Norges offisielle statistikk, rekke XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges offisielle statistikk, rekke XII"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 N 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics 111 Fiskeritelling 1 november 1960 II Fiskeflåten Fishery census II The fishing fleet Folkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics and migration statistics Ulykkestrygden for sjømenn 1959 Ulykkestrygden for fiskere 1959 Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen Syketrygden 1961 National health insurance 115 Utenrikshandel 1962 II External trade II Fiskeristatistikk 1961 Fishery statistics Folketelling 1960 II Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status Population census II Population by sex, age and marital status Jordbruksstatistikk 1962 Agricultural statistics 119 Alkoholstatistikk 1962 Alcohol statistics Telegrafverket 1962 T6l6graphes et Mlephones de FEtat 121 Industristatistikk 1961 Industrial statistics Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 Medical statistical report Jordbruksteljinga i Noreg 20 juni 1959 V Oversyn Census of agriculture V General survey Skogstatistikk Forestry statistics 125 Skattestatistikk 1961 Tax statistics 126 Utenrikshandel 1962 III External trade III Rekke XII Trykt 1964 N 127 Økonomisk utsyn over Aret 1963 Economic survey 128 Veterinærvesenet 1959 Service vëtërinaire 129 Folketelling 1960 III Folkemengden etter næring, stilling og sosial status Population census HI Population by industry, occupation and status 130 Meieribruket i Noreg 1962 Norway's dairy industry 131 Elektrisitetsstatistikk 1962 Electricity statistics 132 Psykiatriske sykehus 1961 Hospitals for mental disease

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII132 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1961 HOSPITALS FOR MENTAL DISEASE 1961 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

4 Tidligere utkommet For årene se Sundhedstilstanden og medisinalforholdene For årene se Sinnssykeasylenes virksomhet For årene se Sundhetstilstanden og medisinalforholdene (For året 1932 se også Tidsskrift for Den norske lægeforening n for 1934) Sinnssykeasylenes virksomhet 1935 IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100 Sinnssykehusenes virksomhet 1942 X 118, X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115, 1951 XI 141, 1952 XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958 XII 39, 1959 XII 63, 1960 XII 99 REKLAMETRYKK AS - BERGEN

5 Forord I samsvar med Lov om psykisk helsevern av 28/ har Byrået fra 1961 gått over til å kalle denne publikasjonen Psykiatriske sykehus Den fortsetter den tidligere publikasjon Sinnssykehusenes virksomhet Statistikken er i det vesentlige utarbeidd på grunnlag av oppgaver som er sendt inn fra de psykiatriske sykehusene For sinnslidende som er forpleid utenfor de psykiatriske sykehusene, har en som for de foregående år nyttet oppgaver som er innhentet av Helsedirektoratet Konsulent Helge Skaug har stått for utarbeidingen av publikasjonen Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4 januar 1964 Signy Arctande

6 Preface This survey is chiefly based on information provided by the hospitals for mental disease Data relating to mentally diseased treated outside hospitals are based on information collected by the Director-General of Public Health Services The Norwegian title of the publication has been changed from «Sinnssykehusenes virksomhet» to «Psykiatriske sykehus» The statistics have been prepared under the supervision of M Helge Skaug Central Bureau of Statistics, Oslo, 4 January 1964 Signy Arctander

7 Innhold Oversikt Side I Psykiatriske sykehus, sykeplasser og belegget ph psykiatriske sykehus 7 II Pasienter lagt inn ph psykiatriske sykehus for første gang 9 III Pasienter tidligere behandlet ph psykiatriske sykehus 12 IV Pasienter utskrevet fra psykiatriske sykehus 12 V Pasienter døde ph psykiatriske sykehus 13 VI Helseforhold og sykebehandling 14 VII Utdrag av regnskapene 14 VIII Tilleggsopplysninger fra fylkesmenn m v 14 Sammendrag ph engelsk 16 Tabelle I Psykiatriske sykehus ved utgangen av II Bevegelsen i belegget ph de psykiatriske sykehusene og sykehusenes privatpleie ' III Bevegelsen i belegget i de psykiatriske sykehusenes privatpleie 1961 IV Forpleiningsdager, middelbelegg og sykeplasser ph psykiatriske sykehus V Pasienter lagt inn for første gang ph psykiatriske sykehus 1961 A Alder ved innleggingen B Alder da sinnslidelse begynte 21 VI Pasienter lagt inn for første gang ph, psykiatriske sykehus etter sykdommens varighet ved innleggingen VII Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter diagnoser og ekteskapelig status VIII Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang ph, psykiatriske sykehus IX Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter tidligere levevei X Gjeninnlegginge 1961 A Alle pasienter etter siste utskrivningså B Pasienter som har vært utenfor psykiatriske sykehus under 1 L, etter varigheten i måneder 26 XI Direkte utskrivninger og dødsfall XII Direkte utskrivninger etter psykiatriske sykehus og etter behandlingens varighet og utfall XIII Direkte utskrivninger etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall XIV Pasienter døde på psykiatriske sykehus Dødsårsaker og alde XV Arbeidsvirksomheten XVI Bruk av mekaniske tvangsmidler og isolasjon XVII Utdrag av regnskapene for 1961 XVIII Sinnslidende forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6 1925, og lov om psykisk helsevern av 28/4 1961, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommuner i alt i XIX Pleiehjem og kolonier for sinnslidende, fylkesvis XX Sinnslidende i privatpleie og i ordinære pleiehjem 31/ Standardtegn Oppgave mangler Logisk umulig -- Null

8 Contents General survey Page I Mental hospitals, beds and patient population in mental hospitals 7 II First admissions 9 III Readmissions 12 IV Discharges 12 V Deaths in mental hospitals 13 VI Health conditions and treatment 14 VII Abstract of the accounts 14 VIII Reports on mentally diseased from the administrators of the counties etc 14 English summary 16 Tables, I Mental hospitals at the end of II Movement of patient population in mental hospitals and in family care of mental hospitals III Movement of patient population in family care of mental hospitals IV Board days, patient population and beds in mental hospitals V First admissions to mental hospitals 1961 A Age at admission B Age at the appearance of the symptoms of disease 21 VI First admissions to mental hospitals by duration of disease VII First admissions to mental hospitals by diagnosis and marital status VIII First admissions to mental hospitals by residence of patient IX First admissions to mental hospitals by economic activity of patient X Readmissions 1961 A All patients by year of discharge B Patients living outside hospital under 1 year, by duration of stay in months 26 XI Discharges and deaths XII Discharges by hospital, duration and result of treatment XIII Discharges by diagnosis, duration and result of treatment XIV Deaths in mental hospitals by causes of death and age XV Number of patients at work XVI Use of coercive means and isolation XVII Abstract of the accounts XVIII Mentally diseased maintained according to law of 5 June 1925, and law of 28 April 1961 and public expenditure on the maintenance XIX Nursing homes for mentally diseased, by counties XX Mentally diseased in family care and in ordinary nursing homes Explanation of Symbols Data not available Category not applicable --- Nil

9 Oversikt I Psykiatriske sykehus, sykeplasser og belegget på psykiatriske sykehus Ved utgangen av 1961 var det 21 psykiatriske sykehus i drift I 1961 kom det nye Åsgård sykehus i Tromsøysund i drift, mens Kriminalasylet i Trondheim ble nedlagt Tallet på autoriserte sykeplasser var 7 432, eller om lag 3 prosent flere enn i 1960 og i 1959 Tabell I i tabelldelen viser hvor mange sykeplasser de enkelte psykiatriske sykehus hadde ved utgangen av 1961 Når det gjelder sykeplasser på pleiehjem for sinnslidende, psykiatriske klinikker, observasjonsavdelinger og andre institusjoner for nervøse, viser en til avsnitt VIII i denne oversikten Tabell 1 Psykiatriske sykehus, sykeplasser og pasientbelegg Mental hospitals, beds and patient population Ar Year Tallet på Number of Overbelegg i prosent av Syke- Pasienter autoriserte Psykiatriske Autoriserte plasser (ekskl sykeplasser sykehus syke- p privat- Overcrowding Mental plasser' innbyggere pleien) as percentage hospitals Beds Beds per population Patients (excl, family care) of capacity , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1- I tallet på autoriserte sykeplasser er tatt med Bredebygden sykehus og Gausel pleiehjem med i alt 100 sykeplasser, da pasientene der går inn i pasientbelegget på sykehuset Regnet i forhold til folkemengden økte tallet på sykeplasser i 1961 Pasienttallet gikk fortsatt noe tilbake i 1961 Overbelegget, regnet i forhold til autoriserte sykeplasser, viser følgelig en synkende tendens En oversikt over pasientbelegget og tallet på inn- og utskrivninger ved de enkelte psykiatriske sykehus i 1961 er gitt i tabell II Når en regner med sykehusenes privatpleie, var tallet på pasienter ved utgangen av 1961 i alt Av disse hørte 437 til privatpleien Nærmere opplysninger om disse er gitt i tabell

10 8 Middelbelegget på de psykiatriske sykehusene i 1961, eksklusive privatpleien, var 8 270, mot i 1960 Det ble behandlet i alt pasienter - medregnet privatpleien - i 1961, om lag 300 flere enn i 1960 og 1959 I 1961 var det innleggelser på de psykiatriske sykehus, hvorav 124 var overføringer fra et sykehus til et annet (En har her ikke regnet med 28 overføringer til Reitgjerdet fra Kriminalasylet da dette ble nedlagt) Tallet på utskrivninger var 5 105, medregnet overføringer og 415 døde I tabell 2 er vekslingen i belegget ved de psykiatriske sykehusene beregnet ved å sette tallet på direkte innskrivninger og utskrivninger i forhold til middelbelegget For Åsgård har en ikke beregnet noen veksling, da dette sykehuset først kom i drift 1 november 1961 De fleste psykiatriske sykehus hadde større veksling i belegget i 1961 enn i 1960 Tabell 2 Pasientvekslingen og overbelegget ved de offentlige psykiatriske sykehus Movement of patient population and overcrowding in public mental hospitals Direkte inn- og utskrivninger i pst av middelbelegget Admissions and discharges as percentage of average resident patient population Overbelegget i pst av sykeplassene' Overcrowding as percentage of capacity 1959 I 1960 J J Psykiatriske sykehus uten privatpleie Mental hospitals without family care Gaustad 116,4 111,2 106,7 12,7 13,2 Eg 82,0 94,4 101,1 10,3 10,9 Dikemark 141,1 159,3 175,2 Veum 57,8 49,0 54,4 14,2 14,5 Blakstad 80,4 85,6 90,5 12,5 13,7 Faret 56,9 100,3 105,8 17,7 17,7 Dale 51,9 57,4 68,9 Valen 117,9 103,9 102,3 43,9 Neevengården 158,6 138,2 138,4 41,9 35,1 Østmarka 102,1 105,8 113,0 33,4 36,6 Åsgård 11,2 12,7 12,9 13,1 16,1 40,6 36,6 32,4 Total 101,8I 104,3 111,5 Psykiatriske sykehus med privatpleie Mental hospitals with family care 24,0 Rotvoll 94,2 95,6 86,1 24,0 21,3 Rønvik 235,5 212,4 204,5 Sanderud 77,1 136,2 156,2 22,5 15,6 13,0 Presteseter 55,7 61,5 72,5 42,7 42,7 14,4 Lier 101,8 97,6 108,4 17,1 15,2 13,6 Opdøl 122,5 136,7 127 I 31,3 31,0 31,0 Total 115,0 123,7 127,3 30,0 Reitgjerdet 3,4 4,3 4,6 29,4 35,0 For enkelte sykehus kan overbelegget ikke beregnes nøyaktig, da tallet på sykeplasser ikke var konstant gjennom hele året På Dikemark og Dale sjukehus var ved utgangen av 1961, som ved utgangen av det foregående år, fortsatt en del sykeplasser ute av drift på grunn av ominnredning og ombygging Presteseter sykehus fikk i 1961 autorisasjon for 53 nye plasser for menn og 6 nye plasser for kvinne I

11 9 Ved de psykiatriske sykehus som hadde privatpleie direkte under sykehuset utgjorde pasientbelegget i privatpleien gjennomsnittlig 13 prosent av hele be legget Forholdet ved de enkelte sykehus er vist i tabell 3 Tabell 3 Pasienter i privatpleie i prosent av hele belegget ved psykiatriske sykehus med privatpleie Patients placed in family care as percentage of total patient population in mental hospitals having family care Psykiatriske sykeh Hosp for ment disease Rotvoll 4,8 4,1 4,0 Ronvik 10,9 10,6 10,0 Reitgjerdet 6,7 6,4 6,5 Sanderud 13,7 14,9 15,4 Presteseter 8,2 10,3 12,3 Lier 18,2 18,4 18,2 Opdol 15,1 15,5 16,5 Total 12,5 12,8 13,0 II Pasienter lagt inn på psykiatriske sykehus for første gang I 1961 var tallet på direkte innleggelser 5 034, eller om lag 7 prosent høyere enn i 1960 Pasienter som legges inn flere ganger i løpet av året, blir regnet med i tallet på innskrivninger og utskrivninger alle gange Tallet på pasienter som ble lagt inn for første gang på psykiatrisk sykehus i 1961, var 2 343, mot i 1960 Av de som ble innlagt for første gang i 1961, var 47 prosent menn, mot 44 prosent i 1960 En oversikt over nyinnlagte pasienter etter diagnosegruppe, alder ved innleggingen og alder da sykdommen tok til er gitt i tabell V og VI Tabell VII gir en mer spesifisert oppdeling etter diagnose På grunn av ufullstendige oppgaver er imidlertid denne spesifikasjonen mangelfull I tabell 4 er de nyinnlagte pasienter gruppert etter diagnosen 32 prosent av de nyinnlagte pasienter hadde konstitusjonelle psykoser, og 18 prosent hadde schizofreni Pasienter med alderdomspsykoser utgjorde snaut 11 prosent i 1961 Siden 1959 har denne diagnosegruppe vist en synkende tendens Gruppen non insani, som vesentlig omfatter nevroser, viser derimot en fortsatt økende tendens Dette henger sammen med at enkelte av de psykiatriske sykehusene har fått opprettet særskilte nevroseavdelinger og åpnet adgang for frivillige pasienter, som ofte ikke blir betegnet som alvorlig sinnslidende En prosentvis fordeling av de nyinnlagte pasienter etter alder da sinnslidelse begynte, er vist i tabell 5 Tabell 6 viser pasientenes relative aldersfordeling ved innleggingen Sammenliknet med 1960 har det ikke funnet sted nevneverdige en- dringer i pasientenes aldersfordeling, verken når det gjelder deres alder ved innlegging i psykiatrisk sykehus eller da sykdommen tok til

