Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring /11 Fylkesutvalget /11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring /11 Fylkesutvalget /11 Felles forvaltning av elektronisk billettering for kollektivtransporten i Norge Kjøp av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS og dekning av driftskostnader Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold fylkeskommune trer inn som medeier i Interoperabilitetstjenester AS med en andel på 18 aksjer a kr , totalt kr ,- i aksjekapital. Beløpet søkes dekket av Vestfold Kollektivtrafikk AS. 2. Driftskostnadene for Interoperabilitetstjenester AS dekkes av eierne i 2012, i henhold til beregninger som framkommer i denne saken, kr Årlige driftskostnader dekkes innenfor budsjettområde kollektivtrafikk. 3. Fylkeskommunenes representasjon i styrende organ i Interoperabilitetstjenester AS fastsettes av samferdselssjefenes kontaktutvalg. 4. Dersom det skjer endringer i forutsetningene for avtalen, slik de er gitt i saken, vil avtalen bli lagt fram for ny politisk behandling. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Vedlegg: Utkast til Aksjeeieravtale Interoperabilitetstjenester AS Utkast til vedtekter for Interoperabilitetstjenester AS Sverre Høifødt Direktør Vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 2 Innledning: Fylkeskommunene er invitert til å gå inn på eiersiden i selskapet Interoperabilitetstjenester AS (IO), som i dag har ansvaret for administrasjonen av elektroniske billettsystem i hovedstadsområdet. På denne måten blir IO en felles sentral for administrasjon av elektronisk billettering for hele landet. IO AS eies i dag av Ruter AS og NSB. Dette vil bidra til etablering av felles reisekort på alle kollektive transportmiddel, uavhengig av utførende operatør, tilskuddsmyndighet eller geografisk område. Saksutredning: En nasjonal standard for elektronisk billettering for kollektivtransporten ble innført i april 2006 i regi av Statens vegvesen i samarbeid med bl.a. fylkeskommunene og NSB. Standarden skal sikre at systemer fra ulike leverandører kan fungere sammen. Sammenknytningen av de ulike systemene er et større arbeid som går over flere år, men gir ved hver utvidelse nye fordeler for kundene. Innføringen av en teknisk standard alene løser ikke alle samordningsoppgaver. Det er behov for en forvaltning som fungerer både overordnet og i daglig drift, og er felles for lokale og sentrale myndigheter. Nye elektroniske systemer er under bestilling/levering og trenger oppfølging, men det er i dag ingen som har et landsdekkende ansvar. Ved kjøp av nye systemer og i kontakten med leverandørene, er det stort behov for offentlig kompetanse som fungerer stabilt og koordinert. I 2007 tok Samferdselsdepartementet initiativ til en utredning for å vurdere dette nærmere. Den konkluderte med at det bør etableres et felles forvaltningsorgan. En høringsrunde viste at dette fikk støtte fra alle fylkeskommunene. I 2009 ble det satt ned et utvalg for å se på etablering av et slikt selskap, med deltakere fra Transportbedriftenes landsforening, Kollektivtrafikkforeningen, Ruter AS, NSB, Vegdirektoratet, Interoperabilitetstjenester AS, Samferdselsdepartementet og samferdselssjefenes kontaktutvalg. I 2010 la utvalget fram sine konklusjoner i rapporten «Felles administrasjon for elektronisk billettering Kollektivtransportens interoperabilitetssentral AS (KIOS)». Rapporten gir følgende anbefalinger: Staten og fylkeskommunene anbefales å etablere et nytt felles administrasjonsselskap for elektronisk billettering Kollektivtransportens interoperabilitetssentral AS (KIOS). Ved full fylkeskommunal deltakelse fordeles aksjeandelene med 66,6 % til fylkeskommunene og 33,4 % til staten. Ved eventuell lavere fylkeskommunal deltakelse ved oppstart kan fordelingen være inntil 50/50 %.. Etablerings- og driftskostnader for KIOS AS dekkes av stat og fylkeskommuner i forhold til eierandel gjennom oppstartsbevilgning og påfølgende tjenestekjøp. Etter at arbeidsutvalget hadde lagt fram sin rapport kom ønske fra samferdselsdepartementet om at statens eierandel i selskapet burde skje gjennom NSB. Etter dette ble partene enige om at fylkeskommunene inviteres til å kjøpe eierandeler i selskapet IO AS i stedet for å etablere et nytt selskap.

3 3 Selskapet Interoperabilitetstjenester AS eies i dag av Ruter AS og NSB. Ruter AS, som eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, har laget et tilbud til fylkeskommunene om å kjøpe seg inn i IO AS, samt forslag til aksjeeieravtale og vedtekter for selskapet. Samferdselssjefenes kontaktutvalg anbefaler dette tilbudet og foreslår at saken behandles i alle fylkeskommunene. Opprettelse av nasjonalt selskap Oppgaver Selskapet skal utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videre distribuerer data som brukes i elektroniske støttesystem i kollektivtransporten. Dette gjelder elektronisk billettering, informasjonssystemer, datafangst, databearbeiding og datadistribusjon o.l., samt tilhørende tjenester og virksomhet. Produktene og tjenestene skal hovedsakelig selges til fylkeskommunale og statlige aktører, eller til selskap direkte eller indirekte eiet av staten eller fylkeskommunene. IO AS vil ha inntektsavregning som en av sine kjerneoppgaver og skal koordinere grensekryssende avregning slik at transportutøverne får betalt for sine tjenester uavhengig av hvor kundene har kjøpt eller brukt sin billett. I tillegg vil selskapet bistå med andre oppgaver som bl.a. testing og sertifisering av nye systemer slik at disse fungerer slik de skal for transportselskap og sluttbruker. Kjøp av eierandeler i IO AS (IO AS) Det nasjonale selskapet etableres ved at fylkeskommunene kjøper seg inn i IO AS. Selskapet etableres som et aksjeselskap med økonomisk formål og selskapets tjenester bør selges til markedspris/virkelig verdi. Selskapet Interoperabilitetstjenester AS eies av Ruter AS og NSB AS. Dagens innbyrdes fordeling av aksjer er: Ruter AS 599 aksjer 66,56 % NSB AS 301 aksjer 33,44 % Ruter AS selger 298 av sine aksjer til interesserte fylkeskommuner og fylkeskommunale administrasjonsselskaper. Dette innebærer at eierstruktur etter transaksjonene blir: Ruter AS 301 av 900 aksjer 33,44 % NSB AS 301 av 900 aksjer 33,44 % Fylkeskommunene 298 av 900 aksjer 33,11 % Ved oppstart skal bare staten og fylkeskommunene (eventuelt deres administrasjonsselskaper/egne selskaper) være eiere. Det skal på sikt vurderes å ta inn andre eiere. I forslag til vedtekter får styret maksimalt fem medlemmer. NSB og Ruter AS skal ha rett til å velge inntil tre medlemmer, så lenge Ruter og NSB har minst 50 % av aksjene i selskapet. Styreleder og resten av medlemmene skal velges av generalforsamlingen, der fylkeskommunene kan sikre at styremedlemmene får en viss geografisk spredning. Kjøperne gis rett til (vedtekter/aksjonæravtale) å utpeke to medlemmer av styret Ruter og NSB skal sikres en gjensidig forkjøpsrett som kan anvendes dersom en av de to partene ønsker å avhende aksjer.

4 4 Det gjennomføres andre vedtektsendringer som er hensiktsmessige eller nødvendige gitt den nye eierstrukturen. Pris for kjøp av aksjer Aksjeinnskuddet skal være tilstrekkelig til å dekke investeringer og eventuelt driftstap i en oppstartsfase. Ruters prisforlangende er basert på verdivurdering utført av Kjelstrup & Wiggen Consulting AS i desember Denne vurderer verdien av IO AS til kr Dette tilsier en verdi pr aksje på kr Ruter tilbyr salg av 298 aksjer til en samlet pris av kr Tabell 1 viser fordelingen av aksjekapitalen og antall aksjer mellom eierne: TABELL 1 Folketall Fordeling Antall aksjekapital aksjer Fylker 1000 NOK 01 Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark / Finnmárku SUM fylkeskommunene RUTER AS NSB TOTALT

5 5 Driftskostnader Driftskostnadene fordeles mellom stat og fylkeskommuner etter en modell som tar hensyn til myndighetsoppgaver, operatørkostnader og variable tilleggskjøp. Metode for kostnadsfordelingsmodell mellom fylkeskommuner, Ruter AS og NSB må oppfylle bestemmelsene om drift i egenregi. I tillegg må det framkomme et forslag til prisberegningsmodell som innebærer at man legger til grunn en markedspris for utførte oppdrag. Fordeling av driftskostnader må bl.a. vurderes ut i fra at det i oppgaveporteføljen ligger både myndighetsansvar og operatøransvar. 44 % av selskapets kostnader er knyttet til myndighetsoppgaver og 56 % av kostnadene er knyttet til operatørstøtte. IO tilbyr tjenester knyttet til test og godkjenning av systemer opp mot krav i Håndbok 206. Slike tester vil være aktuelle både ved første gangs tilkobling og senere i forbindelse med endringer. Disse tjenestene foreslås priset slik at utgiftene for den enkelte fylkeskommune vil være avhengig av bruken. Bemanningsbehovet første driftsår er estimert til 5 årsverk (2011). Denne bemanningen fordeler seg mellom fire typer oppgaver; forvaltning, administrative, merkantile og tekniske. Totale driftskostnader inklusive variable driftskostnader vil derfor bli i størrelsesorden 14,8 mill. kroner i Fordelingen av driftskostnadene i 2012 blir etter disse forutsetninger som beskrevet i tabellen under. TABELL 2 Andel driftskostnader %-vis Fylker (1000) fordeling 01 Østfold 239 1,61 % 02 Akershus/Oslo ,71 % 04 Hedmark 207 1,39 % 05 Oppland 216 1,45 % 06 Buskerud 281 1,89 % 07 Vestfold 220 1,48 % 08 Telemark 172 1,16 % 09 Aust-Agder 148 0,99 % 10 Vest-Agder 272 1,83 % 11 Rogaland 517 3,49 % 12 Hordaland 898 6,05 % 14 Sogn og Fjordane 110 0,75 % 15 Møre og Romsdal 325 2,19 % 16 Sør-Trøndelag 504 3,40 % 17 Nord-Trøndelag 124 0,83 % 18 Nordland 218 1,47 % 19 Troms 251 1,69 % 20 Finnmark / Finnmárku 54 0,36 % NSB ,25% SUM fylkene ,00 %

6 6 I fordelingen av driftskostnadene mellom fylkene er det tatt hensyn til antall reiser i det enkelte fylke. Vestfold fylkeskommunes andel av driftskostnadene vil være anslagsvis kr i Fylkesrådmannens bemerkninger: IO AS skal som forvaltningsenhet sikre at det blir lagt til rette for effektiv utbygging av elektronisk billettering for de reisende. Kundene skal i tillegg til dagens tilbud, også få tilgang til nye og felles reiseprodukter regionalt og nasjonalt dersom etterspørselen i markedet tilsier dette og aktørene blir enige om å samarbeide om slike tilbud og tjenester. Samordning av billetteringssystemer er viktig for kundene, også i Vestfold. Særlig har samordning av billetter mellom tog og buss vært etterspurt. En slik satsing er i tråd med anbefalinger gitt i arbeidet med en kollektivtransportplan for Vestfold. Sett fra fylkeskommunenes side kunne et alternativ til eierskap i IO AS vært å foreta den nødvendige administrasjon av elektronisk billettering i egen regi. Merkostnadene ved å utvikle lokale miljøer for administrasjon av elektronisk billettering er av KPMG til sammenligning beregnet til 28 mill. kr for fylkeskommunene samlet. Ved å kjøpe seg opp i IO AS vil en på en smidig måte få etablert et landsdekkende system for forvaltning av elektronisk billettering. Fylkeskommuner som deltar på eiersiden vil ha mulighet til å kunne påvirke selskapets innretning og videre utvikling. Aksjekapitalen er tenkt fordelt etter innbyggertallet i hvert enkelt fylke, mens driftskostnadene i større grad fordeles etter antall kollektivreiser. Dette gir lavere pris for deltagelse i administrasjonsselskapet i fylker med færre innbyggere, men tilgang til de samme fordelene som for større fylker. Fylkesrådmannen anbefaler at Vestfold fylkeskommune går inn som medeier i Interoperabilitetstjenester AS med en andel på 18 aksjer á kr , totalt kr i aksjekapital. Det anbefales videre å søke dette dekket av Vestfold Kollektivtrafikk AS, samt at årlige driftskostnader dekkes innenfor budsjettområde kollektivtrafikk.

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/898 Sakstittel: SØR-TROMS REGIONRÅD- UTVIDET SEKRETARIATSFUNKSJON Rådmannens innstilling ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer