og individrettede prosjekter, fordi tverrfaglige forskningsprosjekter lett faller mellom to stoler, til tross for at det i grenselandet mellom ulike disipliner kan være svært interessant kunnskap. 9) Restart og drift av nettstedet Senteret vil være en viktig bidragsyter til å møte behov og nye kompetansekrav knyttet til Samhandlingsreformen. Senteret kan også bidra til å utvikle nye samhandlingsmodeller mellom frivillige organisasjoner og institusjoner. Organisering Det etableres en styringsgruppe for det prosjektet som har som mål å bidra til utviklingsarbeid innenfor målsettingen og å etablere det tverrfaglige senteret. I tillegg etableres en faggruppe/prosjektgruppe. Styringsgruppen består av inntil 5 personer der Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, HUNT Forskningssenter og HiNT kan være representert. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppen. Senterets permanente organisasjonsform og tilknytning til institusjon avklares i løpet 7

8 av første halvdel av Ansvarsforhold og forpliktelser mellom deltakerne avklares. Det nedsettes en faggruppe bestående av representanter fra Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune/levanger videregående skole, HUNT Forskningssenter og HiNT. Levanger kommune tilsetter prosjektleder. Økonomi og finansiering Tentativt budsjett 2011 Utgifter: Friske midler Arbeidsinnsats, andre utgifter Friske midler og arb.innsats Lønnsutgifter prosjektleder 8 mnd inkl sos utgifter Metodeutvikling og konsulenttjenester fagpersoner innen kultur og helsefeltet Konferanse, dialogmøter Drift nettsted ( Reise, diett Kontorhold, LK Arbeidsinnsats ansatte Levanger kommune Arbeidsinnsats (NTFK), samlet Andre utgifter Sum utgifter x) i hovedsak arbeidsinnsats samt noe friske midler knyttet til arrangering av møter og konferanser Inntekter Friske midler Arbeidsinnsats, andre ressurser Friske midler og andre ressurser Tilskudd Helse- og omsorgsdepartementet Tilskudd KUD Nord-Trøndelag Fylkeskommune inkl Levanger vgs: Arbeidsinnsats : Tilskudd Fylkeskomiteen for helseutvikling, Nord-Trøndelag xx) Tilskudd Levanger kommune Arbeidsinnsats ansatte Levanger kommune og Innherred Samkommune Sum tilskudd og ressurser xx) er samlet innsats NTFK inkl tilskudd Fylkeskomiteen for helseutvikling 8

9 Budsjett 2012 Utgifter: Friske midler Arbeidsinnsat s, andre utgifter Friske midler og andre ressurser Utgifter prosjektleder Konsulentbistand, kjøp av tjenester fagkompetanse Konferanse Kontorhold Reise, diett Fagmøter Arbeidsinnsats samarbeidspartnere (NTFK) Sum utgifter Inntekter Tilskudd Helse- og omsorgsdepartementet Tilskudd KUD Levanger kommune, friske midler Nord-Trøndelag Fylkeskommune inkl Levanger vgs: Arbeidsinnsats: : Tilskudd Fylkeskomiteen for helseutvikling, Nord-Trøndelag Arbeidsinnsats ansatte Levanger kommune og Innherred Samkommune Andre tilskudd Sum inntekter Evaluering Første fase i etableringen evalueres gjennom en kort underveisevaluering i løpet av desember Levanger, 14. mars 2011 Odd Håpnes kultursjef Jon Ketil Vongraven kommunalsjef helse 9