12 10 Tabell 4 Pasientene etter diagnose Prosent Patients by diagnosis Percentages Diagnose Diagnosis M 1 K Total K Total Total Idiotia et psychosis ex imbecillitate 4,7 4,2 4,4 4,7 3,1 3,8 3,5 1,9 2,7 Psychosis ex constitutione 26,6 35,5 31,5 25,4 31,9 29,0 26,5 36,7 31,9 Psychosis manicornelancholica 7,1 9,9 8,6 7,7 8,9 8,3 6,3 7,2 6,8 Schizophrenia 22,2 14,9 18,1 23,0 15,4 18,8 22,4 13,9 17,9 Psychoses symptomaticae 1,7 1,7 1,7 1,0 1,6 1,3 1,8 1,1 1,5 Psychosis epileptica 1,6 0,4 1,0 0,9 0,2 0,5 1,7 0,6 1,1 Psychosis alcoholica 2,7 0,8 1,7 2,7 0,8 1,7 2,7 0,6 1,6 Psychosis syphilogenes 0,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 Psychosis ex involutione et senio 12,3 12,4 12,4 11,1 12,4 11,8 9,9 11,8 10,9 Psychosis ex vitio cerebri 4,0 2,5 3,2 4,0 2,2 3,0 4,6 2,0 3,2 Psychoses aliae et male definitae 1,4 0,3 0,8 0,9 1,5 1,3 0,9 0,9 0,9 Non insani 15,1 17,3 16,3 18,1 21,8 20,2 19,3 23,2 21,3 Males 2 Females Total 100,0 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01 100,01 100,0 Tabell 5 Pasientenes alder da sinnslidelse begynte Prosent Patients by age at appearance of the symptoms of disease Percentages Alder Age M K Total M K Total M K Total Under 15 år years 1,9 1,4 1,6 3,2 2,5 2,8 3,5 2,2 2, »» 7,0 4,8 5,8 7,0 5,5 6,2 7,9 4,0 5, »» 8,8 6,2 7,4 8,0 7,3 7,6 8,4 6,7 7, ,9 8,5 9,2 9,4 7,3 8,2 8,6 8,0 8, ,5 9,1 9,8 12,1 9,3 10,5 10,5 7,9 9, ,3 10,7 10,9 10,6 12,1 11,5 9,6 9,6 9, » 6,1 10,6 8,6 8,4 6,3 7,2 7,9 9,7 8, ,8 9,4 8,7 6,8 9,4 8,2 8,5 9,4 9, »» 12,0 16,9 14,7 12,1 14,9 13,7 10,6 14,5 12, ,2 11,5 11,3 9,6 10,8 10,3 8,3 10,5 9, »» 6,9 6,2 6,5 6,3 6,2 6,2 5,3 5,9 5,6 80 år og over years and over 2,1 1,4 1,7 1,3 2,7 2,1 2,1 2,4 2,3 Ukjent Unknown 4,5 3,3 3,8 5,2 5,7 5,5 8,8 9,2 9,0 TotalI 100,01 100,01 100,0 100,01 100,0 100,01 100,01 100,01 100,0

13 11 Tabell 6 Pasientenes alder ved innleggingen Prosent Patients by age at the admission Percentages Alder Age K Total M K Total M 1961 K Total Under 15 år years 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0, ,5 2,6 3,5 4,7 3,5 4,0 5,6 2,9 4, » 6,7 4,8 5,6 7,1 5,2 6,0 7,6 5,3 6, ,9 5,5 6,6 8,3 5,8 6,9 8,8 6,4 7, ,7 7,1 8,2 10,3 9,0 9,6 9,8 8,5 9, ,3 11,1 12,1 12,8 11,6 12,1 10,7 8,8 9, ,5 11,5 10,2 11,0 9,1 9,9 11,0 11,0 11, ,6 10,7 10,2 8,1 9,3 8,7 9,0 11,0 10, ,0 18,2 16,8 15,1 19,5 17,5 15,7 18,2 17, ,2 16,4 14,5 12,3 13,3 12,9 10,2 15,0 12, » 8,7 9,4 9,1 7,5 9,5 8,7 8,1 8,8 8,5 80 år og over years and over 3,3 2,2 2,7 2,5 4,0 3,4 3,1 3,6 3,3 --- Ukjent Unknown Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I tabell 7 er gitt en kumulativ fordeling av sykdommenes varighet ved innleggingen for de enkelte diagnosegruppe Av pasienter med konstitusjonelle og manisk-melankolske psykoser hadde henholdsvis 57 og 65 prosent en sykdomsvarighet på under ett år ved innleggingen Den tilsvarende prosent for pasienter med schizofreni var 33 Tabell 7 Sykdommenes varighet ved innleggingen Kumulativ fordeling i prosent Duration of disease previous to admission Percentage cumulated distribution Diagnose Diagnosis 1 år year 2år years Varighet under Duration under 3år years 4år years Sår years 10 tir years 15 år years Psychosis ex constitutione 57,4 67,3 76,4 81,4 83,7 92,0 95,9 Psychosis manico- melancholica 64,8 73,0 79,2 81,8 84,9 90,6 94,3 Schizophrenia 32,7 46,3 56,6 66,6 71,1 85,4 92,6 Psychoses symptomaticae 64,7 73,5 85,3 88,2 91,2 100,0 100,0 Psychosis alcoholica 67,6 73,0 75,7 75,7 86,5 100,0 100,0 Psychosis syphilogenes 60,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Psychosis ex involutione et senio 27,7 38,8 49,2 62,1 68,4 91,0 94,9 Psychosis ex vitio cerebri 29,3 49,3 56,0 61,3 64,0 78,7 86,7 Tabell VIII viser hjemstavnsfylke for de nyinnlagte pasienter på de enkelte psykiatriske sykehus i 1961 kom 65 prosent av pasientene i 1961 fra bygdene, mot 64 prosent i 1960 og 62 prosent i 1959 Fordelingen av de nyinnlaate pasienter etter egen eller forsørgerens levevei går fram av tabell IX

14 12 III Pasienter tidligere behandlet på psykiatriske sykehus I 1961 var det i alt gjeninnleggelser av pasienter som tidligere hadde vært behandlet på psykiatrisk sykehus i Norge Tallet på direkte gjeninnleggelser utgjorde vel 53 prosent av alle innlagte i 1961 eller om lag det samme som i de foregående A Fordelingen av de gjeninnlagte pasienter etter psykose viser at 32 prosent led av konstitusjonelle psykoser og 32 prosent av schizofreni Fordelingen særskilt for menn og kvinner går fram av tabell 8 Som i de foregående år var det forholdsvis flere kvinner med konstitusjonelle psykoser enn med schizofreni, mens forholdet var omvendt for menn Tabell 8 Gjeninnlagte pasienter etter diagnose Prosent Readmitted patients by diagnosis Percentages Diagnose Diagnosis M K Total M K Total M E K Total Idiotia et psychosis ex imbecillitate 4,0 4,2 4,1 5,7 3,1 4,2 3,8 2,4 2,9 Psychosis ex constitutione 26,6 34,3 31,1 26,3 36,3 32,2 25,1 36,2 31,9 Psychosis manico-melancholica 11,8 18,0 15,4 11,9 17,2 15,0 12,6 15,6 14,4 Schizophrenia 42,3 28,7 34,4 40,2 26,2 32,0 40,3 26,7 32,1 Andre årsaker 15,3 14,8 15,0 15,9 17,2 16,6 18,2 19,1 18,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 En utregning av tiden fra siste utskrivning til gjeninnlegging viser at pasienter eller vel 48 prosent av de gjeninnlagte hadde vært utenfor sykehus mindre enn ett år, og 817 eller 30 prosent hadde wart utskrevet mindre enn 6 månede De tilsvarende prosenttall for 1960 var henholdsvis 50 og 33 IV Pasienter utskrevet fra psykiatriske sykehus I 1961 ble i alt pasienter utskrevet direkte fra psykiatriske sykehus, mot i 1960 Disse tall omfatter ikke pasienter som ble overført fra et sykehus til et annet og heller ikke pasienter som døde på psykiatriske sykehus Tallet på direkte utskrivninger i 1961 utgjorde 55 prosent av middelbelegget, mot 53 prosent i 1960 og 50 prosent i 1959 Økingen i tallet på utskrivninger henger blant annet sammen med at flere psykiatriske sykehus etter hvert har fått adgang til å ha frivillige innleggelser, og disse pasienter har forholdsvis kort behandlingstid Hvis en sammenlikner tallet på gjeninnlagte som var skrevet ut i 1961 med tallet på utskrivninger i 1961, viser det seg at om lag 18 prosent ble lagt inn igjen samme å Tabell XI viser tallet på utskrivninger etter sykehus og diagnose Av alle som ble utskrevet, var 83 prosent til eget hjem eller slektninger, og 9 prosent var til pleie- eller gamlehjem

15 13 En oversikt over behandlingens varighet for de utskrevne i 1961, fordelt etter psykiatrisk sykehus og diagnose, er gitt i tabellene XII-XIII 73 prosent av de utskrevne i 1961 hadde en behandlingstid på under et halvt år, og 85 prosent hadde en behandlingstid på under ett å For pasienter med konstitusjonelle og maniskmelankolske psykoser var det blant de utskrevne om lag 80 prosent med en behandlingstid på under et halvt år, mot 55 prosent i gruppen schizofreni I gruppen ikke alvorlig sinnslidende (non insani) hadde 86 prosent av de utskrevne en behandlingstid på under et halvt å En viser ellers til tabell 9 Tabell 9 Behandlingens varighet Kumulativ fordeling i prosent Duration of treatment Percentage cumulated distribution Diagnose og år Diagnosis and year 1/2 år year Varighet under Duration under 1 år year 1 1/2 år year 2 år years 5 år years 10 år years 1961 Idiotia et psychosis ex imbecillitate Psychosis ex constitutione Psychosis manico-melancholica Schizophrenia Psychoses symptomaticae Psychosis epileptica Psychosis alcoholica Psychosis syphilogenes Psychosis ex involutione et senio Psychosis ex vitio cerebri Psychoses aliae et male definitae Non insani Total 1959» ,2 68,7 72,7 48,3 79,4 80,4 54,6 91,4 63,6 75,9 38,5 70,1 74,7 80,0 85,9 81,3 84,9 87,2 92,0 95,4 82,4 86,7 88,7 93,6 96,4 84,5 89,0 91,0 94,9 97,0 62,3 68,9 72,1 78,7 87,7 89,3 93,3 95,2 98,7 99,7 92,0 96,9 97,9 99,2 99,8 70,3 76,4 79,0 86,2 91,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,7 69,7 72,7 84,8 87,9 92,6 96,3 96,3 98,1 100,0 69,2 69,2 69,2 84,6 84,6 85,9 91,0 94,4 97,7 99,4 88,0 90,7 94,7 98,7 98,7 89,6 97,1 100,0 100,0 100,0 94,4 96,8 98,2 99,5 99,6 V Pasienter (lode på psykiatriske sykehus I 1961 døde i alt 415 av pasientene på psykiatriske sykehus, 201 menn og 214 kvinne Regnet i forhold til middelbelegget var dødeligheten i 1961 om lag 50 p For menn var dødeligheten 45 og for kvinner 56 p Den høyere dødelighet for kvinner skyldes at det er forholdsvis flere eldre kvinner enn menn i belegget ved de psykiatriske sykehus Av de døde menn var 49 prosent over 70 år, og 75 prosent var over 60 å De tilsvarende prosenttall for kvinner var henholdsvis 57 og 81 Opplysninger om hvilken alvorlig sinnslidelse de døde var behandlet for, viser at 37 prosent av mennene hadde alderdomspsykoser, og 28 prosent hadde schizo-, freni Blant de døde kvinner hadde 34 prosent vært behandlet for alderdomspsykoser og 31 prosent for schizofreni I 1961 skyldtes 20 prosent av dødsfallene sykdommer i hjerte og kar, og 25 prosent skyldtes sykdommer i åndedrettsorganene Om lag 14 prosent av clodsfallene skyldtes karlesjoner i sentralnervesystemet, og 9 prosent skyldtes ondartede svulste Det inntraff 30 voldsomme dødsfall på psykiatriske sykehus i 1961 Av disse var 9 selvmord

16 14 VI Helseforhold og sykebehandling Av årsberetningene fra de psykiatriske sykehus går det fram at helseforholdene blant pasientene stort sett var gode Den medikamentelle behandling med ataraxica blir brukt i stadig større utstrekning, og med gode resultate I 1961 ble også nyere antidepressive midler tatt i bruk ved enkelte av sykehusene Elektrosjokkbehandling blir fortsatt brukt i en viss utstrekning, mens man på det nærmeste har sluttet med insulinkomabehandling De psykiatriske sykehusene legger fortsatt stor vekt på arbeidsterapien I 1961 var gjennomsnittlig om lag pasienter i daglig arbeid Dette svarer til 56,5 prosent av middelbelegget ved sykehusene Detaljerte oppgaver over arbeidsvirksomheten ved de psykiatriske sykehus er gitt i tabell XV Tabell XVI viser bruken av tvangsmidler og isolasjon i 1961 VII Utdrag av regnskapene Utdrag av regnskapene fra de psykiatriske sykehusene for 1961 er vist i tabell XVII For de fleste psykiatriske sykehus lå de ordinære nettoutgifter på kroner p forpleiningsdag Kostholdsutgiftene varierte fra 2,64 til 4,34 kroner p person p dag VIII Tilleggsopplysninger fra fylkesmenn m v Etter oppgaver fra fylkesmennene er det i tabell XVIII gitt en oversikt over tallet på alvorlig sinnslidende som hørte hjemme i de enkelte fylker, og som ble forpleid etter loven av 1925 (61 30/6 1961) og etter loven om psykisk helsevern (etter 1/7 1961), og utgiftene ved forpleiningen Etter 1 juli omfatter utgiftene til forpleining også statens utgifter til hjemstavnsløse og ubemidlede sinnslidende og til forpleining av utlendinge ble om lag sinnslidende forpleid med statsbidrag Av disse var 53,7 prosent på psykiatrisk sykehus, 11,1 prosent i sykehusenes privatpleie og på psykiatrisk sykehjem og 35,2 prosent i privat pleie Utgiftene til forpleiningen var i alt 94,7 millioner krone Etter oppgavene som Helsedirektoratet har innhentet særskilt om pleiehjem og kolonier for sinnslidende i 1961, var det i alt 125 slike forpleiningssteder med 10 eller flere sykeplasse Disse forpleiningsstedene hadde ved utgangen av 1961 i alt pasiente I tillegg til dette tallet kommer om lag 350 pasienter ved 5 pleiehjem som formelt ble overfort til psykiatriske sykehus i 1961, men som ikke er tatt med i statistikken for de respektive psykiatriske sykehus Tilsvarende oppgaver for private forpleiningssteder med under 10 pasienter viser at det i 1961 var vel pasienter i privatpleie I tillegg til disse var 408 pasienter forpleid i vanlig pleiehjem eller i sykehus Nærmere opplysninger om pleiehjem, kolonier og forpleiningssteder for sinnslidende i de enkelte fylker er gitt i tabell XIX og XX Ved utgangen av 1961 var det i alt om lag sinnslidende forpleid i pleiehjem eller privatpleie utenfor psykiatrisk sykehus Legger en til tallet på pasienter ved de psykiatriske sykehusene, får en at det i alt var om lag sinnslidende ved utgangen av 1961

17 15 De oppgaver som Helsedirektoratet har innhentet over psykiatriske klinikker og andre institusjoner for nervøse, viser at det ved utgangen av 1961 var i alt sykeplasser og pasienter ved slike institusjoner, mot henholdsvis og 920 ved utgangen av 1960 Sykeplasser Pasienter Venteisolater Observasjonsavdelinger Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Hvile- og behandlingshjem for nervøse Barnepsykiatriske avdelinger og behandlingshjem

18 English summary The number of patients in mental hospitals at the end of 1961 was of which 443 were in private care under the administration of the hospitals The mean number of patients for the year was The total number of cases admitted to the mental hospitals during 1961 was 5 158, of which were first admissions In 1960 the number of first admissions was Among patients admitted for the first time in 1961, 32 per cent were suffering from psychosis ex constitutione, 18 per cent from schizophrenia and 11 per cent from dementia senilis The age distribution of first admissions in 1961 is shown in tables 5 and 6 pages 10-11, and the distribution by marital status is shown in table VII page 23 In 1961 the number of readmitted cases was 2 691, of which were direct readmissions and 124 were transfers from other mental hospitals Of the cases readmitted directly 32 per cent were suffering from schizophrenia, and 32 per cent were suffering from psychosis ex constitutione The total number of discharges during 1961 was 4 566, excluding transfers and deaths The total average stay in mental hospitals has decreased considerably in later years During 1961, 415 deaths occurred in mental hospitals, compared to 357 in 1960 In 1961, 49 per cent of the males and 57 per cent of the females who died were 70 years or more The most frequent causes of death were diseases of the respiratory system About 36 per cent of the patients who died in 1961 had been admitted for dementia senilis At the end of 1961 the total number of mentally diseased treated in hospitals and outside hospitals was about

19 Tabeller

20 18 Tabell, I Psykiatriske sykehus ved utgangen av 1961 Mental hospitals at the end of 1961 Navn Name Eier Owner Adresse Address Åpnet Opened Sykeplasser Beds M 1 K 2 Tot Gaustad sykehus Eg sykehus Rotvoll sykehus Rønvik sykehus Reitgjerdet sykehus Dikemark sykehus Veum sykehus Blakstad sykehus Sanderud sykehus Presteseter sykehus Lier sykehus Faret sykehus Dale sjukehus Valen sjukehus Neevengården sykehus Opdøl sykehus Østmarka sykehus Åsgård sykehus Staten State»»»»» Oslo by Østfold fylke Akershus fylke Hedmark fylke Oppland fylke Buskerud og Vestfold fylker og byer Telemark fylke Rogaland fylke og Stavanger by Hordaland fylke Bergen by Møre og Romsdal fylke Sør- og Nord-Trondel fylker og Trondh by Troms og Finnmark Vinderen p Oslo Kristiansand p Trondheim p Bodø p Trondheim Asker Glemmen p Fredrikstad Asker Hjellum p Hamar Reinsvoll st p Gjøvik Lier Faret p Skien p Stavanger Valen i Sunnhordland Bergen Hjelset p Molde Trondheim Tromsøysund 1 /1o /, /, 4872' "/ / /, / / / / /, / n / /, / / / Oslo hospital D Dedichens privatklinikk D Martens sykehus Oslo hospital Privat Ekebergv 1, Oslo Alnabru p Bergen / Total Males 2 Females 3 Autoriseringsdato 4 Kriminalasylet i Trondheim ble nedlagt fra 1 juli 1961

21 19 CD N Cr Cq VD t- ut 7 C% 7 00 t- ut t- C) GO ot 30 CA a) ot ut c) ut t- ca a) ut C= a:, a= 0001 ut ut GO 7? ot 7? t- t- t- a) a) 7 7, Oft }-1 CD cl X I t- a) ut OC OC CA t 7 Ot 1-0 I 10 Tet ut a) 7? t ap ct 7? ? ut ot cl ut ca ot Cq co ct 7? cq t- I C, 09 ot r- 77-7, C) CD r- a) r- 00 C) I ot a) -Co 7t cc C% CD t- ut GO ct 7 cl a) 00 i 7? ' ut ot ot I Gq CS) CA ot 7? CA a) CA 77-7? Ot Ot CA 7-4-D a) 00 CA 7 7? C) 7? U- CD t- 7? 0000 U (C) F, VD 10 7 Tdi ct 7? CA ct 7-i a) 0 GC ut 0 GC ot cc ot ifj I-4 10 V) 74C0 7? 7? 10 CA r- 7H ot 7t CA ' 10 7?,t,?,!,1 t' Cl) 4' II 00 -, I Cr, VD ' ut a) 7, 7 cl CD CD -,--, Cl Cl QC 7? I a) 00 a) CD a) GC 7? 00 7 a) t- 7? ut '4) c' ot Cq 7 c9 ot 7 7 c9 7, ot 7 cc-i c9 CA cl 7 7 -icd II7? P-i IN 7t 1,t, P, 1, CA,It, CS, C) C I 10 ut ut 7 cq ot 00 7 CA 7 GC 7 ut C= 7 t- C9 C= t- I t- 1-,tot CA CA Cq Cq ot CA CA CA 7 ut 7 ot ot 7 CA Cla) 7? V) 00 V) 00 -P 7 7- Ut r- GO g0 ut CA a) 00 ot 7? c0 GO Cl) cc 7 GO Cp ut CA ut cd 7, ca 00 ut 7 CA CI 00 71, 10,0 C),S),, 00 C) C) CA,tq Cl,, 4% t-, ? I- 4t 4'i) 44 P 4') C) a) t- C) I ? t- CD CA 7 t- a) CD t ot cq,, t,, 1 00,,,t, ut t- ut Cl) C) ut t- a) GOot CIO 7 Cl GA 7? t CA GC t- a) 7? 7? t C) r CD 7? 7 7? r ut a) r- CD 7 7? 00 a) 7-4 ao 00 C-I 7 7 CA Cl CI ot I,l, CI =, Ct 7t a Gc 7? 7? 0,1 CA c% c ut ut 7 7 r- 7? 00 r- ot ut ? 7 7, Cl7 7 Cl7 CD Cl 7? I 1 N I i I N 1 1 I Cl p 1 Cq CltrZ ut 00I ) 7 7 ut Cl 7 ot 7 7, I I I I -p o ;7-2 P-1 CD 0 ci) -p 8 E7i <712 P q 7 cd It- r- 7? C) I 7? 0 7h ot r- t- ot t- C% CI 7? t- 7 7 I a) N CD GC I 7? 1000, tr ut GC C% ot ut ot,h r- ot 1 7? 7-4 r-, Cl7? 7 Cl , 7 a) Cl C9 Ca 040 I CIO I- I rri N 'CH Ct N I t - cl) N N ut CIO cc) cs) I ap I 7Cl Cl GO C% C% ot ot a C% C) CA CD C% CD ut 7? N Oot ? a) 7 00 Cl 7? ot a) Gc 7 00 C-I 7 ut 7 a% 7 7 ot 7-4 Cq Gq VD CA CA 7 Cl U) V) C, CD I Cl VD CD CD V) 7? 7? 00 CD CD CD C) C) 00 Gq N 00I N 7? ut t- a) GO C) ut t- ot a) ? Ot Cl Ot a) 7? N ii ut GO ot 7 4 Cl a) GO 00 a) ut t- C) Ot 77- C) t- 00 r- Cl7 CIO I I 1 I I -- I ut CA I CD a) I I i I CA CA CI 7 7 I I I 7 7I Ot I Cl CA C Ot ot C% C% Ot 714 GO ot GC 00 C% C) ut C% CD I 0001 t- I a) 7? ut t- a) 0000 ut r- ot a) U) r7 7? I Cl 7? 7 Cl ot C) CD t ot 7 4 Cl ut ot r- 7 I ut 7 00 c a) ' C C) CA Ct 0 a) 714 r- r-4 -Cl 7-4 Gq Clp Ct Ot GO C% C% ut 0000 ut Ot ot 00 C% Ot t- Ot 7,7, ot ot r- ot 7 71, 7, ut t- C) ot ot 7,H ap 71, 7? ut CA r- 714 ot 7? V) CD VI U'D 10 7? 7? VD 7 4 t- ot 4% ot a% 4% 7 ct C9 cn 7? CD CD 10 C) 7?,rr 00 7? I 00 C% ut 00 t- C) 7? r- C) ut r- 7? CIOIN Cl --1 Cl ClClCl 001 ut C) Ct C) ut 7? 000 7? a) C) ut 00 7? 00 I ot c9 ot 7 7 CA C9 C% GO CA ut C) C) r- c9 Ot I WP C9 ot CA 7H CA CA CA 7 ut 7, Ot Ot 7 Cl 7 C) cq rri 00 Ut I CI Cl CA CS) C Cl N 7? C9 7H C) P-8 0 " "8 g ct 1, wm 1--i : : : :,-; oos ct ocp zao p- mor-, :, 4, rn cr-t+ rt 0 4 c3 0,7)d,) 0 ) wcl) "Ci cd a) a) oct 0 0 -i-,,w ce (1) cp cid ;t4 c3 rn (I) F PTIf:4P4i4P- P:1 )-4

22 20 Tabell III Bevegelsen i belegget i de psykiatriske sykehusenes privatpleie 1961 Movement of patient population in family care of mental hospitals Avgang 1961 Discharges Psykiatriske sykehus Mental hospitals Pasienter P 1 / Døde Deaths MIK MIK Total Pasienter p 311, Utsatt 1961 Admissions Direkte Directly Tilbake til psykiatrisk sykehus Back to hospital MI K Tilandre psykiatriske sykehus To other mental hospitals Forpleiningsdager Board days M K I M K I M K Rotvoll Rønvik Reitgj erdet Sanderud Presteseter Lier Opdøl Total Tabell IV Forpleiningsdager, middelbelegg og sykeplasser på psykiatriske sykehus' 1961 Board days, patient population and beds in mental hospitals Psykiatriske sykehus Mental hospitals Forpleiningsdager Board days M I K I Middelbelegg Average resident patient population M K Sykeplasser Beds M K Gaustad Eg Rotvoll Rønvik Reitgjerdet Dikemark Veum Blakstad Sanderud Presteseter Lier Faret Dale Valen Neevengården Opdol Ostmarka Åsgård Oslo hospital Dediehens klinikk D Martens sykehus Total Unntatt privatpleien ved de psykiatriske sykehusene Excluding family care of the hospitals

23 I I, 21 i, I 4 et Ot) CZ CD 71, t- 0 ) 10 0 I " ) CA M N 1 N- 714 Cl10 I H,, 7? Ir- t 0 et 7? t - N,-, t I 48 CI '0 ir- ir-i et, CI r -i 00,, I N 1 H E , 0 cp0 - g' IC - 4 t, bio,i, = a 0 cx) 0 _ cs, N z I,',, c-, L--- CD c0 Z I ca,, c?) CD irz,z, 1 c't8 C% 7? z2 I oz ''', t, '4,D I ot4, C> el, 't cl' ct c, 1 oca z-', N '''' ;' I (t CI -, 'i '-1 I -,-, _ CZ CSD C) CD C) 7? Ct C) C) CA I et CD C0 dr, G 1 Ct ICD,-,,--, I N N N I et 7? C4 eh 711 CL, 1 CZ (r:fd HM '-' IN 1-4; ot 111 ''''111?1111 ot 1 z11, 7? 0,, T2, 7? cl cr, 1 1,, c\i 00 00, " 1 i, i0 7? 1 " I c, 1,c (X), et N c0 et et GOI 1--,-C) C,1 C\I! I N et 00,,,c) -,t, 00 7? N cs:d, C, 1,0,-, I-- N N,--,I--,, li, 7? 00 7-I et I 10 00,et, CD N NI 10 I c0 CA N et 7,, ',2,,1-2, , " 1 " 0, " 0, cl c, it 0, 7-4,P, ; ; t--,, ei,i cq,,-1 i I N I C% I,,-,,-4 a ct CA I,-i Ot,-, ot I r- ir- ir-, Cl N 1 2 Ct001000MNN 1 I et I t- I i--7, ef CA I i I N 1 2,1_, I i--, I,--, i oo et, C\I I il l I CI ot ir,,, ot,,, 00, 1 ot, - 1 oc ot,t N ) t- V- CI CI C\I CA,0 N et, et,i 10 N CA ir-, co 1 1-:- i--, Cq 1 r- ) i - i el, 0 N i--, I rei I et ) ) c,? 7? N 1 1 Ct I C) i,-, I et a 71, --qi et c CZ GC, _, 7? N I N Ct CD -, oc lc, Lt i I i l 1 1 I, ; co a-, ci c' c \--i i i 1 i N L, e7 1 ; c;'i:t- oo 1 ot CA 1 i --i I et,i r- 10 ' '',', - CI I ) I 01 I " CA _,-4,j,,-i ot ut-- I r-, I I i-, I 0 I,4 N,-,I I i I N p,s C", 1) 1 ;Cd 1-cl z, Cn C:::, ;-1 c) c\i I 1 i r--, r--, oc I 71, c:q ct I I r-i I x,--i VD,C,,, 11 '-' 1 1 '-'41 1 I I I ),--4, Ç,,--i C4 I et I I 1 Cl,-, ;1 1,-:ċ,,, I Cii) 'r, cia y, (N I II-' 11111_ 1-' 1 " 'C rti )4- r " P-Ill't ea c) : w 0 ' a) 1) 4 : c, 0 0 Z z X or, -S-Ht CD ca : b f 46) -4! z' o c) 4 tc -7, c3 2 CI E ? tl Cf2 r-cf) -? Ft4 * "C f: CL ct,-00 " ,-;' r-cjc42 c;) CI, Cf, PLI ;Li 44 ) 00 C% C%,t c42,u't Q7 Ic J et, 10 ) CA Ot t Gq,t1 Cl 7? U C) 7? N t N CA I C% N,-1 cq T 00 J GA ) C> Cr, Cr, C> CA C", GO C,1 et a I,-, C\1 Cq C,4 I I GO I N u'd ) I ) ) 1 ) et, e -1 I %11 "" i I I " I I F, I I 1 I " I I 1 c0 I,t c/j I "" I I (FL', -, N N VZ t- GC 10 et 7? 7-, N C, 7-1 C, 0 7?, N 1 N,-, )7? 00 N 7t, t- ct Cq CA C% GC GC I 4 co 1 I 22 I 1 " " "' gl C CD 0 ) CINMI I CD 7-, 9) CI 7? 7? cl 7? 0, 7, C) N 00 N ) I N LC) r-1 01 en en ; c't ) CA g\'' 1 7 et 1 I 10 e4z,,c) " 1 I ) et ) Ct I,--, 7 N 7?01),, I ,71 Cf - 1 (1) -J, GO 00 CA I 1 CA I 10 ) 01I I H II,4 cc cc cr, Ct I I I OtD CD,--, i I I 00 1_0 N ) I VD cd ) 711 CA T14 I CA,, 00 1 %; 1 C, I 4,, H 0 d) -, ct = C)C) 0,f,,,;,, C), rt ' ') O ta) ;-i '-' 00, 12 CI) 0 x p 47= ct c) -4 t,,' tl', c) - : 6 : 0,,sd, obe -75, 2 CI),4 c `,1 a4 P - i 4 -;- 4 -ff, t C) C), ';-',, Et"gi 4,;!:-1,s) P- 4 L1, ;,,,,,,,,_8 - : P, -, CD,--,,,:', C) ct cr, C) Ci) _,, cd g CCC ce,f-1 00'9,' ,,? c) c:, s4 \,-5 -cl,,-z e' r4, p-z C)! c) c) c) 75 c) 11 :),, _0 i',,4 i>,, ra Cf, Ci2 c_, mwrnoom L O 41 P-i X P-I P-1 P-i P-q P-i P-9 P-i 4 C\ CD r-i I GC " IrD GO I

24 22 Tabell VI Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter sykdommens varighet ved innleggingen 1961 First admissions to mental hospitals by duration of disease Total Varighet i hele år Duration in years M 1 K MI IC M 1K M K M K M K M K M K M K M I K og over Ukjent' Unknown Psykiatriske sykehus Mental hospitals laustad Eg Rotvoll Ronvik Reitgjerdet Dikemark Veum 32 2l Blakstad Sanderud Presteseter Lier Faret Dale Valen Neevengården Opdol Ostmarka Åsgård Oslo hospital Dedichens klinikk D Martens sykeh Total Diagnose Diagnosis Idiotia et psychosis ex imbecillitate Psychosis ex constitutione Psychosis manicomelancholica Schizophrenia Psychoses symptomaticae Psychosis epileptica i 2 1 Psychosis alcoholica i Psychosis syphilogenes Psychosis ex involutione et senio Psychosis ex vitio cerebri i Psychoses aliae et male definitae Non insani I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnslidende

25 23 QD to 1 cg c r- cq QD t Ot CA CI Ot C) QD CA C) QD Ut CA, Ot ut,f t- QD Et QD CA Ot QD cq QD ut GA Ot CI,H ot CA Ot CA ut t t- QD CA Ot ut I Ut CA CA t t- QD 00 Ot CD Ot, CD QD N QD Ut ut 7t1 (:) C2, ot Ot 4N ot C9 t- t- cl CI N, 1, GD,f QD IC,f t- ot cz CA, ef I ot GS,f CD (D CA QD CI CD ut QD Ot CD CD CA QD (5, t- r, N 714 r, ot ra Ot Ot,f G 4 C) CA CA CD!ill pr-7, m 4Ci ill! x1,2, I 1 I Ci 11 I II III I "D m c" 1 I 1 I I I I I g 7-1 q 1 I I Ci IC i 1 QD 1 1 I i m -"" 1 "' m I 1 Ci Ci I - I - I - 1 I I CA I I 22Ot z5 T: ;1r- CA I IC I ot, V- Cr, Ot I,t QD GO Ot I 1-1 Ot CA CA Cr, C) CD IC ut cq IC t- 7ti Ot c9 C9 1 ct cc> N Ci C,1 r-i cc) t,f 0', Ot Ot Cl "CD CA Ci IC cq 1 c,1 7,f4, I 7, ;4 Ot a,24 7t4 CI I gl oo 4 C9 CI 7 4I, Cl t- QD CA, I N rl ri IC C,D I 1 N )6C:i Ot GO ot 1 m - 52" C) p -,r, c) p -0 ;- s, -4 ai, <2) ci) a) c) u) q 0-,,, _, E, cf:5 0 cp '12 0 c,, tol) a) ;11,1:,:4, 1, E 0, 2 T3 2,,,,) '''' ",, " C), Z , hp m ;4 0 :, *E7,,, r'_-1 0 9:4-6: rt4 T,, Ct ;=I 0 P 0 "' 1) ;, c,,,, Ezi,7_,,4, 0 cp ) -4 :-P -5 -, 9, 'E ca ::,2, 't --5, 9, a)oi t iih,93 8D,40 1 : *: qa,c 0 'il_i ) ag ri 79 : : 5) e r-0 : ;-0 40'3 g 22 --,,, to5 8 0,c),E 2 g, -,t s, e,, _ ct :,`-,t E c) '48 2, r5, 8 a), E 0 r_l 8 0,78,-,1 0 '4 -, c'' c' -5 Z '4-, 1 % 'd Pt ",,,, 7,-; : ci, ci, t, -C2 'CI ci) ct ',',3 4 a' g "; ;,3 4t, 4 'i, A A : -1 > T> 0 44 il), ;4 E-1 <1-8 : PLi CD Z Z --1 o o o t 0 -',S" (1) - E '- E '''' ca ct e) 0,r- c),,-, c), c) o -,' r$i -'-'4) te"5 -,) o -,' -P ',, 0 14t 0 '''' 0 P"' -P y '4 '75 4D, i-t :+1, i-t cp, -0 o,' P, c) ci) : c) 0 -;-,--,,, ca '4,-, t,--, -,, gli,,-, ',--, rn 0 X 0 P,,, X * E 0X 0 cptmcp,-,)c), 4-,,ci a ), ')4,// "lo cp 4,72 m 42 J1,,,, gi ',4D H1,,3 pi,t3 1) ci w g3, ,_8 5 i-ci c 0 7-$ ci 7i w cn ''),, P-1 Pl-i m P-1 Çi'', p, ph pk, 4, p-, z

26 e 24 ' 1-4 ri5 r4 ocz "8 a/0 rt Ce Z2) 74 ;* d ; 4 a) 5 4) Lf2 Cci 8 ft C41 zt d 'D 1 =1 c i) E-1 911AV P1110 1:110 fna,tiamstu0 ÇII pubt alpuy 2moz IT I I I T I I 1 I 1 I LI ST1101,1 plreipaon repsmou 2o alotat ouvpmca 2o u2os pirep32ora JeP2V -VGA Jol 2V -4snV 31 au mole JE PI P-s0A pnamsng puviddo IFD3 -ulpoll S IIT S f V PI0P-s0 ca 1-4 c) I I II I) 1 Il 1 I I aq cq I 1 I I ot I I I I 1 I 1 1 I I 1 1 cq I 311 (8 TITUU (I r , e2itens aosa aop2sg JoSa Jop2Sa Jaga Jop2Sa JoSa Jep2Sa JaSa Jap2iÇa JoSa Jers2Sa JoSa Jop2Sa asa elopasa uo2joa pirerepzoll Jo/Ca JapASEr TaSa Jop2Sa JoSa Jop2Sg aosa aop2sa JO Sa aop2sa JoSa Jop2Ra JaSa Jo0Xa JoSa Jap2Sa ois0 aosa lop2sa zjasa TJ0132,Ca t,o o Ai 4 1 I I 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I 1 1 Ot C,D N CA ri lt N Ot Pt4,}4 1" O cccp Cg I Cg, M 00 I 10 a, C0 t 1C M CC Cg r" Cg 1" 1-,±1 ik I I I I I I I I 1 ct I I 0N11,- 1 I-I I I-I I III jcez I I 11 II I 1111 III II III liii' - II' - 1I 1III 1 IIIIOIII 1 1 a, I I I I I 1 cep 4 I I I 1 I I I 1 1 I 1 cep CI VZ P-4 I c I I 1 c*) I I I 1 I I I I 1 I 1 cc -I Iv I N N!- 1 I I II II 4 1 II I1 I- - I 1 cep 1,-I II ,H1 1 N - -I I cep I 1 1 F 1 II I rrri I i 1I P i II II 1111 cez I 1II It-I II III,c1 1 II I r-iic) I I I 1 I 1 1 I if') I 1 I I r I I I I I 1,0 1 I I i i i i i i i la, IN I P VD i I i I Gg '714 I II 1 1 I I I I I I crp 111C),- 1-1 ic I II II i N - -I 11,- II 11 1 I I ez 1 1 I I-- cc c I C01 Ir-i 101 I Ir-IN i i 1 t--- c0,i, cep cep r-, C9 Cg M i i i i i i i i i i i i i i i i i I II I I ez oo I 1 I I I ced 1 NPI4 Gg Lc I r 6* - N 1 I 1 1 II Y c11, i II 1,0 100 icp lu P,- a) o,g '48 -- å),, 7,8 --1 w : - ti),, _, pz : 1 t_c : 1 6-, * c",, 5, 7:1,t0(1) to p - * ci, -P 14 c',-,' it 0 ra ct 4) ,?, ti1 cp :, ,,, 4 4, _,',D2D,D o r-cit,,,,, o,,, trtogoo tai F3h cd t ga),,sct r-8 ctoa,t 0,, ÇAiggp4;--zparfp-4,-4pr-IAZoso, :)g: CP C X ) cep Cg ir C0 00 N 00 t

27 25 Tabell IX Pasienter lagt inn for første gang på psykiatriske sykehus etter tidligere levevei 1961 First admissions to mental hospitals by economic activity of patient Levevei Economie activity Total Av disse Of which Forsørgede Private assistance Personer med egen livs- Barn Andre stilling under familie- Hus- Persons 15 år med- lemmer economically Children House- active under Other wives 15 family years members M 1 K M 1 K K M 1 K M K kog- 1 Jord-, og hagebrukere Arbeid re ved jord-, skog- og hagebr ik Fiskere og fangstmenn Selvste idig næringsdrivende Håndv )rkere Indust i- og anleggsarbeidere Sjøfart : skipsførere, styrmenn, maskin ister o Sjøfart : matroser, fyrbøtere o 1 Alm, landtransp : arb ved post, telegraf telef, jernbane etc Andre Irb (ikke ved jordbruk, hotell- Dg kafédrift) Høyere private funksjonærer Lavere private funksjonærer Høyere offentlige funksjonærer Lavere offentlige funksjonærer Advok der, leger, arkitekter, inr, lærere ved univers, og geniøre høgre skoler etc i I 1 16 Lærere ved folkeskolen Kunst ere, journalister o Annen immateriell virksomhet Jordm )dre, sykepleiersker o Huslig arbeid, arbeidere ved hotell- og kafédrift Formu 3sinntekt, pensjon Skoleelever, studenter o Offentl ig og veldedig forsørgede ] 24 Løsgje igere uten normalt ervery tt eller utilstrekkelig Uoppg angitt Total ` 1, 2 Agriculture, forestry and horticulture 3 Fishing, whaling and sealing 4 Employers 5 Artisans 6 Workers in manufacturing and construction 7, 8 Shipping 9 Other transport 10 Other workers Salaried employees Professional services 19 Midwives, nurses etc 20 Domestic service 21 Income from capital and pensions 22 Students etc 23 Assistance from government or charitable institutions 24 Persons without occupation 25 Unknown

28 ` -4 t-e3-8 ;-1 10 Cr", s n E7 Cg rri 00 ' Cr, t- Cl) Ot,14 ' 00 QS QD it- a0 N CA t- Cg CA 00 Ot GO Ot 7/4 QS co CZ CA CA QD CA CA Ot CZ Ist,f tt Lt CA Cl CA Cl ' i Ot t- et, Cr, QD Cg aq,, 1-1cq p-4 QD c0 I I X 4 I 7ti t CA QD I X Ot r, i CA r, 00 I I I - I I 1" '" 1 I 1! 1 I CZ ot C7, -- H I 7'" 7H Cl) 1111 I cl r, Ot Ut Ot Cq CI " 8,t QC Cr, Cg QD It I t- CA C- Cg Cr, I,t r,,t Q0 t- QD,t CA 1 1, 7,1 -ct ) ot Ot Lt I CA cez r 1 00 CA Cq 7t, ' CA CA Itt 2,0 ot QD t - QD I Cg el, GO Ot 1 I I IINC1 I I 1 cq N OC I 00 eti /et t" 71, ' Cl Cr, Ot I I 1 _ 1ft CA V- I 1 1 Cg t- C91 ird 00 71, 1 QD I N ' " I I C \ 11 II 11 : O] QD r-4 I Cr, CA CA I il III I N I J 1 I lb IN N t 00 I N 10 1 I CA CA I N 1 I I CA ed I I CA C'] -- I 1 et cq L71 I 00 C] C],11, c,4di I CA I I Lt N Cr, ' CA I I Cq,±1 I I I N QC C9, cq eqn oo 09 NN ri ) i 1,711N-7f t- 00 I I Ot Cg I Cr, ICD CZ QS I N CZ I I I CD It CA C'A 11 1 I N III I 1 I 't ;4, 1 ) Cki t" CA N I 00 Ot t- VD I I Cr, N I CI N It CA 7, I I 1-0,k, CA CA CZ Cr, I I GC I ;H ""1 I IN' "-I cq10 CA GC ' Cg QS 1 QD,F, 4 1 t - C] 00 Ot CD -et I gq, I tit r 00 I 7f4 N1 1 I 1 1 1,ct CA I I I cq '1 ("-' 1 CA lit,t1 I I 1 1 itt 71, I QD CA, I 1 I ci I I I 100 I C- QD CA I CA L I I - 0 cg 00 i ';'D N Ob Ob o o i - 1 +Dt : (1) 0) : -8 : 47;, a) a) t 'D0 4c) ci) ci%) z c) *g"1 rt 0 z C) 0 " 4) 1-479, O z o p '5,52 (1) P4 0 $4 0, ;71, 5 ' E c, : Ts 0 4, P- (3) k E e-1-8 >al >a> T' t pu)y);,,,du)y)wrpri),%)0 11 "g') cci Ei) 51 EZ Ri P-, i-o ,-0 0)0)0)0)0)00) c) c) Esi g ":91 C11 tl Tit 1 T3I-H421 t ocp,a, o(doocdepo c6 g cr, cf, cn Cl) Cl) rn 4 PH M PLI PLI ;II P-1 P Pk P-1 P-1 P-1 P-1

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET. Hospitals for Mental Disease 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 OSLO 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 99 SISSYKEHUSEES VIRKSOMHET 96 MED SAMME DRAGSTABELLER 956-96 Hospitals for Mental Disease 96 with Survey Tables 956-96 STATISTISK SETRALBYRÅ CETRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 9 SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET 95 Hospitals for Mental Disease 95 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 957 Tidligere utkommet: For årene 85-87

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET 956 Hospitals for Mental Disease 956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 958 Tidligere utkommet: For drene 854-87

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 217 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1965 MENTAL HOSPITALS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet For årene 1854-1871 se Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI orges offisielle statistikk, rekke XI orway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 956 r 37 orges fiskerier 953 Fishery statistics of orway 38 orges jernbaner 95-53 Chemins de fer norvégiens 39

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 242 PSYKIATRISKE SYKEHUS 967 MENTAL HOSPITALS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 Tidligere utkommet For årene 854-87 se Sundhedstilstanden

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 230 MENTAL HOSPITALS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 230 MENTAL HOSPITALS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 0 PSYKIATRISKE SYKEHUS 966 MENTAL HOSPITALS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet For årene 8-87 se Sundhedstilstanden

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1968

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII PSYKIATRISKE SYKEHUS 98 MENTAL HOSPITALS 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 REKLAMETRYKK A.S - BERGEN Forord Publikasjonen Psykiatriske

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII orges offisielle statistikk, rekke XII orway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 964 r 4 Syketrygden 962 ational health insurance - 42 Statistisk årbok 964 Statistical yearbook of orway 43

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII 111111117 Rekke XII Trykt 1963 Nr. 118 Jordbruksstatistikk 1962 Agricultural statistics 119 Alkoholstatistikk 1962 Alcohol

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970 PSYKIATRISKE SYKEHUS 070 MENTAL HOSPITALS 970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A46 PSYKIATRISKE SYKEHUS 970 MENTAL HOSPITALS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 PSYKIATRISKE SYKEHUS 97 MENTAL HOSPITALS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 870 FORORD Publikasjonen Psykiatriske sykehus gir

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII orges offisielle statistikk, rekke XII orway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 196 r 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 Medical statistical report 16 Kriminalstatistikk 1958

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI. 38. SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET 948 OG OPPGAVER OVER,OFFENTLIG FORPLEIDE SINNSSYKE I 948. Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 948. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 388 PSYKIATRISKE SYKEHUS 1969 MENTAL HOSPITALS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD argang. Publikasjonen Psykiatriske sykebus

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS

PSYKIATRISKE SYKEHUS 976 NORGES OISIELLE STATISTI A 99 PSYIATRISE SYEHUS 976 ENTAL HOSPITALS STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU O STATISTICS O NORWAY OSLO 977 ISBN 857080 ORORD Publikasjonen Psykiatriske sykehus gir opplysninger

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.)

Norges ()aisleile Statistikk, r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége, série X.) Norges ()aisleile Statistikk r e kke X. (Statistique Officielle de b Norvége série X.) Trykt 944. Rekke X. Nr. 70. Forsikringsselskaper 942. (Societes d'assurances.) 7. Norges handel 942. (Commerce.) 72.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 937. N 03. Sinnssykeasylenes virksomhet 935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 1947.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Trykt 1947. i orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Trykt 947. Rekke X. r. 22. Kriminalstatistikk 943 og 944. (Statistique de la criminalité). 23. Statistisk-økonomisk

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten Bardo Driller, lege på palliativt team Målet med behandling pleie og omsorg ved livets slutt Bedre symptomlindring

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) orges Offisielle Statistikk, rekke IX og X. (Statistique Officielle de la orvège, série IX et X.) Rekke IX. - - - - - Trykt 1939. 154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) 155. orges jernbaner

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKO! ER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE 1968 HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Small Area Variation - Practice Variation. Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Small Area Variation - Practice Variation. Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO Small Area Variation - Practice Variation Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO Definisjon Variasjon i forbruk av helsetjenester utover det som kan forklares med legitime

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de?

Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Hvem er de alvorligste syke og hvor mange er de? Gunnar Morken Professor Inst for Nevromedisisin, Med Fak, NTNU Overlege, leder Avd for forskning og utvikling, Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital Hvem

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer