Norges offisielle statistikk, rekke XII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 N 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling 1 november 1960 II Fiskeflåten Fishery census II The fishing fleet Folkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics and migration statistics Ulykkestrygden for sjømenn 1959 Ulykkestrygden for fiskere 1959 Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen Syketrygden 1961 National health insurance 115 Utenrikshandel 1962 II External trade II Fiskeristatistikk 1961 Fishery statistics Folketelling 1960 II Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status Population census II Population by sex, age and marital status Jordbruksstatistikk 1962 Agricultural statistics 119 Alkoholstatistikk 1962 Alcohol statistics Telegrafverket 1962 T6l6graphes et Mlephones de FEtat 121 Industristatistikk 1961 Industrial statistics Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 Medical statistical report Jordbruksteljinga i Noreg 20 juni 1959 V Oversyn Census of agriculture V General survey Skogstatistikk Forestry statistics 125 Skattestatistikk 1961 Tax statistics 126 Utenrikshandel 1962 III External trade III Rekke XII Trykt 1964 N 127 Økonomisk utsyn over Aret 1963 Economic survey 128 Veterinærvesenet 1959 Service vëtërinaire 129 Folketelling 1960 III Folkemengden etter næring, stilling og sosial status Population census HI Population by industry, occupation and status 130 Meieribruket i Noreg 1962 Norway's dairy industry 131 Elektrisitetsstatistikk 1962 Electricity statistics 132 Psykiatriske sykehus 1961 Hospitals for mental disease

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII132 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1961 HOSPITALS FOR MENTAL DISEASE 1961 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

4 Tidligere utkommet For årene se Sundhedstilstanden og medisinalforholdene For årene se Sinnssykeasylenes virksomhet For årene se Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (For året 1932 se også Tidsskrift for Den norske lægeforening n for 1934) Sinnssykeasylenes virksomhet 1935 IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100 Sinnssykehusenes virksomhet 1942 X 118, X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115, 1951 XI 141, 1952 XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958 XII 39, 1959 XII 63, 1960 XII 99 REKLAMETRYKK AS - BERGEN

5 Forord I samsvar med Lov om psykisk helsevern av 28/ har Byrået fra 1961 gått over til å kalle denne publikasjonen Psykiatriske sykehus Den fortsetter den tidligere publikasjon Sinnssykehusenes virksomhet Statistikken er i det vesentlige utarbeidd på grunnlag av oppgaver som er sendt inn fra de psykiatriske sykehusene For sinnslidende som er forpleid utenfor de psykiatriske sykehusene, har en som for de foregående år nyttet oppgaver som er innhentet av Helsedirektoratet Konsulent Helge Skaug har stått for utarbeidingen av publikasjonen Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4 januar 1964 Signy Arctande

6 Preface This survey is chiefly based on information provided by the hospitals for mental disease Data relating to mentally diseased treated outside hospitals are based on information collected by the Director-General of Public Health Services The Norwegian title of the publication has been changed from «Sinnssykehusenes virksomhet» to «Psykiatriske sykehus» The statistics have been prepared under the supervision of M Helge Skaug Central Bureau of Statistics, Oslo, 4 January 1964 Signy Arctander

7 Innhold Oversikt Side I Psykiatriske sykehus, sykeplasser og belegget ph psykiatriske sykehus 7 II Pasienter lagt inn ph psykiatriske sykehus for første gang 9 III Pasienter tidligere behandlet ph psykiatriske sykehus 12 IV Pasienter utskrevet fra psykiatriske sykehus 12 V Pasienter døde ph psykiatriske sykehus 13 VI Helseforhold og sykebehandling 14 VII Utdrag av regnskapene 14 VIII Tilleggsopplysninger fra fylkesmenn m v 14 Sammendrag ph engelsk 16 Tabelle I Psykiatriske sykehus ved utgangen av II Bevegelsen i belegget ph de psykiatriske sykehusene og sykehusenes privatpleie ' III Bevegelsen i belegget i de psykiatriske sykehusenes privatpleie 1961 IV Forpleiningsdager, middelbelegg og sykeplasser ph psykiatriske sykehus V Pasienter lagt inn for første gang ph psykiatriske sykehus 1961 A Alder ved innleggingen B Alder da sinnslidelse begynte 21 VI Pasienter lagt inn for første gang ph, psykiatriske sykehus etter sykdommens varighet ved innleggingen VII Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter diagnoser og ekteskapelig status VIII Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang ph, psykiatriske sykehus IX Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter tidligere levevei X Gjeninnlegginge 1961 A Alle pasienter etter siste utskrivningså B Pasienter som har vært utenfor psykiatriske sykehus under 1 L, etter varigheten i måneder 26 XI Direkte utskrivninger og dødsfall XII Direkte utskrivninger etter psykiatriske sykehus og etter behandlingens varighet og utfall XIII Direkte utskrivninger etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall XIV Pasienter døde på psykiatriske sykehus Dødsårsaker og alde XV Arbeidsvirksomheten XVI Bruk av mekaniske tvangsmidler og isolasjon XVII Utdrag av regnskapene for 1961 XVIII Sinnslidende forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6 1925, og lov om psykisk helsevern av 28/4 1961, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommuner i alt i XIX Pleiehjem og kolonier for sinnslidende, fylkesvis XX Sinnslidende i privatpleie og i ordinære pleiehjem 31/ Standardtegn Oppgave mangler Logisk umulig -- Null

8 Contents General survey Page I Mental hospitals, beds and patient population in mental hospitals 7 II First admissions 9 III Readmissions 12 IV Discharges 12 V Deaths in mental hospitals 13 VI Health conditions and treatment 14 VII Abstract of the accounts 14 VIII Reports on mentally diseased from the administrators of the counties etc 14 English summary 16 Tables, I Mental hospitals at the end of II Movement of patient population in mental hospitals and in family care of mental hospitals III Movement of patient population in family care of mental hospitals IV Board days, patient population and beds in mental hospitals V First admissions to mental hospitals 1961 A Age at admission B Age at the appearance of the symptoms of disease 21 VI First admissions to mental hospitals by duration of disease VII First admissions to mental hospitals by diagnosis and marital status VIII First admissions to mental hospitals by residence of patient IX First admissions to mental hospitals by economic activity of patient X Readmissions 1961 A All patients by year of discharge B Patients living outside hospital under 1 year, by duration of stay in months 26 XI Discharges and deaths XII Discharges by hospital, duration and result of treatment XIII Discharges by diagnosis, duration and result of treatment XIV Deaths in mental hospitals by causes of death and age XV Number of patients at work XVI Use of coercive means and isolation XVII Abstract of the accounts XVIII Mentally diseased maintained according to law of 5 June 1925, and law of 28 April 1961 and public expenditure on the maintenance XIX Nursing homes for mentally diseased, by counties XX Mentally diseased in family care and in ordinary nursing homes Explanation of Symbols Data not available Category not applicable --- Nil

9 Oversikt I Psykiatriske sykehus, sykeplasser og belegget på psykiatriske sykehus Ved utgangen av 1961 var det 21 psykiatriske sykehus i drift I 1961 kom det nye Åsgård sykehus i Tromsøysund i drift, mens Kriminalasylet i Trondheim ble nedlagt Tallet på autoriserte sykeplasser var 7 432, eller om lag 3 prosent flere enn i 1960 og i 1959 Tabell I i tabelldelen viser hvor mange sykeplasser de enkelte psykiatriske sykehus hadde ved utgangen av 1961 Når det gjelder sykeplasser på pleiehjem for sinnslidende, psykiatriske klinikker, observasjonsavdelinger og andre institusjoner for nervøse, viser en til avsnitt VIII i denne oversikten Tabell 1 Psykiatriske sykehus, sykeplasser og pasientbelegg Mental hospitals, beds and patient population Ar Year Tallet på Number of Overbelegg i prosent av Syke- Pasienter autoriserte Psykiatriske Autoriserte plasser (ekskl sykeplasser sykehus syke- p privat- Overcrowding Mental plasser' innbyggere pleien) as percentage hospitals Beds Beds per population Patients (excl, family care) of capacity , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1- I tallet på autoriserte sykeplasser er tatt med Bredebygden sykehus og Gausel pleiehjem med i alt 100 sykeplasser, da pasientene der går inn i pasientbelegget på sykehuset Regnet i forhold til folkemengden økte tallet på sykeplasser i 1961 Pasienttallet gikk fortsatt noe tilbake i 1961 Overbelegget, regnet i forhold til autoriserte sykeplasser, viser følgelig en synkende tendens En oversikt over pasientbelegget og tallet på inn- og utskrivninger ved de enkelte psykiatriske sykehus i 1961 er gitt i tabell II Når en regner med sykehusenes privatpleie, var tallet på pasienter ved utgangen av 1961 i alt Av disse hørte 437 til privatpleien Nærmere opplysninger om disse er gitt i tabell

10 8 Middelbelegget på de psykiatriske sykehusene i 1961, eksklusive privatpleien, var 8 270, mot i 1960 Det ble behandlet i alt pasienter - medregnet privatpleien - i 1961, om lag 300 flere enn i 1960 og 1959 I 1961 var det innleggelser på de psykiatriske sykehus, hvorav 124 var overføringer fra et sykehus til et annet (En har her ikke regnet med 28 overføringer til Reitgjerdet fra Kriminalasylet da dette ble nedlagt) Tallet på utskrivninger var 5 105, medregnet overføringer og 415 døde I tabell 2 er vekslingen i belegget ved de psykiatriske sykehusene beregnet ved å sette tallet på direkte innskrivninger og utskrivninger i forhold til middelbelegget For Åsgård har en ikke beregnet noen veksling, da dette sykehuset først kom i drift 1 november 1961 De fleste psykiatriske sykehus hadde større veksling i belegget i 1961 enn i 1960 Tabell 2 Pasientvekslingen og overbelegget ved de offentlige psykiatriske sykehus Movement of patient population and overcrowding in public mental hospitals Direkte inn- og utskrivninger i pst av middelbelegget Admissions and discharges as percentage of average resident patient population Overbelegget i pst av sykeplassene' Overcrowding as percentage of capacity 1959 I 1960 J J Psykiatriske sykehus uten privatpleie Mental hospitals without family care Gaustad 116,4 111,2 106,7 12,7 13,2 Eg 82,0 94,4 101,1 10,3 10,9 Dikemark 141,1 159,3 175,2 Veum 57,8 49,0 54,4 14,2 14,5 Blakstad 80,4 85,6 90,5 12,5 13,7 Faret 56,9 100,3 105,8 17,7 17,7 Dale 51,9 57,4 68,9 Valen 117,9 103,9 102,3 43,9 Neevengården 158,6 138,2 138,4 41,9 35,1 Østmarka 102,1 105,8 113,0 33,4 36,6 Åsgård 11,2 12,7 12,9 13,1 16,1 40,6 36,6 32,4 Total 101,8I 104,3 111,5 Psykiatriske sykehus med privatpleie Mental hospitals with family care 24,0 Rotvoll 94,2 95,6 86,1 24,0 21,3 Rønvik 235,5 212,4 204,5 Sanderud 77,1 136,2 156,2 22,5 15,6 13,0 Presteseter 55,7 61,5 72,5 42,7 42,7 14,4 Lier 101,8 97,6 108,4 17,1 15,2 13,6 Opdøl 122,5 136,7 127 I 31,3 31,0 31,0 Total 115,0 123,7 127,3 30,0 Reitgjerdet 3,4 4,3 4,6 29,4 35,0 For enkelte sykehus kan overbelegget ikke beregnes nøyaktig, da tallet på sykeplasser ikke var konstant gjennom hele året På Dikemark og Dale sjukehus var ved utgangen av 1961, som ved utgangen av det foregående år, fortsatt en del sykeplasser ute av drift på grunn av ominnredning og ombygging Presteseter sykehus fikk i 1961 autorisasjon for 53 nye plasser for menn og 6 nye plasser for kvinne I

11 9 Ved de psykiatriske sykehus som hadde privatpleie direkte under sykehuset utgjorde pasientbelegget i privatpleien gjennomsnittlig 13 prosent av hele be legget Forholdet ved de enkelte sykehus er vist i tabell 3 Tabell 3 Pasienter i privatpleie i prosent av hele belegget ved psykiatriske sykehus med privatpleie Patients placed in family care as percentage of total patient population in mental hospitals having family care Psykiatriske sykeh Hosp for ment disease Rotvoll 4,8 4,1 4,0 Ronvik 10,9 10,6 10,0 Reitgjerdet 6,7 6,4 6,5 Sanderud 13,7 14,9 15,4 Presteseter 8,2 10,3 12,3 Lier 18,2 18,4 18,2 Opdol 15,1 15,5 16,5 Total 12,5 12,8 13,0 II Pasienter lagt inn på psykiatriske sykehus for første gang I 1961 var tallet på direkte innleggelser 5 034, eller om lag 7 prosent høyere enn i 1960 Pasienter som legges inn flere ganger i løpet av året, blir regnet med i tallet på innskrivninger og utskrivninger alle gange Tallet på pasienter som ble lagt inn for første gang på psykiatrisk sykehus i 1961, var 2 343, mot i 1960 Av de som ble innlagt for første gang i 1961, var 47 prosent menn, mot 44 prosent i 1960 En oversikt over nyinnlagte pasienter etter diagnosegruppe, alder ved innleggingen og alder da sykdommen tok til er gitt i tabell V og VI Tabell VII gir en mer spesifisert oppdeling etter diagnose På grunn av ufullstendige oppgaver er imidlertid denne spesifikasjonen mangelfull I tabell 4 er de nyinnlagte pasienter gruppert etter diagnosen 32 prosent av de nyinnlagte pasienter hadde konstitusjonelle psykoser, og 18 prosent hadde schizofreni Pasienter med alderdomspsykoser utgjorde snaut 11 prosent i 1961 Siden 1959 har denne diagnosegruppe vist en synkende tendens Gruppen non insani, som vesentlig omfatter nevroser, viser derimot en fortsatt økende tendens Dette henger sammen med at enkelte av de psykiatriske sykehusene har fått opprettet særskilte nevroseavdelinger og åpnet adgang for frivillige pasienter, som ofte ikke blir betegnet som alvorlig sinnslidende En prosentvis fordeling av de nyinnlagte pasienter etter alder da sinnslidelse begynte, er vist i tabell 5 Tabell 6 viser pasientenes relative aldersfordeling ved innleggingen Sammenliknet med 1960 har det ikke funnet sted nevneverdige en- dringer i pasientenes aldersfordeling, verken når det gjelder deres alder ved innlegging i psykiatrisk sykehus eller da sykdommen tok til

12 10 Tabell 4 Pasientene etter diagnose Prosent Patients by diagnosis Percentages Diagnose Diagnosis M 1 K Total K Total Total Idiotia et psychosis ex imbecillitate 4,7 4,2 4,4 4,7 3,1 3,8 3,5 1,9 2,7 Psychosis ex constitutione 26,6 35,5 31,5 25,4 31,9 29,0 26,5 36,7 31,9 Psychosis manicornelancholica 7,1 9,9 8,6 7,7 8,9 8,3 6,3 7,2 6,8 Schizophrenia 22,2 14,9 18,1 23,0 15,4 18,8 22,4 13,9 17,9 Psychoses symptomaticae 1,7 1,7 1,7 1,0 1,6 1,3 1,8 1,1 1,5 Psychosis epileptica 1,6 0,4 1,0 0,9 0,2 0,5 1,7 0,6 1,1 Psychosis alcoholica 2,7 0,8 1,7 2,7 0,8 1,7 2,7 0,6 1,6 Psychosis syphilogenes 0,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 Psychosis ex involutione et senio 12,3 12,4 12,4 11,1 12,4 11,8 9,9 11,8 10,9 Psychosis ex vitio cerebri 4,0 2,5 3,2 4,0 2,2 3,0 4,6 2,0 3,2 Psychoses aliae et male definitae 1,4 0,3 0,8 0,9 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 Non insani 15,1 17,3 16,3 18,1 21,8 20,2 19,3 23,2 21,3 Males 2 Females Total 100,0 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01 100,01 100,0 Tabell 5 Pasientenes alder da sinnslidelse begynte Prosent Patients by age at appearance of the symptoms of disease Percentages Alder Age M K Total M K Total M K Total Under 15 år years 1,9 1,4 1,6 3,2 2,5 2,8 3,5 2,2 2, »» 7,0 4,8 5,8 7,0 5,5 6,2 7,9 4,0 5, »» 8,8 6,2 7,4 8,0 7,3 7,6 8,4 6,7 7, ,9 8,5 9,2 9,4 7,3 8,2 8,6 8,0 8, ,5 9,1 9,8 12,1 9,3 10,5 10,5 7,9 9, ,3 10,7 10,9 10,6 12,1 11,5 9,6 9,6 9, » 6,1 10,6 8,6 8,4 6,3 7,2 7,9 9,7 8, ,8 9,4 8,7 6,8 9,4 8,2 8,5 9,4 9, »» 12,0 16,9 14,7 12,1 14,9 13,7 10,6 14,5 12, ,2 11,5 11,3 9,6 10,8 10,3 8,3 10,5 9, »» 6,9 6,2 6,5 6,3 6,2 6,2 5,3 5,9 5,6 80 år og over years and over 2,1 1,4 1,7 1,3 2,7 2,1 2,1 2,4 2,3 Ukjent Unknown 4,5 3,3 3,8 5,2 5,7 5,5 8,8 9,2 9,0 TotalI 100,01 100,01 100,0 100,01 100,0 100,01 100,01 100,01 100,0

13 11 Tabell 6 Pasientenes alder ved innleggingen Prosent Patients by age at the admission Percentages Alder Age K Total M K Total M 1961 K Total Under 15 år years 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0, ,5 2,6 3,5 4,7 3,5 4,0 5,6 2,9 4, » 6,7 4,8 5,6 7,1 5,2 6,0 7,6 5,3 6, ,9 5,5 6,6 8,3 5,8 6,9 8,8 6,4 7, ,7 7,1 8,2 10,3 9,0 9,6 9,8 8,5 9, ,3 11,1 12,1 12,8 11,6 12,1 10,7 8,8 9, ,5 11,5 10,2 11,0 9,1 9,9 11,0 11,0 11, ,6 10,7 10,2 8,1 9,3 8,7 9,0 11,0 10, ,0 18,2 16,8 15,1 19,5 17,5 15,7 18,2 17, ,2 16,4 14,5 12,3 13,3 12,9 10,2 15,0 12, » 8,7 9,4 9,1 7,5 9,5 8,7 8,1 8,8 8,5 80 år og over years and over 3,3 2,2 2,7 2,5 4,0 3,4 3,1 3,6 3,3 --- Ukjent Unknown Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I tabell 7 er gitt en kumulativ fordeling av sykdommenes varighet ved innleggingen for de enkelte diagnosegruppe Av pasienter med konstitusjonelle og manisk-melankolske psykoser hadde henholdsvis 57 og 65 prosent en sykdomsvarighet på under ett år ved innleggingen Den tilsvarende prosent for pasienter med schizofreni var 33 Tabell 7 Sykdommenes varighet ved innleggingen Kumulativ fordeling i prosent Duration of disease previous to admission Percentage cumulated distribution Diagnose Diagnosis 1 år year 2år years Varighet under Duration under 3år years 4år years Sår years 10 tir years 15 år years Psychosis ex constitutione 57,4 67,3 76,4 81,4 83,7 92,0 95,9 Psychosis manico- melancholica 64,8 73,0 79,2 81,8 84,9 90,6 94,3 Schizophrenia 32,7 46,3 56,6 66,6 71,1 85,4 92,6 Psychoses symptomaticae 64,7 73,5 85,3 88,2 91,2 100,0 100,0 Psychosis alcoholica 67,6 73,0 75,7 75,7 86,5 100,0 100,0 Psychosis syphilogenes 60,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Psychosis ex involutione et senio 27,7 38,8 49,2 62,1 68,4 91,0 94,9 Psychosis ex vitio cerebri 29,3 49,3 56,0 61,3 64,0 78,7 86,7 Tabell VIII viser hjemstavnsfylke for de nyinnlagte pasienter på de enkelte psykiatriske sykehus i 1961 kom 65 prosent av pasientene i 1961 fra bygdene, mot 64 prosent i 1960 og 62 prosent i 1959 Fordelingen av de nyinnlaate pasienter etter egen eller forsørgerens levevei går fram av tabell IX

14 12 III Pasienter tidligere behandlet på psykiatriske sykehus I 1961 var det i alt gjeninnleggelser av pasienter som tidligere hadde vært behandlet på psykiatrisk sykehus i Norge Tallet på direkte gjeninnleggelser utgjorde vel 53 prosent av alle innlagte i 1961 eller om lag det samme som i de foregående A Fordelingen av de gjeninnlagte pasienter etter psykose viser at 32 prosent led av konstitusjonelle psykoser og 32 prosent av schizofreni Fordelingen særskilt for menn og kvinner går fram av tabell 8 Som i de foregående år var det forholdsvis flere kvinner med konstitusjonelle psykoser enn med schizofreni, mens forholdet var omvendt for menn Tabell 8 Gjeninnlagte pasienter etter diagnose Prosent Readmitted patients by diagnosis Percentages Diagnose Diagnosis M K Total M K Total M E K Total Idiotia et psychosis ex imbecillitate 4,0 4,2 4,1 5,7 3,1 4,2 3,8 2,4 2,9 Psychosis ex constitutione 26,6 34,3 31,1 26,3 36,3 32,2 25,1 36,2 31,9 Psychosis manico-melancholica 11,8 18,0 15,4 11,9 17,2 15,0 12,6 15,6 14,4 Schizophrenia 42,3 28,7 34,4 40,2 26,2 32,0 40,3 26,7 32,1 Andre årsaker 15,3 14,8 15,0 15,9 17,2 16,6 18,2 19,1 18,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 En utregning av tiden fra siste utskrivning til gjeninnlegging viser at pasienter eller vel 48 prosent av de gjeninnlagte hadde vært utenfor sykehus mindre enn ett år, og 817 eller 30 prosent hadde wart utskrevet mindre enn 6 månede De tilsvarende prosenttall for 1960 var henholdsvis 50 og 33 IV Pasienter utskrevet fra psykiatriske sykehus I 1961 ble i alt pasienter utskrevet direkte fra psykiatriske sykehus, mot i 1960 Disse tall omfatter ikke pasienter som ble overført fra et sykehus til et annet og heller ikke pasienter som døde på psykiatriske sykehus Tallet på direkte utskrivninger i 1961 utgjorde 55 prosent av middelbelegget, mot 53 prosent i 1960 og 50 prosent i 1959 Økingen i tallet på utskrivninger henger blant annet sammen med at flere psykiatriske sykehus etter hvert har fått adgang til å ha frivillige innleggelser, og disse pasienter har forholdsvis kort behandlingstid Hvis en sammenlikner tallet på gjeninnlagte som var skrevet ut i 1961 med tallet på utskrivninger i 1961, viser det seg at om lag 18 prosent ble lagt inn igjen samme å Tabell XI viser tallet på utskrivninger etter sykehus og diagnose Av alle som ble utskrevet, var 83 prosent til eget hjem eller slektninger, og 9 prosent var til pleie- eller gamlehjem

15 13 En oversikt over behandlingens varighet for de utskrevne i 1961, fordelt etter psykiatrisk sykehus og diagnose, er gitt i tabellene XII-XIII 73 prosent av de utskrevne i 1961 hadde en behandlingstid på under et halvt år, og 85 prosent hadde en behandlingstid på under ett å For pasienter med konstitusjonelle og maniskmelankolske psykoser var det blant de utskrevne om lag 80 prosent med en behandlingstid på under et halvt år, mot 55 prosent i gruppen schizofreni I gruppen ikke alvorlig sinnslidende (non insani) hadde 86 prosent av de utskrevne en behandlingstid på under et halvt å En viser ellers til tabell 9 Tabell 9 Behandlingens varighet Kumulativ fordeling i prosent Duration of treatment Percentage cumulated distribution Diagnose og år Diagnosis and year 1/2 år year Varighet under Duration under 1 år year 1 1/2 år year 2 år years 5 år years 10 år years 1961 Idiotia et psychosis ex imbecillitate Psychosis ex constitutione Psychosis manico-melancholica Schizophrenia Psychoses symptomaticae Psychosis epileptica Psychosis alcoholica Psychosis syphilogenes Psychosis ex involutione et senio Psychosis ex vitio cerebri Psychoses aliae et male definitae Non insani Total 1959» ,2 68,7 72,7 48,3 79,4 80,4 54,6 91,4 63,6 75,9 38,5 70,1 74,7 80,0 85,9 81,3 84,9 87,2 92,0 95,4 82,4 86,7 88,7 93,6 96,4 84,5 89,0 91,0 94,9 97,0 62,3 68,9 72,1 78,7 87,7 89,3 93,3 95,2 98,7 99,7 92,0 96,9 97,9 99,2 99,8 70,3 76,4 79,0 86,2 91,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,7 69,7 72,7 84,8 87,9 92,6 96,3 96,3 98,1 100,0 69,2 69,2 69,2 84,6 84,6 85,9 91,0 94,4 97,7 99,4 88,0 90,7 94,7 98,7 98,7 89,6 97,1 100,0 100,0 100,0 94,4 96,8 98,2 99,5 99,6 V Pasienter (lode på psykiatriske sykehus I 1961 døde i alt 415 av pasientene på psykiatriske sykehus, 201 menn og 214 kvinne Regnet i forhold til middelbelegget var dødeligheten i 1961 om lag 50 p For menn var dødeligheten 45 og for kvinner 56 p Den høyere dødelighet for kvinner skyldes at det er forholdsvis flere eldre kvinner enn menn i belegget ved de psykiatriske sykehus Av de døde menn var 49 prosent over 70 år, og 75 prosent var over 60 å De tilsvarende prosenttall for kvinner var henholdsvis 57 og 81 Opplysninger om hvilken alvorlig sinnslidelse de døde var behandlet for, viser at 37 prosent av mennene hadde alderdomspsykoser, og 28 prosent hadde schizo-, freni Blant de døde kvinner hadde 34 prosent vært behandlet for alderdomspsykoser og 31 prosent for schizofreni I 1961 skyldtes 20 prosent av dødsfallene sykdommer i hjerte og kar, og 25 prosent skyldtes sykdommer i åndedrettsorganene Om lag 14 prosent av clodsfallene skyldtes karlesjoner i sentralnervesystemet, og 9 prosent skyldtes ondartede svulste Det inntraff 30 voldsomme dødsfall på psykiatriske sykehus i 1961 Av disse var 9 selvmord

16 14 VI Helseforhold og sykebehandling Av årsberetningene fra de psykiatriske sykehus går det fram at helseforholdene blant pasientene stort sett var gode Den medikamentelle behandling med ataraxica blir brukt i stadig større utstrekning, og med gode resultate I 1961 ble også nyere antidepressive midler tatt i bruk ved enkelte av sykehusene Elektrosjokkbehandling blir fortsatt brukt i en viss utstrekning, mens man på det nærmeste har sluttet med insulinkomabehandling De psykiatriske sykehusene legger fortsatt stor vekt på arbeidsterapien I 1961 var gjennomsnittlig om lag pasienter i daglig arbeid Dette svarer til 56,5 prosent av middelbelegget ved sykehusene Detaljerte oppgaver over arbeidsvirksomheten ved de psykiatriske sykehus er gitt i tabell XV Tabell XVI viser bruken av tvangsmidler og isolasjon i 1961 VII Utdrag av regnskapene Utdrag av regnskapene fra de psykiatriske sykehusene for 1961 er vist i tabell XVII For de fleste psykiatriske sykehus lå de ordinære nettoutgifter på kroner p forpleiningsdag Kostholdsutgiftene varierte fra 2,64 til 4,34 kroner p person p dag VIII Tilleggsopplysninger fra fylkesmenn m v Etter oppgaver fra fylkesmennene er det i tabell XVIII gitt en oversikt over tallet på alvorlig sinnslidende som hørte hjemme i de enkelte fylker, og som ble forpleid etter loven av 1925 (61 30/6 1961) og etter loven om psykisk helsevern (etter 1/7 1961), og utgiftene ved forpleiningen Etter 1 juli omfatter utgiftene til forpleining også statens utgifter til hjemstavnsløse og ubemidlede sinnslidende og til forpleining av utlendinge ble om lag sinnslidende forpleid med statsbidrag Av disse var 53,7 prosent på psykiatrisk sykehus, 11,1 prosent i sykehusenes privatpleie og på psykiatrisk sykehjem og 35,2 prosent i privat pleie Utgiftene til forpleiningen var i alt 94,7 millioner krone Etter oppgavene som Helsedirektoratet har innhentet særskilt om pleiehjem og kolonier for sinnslidende i 1961, var det i alt 125 slike forpleiningssteder med 10 eller flere sykeplasse Disse forpleiningsstedene hadde ved utgangen av 1961 i alt pasiente I tillegg til dette tallet kommer om lag 350 pasienter ved 5 pleiehjem som formelt ble overfort til psykiatriske sykehus i 1961, men som ikke er tatt med i statistikken for de respektive psykiatriske sykehus Tilsvarende oppgaver for private forpleiningssteder med under 10 pasienter viser at det i 1961 var vel pasienter i privatpleie I tillegg til disse var 408 pasienter forpleid i vanlig pleiehjem eller i sykehus Nærmere opplysninger om pleiehjem, kolonier og forpleiningssteder for sinnslidende i de enkelte fylker er gitt i tabell XIX og XX Ved utgangen av 1961 var det i alt om lag sinnslidende forpleid i pleiehjem eller privatpleie utenfor psykiatrisk sykehus Legger en til tallet på pasienter ved de psykiatriske sykehusene, får en at det i alt var om lag sinnslidende ved utgangen av 1961

17 15 De oppgaver som Helsedirektoratet har innhentet over psykiatriske klinikker og andre institusjoner for nervøse, viser at det ved utgangen av 1961 var i alt sykeplasser og pasienter ved slike institusjoner, mot henholdsvis og 920 ved utgangen av 1960 Sykeplasser Pasienter Venteisolater Observasjonsavdelinger Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Hvile- og behandlingshjem for nervøse Barnepsykiatriske avdelinger og behandlingshjem

18 English summary The number of patients in mental hospitals at the end of 1961 was of which 443 were in private care under the administration of the hospitals The mean number of patients for the year was The total number of cases admitted to the mental hospitals during 1961 was 5 158, of which were first admissions In 1960 the number of first admissions was Among patients admitted for the first time in 1961, 32 per cent were suffering from psychosis ex constitutione, 18 per cent from schizophrenia and 11 per cent from dementia senilis The age distribution of first admissions in 1961 is shown in tables 5 and 6 pages 10-11, and the distribution by marital status is shown in table VII page 23 In 1961 the number of readmitted cases was 2 691, of which were direct readmissions and 124 were transfers from other mental hospitals Of the cases readmitted directly 32 per cent were suffering from schizophrenia, and 32 per cent were suffering from psychosis ex constitutione The total number of discharges during 1961 was 4 566, excluding transfers and deaths The total average stay in mental hospitals has decreased considerably in later years During 1961, 415 deaths occurred in mental hospitals, compared to 357 in 1960 In 1961, 49 per cent of the males and 57 per cent of the females who died were 70 years or more The most frequent causes of death were diseases of the respiratory system About 36 per cent of the patients who died in 1961 had been admitted for dementia senilis At the end of 1961 the total number of mentally diseased treated in hospitals and outside hospitals was about

19 Tabeller

20 18 Tabell, I Psykiatriske sykehus ved utgangen av 1961 Mental hospitals at the end of 1961 Navn Name Eier Owner Adresse Address Åpnet Opened Sykeplasser Beds M 1 K 2 Tot Gaustad sykehus Eg sykehus Rotvoll sykehus Rønvik sykehus Reitgjerdet sykehus Dikemark sykehus Veum sykehus Blakstad sykehus Sanderud sykehus Presteseter sykehus Lier sykehus Faret sykehus Dale sjukehus Valen sjukehus Neevengården sykehus Opdøl sykehus Østmarka sykehus Åsgård sykehus Staten State»»»»» Oslo by Østfold fylke Akershus fylke Hedmark fylke Oppland fylke Buskerud og Vestfold fylker og byer Telemark fylke Rogaland fylke og Stavanger by Hordaland fylke Bergen by Møre og Romsdal fylke Sør- og Nord-Trondel fylker og Trondh by Troms og Finnmark Vinderen p Oslo Kristiansand p Trondheim p Bodø p Trondheim Asker Glemmen p Fredrikstad Asker Hjellum p Hamar Reinsvoll st p Gjøvik Lier Faret p Skien p Stavanger Valen i Sunnhordland Bergen Hjelset p Molde Trondheim Tromsøysund 1 /1o /, /, 4872' "/ / /, / / / / /, / n / /, / / / Oslo hospital D Dedichens privatklinikk D Martens sykehus Oslo hospital Privat Ekebergv 1, Oslo Alnabru p Bergen / Total Males 2 Females 3 Autoriseringsdato 4 Kriminalasylet i Trondheim ble nedlagt fra 1 juli 1961

21 19 CD N Cr Cq VD t- ut 7 C% 7 00 t- ut t- C) GO ot 30 CA a) ot ut c) ut t- ca a) ut C= a:, a= 0001 ut ut GO 7? ot 7? t- t- t- a) a) 7 7, Oft }-1 CD cl X I t- a) ut OC OC CA t 7 Ot 1-0 I 10 Tet ut a) 7? t ap ct 7? ? ut ot cl ut ca ot Cq co ct 7? cq t- I C, 09 ot r- 77-7, C) CD r- a) r- 00 C) I ot a) -Co 7t cc C% CD t- ut GO ct 7 cl a) 00 i 7? ' ut ot ot I Gq CS) CA ot 7? CA a) CA 77-7? Ot Ot CA 7-4-D a) 00 CA 7 7? C) 7? U- CD t- 7? 0000 U (C) F, VD 10 7 Tdi ct 7? CA ct 7-i a) 0 GC ut 0 GC ot cc ot ifj I-4 10 V) 74C0 7? 7? 10 CA r- 7H ot 7t CA ' 10 7?,t,?,!,1 t' Cl) 4' II 00 -, I Cr, VD ' ut a) 7, 7 cl CD CD -,--, Cl Cl QC 7? I a) 00 a) CD a) GC 7? 00 7 a) t- 7? ut '4) c' ot Cq 7 c9 ot 7 7 c9 7, ot 7 cc-i c9 CA cl 7 7 -icd II7? P-i IN 7t 1,t, P, 1, CA,It, CS, C) C I 10 ut ut 7 cq ot 00 7 CA 7 GC 7 ut C= 7 t- C9 C= t- I t- 1-,tot CA CA Cq Cq ot CA CA CA 7 ut 7 ot ot 7 CA Cla) 7? V) 00 V) 00 -P 7 7- Ut r- GO g0 ut CA a) 00 ot 7? c0 GO Cl) cc 7 GO Cp ut CA ut cd 7, ca 00 ut 7 CA CI 00 71, 10,0 C),S),, 00 C) C) CA,tq Cl,, 4% t-, ? I- 4t 4'i) 44 P 4') C) a) t- C) I ? t- CD CA 7 t- a) CD t ot cq,, t,, 1 00,,,t, ut t- ut Cl) C) ut t- a) GOot CIO 7 Cl GA 7? t CA GC t- a) 7? 7? t C) r CD 7? 7 7? r ut a) r- CD 7 7? 00 a) 7-4 ao 00 C-I 7 7 CA Cl CI ot I,l, CI =, Ct 7t a Gc 7? 7? 0,1 CA c% c ut ut 7 7 r- 7? 00 r- ot ut ? 7 7, Cl7 7 Cl7 CD Cl 7? I 1 N I i I N 1 1 I Cl p 1 Cq CltrZ ut 00I ) 7 7 ut Cl 7 ot 7 7, I I I I -p o ;7-2 P-1 CD 0 ci) -p 8 E7i <712 P q 7 cd It- r- 7? C) I 7? 0 7h ot r- t- ot t- C% CI 7? t- 7 7 I a) N CD GC I 7? 1000, tr ut GC C% ot ut ot,h r- ot 1 7? 7-4 r-, Cl7? 7 Cl , 7 a) Cl C9 Ca 040 I CIO I- I rri N 'CH Ct N I t - cl) N N ut CIO cc) cs) I ap I 7Cl Cl GO C% C% ot ot a C% C) CA CD C% CD ut 7? N Oot ? a) 7 00 Cl 7? ot a) Gc 7 00 C-I 7 ut 7 a% 7 7 ot 7-4 Cq Gq VD CA CA 7 Cl U) V) C, CD I Cl VD CD CD V) 7? 7? 00 CD CD CD C) C) 00 Gq N 00I N 7? ut t- a) GO C) ut t- ot a) ? Ot Cl Ot a) 7? N ii ut GO ot 7 4 Cl a) GO 00 a) ut t- C) Ot 77- C) t- 00 r- Cl7 CIO I I 1 I I -- I ut CA I CD a) I I i I CA CA CI 7 7 I I I 7 7I Ot I Cl CA C Ot ot C% C% Ot 714 GO ot GC 00 C% C) ut C% CD I 0001 t- I a) 7? ut t- a) 0000 ut r- ot a) U) r7 7? I Cl 7? 7 Cl ot C) CD t ot 7 4 Cl ut ot r- 7 I ut 7 00 c a) ' C C) CA Ct 0 a) 714 r- r-4 -Cl 7-4 Gq Clp Ct Ot GO C% C% ut 0000 ut Ot ot 00 C% Ot t- Ot 7,7, ot ot r- ot 7 71, 7, ut t- C) ot ot 7,H ap 71, 7? ut CA r- 714 ot 7? V) CD VI U'D 10 7? 7? VD 7 4 t- ot 4% ot a% 4% 7 ct C9 cn 7? CD CD 10 C) 7?,rr 00 7? I 00 C% ut 00 t- C) 7? r- C) ut r- 7? CIOIN Cl --1 Cl ClClCl 001 ut C) Ct C) ut 7? 000 7? a) C) ut 00 7? 00 I ot c9 ot 7 7 CA C9 C% GO CA ut C) C) r- c9 Ot I WP C9 ot CA 7H CA CA CA 7 ut 7, Ot Ot 7 Cl 7 C) cq rri 00 Ut I CI Cl CA CS) C Cl N 7? C9 7H C) P-8 0 " "8 g ct 1, wm 1--i : : : :,-; oos ct ocp zao p- mor-, :, 4, rn cr-t+ rt 0 4 c3 0,7)d,) 0 ) wcl) "Ci cd a) a) oct 0 0 -i-,,w ce (1) cp cid ;t4 c3 rn (I) F PTIf:4P4i4P- P:1 )-4

22 20 Tabell III Bevegelsen i belegget i de psykiatriske sykehusenes privatpleie 1961 Movement of patient population in family care of mental hospitals Avgang 1961 Discharges Psykiatriske sykehus Mental hospitals Pasienter P 1 / Døde Deaths MIK MIK Total Pasienter p 311, Utsatt 1961 Admissions Direkte Directly Tilbake til psykiatrisk sykehus Back to hospital MI K Tilandre psykiatriske sykehus To other mental hospitals Forpleiningsdager Board days M K I M K I M K Rotvoll Rønvik Reitgj erdet Sanderud Presteseter Lier Opdøl Total Tabell IV Forpleiningsdager, middelbelegg og sykeplasser på psykiatriske sykehus' 1961 Board days, patient population and beds in mental hospitals Psykiatriske sykehus Mental hospitals Forpleiningsdager Board days M I K I Middelbelegg Average resident patient population M K Sykeplasser Beds M K Gaustad Eg Rotvoll Rønvik Reitgjerdet Dikemark Veum Blakstad Sanderud Presteseter Lier Faret Dale Valen Neevengården Opdol Ostmarka Åsgård Oslo hospital Dediehens klinikk D Martens sykehus Total Unntatt privatpleien ved de psykiatriske sykehusene Excluding family care of the hospitals

23 I I, 21 i, I 4 et Ot) CZ CD 71, t- 0 ) 10 0 I " ) CA M N 1 N- 714 Cl10 I H,, 7? Ir- t 0 et 7? t - N,-, t I 48 CI '0 ir- ir-i et, CI r -i 00,, I N 1 H E , 0 cp0 - g' IC - 4 t, bio,i, = a 0 cx) 0 _ cs, N z I,',, c-, L--- CD c0 Z I ca,, c?) CD irz,z, 1 c't8 C% 7? z2 I oz ''', t, '4,D I ot4, C> el, 't cl' ct c, 1 oca z-', N '''' ;' I (t CI -, 'i '-1 I -,-, _ CZ CSD C) CD C) 7? Ct C) C) CA I et CD C0 dr, G 1 Ct ICD,-,,--, I N N N I et 7? C4 eh 711 CL, 1 CZ (r:fd HM '-' IN 1-4; ot 111 ''''111?1111 ot 1 z11, 7? 0,, T2, 7? cl cr, 1 1,, c\i 00 00, " 1 i, i0 7? 1 " I c, 1,c (X), et N c0 et et GOI 1--,-C) C,1 C\I! I N et 00,,,c) -,t, 00 7? N cs:d, C, 1,0,-, I-- N N,--,I--,, li, 7? 00 7-I et I 10 00,et, CD N NI 10 I c0 CA N et 7,, ',2,,1-2, , " 1 " 0, " 0, cl c, it 0, 7-4,P, ; ; t--,, ei,i cq,,-1 i I N I C% I,,-,,-4 a ct CA I,-i Ot,-, ot I r- ir- ir-, Cl N 1 2 Ct001000MNN 1 I et I t- I i--7, ef CA I i I N 1 2,1_, I i--, I,--, i oo et, C\I I il l I CI ot ir,,, ot,,, 00, 1 ot, - 1 oc ot,t N ) t- V- CI CI C\I CA,0 N et, et,i 10 N CA ir-, co 1 1-:- i--, Cq 1 r- ) i - i el, 0 N i--, I rei I et ) ) c,? 7? N 1 1 Ct I C) i,-, I et a 71, --qi et c CZ GC, _, 7? N I N Ct CD -, oc lc, Lt i I i l 1 1 I, ; co a-, ci c' c \--i i i 1 i N L, e7 1 ; c;'i:t- oo 1 ot CA 1 i --i I et,i r- 10 ' '',', - CI I ) I 01 I " CA _,-4,j,,-i ot ut-- I r-, I I i-, I 0 I,4 N,-,I I i I N p,s C", 1) 1 ;Cd 1-cl z, Cn C:::, ;-1 c) c\i I 1 i r--, r--, oc I 71, c:q ct I I r-i I x,--i VD,C,,, 11 '-' 1 1 '-'41 1 I I I ),--4, Ç,,--i C4 I et I I 1 Cl,-, ;1 1,-:ċ,,, I Cii) 'r, cia y, (N I II-' 11111_ 1-' 1 " 'C rti )4- r " P-Ill't ea c) : w 0 ' a) 1) 4 : c, 0 0 Z z X or, -S-Ht CD ca : b f 46) -4! z' o c) 4 tc -7, c3 2 CI E ? tl Cf2 r-cf) -? Ft4 * "C f: CL ct,-00 " ,-;' r-cjc42 c;) CI, Cf, PLI ;Li 44 ) 00 C% C%,t c42,u't Q7 Ic J et, 10 ) CA Ot t Gq,t1 Cl 7? U C) 7? N t N CA I C% N,-1 cq T 00 J GA ) C> Cr, Cr, C> CA C", GO C,1 et a I,-, C\1 Cq C,4 I I GO I N u'd ) I ) ) 1 ) et, e -1 I %11 "" i I I " I I F, I I 1 I " I I 1 c0 I,t c/j I "" I I (FL', -, N N VZ t- GC 10 et 7? 7-, N C, 7-1 C, 0 7?, N 1 N,-, )7? 00 N 7t, t- ct Cq CA C% GC GC I 4 co 1 I 22 I 1 " " "' gl C CD 0 ) CINMI I CD 7-, 9) CI 7? 7? cl 7? 0, 7, C) N 00 N ) I N LC) r-1 01 en en ; c't ) CA g\'' 1 7 et 1 I 10 e4z,,c) " 1 I ) et ) Ct I,--, 7 N 7?01),, I ,71 Cf - 1 (1) -J, GO 00 CA I 1 CA I 10 ) 01I I H II,4 cc cc cr, Ct I I I OtD CD,--, i I I 00 1_0 N ) I VD cd ) 711 CA T14 I CA,, 00 1 %; 1 C, I 4,, H 0 d) -, ct = C)C) 0,f,,,;,, C), rt ' ') O ta) ;-i '-' 00, 12 CI) 0 x p 47= ct c) -4 t,,' tl', c) - : 6 : 0,,sd, obe -75, 2 CI),4 c `,1 a4 P - i 4 -;- 4 -ff, t C) C), ';-',, Et"gi 4,;!:-1,s) P- 4 L1, ;,,,,,,,,_8 - : P, -, CD,--,,,:', C) ct cr, C) Ci) _,, cd g CCC ce,f-1 00'9,' ,,? c) c:, s4 \,-5 -cl,,-z e' r4, p-z C)! c) c) c) 75 c) 11 :),, _0 i',,4 i>,, ra Cf, Ci2 c_, mwrnoom L O 41 P-i X P-I P-1 P-i P-q P-i P-9 P-i 4 C\ CD r-i I GC " IrD GO I

24 22 Tabell VI Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter sykdommens varighet ved innleggingen 1961 First admissions to mental hospitals by duration of disease Total Varighet i hele år Duration in years M 1 K MI IC M 1K M K M K M K M K M K M K M I K og over Ukjent' Unknown Psykiatriske sykehus Mental hospitals laustad Eg Rotvoll Ronvik Reitgjerdet Dikemark Veum 32 2l Blakstad Sanderud Presteseter Lier Faret Dale Valen Neevengården Opdol Ostmarka Åsgård Oslo hospital Dedichens klinikk D Martens sykeh Total Diagnose Diagnosis Idiotia et psychosis ex imbecillitate Psychosis ex constitutione Psychosis manicomelancholica Schizophrenia Psychoses symptomaticae Psychosis epileptica i 2 1 Psychosis alcoholica i Psychosis syphilogenes Psychosis ex involutione et senio Psychosis ex vitio cerebri i Psychoses aliae et male definitae Non insani I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnslidende

25 23 QD to 1 cg c r- cq QD t Ot CA CI Ot C) QD CA C) QD Ut CA, Ot ut,f t- QD Et QD CA Ot QD cq QD ut GA Ot CI,H ot CA Ot CA ut t t- QD CA Ot ut I Ut CA CA t t- QD 00 Ot CD Ot, CD QD N QD Ut ut 7t1 (:) C2, ot Ot 4N ot C9 t- t- cl CI N, 1, GD,f QD IC,f t- ot cz CA, ef I ot GS,f CD (D CA QD CI CD ut QD Ot CD CD CA QD (5, t- r, N 714 r, ot ra Ot Ot,f G 4 C) CA CA CD!ill pr-7, m 4Ci ill! x1,2, I 1 I Ci 11 I II III I "D m c" 1 I 1 I I I I I g 7-1 q 1 I I Ci IC i 1 QD 1 1 I i m -"" 1 "' m I 1 Ci Ci I - I - I - 1 I I CA I I 22Ot z5 T: ;1r- CA I IC I ot, V- Cr, Ot I,t QD GO Ot I 1-1 Ot CA CA Cr, C) CD IC ut cq IC t- 7ti Ot c9 C9 1 ct cc> N Ci C,1 r-i cc) t,f 0', Ot Ot Cl "CD CA Ci IC cq 1 c,1 7,f4, I 7, ;4 Ot a,24 7t4 CI I gl oo 4 C9 CI 7 4I, Cl t- QD CA, I N rl ri IC C,D I 1 N )6C:i Ot GO ot 1 m - 52" C) p -,r, c) p -0 ;- s, -4 ai, <2) ci) a) c) u) q 0-,,, _, E, cf:5 0 cp '12 0 c,, tol) a) ;11,1:,:4, 1, E 0, 2 T3 2,,,,) '''' ",, " C), Z , hp m ;4 0 :, *E7,,, r'_-1 0 9:4-6: rt4 T,, Ct ;=I 0 P 0 "' 1) ;, c,,,, Ezi,7_,,4, 0 cp ) -4 :-P -5 -, 9, 'E ca ::,2, 't --5, 9, a)oi t iih,93 8D,40 1 : *: qa,c 0 'il_i ) ag ri 79 : : 5) e r-0 : ;-0 40'3 g 22 --,,, to5 8 0,c),E 2 g, -,t s, e,, _ ct :,`-,t E c) '48 2, r5, 8 a), E 0 r_l 8 0,78,-,1 0 '4 -, c'' c' -5 Z '4-, 1 % 'd Pt ",,,, 7,-; : ci, ci, t, -C2 'CI ci) ct ',',3 4 a' g "; ;,3 4t, 4 'i, A A : -1 > T> 0 44 il), ;4 E-1 <1-8 : PLi CD Z Z --1 o o o t 0 -',S" (1) - E '- E '''' ca ct e) 0,r- c),,-, c), c) o -,' r$i -'-'4) te"5 -,) o -,' -P ',, 0 14t 0 '''' 0 P"' -P y '4 '75 4D, i-t :+1, i-t cp, -0 o,' P, c) ci) : c) 0 -;-,--,,, ca '4,-, t,--, -,, gli,,-, ',--, rn 0 X 0 P,,, X * E 0X 0 cptmcp,-,)c), 4-,,ci a ), ')4,// "lo cp 4,72 m 42 J1,,,, gi ',4D H1,,3 pi,t3 1) ci w g3, ,_8 5 i-ci c 0 7-$ ci 7i w cn ''),, P-1 Pl-i m P-1 Çi'', p, ph pk, 4, p-, z

26 e 24 ' 1-4 ri5 r4 ocz "8 a/0 rt Ce Z2) 74 ;* d ; 4 a) 5 4) Lf2 Cci 8 ft C41 zt d 'D 1 =1 c i) E-1 911AV P1110 1:110 fna,tiamstu0 ÇII pubt alpuy 2moz IT I I I T I I 1 I 1 I LI ST1101,1 plreipaon repsmou 2o alotat ouvpmca 2o u2os pirep32ora JeP2V -VGA Jol 2V -4snV 31 au mole JE PI P-s0A pnamsng puviddo IFD3 -ulpoll S IIT S f V PI0P-s0 ca 1-4 c) I I II I) 1 Il 1 I I aq cq I 1 I I ot I I I I 1 I 1 1 I I 1 1 cq I 311 (8 TITUU (I r , e2itens aosa aop2sg JoSa Jop2Sa Jaga Jop2Sa JoSa Jep2Sa JaSa Jap2iÇa JoSa Jers2Sa JoSa Jop2Sa asa elopasa uo2joa pirerepzoll Jo/Ca JapASEr TaSa Jop2Sa JoSa Jop2Sg aosa aop2sa JO Sa aop2sa JoSa Jop2Ra JaSa Jo0Xa JoSa Jap2Sa ois0 aosa lop2sa zjasa TJ0132,Ca t,o o Ai 4 1 I I 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I 1 1 Ot C,D N CA ri lt N Ot Pt4,}4 1" O cccp Cg I Cg, M 00 I 10 a, C0 t 1C M CC Cg r" Cg 1" 1-,±1 ik I I I I I I I I 1 ct I I 0N11,- 1 I-I I I-I I III jcez I I 11 II I 1111 III II III liii' - II' - 1I 1III 1 IIIIOIII 1 1 a, I I I I I 1 cep 4 I I I 1 I I I 1 1 I 1 cep CI VZ P-4 I c I I 1 c*) I I I 1 I I I I 1 I 1 cc -I Iv I N N!- 1 I I II II 4 1 II I1 I- - I 1 cep 1,-I II ,H1 1 N - -I I cep I 1 1 F 1 II I rrri I i 1I P i II II 1111 cez I 1II It-I II III,c1 1 II I r-iic) I I I 1 I 1 1 I if') I 1 I I r I I I I I 1,0 1 I I i i i i i i i la, IN I P VD i I i I Gg '714 I II 1 1 I I I I I I crp 111C),- 1-1 ic I II II i N - -I 11,- II 11 1 I I ez 1 1 I I-- cc c I C01 Ir-i 101 I Ir-IN i i 1 t--- c0,i, cep cep r-, C9 Cg M i i i i i i i i i i i i i i i i i I II I I ez oo I 1 I I I ced 1 NPI4 Gg Lc I r 6* - N 1 I 1 1 II Y c11, i II 1,0 100 icp lu P,- a) o,g '48 -- å),, 7,8 --1 w : - ti),, _, pz : 1 t_c : 1 6-, * c",, 5, 7:1,t0(1) to p - * ci, -P 14 c',-,' it 0 ra ct 4) ,?, ti1 cp :, ,,, 4 4, _,',D2D,D o r-cit,,,,, o,,, trtogoo tai F3h cd t ga),,sct r-8 ctoa,t 0,, ÇAiggp4;--zparfp-4,-4pr-IAZoso, :)g: CP C X ) cep Cg ir C0 00 N 00 t

27 25 Tabell IX Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter tidligere levevei 1961 First admissions to mental hospitals by economic activity of patient Levevei Economie activity Total Av disse Of which Forsørgede Private assistance Personer med egen livs- Barn Andre stilling under familie- Hus- Persons 15 år med- lemmer economically Children House- active under Other wives 15 family years members M 1 K M 1 K K M 1 K M K kog- 1 Jord-, og hagebrukere Arbeid re ved jord-, skog- og hagebr ik Fiskere og fangstmenn Selvste idig næringsdrivende Håndv )rkere Indust i- og anleggsarbeidere Sjøfart : skipsførere, styrmenn, maskin ister o Sjøfart : matroser, fyrbøtere o 1 Alm, landtransp : arb ved post, telegraf telef, jernbane etc Andre Irb (ikke ved jordbruk, hotell- Dg kafédrift) Høyere private funksjonærer Lavere private funksjonærer Høyere offentlige funksjonærer Lavere offentlige funksjonærer Advok der, leger, arkitekter, inr, lærere ved univers, og geniøre høgre skoler etc i I 1 16 Lærere ved folkeskolen Kunst ere, journalister o Annen immateriell virksomhet Jordm )dre, sykepleiersker o Huslig arbeid, arbeidere ved hotell- og kafédrift Formu 3sinntekt, pensjon Skoleelever, studenter o Offentl ig og veldedig forsørgede ] 24 Løsgje igere uten normalt ervery tt eller utilstrekkelig Uoppg angitt Total ` 1, 2 Agriculture, forestry and horticulture 3 Fishing, whaling and sealing 4 Employers 5 Artisans 6 Workers in manufacturing and construction 7, 8 Shipping 9 Other transport 10 Other workers Salaried employees Professional services 19 Midwives, nurses etc 20 Domestic service 21 Income from capital and pensions 22 Students etc 23 Assistance from government or charitable institutions 24 Persons without occupation 25 Unknown

28 ` -4 t-e3-8 ;-1 10 Cr", s n E7 Cg rri 00 ' Cr, t- Cl) Ot,14 ' 00 QS QD it- a0 N CA t- Cg CA 00 Ot GO Ot 7/4 QS co CZ CA CA QD CA CA Ot CZ Ist,f tt Lt CA Cl CA Cl ' i Ot t- et, Cr, QD Cg aq,, 1-1cq p-4 QD c0 I I X 4 I 7ti t CA QD I X Ot r, i CA r, 00 I I I - I I 1" '" 1 I 1! 1 I CZ ot C7, -- H I 7'" 7H Cl) 1111 I cl r, Ot Ut Ot Cq CI " 8,t QC Cr, Cg QD It I t- CA C- Cg Cr, I,t r,,t Q0 t- QD,t CA 1 1, 7,1 -ct ) ot Ot Lt I CA cez r 1 00 CA Cq 7t, ' CA CA Itt 2,0 ot QD t - QD I Cg el, GO Ot 1 I I IINC1 I I 1 cq N OC I 00 eti /et t" 71, ' Cl Cr, Ot I I 1 _ 1ft CA V- I 1 1 Cg t- C91 ird 00 71, 1 QD I N ' " I I C \ 11 II 11 : O] QD r-4 I Cr, CA CA I il III I N I J 1 I lb IN N t 00 I N 10 1 I CA CA I N 1 I I CA ed I I CA C'] -- I 1 et cq L71 I 00 C] C],11, c,4di I CA I I Lt N Cr, ' CA I I Cq,±1 I I I N QC C9, cq eqn oo 09 NN ri ) i 1,711N-7f t- 00 I I Ot Cg I Cr, ICD CZ QS I N CZ I I I CD It CA C'A 11 1 I N III I 1 I 't ;4, 1 ) Cki t" CA N I 00 Ot t- VD I I Cr, N I CI N It CA 7, I I 1-0,k, CA CA CZ Cr, I I GC I ;H ""1 I IN' "-I cq10 CA GC ' Cg QS 1 QD,F, 4 1 t - C] 00 Ot CD -et I gq, I tit r 00 I 7f4 N1 1 I 1 1 1,ct CA I I I cq '1 ("-' 1 CA lit,t1 I I 1 1 itt 71, I QD CA, I 1 I ci I I I 100 I C- QD CA I CA L I I - 0 cg 00 i ';'D N Ob Ob o o i - 1 +Dt : (1) 0) : -8 : 47;, a) a) t 'D0 4c) ci) ci%) z c) *g"1 rt 0 z C) 0 " 4) 1-479, O z o p '5,52 (1) P4 0 $4 0, ;71, 5 ' E c, : Ts 0 4, P- (3) k E e-1-8 >al >a> T' t pu)y);,,,du)y)wrpri),%)0 11 "g') cci Ei) 51 EZ Ri P-, i-o ,-0 0)0)0)0)0)00) c) c) Esi g ":91 C11 tl Tit 1 T3I-H421 t ocp,a, o(doocdepo c6 g cr, cf, cn Cl) Cl) rn 4 PH M PLI PLI ;II P-1 P Pk P-1 P-1 P-1 P-1

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Societe's d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965

ANIMINEMINIIR. Norges offisielle statistikk, rekke XII. Norway's Official Statistics, series XII. Rekke XII Trykt 1964. Rekke XII Trykt 1965 ANIMINEMINIIR Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1964 Nr. 141 Syketrygden 1962 National health insurance 142 Statistisk årbok 1964 Statistical

Detaljer

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8 STATISTISKE ANALYSER NR. 4 ELDRE I ALDERSHJEM 977 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-0997-8 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer