Mobil billettering i norsk kollektivtransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobil billettering i norsk kollektivtransport"

Transkript

1 Mobil billettering i norsk kollektivtransport Kjell-Erik B. Eilertsen Kollektivtransport i Norge Norsk kollektivtransport er i dag desentralisert Det er de enkelte fylker og transportselskaper som styrer tilbud, pris, takstregler, billettsystemer osv Dette har medført utfordringer i forhold til politiske mål om å få til sømløse kollektivreiser på tvers av transportselskaper Yrkestransportforskriften 30, hjemlet i Yrkestransportloven, tillegger Samferdselsdepartementet å fastsette retningslinjer for bruk av elektroniske billettsystemer Dette har departementet delegert til Statens vegvesen/ Vegdirektoratet, som har utarbeidet Håndbok 206 (HB206) for formålet Alle selskaper som kjører på løyve og mottar offentlig støtte er forpliktet til å følge HB206 ved anskaffelse av nye systemer for elektronisk billettering Mobil billettering kommer inn under elektronisk billettering 1

2 Håndbok 206 HB206 er et ledd i Stortingets satsing på kollektivtrafikk, og skal gjøre det lettere å reise kollektivt F.eks. ved at samme kort/billettbærer kan brukes over hele landet, selv om billettproduktene er forskjellige Bygger på ISO Interoperable Fare Management Utarbeidet med høy grad av medvirkning fra kollektivselskapene og deres leverandører De reisekortene som benyttes i dag er klargjort for interoperabel bruk (T:kort, Flexus, Kolumbuskortet osv) HB206 er i realiteten standard for elektronisk billettering i Norge Oppbygning av HB206 Rød Generelle deler Grønn Tekniske deler Nylig oppdatert: Del 0, 1, 3, 6, 7, 18, 19 Godkjent for publisering: Del 22, 25v1 Nær ferdigstillelse: Del 5, 8, 9, 21, 24 Hovedkonsepter avklart: Del 2, 4, 17, 20, 23 Tidlig fase: Del 15, 16, 25v2 2

3 De viktigste rollene Registrar vedlikeholder alle felles registre (nettverksid, selskapsid, produktkoder osv) -> KIOS Sikkerhetsansvarlig utsteder kryptonøkler for reisekort og kommunikasjon med formidlingssentral -> KIOS Formidlingssentral samler inn alle transaksjoner og videreformidler dem til riktig(e) mottaker(e) -> KIOS Applikasjonseier er ansvarlig for forvaltning av utforming av billettmediet, f.eks. reisekortet -> Vegdirektoratet/KIOS Utsteder av mediet er det selskapet som er ansvarlig for utstedelse av billettmediet og som «eier» kortet i forhold til kunden -> Normalt PTO Applikasjonsforhandler er det selskapet som fysisk foretar utstedelsen av applikasjonen. For reisekort ligger denne alltid på mediet når det gis til kunden, så dette blir da i praksis det selskapet som fysisk aktiverer kortet for kunden -> Normalt en PTO Produkteier er den som er ansvarlig for forvaltning av et produkt og som styrer forretningsreglene for produktet -> Normalt en PTO Produktforhandler er den som foretar selve salget av et produkt og legger det inn på billettmediet -> Normalt en PTO eller en godkjent samarbeidspartner Tjenesteyter er den som fysisk transporterer kunden -> Normalt en PTO eller godkjent samarbeidspartner Kunde er den som betaler og som skal reise -> Normalt en stakkar som ikke har noe valg Ofte vil samme selskap inneha flere roller samtidig. Referansemodell for interoperabilitet Det er på nivå 0 (billettbærer) og på nivå 4 (transaksjoner, sperrelister, aksjonslister, registre) det er behov for interoperabilitet. Translatørene er derfor viktige for transaksjonsutveksling. PTO=Public Transport Operator 3

4 Andre pågående aktiviteter Utover arbeidet med elektronisk billettering arbeides det også med andre relaterte områder Nasjonal rutedatabase Nasjonalt samordnet takstsystem Samordning av sanntidsinformasjon Billettering på mobiltelefon Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet instruks om utvidelse av dagens nasjonale standard for elektronisk billettering (Håndbok 206) til også å gjelde mobiltelefon Pressemelding 49/2011 av 20. mai 2011 Spesifikasjonen er planlagt ferdig første del av 2012 Implementering i 2013 Dette er ikke en del av prosjektet, men fylkenes/ transportselskapenes ansvar Behov for en lettere tilgjengelig plattform for kundene Ønske om kontantfrie busser NFC er spesielt fremhevet som aktuell teknologisk plattform NFC som betalingsmiddel knyttet mot bank spesifiseres ikke av HB206, men kan spille en rolle i HB206-løsningen 4

5 Mandat for utvidelsen Beskrive hvordan mobiltelefoner og NFC skal benyttes i forbindelse med HB206 og interoperabel elektronisk billettering i Norge. Vurdering av kontaktløse betalingsløsninger og hvilken rolle de kan spille i elektronisk billettering vil også inngå i dette arbeidet. Utarbeide konkrete tekniske spesifikasjoner og kostnadsestimater for utvikling og implementering, samt beskrive og anbefale forretningsmodell(er) som skal inngå i sentralt avtaleverk for nasjonal interoperabel elektronisk billettering (HB206 del 2). Retningslinjer og krav til innføring av HB206 del 25 i fylkene og kollektivtrafikkselskapene er planlagt besluttet i første halvdel av 2012 på bakgrunn av valgt(e) løsning(er) og behov for tilpasninger og overgangsordninger. Organisering Arbeidet utføres av en egen arbeidsgruppe Underlagt styringsgruppen for HB206 2 faser med forskjellig deltakelse Fase 1: Mulighetsstudie fokus på løsning Fase 2: Forretningsmessig vurdering og beslutning En høringsgruppe med bredere deltakelse er opprettet for kvalitetssikring av arbeidet Direkte dialog med andre relevante parter Samf.dep. Vegdirektoratet Styringsgruppe HB206 Arbeidsgruppe HB206 del 25 v2 Høringsgruppe HB206 del 25 v2 5

6 E-billettering på mobiltelefon Aktuelle teknologier for e-billettering på mobiltelefoner: SMS Smarttelefoner med 2D strekkode (QR) NFC Near Field Communication SMS SMS er ikke hensiktsmessig for interoperabel elektronisk billettering Interoperabel vil si at kort og/eller billetter kan brukes på tvers av fylker/selskaper Kompleksiteten i dagens takstsystemer på tvers av fylker passer dårlig sammen med SMS Utfordringer knyttet til sikkerhet Den enkelte operatør stiller likevel fritt til å benytte SMS internt i eget område 6

7 Smartelefoner med 2D strekkode Flere løsninger allerede i drift NSB, i samarbeid med Ruter AtB Flere er på vei Innholdet i strekkoden er spesifisert i HB206 Begrenset funksjonalitet av sikkerhetsmessige årsaker Kun enkeltbilletter foreløpig Kunde må være forhåndsregistrert, med betalingsavtale Billetten lagres knyttet til app Inneholder animasjon for manuell kontroll for å hindre skjermdumper Krav fra kunder og eiere medfører behov for mobil billettering også i påvente av NFC Bruk av NFC i HB206 NFC vurderes nå for flere formål innenfor elektronisk billettering Som salgskanal m.m. Som billettbærer Som betalingsmiddel Reisepenger (verdi som kan brukes til transport) Bank (som kontaktløst bankkort) Grunnleggende krav: Enkelhet for kunden (selvbetjent) Personvern Ikke konkurransevridende 7

8 NFC har flere profiler/operasjonsmodi Modus for emulering av kort Her fungerer NFC-komponentene i telefonen slik at slik at applikasjonen (kortet) lagres i telefonen og kan legges rett på en annen kortleser, f.eks. en validator på buss eller betalingsterminal Kan emulere forskjellige kort (men bare ett om gangen) Mest aktuelt å emulere reisekort og betalingskort (EMV) Kan fungere også når telefonen er avslått Lagres i et sikkert element Det sikre elementet kan være innebygd i telefonen, SIM-kortet eller i et minnekort Avhengig av eier for tilgang Behov for oppdatering over nett (OTA Over the Air) Behov for TSM for administrering av dette Mangelfull standardisering 8

9 TSM Trusted Service Manager TSM-ens viktigste oppgave er å administrere sikre NFC-applikasjoner over nett Er ikke nødvendigvis involvert i brukstransaksjoner Utfordring: Mangelfull standardisering Eksisterende TSM-er er ofte proprietære og knyttet til spesifikke sikre elementer Behov for å legge til rette for flere TSM-er? Adskilte sikkerhetsdomener, fleksibilitet, unngå monopol Eksempel: Aktuell samarbeidsmodell (or transport institution) Smartcard Alliance,

10 Modus for lesing og skriving Telefonen opptrer som kortleser Kan løses uten sikkert element Forskjellige anvendelser Bruk av NFC-telefon for å behandle vanlige reisekort Krever bruk av NOD e.l. for sikkerhet Innsjekk/utsjekk ved bruk av RFID-tags Bruk av tags til andre formål enn billettering Mulige prinsippløsninger Kontaktløse EMV-kort for betaling Emulering av reisekort Kontaktløse EMV-kort med lagring av reiseinformasjon Mobiltelefon for opplading av vanlige reisekort Pay-as-you-go (PAYG) 10

11 Kontaktløse EMV-kort for betaling Betale med kontaktløse EMV-kort på buss/trikk Både fysiske og emulerte Billett utstedes typisk på papir Primært egnet for enkeltbilletter Periodebilletter selges normalt ikke om bord Siden reisestrekning må spesifiseres vil det normalt kreve betjening Tidkrevende Viktig å unngå forsinkelser ved ombordstigning Inntasting av PIN er tidkrevende Emulering av reisekort I dag benyttes primært MIFARE DESFire i Norge Ved emulering vurderes tre alternativer DESFire Proprietær løsning fra NXP (lisensbelagt) Cipurse Open source fra OSPT Alliance Utvikle selv Innholdet vil mest sannsynlig baseres på dagens reisekort, men med tilpasninger og optimalisering for plattformen Foreløpige konklusjoner indikerer at det er mest aktuelt å utvikle applikasjonen for det sikre elementet selv 11

12 Emulering av reisekort (forts) Kan fortsette å bruke allerede etablerte billettsystemer Krever få tilpasninger Ønskelig å kunne betale med EMV-kort i stedet for reisepenger på reisekortet Slik at kunden slipper å binde opp kapital Åpner for alle typer sikre elementer, men krever at eier av det sikre elementet etablerer TSM Javacard vil være sentralt Infrastruktur for emulering i SIM er lettest tilgjengelig i dag og forventes å være operativ tidligst Kan være aktuelt å bruke wallet-løsninger som åpner for forskjellige typer kort/applikasjoner Emulering av reisekort (forts) Vil kreve etablering av TSM-løsning HB206 vil da spesifisere kollektivtrafikkens grensesnitt mot denne Vil mest sannsynlig bli basert på GlobalPlatforms spesifikasjoner Messaging Specification for Management of Mobile NFC Services (grensesnitt TSM-TSM og TSM-OTA) Spesifikasjon for grensesnitt mellom Service Provider og TSM forventes i løpet av 2012 EPC-GSMA Mobile Contactless Payments Service Management Roles Requirements and Specifications beskriver roller og prosesser som er aktuelle for gjenbruk Vil kreve etablering av funksjoner for card management Aktuelt med felles løsning for kollektivbransjen 12

13 Eksempel: Løsning i Nice Hovedsakelig basert på emulering Kun SIM er benyttet som sikkert element Orange har tilgjengeliggjort både telefoner og SIM Også andre teleoperatører har koblet seg på Emulerer både betalingskort og reisekort Reisekortet er basert på det franske Calypsokortet Betalingskort er basert på EMV I tillegg er det løsning for adgangskontroll til offentlige bygg og tjenester Billetter må forhåndskjøpes Kan gjøres direkte på mobilen Betales via telefonregning eller online avtale Det er ikke tilrettelagt for bruk av betalingskort direkte på transportmiddelet Kontaktløse EMV-kort med lagring av reiseinformasjon Lagrer reiseinformasjonen i EMV-kortet i stedet for i eget reisekort Kan fungere på både fysiske og emulerte kort M/Chip Advance (Mastercard) VCPS 2.1 (Visa) Normalt ikke tilgjengelig på fysiske kort i dag pga kostnader Teknisk rapport fra ISO ISO/PDTR Public transport requirements for the use of payment applications for fare media Beskriver krav både til lagring av informasjon over kort tid i logger (egnet for enkeltreiser) og informasjon som lagres over lengre tid på egne områder (egnet for personalisering og produkter av lengre varighet, fx periodebilletter) 13

14 Kontaktløse EMV-kort med lagring av reiseinformasjon Mulig å utstede EMV-kort med innebygd DESFire Krever spesielle kort forventes ikke bredt tilgjengelig Utfordringer knyttet til multiapplikasjonsløsninger Kun en applikasjon kan kjøre om gangen Vanskelig å betale en billett på en applikasjon med en annen applikasjon Utfordringer knyttet til administrative prosesser Hvem er utsteder av transportdelen Hvordan håndteres dette mot kunden Valg av prioritert applikasjon (spesielt ved avslått telefon) Mobiltelefon for opplading av vanlige reisekort Mobiltelefonen fungerer som en kortleser, men er detaljstyrt av Nasjonal Ordredatabase (NOD) NOD gir mulighet for «fjernstyring» av kortlesere Sikkerhet er ivaretatt i kommunikasjonen mellom NOD og reisekort, hvor forsøk på «man-in-the-middle»- angrep via telefonen vil feile Kunden må ha et vanlig reisekort Implementeres som app med salgsløsning Betaling forutsettes håndtert av PTO utenom ordren Ikke behov for sikkert element 14

15 Mobiltelefon for opplading av vanlige reisekort Pay-as-you-go Innsjekk/utsjekk for etterskuddsvis beregning av pris Beregning pr reise eller akkumulering av reiser over en periode (dag, uke, måned) Beste pris for kunden Helt ny måte å tenke på både for kunder og selskaper Utfordring å få kunden til å sjekke ut av et åpent system (dvs uten sperreporter) Krever typisk belastning av pris for maksimal reiselengde ved manglende utsjekk Krever samordning av takster og produkter Anses som lite hensiktsmessig hvis grensekryssende reiser ikke støttes Krever en felles, sentral «takstmotor» for prisberegning og inntektsfordeling 15

16 Pay-as-you-go Alt A: Bruk av tags Krever ikke aktive kortlesere, kun enkle RFID-tags på holdeplasser En tag inneholder typisk holdeplass/stasjons-id Kan bruke aktive kortlesere som emulerer tags på kjøretøy Kan løses uten bruk av sikkert element Stiller færre krav til telefonen Må være online Åpner for bruk av tags også til andre formål (sanntidsinfo mm) Alt B: Bruk av EMV-kort for innsjekk/utsjekk Krever aktive kortlesere med EMV-sertifisering i billettutstyret Kostnads- og tidkrevende å få til i dagens systemer Fordel: Lett tilgjengelig for tilfeldige kunder Eneste løsning som kan sies å være universelt utformet Eksempel med tags: Deutsche Bahn Touch & Travel Kan forhåndskjøpe billetter Kan bruke innsjekk/utsjekk vha tags Benytter både RFID og 2D strekkode Går alltid online Kan også benytte GPS og kart eller taste inn holdeplassnummer direkte Foretrekker NFC av sikkerhetsmessige årsaker Reisehjemmelen lagres alltid i det sikre elementet 16

17 Deutsche Bahn Deutsche Bahn 17

18 Eksempel med EMV: Transport for London Tar i bruk kontaktløse betalingskort i stedet for reisekort Sjekk-inn/sjekk-ut Tak på reisekostnader pr dag medførte 5% økning i antall reiser Utsteder ca Oysterkort pr måned Barn og honnør er gjort gratis Reiser med eget Oysterkort Ved innføring av prepaidkort vurderes det å lagre kundedata på kortet (profil, ikke billettdata) Kjøpte periodebilletter i fase 3 lagres kun online, knyttet mot betalingskort London s five phases 1. Simple flat-fare acceptance of contactless credit & debit cards on buses alongside Oyster 2. Acceptance of contactless credit & debit cards on all modes for PAYG travel alongside Oyster Introduce weekly cap for PAYG using contactless credit & debit cards 3. Acceptance of contactless credit & debit cards as credential for pre-purchased season tickets alongside Oyster 4. Issue contactless TfL pre-paid card to EMV standards for residual Oyster users 5. Cessation of Oyster acceptance Approved for delivery in 2012 & 2013 For future assessme nt by TfL s Board 36 18

19 Front end London Security Engine Risk Engine Fares Engine Customer account Bank authorisat ion and settlemen t Journey constructi on Web and mobile display Readers Lists and keys Risk assessme nt Fare calculatio n Customer service Gates, PVALs, ETMs Tokenisati on Capping MIS Veikart for prinsippløsningene 19

20 Utfordringer Krever samarbeid mellom flere aktører Har få dedikerte ressurser usikkerhet ift fremdrift Teknologien er fremdeles relativt umoden Tilgangen på telefoner med NFC må bli bedre Hensiktsmessig at NFC-funksjonalitet løses i telefonens OS Google har allerede tatt det inn i Android API Men foreløpig uten sikkert element Støtte for SIM Toolkit i Android 4 Microsoft har annonsert det for Windows (Phone) 8 Sannsynlig at det kommer på ios (Apple), men uvisst når Begrenset spillerom mtp forretningsmodell Må finne en plattform som ikke er konkurransevridende Kollektivtrafikkselskapene har små marginer Pågående og videre arbeid Mindre arbeidsgrupper jobber med å beskrive nødvendige detaljer i prinsippløsningene mtp sammenlignende grovestimering Dette har tatt noe lenger tid enn planlagt pga tilgang til ressurser Beskriver prinsippløsningene i forhold til vurderingskriterier Tilrettelegging for selvbetjening, kostnad, tid, sikkerhet osv Vurderer prinsippløsningene i forhold til forskjellige kundegrupper Faste pendlere, varierende reisemønstre, tilfeldig reisende, blinde og svaksynte, barn, osv Arbeidsgruppen vil så sammenstille dette og gi anbefaling Utarbeider rapport som beslutningsunderlag til forretningsfasen Vil også sendes ut på høring Rapport legges frem etter påske Forretningsfasen startes i disse dager 20

21 Takk for meg Dersom noen har innspill, kommentarer eller forslag til arbeidet mottas dette med takk E-post: Telefon:

Teknologidagene, Trondheim 2013 Elektronisk billettering. Cathrine Ruud

Teknologidagene, Trondheim 2013 Elektronisk billettering. Cathrine Ruud Teknologidagene, Trondheim 2013 Elektronisk billettering Cathrine Ruud Hva er håndbok 206? Rammeverk/standard for elektronisk billettering, rettet mot kollektivtrafikk Forvaltning og ansvar for utvikling

Detaljer

Nasjonal innretting for mobil billettering. HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm

Nasjonal innretting for mobil billettering. HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm Nasjonal innretting for mobil billettering HB 206 Avtaleverk Sikkerhet Utfordringer mm Interoperabilitetstjenester AS (fra 01.01.2012) Ruter AS 33,4% NSB AS 33,4% Øvrige fylker 33,1 % IO AS Operative tjenester

Detaljer

NFC city og potensial for mobile tilbud

NFC city og potensial for mobile tilbud NFC city og potensial for mobile tilbud mobil i tet 2011 Innovasjonskonferansen for ITS og kollektivtransport Oslo, 19.-20.10.2011 Sigmund Akselsen Bakgrunn NFC teknologi muliggjør nye tjenester Vranglås

Detaljer

Spesifikasjoner for norske systemer. 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no

Spesifikasjoner for norske systemer. 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no Spesifikasjoner for norske systemer 2010-09-27 Kjell-Erik B. Eilertsen Kjell-ErikE@nsb.no Mål i ny versjon Lage et nasjonalt regime for produktdefinisjoner Skape bedre konsistens mellom produktdefinisjoner

Detaljer

Vi er svært positive til at myndighetene nå begynner å engasjere seg i større grad.

Vi er svært positive til at myndighetene nå begynner å engasjere seg i større grad. Slide 1 ITS Mobilitet Ørjan Kirkefjord, CEO FARA Oslo, 4 June 2015 Tlf.: +47 950 84 730 E-mail : orjan.kirkefjord@fara.no Takker for invitasjonen og gratulere kollektivnorge, for både næringen og leverandørindustrien

Detaljer

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Et enklere reisesystem for alle involverte Bernt Reitan Jenssen Kollektivtrafikkonferansen 2012 Oslo Over 300 millioner påstigninger i 2012 Trafikkvekst Ruter

Detaljer

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene?

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Hva skjer internasjonalt? Hvilke muligheter og utfordringer gir kontaktløse kort for kortutstedende banker? Hva skal til for at bankene skal kunne tilby sine

Detaljer

Bruk av RFID i kollektivtransport

Bruk av RFID i kollektivtransport Bruk av RFID i kollektivtransport 19.10.2007 Stig Rønning Systemarkitekt i FARA ASA Erfaring 10 års erfaring innenfor elektronisk billettering Utvikling og utarbeidelse av systemspesifikasjoner Prosjektledelse

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 8 Terminologi VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2012 . Elektronisk billettering Del 8 Terminologi :: ELEKTRONISK BILLETTERING Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

mobilen blir din lommebok

mobilen blir din lommebok + Når mobilen blir din lommebok 6. Mars 2013 ove.teigen@trustnordics.com Mob: +47 950 29 807 VP Sales Innhold i dagens presentasjon Utarbeidet av TrustNordics n Budskapet n Vårt tilbud n Hva driver markedet?

Detaljer

Utfordringer ved Håndbok 206

Utfordringer ved Håndbok 206 Utfordringer ved Håndbok 206 Introduksjon Stig Rønning Produktansvarlig Fara Ticketing Page 2 Agenda Utfordringer ved Håndbok 206 Interoperabilitet etter hvert Takstsystemene i Norge Finansiering Uklarheter

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Elektronisk billettering Del 0 Revisjonshistorikk og innhold Veiledninger Håndbok V821 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 0 Revisjonshistorikk og innhold VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2012 . Elektronisk billettering Del 0 Introduksjon og innhold :: ELEKTRONISK BILLETTERING Håndbøker i

Detaljer

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no NFC.. anvendelser innenfor elektronisk billettering stig.husby@fara.no Agenda Hva er NFC? Hva er nytt ved teknologien? Fordeler / ulemper? FARA og NFC? Hva er status i piloter innenfor offentlig transport

Detaljer

6DPRUGQHWHOHNWURQLVNELOOHWWHULQJ

6DPRUGQHWHOHNWURQLVNELOOHWWHULQJ 6DPRUGQHWHOHNWURQLVNELOOHWWHULQJ Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kontor for drift og trafikkteknikk Overingeniør Charlotte Vithen,QQOHGQLQJ Dette innlegget tar utgangspunkt i Vegdirektoratets håndbok

Detaljer

Elektronisk billettering. Del 8 Terminologi

Elektronisk billettering. Del 8 Terminologi Elektronisk billettering Del 8 Terminologi Vegdirektoratet Seksjon for brukerfinansiering 2010 Elektronisk billettering Del 8 Terminologi Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Effektive virkemidler for en attraktiv kollektivtransport ITS for bærekraftig utvikling 1. september 2014 15.09.2014 Politisk føring Stortinget har

Detaljer

Flexus, HB206 & Interoperabilitet. ITS Norge 28 september 2010

Flexus, HB206 & Interoperabilitet. ITS Norge 28 september 2010 Flexus, HB206 & Interoperabilitet ITS Norge 28 september 2010 Interoperabilitetstjenester AS Postboks 623 Sentrum 0106 Oslo Jørn Hanssen +47 99160427 jorn.hanssen@ioas.no Interoperabilitet i Oslo/Akershus

Detaljer

Mobilitet 2015. Tor Rune Skoglund Oslo, 4. juni 2015. www.fourc.eu

Mobilitet 2015. Tor Rune Skoglund Oslo, 4. juni 2015. www.fourc.eu Mobilitet 2015 Tor Rune Skoglund Oslo, 4. juni 2015 FourC AS, korte fakta Stiftet senhøst 2013 9 ansatte (sommer 2015: +2) Mange med erfaring fra IT-løsninger for kollektivtransport Utvikler og leverer:

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

Ruters billett-app Strategiforum 6. desember Hanne N. Breivik, prosjektleder

Ruters billett-app Strategiforum 6. desember Hanne N. Breivik, prosjektleder Ruters billett-app Strategiforum 6. desember 2012 Hanne N. Breivik, prosjektleder Hva utvikles? Ruter billett-app for ios (iphone og ipad), Android og Windows Phone Andel smarttelefonbrukere på de forskjellige

Detaljer

Seminar Åpne data 2. september 2013 Nasjonale kollektivdata for reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 03.09.2013

Seminar Åpne data 2. september 2013 Nasjonale kollektivdata for reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 03.09.2013 Seminar Åpne data 2. september 2013 Nasjonale kollektivdata for reiseplanlegging Prosjektleder Jacob Trondsen 03.09.2013 1 03.09.2013 2 Datagrunnlag Åpne data? Hvilke data? Hvordan tilgjengelig? Kvalitet?

Detaljer

Elektronisk billettering og person- vern i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Svend Wandaas Juridisk Rådgiver og Personvernombud

Elektronisk billettering og person- vern i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Svend Wandaas Juridisk Rådgiver og Personvernombud Elektronisk billettering og person- vern i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Svend Wandaas Juridisk Rådgiver og Personvernombud To billetterings måter Reisekort og Mobilapp 2 Ruters utgangspunkt Elektronisk

Detaljer

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013

Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 Mobilitetskonferansen 5. juni 2013 Nasjonal Reiseplanlegging Prosjektleder Jacob Trondsen 06.06.2013 1 Hvorfor? Bedre reiseplanlegging med alle reisealternativer Flere tjenester for reiseplanlegging Oppdatert

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Elektronisk billettering Del 1 Målsetting og overordnet beskrivelse Veiledninger Håndbok V821 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Anskaffelse av Elektroniske betalingskort (t:kort) Spesifikasjon av kort

Anskaffelse av Elektroniske betalingskort (t:kort) Spesifikasjon av kort Anskaffelse av Elektroniske betalingskort (t:kort) Spesifikasjon av kort DOKUMENTSTATUS Dokumentnummer: Status Versjon Beskrivelse Endelig 1 Del av konkurransegrunnlag Godkjenning Navn Dato Signatur Forfatter

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt.

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt. v.2.0.5 (17.05.17) Om Mobillett Troms Mobillett er en mobilapplikasjon som gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter til kollektivreiser i hele Troms Fylke via app for iphone og Android

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Elektronisk billettering Del 9 Symboler Veiledninger Håndbok V821 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

Produktnytt 2015. For å forenkle produkt portfolioen redefineres all relevant funksjonalitet inn i tre hovedprodukter pluss en sky av tjenester.

Produktnytt 2015. For å forenkle produkt portfolioen redefineres all relevant funksjonalitet inn i tre hovedprodukter pluss en sky av tjenester. Produktnytt 2015 For noen år siden hadde sjåførorganisasjonene høy fokus på å finne løsninger som skulle bidra til å redusere kontantbeholdning i bussen. I FARAs produktstrategi ble det inkludert nye moduler

Detaljer

Teknologidagene 24. oktober Nasjonal reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 04.11.2013

Teknologidagene 24. oktober Nasjonal reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 04.11.2013 Teknologidagene 24. oktober Prosjektleder Jacob Trondsen 04.11.2013 1 Historie En nasjonal reiseplanlegger har vært på agendaen siden 2005 Håndtert av Samferdselsdepartementet frem til 2010 SD delegerte

Detaljer

Salg over internettet

Salg over internettet Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Salg over internettet Oslo, 22. desember 2011 EBIR prosjektet Formål og innhold Forankring av prosjektdefinisjon for delprosjekt salg og internettet Innhold

Detaljer

Fra Flexikort til Reisekort EBIR. April 2011

Fra Flexikort til Reisekort EBIR. April 2011 Fra Flexikort til Reisekort EBIR April 2011 Innhold Bakgrunn Alternativer for å få reisende til å bytte fra flexikort til reisekort Markedsplan Anbefaling Bakgrunn En stegvis utfasing av papirbilletter

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1. INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Billettsystemet... 3 2. FUNKSJONELLE

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer Betalingskortområdet EU påvirkning - muligheter og utfordringer EU / EØS rammer for virksomheten De 4 friheter fri flyt av kapital og tjenester o Alle finansforetak med tillatelse i et land i EØS gis tilgang

Detaljer

En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør.

En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør. Presentasjon av AtB i dag En til en møter med leverandørene gjennomføres 23 og 24 mai. Halv time per leverandør. Påmelding innen 21. Mai. Først til mølla ang tidspunkt. Påmelding til gunvor.klausen@atb.no

Detaljer

ELEKTRONISK BILLETTERING

ELEKTRONISK BILLETTERING forbrukerrådet.no ELEKTRONISK BILLETTERING Gjennomgang av mobilbilletter og elektroniske reisekort juni 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Elektroniske reisekort... 4 Det skal være enkelt å komme

Detaljer

Norvegkonferansen 2013 Nasjonal reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 05.11.2013

Norvegkonferansen 2013 Nasjonal reiseplanlegging. Prosjektleder Jacob Trondsen 05.11.2013 Norvegkonferansen 2013 Prosjektleder Jacob Trondsen 05.11.2013 1 Utviklingen individuell transport teknologi og design 1979 2000 1990 2013 05.11.2013 2 Utviklingen kollektivtransport teknologi og design

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Elektronisk billettering i Ruter Automatisk påfylling. April 2011

Elektronisk billettering i Ruter Automatisk påfylling. April 2011 Elektronisk billettering i Ruter Automatisk påfylling April 2011 Innhold Bakgrunn Begrenset pilot Økonomiske betraktninger Anbefaling Innhold Bakgrunn Begrenset pilot Økonomiske betraktninger Anbefaling

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2011 . Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter : : E L E K T R O N I S K B I L L E T T E

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter Veiledninger Håndbok V821 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i

Detaljer

Mobilbank kontrollspørsmål apper

Mobilbank kontrollspørsmål apper Egenevalueringsskjema Mobilbank DATO: 31.10.2014 Evalueringsskjema Mobilbank apper Del 1 Del 2 Strategi og sikkerhetspolicy Kost-nytte og ROS-analyser Utvikling og oppdatering Avtaler Driftsrelaterte spørsmål

Detaljer

- from coins to paper to cards now to mobile phone -

- from coins to paper to cards now to mobile phone - NFC og TSM mars 2012 6. Mars 2012 - from coins to paper to cards now to mobile phone - Lars Sandtorv CEO LS@trustnorway.com Mob: +47 909 55 111 Geir Norlund CTO GN@trustnorway.com Mob: +47 982 26 173 2012

Detaljer

Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1081 Dato 26. juni 2017 Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport REVIDERTE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT

Detaljer

Revisjon av håndbok for elektronisk billettering - invitasjon til deltakelse

Revisjon av håndbok for elektronisk billettering - invitasjon til deltakelse Se liste Dato: 13.07.2017 Saksref.: 201701301-1 Deres ref. : Sider: 2 Revisjon av håndbok for elektronisk billettering - invitasjon til deltakelse Jernbanedirektoratet viser til samling for elektronisk

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BankAxept for netthandel BankAxept AS vil lansere ny nettbetalingsløsning Konkurrere med internasjonale

Detaljer

IT-arkitektur leveransemodell

IT-arkitektur leveransemodell IT-arkitektur leveransemodell Dialogkonferanse Busstjenester Romerike 2019 Terje Storhaug, IT-direktør 2 Dokumentstruktur (IT-relaterte dokumenter) Distribuert arkitekturmodell Som innebærer at ansvaret

Detaljer

Modent for kontantfrie busser

Modent for kontantfrie busser Modent for kontantfrie busser Ferske tall fra Ruter viser at salget av enkeltbilletter ombord på trikker og busser i Oslo nå er nede på rekordlave 1,2 prosent av den totale omsetningen! På tide å kvitte

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Hele reisekjeder i hele landet; Nasjonal reiseplanlegging

Hele reisekjeder i hele landet; Nasjonal reiseplanlegging Hele reisekjeder i hele landet; Nasjonal reiseplanlegging Mobilitet 2015 4. juni 2015 Jacob Trondsen 09.06.2015 1 Mobilitet 2015 Politisk føring Stortinget har vedtatt at det skal etableres en nasjonal

Detaljer

STATENS VEGVESENS RAPPORTER

STATENS VEGVESENS RAPPORTER STATENS VEGVESENS RAPPORTER Revisjonshistorie Versjon Dato Forfattere Viktigste endringer 1 4. desember 2011 Eva Jarbekk, Svend Eric Wandaas, Mette Hendbukt Første versjon av dokumentet 2 September 2014

Detaljer

IT-arkitektur leveransemodell

IT-arkitektur leveransemodell IT-arkitektur leveransemodell Dialogkonferanse Busstjenester Romerike 2019 Terje Storhaug, IT-direktør 2 Dokumentstruktur (IT-relaterte dokumenter) Dokumentstruktur (IT-relaterte dokumenter) HVA HVORDAN

Detaljer

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Agenda Kortvaner Om undersøkelsen Markedsandeler Ulike betalingsmetoder - ulike oppfatninger Sammenlikning av resultater i Norden: Foretrukne

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Kravspesifikasjon Mobilbillett

Kravspesifikasjon Mobilbillett Kravspesifikasjon Mobilbillett Innledning Dagens billettsystem er basert på et sonesystem som pr. i dag omfatter ca. 350 soner på buss i Nordland i 1-1 relasjon, og ca. 220 soner på båt i mange til mange

Detaljer

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO)

Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Identitetshåndtering og Single Sign-On (SSO) Gjør livet enklere for sluttbrukere -men svekkelse av sikkerhet? Ivar Jørstad, PhD Oversikt Utfordringer og mål Løsninger Konsepter Teknologier & rammeverk

Detaljer

Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport. Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet

Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport. Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet Prosjekt for Elektronisk Billettering i Ruter Styringsgrupperapport Oslo, 26. april 2011 EBIR prosjektet Innhold rapport Godkjenning av referat og oppfølgingspunkter fra siste møte Overordnet status EBIR

Detaljer

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid

The Golden Mobile age. 1. Tilgjengelig. 2. Brukervennlig. 3. Personlig. 4. Realtid GOLDEN MOBILE The Golden Mobile age 1. Tilgjengelig 2. Brukervennlig 3. Personlig 4. Realtid The Golden Mobile age 1. Kundeopplevelser 2. Digital transformasjon 3. Samle Informasjon 4. Skape verdi av innsikt

Detaljer

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02

Erfaring med BYOD. Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 08.02.2012 12:02 Erfaring med BYOD Espen A. Fossen, Sikkerhetssjef 08.02.2011 Bring Your Own Device Bring Your Own Device Verktøyene som benyttes er i større grad forbruks teknologi Ikke lenger noe IT avdelingen har godkjent

Detaljer

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum

Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Jonas Markussen Morten Ødegaard Nora Raaum Innledning Bakgrunn og problemstilling Bruksområde Tjenestebeskrivelse, målgruppe, kontekst Eksisterende løsninger Prototype Teknisk, universell design, vår prototype

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Saknr. 11/5714-3 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Brukerguide: SPING steg-for-steg

Brukerguide: SPING steg-for-steg 8 - Brukerguide Brukerguide: SPING steg-for-steg Gjennom denne guiden vil du kunne bli med på reisen fra nedlastning til bruk av SPING - fra sluttbrukers perspektiv. Bildene kan variere ift. oppdateringer

Detaljer

Innledning: Bakgrunn for nasjonal reiseplanlegger for sømløse reiser

Innledning: Bakgrunn for nasjonal reiseplanlegger for sømløse reiser Innledning: Bakgrunn for nasjonal reiseplanlegger for sømløse reiser ITS-Forum, Oslo 2015 Bente Slungaard Julsvoll og Ingrid Johanne Lystad Nagell Delivering Transforma0on. Together. Økt bruk av offentlig

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Status fra Ruter. Oslo, mai 2010 Elektronisk billettering

Status fra Ruter. Oslo, mai 2010 Elektronisk billettering Status fra Ruter Oslo, mai 2010 Elektronisk billettering Innhold q Status Flexus q Status gule billettautomater q Status for Flexus automater og kortlesere Status hvilke produkter er tilgjengelig for kundene

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger

Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger Bjørn F. Peckel Reykjavik, 1. mai 2015 Danske Bank Norges tredje største bank 1.000 ansatte i Norge og 32 kontorer Sterk markedsposisjon i Midt-Norge

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 1. juni 2016 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.30 1 Medl tilst: Vibeke Harlem, Hanne Alver Krum, Lars Sigurd Eide, Kjersti Danielsen Nordgård, Solfrid

Detaljer

Pris- og billettarbeidet i Ruter

Pris- og billettarbeidet i Ruter Pris- og billettarbeidet i Ruter Pris som virkemiddel for å nå målene i kollektivtrafikken Frokostmøte 6. mars 2017, Urbanet Analyse Erik Kolbjørnsen produktansvarlig billetter og priser, Ruter 4 milliarder

Detaljer

Trafikanten AS. Trafikanten AS har ansvaret for reiseinformasjon og kundetjenester for all kollektivtrafikk i Osloområdet

Trafikanten AS. Trafikanten AS har ansvaret for reiseinformasjon og kundetjenester for all kollektivtrafikk i Osloområdet Trafikanten AS 26/10/2011 Trafikanten AS har ansvaret for reiseinformasjon og kundetjenester for all kollektivtrafikk i Osloområdet Selskapets største eiere er Ruter AS (47%) og NSB AS (21%). Ny eierstruktur:

Detaljer

Informasjonsteknologi og systemer

Informasjonsteknologi og systemer Framtidig rutestruktur med superbuss i Stor-Trondheim 2019-2029 Informasjonsteknologi og systemer 13.05.16 / Delrapport 2 Framtidig rutestruktur 2019-2029 Informasjonsteknologi og systemer 1 Fremtidens

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse 12.06.2015 Innhold 1 Eierskap, ansvar og forsikring -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Definisjoner

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly.

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly. Statens vegvesen Til fylkeskommuner og andre underlagt kunngjøringsplikten Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Mette Hendbukt / 48050882

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Ruters arbeid med UU i publikumsrettede IKT løsninger. Juridisk Rådgiver Svend Wandaas

Ruters arbeid med UU i publikumsrettede IKT løsninger. Juridisk Rådgiver Svend Wandaas Ruters arbeid med UU i publikumsrettede IKT løsninger Juridisk Rådgiver Svend Wandaas Om Ruter Administrasjonsselskapet for kollektivtransport for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Skal planlegge,

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

mobil i tet 2011 Nasjonal innovasjonskonferanse - kollektivtransport og ITS National innovation conference - Public Transport and ITS

mobil i tet 2011 Nasjonal innovasjonskonferanse - kollektivtransport og ITS National innovation conference - Public Transport and ITS mobil i tet 2011 Nasjonal innovasjonskonferanse - kollektivtransport og ITS National innovation conference - Public Transport and ITS Onsdag 19. - torsdag 20. oktober 2011 i Oslo PROGRAM Onsdag 19. oktober

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Innkalling til møte i markedskomiteen

Innkalling til møte i markedskomiteen Innkalling til møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 13.04.2016 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Tid: Kl. 09.30 13.00 Dagsorden: 14/16 Referat fra møtet 13.01.2016 15/16 Strategi og handlingsplan -

Detaljer