UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 7. november 2012, kl , seminarrom 217, HF-bygget. Anne-Brit Fenner Heming Gujord Sven-Erik Grieg-Smith Tor Jan Ropeid Karine Onarheim Sofie Lindblom Hilde Hjertager Lund Sekretær: Silje Anette Lindgren I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll frå møtet 3. oktober 2012 III Orienteringssaker 1. Møte i Programstyret 22. oktober Økonomisk støtte til julebord i regi av Fagutvalet for integrert lektorog adjunktutdanning 3. Orienteringsmøte om fag 1 og fag 2 for kull 12 på IL 30. oktober Faglunsj 5. november Revisjon av læreplanar i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk Forslag til reviderte læreplanar i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk blei sendte frå Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet (KD) 2. oktober KD vil sende læreplanane ut på høyring i desember. For meir informasjon, sjå IV Saker S12/37 Utarbeiding av tekst om læringsutbyte i studieplanane for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO (vedtakssak) S12/38 Representant til arrangementskomiteen for den årlege lærarutdanningskonferansen ved UiB (vedlegg) (vedtakssak) V EVENTUELT Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren side 1 av 11

2 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl , undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. Til stades: Leiar Anne-Brit Fenner IF Tor Jan Ropeid LLE Heming Gujord AHKR Sven-Erik Grieg-Smith Frå administrasjonen Silje Anette Lindgren (sekretær) Ikkje møtt: Studentrepresentant IL Sofie Lindblom Studentrepresentant PPU Frå administrasjonen Karine Onarheim Hilde Hjertager Lund (observatør) I Godkjenning av innkalling og saksliste To orienteringssaker blei lagt til: Orienteringssak 5: PPU-konferanse november 2012 i Kristiansand Orienteringssak 6: Nasjonal lektorkonferanse i Oslo 27. og 28. september 2012 Éi sak blei lagt til under eventuelt: Tidspunkt for skuleerfaring på 3. og 5. semester II Godkjenning av protokoll frå møtet Protokollen blei godkjent utan merknader. III Orienteringssaker 1. Studentrepresentantar i PUHF Silje Anette Lindgren orienterte. PUHF ønskjer studentrepresentantane for 2012/2013 velkomne. Sofie Lindblom representerer studentane på integrert lektorutdanning, medan Karine Onarheim er representant for studentane på eittårig praktiskpedagogisk utdanning. 2. Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning Anne-Brit Fenner orienterte. Endre Brunstad (HF) er oppnemnd som leiar av Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning i perioden , medan Ingrid Helleve (Det psykologiske fakultet) er valt nestleiar. Programstyret har elles følgjande medlemmar: Anne-Brit Fenner (HF) Jarle Berntsen (MN) Rune Klevjer (SV) side 2 av 11

3 side 3 av 11 Monica Håkonsli (Hordaland fylkeskommune, pedagogisk seksjon) Ellen Margrethe Hansen (Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole) 3. Møte i Programstyret 14. september 2012 Anne-Brit Fenner orienterte. Saker på møtet i Programstyret: Sak 14/12 Konstituering av styret og val av nestleder Sak 15/12 Budsjett Sak 16/12 Oppnevning/videreføring av praksisutvalget Sak 17/12 Høring ny rammeplan 8-13 Sak 18/12 Møteplan høsten 2012 Sak 16/12: Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning ønskjer å vidareføre ordninga med eit praksisutval, og at medlemmane blir oppnemnte på nytt. Det vil seie at Heming Gujord er ønskt som representant frå HF også i perioden Sak 17/12: Medlemmane reagerer sterkt på at Programstyret ikkje er høyringsinstans ved UiB. Leiar og sekretær vil kontakte leiinga ved UiB for å avklare høyringsgangen. 4. Programsamling for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO haust 2012 Silje Anette Lindgren orienterte. Programsamlinga i haustsemesteret er felles for studentane på integrert lektor- og adjunktutdanning ved HF og MN, og det er Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning (FIL) som er ansvarleg for arrangementet. (Programstyret dekkjer kostnadene.) Det er bestemt at programsamlinga hausten 2012 skal finne stad fredag 26. oktober. Tema for samlinga er masteroppgåve og arbeidsliv, og FIL har invitert tidlegare studentar til å halde innlegg om dette. 5. PPU-konferanse november 2012 i Kristiansand Anne-Brit Fenner orienterte. 29. og 30. november inviterer Universitetet i Agder til nasjonal PPUkonferanse i Kristiansand. Tema for konferansen er bl.a. nye rammeplanar for PPU (prosess, implementering og implikasjonar). PUHF bør vere representert på konferansen. 6. Nasjonal lektorkonferanse i Oslo 27. og 28. september 2012 Anne-Brit Fenner orienterte. PUHF og HF var representert ved Anne-Brit Fenner, Heming Gujord, Tor Jan Ropeid og Silje Anette Lindgren. Tema for konferansen var En (ut)dannet lektor hva er det?, og dette skulle sjåast i samanheng med ny rammeplan for lektorutdanning trinn Representantane fekk høve til å snakke med deltakarar frå andre universitetet og høgskular om bl.a. ny rammeplan, men det var i liten grad lagt opp til diskusjon rundt ny rammeplan frå arrangørane si side. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen stadfesta likevel i innlegget sitt (dag 2) at rammeplanen no Side 3 av 11

4 side 4 av 11 er ute på ei reell høyring. IV Saker S12/27 Orienteringsmøte om fag 1 og fag 2 for kull 12 på IL PUHF vil invitere fagkoordinatorar, fagdidaktikarar og tidlegare studentar til å presentere fag 1 og fag 2. Det er viktig at det i møtet òg blir informert om behovet i skulen. PUHF går inn for at det skal haldast eit orienteringsmøte for studentane som begynte på integrert lektorutdanning ved HF hausten 2012 (kull 12), der målet er å presentere fag 1 og fag 2. Møtet bør haldast i slutten av oktober, og ein føreslår veke 44. Administrativ koordinator avtalar tidspunkt med faglærarar og tingar rom. S12/28 Møtedatoar i PUHF hausten 2012 Møta i PUHF hausten 2012 blir haldne på følgjande tidspunkt: onsdag 7. november kl onsdag 12. desember kl S12/29 Progresjonskrav i fagdidaktikk dei tre første åra av integrert lektorutdanning Endringa i kravet til forkunnskapar som blei vedteke for fagdidaktikkemna på 100-nivå av integrert lektorutdanning i PUHF (S10/28), gjer at studentar i prinsippet kan ta emne i fagdidaktikk utan å ha studiepoeng i det faget som didaktikken knyter seg til. Dette er uheldig, fordi studentane må ha eit grunnlag i faget for å ha utbytte av undervisninga i fagdidaktikk. PUHF vil derfor igjen stille krav til forkunnskapar i fag 1/fag 2 i fagdidaktikkemna på 100-nivå av integrert lektorutdanning. For å unngå at studentar som ikkje har bestått ein eksamen i føregåande emne blir forseinka i studiane sine, går PUHF inn for eit krav på minimum 15 studiepoeng i fag 1/fag2. Det er ikkje ønskeleg at studentar tek fagdidaktikk knytt til fag 1 eller 2 utan at dei har avlagt studiepoeng i det respektive faget. PUHF ber derfor om at følgjande blir sett inn under Krav til forkunnskapar i alle emneplanane som omfattar fagdidaktikk på 3. og 5. semester av integrerte lektorutdanning: Minimum 15 studiepoeng i [det respektive faget]. S12/30 Endringar i studieplanen for MAHF-LÆNO PUHF støttar endringane som er gjorte i studie- og emneplanar på 200- og 300-nivå i nordisk språk. S12/31 Endringar i emneplanane for DIDAHIS1 og DIDAHIS2 PUHF hadde følgjande merknad til emneplanen for DIDAHIS2, som gjeld krav til forkunnskapar: Informasjonen under Krav til forkunnskapar må rettast slik at han samsvarar med studieplanen for PPU. Elles må emnekoden for pedagogikk i 1.semester rettast til PEDA101. Side 4 av 11

5 side 5 av 11 S12/32 Rutinar og informasjonsmateriell knytt til skikkaheit i lærarutdanning Heming Gujord gjorde merksam på at det heiter skikkavurdering. Termen er retta i protokollen. PUHF går inn for at det må vere minst éin ansvarleg ved Det humanistiske fakultet, som kan kontaktast om skikkavurdering. Det er viktig at HF og Det psykologiske fakultet samarbeider om skikkavurdering, og at kontaktpersonane til ei kvar tid er orienterte om aktuelle saker. S12/33 Faste tidspunkt for skuleerfaringa på 3. og 5. semester PUHF ønskjer at skuleerfaringa på 3. og 5. semester av integrert lektorutdanning blir lagt til same tidspunkt frå år til år. Saka blir i første omgang teke opp i lærarutdanningsadministrasjonen, og eventuelt sendt over til Det psykologiske fakultet i etterkant. S12/34 Felles faglunsj ved HF i november Felles faglunsj ved HF skal arrangerast måndag 12. november kl S12/35 Førespurnad frå Askøy vgs. om deltaking på samling 24. oktober PUHF ser positivt på førespurnaden frå Askøy vgs. om å halde innlegg på planleggingsdagane ved skulen i haust. Temaa som er foreslåtte er derimot knytte til pedagogikk, og fagdidaktikarane ved HF ser derfor ikkje at dei kan bidra i denne omgang. S12/36 Høyring om rammeplanar for eittårig praktisk-pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning Anne-Brit Fenner la i møtet 3. oktober fram eit utkast til høyringssvar frå PUHF. Det var semje om at medlemmane av PUHF skulle kome med tilbakemeldingar på utkastet innan utgangen av veke 41. Høyringsfråsegna frå PUHF ligg ved. Utkastet til høyringssvar frå PUHF blir vedteke med dei merknadene som kjem innan 12. oktober V EVENTUELT Det var éi sak under eventuelt: Tidspunkt for skuleerfaring på 3. og 5. semester Saka vil bli teken opp igjen som vedtakssak på neste møte i PUHF. Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren Side 5 av 11

6 side 6 av 11 Vedlegg: Høringsuttalelse fra Programutvalget for lærerutdanning ved HF-fakultetet 1. INTEGRERT LEKTORUTDANNING I forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 ser vi flere positive trekk: målformuleringer om at hovedvekten skal ligge på faglig fordypning, og at emner og fag skal være forskningsbaserte og forankret i forskningsaktivt fagmiljø at utdanningen skal være integrert med krav om samarbeid mellom ulike fagmiljø og med tydelige koblinger mellom fag og fagdidaktikk, og mellom fag, profesjonsfag og praksis at man holder på en lik fordeling mellom fagdidaktikk og pedagogikk innenfor profesjonsfaget at kravet om en profesjonsrettet masteroppgave er endret fra rammeplanutvalgets opprinnelige utkast til nå å være en profesjonsrelevant masteroppgave at man fastholder minimum 30 studiepoeng på masteroppgaven slik at det også vil være mulig å ha en mastergradsavhandling på 60 studiepoeng for å trygge faglig fordypning og forskningserfaring i et profesjonsrelevant emne. krav om en fordypningsoppgave i tredje studieår i stedet for rammeplanutvalgets forslag om en profesjonsrettet bacheloroppgave. Dette letter integreringen fordi institusjonene kan bestemme omfanget av oppgaven og eventuelt likestille den med bacheloroppgaven som andre studenter skriver på samme nivå. De faglige og integrative målsettingene er viktige, og her ligger også mye av gevinsten ved å ha lærerutdanning på universitetsnivå. Derfor vil vi støtte den overordnete tenkemåten som ligger til grunn for målene i rammeplanforslaget. Vi stiller oss likevel kritiske til en del av punktene i forskriften, og i det følgende påpeker vi det som vi mener bør endres. Faglig fordypning I forslaget er studiepoeng både i fag I og fag II utvidet ved at fagdidaktikken ikke lenger inngår i beregningen slik som i dag. Derimot er studiepoeng fra Ex. phil. tatt inn i fag I. Dette er et tydelig brudd med den posisjon Ex. phil. har hatt i norsk universitetstradisjon og er svært vanskelig å rettferdiggjøre rent faglig. At fagdidaktikk kan vurderes som et aspekt av fagstudiet for en lektorstudent, er logisk og faglig forsvarlig, men at Ex. phil. nå skal erstatte fagdidaktikken i studiepoengberegningen, er uforståelig. Det virker som om det her primært er tenkt kvantitet fremfor kvalitet. Det er også problematisk i forhold til plassering av studiepoeng i fagdidaktikk på lavere nivå i studiet. Ettersom det er krav om en fordeling av praksis på hele studieløpet, er det meget uheldig hvis fagdidaktikken tidligst kan plasseres i siste semester av tredje studieår. I tillegg vanskeliggjør en slik studiepoengberegning integreringen. Praksis Side 6 av 11

7 side 7 av 11 Dagens ordning har et krav om 120 timers praksis, mens høringsutkastet legger opp til 100 dager praksis. Omdefineringen og utvidelsen av praksis ser ut til å være basert på en instrumentell kvantitetstenkning, og vi går sterkt imot dette forslaget. Det vil innebære et for stort praksisomfang som vil gå ut over den faglige fordypningen, og det vil føre med seg ganske omfattende logistiske problem i og med at fagkurs hos oss til en viss grad vil måtte foregå i praksisperiodene. Skal lektorstudentene undervises i egne faggrupper på masternivå, vil dette gå ut over integreringen og bli svært ressurskrevende. Det er generelt problematisk at man har et så entydig kvantitativt fokus på praksis, ettersom et vesentlig problem med praksisdelen av studiet i dag er kvaliteten på praksis og for lite integrasjon mellom praksis, fag, fagdidaktikk og pedagogikk. Å operere med 100 dager, som ser ut som et mer eller mindre vilkårlig tall overført fra grunnskolelærerutdanningen, vil ikke føre til mer fokus på å styrke disse sidene ved praksisfeltet. Studenter ved universitetene har to skolefag, og selv om de skal delta i mer av skolens hverdag enn undervisning i egne fag i løpet av praksisperiodene, vil hele arbeidsdager i skolen være vanskelig å fylle med relevante aktiviteter. De logistiske og faglige problemene kan like lett føre til at man får det motsatte resultatet enn det de gode intensjonene tilsier. Om kvantitet her også skal ledsages av kvalitet, må en utvidelse av praksis også følges opp med betydelige økonomiske ressurser for å bygge ut og kvalitetssikre veiledningen på skolene. Vi har et sterkt ønske om at praksisomfanget skal angis i timer, ikke dager. Timene kan om nødvendig defineres som mer enn rene undervisningstimer. Fordypningsoppgave Vi har sterke innsigelser mot at fordypningsoppgaven skal vurderes med bestått/ikke bestått. Dette vil oppleves som særbehandling av lektorstudentene i fagmiljøene, og oppgaven vil ikke få samme status som en bacheloroppgave. Hvis studenter velger å skifte studieløp, noe som er tilfellet for mange studenter i dag, vil det være vanskelig for dem å få godkjent en bachelorgrad uten at det gis bokstavkarakter på denne oppgaven. Det er vanskelig å se en faglig begrunnelse for at lektorstudentenes fordypningsoppgave ikke skal evalueres på tradisjonell måte. 2. ETTÅRIG PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING Når det gjelder Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13, er vi glad for at dagens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning fremdeles skal eksistere ved siden av den femårige lektorutdanningen, men vi har to merknader til forslaget: Praksis Vi vil generelt at omfanget av praksis skal være definert som timer, ikke som dager, og viser til argumentasjonen over. Ellers ser vi oss fornøyd med at kravet om å undervise i fellesfag, som studenten ikke har i sin fagbakgrunn, er falt vekk. Krav om master ved opptak Vi ser positivt på at det innføres krav om to skolefag og master til opptak til PPU med de unntak og den overgangsordningen som nevnes i forslaget. Side 7 av 11

8 side 8 av 11 Bergen For Programutvalget for lærerutdanning ved HF-fakultetet, UiB Anne-Brit Fenner (leder) Side 8 av 11

9 side 9 av 11 S12/37 Tekst om læringsutbyte i studieplanane for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO (vedtakssak) Jf. Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet, skal alle studieplanar ha eit avsnitt om læringsutbytet av studiet. Kategorien "Læringsutbyte" manglar både i studieplanen for Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (MAHF-LÆFR) og i studieplanen for Integrert lektorutdanning med master i nordisk (MAHF-LÆNO). Endringar i studieplanane må vedtakast på institutta som er fagleg ansvarlege for dei enkelte programma, men det er naturleg at PUHF utarbeider eit forslag til tekst om læringsutbyte. Forslag til vedtak: Fagdidaktikarane ved IF og LLE utarbeider forslag til tekst om læringsutbyte på høvesvis MAHF- LÆFR og MAHF-LÆNO. Forslaga blir sendte til dei respektive institutta. S12/38 Representant til arrangementskomiteen for den årlege lærarutdanningskonferansen ved UiB (vedlegg) (vedtakssak) Lærarutdanningskonferansen ved UiB skal i 2013 arrangerast i veke 8, og det overordna temaet for konferansen vil vere "Nye rammeplanar for lærarutdanninga 8-13: konsekvensar for lærarutdanninga ved UiB". Fakulteta er bedt om å nemne opp ein vitskapeleg representant til arrangementskomiteen. Forslag til vedtak: Side 9 av 11

10 UNIVERSITETET I BERGEN Programstyret for adjunkt- og lektorutdanninga Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/lumn Det psykologiske fakultet v/ LUPS Det humanistiske fakultet v/puhf Det samfunnsvitskaplege fakultet v/lusv Referanse Dato 2012/11497-HILLU Årleg konferanse for lærarutdanninga: representantar til komité Bakgrunn/historikk Sidan 2006 har lærarutdanninga ved UiB arrangert ein årleg konferanse for dei tilsette i lærarutdanninga. Bakgrunn for dette har vore behovet for å skape faste møtepunkt i ein elles kompleks organisasjonsmodell der utdanninga er lokalisert på 4 ulike fakultet. På møte i programstyret den vart det vedteke mandat der rammer og formål for konferansen er nedfelt: «Navn: Lærerutdanningskonferansen Ansvarlig: Programstyret for lærerutdanning ved UiB Bakgrunn: Behov for et felles møtested for å diskutere felles problemstillinger Formål: Forbedre samarbeid og kommunikasjon i lærerutdanningen Omfang: Konferansen skal vare i to dager Økonomi: Konferansen skal ikke koste mer enn kroner Tidspunkt: Første praksisuke» Programstyret vedtok å vidareføre ordninga med ein årleg to-dagars konferanse for tilsette i lærarutdanninga. Vidare vart det vedteke å leggje konferansen til veke 8 (1. eller 2. praksisveke) mellom 18. og 22. februar, og at det overordna temaet for konferansen skal vere Nye rammeplanar for lærarutdanninga 8-13: konsekvensar for lærarutdanninga ved UiB. På konferansen skal det òg vere rom for møte med og mellom programsensorane. (Datoane er klarerte med programsensorane.) Fakulteta ved lærarutdanningutval/programutval vert bedne om å oppnemne ein vitskapleg representant kvar til arrangementskomitéen for den årlege lærarutdanningskonferansen. Hilde Hjertager Lund vil vere sekretær for komiteen. Frist for oppnemning er 12. november Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ephorte Det psykologiske fakultet Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Christiesgt. 13 Bergen Sakshandsamar Hilde Hjertager Lund side 10 av 11

11 side 11 av 11 Venleg helsing Endre Brunstad programstyreleiar Hilde Hjertager Lund programkoordinator Side 11 av 11

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget.

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.12.2011 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl. 12.15-14.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. november 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 14.november 2011, kl.10.15-12.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.august 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 31.08.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 3. oktober 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 10.oktober 2011, kl.12.15-14.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 5.12.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 12. desember 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 07.12.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl 12.15-14,

Detaljer

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent.

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent. Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Referat fra møte 11.06.09 Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: I Kari Smith, Odd Inge Steen, Målfrid Hatteland, Tom Klepaker, Endre Brunstad, Rune

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF Bergen, 26.05.2009 PROTOKOLL frå møte i Lærarutdanningsutvalet, tysdag 19.05.2009, kl. 13.00 15.00, rom 435,

Detaljer

Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning

Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning Endre Brunstad UiB, H- 2012 Bakgrunn for nye rammeplanar Poli?sk bes?lling Manglar nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning Generelle

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.01.2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. februar 2011, kl.13.15-15,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 26.02.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 6. mars 2013, kl.12.15-14.00, Sydnesplassen 12/13

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 12.03.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl 14.15-16.00, rom 372,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.1.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 30. januar 2013, kl.12.15-14.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen),

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen), Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Forslag til referat fra møte 22.03.10 Til stede: Observatør Fra sekretariatet: Forfall: Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland,

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 09.09.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 22.september 2010, kl 12.15-14.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 1.3.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 8. mars 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 22.8.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 29. august 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 216, HF-bygget.

Detaljer

Modellar for lektorutdanning ved UiB

Modellar for lektorutdanning ved UiB Endre Brunstad Modellar for lektorutdanning ved UiB 27.05.2013 (Til programstyremøtet 16.05.2013) Denne modelloversikta (per 14. mai 2013) er utprøvande og er meint som hjelp til arbeidet med å utvikle

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 3.6.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 10. juni 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 26.9.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl.12.15-14.00, undervisningsrom 217,

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 14.6.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 20. juni 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Noen innspill til arbeidet med rammeplaner for integrert lektorutdanning og for praktisk- pedagogisk utdanning for allmennfag

Noen innspill til arbeidet med rammeplaner for integrert lektorutdanning og for praktisk- pedagogisk utdanning for allmennfag Universitetene i Oslo og Tromsø, 27. april 2012. Til rammeplanutvalget for lærerutdanninger 8 13 Noen innspill til arbeidet med rammeplaner for integrert lektorutdanning og for praktisk- pedagogisk utdanning

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Noen synspunkter til høring av forskriftene for rammeplaner for lektorutdanning og PPU 8 13

Noen synspunkter til høring av forskriftene for rammeplaner for lektorutdanning og PPU 8 13 Noen synspunkter til høring av forskriftene for rammeplaner for lektorutdanning og PPU 8 13 Innledning Lærerutdanningene for grunnskolen (trinn 1 10) har nylig blitt endret. Nå står lærerutdanningene for

Detaljer

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent.

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 11. november 2015 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator),

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Journalpost.: 12/33369 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 136/12 Fylkestinget 03.12.2012 Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Sammendrag Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.03.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. mars 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Deres ref: 13/4160 Vår ref: 207.01/AF Dato: 01.04.2016 Høring nye rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger Vi viser til brev fra departementet 21.12.2015 om høring for utkast til forskrifter

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer Styringsgruppen for lektorutdanningen Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer 3 2017 Tidspunkt: 12. juni 2017, kl. 14.00-16.30 Møtested: Glasshuset mellom Langesgt. 1 og 3 Til stede:

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

Knut Vesterdal: representant mellombels tilsett. Møte i styret for Program for lærarutdanning. Møtestad:

Knut Vesterdal: representant mellombels tilsett. Møte i styret for Program for lærarutdanning. Møtestad: 1 av 6 Samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Vedtaksprotokoll Til stades: Forfall: Per Ramberg: leiar Arve Hepsø: nestleiar med ansvar for utdanning Sigmund Grimstad: kontorsjef

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Høyring om nye rammeplanar for lærarutdanninga for trinn 8-13

Høyring om nye rammeplanar for lærarutdanninga for trinn 8-13 UNIVERSITETET I BERGEN Programstyret for lektorutdanning Universitetsdirektørens kontor Referanse Dato 2011/11995-HILLU 19.11.2012 Høyring om nye rammeplanar for lærarutdanninga for trinn 8-13 Programstyret

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant)

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 20. januar 2016 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator), Dagmar Haumann (fagkoordinator for lingvistikk og didaktikk), Bente Hannisdal,

Detaljer

2.4 Prosjekt Lærarutdanning

2.4 Prosjekt Lærarutdanning 2.4 Prosjekt Lærarutdanning : Lærarutdanninga står i ei særstilling med tanke på oppstart av femårige integrerte masterutdanningar allereie frå hausten 2017, ei stor endring som kjem i tillegg til arbeidet

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Studieplanendringar for 2018/19 -

Studieplanendringar for 2018/19 - U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2017/11118-UNLA 04.10.2017 Studieplanendringar for 2018/19 - Mindre studieplanendringar Sammendrag av saken

Detaljer

Høring - Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Monica Bakken studiedirektør

Høring - Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Monica Bakken studiedirektør UNIVERSITETET I OSLO JAN.nio Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Universitetsdirektøren Postboks 1072, Blindern 0316 OSLO Dato: 18.01.2010 Vår ref.: 2009/17254/KM Deres ref.: 200905396-/

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 176 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring

Detaljer

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU

Referat fra møtet 19. oktober. Innkalling og saksliste. RPU 10 Oppbygging av PPU Referat fra møtet 19. oktober Tidspunkt og sted: Oslo, 19. oktober Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf

Detaljer

Rammeavtale mellom og Universitetet i Bergen om praksisopplæring som del av Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lærarutdanning

Rammeavtale mellom og Universitetet i Bergen om praksisopplæring som del av Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lærarutdanning Rammeavtale mellom og Universitetet i Bergen om praksisopplæring som del av Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lærarutdanning 1. Føremål 1.1. Føremålet med rammeavtalen er å regulere samarbeidet

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Innledning MN-fakultetet har i sin nye strategiplan (2011-15) skrevet følgende om lærerutdanning: 2.2.3 Fakultetet vil utdanne flere

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING

OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING OPPBYGGING INTEGRERT LEKTOR- og ADJUNKTUTDANNING For studenter på kull11 og senere: 10. V Lektorprogrammet: Masteroppgave 9. H Fagemne Fagemne Fagemne Adjunktprogrammet slutter her. 8. V Ped. Fagdid. Fagemne

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning

Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning AVDELING FOR LÆRARUTDANNING Innkalling til møte i avdelingsråd ved Avdeling for lærarutdanning Møtestad: Campus Kronstad, møterom A720. Møtetid: Tysdag 28.10.2014, kl. 12.15 15.00 Saksliste Sak 08 14/15

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: Lektorprogrammets programråd Referat frå programrådsmøte 18. mai 2015 Til stede: Rolf Arve Haugstvedt, Trond

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Kristin Marie Sørheim Janne Heggvoll. Jacob Kjøde in HOGSIKULEN I VOLDA Styremøte 5/2016 OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.04.2016 kl. 10:45-16:05 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 01.06.2017 kl. 11:00:15:30 Møtestad: Kaarstad 104 Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kristin Marie Sørheim

Detaljer

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4

39/14 14/00608-37 Studietilbod på masternivå - samfunnsfag i lærarutdanninga 2. 41/14 14/00608-38 Møteplan for Strategisk studienemnd våren 2015 4 Møteprotokoll Utval: Strategisk studienemnd Dato: 1.11.2014 kl. 14:15 Møtested: BK 220VIP Arkivsak: 14/0198 Møtt: Skrivar: Marie Nedregotten Sørbø, Aud Folkestad, Arne Myklebust, Ketil Jarl Halse, Sverre

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Studentrepresentanter, vara: Jin Sigve Mæland, Mikkel Andreas Eriksen

Studentrepresentanter, vara: Jin Sigve Mæland, Mikkel Andreas Eriksen UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 4 2014 Tidspunkt: 16. mai 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Muséplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 07.12.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

1 Forskrifta og Kunnskapsdepartementet sine merknader til forskrifta er formulerte i

1 Forskrifta og Kunnskapsdepartementet sine merknader til forskrifta er formulerte i Notat Til: Utdanningsutvalet ved UiB Frå: Programstyret for lektorutdanning ved UiB v/programstyreleiar Endre Brunstad Møte: 25.03.2014 Sak: Implementering av ny rammeplan for lektorutdanninga 8 13 ved

Detaljer