10 Tillegg: Utviklingsarbeid innen kultur og helse På initiativ fra Helse- og sosialdepartementet og Norsk kulturråd, ble det i 1997 igangsatt et 3-årig forsøksprosjekt - med 35 prosjekter over hele landet. Utgangspunktet for satsingen var en felles verdimessig oppfatning om at deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet og evne til å mestre egen livssituasjon (SHDIR/KUD, 1998). Denne satsningen fikk fotfeste bla i Nord- Trøndelag. FOLK2 ( ) var et samarbeidsprosjekt innen kultur og helse i regi av Nord- Trøndelag fylkeskommune og i partnerskap med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, HUNT Forskningssenter NTNU, Helse Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Levanger kommune. Utvikling av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom forskning, utdanning og praksis på ulike nivå har stått sentralt i utviklingsarbeidet. Det er satset på kultur- og helsearbeid i 10 kommuner i Nord- Trøndelag. o Et viktig mål for utviklingsarbeidet har vært å utvikle en samhandlingsmodell mellom aktører innen helse- og omsorgssektor og kultursektor på ulike nivå o Arbeidet i FOLK 2 viser gode resultater av samhandling mellom omsorgsinstitusjoner, helseutdanningen og forskningsmiljø. Levanger kommune har de siste 10 årene vært foregangskommune i det nasjonale kultur- og helsearbeidet med ansvar for det nasjonale knutepunkt for kultur og helse ( ) etter oppdrag fra sentrale myndigheter. Kommunen tok i 2000 initiativ til det regionale utviklingsprosjektet FOLK1 i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). FOLK1 ble videreført i det regionale prosjektet FOLK2. Levanger kommune har fra 2006 drevet et forsknings- og utviklingsarbeid med systematisk bruk av musikk som verktøy i demensomsorgen, i nært samarbeid med lege og musikkterapeut Audun Myskja. Arbeidet har gitt meget gode resultat. Praktisk erfaring og forskning fra blant annet Oslo, Bergen og Levanger viser at systematisk bruk av kulturtiltak innenfor eldreomsorg og psykisk helsevern har stor effekt, både for personer med omsorgsbehov og for de ansatte gjennom resultater som bedre arbeidsmiljø, mindre sykefravær, større engasjement, bedre tilfredshet hos beboere 10

11 og pårørende, samt effektivisering og bedre utnyttelse av ubrukte ressurser blant ansatte, beboere, pårørende og frivillige (Myskja, 2011). REFERANSER Ayalon, L., Gum, A. M., Feliciano, L., & Arean, P. A. (2006). Effectiveness of nonpharmacological interventions for the management of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: a systematic review. Archives of Internal Medicine, 166(20), Bowling, A. (2005). Ageing well: quality of life in old age. Cambridge: Cambridge University Press. Bygren, L. O., Konlaan, B. B., & Johansson, S. E. (1996). Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinants for survival: Swedish interview survey of living conditions. British Medical Journal, 313(7072), Gotell, E., Brown, S., & Ekman, S.-L. (2009). The influence of caregiver singing and background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care: a qualitative analysis. International Journal of Nursing Studies, 46(4), Myskja, A. (2006). Den siste song: sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. Bergen: Fagbokforlaget. Myskja, A. (2011). Musikk som terapi i psykisk helsearbeid. In L. Borge, E. W. Martinsen & T. Moe (Eds.), Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi (pp ). Bergen: Fagbokforlaget. Myskja, A., & Håpnes, O. (2010). Musikk og helse i et lokalsamfunn. Et samordnet opplæringsprosjekt ved fem sykehjem i Midt-Norge. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 1, Myskja, A., Håpnes, O., & Aune, P. D. (2008). Musikk og helse i et lokalsamfunn - et systematisk opplæringsprosjekt innen integrert musikk (Project report). Levanger:: Levanger kommune/folk 2. SHDIR/KUD, S. K. S.-o. H. o. K. (1998). Med helse i hånden og kultur på taket, Presentasjon av Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementets forsøksvirksomhet om kultur og helse. Oslo: : Sosial- og Helsedepartementet og Kulturdepartementet (Nils J. Schriver AS). Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., Hall, C. B., Derby, C. A., Kuslansky, G., et al. (2003). Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. New England Journal of Medicine, 348(25),

2011-2013. Tverrfaglig senter for kultur og helse Sluttrapport

2011-2013. Tverrfaglig senter for kultur og helse Sluttrapport 2011-2013 Tverrfaglig senter for kultur og helse Sluttrapport Odd Håpnes Levanger kommune 2011-2013 Kunnskapsgrunnlaget Vi har de senere år fått undersøkelser av høy kvalitet som indikerer at aktiv deltakelse

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Tverrfaglig senter for kultur og helse 2011-2012

PROSJEKTPLAN. Tverrfaglig senter for kultur og helse 2011-2012 PROSJEKTPLAN Tverrfaglig senter for kultur og helse 2011-2012 Levanger kommune i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune, HUNT Forskningssenter, HiNT og Helse Nord-Trøndelag Innhold 1.1 BAKGRUNN 3 1.2

Detaljer

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012

Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Kultur og helse i Levanger og tverrfaglig senter for kultur og helse (2011-2012) Kommunestyret i Levanger 20. juni 2012 Odd Håpnes, prosjektleder tverrfaglig senter for kultur og helse Kultur og helse

Detaljer

Friskliv i Levanger og Verdal kommune

Friskliv i Levanger og Verdal kommune Friskliv i Levanger og Verdal kommune Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen OSLO 17.04.12 Tore Fjerdingen, Enhetsleder Helse og Rehabilitering, Levanger kommune. Agenda Forprosjektet,

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg Stortingets helse- og omsorgskomite Levanger, 24. februar Odd Håpnes, daglig leder Hva er kultur og helse? Systematiske og gjennomtenkte kulturtiltak

Detaljer

Kultur og helse. Bidrag til å løse tverrfaglige utfordringer innen helse og omsorg. Driftskomiteen LK LBAS

Kultur og helse. Bidrag til å løse tverrfaglige utfordringer innen helse og omsorg. Driftskomiteen LK LBAS Kultur og helse Bidrag til å løse tverrfaglige utfordringer innen helse og omsorg Driftskomiteen LK 14.03.2012 Odd Håpnes, prosjektleder tverrfaglig senter for kultur og helse LBAS Video med Hva er spesielt

Detaljer

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Stiklestad 17. mars 2011 1 2 Er vi i stand til å takle utfordringene? Ikke uten videre.. 3 Å forankre noe 4 Hva skal forankres?

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv

Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv Kultur og helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv Konferansen Natur og kultur som folkehelse 6. nov. 2012 Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Det medisinske fakultet HUNT

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg?

Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor driver vi med dette? Lønner det seg? Skien, 07. mars 2013 Hvorfor folkehelsearbeid? Velferdsstaten under press Etterspørselspress Organisatorisk press Forventningspress økonomisk

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Folkehelsekomiteen SAKLISTE Møtedato: 24. januar 2011 kl. 9:00 13:00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna Saker til behandling Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Generell god livskvalitet øker

Generell god livskvalitet øker HUNT-undersøkelsene Generell god livskvalitet øker 100 Prosent 90 80 70 82,4 83,1 87,2 60 50 HUNT 1 HUNT 2 HUNT 3 Livskvalitet Prosentandel menn som er ganske, meget eller svært fornøgd med tilværelsen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Det medisinske fakultet Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Samfunnsoppdrag: Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune

- «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune - «Det kommunale ståsted i forhold til frivillig arbeid» Kort om status Åfjord kommune Offentlig Privat Frivillig sektor «Den raskeste måten å skape forbedringer på i et nærmiljø er å spre god praksis

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012 Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat, Senter for omsorgsforskning, Østlandet Disposisjon 1. Ny

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap 27. September 2016, Royal Garden Hotel, Trondheim TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID. Nye arbeidsmåter i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Detaljer

«En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model»

«En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model» «En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model» Gro Berntsen, MD, Dr.med Møter mellom kulturer - regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord 24.april

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt? Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?) Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Hvilke behov etterspørres?

Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Hvilke behov etterspørres? Felles utlysning med RFF Hovedstaden og Oslofjorfondet: Samfunnets behov innenfor aldring og demens Felles satsingsområde: helse og omsorg Hvilke behov etterspørres? Samarbeid på tvers av fondsregioner

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren

Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Samhandlingsperspektivene for tannhelsesektoren Avd.dir. Kjell Røynesdal Tannvernseminar 12. mars 2013 Virkemidler i reformen Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske Hva har relevans for tannhelsetjenesten?

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

DPS-leder konferanse...

DPS-leder konferanse... DPS-leder konferanse... Alta16. juni 2011 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Regjeringens politikk psykisk helse Statsbudsjettet videreføring av verdigrunnlaget fra Opptrappingsplanen

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

DEMENSPLAN. KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument DEMENSPLAN 2020 KORTVERSJON Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument Innhold Hva handler dette dokumentet om?... 2 Hva er målet med Demensplan 2020?... 5 Hvem er Demensplan 2020 for?... 6 Utfordringer...

Detaljer

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei Frisklivssentraler Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei 25.10.2017 https://www.mentimeter.com/s/2fb07db2287ed4de09d91016b7c8ccde/d6d4e481f3ea/edit www.menti.com 3 Kommunale frisklivssentraler

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer