UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl , undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. NB: Merk rom Anne-Brit Fenner Heming Gujord Sven-Erik Grieg-Smith Tor Jan Ropeid Karine Onarheim Sofie Lindblom Hilde Hjertager Lund Sekretær: Silje Anette Lindgren I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll frå møtet 29. august 2012 III Orienteringssaker 1. Studentrepresentantar i PUHF 2. Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning Møte i Programstyret 14. september Programsamling for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO haust 2012 IV Saker S12/27 Orienteringsmøte om fag 1 og fag 2 for kull 12 på IL (vedtakssak) S12/28 Møtedatoar i PUHF hausten 2012 (vedtakssak) S12/29 Progresjonskrav i fagdidaktikk dei tre første åra av integrert lektorutdanning (vedtakssak) S12/30 Endringar i studieplanen for MAHF-LÆNO (vedlegg) (vedtakssak) S12/31 Endringar i emneplanane for DIDAHIS1 og DIDAHIS2 (vedlegg) (vedtakssak) S12/32 Rutinar og informasjonsmateriell knytt til skikkaheit i lærarutdanning (vedlegg) (vedtakssak) S12/33 Faste tidspunkt for skuleerfaringa på 3. og 5. semester (vedtakssak) S12/34 Felles faglunsj ved HF i november (vedlegg) (vedtakssak) S12/35 Førespurnad frå Askøy vgs. om deltaking på samling 24. oktober (vedlegg) (vedtakssak) S12/36 Høyring om rammeplanar for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning (vedlegg) (vedtakssak) V EVENTUELT Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren side 1 av 73

2 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 29. august 2012, kl , seminarrom 216, HF-bygget. Til stades: Leiar Anne-Brit Fenner IF Tor Jan Ropeid LLE Heming Gujord AHKR Sven-Erik Grieg-Smith Frå administrasjonen Silje Anette Lindgren (sekretær) Ikkje møtt: Studentrepresentant IL Studentrepresentant PPU Visedekan for undervisning Frå administrasjonen Jan Oldervoll Hilde Hjertager Lund (observatør) I Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssak 1 gjeld både representasjon i PUHF og i Programstyret. Éi sak blei lagt til under eventuelt: Progresjonskrav i fagdidaktikk dei tre første åra av integrert lektorutdanning II Godkjenning av protokoll frå møtet Jan Oldervoll er ikkje observatør, men møter i PUHF når det er ønskeleg. Han skal altså ikkje førast opp som observatør i innkallingar og protokollar, då det signaliserer at han har møteplikt. III Protokollen blei elles godkjent utan merknader. Orienteringssaker 1. Representantar i PUHF Silje Anette Lindgren orienterte. PUHF ønskjer Sven-Erik Grieg-Smith velkommen tilbake som medlem av utvalet. Administrativ koordinator sende i veke 34 ut ein førespurnad til alle nye studentar på PPU, om representant til PUHF. Svarfrist var måndag 27. august, men ingen studentar melde interesse innan den tid. Medlemmane av PUHF vil oppmode studentane til å melde seg til vervet på forelesingane i fagdidaktikk for 1. semester - PPU. Fagutvalet for integrert lektorutdanning fekk òg ein førespurnad frå administrativ koordinator om val av studentrepresentant til PUHF (sendt 1.august 2012). Fagutvalet arrangerte generalforsamling i veke 34, men har side 2 av 73

3 side 3 av 73 ikkje gitt tilbakemelding på val av representant. Adm. koordinator skal kontakte fagutvalet. Endre Brunstad (LLE) er oppnemnt som leiar av Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning i perioden , medan Anne-Brit Fenner er oppnemnt som HFs medlem fram til sommaren Opptakstal for IL, PPU og VID-MAU ved HF Silje Anette Lindgren orienterte. På Integrert lektorutdanning med master i framandspråk og på Integrert lektorutdanning med master i nordisk blei det teke opp høvesvis 51 og 27 studentar i hovudopptaket 20. juli. HF fekk i august tildelt totalt 20 suppleringsplassar, og fire av desse gjekk til Integrert lektorutdanning med master i nordisk. Totalt er det altså gitt tilbod til 31 studentar på dette programmet. På Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk og på Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk ble det teke opp høvesvis 11 og 18 studentar. Hausten 2012 blei det teke opp totalt 65 studentar på praktisk-pedagogisk utdanning, og 44 av desse er knytte til HF. 3. Konferanse om "Læring i vitensentre og museer med fokus på naturfagsdidaktikk" Silje Anette Lindgren orienterte. 6. og 7. september blir det arrangert ein konferanse om forsking på læring i vitensenter og museum. Alle tilsette i lærarutdanninga ved UiB er inviterte til konferansen. IV Saker S12/23 Endring i studieplanen for MAHF-LÆNO Vedtak: NOSP312 blir lagt til i studieplanen for Integrert lektorutdanning med master i nordisk. S12/24 Semesterrapport for PUHF våren 2012 For å få med tilbakemeldingar på seminar der PUHF ikkje står for utgiftene til representantane (t.d. seminaret på Marsteinen mai 2012), er avsnittet "Konferansar og seminar» lagt til i semesterrapporten for våren Vedtak: PUHF godkjenner semesterrapporten for våren 2012, og rapporten sendast over til Studiestyret og til Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning. S12/25 Opptak til integrert lektorutdanning Vedtak: Integrert lektorutdanning er dimensjonert for eit opptak på 26 studentar på nordisk og 34 studentar på framandspråk. I 2012 tok fakultetet opp høvesvis 27 og 51 studentar utan å kontakte fagmiljøa. Eit så stort opptak i Side 3 av 73

4 side 4 av 73 framandspråk krev at fagdidaktikkmiljøet på IF får tilført ekstra ressursar frå og med hausten S12/26 BA-graden ved Det humanistiske fakultet høyringssak til institutta Eit forslag til omorganisering av BA-graden ved HF blei sendt på høyring til institutta 30. mai PUHF diskuterte i møtet 29. august 2012 kva implikasjonar ei slik omlegging har for Integrert lektorutdanning med master i framandspråk og Integrert lektorutdanning med master i nordisk. Vedtak: Sidan PUHF ikkje er høyringsinstans, kjem medlemmane av utvalet med innspel til institutta i denne saka. S12/27 Orienteringsmøte om fag 1 og fag 2 for kull 12 på IL PUHF hadde ikkje høve til å diskutere denne saka i møtet 29. august Saka vil bli teken opp igjen på neste møte. S12/28 Møtedatoar i PUHF hausten 2012 Vedtak: Møtedatoar for PUHF hausten 2012 blir avtalte per e-post, og teke opp som orienteringssak på neste møte. V EVENTUELT Det var éi sak under eventuelt: Progresjonskrav i fagdidaktikk dei tre første åra av integrert lektorutdanning PUHF vedtok i møte (S10/28 Progresjonskrav i fagdidaktikk de tre første årene av integrert lektorutdanning) å endre kravet til forkunnskapar i emneplanane for fagdidaktikkemna på 100-nivå (3. og 5. semester) av integrert lektorutdanning. Endringa innebar at dåverande krav til forkunnskapar blei flytte til "Tilrådde forkunnskapar". Bakgrunnen for endringa var eit ønske om å unngå at studentar som for eksempel ikkje bestod ein eksamen i føregåande emne, skulle bli forseinka i studiane sine. Då vedtaket blei fatta, rekna ein med at dei fleste studentane ville følgje vanleg studieprogresjon, og derfor oppfylte dei tilrådde forkunnskapane. Ein konsekvens av endringa er likevel at studentar i prinsippet kan ta emne i fagdidaktikk utan å ha studiepoeng i det faget som fagdidaktikken knyter seg til. Eksempelvis kan ein student med historie som fag 2 ta HIDID111 utan å ha avlagt ein einaste eksamen i historie. Dette er uheldig, fordi studentane bør ha eit grunnlag i faget for å ha utbytte av undervisninga i fagdidaktikk. Framleis kan ein nok rekne med at dei fleste studentane følgjer normal studieprogresjon og dermed har kunnskapar som svarar til dei tilrådde forkunnskapane, men problemstillinga er aktuell i samband med spørsmål om utveksling før 6. semester. Saka vil bli teken opp igjen som vedtakssak på neste møte i PUHF. Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren Side 4 av 73

5 side 5 av 73 S12/27 Orienteringsmøte om fag 1 og fag 2 for kull 12 på IL (vedtakssak) Det er fremja forslag om at det hausten 2012 blir halde eit orienteringsmøte for dei nye studentane (kull 12) på integrert lektorutdanning, der fag 1 og fag 2 blir presenterte. På denne måten kan ein kanskje rekruttere fleire studentar til dei mindre faga, og ein kan vere med på å lette valet av fag 1 og fag 2 for studentane. Forslag til vedtak: PUHF går inn for at det skal haldast eit orienteringsmøte for studentane som begynte på integrert lektorutdanning ved HF hausten 2012 (kull 12), der målet er å presentere fag 1 og fag 2. Møtet bør haldast i slutten av oktober, og ein føreslår veke 43. Administrativ koordinator avtalar tidspunkt med faglærarar og tingar rom. S12/28 Møtedatoar i PUHF hausten 2012 (vedtakssak) Forslag til vedtak: S12/29 Progresjonskrav i fagdidaktikk dei tre første åra av integrert lektorutdanning (vedtakssak) Saka blei teken opp under eventuelt på møtet i PUHF Bakgrunnen for saka går fram av protokollen frå møtet. Forslag til vedtak: Det er ikkje ønskeleg at studentar tek fagdidaktikk knytt til fag 1 eller 2 utan at dei har avlagt studiepoeng i det respektive faget. PUHF ber derfor om at følgjande blir sett inn under Krav til forkunnskapar i alle emneplanane som omfattar fagdidaktikk på 3. og 5. semester av integrerte lektorutdanning: Minimum 15 studiepoeng i [det respektive faget]. Side 5 av 73

6 side 6 av 73 S12/30 Endringar i studieplanen for MAHF-LÆNO (vedlegg) (vedtakssak) Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved LLE vedtok i møtet studie- og emneplanendringar på 200- og 300-nivå i nordisk språk frå hausten For Integrert lektorutdanning med master i nordisk har dette følgjande konsekvensar: 1) To endra emnenamn på 6. semester 2) Eit betre tilbod på 7. semester, då emnet NOSP325 Grammatikk og semantikk, blir tilrettelagt med undervisning utanom praksisperioden. Etter forslaget til vedtak følgjer fire vedlegg: 1) Oversendingsbrevet frå LLE til Det humanistiske fakultet 2) Vedtaket fatta i UUI 3) Utdrag frå innkalling til UUI, saksomtale og reviderte studie- og emneplanar 4) Revidert studieplan for MAHF-LÆNO Dei tre siste vedlegga følgde med oversendingsbrevet frå LLE. Forslag til vedtak: PUHF støttar endringane som er gjorte i studie- og emneplanar på 200- og 300-nivå i nordisk språk. Side 6 av 73

7 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Det humanistiske fakultet Referanse Dato 2010/8577-SISTA Studieplanendringer NOSP200- og 300-nivå og NOLISP300 Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved LLE vedtok i møtet følgende emne- og studieplanendringer for nordisk: 1. avvikling av dublert undervisning i emnet NOLISP300 fra høsten studie- og emneplanendringer på 200- og 300-nivå i nordisk språk fra høsten NOLISP300 NOLISP300, prosjektforberedende emne, avvikler dublert undervisning fra og med høsten 2013 og emnet skal etter dette kun tilbys om våren. Bakgrunnen for vedtaket er at studenttallet er svært lavt om høsten. Endringen har konsekvenser for masterprogrammet i nordisk språk og litteratur og for masterprogrammet i norrøn filologi (NOFI). Fagmiljøene i NOFI er kjent med konsekvensene og instituttet følger opp med en studieplanendring på masterprogrammet i NOFI i løpet av høsten Se vedlagte saksomtale for detaljer. Studie- og emneplanendringer på 200- og 300-nivå i nordisk språk Studie- og emneplanendringer på 200- og 300-nivå i nordisk språk innebærer revisjon, nedlegging og oppretting av emner. Som en konsekvens av disse endringene er det behov for revisjon av berørte studieplaner. Bakgrunnen for endringene på nordisk språk 200- og 300-nivå er et ønske om konkrete forbedringer i den gjeldende studiestrukturen. Endringene skal ikke ha negative konsekvenser for tilbudet til studentene på programmene som bli berørt. Se vedlagte saksomtale for detaljer. Konsekvenser for studieprogram De vedtatte endringene på nordisk språk 200- og 300-nivå har konsekvenser for følgende program: Bachelorprogram i nordisk Undervisningstilbudet i NOSP-emner på 200-nivå blir avgrenset til to tema, men det totale emnetilbudet (NOSP + NOLI + andre disipliner) er likevel stort, jf. studieplanen. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse HF-bygget, Sydnesplassen 7 Bergen Saksbehandler Silje Grønner Stang side 7 av 73

8 side 8 av 73 Eksamensordningen blir mer fleksibel. Endringen berører bare spesialiseringen i nordisk språk og litteratur, ikke de to andre spesialiseringene. Bachelorprogram i kjønnsstudier Omtale av spesialisering i nordisk språk og litteratur i studieplanen for BAHF-KJØNN må endres i tråd med obligatorisk emne/spesialisering i nordisk språk og litteratur på bachelorprogrammet i nordisk. Bachelorprogram i språk og informasjon Ingen andre konsekvenser enn to endrede emnenavn. Programmet er under avvikling. Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon Ett endret emnenavn. Programmet trenger ikke å endre noe annet, men vi foreslår at det nye NOSP210 Språkbruksanalyse (med skoleeksamen) blir ett alternativ til NOSP250. Masterprogram i nordisk språk og litteratur Studenter som begynner i januar, må ta NOLISP300 i første semester i stedet for andre. Det blir to NOSP-tilbud bare for masternivået; hittil har alt vært felles med 200-nivået. Emnene i Navnegransking og Språklig variasjon og endring kan ikke lenger bygge på tilsvarende 200-nivåemne, men det er åpnet for påbygging innenfor NOSP320. Andre deler av programmet blir ikke endret. Integrert lektorutdanning med master i nordisk To endrede emnenavn i 6. semester. I 7. semester (det første på masternivået) blir tilbudet bedre: Ett emne, NOSP325 Grammatikk og semantikk, blir tilrettelagt med undervisning utenom praksisperioden. Programmet blir ellers ikke endret. Vi ber om at koordinator for lektorutdanningen sørger for endelig vedtak og aktuell oppdatering i FS. Masterprogram i norrøn filologi Her oppstår det problem når vi avskaffer NOLISP300 om høsten. De fleste studenter begynner om høsten og har da anbefalt normalprogresjon som i den første tabellen nedenfor. Dette er drøftet med fagmiljøet i NOFI og endringer vil bli vedtatt og meldt inn til fakultetet før 15. februar Harmonisering av emnekoder Etter vedtak i UUI er emnekodene på emner med felles undervisning forsøkt harmonisert bedre enn det som lå i den opprinnelige sakomtalen. Saksdokumentene som lå i innkallingen til UUI er derfor, etter avtale med fagmiljøet i nordisk språk, endret og nye emnekoder lagt inn i saken. Et eget notat er lagt ved for å tydeliggjøre hva som er endret etter vedtak i UUI Side 8 av 73

9 side 9 av 73 Dokumenter i saken De omtalte endringene på nordiskspråk omfatter både BA og MA-nivå. Studie- og emneplaner for begge nivå sendes over i sak 10/8577. Oppdaterte emne- og studieplaner for masternivået vil også bli lagt inn i saksmappe 10/8606. Vennlig hilsen Hilde G. Corneliussen undervisningsleder Silje Grønner Stang førstekonsulent Kopi Institutt for fremmedspråk Silje Anette Landsverk Lindgren Marianne Eskeland Vedlegg: Utdrag fra innkalling til UUI saksomtale Referat fra UUI Notat om harmonisering av emnekoder NOSP200- og 300-nivå Tabelloversikt nytt studietilbud nordisk språk Revidert studieplan for bachelorprogram i nordisk fra H13 Revidert studieplan for masterprogram i nordisk språk og litteratur fra H13 Revidert studieplan for integrert masterutdanning i nordisk fra H13 Utdanningsplan BA i nordisk (tre spesialiseringer) fra H13 Side 9 av 73

10 side 10 av 73 Utdrag: Referat frå møte i UUI Tid: måndag 11. juni, kl :00 UUI-sak 24/12: Studie- og emneplanendringar NOLISP300 og NOSP200- og 300- nivå Vedtak: UUI vedtar programstyret sine endringar i emnetilbodet på 200- og 300-nivået i nordisk språk og litteratur. Endringane i emne- og studieplanar blir gjort gjeldande frå hausten Emnekodane bør harmoniserast før innsending til fakultetet, slik at dei signaliserer kva emnekodar som har felles undervisning. Side 10 av 73

11 side 11 av 73 Vedlegg: Utdrag frå innkalling til UUI , saksomtale og reviderte studie- og emneplanar (oppdatert med nye emnekoder , jf. vedtak i UUI-sak 24/12) UUI-sak 24/12 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Studie- og emneplanendringar NOLISP300 og NOSP200- og 300-nivå Saksomtale (sak 3/12) frå innkalling til programstyremøte for nordisk 30. mai. Referat frå programstyremøtet for nordisk 30. mai, sak 3/12. Saksomtale med vedlegg med oppdaterte studieog emneplanar. Nordisk språk ønskjer å gjere endringar i emnetilbodet på 200- og 300-nivå. Saksframlegget frå programstyremøtet for nordisk den 30. mai gjer fyldig greie for saka og undervisningsleiinga bed UUI om å lese denne og referatet frå same møtet for å gjere seg kjende med saka. Alle studieplandokumenta i saka blir lagt på ei eiga lenkje på nettsidene til UUI: Framlegg til vedtak: UUI vedtar programstyret sine endringar i emnetilbodet på 200- og 300-nivået i nordisk språk og litteratur. Endringane i emne- og studieplanar blir gjort gjeldande i tråd med fakultetet sine fristar. Side 11 av 73

12 side 12 av 73 Vedlegg 1: Saksomtale (sak 3/12) frå innkalling til programstyremøte for nordisk 30. mai. Studie- og emneplanendringar NOLISP300 OG NOSP200- OG 300-NIVÅ Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Revidert studieplan for bachelorprogram i nordisk Revidert studieplan for masterprogram i nordisk språk og litteratur Revidert studieplan for integrert masterutdanning i nordisk Revidert emneplan for NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne Reviderte/nye emneplanar for emne med temaet Språkbruksanalyse: NOSP210, NOSP250, NOSP310, NOSP210- L Reviderte/nye emneplanar for emne med temaet Språkleg variasjon og endring: NOSP221, NOSP251, NOSP321 Reviderte/nye emneplanar for emne med temaet Namnegransking: NOSP222, NOSP252, NOSP322 Reviderte/nye emneplanar for emne med temaet Språk i Norden: NOSP214, NOSP254, NOSP314 Ny emneplan for NOSP325 Nordisk: Grammatikk og semantikk Revidert emneplan for NOSP312 Nordisk: Språkleg masteremne STUDIE- OG EMNEPLANENDRINGAR (NOLISP300 OG NOSP200- OG 300-NIVÅ) Samandrag Fagmiljøa i nordisk språk og nordisk litteratur ønskjer å avvikle dublert undervisning i NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne. Fagmiljøet i nordisk språk ønskjer ein revisjon av undervisningstilbodet på 200- og 300- nivået, med revisjon, nedlegging og oppretting av emne og resulterande behov for revisjon av studieplanar. Framlegget om endringar for NOLISP300 har konsekvensar for mastergraden i nordisk og mastergraden i norrøn filologi, medan framlegget om endringar i NOSPtilbodet ikkje har direkte konsekvensar for andre disiplinar av faget. Det er ønske om at endringane skal gjelde frå hausten Oversyn Prosjektførebuande emne Fagmiljøa i nordisk språk og nordisk litteratur ønskjer å avvikle dublert undervisning i NOLISP300 Prosjektførebuande emne, som inngår i mastergrad i nordisk språk og litteratur og mastergrad i norrøn filologi. Studenttalet er svært lågt om hausten, og miljøa meiner difor at tilbodet må avgrensast til våren. Dette må sjåast i samanheng med at talet på tilsette går ned og kjem til å halde fram med det i overskodeleg framtid; vi er nøydde til å spare der vi kan, helst utan vesentleg forringing av studietilbodet. Men ei slik Side 12 av 73

13 side 13 av 73 endring skaper problem for mastergraden i norrøn filologi, der programstrukturen har NOLISP300 i haustsemesteret. Dette er drøfta nedanfor. Delar av kollegiet ønskjer full avvikling av NOLISP300, dels for å tilby lektorstudentane eitt reint NOLI/NOSP-emne til (no berre eitt før masteroppgåva). Det har òg vore føreslått å redusere emnet til t.d. 5 stp og opprette eitt eller fleire NOLI/NOSP-emne på 10 stp. Men pga. at det er ein ny nasjonal rammeplan for lektorutdanningane på veg som truleg vil tvinge fram endringar i programstrukturen på integrert lektorutdanning, går fleire tilsette inn for å halde på tilbodet i vårsemesteret slik det er, inntil vidare, og programstyreleiaren stør dette synet. Språklege undervisningstilbod på 200- og 300-nivå Frå språksida er det ønske om fire forbetringar i studiestrukturen. For det første ønskjer ein å unngå at visse språklege temakombinasjonar på 200-nivået fører til at studentane må skrive to semester-/bacheloroppgåver. For det andre ønskjer ein at det skal vere mogleg å skrive bacheloroppgåve i alle språklege undervisningstema på 200-nivå. For det tredje ønskjer ein at emnetilbodet vert meir føreseieleg for studentane. For det fjerde ønskjer ein å tilby eigne språklege undervisningstema for 300-nivået. Ein oppnår alle fire med dei endringane som er føreslått her. To undervisningstilbod som har vore felles for 200- og 300-nivået, vert omgjorde til reine masteremne. Dersom ein skal ha eigne mastertilbod, må tilbodet på 200-nivået reduserast tilsvarande av resursomsyn. Talet på NOSP-tilbod på 200-nivået vert difor redusert til to per semester, og dette vert tilbod med fast undervisningssemester og innhald (dette har hittil delvis vore annleis). Det vert val mellom skuleeksamen og bacheloroppgåve på 200-tilboda (ulike emnekodar). Eitt av dei dedikerte mastertilboda får mappevurdering, det andre skuleeksamen. Nokre 200-nivåemne er no heisemne; dei får eigne 300-kodar i staden. Vurderingsformene på 300-nivået vert justerte. Desse endringane har ikkje direkte konsekvensar utover NOSP-tilboda til studentane eller for undervisningskreftene i andre disiplinar. Språksida meiner difor at dei bør vere ukontroversielle. Endringar på 200-nivået (nordisk språk) Det vert to NOSP-tilbod kvart semester (no: inntil tre). Kvart av dei har val mellom skuleeksamen og bacheloroppgåve. På eitt tilbod kvart semester vert bacheloroppgåva supplert med munnleg eksamen, medan det andre tilbodet vert supplert med ein breiddetest i form av ei skriftleg prøve på to timar. I detalj: 1. Eksisterande NOSP212 Nordisk: Språkleg fordjupingsemne (vår/haust, men ikkje fast) og NOSP253 Nordisk: Språksystemet 1 (haust, men ikkje fast) vert avvikla. (Undervisningstilboda vert omgjorde til masteremne.) 2. Eksisterande NOSP250 Nordisk: Språkbruksanalyse held fram (vurderingsform som no: semesteroppgåve og skrifleg prøve (2 timar, breiddetest)), og det vert oppretta eit alternativt emne NOSP210 Nordisk: Språkbruksanalyse som skal ha skuleeksamen. Dei har felles pensum og undervisning, og ein kan ikkje ta begge. NOSP210-L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning (10 stp) vert ikkje endra. 3. Eksterande NOSP251 Nordisk: Språkleg variasjon og endring 1 endrar namn til NOSP251 Nordisk: Språkleg variasjon og endring med bacheloroppgåve. Det vert oppretta eit alternativt emne NOSP221 Nordisk: Språkleg variasjon og endring; dette Side 13 av 73

14 side 14 av 73 skal ha skuleeksamen. Dei har felles pensum og undervisning, og ein kan ikkje ta begge. 4. Eksisterande NOSP252 Nordisk: Namnegransking 1 (haust, men ikkje fast) endrar namn til NOSP252 Nordisk: Namnegransking med bacheloroppgåve. Det vert eit fast tilbod om hausten. Det vert oppretta eit alternativt emne NOSP222 Nordisk: Namnegransking; dette skal ha skuleeksamen. Dei har felles pensum og undervisning, og ein kan ikkje ta begge. 5. Eksisterande NOSP214 Nordisk: Språk i Norden (haust, men ikkje fast) vert eit fast tilbod om hausten (vurderingsform som no: skuleeksamen). Det vert oppretta eit alternativt emne NOSP254 Nordisk: Språk i Norden med bacheloroppgåve, med semesteroppgåve og breiddetest som vurderingsform. Emna har felles pensum og undervisning, og ein kan ikkje ta begge. 6. Alle NOSP200-nivåemne har høve til midtsemestereksamen semesteret etter undervisningssemesteret under føresetnad av at obligatoriske aktivitetar er gjorde i undervisningssemesteret. Endringar på 300-nivået (nordisk språk og litteratur) NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne skal ikkje lenger gå om hausten. To NOSP-tilbod som no er felles for 200- og 300-nivået, vert berre for 300-nivået. Eitt av dei skal gå om hausten og kan veljast av lektorstudentane, og her legg vi undervisninga utanom praksisperioden. To tilbod som har vore 200-nivåemne som kan heisast opp til masternivået, får eigne emnekodar for masternivået, men felles undervisning med 200- nivået. Eksisterande system med mogleg vidareføring av tema frå 200-nivået vert avvikla som del av det ordinære emnesystemet, men vi fører vidare sjølvstudieemnet NOSP320 Språkleg særemne, som ev. kan brukast til slik påbygging. I detalj: 1. NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne (fast vår/haust) skal ikkje lenger gå om hausten. Den munnlege prosjektpresentasjonen vert omdefinert frå obligatorisk aktivitet til del av vurderinga, og dersom ein har fått godkjent obligatoriske aktivitetar om våren, kan ein levere endeleg skisse og ha munnleg presentasjon som ein midtsemestereksamen om hausten. 2. Eksisterande NOSP323 Nordisk: Språksystemet 2 (haust, men ikkje fast) vert lagt ned. I staden opprettar vi NOSP325 Nordisk: Grammatikk og semantikk, som får noko annleis fagleg profil. Det skal gå fast om hausten. Dette vert eit undervisningstilbod berre for masternivået («vanleg» nordisk master og integrert lektorutdanning) og skal ha bolkundervisning utanom lektorstudentane sin praksisperiode. Undervisninga vert noko redusert i omfang og meir basert på studentaktivitet. Emnet får mappevurdering. Emnet vert opna for studentar på masterprogram i norrøn filologi, jf. nedanfor. 3. Eksisterande NOSP312 Nordisk: Språkleg masteremne (vår/haust, men ikkje fast) vert eit fast emne om våren, og det vert eit reint mastertilbod. Emnet kan ikkje rekne med stort studenttal (med mindre NOLISP300 vert avvikla om våren òg, jf. ovanfor), så undervisninga vert mindre enn på andre emne og i høgre grad basert på studentaktivitet. Ho vert organisert i bolkar. Emnet får skuleeksamen. (Det har vore diskutert om studentgrunnlaget (med berre 300-nivå på «vanleg» master) er for lite, men språkmiljøet ønskjer å prioritere eigne tilbod for masternivået. Dersom studenttalet viser seg å verte svært lågt, får ein vurdere å opne for 200-nivået att på eit seinare tidspunkt.) 4. Eksisterande NOSP321 Nordisk: Språkleg variasjon og endring 2 (vår) og NOSP322 Nordisk: Namnegransking 2 (no: haust, men ikkje fast) får fjerna 2-talet i namna, og NOSP322 vert fast om hausten. Dei har felles pensum og undervisning med tilsvarande Side 14 av 73

15 side 15 av nivåemne og skal ikkje kunne kombinerast med dei. Vurderingsforma vert semesteroppgåve og munnleg eksamen. 5. Vi opprettar NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse (vår) og NOSP314 Nordisk: Språk i Norden (haust). Dei får felles pensum og undervisning med tilsvarande 200-nivåemne og skal ikkje kunne kombinerast med dei. Vurderingsforma vert skriftleg eksamen på seks timar. 6. Eksisterande NOSP320 Språkleg særemne vert ståande uendra. 7. Alle NOSP300-nivåemne med unnatak av NOSP320 Nordisk: Språkleg særemne har høve til midtsemestereksamen semesteret etter undervisningssemesteret under føresetnad av at obligatoriske aktivitetar er gjorde i undervisningssemesteret. Unnataket for særemnet kjem av at emnet har ordinær sluttsemestereksamen kvart semester. Undervisningsresursar Det vert spart ein del resursar på både litteratur- og språksida med avviklinga av dublert undervisning i NOLISP300. På språksida vert det nye tilbodet mindre fleksibelt enn det gamle når det gjeld talet på undervisningstilbod. Det kan verte krevjande med tre tilbod kvart semester. Det er difor viktig å halde fast ved at undervisningsmengda bør reduserast når studenttalet går under fem, og fagkoordinatoren for nordisk språk har eit særleg ansvar for å presisere dette overfor lærarane og gjere ei løpande vurdering av om det er behov for å avgrense porteføljen. Konsekvensar for studieprogramma Bachelorprogram i nordisk Undervisningstilbodet i NOSP-emne på 200-nivå vert avgrensa til to tema, men det totale emnetilbodet (NOSP + NOLI + andre disiplinar) er likevel stort, jf. studieplanen. Eksamensordninga vert meir fleksibel. Endringa rører berre ved spesialiseringa i nordisk språk og litteratur, ikkje dei to andre spesialiseringane. Bachelorprogram i språk og informasjon Ingen andre konsekvensar enn to endra emnenamn. Sidan programmet er under avvikling, synest det ikkje tenleg å gjere noko meir med det. Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon Eit endra emnenamn. Programmet treng ikkje å endre noko anna, men vi føreslår at det nye NOSP210 Språkbruksanalyse (med skuleeksamen) vert eit alternativ til NOSP250. Masterprogram i nordisk språk og litteratur Studentar som byrjar i januar, må ta NOLISP300 i første semester i staden for andre. Det vert to NOSP-tilbod berre for masternivået; hittil har alt vore felles med 200-nivået. Emna i Namnegransking og Språkleg varisjon og endring kan ikkje lenger byggje på tilsvarande 200-nivåemnet, men det er opna for påbygging innanfor NOSP320. Andre delar av programmet vert ikkje endra. Integrert lektorutdanning med master i nordisk To endra emnenamn i 6. semester. I 7. semester (det første på masternivået) vert tilbodet betre: Eitt emne, NOSP325 Grammatikk og semantikk, vert tilrettelagt med undervisning utanom praksisperioden. Programmet vert elles ikkje endra. Side 15 av 73

16 side 16 av 73 Masterprogram i norrøn filologi Her oppstår det problem når ein avskaffar NOLISP300 om hausten. Dei fleste studentar begynner om hausten og har då tilrådd normalprogresjon som i den første tabellen nedanfor. Når NOLISP300 berre skal gå om våren, får programmet for lite innhald i 1. semester og for mykje i 3. semester. Programstyreleiaren har drøfta problemet med styrerepresentanten frå NOFI og føreslått at ein definerer eitt eller fleire NOSP- og NOLI-emne som programemne på norrøn master, med opning for at norrønstudentane legg opp delvis individuelle pensum med ei sterkare norrøn eller språk-/litteraturhistorisk innretning enn den studentane på nordisk får. Dette er motteke positivt, og difor er det lagt til rette for ei slik tilpassing av NOSP325 Grammatikk og semantikk i den reviderte emneplanen. Det er ønskjeleg om ein får ei liknande ordning med eit NOLI300-nivåemne. Programstyreleiaren skisserer på dette grunnlaget strukturen i den andre tabellen nedanfor for ein revidert studieplan. Her er prøveførelesinga teken ut; dette er ikkje drøfta med NOFI-representanten i styret. Revidert studieplan bør vedtakast i løpet av hausten semester (haust) NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi 2. semester (vår) NOFI304 Spesialisert emne i norrøn filologi NOLISP300 Prosjektførebuande emne NOFI350 Masteroppgåve (1/4) 3. semester (haust) NOFI350 Masteroppgåve (2/4) 4. semester (vår) NOFI350 Masteroppgåve (1/4) Gjeldande struktur på master i norrøn filologi 1. semester (haust) NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi 2. semester (vår) NOFI304 Spesialisert emne i norrøn filologi NOFI303 Prøveførelesing 3. semester (haust) NOFI350 Masteroppgåve 4. semester (vår) Mogleg framtidig struktur på master i norrøn filologi NOSP325 Grammatikk og semantikk eller NOLI3xx (eit litterært emne) NOLISP300 Prosjektførebuande emne Vedlegg 2: Referat frå programstyremøtet for nordisk 30. mai, sak 3/12. Sak 3/12: Studie- og emneplanendringar - NOLISP300 OG NOSP200- OG 300-NIVÅ I tillegg til saksframlegget i innkallinga la Kinn fram ein modell i møtet som viser dei planlagde endringane. Vedtak: 1 a. Programstyret for nordisk bed UUI vedta revidert studieplan for bachelorprogram i nordisk Side 16 av 73

17 side 17 av 73 revidert studieplan for masterprogram i nordisk språk og litteratur revidert studieplan for integrert lektorutdanning i nordisk revidert emneplan for NOLISP300 nedlegging av NOSP212, NOSP253 og NOSP323 emneplanar for nye emne NOSP210, NOSP221, NOSP222, NOSP254, NOSP310, NOSP314 og NOSP325 reviderte emneplanar for NOSP210-L, NOSP214, NOSP250, NOSP251, NOSP252, NOSP312, NOSP321 og NOSP322 1 b. Programstyret legg følgjande formuleringar inn i emneplanane: Emne med obligatoriske arbeidskrav: "Det er høve til å ta eksamen tidleg i det undervisningsfrie semesteret dersom obligatoriske arbeidskrav er innfridde i det føregåande undervisningssemesteret." Emne utan obligatoriske arbeidskrav: "Det er høve til å ta eksamen tidleg i det undervisningsfrie semesteret." 2. Programstyret for nordisk bed fagmiljøa i norrøn filologi og nordisk litteratur om å drøfte moglegheita for å innpasse eit NOLI-haustemne på 300-nivå i masterprogram for norrøn filologi, som alternativ til NOSP325. Fagmiljøa vert bedne om å føreslå revidert studieplan for programmet og ev. revidert/ny emneplan for eit NOLI-emne med sikte på handsaming i programstyre og UUI innan utgangen av haustsemesteret Programstyret for nordisk føreslår for programstyret for språk og interkulturell kommunikasjon at NOSP210 vert eit alternativ til NOSP250 i det programmet. Vedlegg 3: Saksomtale med vedlegg med oppdaterte studie- og emneplanar. Emneplanar frå og med neste side. Vedlegg 1: STUDIEPLAN FOR BACHELOR I NORDISK Studieplan for BA i nordisk teken ut i eige vedlegg. Vedlegg 2: STUDIEPLAN MAHF-NORD Masterprogram i nordisk språk og litteratur Studieplan for MAHF-NORD teken ut i eige vedlegg. Vedlegg 3: Revidert studieplan for integrert masterutdanning i nordisk Studieplan for MAHF-LÆNO teken ut i eige vedlegg. Side 17 av 73

18 side 18 av 73 Vedlegg 4: Revidert emneplan for NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne Kode Namn Nytt/Revidert/Uendra Utfyllande opplysningar NOLISP300 Prosjektførebuande emne revidert Avvikla dublering: frå vår/haust til berre vår. Munnleg prosjektpresentasjon omdefinert frå obligatorisk aktivitet til del av vurderinga (greidd/ikkje greidd). Midsemester«eksamen». Kategoriar Emnekode Emnenamn, nynorsk Emnenamn, engelsk NOLISP300 Nordisk: Prosjektførebuande emne Scandinavian studies: Preparatory project course Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Vår. Andre eller eventuelt første semester av masterstudiet. Norsk, ev. dansk og svensk. Master. Masterprogram i nordisk språk og litteratur eller masterprogram i norrøn filologi eller integrert lektorutdanning med master i nordisk Det mest direkte målet med emnet er at studenten skal planleggje arbeidet med masteroppgåva si. Eit meir overordna mål er oppøving til dugleik i kritisk drøfting og vurdering av eiga og andre si forsking på ulike stadium av planlegginga og gjennomføringa. Dette skjer i nært samarbeid med medstudentar, rettleiarar og faglærarar og føreset aktiv deltaking i undervisninga. Studenten skal ikkje berre arbeide med sine eigne planar, men vere med på drøftingar av planane til medstudentane med sikte på å hjelpe dei framover. Arbeidet med planane for masteroppgåva femner om tema, problemstilling og forskingsspørsmål teoretisk grunnlag, faglitteratur, sekundærkjelder avgrensing av primærkjeldematerialet faghistorisk plassering vitskaplege metodar framdriftsplan tekstdisposisjon Side 18 av 73

19 side 19 av 73 Læringsutbyte/resultat Krav til forkunnskapar alt tilpassa det planlagde arbeidet. Arbeidet skal byggjast på faglege kunnskapar og innsikter, og det er eit mål med emnet at studenten skal få øving i å skaffe seg nødvendig informasjon og kunnskap ved sjølvstendig innsats. Seinast innan midten av semesteret skal kvar einskild student ha etablert kontakt med ein framtidig rettleiar for masteroppgåva. Faglærarane hjelper til med dette i samråd med fagkoordinatorane. Når emnet er gjennomført, skal studenten ha tileigna seg dugleik i å planleggje eit forskingsarbeid ved å formulere tematisk avgrensing, problemstilling og forskingsspørsmål, gjere greie for teoretisk og faghistorisk plassering, metodar og materiale, setje opp tidsplan og tekstdisposisjon presentere eigne forskingsplanar munnleg og skriftleg presentere, drøfte og vurdere tidlegare forskingsarbeid fremje andre sine planlagde forskingsarbeid ved konstruktiv drøfting og kritikk Tilrådde forkunnskapar Undervisning og omfang Obligatoriske arbeidskrav Seminar tilsvarande éin dobbeltime i veka i 13 veker. Delar av seminaret kan verte erstatta av meir spesifikke kurs, t.d. i teksthandsaming, bibliotekbruk o.a. Ut frå faglege behov og avhengig av undervisningsressursar kan det vere aktuelt å opprette fleire grupper i delar av semesteret. Av omsyn til studentar som er ute i obligatorisk undervisningspraksis, kan seminarundervisninga eller delar av den verte lagd utanom kjernetida (fortrinnsvis kl ). Individuell rettleiing på prosjektskissa. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar / 1. september. Følgjande aktivitetar er obligatoriske: tre munnlege innlegg på seminaret med utgangspunkt i utviklinga av prosjektidé levering av eit utkast til prosjektskisse I minst eitt av dei munnlege innlegga skal studentane presentere og gjere greie for det faglege/teoretiske innhaldet i pensumlista. Faglærarane fastset elles tema for innlegga i samsvar med måla for emnet. Dei munnlege innlegga skal normalt vare om lag fem ti minutt og må innhaldsmessig og formelt tilfredsstille vanlege krav til kunnskap og dugleik på masternivå. Skisseutkastet skal leverast innan ein frist og i samsvar med retningslinjer som institutt og faglærarar fastset. Informasjon om Side 19 av 73

20 side 20 av 73 Vurderingsformer (dvs. Eksamen) dette vert gjeven i undervisninga og på Mi side. Lengda på presentasjonane skal maks. vere 10 minutt med tillegg av ein diskusjon på maks. 10 minutt. Obligatoriske aktivitetar gjeld i undervisningssemesteret og semesteret etter. Ei prosjektskisse på inntil 5000 ord (litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna) skriven under rettleiing og i samsvar med nærare retningslinjer som faglærarane fastset og gjer kjende i undervisninga og på Mi side. Instituttet fastset fristen for levering av skissa. Munnleg prosjektpresentasjon av prosjektskissa på maksimalt ca. 10 minutt med tillegg av ein diskusjon på maksimalt 10 minutt. Instituttet gjev nærare retningslinjer for presentasjonen og fastset tidspunktet. Karakterskala Læremiddelomtale Undervisningsstad Emneevaluering Kontaktinformasjon Ein må stå på begge delane i same semester for å stå på emnet. Greidd/ikkje greidd. Det er ikkje definert noko fast pensum for emnet, men studentane pliktar å skaffe seg den litteraturen som deltaking i undervisning, obligatoriske aktivitetar og prosjektskisseskriving krev. Den ferdig innleverte prosjektskissa skal ha ei litteraturliste som speglar det teoretiske, metodiske og faghistoriske grunnlaget for masterprosjektet. Bergen. Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium E post: Side 20 av 73

21 side 21 av 73 Vedlegg 5: Reviderte/nye emneplanar for emne med temaet Språkbruksanalyse: NOSP210, NOSP250, NOSP310, NOSP210-L SPRÅKBRUKSANALYSE Kode Namn Nytt/Revidert/Uendra Utfyllande opplysningar NOSP250 Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve (nesten) uendra Endra namn. Semesteroppgåve og breiddetest. NOSP210 Språkbruksanalyse nytt Skriftleg prøve (6 t) NOSP310 Språkbruksanalyse nytt Skriftleg prøve (6 t) NOSP210 L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning (nesten) uendra Det er full overlapping mellom emna NOSP250, -210 og NOSP210-L utgjer 2/3 av NOSP250 osv. Kategoriar Emnekode Emnenamn, nynorsk Emnenamn, engelsk NOSP250 Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve Nordic languages: Language use with BA thesis Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Fagleg overlapping Vår Norsk og ev. dansk og svensk. NOSP210, NOSP250 og NOSP310 har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna. NOSP210 L tilsvarer 2/3 av NOSP210, NOSP250 og NOSP310, slik at utteljinga for NOSP210 L i kombinasjon med eitt av dei andre emna blir 15 stp. Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Bachelor. Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. Emnet gjev ei innføring i teori om tekst og språkbruk, særleg knytt til ikkje litterære tekstar. Det skal gje innsikt i mellom anna tekstbinding, sjangerlære og samanhengen mellom språk og situasjon. Etter å ha studert emnet skal studentane kunne utnytte den teoretiske innsikta dei har fått, i praktisk tekstanalyse. Dei skal kunne gjere greie for korleis tekstar heng saman, korleis tekstar grupperer seg i sjangrar, og korleis situasjonskonteksten påverkar tekstutforming og meiningsproduksjon. Side 21 av 73

22 side 22 av 73 Krav til forkunnskapar Tilrådde forkunnskapar Undervisning og omfang Ingen. NOSP102 og NOSP103 eller tilsvarande. Undervisninga er felles med NOSP210/310 og dels NOSP210 L. Førelesingar: 1 dobbeltime i veka i 13 veker. Kan delvis ha seminarform. Rettleiing på semesteroppgåve. Obligatoriske arbeidskrav Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåva og motta rettleiing på den. Obligatoriske aktivitetar gjeld i undervisningssemesteret og semesteret etter. Vurderingsformer (dvs. Eksamen) Semesteroppgåve og ei skriftleg prøve på 2 timar. Semesteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsarbeid av avgrensa omfang. Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna. Den skriftlege prøva er ein breiddetest med fleire deloppgåver. Ingen andre hjelpemiddel er tillatne på den skriftlege prøva enn slike som vert lagde ved eksamensteksten. Det vert sett separate karakterar på semesteroppgåva og den skriftlege prøva. Studenten må stå på begge delane i same semester for å stå i emnet. Ved utrekning av samla karakter tel semesteroppgåva 60 % og den skriftlege prøva 40 %. Eksamensdelane kan skrivast på bokmål eller nynorsk. Studenten vel målform sjølv; det kan vere same eller ulik målform på dei to delane. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk. Karakterskala Læremiddelomtale Undervisningsstad Karakterskala A F. Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad. Instituttet fastset pensumet. Bergen Emneevaluering Kontaktinformasjon Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Side 22 av 73

23 side 23 av 73 E post: Side 23 av 73

24 side 24 av 73 Kategoriar Emnekode Emnenamn, nynorsk Emnenamn, engelsk NOSP210 Nordisk: Språkbruksanalyse Nordic languages: Language use Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Fagleg overlapping Vår Norsk og ev. dansk og svensk. NOSP210, NOSP250 og NOSP310 har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna. NOSP210 L tilsvarer 2/3 av NOSP210, NOSP250 og NOSP310, slik at utteljinga for NOSP210 L i kombinasjon med eitt av dei andre emna blir 15 stp. Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Krav til forkunnskapar Tilrådde forkunnskapar Undervisning og omfang Bachelor. Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. Denne eksamenen er open for personar utan studierett, etter søknad til Studieadministrativ avdeling. Sjå UHL Emnet gjev ei innføring i teori om tekst og språkbruk, særleg knytt til ikkje litterære tekstar. Det skal gje innsikt i mellom anna tekstbinding, sjangerlære og samanhengen mellom språk og situasjon. Etter å ha studert emnet skal studentane kunne utnytte den teoretiske innsikta dei har fått, i praktisk tekstanalyse. Dei skal kunne gjere greie for korleis tekstar heng saman, korleis tekstar grupperer seg i sjangrar, og korleis situasjonskonteksten påverkar tekstutforming og meiningsproduksjon. Ingen. NOSP102 og NOSP103 eller tilsvarande. Undervisninga er felles med NOSP250/310 og dels NOSP210 L. Førelesingar: 1 dobbeltime i veka i 13 veker. Kan delvis ha seminarform. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og Side 24 av 73

25 side 25 av 73 før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsformer (dvs. Eksamen) Ingen. Skriftleg prøve på 6 timar. Ingen andre hjelpemiddel er tillatne på den skriftlege prøva enn slike som vert lagde ved eksamensteksten. Studenten vel målform (bokmål eller nynorsk) sjølv. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk. Karakterskala Læremiddelomtale Undervisningsstad Emneevaluering Kontaktinformasjon Karakterskala A F. Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad. Instituttet fastset pensumet. Bergen Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium E post: Side 25 av 73

26 side 26 av 73 Kategoriar Emnekode Emnenamn, nynorsk Emnenamn, engelsk NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse Nordic languages: Language use Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Fagleg overlapping Vår Norsk og ev. dansk og svensk. NOSP210, NOSP250 og NOSP310 har full overlapping med kvarandre, slik at ein berre kan få utteljing for eitt av emna. NOSP210 L tilsvarer 2/3 av NOSP210, NOSP250 og NOSP310, slik at utteljinga for NOSP210 L i kombinasjon med eitt av dei andre emna blir 15 stp. Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Master. Emnet er ope for studentar med studierett ved masterprogrammet i nordisk språk og litteratur eller integrert lektorutdanning med master i nordisk. Emnet gjev ei innføring i teori om tekst og språkbruk, særleg knytt til ikkje litterære tekstar. Det skal gje innsikt i mellom anna tekstbinding, sjangerlære og samanhengen mellom språk og situasjon. Etter å ha studert emnet skal studentane kunne utnytte den teoretiske innsikta dei har fått, i praktisk tekstanalyse. Dei skal kunne gjere greie for korleis tekstar heng saman, korleis tekstar grupperer seg i sjangrar, og korleis situasjonskonteksten påverkar tekstutforming og meiningsproduksjon. Krav til forkunnskapar Tilrådde forkunnskapar Undervisning og omfang Undervisninga er felles med NOSP210/250 og dels med NOSP201 L Førelesingar: 1 dobbeltime i veka i 13 veker. Kan delvis ha seminarform. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Side 26 av 73

27 side 27 av 73 Vurderingsformer (dvs. Eksamen) Skriftleg prøve på 6 timar. Ingen andre hjelpemiddel er tillatne enn slike som vert delte ut saman med eksamensoppgåva. Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 dagar før eksamensdagen. I samsvar med nasjonale retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk. Karakterskala Læremiddelomtale Undervisningsstad Emneevaluering Kontaktinformasjon Karakterskala A F. Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad. Instituttet fastset pensumet. Bergen Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium E post: Side 27 av 73

28 side 28 av 73 Kategoriar Emnekode Emnenamn, nynorsk Emnenamn, engelsk NOSP210 L Språkbruksanalyse for integrert lektorutdanning Language use analysis for integrated teacher programme Studiepoeng 10 Undervisningssemester Undervisningsspråk Fagleg overlapping Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Krav til forkunnskapar Tilrådde forkunnskapar Undervisning og omfang Obligatoriske arbeidskrav Vårsemesteret. Sjette semester. Studentane vel dette emnet eller NOLI210 L. Norsk. Dansk og svensk kan òg verte brukte i nokon grad. NOSP210 L tilsvarer 2/3 av NOSP210, NOSP250 og NOSP310, slik at utteljinga for NOSP210 L i kombinasjon med eitt av dei andre emna blir 15 stp. Bachelor Opptak til integrert lektorutdanning med master i nordisk. Emnet gjev ei innføring i teori om tekst og språkbruk, særleg knytt til ikkje litterære tekstar. Det skal gje innsikt i mellom anna tekstbinding, sjangerlære og samanhengen mellom språk og situasjon. Etter å ha studert emnet skal studentane kunne utnytte den teoretiske innsikta dei har fått, i praktisk tekstanalyse. Dei skal kunne gjere greie for korleis tekstar heng saman, korleis tekstar grupperer seg i sjangrar, og korleis situasjonskonteksten påverkar tekstutforming og meiningsproduksjon. Ingen NOSP102 og NOSP103 L Undervisninga er felles med undervisninga i NOSP210 og NOSP250. Førelesingar: om lag 2 timar i veka i om lag 13 veker. I alt om lag 26 timar. Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september. Ingen. Vurderingsformer Eksamenen er ei skriftleg prøve på fire timar. Målforma på prøva vert fastsett ved loddtrekking seinast 14 Side 28 av 73

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

UUI-sak 24/12. Vedlegg 3: Saksomtale med vedlegg

UUI-sak 24/12. Vedlegg 3: Saksomtale med vedlegg UUI-sak 24/12. Vedlegg 3: Saksomtale med vedlegg Sak 3/12 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Studie- og emneplanendringar NOLISP300 OG

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk November/desember 2016 Viktig informasjon om eksamen og innlevering: OBLIGATORISK ARBEID (r, utkast o.l.) Om ikkje anna er spesifisert, skal obligatorisk arbeid leverast

Detaljer

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget.

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.12.2011 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl. 12.15-14.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 09.09.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 22.september 2010, kl 12.15-14.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 31.10.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 7. november 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF)

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Møtereferat, programstyremøte i engelsk Dato: 24. august 2016 Tilstede på møtet: Dagmar Haumann (programstyreleder, hovedkoordinator), Laura Saetveit Miles (fagkoordinator for litteratur), Kari E. Haugland,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk Emnekode TYS100H Emnenamn Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Studienivå

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. november 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 14.november 2011, kl.10.15-12.00,

Detaljer

2 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1)

2 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Innkalling og saksliste Dato: 26. august 2015 Tid: kl. 12.15 14.00 Sted: Aud. K (Sydneshaugen Skole) Saksliste: 1 Godkjenning av

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant)

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 20. januar 2016 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator), Dagmar Haumann (fagkoordinator for lingvistikk og didaktikk), Bente Hannisdal,

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 3. oktober 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 10.oktober 2011, kl.12.15-14.00,

Detaljer

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: kl. 13.15-15 Stad: rom 435, HF-bygget

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

Tittel: Utdeling av Spurveugleprisen ved Det humanistiske fakultet 2015

Tittel: Utdeling av Spurveugleprisen ved Det humanistiske fakultet 2015 side 1 av 7 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 16/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Utdeling av Spurveugleprisen ved Det humanistiske fakultet 2015 Dokument i saka: Nominasjon av Akademisk

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.august 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 31.08.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen

Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen Til kapittel 2 Gradar Til 2.4 Krav til omfang og samansetting av graden bachelor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur Kategori Infotype Tekst Tekst Tekst Emnekode NOLISP300 NOLISP300-L NOLISP350 Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoen g, omfang Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk:

Detaljer

02/16 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1)

02/16 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1) Innkalling og saksliste Dato: 20. januar 2016 Tid: kl. 12.15 14.00 Sted: Seminarrom F, Sydneshaugen skole Saksliste: 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/16 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent.

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 11. november 2015 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator),

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 14.6.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 20. juni 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Vedlegg 18, UUI 090915 Emnekode RUS111 Emnenamn Russisk grammatikk (1) og Skriftleg russisk (1) Engelsk emnenamn Russian Grammar (1) and Written Russian (1) RUS111 er sett saman av Russisk grammatikk (1)

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF Bergen, 26.05.2009 PROTOKOLL frå møte i Lærarutdanningsutvalet, tysdag 19.05.2009, kl. 13.00 15.00, rom 435,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

Modellar for lektorutdanning ved UiB

Modellar for lektorutdanning ved UiB Endre Brunstad Modellar for lektorutdanning ved UiB 27.05.2013 (Til programstyremøtet 16.05.2013) Denne modelloversikta (per 14. mai 2013) er utprøvande og er meint som hjelp til arbeidet med å utvikle

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 15 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med 5 stp språk Inkluderer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.september 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 30.09.09, kl 1315-1500,

Detaljer

!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$

!#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!.$ !!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$ /# 0!-"'$)1!'!"'!!!$ 2*!,3*,!!434*, '!#!!!!!!434'! " "#$%&'() "*$%&+ 0443#,04 0443'*!#04 0443'*!#04 ('!#!!#4! , - & ".$%& /( 0,1%2,1 "3$%&4 5+67518/5+67518/ "$%&4 9975+69975+675

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

Referat frå programstyremøte for nordisk Tid: måndag kl Stad: Sydneshaugen skole Grupperom P

Referat frå programstyremøte for nordisk Tid: måndag kl Stad: Sydneshaugen skole Grupperom P Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat frå programstyremøte for nordisk Tid: måndag 07.11.2016 kl. 10.00-11.00 Stad: Sydneshaugen skole Grupperom

Detaljer

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk edlegg til UUI-sak /11: Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk edlegg 3: Brev til IF med aktuelle emneplaner Institutt for fremmedspråk Programstyret for bachelorprogrammet i språk og informasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Nordisk: Den nordiske språkgreina

Detaljer

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 07.12.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl 12.15-14,

Detaljer

Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17

Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17 Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17 BAHF-ENG: Endringer i studieplanen for bachelorprogrammet i engelsk fra og med H16/V17 Endringer i

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305 Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305 Sakliste: 1. Orienteringssaker a. Søkertall på bachelor og master høsten 2015 b. Bemanningssituasjonen

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 22.8.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 29. august 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 216, HF-bygget.

Detaljer

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German. Godkjenning: Evaluering: Studieplanen er godkjend av:

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German. Godkjenning: Evaluering: Studieplanen er godkjend av: Studieplan for Bachelorprogram i tysk Bachelorprogram i tysk Bachelor s Programme in German Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret: Programstyret: Humanistisk fakultet:.(dd.mm.år).(dd.mm.år)..(dd.mm.år)

Detaljer

08/16 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1)

08/16 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1) Innkalling og saksliste Dato: 20. april 2016 Tid: kl. 12.15 14.00 Sted: Rom 371, HF-bygget Saksliste: 07/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 08/16 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte

Detaljer

Vår Kategori Infotype Tekst

Vår Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) NOSP104 Nordisk: Moderne norsk Nordisk:

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.03.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. mars 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

Hilde Corneliussen og Pär Ola Sandin (prosjektgruppemedlemmar og av- og påtroppande undervisningsleiar) har vore orienterte om arbeidet undervegs.

Hilde Corneliussen og Pär Ola Sandin (prosjektgruppemedlemmar og av- og påtroppande undervisningsleiar) har vore orienterte om arbeidet undervegs. HF2018 Programskisser frå arbeidsgruppe for nordisk og lingvistikk Arbeidsgruppa har hatt desse medlemmane: Torodd Kinn, nordisk språk, leiar Ragnhild Lie Anderson, nordisk fagdidaktikk Koenraad de Smedt,

Detaljer

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German Studieplan for Bachelorprogram i tysk Bachelorprogram i tysk Bachelor s Programme in German Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret: Programstyret: Humanistisk fakultet:.(dd.mm.år).(dd.mm.år)..(dd.mm.år)

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning INNKALLING 22.oktober 2009 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 29.10.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

3) Rapport fra to fagutvalgsmøter (ett før ferien og generalforsamlingen den 22/8). V/ Birgitte

3) Rapport fra to fagutvalgsmøter (ett før ferien og generalforsamlingen den 22/8). V/ Birgitte Programstyremøte på fransk tirsdag 23/8-16, kl. 1215-1400, rom 305 Dagsorden: 1) Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte 2) Orienteringssaker 3) Rapport fra to fagutvalgsmøter (ett før ferien

Detaljer

Vurderingsordningar omgrep ved HVO

Vurderingsordningar omgrep ved HVO Vurderingsordningar omgrep ved HVO Utarbeidd av Studieadministrasjonen, Juli 2011 Som bakteppe for kva som skal beskrivast i emneplanane under punktet Vurdering, saksar vi nokre definisjonar frå Forskrift

Detaljer

Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) Innkalling til møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) Tid: 30.01.2017, kl. 13:15-15:00 Sted: rom 435, HF-bygget Til:

Detaljer

Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015

Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015 Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015 Studienivå: Bachelor Undervisningsspråk: Norsk Mål og innhald Emnet skal gje kunnskap om fransk språkstruktur særlig innan syntaks og morfologi. Det

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk

MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk Page 1 of 9 MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk Undervisningsspråk Normalt norsk, dansk og svensk. Dersom du som fag II vel eit framandspråk, vil (delar av) undervisninga vere på det

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 12.03.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl 14.15-16.00, rom 372,

Detaljer

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret:

2013/9703-MARLØ Institutt for informatikk foreslår følgende endringer, som er godkjent av programstyret: U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2013/9703-MARLØ 23.10.2013 Mindre studieplanendringer for våren 2014, og store

Detaljer

Studieplanendringar for 2018/19 -

Studieplanendringar for 2018/19 - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2017/11118-UNLA 04.10.2017 Studieplanendringar for 2018/19 - Mindre studieplanendringar Sammendrag av saken

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur

Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur UUI-sak 8/12 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur Fagomtale for Digital kultur (internt dokument som inneheld emnetabell og definisjon av krav til spesialisering) Studieplan

Detaljer

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 29.08.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom

Detaljer

Kategori Infotype Tekst

Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang EB_POEN G ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) EB_NIVA Bachelor NOSP105

Detaljer