UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl , seminarrom 217, HF-bygget. Anne-Brit Fenner Heming Gujord Christian Sæle Tor Jan Ropeid Randi Ødegård Jan Oldervoll Hilde Hjertager Lund Sekretær: Silje Anette Lindgren I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll frå møtet 17. april 2012 III Orienteringssaker 1. Møte i Programstyret 24. april Møte i Studiestyret 27. april Representant til arbeidsgruppe - årleg opptak og deltidsstudium på PPU (vedlegg) 4. Representant til komité for PPU-avslutning 8. juni Seminar på Marsteinen Panorama mai LUA-seminar 14. og 15. juni Individuelle orienteringssamtalar med studentane på kull 11 (IL) våren Studieplanendring for VID-MAUENG (vedlegg) 9. Tidspunkt for skuleerfaring på 3. og 5. semester IV Saker S12/16 Nasjonal lektorkonferanse i Oslo 27. og 28. september 2012 (vedtakssak) S12/17 Studentrepresentant i PUHF 2012/2013 (vedtakssak) S12/18 Møteplan for programsensor 6. juni 2012 S12/19 Forskingsdag for tilsette i lærarutdanninga ved UiB 7. juni 2012 (vedtakssak) V EVENTUELT Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren side 1 av 10

2 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl , seminarrom 217, HF-bygget. Til stades: Leiar Anne-Brit Fenner IF Tor Jan Ropeid AHKR Christian Sæle LLE Heming Gujord Studentrepresentant, IL Randi Ødegård Frå administrasjonen Silje Anette Lindgren (sekretær) Hege Ekeland for Hilde Hjertager Lund(observatør) Ikkje møtt: Visedekan for undervisning Jan Oldervoll (observatør) I Godkjenning av innkalling og saksliste Éi orienteringssak blei lagt til: Orienteringssak 7: Invitasjon til seminar på Marsteinen Panorama, mai 2012 II Godkjenning av protokoll frå møtet 8. mars 2012 Protokollen blei godkjent utan merknader. III Orienteringssaker 1. Møte i Studiestyret 11. april 2012 Anne-Brit Fenner orienterte. Semesterrapport for PUHF våren 2011 og semesterrapport for PUHF hausten 2011 var sett opp som orienteringssaker på møtet. Det var ingen merknader til rapportane. Følgjande saker blei behandla: Sak 3/12 Utdanningsmelding 2011 Sak 4/12 Innføringsemnet SPIK100 som erstatning for Akademisk skriving i Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon Sak 5/12 Programsensorrapportar Sak 6/12 BA-graden ved Det humanistiske fakultet Sak 6/12 gjaldt flytting av førstesemesterstudiet ved HF. Studiestyret bestemte seg for ikkje å diskutere saka i møtet. 2. Partnarskuleseminar på Solstrand 10. og 11. april Heming Gujord orienterte. Seminaret starta med eit fagleg innslag v/elisabeth Norman og Bjarte Furnes, Det psykologiske fakultet. Dag 1 fungerte elles som ein møteplass for side 2 av 10

3 partnarskulane og tilsette ved UiB (kontaktpersonar for skulane, Praksisutvalet og lærarutdanningsadministrasjonen). Onsdag 11. april var det større tyngde på det faglege. Koordinatorane ved partnarskulane deltok i gruppearbeid om evaluering av praksis. Under oppsummeringa kom det fram at forventingane til partnarskulesamarbeidet er sprikande. MN har utvikla sitt eige realfagssamarbeid, og HF kan med fordel sjå til dette for å utvikle eit tettare samarbeid med partnarskulane. 3. Faglunsj måndag 16. april Faglunsjen 16. april blei arrangert i regi av SV, og tema for lunsjen var partnarskuleprosjektet. Etter ein presentasjon av prosjektet v/ Marit Ulvik, orienterte Kjetil Børhaug om tiltaka SV har sett i gang for å styrke samarbeidet med partnarskulane. 4. Programsamling for studentane på MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO 19. april 2012 Programsamlinga for studentane på MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO 19. april måtte dessverre avlysast pga. svært få påmelde. PUHF ser på avlysinga som veldig uheldig, og beklagar spesielt overfor innleggshaldarane og dei påmelde. I møte 17. april kom det opp forslag om at ein neste gong bør engasjere éin student frå kvart kull i arrangementskomiteen. Det kan òg vere ein idé å kombinere programsamlinga med ein fagfest, slik det har vore gjort tidlegare. 5. Forskingsdag for tilsette i lærarutdanninga ved UiB 7. juni 2012 Invitasjon til forskingsdagen 7. juni 2012 er sendt per e-post, og påmeldingsfristen er 21. mai. PUHF oppmodar tilsette i lærarutdanninga ved HF om å delta. Forskingsdagen fell saman med fellesmøtet for programsensorane knytte til lærarutdanninga ved UiB 6. og 7. juni, og programsensorane er inviterte med på forskingsdagen. PUHF synest det er positivt at programsensorane får eit innblikk i forskinga på fakultetet dei er tilknytt, men ser på det som uheldig at programsensorane er forventa å delta på heile dagen. 6. Innspel frå matematiske institutt og styret i Norsk Matematikkråd til Rammeplanutvalet for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU Matematisk institutt ved NTNU, UiA, UiO, UiS, UiT, UMB og UiB har saman med Norsk Matematikkråd sendt inn eit skriv til Rammeplanutvalet for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. Skrivet er forfatta på bakgrunn av utkast til forskrift for nye rammeplanar, som blei lagt fram 14. februar 2012 i Oslo. Leiar for Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning ved UiB, Kari Smith, har òg signert skrivet, i tillegg til representantar frå Studieprogramrådet for LUR ved NTNU og Programrådet for lektorprogrammet ved UiO. 7. Invitasjon til seminar på Marsteinen Panorama, mai 2012 Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning inviterer til seminar på Panorama konferansehotell på Marsteinen 23. og 24. mai Temaet for Side 3 av 10

4 seminaret er skuleerfaring på 5. semester i integrert lektorutdanning. I tillegg til dette vil det bli sett av tid til diskusjon og planlegging av utvida praksiskrav, som ligg inne i forslaget til ny rammeplan. HF kan stille med éin til fire representantar frå fagmiljøa. Påmeldingsfristen er 30. april. IV Saker S12/10 Opptak til PPU éin gong per år foreløpig vedtak i Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning Vedtak: PUHF reagerer på at Programstyret tilrår ei overgangsordning for opptak til PPU-studiet, der studentar kan takast opp om våren, men då må ta studiet i omvendt rekkjefølgje. Vedtaket i Programstyret er fatta på andre premissar enn dei fakulteta kom med tilbakemeldingar ut frå. Eit viktig argument for opptak éin gong per år forsvinn når ein opnar for oppstart i vårsemesteret. Eksisterande fagplanar på HF har progresjon frå første til andre semester som føresetnad, og det er derfor ikkje haldbart at studentane skal ta studiet i omvendt rekkjefølgje. S12/11 Praksisforsøk vårsemesteret 2012 Vedtak: PUHF reagerer sterkt på at det blir sett i gang forsøk i praksis utan at det er gitt skikkeleg informasjon om dette til alle involverte partar. Slike forsøk må også vere behandla og godkjende av relevante utval på fakulteta, og dessutan av Programstyret. I tillegg reagerer PUHF på at ein her ikkje har følgt forskriftene for evaluering av undervisningskompetansen til den individuelle student. Det betyr at studentane det gjeld berre har blitt vurderte i eitt fag. S12/12 Undervisningsfaktor Vedtak: PUHF foreslår for institutta ved HF at undervisningsfaktor for skulebesøk blir auka frå 5 til 6. S12/13 Tiltak knytt til fråfallsrapporten på integrert lektorutdanning Vedtak: PUHF foreslår at det blir gjennomført individuelle orienteringssamtalar med studentane på kull 11 våren 2012, før tiltaket blir evaluert. Administrativ koordinator utarbeider forslag til fordeling av orienteringssamtalane våren S12/14 Høyring Profesjonsetisk plattform for førskulelærarar, lærarar og leiarar i barnehage og skule (Utdanningsforbundet) Vedtak: Utdanningsforbundets utarbeiding av forslag til Profesjonsetisk Side 4 av 10

5 plattform for førskulelærarar, lærarar og leiarar i barnehage og skule er eit prisverdig tiltak. PUHF meiner likevel at gjeldande forskrifter dekkjer det etiske grunnlaget for yrkesutøvinga til desse gruppene, og uttalar seg derfor ikkje om høyringsutkastet. S12/15 Plan for programsensor 6. og 7. juni juni 2012 ønskjer PUHF å få til møte mellom programsensor Andreas Lund og studentar på integrert lektorutdanning fagdidaktikarar, fagkoordinatorar og instituttstyrarar ved IF og LLE fakultetet PUHF Det er spesielt viktig at kull 08 og kull 11 er representert på møtet med studentane. Administrativ koordinator utarbeider plan for møta. Jf. orienteringssak 5, skal programsensor Andreas Lund delta på Forskingsdagen 7. juni V EVENTUELT Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren Side 5 av 10

6 UNIVERSITETET I BERGEN Det psykologiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det psykologiske fakultet Referanse Dato 2011/13751-HILLU Representanter til arbeidsgruppe som skal utrede årlig opptak og deltidsstudium på PPU Spørsmålet om årlig opptak og opprettelse av deltidsstudium på PPU har vært til behandling ved Det psykologiske fakultet, vært behandlet i programstyret for adjunkt- og lektorutdanning, samt på høringsrunde til involverte fakulteter og aktuelle lærerutdanningsutvalg. Ved Det psykologiske fakultet har saken vært til behandling i Kvalitetsutvalget for evaluering og undervisning og i fakultetsstyret. Fakultetsstyret vedtok i sitt møte den 20.mars 2012: «Fakultetsstyret støtter forslag om årlig opptak til PPU med virkning høsten I tråd med KUEs anbefalinger støtter fakultetsstyret at det nedsettes arbeidsgruppe som lager en samlet plan for implementering av årlig opptak til PPU og som samtidig utreder opprettelse av et deltidsstudium på PPU. Arbeidsgruppen får frist til å levere sin innstilling innen , slik at opprettelsen av ny studieplan for PPU-deltid kan meldes inn og bli godkjent før fristen for studieplanendringer (jfr. Kvalitetshåndboken)». Fakultetene bes på bakgrunn av styrevedtaket som skissert over oppnevne representant til arbeidsgruppen innen 2.mai. Det anbefales at arbeidsgruppen har sitt første møte i allerede i begynnelsen av mai. Ettersom Det psykologiske fakultet har studieplanansvar for PPU blir arbeidsgruppen ledet av representant fra Det psykologiske fakultet. Arbeidsgruppen får følgende mandat: Utarbeide ferdig utkast til modell og studieplan for deltidsstudium på PPU innen fristen for innmelding av studieplan- og emneendringer. Arbeidsgruppen får frist til å levere sin innstilling 1. september Foreslå framdriftsplan for implementering av PPU-deltid Utarbeide utkast til modell for årlig opptak til PPU med virkning høsten 2013, med tanke på at siste gang for våropptak kan være våren I tillegg må arbeidsgruppen vurdere eventuelle overgangsordninger i lys ny rammeplan for PPU. Skrive rapport som inneholder konsekvensanalyse av praktiske endringer ved årlig opptak til PPU, ny modell for praksisutplassering og eventuelt hvilke konsekvenser dette får for pedagogikk og didaktikkundervisning. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det psykologiske fakultet Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Christiesgt. 13 Bergen Saksbehandler Hilde Hjertager Lund side 6 av 10

7 Fakultetene bes melde inn sin representant til arbeidsgruppen per e-post til programkoordinator Hege Sygna e-post: med kopi til programkoordinator Hilde Hjertager Lund, e-post: innen 2. mai Vennlig hilsen Norman Andressen Visedekan for undervisning Frode Randal seksjonssjef Kopi Øystein Steine Larsen side 7 av 10

8 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for fremmedspråk Det humanistiske fakultet Referanse Dato 2010/7341-HIKR Studieplanendringer for Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk, gjeldende H2012 Utvalget for undervisning og internasjonalisering vedtok på sitt møte følgende endringer i emnebeskrivelsene for ENGMAU: 1. I emnebeskrivelsen for ENGMAU641 ønsker vi følgende endringer: a. Under «Engelsk emnenamn» legge inn: English linguistics b. Under Obligatoriske arbeidskrav legge til: Frammøte til samlingane er obligatorisk. 2. I emnebeskrivelsen for ENGMAU642 ønsker vi følgende endringer: a. Under «Engelsk emnenamn» legge inn: English literature b. Under Obligatoriske arbeidskrav legge til: Frammøte til samlingane er obligatorisk. 3. I emnebeskrivelsen for ENGMAU643 ønsker vi følgende endringer: a. Under «Engelsk emnenamn» legge inn: English didactics b. Under Obligatoriske arbeidskrav legge til: Frammøte til samlingane er obligatorisk. Rettleiing frå faglærar på semesteroppgåva er obligatorisk. c. Under «Vurderingsformer» ta ut: Rettleiing frå ein faglærar er obligatorisk. 4. I emnebeskrivelsen for ENGMAU651 ønsker vi følgende endringer: a. Under «Engelsk emnenamn» legge inn: Reflection and the teaching profession b. Under Studiepoeng legge inn 0 studiepoeng og sette nåværende setning i parantes. c. Under Obligatoriske arbeidskrav legge til: Rettleiing frå faglærar på prosjektskissa er obligatorisk. d. Under «Vurderingsformer» ta ut: Rettleiing frå ein faglærar er obligatorisk. Endringen og tilføyelse er markert i kursiv og slettinger i rødt i vedlagt studieplan og emnebeskrivelser. Vennlig hilsen Leiv Egil Breivik instituttleder Kjetil Berg Henjum undervisningskoordinator 1 Studieplan for Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk, gjeldende H2012 Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Institutt for fremmedspråk Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Sydnesplassen 7 Bergen Saksbehandler Hilde Elin Haaland-Kramer side 8 av 10

9 S12/16 Nasjonal lektorkonferanse i Oslo 27. og 28. september 2012 (vedtakssak) Universitetet i Oslo inviterer til Nasjonal lektorkonferanse på Grand Hotel, Oslo 27. og 28. september Tema for konferansen: Ein (ut)danna lektor kva er det? Ein ønskjer å setje fokus på ansvaret universiteta har for å organisere ei god 5-årig lærarutdanning som er forskingsbasert, integrert og profesjonsretta. Den nye rammeplanen for lærarutdanning trinn 8-13 vil danne grunnlag for diskusjon. Påmelding innan 1. juni 2012 gir redusert konferanseavgift. Lenkje til foreløpig program og påmeldingsskjema: Forslag til vedtak: S12/17 Studentrepresentant i PUHF 2012/2013 (vedtakssak) PUHF skal vere sett saman av utvalsleiar, tre faglege representantar og to studentrepresentantar, éin student frå IL og éin student frå PPU. PUHF må sørgje for at både IL-studentar og PPU-studentar er representert i studieåret 2012/2013. Forslag til vedtak: S12/18 Møteplan for programsensor 6. juni 2012 Leiar for PUHF, Anne-Brit Fenner, samarbeider med programsensor Andreas Lund, om å lage ein møteplan for sensorbesøket 6. juni Ein ønskjer at programsensor får høve til å samtale med 1) studentar, 2) faglærarar og fagkoordinatorar på fag 1, 3) instituttstyrarar ved IF og LLE og 4) PUHF og fagdidaktikarar. side 9 av 10

10 S12/19 Forskingsdag for tilsette i lærarutdanninga ved UiB 7. juni 2012 (vedtakssak) Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning har invitert til forskingsdag for dei tilsette i lærarutdanninga ved UiB 7. juni Anne-Brit Fenner vil delta med innlegg. Det same vil Turid Trebbi, som fekk førespurnad om dette frå PUHF. Forslag til vedtak: side 10 av 10

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 -

Arealbruk i Christies gate 12. CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg. - side 1 - Arealbruk i Christies gate 12 CHRISTIESGT 12 Opphavsrett: Statsbygg - side 1 - Forslag til arealbruk i Christies gate 12 Komiteen som ble nedsatt for å utarbeide forslag til arealbruk i Christies gate

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer