Norway's Official Statistics, serie XI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, serie XI"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics Norges handel Del II Foreign trade of Norway Part II Norges bergverksdrift Norway's mining industry Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics Kriminalstatistikk Criminal statistics Jordbruksstatistikk Agricutural statistics Folketellingen. desember 0 VIII Personer født i utlandet Fremmede statsborgere Bruken av samisk og kvensk Population census December, 0 VIII Persons born abroad Aliens living in Norway Use of Lappish and Quainish Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Norges jernbaner Chemins de fer rayrvégiens Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 0 Norges elektrisitetsverker Electricity plants Bankstatistikk Banking statistics Alkoholstatistikk Alcohol statistics Lønnsstatistikk Wage statistics Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. Municipal debt and cash holdings etc. Norges industri Industrial production statistics Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway Norges handel Del I Foreign trade of Norway Part I Rekke XI Trykt Nr. økonomisk utsyn over året Economic survey Sinnssykehusenes virksomhet Hoapitals for mental disease 0 Husholdningsregnskaper for fiskerfamilier Famly budgets for fishermen's families Bedriftstelling i Norge. april I Bergverk og industri Census of establishments, April, I Mining and quarrying and manufacturing Kommunevalgene og ordførervalgene Elections in the rural and town municipalities Folketellingen. desember 0 X Boligstatistikk Population census December, 0 X Housing statistics Folkenaengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKOLER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

4 Tidligere utgitt av Kirke- og undervisningsdepartementet: For årene -0, se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV. Skolevæsenets tilstand 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr. 0, 0 V nr., 0 V nr., VI nr., VI nr., VI nr., VI nr.. Skolevesenets tilstand VII nr., VII nr., VII nr. 0, VII nr. 00, VII nr., 0 VII nr., VII nr. 0, VII nr., VII nr., - VIII nr., - VIII nr., - VIII nr. 0, - VIII nr., - VIII nr., - IX nr., - IX nr. 0, - IX nr. 0, - IX nr.. Skolestatistikk - IX nr., - IX nr., - X nr., -0 X nr., 0- X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - XI nr. 0, - XI nr., - XI nr., -0 XI nr., 0- XI nr. 0. Fagskoles tatistikk. Række III, nr. 0: /, nr. : /. Række IV, nr. 0: /- /, nr. : /00-0/0. Række V, nr. : 0/0, nr. 0: 0/0-0/0, nr. : 0/0-0/. Rekke VI, nr. 0: /-/, nr. : /-/. Rekke VII, nr. 0: /-/0, nr. : 0/-/. Rekke VIII, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke IX, nr. : /0-/, nr. : /-/. Rekke X, nr. : -0/, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke XI, nr. : /-/0, nr. : 0/-/. Utgitt av Statistisk Sentralbyrå : Skolestatistikk - XI nr.. Undervisningsstatistikk - XI. Grondahl,-. Sons Boktrykkeri, Oslo.

5 Forord Undervisningsstatistikken for skoleåret - har stort sett samme omfang som året før. For de almendannende skolene er det tatt inn enkelte mindre oversiktstabeller for ilrene - til -. I Undervisningsstatistikk -- ble det gitt en kort oversikt over administrasjonen og organisasjonen ved fag- og yrkesskolene. For de almendannende skolene, universitetene og høgskolene ble en tilsvarende oversikt gitt Skolestatistikk for -. For disse opplysninger viser en til nevnte publikasjoner. Sekretær Helge Skaug har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. august. Petter Jakob Bjerve. Julie E. Backer.

6 Preface The scope of Statistics on Education - is the same as for the previous school year. Statistics on Education - contains a brief survey of the administration and organization of the vocational schools. Such information concerning general primary and secondary schools, universities and high schools are given in Statistics on Education -. This publication has been prepared under the supervision of Mr. Helge Skaug. Central Bureau of Statistics, Oslo, August,. Petter Jakob Bjerve. Julie E. Backer.

7 Oversikt. Innhold Almenda nnende skoler: Side Folkeskolen. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Engelskundervisningen i folkeskolen 0. Målformen i folkeskolen. Fravær blant elevene i folkeskolen. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Lærerpersonalet i folkeskolen. Driftsutgiftene ved folkeskolen 0 0. Barn i skolepliktig alder som ikke gikk på folkeskolen Spesialskolene. Skoler og elever. Lærerpersonalet ved spesialskolene. Driftsutgiftene ved spesialskolene Framhaldsskolen. Klasser, kurser og elever i framhaldsskolen. Skoledager og fravær blant elevene i framhaldsskolen. Lærerpersonalet i framhaldsskolen. Driftsutgiftene ved framhaldsskolen Folkehøgskolene. Kurser og elever ved folkehøgskolene. Lærerpersonalet ved folkehøgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved folkehøgskolene Den høgre almenskole. De forskjellige typer av skoler og deres fordeling utover landet. Elever og klasser i de hogre almenskoler. Realskoleeksamen og examen artium. Elever i de hogre almenskoler i bygder og byer i de enkelte fylker. Lærerpersonalet i de hogre almenskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter ved de hogre almenskoler Fag- og yrkesskoler: Landbrukets fagskoler a. Landbruksskoler og småbruksskoler b. Skogskoler C. Hagebruksskoler d. Meieriskoler Håndverkets og industriens yrkesskoler a. Verkstedskoler b. Lærlingeskoler og bedriftsskoler C. Statens teknologiske institutt d. Tekniske fagskoler e. Elementærtekniske skoler f. Tekniske skoler g. Håndverks- og kunstindustriskoler h. Industri-, heimeyrke- og arbeidsskoler

8 Side Sjømannsskoler og fiskerfagskoler a. Sjømannsskoler b. Maskinistskoler C. Kokk- og stuertskoler d. Fiskerfagskoler Merkantile skoler a. Handelsskoler b. Handelsgymnas 0 Lærerskoler a. De alminnelige lærerskoler b. Noregs Lærarhøgskule Spesiallærerskoler C. Statens smabrukslærerskole d. Statens yrkeslærerskole e. Statens sløyd- og tegnelærerskole f. Statens lærerinneskoler i husstell g. Statens kvinnelige industriskole h. Statens Gymnastikkskole 0 Skoler for offentlige funksjonærer og andre 0 a. Jernbaneskolen 0 b. Postskolen 0 C. Telegrafverkets skoler 0 d. Statens Politiskole e. Norges kommunal- og sosialskole Ymse fagskoler a. Statens Bibliotekskole b. Statens Kunstakademi c. Statsstøttede musikkskoler d. Hotellfagskoler e. Husmorskoler f. Barnevernsskoler g. Sykepleieskoler h. Jordmorskoler Universitetene og høgs kolene:. Tilgang på nye studenter. Studerende ved universitetene og høgskolene. Uteksaminerte kandidater. Lærerpersonalet ved universitetene og høgskolene 0. Nye doktorer ved universitetene og høgskolene 0. Driftsutgifter og driftsinntekter ved universitetene og høgskolene 0 Sammendrag på norsk 0 Sammendrag på engelsk 0 Tabeller : I. Folkeskoler i bygdene. Kretser, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter 0 II. Folkeskoler i byene. Skoler, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter III. Framhaldsskoler i bygdene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter... IV. Framhaldsskoler i byene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter V. De høgre almenskoler. Klasser, elever og lærere. Driftsutgifter VI. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter alder ved opptakingen : VII. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter tidligere utdanning VIII. Fag- og yrkesskoler. Lærerne etter skoler og undervisningens art IX. Fag- og yrkesskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter

9 Gener al survey. Contents Primary schools and secondary general schools: Page Public primary schools. School districts, schools and pupils in rural districts and towns. Classes and pupils in the different grades. The duration of instruction in rural and urban public primary schools. Instruction in English language in public primary schools 0. The two official Norwegian languages in public primary schools. Absence among pupils in public primary schools. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Teaching staff of public primary schools. Expenditure on current account in public primary schools 0 0. Pupils in compulsory school age not attending public primary schools Special schools for handicapped children and youth. Schools and pupils. Teaching staff of the special schools. Expenditure on current account in the special schools Continuation schools. Classes/courses and pupils in continuation schools. Schooldays and absence among pupils in continuation schools. Teaching staff in continuation schools. Expenditure on current account in continuation schools Folk high schools. Courses and pupils in folk high schools. Teaching staff in folk high schools. Expenditure and income on current account in folk high schools Secondary general schools. Different categories of secondary schools, by county. Pupils and classes in secondary schools. Final examinations from secondary schools. Pupils in secondary schools in rural districts and towns, by county. Teaching staff in secondary schools. Expenditure and income on current account in secondary schools Vocational schools: Agricultural schools etc. a. Agricultural schools and schools for small farm holders b. Schools for forestry C. Schools for horticulture d. Schools for dairying Handicraft and industrial schools a. Workshop schools b. Apprenticeship schools and vocational plant schools c. State Technological Institute d. Technical occupational schools e. Elementary technical schools f. Technical schools g. Schools for applied arts h. Schools for handicraft and trades

10 Page Seamen's schools and schools for fishermen a. Schools of navigation b. Schools for marine engineers c. Schools for cooks and stewards d. Schools for fishermen Commercial schools a. Commercial schools b. Commercial secondary schools 0 Teachers' training colleges a. State teachers' training colleges b. State College for Teachers Special teachers' training colleges c. Teachers' training college for small farm holders d. Teachers' training college for vocational education e. Teachers' training college for arts and manual crafts f. Teachers' training colleges for home economics g. Teachers' training college for female handicraft h. State School for Physical Education 0 Schools for public services etc 0 a. School for railway employees 0 b. School for postal employees 0 e. School for telegraph operators 0 d. School for policemen e. School for social service and local administration Miscellaneous vocational schools a. State library school b. State Academy of Fine Arts c. State aided music schools d. Schools for hotel management e. Home economics schools f. Schools for children's welfare etc g. Schools for nursing h. Schools for midwives Universities and equivalent institutions:. New enrolment. Number of students at the universities. Graduated students. Teaching staff at universities 0. New recipients of doctors degrees 0. Expenditure and income on current account at universities 0 Norwegian summary 0 English summary 0 Table s. I. Rural public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account 0 II. Urban public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account III. Rural continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account IV. Urban continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account V. Secondary schools. Classes, pupils and teachers. Expenditure on current account VI. Vocational schools. Pupils enrolled, by age VII. Vocational schools. Pupils by previous education VIII. Vocational schools. Teachers by schools and subjects IX. Vocational schools. Expenditure and income on current account

11 Oversikt Almendannende skoler. Folkeskolen.. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Da skoleåret - tok til var det i alt elever i folkeskolen. Dette er en øking på i alt, prosent sammenliknet med forrige skoleår. Tabell. Skolekommuner, skoler og elever i de enkelte skoledirektørdistrikter. School municipalities, schools and pupils in the school director districts. i Skolekommuner Skoler Elever i folkeskolen Bygder I alt - 0»» - 0»» - 0 Oslo Hamar Tunsberg Agder og Stavanger Bjørgvin Møre og Romsdal.. Nidaros 00 Nordland Troms Finnmark 0 Byer I alt Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt For Møre og Romsdal ble det. oktober opprettet et eget skoledirektørembete. Folkeskolene i dette fylket hørte tidligere til dels under skoledirektoren i Bjørgvin og til dels under skoledirektøren i Nidaros. I - var det alminnelige skolekretser i bygdene, mot i -. Arbeidet med å slå sammen to eller flere kretser til sentralskoler eller større og mer driftsrasjonelle skoleenheter har fortsatt, men resultatene av dette arbeidet er noe forskjellig fra fylke til fylke. Sammenslåingen eller nedleggingen av skoler har vært forholdsvis størst i Troms, Møre og Romsdal og Nordland. I Sogn og Fjordane og Buskerud var det derimot henholdsvis og flere skolekretser i - enn året før. Økingen henger blant annet sammen med endringer i næringsstrukturen og nye bosettingsforhold i enkelte distrikter. De store avstander og vanskelige kommunikasjonsforhold spiller også en rolle. - Av småskolekretser var det i skoleåret. I byene var det i alt skoler eller færre enn i -.

12 0 labell. Skolekommuner og skoler (kretser) i de enkelte fylker. School municipalities and schools, by county. Fylker Byer Fylker Byer Skolekommuner Bygder Skoler (Kretser) Bygder Små- Kretseskolekretser Byer Skolekommuner Bygder Skoler (Kretser) Bygder Små- Kretseskolekretser Byer Østfold... Akershus. Oslo Hedmark Oppland. Buskerud Vestfold. Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Den udelte og -delte skolen har gått relativt tilbake både når det gjelder kretser og elever, mens det samtidig faller forholdsvis fiere kretser og elever på den -delte skolen. Tabell og figur. viser forholdet i de enkelte fylker. Tabell. Kretser og elever i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform. Schools and pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Kretser hvor folkeskolen er: I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Udelt,0 0,, -delt 0, 0,,0 -delt,,, -delt,,, -delt 0,,, -delt,,0, -delt 0,,, alt 0 00,0 00,0 00,0 Elever i folkeskolen. Udelte skoler,,, -delte» 0,, 0, -delte 0, 0, 000, -delte 0 00,0 0, 0, -delte, 0, 0, -delte 0,, 00, -delte,, 0, I alt 0 00, ,0 00,0

13 c:tz Cq (X) ced 000ac) 00 ',V 00 Cf"J CeD,--,NOcnNocCDNInGNN.QcomC)ci o c o 0 cti `,Cq CZ Q `,ccz cc an cc cid,} o0 0 r. r. 0 C) CO Co ",I CZ CO (, In rl It-. CA CM ell Cr) 0 c(z N di 0 M cc t- 0 N CC CC CC 00 CYZ t- CZ N N N CCo t- GC c0 N 00 cc VD It- t- CA c(d -- VD On, di 0 C) C) I GC N t- 00 VZ C, C=; o C) ell C) 00 CO C,C)0 (Mint CCC0C00 c 0 LC C"Cti -0 CZ On On r. Gq CC) N t- cr:,m CZ CZ cc, t O t, c,t( -- 0, 0 d I co CZ CA t- N 00 VD CO. CM 0,t 00 r Cq c.;.z cr) CZ CZ 0 cr) di 00 ad cm in cr, It'D CD,h Cq GC CM C) 0 v. COcz CO t- C:, C 0 r. C", CZ GC CZ 'II0 0 COX CO 0 CZCO C:Z N CZ r. P. CZ 0 N CO r. 0 C) co C) N t 0 CO In to in in co CO cl C) C) CD to ICZ 0 CO OC ad ced 0 c I -. c C:n o VZ 0 CC r.,j CO 0,t M o C CO t. c:'z C) kt D ird CO,j 00 CA t- 0 GC CC Ct.'D to 0 VD CO 0N 00 C) Cq CA 0 0 CO di N 0 CO r-i co CZ di CO r. LO - cez,c e'z O,c oo 0 I-. CM CO Clt CC 00 0 GC r. 0. rl, C`C r:!*, CO ` 0 ', r- ap C) c) C) cm C) cm cc C) to CO COGC0CMC) 0 0 O 0 NC CM r. CAI 0 CA r. 0. N N 0 di d CO 0 0, :J CZ C.- CO cm I-- 0 CO, C) ct CO ed. r.nr. r.mcc rincaitezr.r. N Tv' 00,. cq 0 p CO 0 I 00,. "CD o0 CO CO t- 00 c\i NC'AICCCCIN=CA t-cloca0,:n :)00*--(C:ZN - C CO -ICZICOM,-ICZMOC:ZCAC)0MCACZC),-, d'imn,s),:hidivdcanmccvd=,0i0oncc CA,0 di CA 0 t- 0C r- e-- ez CO C:n V- 0 CO 0 0 CA CO,t CO CA Cq Cq,V CZ CO 00,V CO C),t CO COCZ CZ CO0 CO CA ird 0 0 di IL- CA 0 di (X) CO N CO rl VI N C) GC rl v. q CO C C\ 0 di di CZ CZ CA CO ed di CO Cz CO CO N N 0 CO r., CC 0 0/0 CA di di,--i CO 'c-l... c)..,x cg :.. : g : Fts r.w : rt e;-. o '_, zajo ce g.. 'O rciag;-, d.,, o E E ' ze o : P x cr.) tf) r -,,w CD 000stslOor-i.,

14 Ostfold Ahershus monark (- Buskerud lieshesld Telemark Aud/-Agder Ves/-gder Rowland Norda/and Sogn og More og R - S.-Pendelog - N--onde/og Nord/ond /"0/ finnmork mhomomm immomm ill mommummummomommesommemenemenommis mmo stenateuveli mmomo mommmummmaniunams mommommmm mo mom momommomm I wpm oll o m Ill 0. Oi O.. '... I... udell og -dell skole og -delt skole - og -deft skole A Weyer Fig.. Elevene i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform. Pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Mens den -delte skolen omfattet prosent av kretsene i bygdene i -, gikk prosent av elevene på landet på skoler med denne inndelingsform. I var den tilsvarende prosent. - Både den udelte, -delte, -delte og -delte skolen viser en relativ tilbakegang i elevtallet siden -. I -- hadde vel halvparten av skolekretsene i bygdene udelt eller -delt skole, men elevtallet på disse skolene utgjorde bare prosent av det samlede antall folkeskoleelever i landdistriktene. Skolenes inndelingsfor _m varierer sterkt fra et geografisk område til et annet. Mest utbredt er den udelte og -delte skolen i Telemark, Vestlandsfylkene og Nord-Norge. Dette skyldes i første rekke naturforholdene og mer spredt bebyggelse sammenliknet med forholdene i andre deler av landet.. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. I - var det i alt folkeskoleklasser i riket eller om lag prosent flere enn i -. Den relative stigning i klassetallet er mindre enn økingen i det totale elevtall i denne perioden. I - var det gjennomsnittlig elever pr. klasse i landsfolkeskolen og i byfolkeskolen, mot henholdsvis og i -. I byfolkeskolen har det funnet sted en øking i klassetallet fra. til og med. skoletrinn sammenliknet med -. På. og. skolertinn har klassetallet i byfolkeskolen gått noe tilbake. Elevfordelingen på de ulike trinn i folkeskolen i årene - til og med framgår av tabell. Tabell på side viser forholdet for de enkelte fylker, særskilt for gutter og jenter.

15 Tabell. Klasser i folkeskolen. Classes in public primary schools. IBygder Byer I alt I IBygder Byer I alt I alt -» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 0 Aust-Agder 0 0 Vest-Agder 00 Rogaland Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane.... Møre og Romsdal ' Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 00 Nordland 0 Troms 0 Finnmark Tabell. Klasser på de ulike skoletrinn i byene. Classes in towns, by grade. Skoletrinn J I I alt I alt -»» »» Østfold 0 Akershus ' Oslo 0 0 Hedmark 0 Oppland 0 Buskerud Vestfold 0 0 Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag 0 Nordland 0 0 Troms 0 Finnmark I summen inngår også klasser fra den -delte skole i Son. J summen inngår klasser fra den -delte skole i Åsgårdstrand. I summen inngår klasser fra den -delte skole i Stathelle. Elevtallet i folkeskolen på landet var i - i alt og i byfolkeskolen 0. Økingen fra det foregående skoleår var henholdsvis og 0 prosent. Både folkeskolen pâ landet og i byene hadde flere elever på de forste skoletrinn enn i -.

16 Tabell. Elever på de ulike trinn i folkeskolen. Pupils in public primary schools, by grade. Skoletrinn Gutter Jenter I alt Gutter I Jenter alt Gutter Jenter I alt alt alt I ! 0 Prosentvis fordeling En har foretatt en anslagsvis beregning av tallet på barn i skolepliktig alder fram til 0. Aldersgruppen til og med år vil utgjøre i tusen: Tallet på barn i skolepliktig alder vil komme til å stige til og med, for deretter å avta. De fleste barn begynner på skolen i det kalenderåret de fyller år, men det er høve til å begynne år for eller år senere etter særskilt tillatelse fra skolestyret. Etter beregningen ovenfor vil aldersgruppen '- år være prosent større i enn i. Følgelig må en vente en tilsvarende prosentvis stigning i elevtallet i folkeskolen, slik at det i vil være om lag 000 elever eller 000 flere enn i skoleåret -. Deretter kan en regne med at tallet på elever i folkeskolen igjen vil gå tilbake. Tabell og 0 viser hvor mange av nybegynnerne som ikke hadde fylt år og hvor mange som hadde fylt år pr.. desember i skoleåret -, etter fylker. I alt var, prosent av elevene i yngste gruppe og, prosent i eldste gruppe. I byene var det både absolutt og relativt langt flere nybegynnere i de nevnte grupper enn i bygdene. Ellers har alderen ved opptakingen i skolen ikke endret seg noe vesentlig siden.

17 ,-- st C C - C l Ta t. - C) M,t, t-, t-- CX) cet C, C) C, cc) p-q C,) CK) tti CX) C,t CX) CYD CZ,--i C\ C) c C, CK) C) C, IC) C, C,I C) CC) C,) C:) C cg) et I-- tti CY) C:) C,) Cr, CC) 0 ell th -q 0 = C:) VI 0 CX) 'eh cm 0 ec. c:::::, ct GK) 0 r. C:) CC/ "-. I' () CX) Ct I-- th CX) cc) t--,-q 0 r. r.i r. r. r. r. 0 r. r.. r. r. 0,..., 0 00 CI t-- eti CC) CC -- C'l C) C,D Ct CC) () CC) () CC) I-- () eh Cn C:) t. CK) r. CC/ CI CC/ C,/ C,/ 0 0 t". C/ CZ le/ cx) cg) C) 0 0 CZ ct) CC/ r.. cx) 0 CK) C) 00 r. (./ la "I, 0 et t-- t-- Ic) 0 C`I t.. t-- CI) () CX) CC) IC) to ced cy) ck> 0QO ct I-- G, G, a,d I o Ct t- C) 00 Ct Cq ot, ot C:, eti,h ev ut 00 CO-it CZ CO CO CD Cq Ct CD tt Ct ut,- -- ut ut C) Gq ut Gq 00 CD 00 GO Cl t- CD 0 M t- C> CD CZ CO CO 0 0 M 00 Cl 0 CD CZ CO t-,f r. r. r. 00 co> ckp to G:D ct CI) UD CY) 0 tl t-- tti CK) Ift Ndl C) t-- C) C`I elq CX) () -- C) CC) CY) C:) p -q th C:) r-q CC) et P-,-q CC) C-- cp itt i-- C:D CD c:d.ccd tti et C) IfD I-- CX) ut cc) CC) ccd -. r. r. 00 eti Cet 0 tti CY) Ct CY) 0 () cyt 0 cr, ce) to c) C ct cip N C C 0 C 00,t et et CX) C,) CY) CC) CC) 0 -- C I,. t. 0 c,zc ut 0 cx) g) Ct C)) 0 QO C.,/ 0/ G'i cez r.. I-- t-- t-- p - ( r. r-i t-- 0 t-- C:) CX) C) CC C> cc la CC/ r. r.. cc) t-- (:) -- u.- es) QOt-- a) CC) cg) r. r.. CYZ CX) CY') C) 0 C:) c0 CC) Co r-i C) 0 CO CX) CP) th 0 CO CS) CT) CO 0 et C) 0 C) P- cz 0 t-- tc GC CX) 0 C: C)C= CO CO CO C "tti 't CO C r- st GC ez r-i up, tc 0 t-- CK) C) CO 0 0 C> 0 Cr, C> C) 0 IC C,/ C:> CO ift r CO CO cyd CD cy) 0 CO CO CO ct CD th -- 0cK) -- CSD If) ri. r. ri COcn Nd. CO t-- CO CO 0 CO (YD Cn (YD CO t-- 0 C) ck) CO c- p-q 0 () t-- C)) ct 0 i-- -ch GD CI r`. CO CC: if) t-- 0 CiD t-- Cn r. cid CO () 0 ct C:/ t 0 ck) t-- -th ed ct ck) r- ift 0 CD,c CO ct,. ct 0 ct ti 0 't CO t t-- t-- t- h In 0 CO -- ct C) CO CO 00 r-i r. ri ri r--i 0 - CZ CO -- 0 '.i G'l CO th CK) CYt CX) 0 th C) () tti CO CO c) 0 CO C:) et () (X) 0 t--,-q IC) C) CC) co C, OD t- t- et ut 0 CO t- m Cl cn GO CD ic-j r-i CO lc,. CO (, 0 CID,.,N CO -- Cr, 0 IC 0 Irz -H to cn m (YD IC) C'D (:) IC)-II cy: c'd t-- 0) -- t-- ct ct Cn CI) C) 0. ri r-i CD CD CZ th (;> COt-- CO 0) ck) C) ct,. c-- ut C:)co ut C> CZ,it0 (,Z C t-- Cn c't 0 ct 0 () 0 OK) C) cx) CX) E-- CYt cc) 0 0 0) cc - cz r- tc) Ci () () ci) C:D r. r.. r.. r.. r-. r-. r-. r-. r-. 0 CO C) ct C) CI) 0K) CO la 0 C:) E-- 0 C:) 0 cx) c-- t- CC),-q tt 0 C) C) CO cn ut,-0 -,H cz 0 0 t-- IC)th (:) C) 00 NtH et ct C) C)) lc) ct C) C),-q CO r-. r.. r.. r-. r-. 0 r.. r-, 0 r-. ece cx, CX) C.. CX) C,/ CO CO IC) cx) C) 00 IC) ut C) cet Cn C) () Cn AC) 0 et 0 Cq t-- CO CO IC)et CI) ut et ct,t,t 0 r- ut C) 00,V,f cl cc, m cr, Cl CO 0 et Ct Ct 00 et ut CC) Ct Ct ut C C) CD CO r. r-, r-. r-. /. r.. r-. r-. cx) -- t-- 0 CO ict r-- Cl to -H 0 cn CO r-,, 0 00 ct CA CO 00 t- CO et Ct 00 c> CO 0 -- cn Cr, 0 0 M CD CZ t- CD 0 0 CO r-. r-. r-. 0 r-. r. r.. G'I r-. I Ct C.) CY) CO CZ (YD CD C) cl u- GC cn CO cn CO CC) 00 eti CC) C- 00 ut Ct Cq Cq,. et CD ct et 00 ut ut r- csd t- N CD 0cz la CO,V Cl GC CO,f (, Cl CO c> -q cet r.. r-. r-. r. r.. r. 0r. GNI r-. C,I C, CYZ CK) CI) CS, () C) COC>, 00 C> t-- t-- CC E-- 0 t-- 0 CO CO p-q t-- C t-,, CO ut C),-i GC Cz,f 0 GC,k GO GO Cz CO C) t-- - CD 0 00 C) ut CO ut ct CO 0 C Gqi CO - 0 cy) r. r-. r. r.. r-. GNI r-. r.. C) F:g hp ce -.) ct CI VD eti rci,,,) ut IC) Ic) ;., c, C) I L ci) `-',.., r. N cr.,..0 (.) i..., P.,,,,, r-,.. bl) it. lf*z Ir: CO r-w 't ri-, "Ci Ft P-t 0 PM.I ''''' a' a rt _ 0)0)0)C CZ ; "t Ft ;-, Z:VD td g Ct to bf) za '-' Z cia,-,,..-,,--, '"Ci ce Z ;-., - cd..,,,,,f ce _, 0,,H c,., XI -,.. -,, E _,.() -it E _,. _,_, -. `,- z ci, E - i,- i-ci E m --R- a.) ec -EL hi) s-, to rn,gcl)sigc):a)cooano0;-, -, i.-q,-,,, < Il (:) PP E-- -,/ g cc cc Z Z E-. P=.

18 (:) c) c, r: C IC 00 IC I-- CY, C C, CD, C N N:N th ut ut CD 0 0 CD Cn 0 IC c:d CD C ct ct -- th c:d tt lc CI t-- CIcK) cc) ct ct r- t-- t. CI C ctc lc r.. fr 0, C Clt-- c,d C:D ct t-- ct tt Et CC) r rr Ct tl ct 00 r- ed 00 CM CD ct tt c:d C:DCl ct CrD Ot ct ced F., c:d (0) (:) C t IC r. 00 CO cticct Cr, -- u'd CM Nt ct Nt ct ct cd IC CA --,. CD CM CD r- C,-. Cl 00 Cq r- o0 cso Cq 00 ct 0 00 CC C.) 00 ad C 0 CO CI t- cq C ut C CI Ci thl ut ced,rz r-, cyz., - 0 tt") CZ, N:N t-n C C C:, I-- C:, C C t-- t-- Cn t-- ccd Cz,ch,CH cr, CI oo r- Cz t- c.0 Cr, c cm ut r- CI Cm r- 0 o0 u- r- CI CIoC,iC GNI CICl IC r-. cc, cip -- N:N cc) t-- ct CM Cl F.-. r- Ihr CC <=) N C. r., r.,,,,c) to to C:, CiD C IC C) CK) N:N CY, ClV, C- Cl C CC tl tt Cl 0 et ut p., CKD,IN N:N C.0 ICC:, t-- do OD ct CD c:d C, CM cc) ck) F. -, ct c.0 CC) t-- t-- t-- Clt-- cc r., r0 00 0, 0 C:t 0 CtCCIL".` r-. Cl Cl Cl Cl c, r- F-, -,c ct CD et 0 C:D r-, 0 cn cn C) Clm c) cez (:) GN t-- cn cc t-- () C Cn r, r- ct cm et G, ti -I, CI CY, Clt-Cl c. r., Cl 0 lftci Cet ICIC IC r-. C:, C:, C CZ) C CS, C:, C:, r. CD ct t-- ut CD Cn ut pr. ct cc) t-. ct Nc:D Cl c,d CM Cl tt CD do ccd az 'CH (:) CC, V, IC, G, 00D G, C, r.. r.. Cl IC CI ct Clr-0 ICIC IC r-. -- Cn N:N N:N CZ, thlci Cl ck) Cl CM cc) C:D t-- ct c:d C:D IC"CH IC 'Ch ec cc cn oc t- Cl t- 0 CI Nt Nt r. CID 00 0 CZ a, r. C,T r. Cl CI CI r. CI t CC CI CCCl 0 et CC Cl u C CCS, CKD CKD Cn Cn CC) IC,, IC `, et C) CKD V, C F. C:) vz 00 N. 00 ced.cl to C:, r C) Ct C) cn c,d Lc ct CCl CI ClCI IC CC) CY, CY, GNI ICIC c.cd Cl IC CS, c:d Cn Cl cm F-, Cr, c:d tt 0 et ct r. C.) 0,ut c:d ut IC C:, CK) CY, C:, r. do Cm t-- C:, Cn N:N t- 0 CY"Z CI (:) aq 00 p- 00 F-, C:DCCl t ClcC) t-- c,d do ct if co) it-- Cl ccd C, Cn CD th ct th,,h t- C ut cet cm c OKD C C) C.C, 000 cet ut c-- F-, ct C S".) GYZ t-- cm t-- r-. r-. Ct C) C) N:N CY, CY, CZ, F..CI et CI r- Cl CC ct ct ic c:d t-- t GK).H,,H 0 cn CC, 0, VD CY, ut cso,. C:, Cin 00 ct t- ct c, ck),c,ci Cc:, ut t-- cxd cc G c:d (, C:D CCC:D r- cn C:D 'ch CC V, V, VD C C:, C,) V, CC, CC, 00 C C,C - - oo r-cl r- Cl pl. 00 Clet IC Gq Clcq IC t- C C) IC C Cl cr) 00 C",h -. r- Pr. Ct Ct CC Cl CC N C ct Cl t-- CY, CI C- OA C;), IC 00 Ce, C Cl Cn C V- V, V, V, C,N Cl CD, 00 CC, V, t- CI Cl V, lit,? CO 00 CC CD r. C- c) C CI ct 00 CM Nt ct ct ct Cl CC C ct Nt rr CC rr CZ VZ C:D 'ch ccd N c:d IC Cl IC cn cn C:D C:D C:D C:D ut cc) t-- C) C) th Cl C:, r-. C) th Cn c:d t-- C:D 0 r- Cl Cn CS) r. do r. Nth cso cn c ct r- CC CC CC r- ct t-- Ot VD N:N VD ".. CC CC V, VD CY, CZ, V, Cn. cd,c.cc CCNc. ccd Ic"J NCH ', CC IC, CiD IC, If, C:, Cl r., CI-- Cl Cl0, 00 0, C r. C) CI CC 'ch, cc 00 CD CS, VD N:H VZ P-. CY, 00 ut ct cid a) CM ct C:, C C:,Cr., t-.,,h r., r., c.c!) GK) c, c:) IC -- t-- 00,c, cx) Cl CI CI Cl CI icdn t-- r-r ct CC ct F., ct F., t- cm -.IC Cr, F.,,f th Cl ct t--ic cid (DC C) PI; C) ' taid Cl CC,ti Ce rt t0,, ct. lit 0 0 r., cl) I I I,--, Cl CC. ut 0 IC,/ :m rt..t g g r"c.....''' : cn cn cz z t': I..,± -,.-,,,, ;-, 0 Ft,,,,-., '_',-' ci,,s _#s ce z:,,, z cp H 'CS '"C z,..,,,.., ck CC c,, E...C, cp a, D, ;,. o 0 c,), E --- (: ',I CD Il (:) Ç:g,I g ; CC C/ Z Z E--

19 Tabell. Nye elever opptatt i folkeskolen fylkenes bygder og byer i etter alder. Pupils enrolled in. grade in rural and urban public primary schools in, by age. Bygder Byer I alt Elever Elever Elever under årover under år. de I alt over under I år' år år alt år' år over år alt I alt»»»» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ikke fylt år pr. / i skoleåret. Fylt år pr. / i skoleåret. Tatell 0. Nye elever i folkeskolen etter alder ved opptakingen. Relative tall. Pupils enrolled in. grade in public primary schools, by age. Percentage distribution. Skoleår Elever under år år over år I alt -,,, 00 -,,, 00 -,,, 00 I sluttet 0 clever i bygdene og 0 elever i byene etter å ha oppfylt sin skoleplikt/skoletid. Av disse var i alt, prosent under år pr.. desember. Den tilsvarende prosent for bygdene var, og for byene,. Tallet på elever som var ferdig med folkeskolen for de var år er gått relativt tilbake i de senere årene.

20 Tabell. Elever som sluttet folkeskolen i fylkenes bygder og byer i. Pupils leaving the public primary schools in rural districts and towns in. Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Bygder Byer I alt Av disse var under AO Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under Ar' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under Ai' Gutter I Jenter Gutter I Jenter Gutter Jenter I Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter I Jenter I alt»» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Ikke fylt år pr. / i skoleåret.. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Minstekravene når det gjelder undervisningstiden i folkeskolen skal etter loven være skoleuker i småskolen og i storskolen. Herredstyret kan imidlertid etter framlegg fra skolestyret øke skoletiden for kretsene i de respektive kommuner med opp til maksimum uker i gjennomsnitt både for småskolen og storskolen. I - hadde prosent av skolekommunene i småskolen og prosent av skolekommunene i storskolen lengre undervisningstid enn den som svarer til minstekravet. Den mest alminnelige skoletid er uker i småskolen og 0 uker i storskolen. Bare i tilfelle er det etter søknad fra skolestyrene innhentet Departementets spesielle tillatelse til å sette ned skoletiden i storskolen. I de fleste skolekommunene i byene er tallet på undervisningstimer pr. uke mellom og. Etter loven er minstekravet timer, men kommunestyrene kan etter forslag fra skolestyrene øke dette timetallet til. Den relative fordeling av skolekommunene etter skoletiden i - til - viser at stadig flere skolekommuner har utvidd undervisningstiden.

21 Tabell. Skolekommuner i bygdene etter skoleuker i året. Rural school municipalities, by number of weeks of instruction per year. Fylker Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Uker i skoleåret i småskolen Uker i skoleåret i storskolen Skole- kom- muner 0 og og 0 og mer under I mer i alt ' 0) i _ 0 0 i Tabell. Skolekommunene i byene etter tallet på ukentlige undervisningstimer i oppadgående klasser. The urban school municipalities by the weekly sum of hours of instruction in the grades. Fylker -under Skolekommuner med undervisningstimer : Skolekommuner med undervisningstimer: 0 I alt Fylker under I alt Østfold Akershus. Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold. Telemark. Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt

22 0 Tabell. Skolekommuner i bygder og byer etter undervisningstid. Relative tall. Rural and urban municipalities, by time of instruction. Percentage distribution. Uker Småskolen Bygdene Storskolen Timer Byene og under 0, 0,,,,0,, 0, 0, 0, 0,,,,,,,,,,0,0,, 0,,,,,,,,,,,,0,,, -+,,,0 Under H - _--, ;,,,,, 0,,,,,,, 0, 0, I alt 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 I alt 00,0 00,0 00,0. Engelskundervisningen i folkeskolen. Tallet på skolekommuner hvor det blir gitt undervisning i engelsk i folkeskolen, gruppert etter fylker, framgår av tabell. Slik undervisning ble gitt i Tabell. Skolekommuner med engelskundervisning. School municipalities in which instruction in English is given. Bygder Byer Riket I alt AV disse med engelskundervisning Prosent I alt i alt Av disse med engelsk- Prosent undervisising I ' I alt - 0,,»» - 0, 0 0,»» - 0,,, ',, : -. '. ' Østfold Akershus,, Oslo.,. 00,0 Hedmark 0 0,0, Oppland,, Buskerud,0, Vestfold,, Telemark,0, Aust-Agder,, Vest-Agder,, 0, Rogaland,, Hordaland ' 0, 0, Bergen... 00,0 Sogn og Fjordane, 0,, Møre og Romsdal,, Sør-Trøndelag,, Nord-Trøndelag,, Nordland,, Troms,, Finnmark 0 0,0,

23 ' alle bykommuner unntatt Levanger, men bare i prosent av skolekommunene bygdene. Tallet på elever som har hatt engelskkurs og forholdet mellom dette tall og elevtallet på. skoletrinn framgår av tabell. Forholdet er meget forskjellig i bygder og byer og i de ulike landsdeler. I alt hadde prosent av elevene på. skoletrinn fullført engelskkurs i byene og prosent i bygdene, mot henholdsvis og prosent i -. I Vestlands- og Trondela,gsfylkene er engelskundervisning i folkeskolen lite utbredt. Det samme gjelder Vest-Agder, Troms og Oppland. Mest alminnelig er det at det blir gitt engelskundervisning i landsfolkeskolen i Vestfold, Østfold og Akershus. Se ta bell. Tabell. Elever som har fullført engelskkurset i folkeskolen. Pupils completing a course in English in public primary schools. Elever ph. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Bygder Fullført i 0/0 av clever på. skoletrinn Elever falt fr a kurset Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Byer Fullført i % av clever på. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever fullført kurset i engelsk I alt Fullført i 0/,, av elever på. skoletrinn I alt »» »» , Østfold, Akershus Oslo.... Hedmark 0 Oppland 0 - Buskerud 0 0 Vestfold 0 Telemark 0 0 Aust-Agder 00 Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland Bergen.... Sogn og Fjordane. 0-0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag. 00 Nordland 00 Troms 00 0 Finnmark. Målformen i folkeskolen. Etter loven kan skolestyret bestemme for hver krets (skole) eller for de enkelte klasser om elevene skal nytte nynorsk eller bokmål til skriftlig arbeid. Tabell viser tallet på kretser i folkeskolen på landet delt etter den målformen som er fastsatt og elevtallet i disse kretsene.

24 Tabell. Nynorsk og bokmål i landsfolkeskolen. The two official Norwegian languages in rural public primary schools. Bygder Kretser med målform Nynorsk Bokmål Elever i kretser med målform Nynorsk Bokmål Pet. kretser med Nynorsk Bokmål Pet. elever med Nynorsk Bokmål I alt - 0»» -» ,,, 0,,,,,,,,, Østfold - - Akershus 0 0 Hedmark Oppland 0 0 Buskerud Vestfold - Telemark 0 Aust-Agder 00 Vest-Agder 0 Rogaland Hordaland 0 0 Sogn og Fjordane. 0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 0 Nordland Troms Finnmark ,0-00,0-00,0-00,0,,,,,,,,,,,0,0 00,0-00,0,,,,,,,, 0,,,,,0,0 0,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,0,0,, - 00,0-00,0 I alt hadde prosent av skolekretsene i bygdene valgt nynorsk som undervisningsspråk. Disse kretsene hadde imidlertid bare prosent av elevene i folkeskolen på landet. Hvis en også regner med byfolkeskolen, blir resultatet at prosent av elevene i folkeskolen i - ble undervist på bokmål og prosent på nynorsk. Nynorsk som undervisningsspråk er alminnelig i Sogn og Fjordane, More og Romsdal, Rogaland og Hordaland. På den annen side var det fylker som bare nyttet bokmål i skoleåret, nemlig Østfold, Akershus, Vestfold og Finnmark. - I byene får folkeskolens elever bare undervisning på bokmål.. Fravær blant elevene i folkeskolen. Tabell viser tallet på skoledager som elevene etter planen skulle hatt, tallet på fraværsdager og fraværsprosenten. Fraværsprosenten er gjennomgående storre i byene enn i bygdene. Fordelingen på fylker viser at fraværet er størst i Oslo, Nordland og Sogn og Fjordane. For bygdene i alt var fraværsprosenten uforandret fra forrige skoleår, mens den for byene visei- en nedgang på 0, prosent.

25 Tabell. Skoledager og fraværshyppigheten folkeskolen i bygder og byer. School-days and absence rates in rural and urban public primary schools. Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Bygder Av disse forsømt Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Byer Av disse forsømt Fra- Værsprosent Fra- Værsprosent I alt -»» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0,, 0 0 0,,, 0 0 0, 0, 0 0 0, 00, 0 0, 0 0, 0,,0 0 0, 0, 0, 0,, 0,,, 0 0,, 00 0, 0 0,, 0 0, 0, 0, 0 0,, 0, 0, 0, 0 0 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0,0, 0 0, 0, Tabell. Skyss til og fra skolen og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Elever skysset I alt Av disse med kommunalt ordnet skyss Elever innlosjert I alt Av disse med kommunalt ordnet innlosjering Skysset i pct. av alle Innlosjert i pct. av alle I alt -» -» - Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0,, 0,, 0,0,,, 0, 0, 0,,, 0, 0,, 0,, 0,, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0 0,, 0 0,0, 0 0,0,0 0,0, 0 0 0,,0

26 . Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Opplysninger om hvor mange elever som ble skysset til og fra skolen, og hvor mange som var innlosjert på eller i nærheten av skolen i de forskjellige fylker er gitt i tabell nederst på foregående side. I forhold til elevtallet er ordningen med transport av skolebarna mest utbredt i Nordland, Troms, Hedmark og Østfold. Når det gjelder innlosjering av elevene, så forekommer dette langt hyppigere i de nordligste fylker enn andre steder i landet.. Lærerpersonalet i folkeskolen. Fra skoleåret - til - økte tallet på lærere og lærerinner fullstendig post i folkeskolen i alt med om lag 000, mens det var en ubetydelig endring i tallet på lærere i ufullstendig post. Av kvinner som var ansatt i fullstendig post var økingen fra - til - noe sterkere enn for menn. Tabell 0. Lærere i folkeskolen. Teachers in public primary schools. Skoleår Lærere i fullstendig post Lærere i ufullstendig post Lærere i alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt I alt -»» -»» - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark Tabell. Lærere i folkeskolen i bygder og byer. Teachers in rural and urban public primary schools. Bygder Byer Elever ILærere i Lærere i Lærere i Lærere i fullstendig ufullstendig fullstendig ufullstendig post post post post M. K. I alt M. I K. I alt M. I K. I alt M. I K. I I alt pr. lærer i fullstendig post Bygd.I Byer ^

27 Det var i alt lærere og lærerinner i fullstendig post i folkeskolen -. Dette er en stigning på, prosent sammenliknet med -. I folkeskolen i bygdene var prosent av lærerpersonalet i fullstendig post menn, mot bare prosent i byene. I statistikken er tatt med alle lærere og lærerinner som var ansatt eller konstituert da skoleåret tok til. Overlærere er også tatt med, mens vikarer derimot er holdt utenfor. Pr. lærer i fullstendig p.ost falt det i gjennomsnitt elever, 0 i bygdene og i byene, mot henholdsvis og i de to foregående skoleårene. I tabell er lærere og lærerinner i fullstendig post i bygdene delt etter hva slags skoler de underviste i. Mer enn halvparten av lærerpersonalet underviste i udelte og - til -delte skoler. I alt prosent av lærerpersonalet i landsfolkeskolen underviste i -delte skoler. Tabell. Lærere i fullstendig post i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsforrn. Number of full-time teachers in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Fylker Lærere i kretser hvor skolen er: udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt I alt Østfold - Akershus 0 0 Hedmark 0 Oppland 0 0 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag 0 0 Nordland 0 Troms 0 Finnmark 0 I alt Folkeskolen i bygdene har det laveste gjennomsnittlige elevtall pr. lærer i den udelte og -årige skolen. Flest elever pr. lærer var det i - i den -delte skolen, nemlig eller mer enn dobbelt så mange som i udelt skole.

28 Tabell. Elever pr. lærer i fullstendig post i bygder og byer. Number of pupils per full-time teacher in rural and urban public primary schools. Lærere Elever pr. lærer Bygdene i alt 0 Av disse i: Utlelt skole.. -delt» 0 0 -delt» 0 0 -delt» 0 -delt».. 0 -delt».. -delt». Byene i alt 0 0 En oversikt over utdannelsesforholdet blant lærere og lærerinner er gitt i tabell. Av alle lærere og lærerinner i folkeskolen på landet i skoleåret - hadde 0 prosent lærerskoleeksamen. Ellers hadde ', prosent bare examen artium og, prosent av lærerpersonalet i bygdene hadde hverken lærerskoleeksamen eller examen artium. Som det går fram av tabell varierer forholdet meget fra fylke til fylke. Mangelen på fullt utdannede lærere i bygdene synes å være størst i Troms, Nordland og Finnmark. Tabell. Lærere i folkeskolen etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Bygder Byer I alt Lærere med lærerskoleeksamen+examen artium Lærerskoleeksamen Examen artium Annen utdannelse I alt Prosentvis fordeling 0 00 Lærerskoleeksamen examen artium Lærerskoleeksamen Examen artium Annen utdannelse I alt,,,,,,,0,,,,0 0, 0,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00,0 00,0 ; 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

29 Tabell. Lærerne i folkeskolen i de enkelte fylker etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Fylker Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Bygder Av disse har : annen utdannelse lærerskoleeksamen examen artium annen utdannelse Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Byer Av disse har : lærerskoleeksamen examen artium 0 Østfold 0 Akershus Oslo Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold 'Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 0 Bergen (Sogn og Fjordane 0 More og Romsdal 0 Sør-Trøndelag 0 Nord-Trøndelag Nordland 0 Troms 0 Finnmark I alt Prosentvis fordeling, Østfold 00,0 0,,, 00,, 0, 00,, 00,, 00,, 00 0,, 00, 0,0 00,0, 00,,0 00,0, 00,0,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,, ,0,,, 0,,,, 0,0,,,,,, 0,,, 0,,,,,,,,0,,,,,, 0, 0, 0,,, 00, 0,,,0 Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 00,, 00,, 00,, 00,0, 00,, 00,, 00,,0,,,0,,,,,,,,,,, ,0,,,,,,,,,,,, 0,,,,, 0,,, 0,,,,,,, I alt 00, 0,,, 00,0,,,

30 CD CC M, et,. cq,. 00 et( 00,. CD trz,. C: Ir., 0C 0 ej,. c.0 M V.,, C.C, CA?I C r. Ct Gq C) 00? Tit C? X CC lit 00 IN Mt C ".. CC C C.0 00 Tt? Tt 00,t? Cq CZ Gq V Gq X CZ C.0 ICZ 00.? Gq C..., 00 C... U...? IC CZ t C...,. C, IN X CZ ir: Te: CC C-.. r.. r.,-- r-- r- r-. r-i.-i r..-, CZ Tt C? C -Ct C.- C,I CC',.., X CZ r"-- r - -I lit,i. I CZ,J ez IC"Z CD t r.. d I V IC t.i 0 IC, M, 00 c:, X) C) CD,--, N, I CD N c? c. C C","Z CZ I-- V I i C',,- il' V. "CZ ICJ V: CZ L--- CM r. VZ r.. G\ IrZ C.) c.c) IC V IC:,t..C M V r- -( CD Cl Fr. : 00 Cg ed le: I,tIC CD M - CI r.. rri GI, 0 r-. G? CII CZ I r-. r. ifd CD CC*rt Ir., CI X X t".. "El -g ID ID. - ( Tit CC r- N cs;:) IC IC ', CC CD CC rz Z CD.iCC,Z) "CZ CZ,f,.CD 0, IC if: CI CC N N C Cr, CZ, C't CC C, CI t- CI-. CD ct'd CD CC C, 00 CDIC CD CC CC'. N ',I.+ r- IC. CC CC IC CC, t CC,. Gq et r- V V:,f CI,t Irz0 ICN? Ut r. t CM C)? C-.- ' CC V CC M CC -CZ 'II 0 0 VZ C%,ti 0) C). V,t - 0 CC: 00C C,--, CC e: Jr-,-, 0.0 IC V-,-- CD C) t-- c.c) -- GeD -,t 0C C", VZ GC cr, N,-I CC ir.) 0,-, CC,--t,--,- CO X X Gq?? 0 N CZ ICJ CZ C.% X C, Z,-, C", CC I.C:, t CI "CZ Gt I--- Cl V t... 0, P.. X )-CZ? CC GC c c.c: ": ',I.( VD CT', GC N c 'D c.c> N N, -i CD,C, 0r) -- -,:t N N,t Ir... CC lcd,ti d't C) F P-I CD 0 -. r.- r- CIO C.C Cq C.. CC CC ICJ ''t C,'J C, CI IC C CM IC P- CCG CC ', CC p V CC C) CD C) MNN,t MMMNNC,DNNIc'ZicZMOIC,t VZFIN ICJ C IC C... CZ? CS, CC? 00 CC C C CD,e c,cd N N N VZ -CZ IC Cet CC CC r-. CC CC VZ 'cf.!. IC VD,z. N cc, c.cz N I-- CC N C) p-- ICJ CZ IC Gq??? )-Ct -r EE V: CZ CZ V- trz ICC 00 CD MNC,00Nct:p.V,-.C:00 -qt V- 00, OC cti C) CD CC CD C:% C) 0 0 t- t-- C'e'J CC CD IC, -rd IrDMVN,t CZMICICDM0eDVZ ID ID CC IC bid0/0 c.cd ticd CCC N 0 C CD MNOC,tfJ,t0ONNMOMIC: CZ CZ, VZ,: cn cn.,. cc ez) lc,-- cq r -, ci:d,-- If: V V L-- GC 0 t t 0 N 00 N CC r.-- c.c) lc: 00 V: c.cd GC C) cr, i -,t,:ki C) c.c: C) c.c) CT', N ces:z V,t 00 c.c) ti CZ ut I rj C'' e D, --,,t lc tr: ---? tr.? L'... IC C. r.- csj -,t,. -Tt N dt CC 0 IC N CC,f 0 I_C: CC 00 C) 0 r-r o--. d),-, Z i. N. VD.,:t ca ',,-,) bo Ic ICJ IC I I I "V., E bü, : :,--, CI CC ;:, IrD If: It'D C) r -,,...,,-,,.,,,, 0) -. : CZ C,, Cz C. d),...,,.,--, a a),..... ': ' rz:,t Z,-, m,c : i-,-., ;-, ',-, :$ ;- tlo to g ca ev) el) 0. ;-, g. - P pp TS, ct g, ce..,...,., ce.-,,, 0 o F., E-,. a a) 0 E e',..i '-i E.'. -' zi,-` ci) E-I r-s : ge,,, p_i.tf,..-,-/,.,.., -,.., i ;.,, g zze.-,

31 -. a., :......a t, _,.., El - - ç:; $. <),t ept "..) ti -;. -,,r g _.0..t/ t '- F., qi ("') rcl ci, ' -;...± :-.., _`,, t',..,. o ti-,., blû ",,t Ilt :tr.' -,.., ''-' te ", 0 r.rp, -(. t- 0 dl cc, X x cq oc u:: trd 0 X Icz F.-, cc d Io.': GC I-- ird 0 r- ckl N N di C t OC 00 C\ cl In r. r I rri C:t CO Cr' c:\i 0 e: c v:? VZ,}I 'Ci'l T. Cq lt.:, CZ. CA d,-, it"j c- r- N x cz,-,,} 00 ce z i.tt.. aq C C VD to ' CD C C O. a, '' C r- r-, X d.i dri,-,,-- c,..: ct cc,-- cc Co X N d.i cc c: a: if: co ct e.: u: cc Co et, Gq. Gq GA Co.0,f,.. (:) X t- c.0 CC 0,k p--,," C- i t.,-. N X cc di N ct,-., cn...,,--,,--,.-, -..,,--, Co,- N,--, N Lc.: I t ezr...000cntrz,- I Gt 'it I GC= I,..., r. rri r-i tr. CN Ct c=;),-- ct?,t.,: v.: x r -, e: vi N pr- ' CtI C't C q C:) rr " Ili r.. CC, Ci r. r. r. r. I-, I CZ Ci.-f Co Co r- c) cq? cl: i C? r- c.: c,:.-ic,:c..o m c clic: c.,: o X cc,-. X,--t N Co /- Ci t a,?, C -,i, a, C',- o r- C, aq C:, r. Ci N. C Co C% ti.r? '0 C, O.q ICJ t-i t' GC,.. r- tc Nccc:\i cc ccicn Nu' N Co,t; Ek,--,. -"" a =, z - v., -,r trc tco,-, 0 r-i In 0,t,. ed,cicq,-.0e.der)cqctcs za,ae.0<ke.dczor-c\i,..,.,?,-.. to.,-- L O c.0 CO c,-,. c, ',' '-'' Ci CC Ci Ci r.,-. VD Co,... Ci,..., rri, Jr- cq,..c) c) cq G, 0 ct X cc aq p.- C% C:, Ct it e..c, r- a,. '.-',' 0 c cq 0 c,.: aq aq Co cc C Ot) N It',--s IC 0 r Co CO C- 0 C- ICZ,..-,.,-,. C- 0,--,i, 'F, N N M,- N M Co,--, N Cq Z:',.. G',,,',--. `) o Ct cl C, dq,-., oc N i_cj C, Co C% cc Co Co 0 C%0N Co Cq c, CO.gi.-, Cr, d. Co = oo 0cYZ c-,--, C, Co Cr, N X di X N,--,,-.), N "--' N 0 N d I c-,--, N N cq Gil r-i rri r. I0 t0,',i' Ir. tk - i),---, Cn OC c- cc,t 0 Co ct cc c- x X 00 d I r- X dti Co r. Co CO Co - Co -e' L''' C::) t--- N CH C Co 0I. C\ CO CC GC r.i Ci Co C..) '0 '0,.. GC al ri ri ril GNI 0 ri N ( ' t 'CH,ti CH r-i ; I I i i i ct t cl.,, ""c;' 0 C ''.. C:; r-i CrZ... CC GC. N. Ct V: 00 C Co CH IC,..., i IC Ci Ci r. r-i r.- rri.. g 0 ri., '-' tr c;, cl,. c?; t 0,-. Cr,,-,,,-. p to..,--, L--- Gq 0,.. c,--, r, 0 etq N --- Co L--- ; ''''.$, -- 0 c cc N C, -. rr CO r-ri M COr, r-i Ci 0 00 M g,., r'l. 0.' "g t --...t,-, V%,... N cc,t, ci cq (0, c'f tot- t- (...) Cr.,,.. V: irz C%,. C% Ci C% r. V", r- cq,i, Co CO 0 0,. Co N X c,t X cc,. 00 oo 00,,,,. dq u.!' 0 Co Co -,,f,-., r-, cc c\ii cc,--, cl,t Co CI cc N CO t g '' tt o g,:, -', Cr, M Co N r -i C r- oc c: CC I V, CO Co CC C:n GC Co Co Co ri J.., LC" COI Co N Co N M N N N N CM,, Cori? cri cl --.) ;:.*, Et,-; -t C Co I czcc C Nc.ON IC, cc CO C c: 0r-? o? N cl N di t- CO?,c: Co Co c: co CO 0 0? lc: c., c..\? 0Co0 C (m IS: Co ICZ,-( IrZ Co E0 Cr 00 C% C.., 00 GC CO r-. Cr, 0 t- CO t- ez 0 Cq trj CO -,,i." 0 CO, - t--i rri -i r-i CO `,,--, Ci!--i I I, - a),-,... g, - ct,. 0 CO tk Q_ ct ic-it" u"' c) 0cd : - : F-, i -,,..,,.., -.. ; cl c,: a). <.) cl,) PT-, i-r-i, -ci z.,,,..cz It ',,, v, ig "d,-. i'zi -ci Ft - z :,-',t; Ç.J. az a, a, p; Z ;.- 'CI :::> "C,tJ tx Z tz zaid c,» o. ca,...,,--,--, 't,.... C, ;. -, ca.,..,,c.. 0 C ;., H cd rf, E ""' --i-,--,t- -:,,---, E '.., cp, E '. cd '.) H -"' Z '_,,,.;' (L) 0,d p._, cf, -,,,, (,) -,-,,,,, --:-.,,,,..a),_, tal,,,.., Z.. (,F= e ;...( '-=, ,, l ---i ".,-.. o () P- 0 C.) "al Z C.) C.) c) 0s 0 0 A.,.,t, C) < C.) C) g '; - E I., ';.;. g f: Y '''' DO X E I..

32 0. Driftsutgiftene ved folkeskolen. Etter de oppgaver som er mottatt var de totale driftsutgifter ved folkeskolen i - om lag 0 millioner kroner. Dette svarer til en øking på,, prosent i forhold til året for. Økingen i driftsutgiftene var så godt som like stor for folkeskolen på landet som for byfolkeskolen. En oversikt over det gjennomsnittlige utgiftsbeløp pr. elev i lands- og byfolkeskolen, fylkesvis og etter skolens inndelingsform, er gitt i tabell. Gjennomsnittsutgiftene pr. elev var i - litt lavere enn i - både når det gjelder lands- og byfolkeskolen, et forhold som sannsynligvis henger sammen med at det gjennomsnittlige elevtall pr. lærer samtidig er okt (jamfør tabell ). - At utgiftene pr. elev gjennomgående er høyere i byene enn på landet skyldes blant annet lengre undervisningstid i byfolkeskolen. I bygdene er utgiftene pr. elev størst i den udelte og minst i den -delte skolen. Utgiftene pr. elev i - var prosent høyere i den udelte enn i den -delte skolen. Driftsutgiftene pr. elev i bygdene var i likhet med forrige skoleår størst i Akershus og Agder-fylkene, og lavest i Trøndelagsfylkene. I byene var de gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev størst i Hedmark og Oslo. Tabell. Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev i folkeskolen i bygder og byer i de enkelte fylker. Average expenditure per pupil in rural and urban public primary schools, by county. Folkeskolene i bygdene: udelt - delt - delt -delt - delt -delt - delt alle skoler Folkeskolene i byene I alt -»» -» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKO! ER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UDERVISIGSSTATISTIKK (ALMEDAEDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UIVERSITET OG HØGSKOLER) 9- Statistics on Education 9- STATISTISK SETRALBYRÅ CETRAL BUREAU OF STATISTICS OF ORWAY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NO R GE S OFFISIELLE S T A TI S TIKK A 24 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER 967 6 8 Primary and Continuation Schools Secondary General Schools 96768 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER. oktober 90 EDUCATIONAL STATISTICS Primary and Continuation Schools October 90 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Forts. 3. omsiagsside

Forts. 3. omsiagsside Forts. 3. omsiagsside Tidligere utkommet Skolevæsenets tilstand 1888 NOS III 121, 1889 III 175, 1890 III 195, 1891 III 212, 1892 III 224, 1893 III 261, 1894 III 271, 1895 III 319, 1896 III 334, 1897 III

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Sinnssykeasylenes virksomhet 90. (Statistique des hospices d'aligngs.). De spedalske i Norge

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer