PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. mars 2011, kl , rom 372 HF-bygget, 3.etasje. Til stede: Leder Heming Gujord LLE Representant oppnevnt med virkning fra neste møte: Ole- Jørgen Johannesen IF Tor Jan Ropeid AHKR Sven-Erik Grieg-Smith Visedekan for undervisning Jan Oldervoll (måtte gå før møtet var ferdig) Fra administrasjonen Studentrepresentant, IL Elisabeth Aase Sæther (sekretær) Arne Tobias Staaby Ikke til stede: Fra administrasjonen Hilde Hjertager Lund (observatør) I Godkjenning av innkalling og saksliste Det var retting av orienteringssak 1. Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Ole-Jørgen Johannesen, er oppnevnt som medlem av PUHF våren Orienteringssak 12; Programsamling ved HF våren 2011, ble lagt til. Det var noen mindre endringer i forslag til vedtak i sak 11/11. II Godkjenning av protokoll fra møte Protokollen ble godkjent uten merknader III Orienteringssaker e-post Internett Postadresse Postboks Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Saksbehandler tel Saksbehandler Elisabeth Aase Sæther side 1 av 11

2 side 2 av Nytt medlem til PUHF våren 2011 Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte. Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Ole-Jørgen Johannesen, er oppnevnt som medlem av PUHF våren PUHF ser det som svært positivt at Ole-Jørgen Johannesen stiller som medlem av PUHF våren Administrativ koordinator på integrert lektorutdanning med master i nordisk og integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk). Heming Gujord orienterte. 3. Møte i storseksjonene i UH-Nettvest Heming Gujord orienterte. Dette gjelder hovedsakelig for GLU. Det vil bli arrangert et seminar om e-læring i på Vilvite-senteret i regi av ViJU 16. mars Orientering fra Programstyrets møte 23. februar 2011 Visedekan for undervisning, Jan Oldervoll, orienterte. Den første saken var: Semesterplan for PPU høsten Studentene har tidligere påpekt at det er for kort tid mellom praksis og eksamen. Det har derfor vært ønskelig med en forlenging av semesterplanen for høsten Det er blitt foreslått vedtatt at semesterplan for PPU utvides med to uker teoriperiode og en uke forskjøvet eksamensdato. Revidert semesterplan blir tatt til orientering på neste møte i programstyret. Den andre saken var: Ettfagsmodell i helsefremmende arbeid (PPU). I utgangspunktet har en vært restriktive med å godta ettfagsmodell ved opptak til PPU. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har hatt et pilotprosjekt her, men dette har ikke vært vellykket. Det humanistiske fakultet kan i gitte tilfeller kanskje se nærmere på ettfagsmodellen, men dette vil kun være unntaksvis. Spørsmål som en bør se nærmere på i forhold til ettfagsmodellen er for eksempel sjansen for å få jobb i skolen med ett fag, mulighet for praksisplasser og opptakskrav. På det nåværende tidspunkt støtter derfor ikke Programstyret forslaget om ettfagsmodell på PPU. Det er flere punkter som må utredes før Programstyret kan ta stilling til opprettelsen av et slikt tilbud. Sak tre var: Pedagogrepresentasjon i andre LU. Bakgrunnen er at pedagogene kan være en bidragsyter for å ivareta helheten i studiet. Dette kan gjøres gjennom at de er representert i LU/PUHF ved de andre fakultetene. Det ble presisert på møtet at det generelt er viktig at en er representert i hverandres utvalg for å styrke samarbeidet på tvers av fakultetene. Grunnet at det foregår mye møtevirksomhet, er det nok likevel mer hensiktsmessig å finne andre møtearenaer enn LU-møter. Den fjerde saken var: Videre oppfølging av frafallsanalysen. Punktene som ble tatt opp til diskusjon på møtet var om det skulle søkes om PEK-midler for å kunne gjøre en ny undersøkelse, og hva programstyret i så fall ønsker at undersøkelsen skal fokusere på. Det var enighet om at en skulle konsentrere

3 side 3 av 11 seg om allerede eksisterende rapport, og at en ny analyse bør utsettes noen år. Sak fem var: Publisering av frafallsrapporten. Rapporten har blitt presentert i ulike fora internt ved Universitetet i Bergen. Det er foreslått som vedtak at en går inn for publisering av frafallsrapporten. 5. Orientering fra Praksisutvalget 24. februar Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte. Praksisutvalgets mandat er blitt klargjort av Programstyret, og 24. februar 2011 ble Praksisutvalget konstituert. Leder er Marit Ulvik. Saker som ble tatt opp var ny praksismodell, og en vil gjerne se nærmere på utvikling av partnerskolesamarbeidet. 6. Lærerutdanningskonferanse på Voss 14. og 15. februar 2011 Leder av PUHF, Heming Gujord orienterte. Frafallsanalysen ble presentert helt opp til dekanatet ved de ulike fakultetene. Et viktig punkt som ble tatt opp på konferansen var mulige samarbeidsarenaer mellom eksempelvis pedagoger, fagdidaktikere og vitenskapeliga ansatte i basisfagene. Praksisfeltet kan også være et viktig møtepunkt hvor en kan trekke inn de ulike fagpersonene for å tydeliggjøre hvordan faget blir nyttet i skolen. Samarbeid om emner kan være en annen mulighet. Skoleerfaring kom dårlig ut i rapporten, siden studentene ønsker å prøve seg tidligere med undervisning. En mulighet som er blitt skissert, er at en kan sette av tid i løpet av semesteret til å fokusere på ett tema, som studentene deretter kan undervise i. På denne måten kan studentene få mulighet til å prøve seg tidligere i undervisningen, samtidig som de kan bli en faglig berikelse for alle parter. Visedekan for undervisning, Jan Oldervoll, la vekt på at den integrerte lektorutdanningen ved HF skal prioriteres, slik at den blir så god som mulig. Samtidig opplever en del fag innen språk rekrutteringsproblem. Det er derfor viktig at det blir en balanse mellom undervisning i språkfag ved UiB som er rettet inn mot skoleverket, og undervisning i språkfag ved UiB som er optimal i andre sammenhenger enn kun lærerutdanningen. 7. NOSP103-L endringer i emneplanen fra høst 2011 Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte kort om endringer i emneplanen NOSP103-L fra høsten 2011 som ble behandlet på møtet for Utvalg og internasjonalisering (UUI) ved LLE på møtet 13. desember 2010 (UUI-sak 45/10). De konkrete endringene for NOSP103-L er følgende (se sak 2010/8577): Regel om overgangsordning i høve til gammalt NOSP102 fjernast. Førelesingsmengda vert redusert - proporsjonalt med reduksjonen på NOSP103. Lengda på eksamenen vert redusert frå 6 til 4 timar, slik at omfanget

4 side 4 av 11 vert proporsjonalt med eksamenen på NOSP103. I emneplanen for NOSP103-L foreslo språkmiljøet i tillegg å flytte kravet om EXFAC00SK Språk og kommunikasjon opp fra Tilrådde forkunnskapar til Krav til forkunnskapar. Undervisningsleder tilrådde derimot at EXFAC00SK blir stående som "tilrådde forkunnskapar", siden det alltid vil være noen studenter som har tatt førstesemesteremne før de starter på lektorutdanning, og som således får innpasset andre emner som erstatning for EXFAC00SK. Det blir derfor bemerket i saken, se 2010/8577: Ei eventuell avgjersle om å leggje inn krav om EXFAC00SK høyrer truleg heime i PUHF og Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning ved UiB, heller enn ved LLE. 8. Nasjonal lektorkonferanse september 2011 Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte. Nasjonal lektorkonferanse vil bli avholdt i Trondheim 29. og 30. september Det er viktig at Programutvalget for lærerutdanning ved HF deltar på denne konferansen for å styrke lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen. Derfor er det søkt om midler til at alle medlemmene av PUHF, samt en studentrepresentant får delta på konferansen. Subsidiært ble det søkt om at leder av PUHF og administrativ koordinator, samt en studentrepresentant får delta på konferansen. Søknaden er sendt til Det humanistiske fakultet for behandling. 9. Svar fra Programstyret til PUHF angående pedagogenes besøksmodell Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte. Programstyret har svart PUHF følgende angående pedagogenes besøksmodell: Erfaringer fra prøveprosjektet oversendes praksisutvalget som tar dette med i arbeidet med å utvikle og forbedre modeller for praksis. Det ble understreket at på grunn av manglende praksisutvalg under praksisperioden høsten 2010, ble denne forsøksordningen tatt på fullmakt av programstyreleder. Det ble igangsatt som et engangsprosjekt, og det er ikke pr. dags dato planer om videreføring. Ordningen er evaluert og erfaringer herfra kan trekkes inn i praksisutvalgets arbeid med videreutvikling av praksisordninger. 10. NOSP200- og 300-nivå- endringer i emneplaner fra høst 2011 Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte om endringer i emneplaner på NOSP200- og 300-nivå gjeldende fra høsten Disse endringene ble behandlet i Utvalg for undervisning og internasjonalisering ved LLE i møtet 7. februar 2011, (UUI-sak 7/11) og brev, 2010/8577. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har sendt

5 side 5 av 11 endringsvedtaket til Programutvalget for lærerutdanning ved HF. Det fremgår av brevet at: Fagmiljøet i nordisk språk ønskjer større fleksibilitet knytt til undervisningssemesteret i nokre av emneplanane på 200- og 300-nivå, nærare bestemt NOSP211, NOSP212/NOSP312 og NOSP253/NOSP323. Målet er å ha grunnlag for å eventuelt kunne avlyse emne når undervisningsressursane er pressa. Det vil framleis vere ein del NOSP-emne (nordisk språk) på 200- og 300-nivå som ikkje får ei slik fleksibilitet og som derfor må reknast som faste: NOSP250, NOSP251, NOSP252, NOSP320, NOSP321, NOSP322. Emneutvalet for studentar på den integrerte lektorutdanninga vil bli påverka av eventuelle avlysingar av emna NOSP211 og NOSP323. Desse emna er valemne på den integrerte lektorutdanninga i 7. semester, men studentane har også andre emne å velgje mellom; to andre språkemne, i tillegg til eit emne i norrøn filologi og tre emne i nordisk litteratur; NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi 1, NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C, NOLI320 Nordisk: Litterært særemne, NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B, NOSP211 Nordisk: Språk i Norden, NOSP320 Nordisk: Språkleg særemne, NOSP322 Nordisk: Namnegransking 2, NOSP323 Nordisk: Språksystemet Oppnevning av medlemmer til studiestyre ved Det humanistiske fakultet for perioden Leder av PUHF, Heming Gujord, orienterte. Lærerutdanningsutvalget ved HF er nå blitt nedlagt. Det er blitt konstituert et studiestyre ved Det humanistiske fakultet hvor undervisningskoordinatorne for det enkelte institutt ved HF er representert. Programutvalget ved HF er representert med leder av PUHF. Administrativ koordinator er vara. 12. Programsamling ved integrert lektorutdanning ved HF våren 2011 Administrativ koordinator, Elisabeth Aase Sæther, orienterte. Det vil bli arrangert programsamling for integrert lektorutdanning ved HF 17. mars Leder av PUHF, Heming Gujord, og administrativ koordinator, Elisabeth Aase Sæther, har hatt et møte med studentrepresentanter fra integrert lektorutdanning ved HF. Studentene var svært positive til programsamlingen og regnet med godt fremmøte. Etter møtet sendte studentene mail til administrativ koordinator hvor de foreslo at emnet for programsamlingen kunne være: Hvordan se den flinke studenten? Fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, og en studentrepresentant vil holde et innlegg om dette temaet. Administrativ koordinator har søkt Institutt for fremmedspråk om midler til pizza og brus.

6 side 6 av 11 IV Saker S11/8 NODI201: Endring i emneplanen (vedtakssak) I sak 2010/8602 fremgår det at Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved LLE behandlet en sak om endring i emneplanen for Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning -NODI201, på møtet 7. februar Revisjonen gjaldt hovedsakelig endring i obligatorisk aktivitet og læringsutbytte. I emneplanen for NODI201 ble det vist til skolebesøk. Det er ikke skolebesøk på 200-nivå på integrert lektorutdanning, jf. studieplanen for integrert lektorutdanning med master i nordisk. Det var derfor nødvendig å fatte et vedtak om å endre emneplanen. Denne saken ble meldt til Det humanistiske fakultet i januar I påvente av vedtak i saken, og etter avtale med fakultetet, ble informasjonen om obligatorisk aktivitet oppdatert fra og med våren Vedtak fra UUI i sak 11/11: Emneplanendring på NODI201 ble som følger: UUI vedtar dei foreslåtte endringane i emneplanen for NODI201. Det kom ingen merknader på den nye emneplanen til NODI201 i PUHF. Vedtak: Emneplanen for NODI201 vedtas uten merknader. S11/9 Emneplanendring - NORMAU651, Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling (vedtakssak) I sak 2011/2389 oversendt til Det humanistiske fakultet 15. februar 2011 fremgår det at Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved LLE behandlet en sak om endring i emneplanen for fellesemnet Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling, NORMAU651 på møtet 7. februar Det ble også gjort noen justeringer i studieplanen for Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. Undervisningssemesteret for emnet NORMAU651 ble endret fra semester til 2.-5.semeseter, slik at arbeidet med fellesemne går inn i arbeidet med masteroppgaven. Denne endringen skal også gjelde for studentene som ble tatt opp på programmet høsten Justeringene i emneplanen kommer som resultat av drøftelser i de relevante fagmiljøene, og er i samsvar med tilsvarende justeringer som er gjort for masterstudiet i engelsk. Bakgrunnen for vedtaket ble forklart av fagdidaktiker i norsk, Endre Brunstad, i brev til UUI 7.februar Vedtak fra UUI i sak 12/11: Emneplanendring på NORMAU651 ble som følger:

7 side 7 av 11 UUI vedtar dei foreslåtte endringane i emneplanen for NORMAU651 og studieplan for Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. Det ble presisert i sak 2011/2389 at Senter for etter og vidareutdanning (SEVU) får kopi av endringsvedtaket til informasjon. Det kom ingen merknader på den nye emneplanen til NORMAU651 i PUHF. Vedtak: Emneplanen for NORMAU651 vedtas uten merknader. S11/10 Brev fra programstyret for adjunkt- og lektorutdanning vedrørende oppfølging av frafallsrapporten (vedtakssak) I brev datert 2. februar 2011 ba Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning om skriftlig tilbakemelding vedrørende oppfølging av frafallsrapporten innen 17. mars Det fremgår av brevet at i tråd med vedtaket ønsker programstyret en skriftlig tilbakemelding fra fakultetene og de ulike fagmiljøene (fagdidaktikk og pedagogikk) vedrørende tiltak generelt, men ber spesielt om tilbakemelding på følgende punkter: 1. Tiltak for å få til en tettere individuell oppfølging av hver student 2. Tiltak for å sikre en fast kontaktperson ved fakultetene 3. Tiltak for å styrke posisjonen til den integrerte lektor/adjunktutdanningen i fagmiljøene. 4. Tiltak for å unngå reduserte emner 5. Tiltak for å lage samarbeid opprette fellesemner mellom fagdidaktikk og pedagogikk 6. Tiltak for å styrke samarbeid med skolene i planlegging av skoleerfaring og av praksis 7. Tiltak for å gjøre pedagogikk- og fagdidaktikkemner mer relevant i forhold til skolen Det gjøres oppmerksom på at programstyret også ønsker tilbakemelding på tiltak som ikke står nevnt ovenfor. På denne bakgrunn har saken blitt behandlet i Programutvalget for lærerutdanning ved HF og vedtak blir oversendt til Det humanistiske fakultet. Vedtak: 1. Det er ønskelig med en form for mentorordning for å sikre individuell oppfølging av hver enkelt student. PUHF anbefaler en ordning der studentene får tildelt en faglig mentor blant staben av vitenskapelig ansatte på de ulike instituttene som er involvert i lektor- /adjunktutdanningen. I mange tilfeller kan faglig mentor være fagdidaktiker, men dette er ingen betingelse. Det sentrale er ikke hvem som gir oppfølging, men hvilken form og kvalitet oppfølgingen har. Et springende punkt er at studenter på lektorprogrammet må veiledes som studenter innenfor en profesjonsutdanning. Faglige mentorer må være innforstått med dette. PUHF ser for seg en ordning

8 side 8 av 11 der hver student har samtale med sin mentor i begynnelsen og ved slutten av hvert semester. Denne ordningen vil komme i tillegg til de ansattes treffetid og må synliggjøres på arbeidsplaner og kompenseres med ressurser. Det er å forvente at tettere oppfølging av studentene vil forebygge frafall. De ressursene man investerer i oppfølging, må dermed vurderes som investeringer til inntekts ervervelse. For øvrig må de ansattes treffetid utnyttes effektivt, og det må kommuniseres til studentene at treffetidsordningen er til for dem. En ordning der mastergradsstudenter fungerer som fadder for studenter på begynnernivå kan også vurderes. 2. Dette må ses i sammenheng med punkt 1. Videre er det svært viktig at lærerutdanningene har en velfungerende administrativ støttefunksjon. Denne funksjonen ligger hos administrativ koordinator som har lærerutdanningen som sitt viktigste ansvarsområde. Administrativ koordinator fungerer da også som fast kontaktperson ved fakultetene. Det er primært her denne støttefunksjonen ligger. Sett fra de ansattes side fungerer denne ordningen godt. Man kan eventuelt vurdere tiltak for å gjøre det mer kjent for studentene at administrativ koordinator også fungerer som deres faste kontaktperson. 3. Frafallsrapporten dokumenterer at den integrerte lektor/adjunktutdanningen har blitt omtalt i uheldige ordelag i kommunikasjon mellom enkelte vitenskapelig ansatte og studenter. Dette har bidratt til å skape uro og usikkerhet hos studentene og er svært uheldig og kritikkverdig. Gode kommunikasjonslinjer mellom fagdidaktikere og vitenskapelig ansatte i studiefagene kan bidra til å forebygge dette. Det må her understrekes at den integrerte lektorutdanningen på HF er et studieløp som må vurderes på sine egne premisser, som et profesjonsstudium som leder fram til fullverdig mastergradskompetanse innenfor de respektive fag. Den integrerte lektorutdanningen er videre en viktig rekrutteringsarena for mastergradsstudenter, både når det gjelder prosjekter med fagdidaktisk vinkling og andre relevante vinklinger. I en situasjon der høgskolene med sin GLU-utdanning ( årstrinn) har begynt å utdanne faglærere i en tofagsmodell, kan det ha svært negative følger om universitetene ikke videreutvikler sin egen lærerutdanning. Denne nye konkurransesituasjonen bør gjøres kjent i fagmiljøene. 4. Ifølge Frafallsrapporten har studenter ytret misnøye med at de møter reduserte emner i sine respektive fagstudium. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan man kan unngå denne problematikken i gjeldende ressurssituasjon. Her finnes ikke ressurser til å tilby egne fagemner til studentene på det integrerte programmet, og det er heller ikke sikkert at dette ville være en ønskelig ordning. Langt på vei dreier dette seg om et kommunikasjonsproblem. I realiteten er det ikke snakk om reduserte emner, men tilpassete emner. Emnene er da tilpasset i form av noe mindre omfang slik at de aktuelle studentene får plass til profesjonsrelevante emner i sin gradsstruktur. Det er imidlertid viktig at emnene tilpasses på en funksjonell måte, og at eksamensordningen sikrer en rettferdig vurdering ut fra de tilpasninger som er gjort. Emnene bør ikke presenteres som primære og

9 side 9 av 11 sekundære varianter, men som ulike varianter tilpasset ulike studieløp. Det bør gis informasjon om dette til administrativt og faglig ansatte innenfor alle relevante fag. 5. Tiltak av denne typen ble også diskutert på universitetets lærerutdanningskonferanse på Voss, Vi viser til oppsummeringen av diskusjonen på denne konferansen. Det er imidlertid flere relevante samarbeidspartnere enn fagdidaktikere og pedagoger. Her ligger også et uutnyttet potensial i styrket samarbeid mellom fagdidaktikere/pedagoger og vitenskapelig ansatte i de respektive studiefagene. Frafallsrapporten viser at studentene er mer tilfreds med undervisningen de får i studiefagene enn i fagdidaktikk og pedagogikk. Det er positivt at studentene er fornøyd med undervisningen i studiefagene. I videreutviklingen av lærerutdanningen bør fagdidaktikere og pedagoger derfor også se i retning studiefagene med tanke på undervisningsmåter og samarbeidsarenaer. 6. Praksiskoordinatorfunksjonen er svært viktig med tanke på planlegging av skoleerfaring og praksis. Det er viktig å legge til rette for gode arbeidsvilkår og kontinuitet i denne stillingen. Ved personalskifte bør man her legge stor vekt på erfaringsoverføring. Når det i gitte tilfeller har vært kommunikasjonsvikt mellom praksiskoordinator og skolene, er ikke dette et personansvar, men uttrykk for systemsvikt. UiB bør ellers videreutvikle sitt samarbeid med skolene i regionen i lys av tanken om partnerskapsskoler. Her bør man også skue til de øvrige universitetenes samarbeidsmodeller. 7. Det er en betydelig utfordring når studenter ved et profesjonsstudium ikke oppfatter de mest profesjonsrelaterte emnene i sitt studium som profesjonsrelevante. Både fagdidaktikere og pedagoger bør gjennomtenke dette, gjerne i dialog med studentene og deres fagutvalg. På de delemner der denne problematikken er gjeldende, bør det settes i verk tiltak. Av mulige tiltak kan her nevnes tilpasninger i pensum eller alternative undervisningsformer.

10 side 10 av 11 S11/11 Bekymringsmelding knytt til praksis i integrert lektorutdanning (vedtakssak) Det norske selskab - fagutvalget i nordisk har uttrykt bekymring for tilrettelegging av praksis i 7. og 8. semester på integrert lektorutdanning med master i nordisk ved Universitetet i Bergen. Bekymringsmeldingen var blant annet rettet mot kollisjoner mellom praksis og undervisning i nordiskemnene på 7. og 8. semester, slik at studentene ikke fikk delta i undervisningen. Dette frykter studentene kan få konsekvenser for læring og utvikling av faglig kompetanse innen nordisk. De er dessuten bekymret for at kollisjoner på 8. semester i verste fall kan føre til forsinkelser med innlevering av masteroppgaven, eller at studentene slutter på utdanningen. Studentene presiserer at de møter velvilje hos de faglige ansatte på nordisk, som strekker seg langt for å tilrettelegge undervisningen i de fagene som de har ansvar for. Studentene er også kritiske til at det ved tildeling av praksisskoler våren 2011 ikke er blitt tatt hensyn til at studenter på integrert lektorutdanning har undervisning og nordiskfaglige studier (15 stp) som går parallelt med praksis. Her peker studentene på at det i flere sammenhenger er blir sagt at studenter på integrert lektorutdanning vil bli prioritert til sentrumsnære skoler fordi de har emner som ikke praksisrelatert samtidig med praksis. På denne bakgrunn mener studentene at muligheten for å gjennomføre normal studieprogresjon i 7. og 8. semester pr. i dag er avhengig av den enkelte students egeninnsats for at timeplanen skal gå opp. Det innebærer at studentene må koordinere mellom praksisskoler og fag på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Følgelig mener studentene at integreringen ikke er god nok på dette punktet. Studentene stiller seg også undrende til tilrettelegging av praksis på integrert lektorutdanning med master i nordisk ved UiB 7. og 8. semester på generelt nivå. De mener også at de ikke blir hørt når de tar opp utfordringer knyttet til sin praksissituasjon med de ansvarlige for gjennomføring av praksis ved UiB. På møtet i PUHF ble det lagt vekt på at det er en strukturell utfordring at praksis går parallelt med undervisning. Dette har en forsøkt å løse ved at det er lagt opp til fleksibel praksis. Det kan likevel gjerne gjøres mer på dette punktet. Et forslag er at noen av de sentrumsnære skolene blir øremerket for studenter på integrert lektorutdanning ved HF. Videre er det viktig med god kommunikasjon både til studentene og skolene, slik at alle parter har forståelse for hvordan praksis og undervisning er lagt opp. Her kan utsending av studentenes timeplaner til skolene i begynnelsen av semesteret være med på å bedre koordineringen mellom praksis og undervisning. For å unngå at uheldige situasjoner oppstår er det viktig med god

11 side 11 av 11 kommunikasjon mellom fagdidaktiker og praksiskonsulent, samt mellom praksiskonsulent og skolene. Vedtak: Det bør innarbeides administrative rutiner som sørger for god kommunikasjon til praksiskonsulent og igjen fra praksiskonsulent til skolene ved eksempelvis at studentenes forelesningsplaner sendes ut til skolene før semesterstart. Det bør vurderes å innarbeide faste skoler, fortrinnsvis sentrumsnære skoler, for studenter på integrert lektorutdanning ved HF. Vedtaket sendes til Programstyret. V EVENTUELT Det var ingen eventueltsaker. Heming Gujord Elisabeth Aase Sæther

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 07.12.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl 12.15-14,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.01.2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. februar 2011, kl.13.15-15,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 12.03.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl 14.15-16.00, rom 372,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.august 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 31.08.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 09.09.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 22.september 2010, kl 12.15-14.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget.

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.12.2011 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl. 12.15-14.00,

Detaljer

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent.

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent. Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Referat fra møte 11.06.09 Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: I Kari Smith, Odd Inge Steen, Målfrid Hatteland, Tom Klepaker, Endre Brunstad, Rune

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 3. oktober 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 10.oktober 2011, kl.12.15-14.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. november 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 14.november 2011, kl.10.15-12.00,

Detaljer

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen),

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen), Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Forslag til referat fra møte 22.03.10 Til stede: Observatør Fra sekretariatet: Forfall: Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk November/desember 2016 Viktig informasjon om eksamen og innlevering: OBLIGATORISK ARBEID (r, utkast o.l.) Om ikkje anna er spesifisert, skal obligatorisk arbeid leverast

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 3.6.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 10. juni 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 31.10.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 7. november 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: Lektorprogrammets programråd Referat frå programrådsmøte 18. mai 2015 Til stede: Rolf Arve Haugstvedt, Trond

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

Modellar for lektorutdanning ved UiB

Modellar for lektorutdanning ved UiB Endre Brunstad Modellar for lektorutdanning ved UiB 27.05.2013 (Til programstyremøtet 16.05.2013) Denne modelloversikta (per 14. mai 2013) er utprøvande og er meint som hjelp til arbeidet med å utvikle

Detaljer

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Innledning MN-fakultetet har i sin nye strategiplan (2011-15) skrevet følgende om lærerutdanning: 2.2.3 Fakultetet vil utdanne flere

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent.

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 11. november 2015 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator),

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk

Planlagte studieplanendringer for lingvistikk og datalingvistikk edlegg til UUI-sak /11: Endring i studieløp - Lingvistikk/Datalingvistikk edlegg 3: Brev til IF med aktuelle emneplaner Institutt for fremmedspråk Programstyret for bachelorprogrammet i språk og informasjon

Detaljer

Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB

Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB Christoph Kirfel/Marianne Jensen/Tom Klepaker Samling på Voss 1. / 2. desember 2011 Program 2. desember 2011 Voss 09.10 Innledning Realfagspartnerskap

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF Bergen, 26.05.2009 PROTOKOLL frå møte i Lærarutdanningsutvalet, tysdag 19.05.2009, kl. 13.00 15.00, rom 435,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 70/16 20.12.2016 Dato: 07.12.2016 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 15.05.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 26.02.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 6. mars 2013, kl.12.15-14.00, Sydnesplassen 12/13

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 12:45. Til stede fra fakultetsstyret

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer Styringsgruppen for lektorutdanningen Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer 3 2017 Tidspunkt: 12. juni 2017, kl. 14.00-16.30 Møtested: Glasshuset mellom Langesgt. 1 og 3 Til stede:

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant)

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 20. januar 2016 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator), Dagmar Haumann (fagkoordinator for lingvistikk og didaktikk), Bente Hannisdal,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 1.3.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 8. mars 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 30. oktober 2012 Varighet: 14:15-16:00 Sted: Palmehagen Medlemmer: Marianne Maugesten (leder), Eystein Arntsen, Irene

Detaljer

De sentrale komponentene i partnerskapet

De sentrale komponentene i partnerskapet De sentrale komponentene i partnerskapet Realfagsdidaktikknettverk bestående av realfagslærerne på skolene og fagdidaktikerne ved MN-fakultetet Mentorordning som utgangspunkt for skoleerfaring og praksis

Detaljer

Referat fra programrådsmøte 28. februar 2017

Referat fra programrådsmøte 28. februar 2017 Referat fra programrådsmøte 28. februar 2017 Tilstede: Kjersti Barca, Laura Hultberg, Dana Moen, Tor Egil Førland, Tom Lindstrøm, Elisabeth Tveito Johnsen, Kirsti Engelien, Marie S. Thorstensen (ref.)

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering Møtedato: onsdag 3. februar 2016 Tilstede: Kjetil Berg Henjum

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16

Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16 Studieplanendringer for Bachelorprogrammet i nanoteknologi våren 2015 og studieåret 2015/16 Vi viser til brev av 1. september 2014 (14/8858-KRE) om studieplanendringer for 2015/16 ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag

Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Videreutvikling av arbeidslivsrelevans i samfunnsvitenskapelige fag Dekan Marit Reitan, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse RSA-møte 07.november 2014 Tema for presentasjonen Hva kjennetegner

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 05.10.16, kl. 12.15-14.00 Sted: «Resepsjonen», rom 6143, Nygårdsgaten 5, 6. etg. Innkalling

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 26.9.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl.12.15-14.00, undervisningsrom 217,

Detaljer

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 03.01.12 Tema: Forskning Gjennomføre opplæring for forskningsledere Sonja Vår 2012 Plan klar, gjennomføres våren 2012 Styrking av forskningsadministrativ støtte

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 12.25.

Detaljer

MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk

MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk Page 1 of 9 MAHF-LÆNO Integrert lektorutdanning med master i nordisk Undervisningsspråk Normalt norsk, dansk og svensk. Dersom du som fag II vel eit framandspråk, vil (delar av) undervisninga vere på det

Detaljer