Norway's Official Statistics, serie XI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, serie XI"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics Norges handel Del II Foreign trade of Norway Part II Norges bergverksdrift Norway's mining industry Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics Kriminalstatistikk Criminal statistics Jordbruksstatistikk Agricutural statistics Folketellingen. desember 0 VIII Personer født i utlandet Fremmede statsborgere Bruken av samisk og kvensk Population census December, 0 VIII Persons born abroad Aliens living in Norway Use of Lappish and Quainish Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Norges jernbaner Chemins de fer rayrvégiens Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 0 Norges elektrisitetsverker Electricity plants Bankstatistikk Banking statistics Alkoholstatistikk Alcohol statistics Lønnsstatistikk Wage statistics Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. Municipal debt and cash holdings etc. Norges industri Industrial production statistics Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway Norges handel Del I Foreign trade of Norway Part I Rekke XI Trykt Nr. økonomisk utsyn over året Economic survey Sinnssykehusenes virksomhet Hoapitals for mental disease 0 Husholdningsregnskaper for fiskerfamilier Famly budgets for fishermen's families Bedriftstelling i Norge. april I Bergverk og industri Census of establishments, April, I Mining and quarrying and manufacturing Kommunevalgene og ordførervalgene Elections in the rural and town municipalities Folketellingen. desember 0 X Boligstatistikk Population census December, 0 X Housing statistics Folkenaengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKOLER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

4 Tidligere utgitt av Kirke- og undervisningsdepartementet: For årene -0, se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV. Skolevæsenets tilstand 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr. 0, 0 V nr., 0 V nr., VI nr., VI nr., VI nr., VI nr.. Skolevesenets tilstand VII nr., VII nr., VII nr. 0, VII nr. 00, VII nr., 0 VII nr., VII nr. 0, VII nr., VII nr., - VIII nr., - VIII nr., - VIII nr. 0, - VIII nr., - VIII nr., - IX nr., - IX nr. 0, - IX nr. 0, - IX nr.. Skolestatistikk - IX nr., - IX nr., - X nr., -0 X nr., 0- X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - XI nr. 0, - XI nr., - XI nr., -0 XI nr., 0- XI nr. 0. Fagskoles tatistikk. Række III, nr. 0: /, nr. : /. Række IV, nr. 0: /- /, nr. : /00-0/0. Række V, nr. : 0/0, nr. 0: 0/0-0/0, nr. : 0/0-0/. Rekke VI, nr. 0: /-/, nr. : /-/. Rekke VII, nr. 0: /-/0, nr. : 0/-/. Rekke VIII, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke IX, nr. : /0-/, nr. : /-/. Rekke X, nr. : -0/, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke XI, nr. : /-/0, nr. : 0/-/. Utgitt av Statistisk Sentralbyrå : Skolestatistikk - XI nr.. Undervisningsstatistikk - XI. Grondahl,-. Sons Boktrykkeri, Oslo.

5 Forord Undervisningsstatistikken for skoleåret - har stort sett samme omfang som året før. For de almendannende skolene er det tatt inn enkelte mindre oversiktstabeller for ilrene - til -. I Undervisningsstatistikk -- ble det gitt en kort oversikt over administrasjonen og organisasjonen ved fag- og yrkesskolene. For de almendannende skolene, universitetene og høgskolene ble en tilsvarende oversikt gitt Skolestatistikk for -. For disse opplysninger viser en til nevnte publikasjoner. Sekretær Helge Skaug har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. august. Petter Jakob Bjerve. Julie E. Backer.

6 Preface The scope of Statistics on Education - is the same as for the previous school year. Statistics on Education - contains a brief survey of the administration and organization of the vocational schools. Such information concerning general primary and secondary schools, universities and high schools are given in Statistics on Education -. This publication has been prepared under the supervision of Mr. Helge Skaug. Central Bureau of Statistics, Oslo, August,. Petter Jakob Bjerve. Julie E. Backer.

7 Oversikt. Innhold Almenda nnende skoler: Side Folkeskolen. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Engelskundervisningen i folkeskolen 0. Målformen i folkeskolen. Fravær blant elevene i folkeskolen. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Lærerpersonalet i folkeskolen. Driftsutgiftene ved folkeskolen 0 0. Barn i skolepliktig alder som ikke gikk på folkeskolen Spesialskolene. Skoler og elever. Lærerpersonalet ved spesialskolene. Driftsutgiftene ved spesialskolene Framhaldsskolen. Klasser, kurser og elever i framhaldsskolen. Skoledager og fravær blant elevene i framhaldsskolen. Lærerpersonalet i framhaldsskolen. Driftsutgiftene ved framhaldsskolen Folkehøgskolene. Kurser og elever ved folkehøgskolene. Lærerpersonalet ved folkehøgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved folkehøgskolene Den høgre almenskole. De forskjellige typer av skoler og deres fordeling utover landet. Elever og klasser i de hogre almenskoler. Realskoleeksamen og examen artium. Elever i de hogre almenskoler i bygder og byer i de enkelte fylker. Lærerpersonalet i de hogre almenskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter ved de hogre almenskoler Fag- og yrkesskoler: Landbrukets fagskoler a. Landbruksskoler og småbruksskoler b. Skogskoler C. Hagebruksskoler d. Meieriskoler Håndverkets og industriens yrkesskoler a. Verkstedskoler b. Lærlingeskoler og bedriftsskoler C. Statens teknologiske institutt d. Tekniske fagskoler e. Elementærtekniske skoler f. Tekniske skoler g. Håndverks- og kunstindustriskoler h. Industri-, heimeyrke- og arbeidsskoler

8 Side Sjømannsskoler og fiskerfagskoler a. Sjømannsskoler b. Maskinistskoler C. Kokk- og stuertskoler d. Fiskerfagskoler Merkantile skoler a. Handelsskoler b. Handelsgymnas 0 Lærerskoler a. De alminnelige lærerskoler b. Noregs Lærarhøgskule Spesiallærerskoler C. Statens smabrukslærerskole d. Statens yrkeslærerskole e. Statens sløyd- og tegnelærerskole f. Statens lærerinneskoler i husstell g. Statens kvinnelige industriskole h. Statens Gymnastikkskole 0 Skoler for offentlige funksjonærer og andre 0 a. Jernbaneskolen 0 b. Postskolen 0 C. Telegrafverkets skoler 0 d. Statens Politiskole e. Norges kommunal- og sosialskole Ymse fagskoler a. Statens Bibliotekskole b. Statens Kunstakademi c. Statsstøttede musikkskoler d. Hotellfagskoler e. Husmorskoler f. Barnevernsskoler g. Sykepleieskoler h. Jordmorskoler Universitetene og høgs kolene:. Tilgang på nye studenter. Studerende ved universitetene og høgskolene. Uteksaminerte kandidater. Lærerpersonalet ved universitetene og høgskolene 0. Nye doktorer ved universitetene og høgskolene 0. Driftsutgifter og driftsinntekter ved universitetene og høgskolene 0 Sammendrag på norsk 0 Sammendrag på engelsk 0 Tabeller : I. Folkeskoler i bygdene. Kretser, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter 0 II. Folkeskoler i byene. Skoler, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter III. Framhaldsskoler i bygdene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter... IV. Framhaldsskoler i byene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter V. De høgre almenskoler. Klasser, elever og lærere. Driftsutgifter VI. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter alder ved opptakingen : VII. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter tidligere utdanning VIII. Fag- og yrkesskoler. Lærerne etter skoler og undervisningens art IX. Fag- og yrkesskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter

9 Gener al survey. Contents Primary schools and secondary general schools: Page Public primary schools. School districts, schools and pupils in rural districts and towns. Classes and pupils in the different grades. The duration of instruction in rural and urban public primary schools. Instruction in English language in public primary schools 0. The two official Norwegian languages in public primary schools. Absence among pupils in public primary schools. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Teaching staff of public primary schools. Expenditure on current account in public primary schools 0 0. Pupils in compulsory school age not attending public primary schools Special schools for handicapped children and youth. Schools and pupils. Teaching staff of the special schools. Expenditure on current account in the special schools Continuation schools. Classes/courses and pupils in continuation schools. Schooldays and absence among pupils in continuation schools. Teaching staff in continuation schools. Expenditure on current account in continuation schools Folk high schools. Courses and pupils in folk high schools. Teaching staff in folk high schools. Expenditure and income on current account in folk high schools Secondary general schools. Different categories of secondary schools, by county. Pupils and classes in secondary schools. Final examinations from secondary schools. Pupils in secondary schools in rural districts and towns, by county. Teaching staff in secondary schools. Expenditure and income on current account in secondary schools Vocational schools: Agricultural schools etc. a. Agricultural schools and schools for small farm holders b. Schools for forestry C. Schools for horticulture d. Schools for dairying Handicraft and industrial schools a. Workshop schools b. Apprenticeship schools and vocational plant schools c. State Technological Institute d. Technical occupational schools e. Elementary technical schools f. Technical schools g. Schools for applied arts h. Schools for handicraft and trades

10 Page Seamen's schools and schools for fishermen a. Schools of navigation b. Schools for marine engineers c. Schools for cooks and stewards d. Schools for fishermen Commercial schools a. Commercial schools b. Commercial secondary schools 0 Teachers' training colleges a. State teachers' training colleges b. State College for Teachers Special teachers' training colleges c. Teachers' training college for small farm holders d. Teachers' training college for vocational education e. Teachers' training college for arts and manual crafts f. Teachers' training colleges for home economics g. Teachers' training college for female handicraft h. State School for Physical Education 0 Schools for public services etc 0 a. School for railway employees 0 b. School for postal employees 0 e. School for telegraph operators 0 d. School for policemen e. School for social service and local administration Miscellaneous vocational schools a. State library school b. State Academy of Fine Arts c. State aided music schools d. Schools for hotel management e. Home economics schools f. Schools for children's welfare etc g. Schools for nursing h. Schools for midwives Universities and equivalent institutions:. New enrolment. Number of students at the universities. Graduated students. Teaching staff at universities 0. New recipients of doctors degrees 0. Expenditure and income on current account at universities 0 Norwegian summary 0 English summary 0 Table s. I. Rural public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account 0 II. Urban public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account III. Rural continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account IV. Urban continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account V. Secondary schools. Classes, pupils and teachers. Expenditure on current account VI. Vocational schools. Pupils enrolled, by age VII. Vocational schools. Pupils by previous education VIII. Vocational schools. Teachers by schools and subjects IX. Vocational schools. Expenditure and income on current account

11 Oversikt Almendannende skoler. Folkeskolen.. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Da skoleåret - tok til var det i alt elever i folkeskolen. Dette er en øking på i alt, prosent sammenliknet med forrige skoleår. Tabell. Skolekommuner, skoler og elever i de enkelte skoledirektørdistrikter. School municipalities, schools and pupils in the school director districts. i Skolekommuner Skoler Elever i folkeskolen Bygder I alt - 0»» - 0»» - 0 Oslo Hamar Tunsberg Agder og Stavanger Bjørgvin Møre og Romsdal.. Nidaros 00 Nordland Troms Finnmark 0 Byer I alt Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt For Møre og Romsdal ble det. oktober opprettet et eget skoledirektørembete. Folkeskolene i dette fylket hørte tidligere til dels under skoledirektoren i Bjørgvin og til dels under skoledirektøren i Nidaros. I - var det alminnelige skolekretser i bygdene, mot i -. Arbeidet med å slå sammen to eller flere kretser til sentralskoler eller større og mer driftsrasjonelle skoleenheter har fortsatt, men resultatene av dette arbeidet er noe forskjellig fra fylke til fylke. Sammenslåingen eller nedleggingen av skoler har vært forholdsvis størst i Troms, Møre og Romsdal og Nordland. I Sogn og Fjordane og Buskerud var det derimot henholdsvis og flere skolekretser i - enn året før. Økingen henger blant annet sammen med endringer i næringsstrukturen og nye bosettingsforhold i enkelte distrikter. De store avstander og vanskelige kommunikasjonsforhold spiller også en rolle. - Av småskolekretser var det i skoleåret. I byene var det i alt skoler eller færre enn i -.

12 0 labell. Skolekommuner og skoler (kretser) i de enkelte fylker. School municipalities and schools, by county. Fylker Byer Fylker Byer Skolekommuner Bygder Skoler (Kretser) Bygder Små- Kretseskolekretser Byer Skolekommuner Bygder Skoler (Kretser) Bygder Små- Kretseskolekretser Byer Østfold... Akershus. Oslo Hedmark Oppland. Buskerud Vestfold. Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Den udelte og -delte skolen har gått relativt tilbake både når det gjelder kretser og elever, mens det samtidig faller forholdsvis fiere kretser og elever på den -delte skolen. Tabell og figur. viser forholdet i de enkelte fylker. Tabell. Kretser og elever i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform. Schools and pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Kretser hvor folkeskolen er: I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Udelt,0 0,, -delt 0, 0,,0 -delt,,, -delt,,, -delt 0,,, -delt,,0, -delt 0,,, alt 0 00,0 00,0 00,0 Elever i folkeskolen. Udelte skoler,,, -delte» 0,, 0, -delte 0, 0, 000, -delte 0 00,0 0, 0, -delte, 0, 0, -delte 0,, 00, -delte,, 0, I alt 0 00, ,0 00,0

13 c:tz Cq (X) ced 000ac) 00 ',V 00 Cf"J CeD,--,NOcnNocCDNInGNN.QcomC)ci o c o 0 cti `,Cq CZ Q `,ccz cc an cc cid,} o0 0 r. r. 0 C) CO Co ",I CZ CO (, In rl It-. CA CM ell Cr) 0 c(z N di 0 M cc t- 0 N CC CC CC 00 CYZ t- CZ N N N CCo t- GC c0 N 00 cc VD It- t- CA c(d -- VD On, di 0 C) C) I GC N t- 00 VZ C, C=; o C) ell C) 00 CO C,C)0 (Mint CCC0C00 c 0 LC C"Cti -0 CZ On On r. Gq CC) N t- cr:,m CZ CZ cc, t O t, c,t( -- 0, 0 d I co CZ CA t- N 00 VD CO. CM 0,t 00 r Cq c.;.z cr) CZ CZ 0 cr) di 00 ad cm in cr, It'D CD,h Cq GC CM C) 0 v. COcz CO t- C:, C 0 r. C", CZ GC CZ 'II0 0 COX CO 0 CZCO C:Z N CZ r. P. CZ 0 N CO r. 0 C) co C) N t 0 CO In to in in co CO cl C) C) CD to ICZ 0 CO OC ad ced 0 c I -. c C:n o VZ 0 CC r.,j CO 0,t M o C CO t. c:'z C) kt D ird CO,j 00 CA t- 0 GC CC Ct.'D to 0 VD CO 0N 00 C) Cq CA 0 0 CO di N 0 CO r-i co CZ di CO r. LO - cez,c e'z O,c oo 0 I-. CM CO Clt CC 00 0 GC r. 0. rl, C`C r:!*, CO ` 0 ', r- ap C) c) C) cm C) cm cc C) to CO COGC0CMC) 0 0 O 0 NC CM r. CAI 0 CA r. 0. N N 0 di d CO 0 0, :J CZ C.- CO cm I-- 0 CO, C) ct CO ed. r.nr. r.mcc rincaitezr.r. N Tv' 00,. cq 0 p CO 0 I 00,. "CD o0 CO CO t- 00 c\i NC'AICCCCIN=CA t-cloca0,:n :)00*--(C:ZN - C CO -ICZICOM,-ICZMOC:ZCAC)0MCACZC),-, d'imn,s),:hidivdcanmccvd=,0i0oncc CA,0 di CA 0 t- 0C r- e-- ez CO C:n V- 0 CO 0 0 CA CO,t CO CA Cq Cq,V CZ CO 00,V CO C),t CO COCZ CZ CO0 CO CA ird 0 0 di IL- CA 0 di (X) CO N CO rl VI N C) GC rl v. q CO C C\ 0 di di CZ CZ CA CO ed di CO Cz CO CO N N 0 CO r., CC 0 0/0 CA di di,--i CO 'c-l... c)..,x cg :.. : g : Fts r.w : rt e;-. o '_, zajo ce g.. 'O rciag;-, d.,, o E E ' ze o : P x cr.) tf) r -,,w CD 000stslOor-i.,

14 Ostfold Ahershus monark (- Buskerud lieshesld Telemark Aud/-Agder Ves/-gder Rowland Norda/and Sogn og More og R - S.-Pendelog - N--onde/og Nord/ond /"0/ finnmork mhomomm immomm ill mommummummomommesommemenemenommis mmo stenateuveli mmomo mommmummmaniunams mommommmm mo mom momommomm I wpm oll o m Ill 0. Oi O.. '... I... udell og -dell skole og -delt skole - og -deft skole A Weyer Fig.. Elevene i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform. Pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Mens den -delte skolen omfattet prosent av kretsene i bygdene i -, gikk prosent av elevene på landet på skoler med denne inndelingsform. I var den tilsvarende prosent. - Både den udelte, -delte, -delte og -delte skolen viser en relativ tilbakegang i elevtallet siden -. I -- hadde vel halvparten av skolekretsene i bygdene udelt eller -delt skole, men elevtallet på disse skolene utgjorde bare prosent av det samlede antall folkeskoleelever i landdistriktene. Skolenes inndelingsfor _m varierer sterkt fra et geografisk område til et annet. Mest utbredt er den udelte og -delte skolen i Telemark, Vestlandsfylkene og Nord-Norge. Dette skyldes i første rekke naturforholdene og mer spredt bebyggelse sammenliknet med forholdene i andre deler av landet.. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. I - var det i alt folkeskoleklasser i riket eller om lag prosent flere enn i -. Den relative stigning i klassetallet er mindre enn økingen i det totale elevtall i denne perioden. I - var det gjennomsnittlig elever pr. klasse i landsfolkeskolen og i byfolkeskolen, mot henholdsvis og i -. I byfolkeskolen har det funnet sted en øking i klassetallet fra. til og med. skoletrinn sammenliknet med -. På. og. skolertinn har klassetallet i byfolkeskolen gått noe tilbake. Elevfordelingen på de ulike trinn i folkeskolen i årene - til og med framgår av tabell. Tabell på side viser forholdet for de enkelte fylker, særskilt for gutter og jenter.

15 Tabell. Klasser i folkeskolen. Classes in public primary schools. IBygder Byer I alt I IBygder Byer I alt I alt -» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 0 Aust-Agder 0 0 Vest-Agder 00 Rogaland Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane.... Møre og Romsdal ' Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 00 Nordland 0 Troms 0 Finnmark Tabell. Klasser på de ulike skoletrinn i byene. Classes in towns, by grade. Skoletrinn J I I alt I alt -»» »» Østfold 0 Akershus ' Oslo 0 0 Hedmark 0 Oppland 0 Buskerud Vestfold 0 0 Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag 0 Nordland 0 0 Troms 0 Finnmark I summen inngår også klasser fra den -delte skole i Son. J summen inngår klasser fra den -delte skole i Åsgårdstrand. I summen inngår klasser fra den -delte skole i Stathelle. Elevtallet i folkeskolen på landet var i - i alt og i byfolkeskolen 0. Økingen fra det foregående skoleår var henholdsvis og 0 prosent. Både folkeskolen pâ landet og i byene hadde flere elever på de forste skoletrinn enn i -.

16 Tabell. Elever på de ulike trinn i folkeskolen. Pupils in public primary schools, by grade. Skoletrinn Gutter Jenter I alt Gutter I Jenter alt Gutter Jenter I alt alt alt I ! 0 Prosentvis fordeling En har foretatt en anslagsvis beregning av tallet på barn i skolepliktig alder fram til 0. Aldersgruppen til og med år vil utgjøre i tusen: Tallet på barn i skolepliktig alder vil komme til å stige til og med, for deretter å avta. De fleste barn begynner på skolen i det kalenderåret de fyller år, men det er høve til å begynne år for eller år senere etter særskilt tillatelse fra skolestyret. Etter beregningen ovenfor vil aldersgruppen '- år være prosent større i enn i. Følgelig må en vente en tilsvarende prosentvis stigning i elevtallet i folkeskolen, slik at det i vil være om lag 000 elever eller 000 flere enn i skoleåret -. Deretter kan en regne med at tallet på elever i folkeskolen igjen vil gå tilbake. Tabell og 0 viser hvor mange av nybegynnerne som ikke hadde fylt år og hvor mange som hadde fylt år pr.. desember i skoleåret -, etter fylker. I alt var, prosent av elevene i yngste gruppe og, prosent i eldste gruppe. I byene var det både absolutt og relativt langt flere nybegynnere i de nevnte grupper enn i bygdene. Ellers har alderen ved opptakingen i skolen ikke endret seg noe vesentlig siden.

17 ,-- st C C - C l Ta t. - C) M,t, t-, t-- CX) cet C, C) C, cc) p-q C,) CK) tti CX) C,t CX) CYD CZ,--i C\ C) c C, CK) C) C, IC) C, C,I C) CC) C,) C:) C cg) et I-- tti CY) C:) C,) Cr, CC) 0 ell th -q 0 = C:) VI 0 CX) 'eh cm 0 ec. c:::::, ct GK) 0 r. C:) CC/ "-. I' () CX) Ct I-- th CX) cc) t--,-q 0 r. r.i r. r. r. r. 0 r. r.. r. r. 0,..., 0 00 CI t-- eti CC) CC -- C'l C) C,D Ct CC) () CC) () CC) I-- () eh Cn C:) t. CK) r. CC/ CI CC/ C,/ C,/ 0 0 t". C/ CZ le/ cx) cg) C) 0 0 CZ ct) CC/ r.. cx) 0 CK) C) 00 r. (./ la "I, 0 et t-- t-- Ic) 0 C`I t.. t-- CI) () CX) CC) IC) to ced cy) ck> 0QO ct I-- G, G, a,d I o Ct t- C) 00 Ct Cq ot, ot C:, eti,h ev ut 00 CO-it CZ CO CO CD Cq Ct CD tt Ct ut,- -- ut ut C) Gq ut Gq 00 CD 00 GO Cl t- CD 0 M t- C> CD CZ CO CO 0 0 M 00 Cl 0 CD CZ CO t-,f r. r. r. 00 co> ckp to G:D ct CI) UD CY) 0 tl t-- tti CK) Ift Ndl C) t-- C) C`I elq CX) () -- C) CC) CY) C:) p -q th C:) r-q CC) et P-,-q CC) C-- cp itt i-- C:D CD c:d.ccd tti et C) IfD I-- CX) ut cc) CC) ccd -. r. r. 00 eti Cet 0 tti CY) Ct CY) 0 () cyt 0 cr, ce) to c) C ct cip N C C 0 C 00,t et et CX) C,) CY) CC) CC) 0 -- C I,. t. 0 c,zc ut 0 cx) g) Ct C)) 0 QO C.,/ 0/ G'i cez r.. I-- t-- t-- p - ( r. r-i t-- 0 t-- C:) CX) C) CC C> cc la CC/ r. r.. cc) t-- (:) -- u.- es) QOt-- a) CC) cg) r. r.. CYZ CX) CY') C) 0 C:) c0 CC) Co r-i C) 0 CO CX) CP) th 0 CO CS) CT) CO 0 et C) 0 C) P- cz 0 t-- tc GC CX) 0 C: C)C= CO CO CO C "tti 't CO C r- st GC ez r-i up, tc 0 t-- CK) C) CO 0 0 C> 0 Cr, C> C) 0 IC C,/ C:> CO ift r CO CO cyd CD cy) 0 CO CO CO ct CD th -- 0cK) -- CSD If) ri. r. ri COcn Nd. CO t-- CO CO 0 CO (YD Cn (YD CO t-- 0 C) ck) CO c- p-q 0 () t-- C)) ct 0 i-- -ch GD CI r`. CO CC: if) t-- 0 CiD t-- Cn r. cid CO () 0 ct C:/ t 0 ck) t-- -th ed ct ck) r- ift 0 CD,c CO ct,. ct 0 ct ti 0 't CO t t-- t-- t- h In 0 CO -- ct C) CO CO 00 r-i r. ri ri r--i 0 - CZ CO -- 0 '.i G'l CO th CK) CYt CX) 0 th C) () tti CO CO c) 0 CO C:) et () (X) 0 t--,-q IC) C) CC) co C, OD t- t- et ut 0 CO t- m Cl cn GO CD ic-j r-i CO lc,. CO (, 0 CID,.,N CO -- Cr, 0 IC 0 Irz -H to cn m (YD IC) C'D (:) IC)-II cy: c'd t-- 0) -- t-- ct ct Cn CI) C) 0. ri r-i CD CD CZ th (;> COt-- CO 0) ck) C) ct,. c-- ut C:)co ut C> CZ,it0 (,Z C t-- Cn c't 0 ct 0 () 0 OK) C) cx) CX) E-- CYt cc) 0 0 0) cc - cz r- tc) Ci () () ci) C:D r. r.. r.. r.. r-. r-. r-. r-. r-. 0 CO C) ct C) CI) 0K) CO la 0 C:) E-- 0 C:) 0 cx) c-- t- CC),-q tt 0 C) C) CO cn ut,-0 -,H cz 0 0 t-- IC)th (:) C) 00 NtH et ct C) C)) lc) ct C) C),-q CO r-. r.. r.. r-. r-. 0 r.. r-, 0 r-. ece cx, CX) C.. CX) C,/ CO CO IC) cx) C) 00 IC) ut C) cet Cn C) () Cn AC) 0 et 0 Cq t-- CO CO IC)et CI) ut et ct,t,t 0 r- ut C) 00,V,f cl cc, m cr, Cl CO 0 et Ct Ct 00 et ut CC) Ct Ct ut C C) CD CO r. r-, r-. r-. /. r.. r-. r-. cx) -- t-- 0 CO ict r-- Cl to -H 0 cn CO r-,, 0 00 ct CA CO 00 t- CO et Ct 00 c> CO 0 -- cn Cr, 0 0 M CD CZ t- CD 0 0 CO r-. r-. r-. 0 r-. r. r.. G'I r-. I Ct C.) CY) CO CZ (YD CD C) cl u- GC cn CO cn CO CC) 00 eti CC) C- 00 ut Ct Cq Cq,. et CD ct et 00 ut ut r- csd t- N CD 0cz la CO,V Cl GC CO,f (, Cl CO c> -q cet r.. r-. r-. r. r.. r. 0r. GNI r-. C,I C, CYZ CK) CI) CS, () C) COC>, 00 C> t-- t-- CC E-- 0 t-- 0 CO CO p-q t-- C t-,, CO ut C),-i GC Cz,f 0 GC,k GO GO Cz CO C) t-- - CD 0 00 C) ut CO ut ct CO 0 C Gqi CO - 0 cy) r. r-. r. r.. r-. GNI r-. r.. C) F:g hp ce -.) ct CI VD eti rci,,,) ut IC) Ic) ;., c, C) I L ci) `-',.., r. N cr.,..0 (.) i..., P.,,,,, r-,.. bl) it. lf*z Ir: CO r-w 't ri-, "Ci Ft P-t 0 PM.I ''''' a' a rt _ 0)0)0)C CZ ; "t Ft ;-, Z:VD td g Ct to bf) za '-' Z cia,-,,..-,,--, '"Ci ce Z ;-., - cd..,,,,,f ce _, 0,,H c,., XI -,.. -,, E _,.() -it E _,. _,_, -. `,- z ci, E - i,- i-ci E m --R- a.) ec -EL hi) s-, to rn,gcl)sigc):a)cooano0;-, -, i.-q,-,,, < Il (:) PP E-- -,/ g cc cc Z Z E-. P=.

18 (:) c) c, r: C IC 00 IC I-- CY, C C, CD, C N N:N th ut ut CD 0 0 CD Cn 0 IC c:d CD C ct ct -- th c:d tt lc CI t-- CIcK) cc) ct ct r- t-- t. CI C ctc lc r.. fr 0, C Clt-- c,d C:D ct t-- ct tt Et CC) r rr Ct tl ct 00 r- ed 00 CM CD ct tt c:d C:DCl ct CrD Ot ct ced F., c:d (0) (:) C t IC r. 00 CO cticct Cr, -- u'd CM Nt ct Nt ct ct cd IC CA --,. CD CM CD r- C,-. Cl 00 Cq r- o0 cso Cq 00 ct 0 00 CC C.) 00 ad C 0 CO CI t- cq C ut C CI Ci thl ut ced,rz r-, cyz., - 0 tt") CZ, N:N t-n C C C:, I-- C:, C C t-- t-- Cn t-- ccd Cz,ch,CH cr, CI oo r- Cz t- c.0 Cr, c cm ut r- CI Cm r- 0 o0 u- r- CI CIoC,iC GNI CICl IC r-. cc, cip -- N:N cc) t-- ct CM Cl F.-. r- Ihr CC <=) N C. r., r.,,,,c) to to C:, CiD C IC C) CK) N:N CY, ClV, C- Cl C CC tl tt Cl 0 et ut p., CKD,IN N:N C.0 ICC:, t-- do OD ct CD c:d C, CM cc) ck) F. -, ct c.0 CC) t-- t-- t-- Clt-- cc r., r0 00 0, 0 C:t 0 CtCCIL".` r-. Cl Cl Cl Cl c, r- F-, -,c ct CD et 0 C:D r-, 0 cn cn C) Clm c) cez (:) GN t-- cn cc t-- () C Cn r, r- ct cm et G, ti -I, CI CY, Clt-Cl c. r., Cl 0 lftci Cet ICIC IC r-. C:, C:, C CZ) C CS, C:, C:, r. CD ct t-- ut CD Cn ut pr. ct cc) t-. ct Nc:D Cl c,d CM Cl tt CD do ccd az 'CH (:) CC, V, IC, G, 00D G, C, r.. r.. Cl IC CI ct Clr-0 ICIC IC r-. -- Cn N:N N:N CZ, thlci Cl ck) Cl CM cc) C:D t-- ct c:d C:D IC"CH IC 'Ch ec cc cn oc t- Cl t- 0 CI Nt Nt r. CID 00 0 CZ a, r. C,T r. Cl CI CI r. CI t CC CI CCCl 0 et CC Cl u C CCS, CKD CKD Cn Cn CC) IC,, IC `, et C) CKD V, C F. C:) vz 00 N. 00 ced.cl to C:, r C) Ct C) cn c,d Lc ct CCl CI ClCI IC CC) CY, CY, GNI ICIC c.cd Cl IC CS, c:d Cn Cl cm F-, Cr, c:d tt 0 et ct r. C.) 0,ut c:d ut IC C:, CK) CY, C:, r. do Cm t-- C:, Cn N:N t- 0 CY"Z CI (:) aq 00 p- 00 F-, C:DCCl t ClcC) t-- c,d do ct if co) it-- Cl ccd C, Cn CD th ct th,,h t- C ut cet cm c OKD C C) C.C, 000 cet ut c-- F-, ct C S".) GYZ t-- cm t-- r-. r-. Ct C) C) N:N CY, CY, CZ, F..CI et CI r- Cl CC ct ct ic c:d t-- t GK).H,,H 0 cn CC, 0, VD CY, ut cso,. C:, Cin 00 ct t- ct c, ck),c,ci Cc:, ut t-- cxd cc G c:d (, C:D CCC:D r- cn C:D 'ch CC V, V, VD C C:, C,) V, CC, CC, 00 C C,C - - oo r-cl r- Cl pl. 00 Clet IC Gq Clcq IC t- C C) IC C Cl cr) 00 C",h -. r- Pr. Ct Ct CC Cl CC N C ct Cl t-- CY, CI C- OA C;), IC 00 Ce, C Cl Cn C V- V, V, V, C,N Cl CD, 00 CC, V, t- CI Cl V, lit,? CO 00 CC CD r. C- c) C CI ct 00 CM Nt ct ct ct Cl CC C ct Nt rr CC rr CZ VZ C:D 'ch ccd N c:d IC Cl IC cn cn C:D C:D C:D C:D ut cc) t-- C) C) th Cl C:, r-. C) th Cn c:d t-- C:D 0 r- Cl Cn CS) r. do r. Nth cso cn c ct r- CC CC CC r- ct t-- Ot VD N:N VD ".. CC CC V, VD CY, CZ, V, Cn. cd,c.cc CCNc. ccd Ic"J NCH ', CC IC, CiD IC, If, C:, Cl r., CI-- Cl Cl0, 00 0, C r. C) CI CC 'ch, cc 00 CD CS, VD N:H VZ P-. CY, 00 ut ct cid a) CM ct C:, C C:,Cr., t-.,,h r., r., c.c!) GK) c, c:) IC -- t-- 00,c, cx) Cl CI CI Cl CI icdn t-- r-r ct CC ct F., ct F., t- cm -.IC Cr, F.,,f th Cl ct t--ic cid (DC C) PI; C) ' taid Cl CC,ti Ce rt t0,, ct. lit 0 0 r., cl) I I I,--, Cl CC. ut 0 IC,/ :m rt..t g g r"c.....''' : cn cn cz z t': I..,± -,.-,,,, ;-, 0 Ft,,,,-., '_',-' ci,,s _#s ce z:,,, z cp H 'CS '"C z,..,,,.., ck CC c,, E...C, cp a, D, ;,. o 0 c,), E --- (: ',I CD Il (:) Ç:g,I g ; CC C/ Z Z E--

19 Tabell. Nye elever opptatt i folkeskolen fylkenes bygder og byer i etter alder. Pupils enrolled in. grade in rural and urban public primary schools in, by age. Bygder Byer I alt Elever Elever Elever under årover under år. de I alt over under I år' år år alt år' år over år alt I alt»»»» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke fylt år pr. / i skoleåret. Fylt år pr. / i skoleåret. Tatell 0. Nye elever i folkeskolen etter alder ved opptakingen. Relative tall. Pupils enrolled in. grade in public primary schools, by age. Percentage distribution. Skoleår Elever under år år over år I alt -,,, 00 -,,, 00 -,,, 00 I sluttet 0 clever i bygdene og 0 elever i byene etter å ha oppfylt sin skoleplikt/skoletid. Av disse var i alt, prosent under år pr.. desember. Den tilsvarende prosent for bygdene var, og for byene,. Tallet på elever som var ferdig med folkeskolen for de var år er gått relativt tilbake i de senere årene.

20 Tabell. Elever som sluttet folkeskolen i fylkenes bygder og byer i. Pupils leaving the public primary schools in rural districts and towns in. Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Bygder Byer I alt Av disse var under AO Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under Ar' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under Ai' Gutter I Jenter Gutter I Jenter Gutter Jenter I Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter I Jenter I alt»» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Ikke fylt år pr. / i skoleåret.. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Minstekravene når det gjelder undervisningstiden i folkeskolen skal etter loven være skoleuker i småskolen og i storskolen. Herredstyret kan imidlertid etter framlegg fra skolestyret øke skoletiden for kretsene i de respektive kommuner med opp til maksimum uker i gjennomsnitt både for småskolen og storskolen. I - hadde prosent av skolekommunene i småskolen og prosent av skolekommunene i storskolen lengre undervisningstid enn den som svarer til minstekravet. Den mest alminnelige skoletid er uker i småskolen og 0 uker i storskolen. Bare i tilfelle er det etter søknad fra skolestyrene innhentet Departementets spesielle tillatelse til å sette ned skoletiden i storskolen. I de fleste skolekommunene i byene er tallet på undervisningstimer pr. uke mellom og. Etter loven er minstekravet timer, men kommunestyrene kan etter forslag fra skolestyrene øke dette timetallet til. Den relative fordeling av skolekommunene etter skoletiden i - til - viser at stadig flere skolekommuner har utvidd undervisningstiden.

21 Tabell. Skolekommuner i bygdene etter skoleuker i året. Rural school municipalities, by number of weeks of instruction per year. Fylker Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Uker i skoleåret i småskolen Uker i skoleåret i storskolen Skole- kom- muner 0 og og 0 og mer under I mer i alt ' 0) i _ 0 0 i Tabell. Skolekommunene i byene etter tallet på ukentlige undervisningstimer i oppadgående klasser. The urban school municipalities by the weekly sum of hours of instruction in the grades. Fylker -under Skolekommuner med undervisningstimer : Skolekommuner med undervisningstimer: 0 I alt Fylker under I alt Østfold Akershus. Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold. Telemark. Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt

22 0 Tabell. Skolekommuner i bygder og byer etter undervisningstid. Relative tall. Rural and urban municipalities, by time of instruction. Percentage distribution. Uker Småskolen Bygdene Storskolen Timer Byene og under 0, 0,,,,0,, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,0,0,, 0,,,,,,,,,,,,0,,, -+,,,0 Under H - _--, ;,,,,, 0,,,,,,, 0, 0, I alt 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 I alt 00,0 00,0 00,0. Engelskundervisningen i folkeskolen. Tallet på skolekommuner hvor det blir gitt undervisning i engelsk i folkeskolen, gruppert etter fylker, framgår av tabell. Slik undervisning ble gitt i Tabell. Skolekommuner med engelskundervisning. School municipalities in which instruction in English is given. Bygder Byer Riket I alt AV disse med engelskundervisning Prosent I alt i alt Av disse med engelsk- Prosent undervisising I ' I alt - 0,,»» - 0, 0 0,»» - 0,,, ',, : -. '. ' Østfold Akershus,, Oslo.,. 00,0 Hedmark 0 0,0, Oppland,, Buskerud,0, Vestfold,, Telemark,0, Aust-Agder,, Vest-Agder,, 0, Rogaland,, Hordaland ' 0, 0, Bergen... 00,0 Sogn og Fjordane, 0,, Møre og Romsdal,, Sør-Trøndelag,, Nord-Trøndelag,, Nordland,, Troms,, Finnmark 0 0,0,

23 ' alle bykommuner unntatt Levanger, men bare i prosent av skolekommunene bygdene. Tallet på elever som har hatt engelskkurs og forholdet mellom dette tall og elevtallet på. skoletrinn framgår av tabell. Forholdet er meget forskjellig i bygder og byer og i de ulike landsdeler. I alt hadde prosent av elevene på. skoletrinn fullført engelskkurs i byene og prosent i bygdene, mot henholdsvis og prosent i -. I Vestlands- og Trondela,gsfylkene er engelskundervisning i folkeskolen lite utbredt. Det samme gjelder Vest-Agder, Troms og Oppland. Mest alminnelig er det at det blir gitt engelskundervisning i landsfolkeskolen i Vestfold, Østfold og Akershus. Se ta bell. Tabell. Elever som har fullført engelskkurset i folkeskolen. Pupils completing a course in English in public primary schools. Elever ph. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Bygder Fullført i 0/0 av clever på. skoletrinn Elever falt fr a kurset Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Byer Fullført i % av clever på. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever fullført kurset i engelsk I alt Fullført i 0/,, av elever på. skoletrinn I alt »» »» , Østfold, Akershus Oslo.... Hedmark 0 Oppland 0 - Buskerud 0 0 Vestfold 0 Telemark 0 0 Aust-Agder 00 Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland Bergen.... Sogn og Fjordane. 0-0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag. 00 Nordland 00 Troms 00 0 Finnmark. Målformen i folkeskolen. Etter loven kan skolestyret bestemme for hver krets (skole) eller for de enkelte klasser om elevene skal nytte nynorsk eller bokmål til skriftlig arbeid. Tabell viser tallet på kretser i folkeskolen på landet delt etter den målformen som er fastsatt og elevtallet i disse kretsene.

24 Tabell. Nynorsk og bokmål i landsfolkeskolen. The two official Norwegian languages in rural public primary schools. Bygder Kretser med målform Nynorsk Bokmål Elever i kretser med målform Nynorsk Bokmål Pet. kretser med Nynorsk Bokmål Pet. elever med Nynorsk Bokmål I alt - 0»» -» ,,, 0,,,,,,,,, Østfold - - Akershus 0 0 Hedmark Oppland 0 0 Buskerud Vestfold - Telemark 0 Aust-Agder 00 Vest-Agder 0 Rogaland Hordaland 0 0 Sogn og Fjordane. 0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 0 Nordland Troms Finnmark ,0-00,0-00,0-00,0,,,,,,,,,,,0,0 00,0-00,0,,,,,,,, 0,,,,,0,0 0,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,0,0,, - 00,0-00,0 I alt hadde prosent av skolekretsene i bygdene valgt nynorsk som undervisningsspråk. Disse kretsene hadde imidlertid bare prosent av elevene i folkeskolen på landet. Hvis en også regner med byfolkeskolen, blir resultatet at prosent av elevene i folkeskolen i - ble undervist på bokmål og prosent på nynorsk. Nynorsk som undervisningsspråk er alminnelig i Sogn og Fjordane, More og Romsdal, Rogaland og Hordaland. På den annen side var det fylker som bare nyttet bokmål i skoleåret, nemlig Østfold, Akershus, Vestfold og Finnmark. - I byene får folkeskolens elever bare undervisning på bokmål.. Fravær blant elevene i folkeskolen. Tabell viser tallet på skoledager som elevene etter planen skulle hatt, tallet på fraværsdager og fraværsprosenten. Fraværsprosenten er gjennomgående storre i byene enn i bygdene. Fordelingen på fylker viser at fraværet er størst i Oslo, Nordland og Sogn og Fjordane. For bygdene i alt var fraværsprosenten uforandret fra forrige skoleår, mens den for byene visei- en nedgang på 0, prosent.

25 Tabell. Skoledager og fraværshyppigheten folkeskolen i bygder og byer. School-days and absence rates in rural and urban public primary schools. Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Bygder Av disse forsømt Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Byer Av disse forsømt Fra- Værsprosent Fra- Værsprosent I alt -»» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0,, 0 0 0,,, 0 0 0, 0, 0 0 0, 00, 0 0, 0 0, 0,,0 0 0, 0, 0, 0,, 0,,, 0 0,, 00 0, 0 0,, 0 0, 0, 0, 0 0,, 0, 0, 0, 0 0 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0,0, 0 0, 0, Tabell. Skyss til og fra skolen og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Elever skysset I alt Av disse med kommunalt ordnet skyss Elever innlosjert I alt Av disse med kommunalt ordnet innlosjering Skysset i pct. av alle Innlosjert i pct. av alle I alt -» -» - Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0,, 0,, 0,0,,, 0, 0, 0,,, 0, 0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0 0,, 0 0,0, 0 0,0,0 0,0, 0 0 0,,0

26 . Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Opplysninger om hvor mange elever som ble skysset til og fra skolen, og hvor mange som var innlosjert på eller i nærheten av skolen i de forskjellige fylker er gitt i tabell nederst på foregående side. I forhold til elevtallet er ordningen med transport av skolebarna mest utbredt i Nordland, Troms, Hedmark og Østfold. Når det gjelder innlosjering av elevene, så forekommer dette langt hyppigere i de nordligste fylker enn andre steder i landet.. Lærerpersonalet i folkeskolen. Fra skoleåret - til - økte tallet på lærere og lærerinner fullstendig post i folkeskolen i alt med om lag 000, mens det var en ubetydelig endring i tallet på lærere i ufullstendig post. Av kvinner som var ansatt i fullstendig post var økingen fra - til - noe sterkere enn for menn. Tabell 0. Lærere i folkeskolen. Teachers in public primary schools. Skoleår Lærere i fullstendig post Lærere i ufullstendig post Lærere i alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt I alt -»» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Tabell. Lærere i folkeskolen i bygder og byer. Teachers in rural and urban public primary schools. Bygder Byer Elever ILærere i Lærere i Lærere i Lærere i fullstendig ufullstendig fullstendig ufullstendig post post post post M. K. I alt M. I K. I alt M. I K. I alt M. I K. I I alt pr. lærer i fullstendig post Bygd.I Byer ^

27 Det var i alt lærere og lærerinner i fullstendig post i folkeskolen -. Dette er en stigning på, prosent sammenliknet med -. I folkeskolen i bygdene var prosent av lærerpersonalet i fullstendig post menn, mot bare prosent i byene. I statistikken er tatt med alle lærere og lærerinner som var ansatt eller konstituert da skoleåret tok til. Overlærere er også tatt med, mens vikarer derimot er holdt utenfor. Pr. lærer i fullstendig p.ost falt det i gjennomsnitt elever, 0 i bygdene og i byene, mot henholdsvis og i de to foregående skoleårene. I tabell er lærere og lærerinner i fullstendig post i bygdene delt etter hva slags skoler de underviste i. Mer enn halvparten av lærerpersonalet underviste i udelte og - til -delte skoler. I alt prosent av lærerpersonalet i landsfolkeskolen underviste i -delte skoler. Tabell. Lærere i fullstendig post i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsforrn. Number of full-time teachers in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Fylker Lærere i kretser hvor skolen er: udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt I alt Østfold - Akershus 0 0 Hedmark 0 Oppland 0 0 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag 0 0 Nordland 0 Troms 0 Finnmark 0 I alt Folkeskolen i bygdene har det laveste gjennomsnittlige elevtall pr. lærer i den udelte og -årige skolen. Flest elever pr. lærer var det i - i den -delte skolen, nemlig eller mer enn dobbelt så mange som i udelt skole.

28 Tabell. Elever pr. lærer i fullstendig post i bygder og byer. Number of pupils per full-time teacher in rural and urban public primary schools. Lærere Elever pr. lærer Bygdene i alt 0 Av disse i: Utlelt skole.. -delt» 0 0 -delt» 0 0 -delt» 0 -delt».. 0 -delt».. -delt». Byene i alt 0 0 En oversikt over utdannelsesforholdet blant lærere og lærerinner er gitt i tabell. Av alle lærere og lærerinner i folkeskolen på landet i skoleåret - hadde 0 prosent lærerskoleeksamen. Ellers hadde ', prosent bare examen artium og, prosent av lærerpersonalet i bygdene hadde hverken lærerskoleeksamen eller examen artium. Som det går fram av tabell varierer forholdet meget fra fylke til fylke. Mangelen på fullt utdannede lærere i bygdene synes å være størst i Troms, Nordland og Finnmark. Tabell. Lærere i folkeskolen etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Bygder Byer I alt Lærere med lærerskoleeksamen+examen artium Lærerskoleeksamen Examen artium Annen utdannelse I alt Prosentvis fordeling 0 00 Lærerskoleeksamen examen artium Lærerskoleeksamen Examen artium Annen utdannelse I alt,,,,,,,0,,,,0 0, 0,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00,0 00,0 ; 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

29 Tabell. Lærerne i folkeskolen i de enkelte fylker etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Fylker Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Bygder Av disse har : annen utdannelse lærerskoleeksamen examen artium annen utdannelse Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Byer Av disse har : lærerskoleeksamen examen artium 0 Østfold 0 Akershus Oslo Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold 'Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 0 Bergen (Sogn og Fjordane 0 More og Romsdal 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag Nordland 0 Troms 0 Finnmark I alt Prosentvis fordeling, Østfold 00,0 0,,, 00,, 0, 00,, 00,, 00,, 00 0,, 00, 0,0 00,0, 00,,0 00,0, 00,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,, ,0,,, 0,,,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,,,,,,,0,,,,,, 0, 0, 0,,, 00, 0,,,0 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 00,, 00,, 00,, 00,0, 00,, 00,, 00,,0,,,0,,,,,,,,,,, ,0,,,,,,,,,,,, 0,,,,, 0,,, 0,,,,,,, I alt 00, 0,,, 00,0,,,

30 CD CC M, et,. cq,. 00 et( 00,. CD trz,. C: Ir., 0C 0 ej,. c.0 M V.,, C.C, CA?I C r. Ct Gq C) 00? Tit C? X CC lit 00 IN Mt C ".. CC C C.0 00 Tt? Tt 00,t? Cq CZ Gq V Gq X CZ C.0 ICZ 00.? Gq C..., 00 C... U...? IC CZ t C...,. C, IN X CZ ir: Te: CC C-.. r.. r.,-- r-- r- r-. r-i.-i r..-, CZ Tt C? C -Ct C.- C,I CC',.., X CZ r"-- r - -I lit,i. I CZ,J ez IC"Z CD t r.. d I V IC t.i 0 IC, M, 00 c:, X) C) CD,--, N, I CD N c? c. C C","Z CZ I-- V I i C',,- il' V. "CZ ICJ V: CZ L--- CM r. VZ r.. G\ IrZ C.) c.c) IC V IC:,t..C M V r- -( CD Cl Fr. : 00 Cg ed le: I,tIC CD M - CI r.. rri GI, 0 r-. G? CII CZ I r-. r. ifd CD CC*rt Ir., CI X X t".. "El -g ID ID. - ( Tit CC r- N cs;:) IC IC ', CC CD CC rz Z CD.iCC,Z) "CZ CZ,f,.CD 0, IC if: CI CC N N C Cr, CZ, C't CC C, CI t- CI-. CD ct'd CD CC C, 00 CDIC CD CC CC'. N ',I.+ r- IC. CC CC IC CC, t CC,. Gq et r- V V:,f CI,t Irz0 ICN? Ut r. t CM C)? C-.- ' CC V CC M CC -CZ 'II 0 0 VZ C%,ti 0) C). V,t - 0 CC: 00C C,--, CC e: Jr-,-, 0.0 IC V-,-- CD C) t-- c.c) -- GeD -,t 0C C", VZ GC cr, N,-I CC ir.) 0,-, CC,--t,--,- CO X X Gq?? 0 N CZ ICJ CZ C.% X C, Z,-, C", CC I.C:, t CI "CZ Gt I--- Cl V t... 0, P.. X )-CZ? CC GC c c.c: ": ',I.( VD CT', GC N c 'D c.c> N N, -i CD,C, 0r) -- -,:t N N,t Ir... CC lcd,ti d't C) F P-I CD 0 -. r.- r- CIO C.C Cq C.. CC CC ICJ ''t C,'J C, CI IC C CM IC P- CCG CC ', CC p V CC C) CD C) MNN,t MMMNNC,DNNIc'ZicZMOIC,t VZFIN ICJ C IC C... CZ? CS, CC? 00 CC C C CD,e c,cd N N N VZ -CZ IC Cet CC CC r-. CC CC VZ 'cf.!. IC VD,z. N cc, c.cz N I-- CC N C) p-- ICJ CZ IC Gq??? )-Ct -r EE V: CZ CZ V- trz ICC 00 CD MNC,00Nct:p.V,-.C:00 -qt V- 00, OC cti C) CD CC CD C:% C) 0 0 t- t-- C'e'J CC CD IC, -rd IrDMVN,t CZMICICDM0eDVZ ID ID CC IC bid0/0 c.cd ticd CCC N 0 C CD MNOC,tfJ,t0ONNMOMIC: CZ CZ, VZ,: cn cn.,. cc ez) lc,-- cq r -, ci:d,-- If: V V L-- GC 0 t t 0 N 00 N CC r.-- c.c) lc: 00 V: c.cd GC C) cr, i -,t,:ki C) c.c: C) c.c) CT', N ces:z V,t 00 c.c) ti CZ ut I rj C'' e D, --,,t lc tr: ---? tr.? L'... IC C. r.- csj -,t,. -Tt N dt CC 0 IC N CC,f 0 I_C: CC 00 C) 0 r-r o--. d),-, Z i. N. VD.,:t ca ',,-,) bo Ic ICJ IC I I I "V., E bü, : :,--, CI CC ;:, IrD If: It'D C) r -,,...,,-,,.,,,, 0) -. : CZ C,, Cz C. d),...,,.,--, a a),..... ': ' rz:,t Z,-, m,c : i-,-., ;-, ',-, :$ ;- tlo to g ca ev) el) 0. ;-, g. - P pp TS, ct g, ce..,...,., ce.-,,, 0 o F., E-,. a a) 0 E e',..i '-i E.'. -' zi,-` ci) E-I r-s : ge,,, p_i.tf,..-,-/,.,.., -,.., i ;.,, g zze.-,

31 -. a., :......a t, _,.., El - - ç:; $. <),t ept "..) ti -;. -,,r g _.0..t/ t '- F., qi ("') rcl ci, ' -;...± :-.., _`,, t',..,. o ti-,., blû ",,t Ilt :tr.' -,.., ''-' te ", 0 r.rp, -(. t- 0 dl cc, X x cq oc u:: trd 0 X Icz F.-, cc d Io.': GC I-- ird 0 r- ckl N N di C t OC 00 C\ cl In r. r I rri C:t CO Cr' c:\i 0 e: c v:? VZ,}I 'Ci'l T. Cq lt.:, CZ. CA d,-, it"j c- r- N x cz,-,,} 00 ce z i.tt.. aq C C VD to ' CD C C O. a, '' C r- r-, X d.i dri,-,,-- c,..: ct cc,-- cc Co X N d.i cc c: a: if: co ct e.: u: cc Co et, Gq. Gq GA Co.0,f,.. (:) X t- c.0 CC 0,k p--,," C- i t.,-. N X cc di N ct,-., cn...,,--,,--,.-, -..,,--, Co,- N,--, N Lc.: I t ezr...000cntrz,- I Gt 'it I GC= I,..., r. rri r-i tr. CN Ct c=;),-- ct?,t.,: v.: x r -, e: vi N pr- ' CtI C't C q C:) rr " Ili r.. CC, Ci r. r. r. r. I-, I CZ Ci.-f Co Co r- c) cq? cl: i C? r- c.: c,:.-ic,:c..o m c clic: c.,: o X cc,-. X,--t N Co /- Ci t a,?, C -,i, a, C',- o r- C, aq C:, r. Ci N. C Co C% ti.r? '0 C, O.q ICJ t-i t' GC,.. r- tc Nccc:\i cc ccicn Nu' N Co,t; Ek,--,. -"" a =, z - v., -,r trc tco,-, 0 r-i In 0,t,. ed,cicq,-.0e.der)cqctcs za,ae.0<ke.dczor-c\i,..,.,?,-.. to.,-- L O c.0 CO c,-,. c, ',' '-'' Ci CC Ci Ci r.,-. VD Co,... Ci,..., rri, Jr- cq,..c) c) cq G, 0 ct X cc aq p.- C% C:, Ct it e..c, r- a,. '.-',' 0 c cq 0 c,.: aq aq Co cc C Ot) N It',--s IC 0 r Co CO C- 0 C- ICZ,..-,.,-,. C- 0,--,i, 'F, N N M,- N M Co,--, N Cq Z:',.. G',,,',--. `) o Ct cl C, dq,-., oc N i_cj C, Co C% cc Co Co 0 C%0N Co Cq c, CO.gi.-, Cr, d. Co = oo 0cYZ c-,--, C, Co Cr, N X di X N,--,,-.), N "--' N 0 N d I c-,--, N N cq Gil r-i rri r. I0 t0,',i' Ir. tk - i),---, Cn OC c- cc,t 0 Co ct cc c- x X 00 d I r- X dti Co r. Co CO Co - Co -e' L''' C::) t--- N CH C Co 0I. C\ CO CC GC r.i Ci Co C..) '0 '0,.. GC al ri ri ril GNI 0 ri N ( ' t 'CH,ti CH r-i ; I I i i i ct t cl.,, ""c;' 0 C ''.. C:; r-i CrZ... CC GC. N. Ct V: 00 C Co CH IC,..., i IC Ci Ci r. r-i r.- rri.. g 0 ri., '-' tr c;, cl,. c?; t 0,-. Cr,,-,,,-. p to..,--, L--- Gq 0,.. c,--, r, 0 etq N --- Co L--- ; ''''.$, -- 0 c cc N C, -. rr CO r-ri M COr, r-i Ci 0 00 M g,., r'l. 0.' "g t --...t,-, V%,... N cc,t, ci cq (0, c'f tot- t- (...) Cr.,,.. V: irz C%,. C% Ci C% r. V", r- cq,i, Co CO 0 0,. Co N X c,t X cc,. 00 oo 00,,,,. dq u.!' 0 Co Co -,,f,-., r-, cc c\ii cc,--, cl,t Co CI cc N CO t g '' tt o g,:, -', Cr, M Co N r -i C r- oc c: CC I V, CO Co CC C:n GC Co Co Co ri J.., LC" COI Co N Co N M N N N N CM,, Cori? cri cl --.) ;:.*, Et,-; -t C Co I czcc C Nc.ON IC, cc CO C c: 0r-? o? N cl N di t- CO?,c: Co Co c: co CO 0 0? lc: c., c..\? 0Co0 C (m IS: Co ICZ,-( IrZ Co E0 Cr 00 C% C.., 00 GC CO r-. Cr, 0 t- CO t- ez 0 Cq trj CO -,,i." 0 CO, - t--i rri -i r-i CO `,,--, Ci!--i I I, - a),-,... g, - ct,. 0 CO tk Q_ ct ic-it" u"' c) 0cd : - : F-, i -,,..,,.., -.. ; cl c,: a). <.) cl,) PT-, i-r-i, -ci z.,,,..cz It ',,, v, ig "d,-. i'zi -ci Ft - z :,-',t; Ç.J. az a, a, p; Z ;.- 'CI :::> "C,tJ tx Z tz zaid c,» o. ca,...,,--,--, 't,.... C, ;. -, ca.,..,,c.. 0 C ;., H cd rf, E ""' --i-,--,t- -:,,---, E '.., cp, E '. cd '.) H -"' Z '_,,,.;' (L) 0,d p._, cf, -,,,, (,) -,-,,,,, --:-.,,,,..a),_, tal,,,.., Z.. (,F= e ;...( '-=, ,, l ---i ".,-.. o () P- 0 C.) "al Z C.) C.) c) 0s 0 0 A.,.,t, C) < C.) C) g '; - E I., ';.;. g f: Y '''' DO X E I..

32 0. Driftsutgiftene ved folkeskolen. Etter de oppgaver som er mottatt var de totale driftsutgifter ved folkeskolen i - om lag 0 millioner kroner. Dette svarer til en øking på,, prosent i forhold til året for. Økingen i driftsutgiftene var så godt som like stor for folkeskolen på landet som for byfolkeskolen. En oversikt over det gjennomsnittlige utgiftsbeløp pr. elev i lands- og byfolkeskolen, fylkesvis og etter skolens inndelingsform, er gitt i tabell. Gjennomsnittsutgiftene pr. elev var i - litt lavere enn i - både når det gjelder lands- og byfolkeskolen, et forhold som sannsynligvis henger sammen med at det gjennomsnittlige elevtall pr. lærer samtidig er okt (jamfør tabell ). - At utgiftene pr. elev gjennomgående er høyere i byene enn på landet skyldes blant annet lengre undervisningstid i byfolkeskolen. I bygdene er utgiftene pr. elev størst i den udelte og minst i den -delte skolen. Utgiftene pr. elev i - var prosent høyere i den udelte enn i den -delte skolen. Driftsutgiftene pr. elev i bygdene var i likhet med forrige skoleår størst i Akershus og Agder-fylkene, og lavest i Trøndelagsfylkene. I byene var de gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev størst i Hedmark og Oslo. Tabell. Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev i folkeskolen i bygder og byer i de enkelte fylker. Average expenditure per pupil in rural and urban public primary schools, by county. Folkeskolene i bygdene: udelt - delt - delt -delt - delt -delt - delt alle skoler Folkeskolene i byene I alt -»» -» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

TRAFIKKULYKKER. l948. Accidents de circulation NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 43. STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO. Utgitt av

TRAFIKKULYKKER. l948. Accidents de circulation NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 43. STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO. Utgitt av NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. TRAFIKKULYKKER l9 Accidents de circulation Utgitt av STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90 CENTRALTRYKKERIET, OSLO Oversikt: INN HOLD. Trafikken

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

(Statist e Officielle de la Norvège, série IX.)

(Statist e Officielle de la Norvège, série IX.) es Offisielle Statis k, rekke IX. (Statist e Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Syketrygden. (Assurance-maladie nationale.). Norges jernbaner -. (Chemins de fer norvégiens.). Rekruttering

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer