Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk"

Transkript

1 Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 15 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med 5 stp språk Inkluderer noko utvida pensum og litt ekstra undervisning for lærarstudentane 6-timars skuleeksamen SPLA123H Kultur og samfunn i Latin- Amerika Studentane føl ordinær undervisning Tilpassa eksamensform: 5 dagars heimeksamen SPANDI101H, Fagdidaktikk for lærarstudentar (inkl. 5 dagar praksis) Tilpassa versjon av SPANDI101 Heimeeksamen på norsk/spansk 10 5 Ordinært kurs 4-timars skuleeksamen SPLA112, Latinamerikansk litteratur I Ordinært kurs Munnleg eksamen SPLA106H, Spansk kulturkunnskap Tilpassa versjon av eit kurs som allereie eksisterer i den integrerte lærarutdanninga Tilbod om å ta dette kurset i Spania (Alicante) 2-timars skuleeksamen 10 5 SPANDI201H, Fagdidaktikk for lærarstudentar (inkl. 10 dagar praksis) Nytt emne oppretta for språkpakken Mappevurdering 5 1

2 Etter fullført årseining i språkpakken i spansk språk og latinamerikastudium har studenten følgjande læringsutbyte: Kunnskap Studenten kan grunnleggjande spansk grammatikk og har kunnskap om kva som kjenneteiknar det spanske språket i Amerika. Studenten kjenner hovudtendensar i spanskamerikansk litteraturhistorie frå 1492 og fram til i dag og har kunnskap om eit representativt utval tekstar frå ulike nasjonallitteraturar, sjangrar og epokar. Studentane har innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan fagområda spansk og latinamerikansk historie, kultur og tradisjonar. Studenten har kunnskap om språklæringsteoriar, -ressursar og didaktikk for barn og ungdom. Studenten kan uttrykkja seg munnleg og skriftleg på målspråket innanfor faget og fagfeltet, og kan leggja til rette for elevane si læring av spanskspråkleg kultur. Dugleik Studenten har dugleik i omsetjing og praktisk språkbruk, både skriftleg og munnleg. Studenten kan uttrykkja seg på spansk, både om litteraturfaglege og historiske/kulturelle emne og meir ålment. Studenten har forståing for nokre historiske faktorar som dannar bakgrunnen for aktuelle problemstillingar i dagens latinamerikanske og spanske samfunn og kultur. Studenten kan planleggja, gjennomføre og vurdera framandspråksundervisning tilpassa elevar på trinn. Studenten kan utvikla eigne lærings- og kommunikasjonsstrategiar og fremja elevane si utvikling av høvande lærings- og kommunikasjonsstrategiar, ved mellom anna bruk av digitale verktøy. Grunnkompetanse Studenten kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. Studenten kan demonstrera kunnskap og evne til fagleg drøfting i mindre skriftlige arbeid på eit klart og korrekt spansk språk. Studenten kan vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv. Studenten har innsikt i spansk som eit dannings- og dugleiksfag. Studenten kan finna fram til relevante læringsressursar og nyttegjera seg desse på en tenleg måte både for eiga læring og i formidlingssituasjonar. Studenten har kunnskap om sentrale fagdidaktiske omgrep og kan bruke desse for varierte og tilpassa læringsaktivitetar og i analyse av læringsprosessar i spanskfaget. 2

3 SPLA100H Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 15 Undervisningssemester Haust Spansk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar som har fått opptak gjennom samarbeidsavtale med Høgskulane i UH-nett Vest. Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Tilrådde forkunnskapar Fagleg overlapp Undervisning og omfang Type Timar pr veke Veker Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsformer Karakterskala Studentane skal få eit godt grunnlag for eit akademisk studium av spansk språk og latinamerikansk litteratur og kultur gjennom å få ei elementær innføring i dei tre disiplinane. Det vert lagt hovudvekt på spansk språk og undervisninga fokuserer både på grammatikk og på praktisk språkbruk. Etter fullført emne har studentane kjennskap til hovudlinene i spansk grammatikk og uttale. I tillegg har dei fått ei første innføring i latinamerikansk litteratur og kultur. Dei har opparbeidd god leseevne og kan uttrykkja seg munnleg og skriftleg på eit enkelt akademisk spansk. SPLA100H gjev grunnlag for vidare studium i spansk språk og latinamerikansk litteratur og kultur. Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule. Ingen SPLA100 Kurset går over heile haustsemesteret (12 veker) med minimum 6 timar undervisning i veka. Undervisningsformene vil vera førelesingar kombinert med gruppeundervisning. Ingen Ein avsluttande skriftleg eksamen på 6 timar. Eksamensspråket er spansk. Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum (ca. 300 sider) vil vera på spansk, og vil innehalda både oversiktsverk i spansk grammatikk og utdrag frå verk om latinamerikansk kulturkunnskap og litteratur. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 3

4 SPLA123H Kultur og samfunn i Latin-Amerika Name of course unit Culture and Society in Latin-America Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Spansk Emnet er ope for lærarstudentar som har fått opptak gjennom samarbeidsavtale med Høgskulane i UH-nett Vest. Studiet gir innsyn i to til tre ulike emne som gjeld kultur og samfunn i Latin-Amerika. Kva emne ein vel å fordjupa seg i, vil verta fastlagt av emneansvarleg og vil variera frå år til år. Studentane skal vinna kunnskap om nokre sentrale tema og problemstillingar i dagens latinamerikanske samfunn og kulturar. Dei skal analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. I tillegg skal dei utvikla evna til å skjøna og bruka moderne spansk munnleg og skriftleg. Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Tilrådde forkunnskapar Overlapp Undervisning og omfang Type Timar pr veke Veker Obligatoriske arbeidskrav Kunnskap: har innsikt i to til tre aktuelle problemstillingar i dagens latinamerikanske samfunn og kulturar har forståing for korleis ulike perspektiv pregar framstillingane av dei latinamerikanske samfunna Dugleik: kan gjera greie for nokre sentrale trekk og samanhengar i dagens latinamerikanske samfunn og kulturar Grunnkompetanse: kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. kan demonstrera kunnskap og evne til fagleg drøfting i mindre skriftlige arbeid på eit klart og korrekt spansk språk. kan vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv. Spansk innføringskurs eller kunnskapar tilsvarande spansk nivå II frå vidaregåande skule. Det er ein føremon å ha gjennomført SPLA113. Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar. SPLA104 (10 stp), SPLA123 (10 stp), SLAN613 (10 stp) Undervisninga er basert på førelesingar, gruppeundervisning og konversasjon, og legg derfor til grunn at studentane tar aktivt del i undervisningstilbodet. Normalt blir det gitt førelesingar 2 timar i veka i 8 veker og gruppeundervisning 2 timar i veka i 8 veker. Det kan også verta aktuelt å organisera undervisninga i større blokker. Studentane skal ha ein munnleg presentasjon på 5 minuttar og ein kunnskapstest på 1 time i løpet av semesteret. Begge deler vert gjennomført i samband med undervisninga, og studentane vil tidleg i semesteret få melding om kva datoar som er aktuelle. 4

5 Alle dei obligatoriske arbeidskrava må vera godkjende for å kunna levera semesteroppgåve. Vurderingsformer Karakterskala Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i eitt semester etter undervisningssemesteret. Vurderingsforma er ein 5-dagars heimeksamen på om lag 2000 ord skriven på spansk. Studentane kan velja tema for oppgåva frå ei liste utarbeidd av emneansvarleg. Karakteren blir sett på grunnlag av både innhald og språk. Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum (om lag 400 sider) kan vera sett saman av oversynsverk, artiklar og anna fagstoff, og vil variera etter kva tema kurset fokuserer på. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 5

6 SPANDI101H Fagdidaktikk i årsstudium i spansk for lærarstudentar Name of course unit Didactics in one-year programme in Spanish for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Spansk og norsk. Emnet er ope for lærarstudentar som har fått opptak gjennom samarbeidsavtale med Høgskulane i UH-nett Vest. Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Tilrådde forkunnskapar Fagleg overlapp Undervisning og omfang Type Timar pr veke Veker Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsformer Karakterskala Emnet har som målsetjing å gje studentane ei grunnleggjande innføring i fagfeltet spanskdidaktikk innan desse tre hovudområda: - Spanskfaget si legitimering og eigenart - Språklæring - Språk, tekst og kommunikasjon Studentane skal : - ha innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget - ha kunnskap om spanskfaget si utvikling som skolefag - kunna bruka kunnskapane dei har skaffa seg i studiet av dei andre spanskfaglege disiplinane i høve til fagdidaktiske spørsmål knytte til sentrale teoriar om språk, tekst, kommunikasjon og språklæring - kunna uttrykkja seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet. Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule. Ingen SPANDI101 (5 stp) Førelesingar: 14 timar (2 timar/veke i 7 veker) Seminar: 2 timar (med obligatorisk framlegging) For å få gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei analyserer eit språkfagleg spørsmål i lys av fagdidaktisk teori. I tillegg må studentane ha gjennomført fem dagar skoleerfaring med for- og etterarbeid (om lag 6 timar). Eksamensforma er ein heimeeksamen (7 dagar) med oppgjeve emne, ca 2500 ord. Retningsliner for oppgåva vert gitt i studiet. Oppgåva skal skrivast på spansk eller norsk. Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad. Institutt for framandspråk gjev forslag om spesifisert pensumliste i emnet. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 6

7 SPLA111 Spansk grammatikk I Engelsk emnenamn Spanish Grammar I Studiepoeng 10 Undervisningssemester Vår Spansk Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnet gjev en grundig innføring i moderne spansk grammatikk med vekt på spanskamerikanske variantar av språket. Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Tilrådde forkunnskapar Fagleg overlapp Undervisning og omfang Type Timar pr veke Veker Obligatoriske arbeidskrav Kunnskap: har kunnskap i moderne spansk grammatikk. kan bruka fagleg kunnskap på teoretiske og praktiske problemstillingar i spansk grammatikk. Dugleik: har djupare forståing for det spanske grammatiske systemet i høve til norsk. har oppnådd større innsyn i spanskamerikanske variantar av det spanske språket. Grunnkompetanse: kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. kan vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv. Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule. Det er ein føremon å ha gjennomført EXFAC00SK Språk og Kommunikasjon. Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar. SPLA101 (10 stp), SLAN611 (10 stp) Undervisninga i grammatikk blir gitt i form av førelesingar, normalt to timar i veka i åtte veker. Det blir undervist i sentrale delar av pensum. I tillegg vert det normalt gruppeundervisning to timar i veka i fire veker. Det er ei obligatoriske oppgåve om utvalde tema frå pensum. Denne må utførast innan fristen for aktiviteten. Vurderingsforma for arbeidet er godkjent/ikkje godkjent. I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane høve til å få eit nytt forsøk per oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Oppgåva må vera godkjend før ein kan gå opp til endeleg vurdering i emnet. Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i eitt semester etter undervisningssemesteret. Vurderingsformer Vurderingsforma i emnet er ein avsluttande skuleeksamen på 4 timar. Studentane kan nytta eittspråkleg og tospråkleg (t.d. norskspansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på 7

8 Karakterskala eksamensdagen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene. Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum er i hovedsak ein referansegrammatikk. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 8

9 SPLA112 Latinamerikansk litteratur I Engelsk emnenamn Latin American Literature I Studiepoeng 10 Undervisningssemester Vår Spansk Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnet gjev kunnskapar om sentrale delar av moderne spanskamerikansk litteratur, med hovudvekt på tendensar i samtidslitteraturen. Studentane skal arbeida med eit representativt utval tekstar, sjangrar og epokar, og utvikla ei analytisk forståing for eigenarten ved tekstane. Studiet skal gjeva innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan spanskamerikansk litteratur, og studentane skal utvikla evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. Læringsutbyte/resultat Kunnskap: Kunnskap Dugleik har kunnskap om representative tekstar, sjangrar og Grunnkompetanse straumdrag innan moderne spanskamerikansk litteratur. har tileigna seg grunnleggjande tekstanalyse. Dugleik: kan lesa og tolka moderne litterære verk på spansk kan uttrykkja seg skriftleg og munnleg på spansk, både om litteraturfaglege emne og meir ålment Grunnkompetanse: kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. kan vidareutvikla sin kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv. Tilrådde forkunnskapar Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule. Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar. Faglig overlapp SPLA102 (10 stp), SLAN614 (10 stp) Undervisning og omfang Hovuddelen av undervisninga er førelesingar, der Type pensumtekstane vert kommenterte og analyserte. Det vert lagt Timar pr veke vekt på både litteraturhistorisk kontekst og på formelle og Veker tematiske kvalitetar ved tekstane. Det vert dessutan arbeidd i mindre grupper med språk, innhald og kommentar av utvalde tekstar. Det vert førelesingar fire timar i veka i ti veker. Det vert lagt opp til gruppearbeid med fokus på tekstanalyse og munnleg og skriftleg dugleik, så langt ressursane tillét det. Obligatoriske arbeidskrav Det er to obligatoriske oppgåver: eit kort skriftleg samandrag av ein litterær tekst og ei munnleg innleiing til ein tekstkommentar. Desse må utførast innan fristen for desse aktivitetane. Vurderingsforma for desse arbeida er godkjent/ikkje godkjent. I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane 9

10 Vurderingsformer Karakterskala høve til å få eit nytt forsøk per oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Begge dei to oppgåvene må vera godkjende før ein kan gå opp til endeleg vurdering i emnet. Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i eitt semester etter undervisningssemesteret. Vurderinga skjer på grunnlag av ein munnleg eksamen. På den munnlege eksamenen skal studenten halda ein presentasjon på minuttar over eit tema som vert gjeve av faglærar ei veke før eksamen. I etterkant av presentasjonen vil studenten bli eksaminert i eit anna emne frå pensum. Karakteren vert sett på grunnlag av både presentasjonen og samtalen i etterkant. Eksamensspråket er spansk. Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum (om lag 400 sider) er sett saman av eit utval litterære tekstar (romanar, drama, noveller og dikt), i hovudsak henta frå spanskamerikansk samtidslitteratur. I tillegg kjem eit litteraturhistorisk referanseverk eller litteraturhistorisk oversyn henta frå antologi. Pensumutvalet tek sikte på nokolunde lik fordeling mellom kvinnelege og mannlege forfattarar. Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 10

11 SPLA106H Spansk kulturkunnskap Engelsk emnenamn History, culture and society in Spain Studiepoeng 5 Undervisningssemester Vår Spansk Emnet er ope for lærarstudentar som har fått opptak gjennom samarbeidsavtale med Høgskulane i UH-nett Vest. Studiet skal gi studentane oversyn over hovuddraga i spansk historie og spanske samfunnstilhøve frå det 20. og 21. hundreåret. Læringsutbyte/resultat Kunnskap: Kunnskap Dugleik har innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan Grunnkompetanse fagområdet spansk historie, kultur og samfunn. Dugleik: har evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar. Grunnkompetanse: har evne til å vidareutvikla kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv. Tilrådde forkunnskapar 30 studiepoeng i spansk på 100-nivå. Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og føreset kunnskapar tilsvarande 30 studiepoeng i spansk på 100- nivå. Fagleg overlapp SPLA106 (5 stp) Undervisning og omfang Det blir normalt undervist i sentrale delar av pensum. Totalt blir Type det gitt førelesingar to timar i veka i fire veker. Timar pr veke Er det svært få studentar, blir undervisninga gitt i form av Veker rettleiing. Emnet vert også tilbydd som intensivkurs i Spania. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsformer Vurderingsforma er ein 2-timars skuleeksamen med kortsvarsoppgåver som blir skriven på spansk. Karakteren blir sett på grunnlag av både innhald og språk. Studentane kan nytta eittspråkleg og tospråkleg (t.d. norskspansk/spansk-norsk) ordbok godkjend av instituttet på eksamen. Studentane må sjølve ta med ordbøker til eksamen, og halda seg orienterte om og retta seg etter reglane som gjeld for kontroll av ordbøkene. Karakterskala Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum (om lag 200 s.) inkluderer utdrag frå eit oversynsverk og eit lite utval kjeldetekstar. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 11

12 SPANDI201H Fagdidaktikk i årsstudium i spansk for lærarstudentar Name of course unit Didactics in one-year programme in Spanish for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Vår Spansk og norsk. Emnet er ope for lærarstudentar som har fått opptak gjennom samarbeidsavtale med Høgskulane i UH-nett Vest Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet spansk fagdidaktikk innanfor to hovudområde: Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning Tekstforståing og læringsprosessar Læringsutbyte/resultat Etter fullført emne skal kandidaten Kunnskap - ha innsikt i spansk som dannings- og dugleiksfag Dugleik - ha kunnskap om sentrale fagdidaktiske omgrep Grunnkompetanse - ha innsikt i teoriar om språk og kommunikasjon - kunne bruke dei tilegna omgrepa i analyse av læringsprosessar i spanskfaget - kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på spansk innan fagfeltet Tilrådde forkunnskapar 30 studiepoeng i årsstudium i spansk inkludert 5 studiepoeng spansk fagdidaktikk. Ingen Fagleg overlapp SPANDI201 (100 %) Undervisning og omfang Førelesingar, seminar og rettleiing. Type 2 timar per veke i 8 veker Timar pr veke Veker Obligatoriske arbeidskrav For å kunne gå opp til eksamen må studentane seinast fire veker før eksamen få godkjent eit munnleg innlegg (ca. 10 minuttar) knytt til pensum og praksis. Studentane utarbeider innlegget i samråd med faglærar. Manuskriptet til innlegget skal leverast samstundes med innlegget. I tillegg må studentane ha gjennomført og fått godkjent til saman femten dagar skuleerfaring (fem dager om hausten og ti dagar om våren) med for- og etterarbeid (om lag 6 timar). Praksisperioden blir gjennomført i samråd med emneansvarleg og rettleiar i skulen. Vurderingsformer Vurderinga skjer på grunnlag av ei rettleia vurderingsmappe med to tekstar på til saman om lag 2500 ord, ikkje medrekna innhaldsliste, litteratur og vedlegg. Ein tekst skal skrivast på norsk, den andre på spansk. Dei to tekstane tel båe 50 % av samla karakter. Nærare retningsliner for oppgåvene vert gitt i studiet. Karakterskala Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad. Institutt for framandspråk gjev forslag om spesifisert pensumliste i emnet. Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 12

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305 Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 26. august 2015 klokka 12:15 på rom 305 Sakliste: 1. Orienteringssaker a. Søkertall på bachelor og master høsten 2015 b. Bemanningssituasjonen

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk Emnekode TYS100H Emnenamn Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Studienivå

Detaljer

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse

Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Vedlegg 18, UUI 090915 Emnekode RUS111 Emnenamn Russisk grammatikk (1) og Skriftleg russisk (1) Engelsk emnenamn Russian Grammar (1) and Written Russian (1) RUS111 er sett saman av Russisk grammatikk (1)

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest fransk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest fransk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest fransk Godkjent på programstyremøte 14.01.14. Godkjent i UUI 05.02.14. Gjeldande frå hausten 2015 Oppbygging av språkpakken: Haust FRAN100 (innføringsemnet) (10

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Emnekode. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Bachelor. Level of Study Fulltid/deltid. Fulltid. Full-time/Part-time.

Emnekode. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Bachelor. Level of Study Fulltid/deltid. Fulltid. Full-time/Part-time. Kategori Tekst Emnekode SPLA100 Course Code Namn på emnet, nynorsk Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Namn på emnet, bokmål Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Course

Detaljer

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse Emnekode: NOR165_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og lengd:

Detaljer

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium Onsdag 11. november klokka 12:15 på rom 305

Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium Onsdag 11. november klokka 12:15 på rom 305 Innkalling til programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium Onsdag 11. november klokka 12:15 på rom 305 Sakliste: 1. Orienteringssaker a) Nettspansk: søknad til UDIR b) Emnepakkeseminar 23. oktober

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Referat fra programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 22. januar klokka 12:15 på rom 305

Referat fra programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 22. januar klokka 12:15 på rom 305 Referat fra programstyremøte i spansk språk og latinamerikastudium 22. januar klokka 12:15 på rom 305 Til stede: Synnøve O. Rosales (fagkoordinator), Åse Johnsen, Ellen Høisæter (koordinator nettspansk),

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK Studieprgramnamn Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramnamn på bkmål Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Engelsk studieprgramnamn English

Detaljer

Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17

Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17 Følgebrev til UUI februar 2016 Engelsk Studieplanendringer for BAHF-ENG, MAHF-ENG og MAHF-LÆFR 2016/17 BAHF-ENG: Endringer i studieplanen for bachelorprogrammet i engelsk fra og med H16/V17 Endringer i

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Norsk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) 1. Innleiing 1.1 Nasjonale retningslinjer 1.2 Norskfaget i lærarutdanninga Norsk er eit

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1

Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Emne: Norsk 1 (5-10) Kode: NO1 5-10E1 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10). Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015

Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015 Emnerapport for FRAN 101 Fransk grammatikk Vår 2015 Studienivå: Bachelor Undervisningsspråk: Norsk Mål og innhald Emnet skal gje kunnskap om fransk språkstruktur særlig innan syntaks og morfologi. Det

Detaljer

Innkalling til programstyremøte i spansk

Innkalling til programstyremøte i spansk Innkalling til programstyremøte i spansk 27.1.2016 Tid: 12.15 14.00 Sted: Sydneshaugen skole, Seminarrom 305 Saksliste 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/16 Godkjenning av referat fra forrige

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald side 1 av 9 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 15/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Dokumenter i saken Oversendelsesbrev

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1)

2 Godkjenning av protokoll fra forrige programstyremøte (vedlegg 1) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Innkalling og saksliste Dato: 26. august 2015 Tid: kl. 12.15 14.00 Sted: Aud. K (Sydneshaugen Skole) Saksliste: 1 Godkjenning av

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German Studieplan for Bachelorprogram i tysk Bachelorprogram i tysk Bachelor s Programme in German Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret: Programstyret: Humanistisk fakultet:.(dd.mm.år).(dd.mm.år)..(dd.mm.år)

Detaljer

Programsensorrapport SPLA350 Masteroppgaven Høst 2015

Programsensorrapport SPLA350 Masteroppgaven Høst 2015 Programsensorrapport SPLA350 Masteroppgaven Høst 2015 Innledning Rapporten baserer seg på analyse av emnebeskrivelsen for masteroppgaven, veiledningskontrakten, sensorveiledningen for masteroppgaver ved

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i norsk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Ett år på heltid. Studiet kan også tas på deltid over to år. Innledning Norsk

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German. Godkjenning: Evaluering: Studieplanen er godkjend av:

Bachelorprogram i tysk. Bachelor s Programme in German. Godkjenning: Evaluering: Studieplanen er godkjend av: Studieplan for Bachelorprogram i tysk Bachelorprogram i tysk Bachelor s Programme in German Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret: Programstyret: Humanistisk fakultet:.(dd.mm.år).(dd.mm.år)..(dd.mm.år)

Detaljer

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Instruks for munnleg eksamen for lærar Frå forskrift til opplæringslova 3-18. Lokalt gitt eksamen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar.

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Vedtatt av avdelingsstyret i møte.???? Norsk. Undervisninga vil bli tilrettelagt på engelsk for internasjonale studentar som har behov for det.

Vedtatt av avdelingsstyret i møte.???? Norsk. Undervisninga vil bli tilrettelagt på engelsk for internasjonale studentar som har behov for det. ) EMNEKODE: 4RLE15-10E2 EMNENAVN Religion, livssyn og etikk 1, 5-10, emne 2 Religion, Philosophies of life and Ethics 1, 5-10, module 2 FAGLIG NIVÅ Bachelornivå (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONAR

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er eit deltidsstudium som består av eit emne, på 30 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon Uansett om elevane skal svare på den individuelle oppgåva skriftleg eller munnleg, kan læraren og elevane avtale når og korleis det kan vere formålstenleg med tilbakemeldingar. Læraren kan bruke undervegsvurderinga

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk Sofie E. Holmen, Høgskulen i Volda Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga, 20.10.15

Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk Sofie E. Holmen, Høgskulen i Volda Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga, 20.10.15 Profesjonsskriving på bokmål og nynorsk Sofie E. Holmen, Høgskulen i Volda Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga, 20.10.15 Bakgrunn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærarutdanningane: «Kandidaten

Detaljer

Bachlelorprogram i arabisk

Bachlelorprogram i arabisk BA Programme: ARABIC 1 Bachlelorprogram i arabisk Godkjent ved IF 05.09.12. Gjeld fom h13 Programnamn, norsk program i arabisk Programnamn, engelsk s programme in Arabic Undervisningsspråk Undervisningsspråket

Detaljer

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk November/desember 2016 Viktig informasjon om eksamen og innlevering: OBLIGATORISK ARBEID (r, utkast o.l.) Om ikkje anna er spesifisert, skal obligatorisk arbeid leverast

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF)

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Møtereferat, programstyremøte i engelsk Dato: 24. august 2016 Tilstede på møtet: Dagmar Haumann (programstyreleder, hovedkoordinator), Laura Saetveit Miles (fagkoordinator for litteratur), Kari E. Haugland,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

ALLMENN LITTERATURVITSKAP 28 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 ALLMENN LITTERATURVITSKAP Allmenn litteraturvitskap gir ei innføring i den vestlege litterære tradisjonen frå oldtida og fram til våre dagar. Sentralt i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning.

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studieplan Vidareutdanning i vurdering Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studietype/nivå Delstudium. Vidareutdanning.

Detaljer