Norway's Official Statistics, series XI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, series XI"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins de fer norvégiens 0 Veterinærvesenet Service vétérinaire Folketellingen. desember 0 V Barnetallet i norske ekteskap Population census December, 0 V Fertility of marriages Sinssykehusenes virksomhet Hospitals for mental disease Norges elektrisitetsverker Electricity plants Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier Family budgets for farmers' families Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Jorbruksstatistikk Agricultural statistics Norges kommunale finanser - til - Municipal finances Norges industri Industrial production statistics Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway 0 Norges handel Del I Foreign trade of Norway Part I Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics Alkoholstatistikk Alcohol statistics Husholdningsregnskaper for alderstrygdede mai april Family budgets for old age pensioners Rekke XI Try kt Nr. Økonomisk utsyn over året Economic survey Skogavvirking - til - _Rounidwood cut Bedriftstelling i Norge. april II Varehandel Census of establishments April, II Wholesale and retail trade Lønnsstatistikk og Wage statistics Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 0 Syketrygden Health insurance Veterinærvesenet Service vétérinaire Norges jernbaner - Chemins de fer norvégiens Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Norges berg verksdrift Norway's mining industry

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKOLER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

4 Tidligere utgitt av Kirke- og undervisningsdepartementet: For årene -0, se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV. Skolevæsenets tilstand 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr. 0, 0 V nr., 0 V nr., VI nr., VI nr., VI nr., VI nr.. Skolevesenets tilstand VII nr., VII nr., VII nr. 0, VII nr. 00, VII nr., 0 VII nr., VII nr. 0, VII nr., VII nr., - VIII nr., - VIII nr., - VIII nr. 0, - VIII nr., - VIII nr., - IX nr., - IX nr. 0, - IX nr. 0, - IX nr.. Skolestatistikk - IX nr., - IX nr., - X nr., -0 X nr., 0- X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - XI nr. 0, - XI nr., - XI nr., -0 XI nr., 0- XI nr. 0. Fagskoles tatistikk. Række III, nr. 0: /, nr. : /. Række IV, nr. 0: /- /, nr. : /00-0/0. Række V, nr. : 0/0, nr. 0: 0/0-0/0, nr. : 0/0-0/. Rekke VI, nr. 0: /-/, nr. : /-/. Rekke VII, nr. 0: /-/0, nr. : 0/-/. Rekke VIII, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke IX, nr. : /0-/, nr. : /-/. Rekke X, nr. : /-0/, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke XI, nr. : /-/0, nr. : 0/-/. Utgitt av Statistisk Sentralbyrå: Skolestatistikk - XI nr.. Undervisningsstatistikk - XI nr., - XI nr.. Grondahl & Sons Boktrykkeri, Oslo.

5 Forord Statistikken over almendannende skoler, lærerskoler, universitetene og høgskolene ble overtatt av Byrået fra skoleåret -, og statistikken over fagog yrkesskoler fra -. Undervisningsstatistikken ble tidligere for det meste utarbeidd av Kirke- og undervisningsdepartementet. Byrået innhenter statistiske oppgaver fra folke- og framhaldsskolene via skoledirektørene. De andre skoler og undervisningsanstalter sender med noen få unntak oppgavene direkte til Byrået. Undervisningsstatistikken for - er utarbeidd på samme måte som i de foregående år. Skoler som driver kurser av kortere varighet enn måneder er som regel ikke tatt med i denne statistikken. Unntak er bare gjort når eksamen fra slike skoler er en nødvendig kvalifikasjon for et bestemt yrke. Sekretær Helge Skaug har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. november. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface The statistics on general primary and secondary schools, state teachers' training colleges, universities and equivalent institutions have been taken over by this Bureau from the school year -, and statistics on vocational schools from -. Previously, the statistics on education were chiefly prepared by the Ministry of Church and Education. The Bureau collect statistical data from public primary schools and continuation schools via the school directors. Schools and educational institutions on higher levels are sending with a few exceptions their statistical informaion directly to the Bureau. Statistics on Education - have been prepared in almost the same way as in the preceding years. It should be mentioned, however, that courses of vocational training with duration of less than months are generally not included. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Helge Skaug. Central Bureau of Statistics, Oslo, November,. Petter Jakob Bjerve. Bjornulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold Almenda nnen de skoler: Side Folkeskolen. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Engelskundervisningen i folkeskolen. Målformen i folkeskolen. Fravær blant elevene i folkeskolen 0. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene 0. Lærerpersonalet i folkeskolen. Driftsutgiftene ved folkeskolen 0. Barn i skolepliktig alder som ikke gikk på folkeskolen Spesialskolene. Skoler og elever. Lærerpersonalet ved spesialskolene 0. Driftsutgiftene ved spesialskolene Frain haldsskolen. Klasser, kurser og elever i framhaldsskolen. Skoledager og fravær blant elevene i framhaldsskolen. Lærerpersonalet i framhaldsskolen. Driftsutgiftene ved framhaldsskolen Folkehøgskolene. Kurser og elever ved folkehøgskolene. Lærerpersonalet ved folkehøgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved folkehøgskolene De hegre almenskoler. De forskjellige typer av skoler og deres fordeling utover landet. Elever og klasser i de høgre almenskoler. Realskoleeksamen og examen artium. Elever i de høgre almenskoler i bygder og byer i de enkelte fylker. Lærerpersonalet i de hegre almenskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter ved de høgre almenskoler Fag- og yrkesskoler : Landbrukets fagskoler a. Landbruksskoler og småbruksskoler b. Skogskoler C. Hagebruksskoler d. Meieriskoler Håndverkets og industriens yrkesskoler. a. Verkstedskoler b. Lærlingeskoler og bedriftsskoler C. Statens teknologiske institutt d. Tekniske fagskoler e. Elementærtekniske skoler f. Tekniske skoler g. Håndverks- og kunstindustriskoler h. Industri-, heimeyrke- og arbeidsskoler 0

8 Side Sjømannsskoler og fiskerfagskoler 0 a. Sjømannsskoler 0 b. Maskinistskoler C. Kokk- og stuertskoler d. Fiskerfagskoler Merkantile skoler a. Handelsskoler b. Handelsgymnas Lærerskoler a. De alminnelige lærerskoler b. Noregs Lærarhøgskule Spesiallærerskoler 0 C. Statens småbrukslærerskole 0 d. Statens yrkeslærerskole 0 e. Statens sløyd- og tegnelærerskole 0 f. Statens leererinneskoler i husstell 0 g. Statens kvinnelige industriskole 0 h. Statens Gymnastikkskole 0 Skoler for offentlige funksjonærer og andre a. Jernbaneskolen b. Postskolen C. Telegrafverkets skoler d. Statens Politiskole e. Norges kommunal- og sosialskole f. Norske Kvinners Nasjonalråds Sosialskole Ymse fagskoler a. Statens Bibliotekskole b. Statens Kunstakademi c. Statsstøttede musikkskoler d. Hotellfagskoler e. Husmorskoler f. Barnevernsskoler g. Sykepleieskoler h. Jordmorskoler Universitetene og hogs kolene:. Tilgang på nye studenter. Studerende ved universitetene og høgskolene. Uteksaminerte kandidater. Lærerpersonalet ved universitetene og høgskolene. Nye doktorer ved universitetene og høgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved universitetene og høgskolene Sammendrag på norsk Sammendrag på engelsk Tab eller. I. Folkeskoler i bygdene. Kretser, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter 00 II. Folkeskoler i byene. Skoler, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter III. Framhaldsskoler i bygdene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter... IV. Framhaldsskoler i byene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter V. De høgre almenskoler. Klasser, elever og lærere. Driftsutgifter 0 VI. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter alder ved opptakingen VII. VIII. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter tidligere utdanning Fag- og yrkesskoler. Lærerne etter skoler og undervisningens art IX. Fag- og yrkesskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter

9 Contents General survey. Primary schools and secondary general schools: Page Public primary schools. School districts, schools and pupils in rural districts and towns. Classes and pupils in the different grades. The duration of instruction in rural and urban public primary schools. Instruction in English language in public primary schools. The two official Norwegian languages in public primary schools. Absence among pupils in public primary schools 0. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools 0. Teaching staff of public primary schools. Expenditure on current account in public primary schools 0. Pupils in compulsory school age not attending public primary schools Special schools for handicapped children and youth. Schools and pupils. Teaching staff of the special schools 0. Expenditure on current account in the special schools Continuation schools. Classes/courses and pupils in continuation schools. Schooldays and absence among pupils in continuation schools. Teaching staff in continuation schools. Expenditure on current account in continuation schools Folk high schools. Courses and pupils in folk high schools. Teaching staff in folk high schools. Expenditure and income on current account in folk high schools Secondary general schools. Different categories of secondary schools, by county. Pupils and classes in secondary schools. Final examinations from secondary schools. Pupils in secondary schools in rural districts and towns, by county. Teaching staff in secondary schools. Expenditure and income on current account in secondary schools Vocational schools: Agricultural schools etc a. Agricultural schools and schools for small farm holders b. Schools for forestry c. Schools for horticulture d. Schools for dairying Handicraft and industrial schools a. Workshop schools b. Apprenticeship schools and vocational plant schools c. State Technological Institute d. Technical occupational schools e. Elementary technical schools f. Technical schools g. Schools for applied arts h. Schools for handicraft and trades 0

10 Page Seamen's schools and schools for fishermen 0 a. Schools of navigation 0 b. Schools for marine engineers C. Schools for cooks and stewards d. Schools for fishermen Commercial schools a. Commercial schools b. Commercial secondary schools Teachers' training colleges a. State teachers' training colleges b. State College for Teachers Special teachers' training colleges 0 c. Teachers' training college for small farm holders 0 d. Teachers' training college for vocational education 0 e. Teachers' training college for arts and manual crafts 0 f. Teachers' training colleges for home economics 0 g. Teachers' training college for female handicraft 0 h. State School for Physical Education 0 Schools for public services etc a. School for railway employees b. School for postal employees c. School for telegraph operators d. School for policemen e. School for social service and local administration f. The N. C. W.'s (Norwegian Council of Women) School of Social Work Miscellaneous vocational schools a. State library school b. State Academy of Fine Arts e. State aided music schools d. Schools for hotel management e. Home economics schools f. Schools for children's welfare etc. g. Schools for nursing h. Schools for midwives Universities and equivalent institutions:. New enrolment. Number of students at the universities. Graduated students. Teaching staff at universities. New recipients of doctors degrees. Expenditure and income on current account at universities Norwegian summary English summary Table s. I. Rural public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account 00 II. Urban public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account III. Rural continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account IV. Urban continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account V. Secondary general schools. Classes, pupils and teachers. Expenditure on current account 0 VI. Vocational schools. Pupils enrolled, by age VII. Vocational schools. Pupils by previous education VIII. Vocational schools. Teachers by schools and subjects IX. Vocational schools. Expenditure and income on current account

11 Oversikt Almendannende skoler. Folkeskolen.. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Elevtallet i folkeskolen i begynnelsen av skoleåret - var i alt 00. Den totale faking i elevtallet fra forrige skoleår utgjorde, prosent. Nedgangen i tallet på skoler (dvs. skolekretser) i bygdene har fortsatt i -, og var i skoleåret kommet ned i. Utviklingen i de siste skoleår går fram av tabell. Tabellen viser ellers tallet på skoler og elever i by- og landsfolkeskolen i de enkelte skoledirektordistrikter i -. Tabell. Skolekommuner, skoler og elever i de enkelte skoledirektordistrikter. School municipalities, schools and pupils in the school director districts. Skolekommuner Skoler Elever i folkeskolen Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt I alt e e e» e e Oslo 00 Hamar 0 Tunsberg 0 0 Agder og Stavanger Bjørgvin 0 0 Møre og Romsdal Nidaros Nordland 0 Troms Finnmark Tabell viser hvor mange skoler (kretser) det var i bygdene og byene i de enkelte fylker. Nedlegging av mindre skoler og sammenslåing av eller flere kretser til storre og mer driftsrasjonelle skoleenheter har siden - fort til færre skolekretser i alle fylker unntatt Buskerud og Vestfold. Flest skolekretser i forhold til tallet på kommuner har Sogn og Fjordane. Tallet på småskolekretser i bygdene var 0 ( i -). I byene var det i alt skoler eller flere enn året for.

12 0 Tabell. Skolekommuner og skoler (kretser) i de enkelte fylker -. School municipalities and schools, by county. Fylker Skolekommuner Byer Skoler (Kretser) Bygder Små- Kret- skole- Byer ser kretser Fylker Skolekommuner Bygder Bygder Byer Skoler (Kretser) Bygder Små- Kret- skole- Byer ser kretser Østfold... Akershus. Oslo 0 Hedmark 0 Oppland. Buskerud Vestfold. Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Byrået har fått melding om at sentralskoler er tatt i bruk i skoleåret (helt eller delvis). Den -delte skolen blir stadig mer alminnelig også i bygdene. Relativt sett har denne inndelingsform gått fram både når det gjelder tallet på kretser og elever, mens udelt, -delt, -delt og -delt skole samtidig har gått tilbake. Den udelte og -delte skolen hadde vel halvparten av alle kretsene i bygdene, men bare prosent av elevene. Når det gjelder den -delte skolen i bygdene, var forholdet motsatt. 0 prosent av kretsene hadde denne inndelingsform, men disse kretser hadde 0 prosent av elevene. Se ellers tabell og den grafiske framstilling i fig. som viser fordelingen av kretser og elever i de enkelte fylker. Østfold Akershus hieo'monf Op,oland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og.:- Afore og R - Al-Tr'Ondelag Nordland Troms finamork IIM E Ill. Ulli MEIN MI fl ( , e<eve(. I III III lilli. = T lliiliiiliillillii IFIi ude/ og -dell skole.,- og del/ shag, - og - dell skole Fig.. Elevene i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform -. Pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school.

13 r. : o Ut 00 NV CD ro ro Ot to CM 0 to Ot CD Ct Ct CD 00 Ct -Az CD Ut C ID C CD C P.. UD Ot C ID CM CD C C NV 00 Cd 00 Ot ev t ro to Ot UD OD C to Ut 00 UD 00 Ot NV t ro C) 00 Ot C QD t 00 CO r0 Ct00 oez 00 itt 00 ro ro C C r. F. /.. C ro cq cq p, cl 0 00 cd C) 0 CN CD CC) VI 0,-0 Gt l'` tct Ot t- _ CX) NM C`I C,t t..- t L' CYD r. Cip r. CD I'. NM 0 C t-, CO NV NH C CD r. OD CYD NM CD CD C CC C CYt r. 0 0 'CS C) 0 Ct Ct Ut to Ot ro C CO Ct C Ot Ott Ot t= ro Ot CD NM NN CYt Ot 0 VD CO to 0 NiM Ce) 0 CD C 0 to CID C() C r. CO Ct CD CO NM to Ot NV ro C:D t Ct CID C,D C CO CO C C C C\ Ot LO 0 C CC) C't C:D I I N P. cq C 00 to.-- CD Ct to NV NV C to QD Ot 00 co ct ot cq 00 cq 0 cy, 0 t- 00 t- 00 cq cq cz cq cq ct t- ro CD C 00 ev ev G Ct NV C Ut CD Ct r. Ut t ro ro. C ro. GO 0 C ev t Ct Ct Ot ro GO Ct Ot Ut Ot ev CD C ID Cq CD CD 0 ro ut ot ro, ro Ot Ot to to t CD C,t CID ce),tm co ft CC) r. C:D C:D CID Ct NM tlq C- c. aq ced c. G\I c\ p-q C G\I tr) C't.. 0 CD 0 0 t'. Pr I N N " CC) t- 0) 0) rct CD Ct PA 00 t Ct CX) Ot N NV N. CID r. C 0 t N CO NN CID C C,t C:> CO CID CD CO C,t CO C to CZ t Ift 0 Ct CD t 0 C:D CO CO t NM rri C:) CO Ot CD CO r.0 r. r. r. CID C C,D CD Ot to to UD Ut Ot CO ID CD to CID CID OD tt t- - Ot NV Ot GO NV C Ct QD Ut t Ut 0 UD ro.c C Ot."` Ot UD NV CD NV UD Ut Gq r. ev ro Ut ev 0 C) C) r. Gq Gq Cq Cq Ct NV NV Cq r. 0 Ot r. cez 0 - -`, Ot C,t CC) Ct t rri c Ot C:D C t C:D 0 0 0, C\ c,d 0 t- Ot CC) 0 (:) CC) Co 0 c C.) NV Cet C,t G CC) lf) CC) CC CC) C,) r. Nth C 0. Ct UD Ot Ct C UD Ot C 00 Ut Ct Ot CD C NV to C CD Cl NI, UD C evc C UD 00 NV 00 o ro r. Ut ot cq cq c'0 cq,v,t ot C Ut Ot pro F 0 rt. ". rd CZ crt N.. CD Ot 00 NV C) Ce) Ntl UD C rri CD 00 r I t to Ot QD Ut Ut C Cl ro ro Ot Ot ro 0 Ot C NV ro r0 OD CO C r. to CO G, G, G, 0 C C to CO r. C:q r. F... r. 0I ci ro C,D Cn.N. C,) (:) CC) C,) CC) (;) Ct CC) CX) r I o rri.- CZ 00 Ct to 00 CD CD Ut to Ot 00 CD F.. 00 CD Ct ev CZ 00 Ot Ot Ut ef. Cq I!/. r". CI CD Niq 0.. QD C o o cq ot coc UD CD to rri to C CID et GO 00 ev CO ev cq C C Nil VD C C C C Ot Ct Ot to N? Ot CD NV r.0. ro Ut to UD ro UD.0 t".. CD CD co.(t cz 0 UD r. to CID Ct C r. Ct CIt r. CC) G'l CC) ',I.' to GO C c,j 'chic (:) r.. (:) C, CC) r.0 CC) CC) 00 Ctt CID C,D CX) NM C, 0 CYD 0 'V C,t r. 0 0 c:.z CYD p I... C),. 0 ce. ca rd bo : k rce E ZIA r. -..> Pt o 0 p_, ce,:.. k 0. rrpi _ g a.,,- 0 :,g,-,:$ : rw,.w -ci rt -d o o ts, o,, r-ci o rd,, bp r-ci bp 0 cd,i bt, v-0, t,0, cl,t,' ca 0 ;-, cd.-i, cd..,,t cd ct 0 -' s.-,,, I/ E T'D 0 E A).' E.,.., _,; Tel i-d 0 ci) & i rd ': E 0 c..--, cl.),-ri f:-, cn e, it,), a).,) tio r-i to ts-, ci f, a) gl., 0 0 o a) 0 ':) o,..., tsl,..,_.- 0 PP E-i utlg cnmait-,

14 . Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Tallet på klasser i folkeskolen i - var i alt. Dette er en øking fra året for på, prosent, dvs. noe mindre enn økingen i elevtallet i denne perioden. Det gjennomsnittlige elevtall pr. klasse i - var i landsfolkeskolen og i byfolkeskolen. De tilsvarende tall for - var og. Bygder I I alt r- 0»» Østfold 0 Akershus 0 Oslo 0 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold Tabell. Klasser i folkeskolen. Classes in public primary schools. Byer I alt Bygder Byer I alt I Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 0 Hordaland og Bergen. Sogn og Fjordane... More og Romsdal Sør-Trøndelag 00 Nord-Trøndelag 0 Nordland 00 Troms Finnmark 0 Fordelingen av klasser etter skoletrinn i byfolkeskolen, fylkesvis, går fram av tabell. Tabell. Klasser på de ulike skoletrinn i byene. Classes in towns, by grade. Skoletrinn I I I alt I alt - )) )) » - 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark 0 Oppland Buskerud 0 0 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogal and Bergen 0 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 0 Troms 0 0 Finnmark

15 Tabell. Elever på de ulike trinn i folkeskolen. Pupils in public primary schools, by grade. Bygder Byer I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter alt Gutter Jenter I alt I alt -. 0 e e -. 0» I begynnelsen av - var elevtallet i folkeskolen i bygdene og i byene 0 0. Dette er en øking fra året for på henholdsvis, og, prosent. Elevtallet for byfolkeskolen er det største som landet har hatt. På første skoletrinn var det om lag 00 færre elever enn i -. Dette skyldes at de nye elevene i hovedsakelig ble født i. Dette fødselskullet var betydelig mindre enn i, som nybegynnerne i ble rekruttert fra. Ellers har tallet både på gutter og jenter på alle skoletrinn fra. til. økt fra forrige skoleår. Tallet på barn i skolepliktig alder vil fortsatt komme til å stige i A, år, og vil i - være om lag 000 høyere enn i -. Fra skoleåret - vil elevtallet i folkeskolen sannsynligvis gå litt tilbake. Tabell på side viser hvor mange nybegynnere som ikke hadde fylt år og hvor mange som hadde fylt år pr.. desember i skoleåret i de enkelte fylker. I alt var, prosent i yngste gruppe og, prosent i eldste gruppe. I byene er det langt flere elever i de nevnte grupper enn i bygdene, særlig når det gjelder elever under år. I slutttet i alt elever etter oppfylt skoleplikt i bygdene og 0 elever i byene. Av disse var henholdsvis, prosent og, prosent under år pr.. desember i skoleåret.. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Etter lov av 0. juni skal minstekravet når det gjelder undervisningstiden i folkeskolen i bygdene være uker årlig for hver klasse, mot tidligere skoleuker i småskolen og i storskolen. Etter framlegg fra skolestyret kan imidlertid herredstyret sette ned skoletiden til uker for småskolen, forutsatt at storskolen har minst 0 uker. Ellers kan herredstyret etter framlegg fra skolestyret øke skoletiden for en eller flere kretser eller klasser inntil 0 uker gjennomsnitt for storskolen og småskolen ( uker for 0. juni ).

16 ,... tfd CD cg) - cz r. r. Vt C... C) GA t-- CYZ 0 C C) 0 CX) C... c.,d 0. co cl c> la 0 to c., c> c.. m. CC) CY) t-- CC) C C CA GA TH 00 cc),-,-., c:) ka,..., cf) C) Th t-- r-o t-- CY) CC) CX) G, t-- 0 CC CC) 00 V) Th -- cyl c.. c.c>....0,..-i 0 CX) CY) G,,..-i Cg) t-- CO CC) r. C:) CO CY) CIO If) CIO cc t-- ) r-q GA Gq r-q r-o ri r. r.., c.,.. C\ ri r. GN r. GN VI CN ch c,tn GA t-- GA CX) GA Cg) CO 00 CC) If). r-- C:> 0 IL-- 0 c,z t-- cf) F. Vt 0 r. 0 C... "Tiq Cn 0 GNI ut Cn (:) CX) CO 0 P.. I-- CO C) C) CC) CC) t-- C.. cc) cx) r p-q,t.i GA CX) CC (:) IC) GA r. 00 Cg) 0 GA,- I-- Th,- t-- C:) 0 () CC) CC) lft CY) CY) CO CY) If) C) ) C) CY) C.- Th... Q), cd 0 0 I-.,, - ra...d... ;J c.,., a) -o ii) ' e t,,, a) '' ,., -' 0,....) '. CD-- I Q.._, '+',.. 0, `..., t..,d 0 c.)..',.., ci,,..,.i -..., I, et, i., a)..,...., P C... 0) () () P.-.I C C) () t-- GO (,... CC C:) C) C) IC) r.. CI) C:) TH IC) c..c.) 0", TH GA CO L If) CO GA CC TN Tti CC) 0 GO t-- GA TN C r... CO -. CX) IC CO GA CO 0 TM C) ( CO TM If) C,) C) CX) C) CC) 0 C) (:) CC) t... cx) C>,-.. ct)... r... r. r. I.. r ri r. r. 0 r. 0 0 c.,) az t-- CC) CC) GO CC) C) CC) ( CC) C) GA GA TM Th CX) CC) CO GA V) t-- CC) 0 ac c,...z,..., te) t-- F- C: (.:::. CZ r. at C/) C CX) IC) F. C:) CC) CC) r-. ez ( (:) ()0 t... cc) -ti p-q,:= cm 0 0 CC) 0 C) t-- TM C) GA GA CC) CC _,.. P ( GNI 0 r... ri,.. r.. r. r. 0, r. r. r. 0 r.,... ri r. C,I CA t -..D 0 () I, bi - C.. t -.D id ),-.,.,.).. I P C. ig bo P: CA C\I CY) TH - iri fri r. r. r-i r. ri CI) C -- 0,-. CO -- CO C,) ( I-- 0) r...i CC) GA C) CY) C t-- Ct CC) cs) 0,..., cc c;) cx). cm cx) -- c:> cr, cx) r. CY) l'. C... C:) C) r. - cx) cm cg) cyd cd cyd C> ct tfd If) C.CD 0 00 Ot C) CY) t-- c= Cg) 0 (;) Cg) tk p- = cx) p-q c) cm c0 cc> la cc.). cm cn 0 c:::> cm it--. I--. cl cez `* "r. P. ri rl,...,. ri. i. GO C() CO C:),... ut GA If) cs),..., la cm i.--, cy) -... cy). c) ct.,th 0 -di ot -chi cs) ct cq C) TIN Ot CO C,t If) 0 CD (:) CO Get r. ', t- ts) cc la, cc c;)... C;)... CC) CC) CY) TM C) - r- cq c::) co co cn lo cs:) co co = r- r-- - r. r. ri. r. rl ir Jr CC,.I CY) t.- C) X CX) CX) CY) IC) (:) CY) TH CC) t--. GA 00 CY) C:) CY) Th IC) C,t CC) CC r-. r. cm cm 0.:M. c,z --.H r..i C,. ICD CO CY) I-- 'd' CD CY) C,t GA Ot CO (:) r- r. Cg) CS) CC) gy) TN C) TH t-- GA CA C) () (:) CC) C.- t-- t-- t-- r. r. r. r. r. r. r. ri r. ri r... r... r. C... GA t-- CY) GA CY) ' 0 CY) () C) Th (:) Th :) r. CC) Th CS) 0 Ic. cct c) CO r. r. [,. Cq r- CO -di cc m. r. CC) 0 CZ CC),... '., C:) CC) C:) CX) C:) `... CO GA GA p CC) CC) Th 0 -h CC) t ().-.' (:) IC) CO If) CC) t--,... r. ri r. r. r. r r. ri r. r..... cc -- to cq TN 0 I-- Ut CY) ts-- CO 00 Cn 00 f) CO r...di NI C> t-.. p (:) r. 0 CID 0 0 ( ) CC) r-0 - C) t-- C.- CY) CX) CC) CC) t-- TM C) GNI C,) GA -- t-. I-- ith TN r. CC) t-- CY) GA ) CX) C:) IC) CC, C.0 Cg) 00 ri r. ri r. r. r... r.... r. r.... r-i ri,t Ort 00 0,ti GA CO Ut et et GA Ot,.. 00 CZ CC) GA 00,- et t.- CZ r.. Cf) (:) 00,--I TM. cc c;) ct c, p-q c:) cet cm c, GA GO,--I CC) C) co ci c) cc) --. cyz vz c, a) I,. t... Ntm 0 0 la t-- TN GA 0) CX) C) If) csd cg) r-i,...i,...,....0 r....0 r. Fri r. r.. ri r.. r. CX) CC) C... G'I C ( CY) CC) CA CC) 0) CY) C) Ct 0 TH t-- CA 0 CY) (:) G) ut GA C),-, C> ot c) CY. c,d t...,.., = cyd, CO CX) CY),--I CY) c t-- c::, IC) Nth CY) CX) CX) t--.ch 0 vt cyd ct 0) CD) C:),C) CC CID 00 C.J rl p.. ri ri ri rl. rl rl CA C,),... cm p-q c:) cx).:m cc cx) cl az cf p-q et C) p...0 GI CO If) 'TIM lc ct ,I. --,- r- cm ot ez ciz.. ct -til t- cq cq CSD t- 0 t-,-. CC) 00 CgD r.. 0 TN CA () C 00 TM 0 C't 0) -- IC) C'D CD) CD) 'h,f) CC) t-- CX) CD,..- r. r. r. rl. ri. rl. p-i ri ri CC) CD) TM "TN CX). 0 C),--- ) IC),ch TN C) CC) t-- t-- Cg) -- C) r-. C) C) IC..., t CY) C) ri r. C... CO C) CC) TM 0) CA CC) C) CO CX). r- TN CX) CX) CA t-- Ut Th C:) (:) CO. co CY) 0 CX) If CI) C) 0 :) CC) cc) cc 0.) r.0 m. r. r. ri r. r. r. 0r.... r. GNI ri p... ri I.. GA GO t-- 00 t--..d.i,... CC) CC CO GNI CC) GA TM I-- IC) CC If) CC) T. IC-- TM GA t... CY) di IC) ( 0 c,t [-- d r. CX).0 TN C,) CA TH CC) t-- t-- CA CA CC) co CO 0 vi ,... GK) 0 CS) -chi cq CX) CC) Th C:) r. VI CC) CC C:) ri CC) r. r..i r. F.. r. r. ri GNI..0.. r r. CA GA GA tcd C,... (n c.cd C,,-. t-- Th -- t-- CO --. CA CC) TH C) ri GA () IC) t-- '''' C?) g ' (S t- ig ''llni GK) cs,;.:r.; ; g T.,.'. ; Gn CI' cr, 0 0. r... 0 r. r... r. r. r. GNII r. ri r. 0 F. rl Cq C\I Cq C) C) CC) CO cy... 0 r... GA ( r-i CC) () TN 0 r. CO CX) C/D GA Th t-- cx).hi CO cid CM CA CA (:) () (:) C) 0 CO GA TM CO C CX) CX) r.. CO C,) CO l'. TM CA CA CO CO 0 CD r. 0) IC) CO Th CA 00 IC) Cit C) r- r. t- (:). r.. CID CC) r. r. r. ri r. r. r. 0r. r. r. G\I r. 0 0 GA 00 CA CC) CO ( CA CO CO If) I-- cs) c,t c) r CCD Cp) C) CD C:) GA CO t'- CO,-., IL-- Cr, CO,--i TH CO t-. (),...i (:), di CX) CO 0 () ( CO GA CO C) (:) r-o t-- TN CC) C) t- itz -. C> C) CO CO Nth CC) C CO di (:) CC) GA CO 0 CC) - - r. r. r. r.... r. r. GNI r. r. ri C:Ni r Gq CNI. O ce to a Fri ce 0 ct - 0 pt to tiidp.., lf 0 le) 0. F., E a )..., n, '"' ;-.,..,., 00 CL) rri.. r... G, C,)..,.. (,,,,--,...,,,$ 0_, tft Ut C 0. a),j rt pg "ri rz:$.g P;.i Pq d 0 rt :";.. 0) 0) C) 0) 0 ;.. "CI 0 Ft ;-, zap to 0 ca to - ;-. 0 ce,--,,--i,--,-- rt -g r.,,, 0t; -,.. -, < ce,' 0 ta E-' (e vl E.,. o ' = i ' -,',..-,.., P +I.,i, Tel : 0 a),c E 0...,...,...,..,,c),-t-sp.,,D,aiontok to.,f..,k 00 ce rn,-.. a) P., 0 0.) (.) 0 cu c) O o CI ts, 0 o,...,.,.., i..-,, C. = C:) f t. ;-q. t> C tii ri) tg rr) ;-. kw

17 ut ot 0 LC Ct CC C 0 LCD c:d C:D0 th c) Ct CC) t-- CP L lcn N CX) thl CD cx) t-- thi CA CA co) CA GO OD thi CO C) tcth 0 tti p., N CA di c,t CA GO thi Cl CP C'et 0 CA cx) 0 thi C.- di I- ct CA CZ od CZ p- di di di CA Ot CZ,. di CO,- 00 CZ 0 0 cet N o 0 ot N kt-- GO 00 N 0 (X) CP GO di N 00 ut CP N GOO N N 00r-ONNNott--Cetetc0CA=Cpp-poptepop 0 F.. CC) C O r. CY) Cn N CO C,I Ifp C: ct cet Cp CA CA CA p-q p-0 dl up CA CA CA th di 0 Ut p- CX) CP ot t-- CP N C:P 'TN GO r- 00 CO dhl 0 CO C CP CA di CD r- CD CP thi 00 cx) CO CA C:p 0 CO c,d CO CP C:D di( CA GO ut it-- p-q ct NciD CA CO GO CO C:=' CO r. `CM C'l r.. CD C.. CS) r. C:D t-. CA GO I-- th N CA 0 cep C:p. c. cn p-q c, ut CA c,t CA di di 0 0 CA CO cp co,ccp c:p IL-- Cp t, 0 Cp C,I CO cet I-- C:D cet p-q CO CA CA CA cx) CA -- c0 p-q th t-- r- C:D p-. c0 CA p-i c,d C:P 0, Cir, C, 0 cx) di ot CA ct CA IL-- c, p-i aq up 0 CA ct CA F pp. 00 thi thcci r. r. CO CO r. (:)cci E". If) N ot CO c-- CO CO CO c-- C, c,d 0 co, p-. C 'pp t-- CO t-- ot c,t Cp P. C:) CY) r-. CO CZ CX) CO ut ot thi CA t-- CA CA p-. CA et CO CA ot CA pp. p-. ' L' 0 r.. ci C) p-p pq,zs cp pc: C),).0 r- r.. M IC) Ir) CX) CO c-- CA CD 0 ct ot C:D thi 00 thl CA. CA Cp CO CA -- CA r. cp cxdco C) Ndi CA th di 0 p. th CD 00 th CA ot. V) C, C, C\ G, 0 CO CA c,t CA r.. IC 0 0 CC) C,) C:D C:D, C:0 -- cx), r-. Cn Cn 0 r.. CO r. Cl IC) (:) th C:D p-q cx) Cp r.. c,p CO vp CA r.. N GO 00 C) CO ift CA CO c/d CO p. C:D CP C:P r-- C:P cx) CO c,p 0 ot C.t a, cci c, C\ 0 COoft ot C\ r.. IC) IC) lf) CC) CP th cet Co CO ccd CA ot r.. (:) ICCO N CZ cet CO ct CD 0 c-- OP r.0 Cp p-. CP th C:P GO ot CA CO p-q c,d C:0 00 cxd cp CP -- 0 CP CA CD ot co p-q p. ccd CA CA C,I r.. cci CO CO ot thi ct,- cn CA c-- CO cep thi 0 CA c-- GO t-- 0 cep t-- CO ep C0 CO p-q thi CA If) CO CO r.0 CYZ CI) cx) C) cy) Cp CO c,p CO GO CO ppq, di C:0 00 C:D c,p 0 cet C, c,p CO c. cyzcci p-., CO r- ot thi CA ICON CA CO CO CO C:P ot CD et C cgn CA CP di CO CA ot c0 C) c:, a) ce,,., to c, Lo c,, I,. c, ut 00 GO -- r.. CX) If) CD. CI CD thi.. CD C:D,d cx) r.. CY) CY) C,) r.. CA CO C/D ot c,p IC) CC) t'. CX) C\I N CO N CP 00 cet 0 di ot IC) CO N GO c0 -- cp c:) -th p-q CO ced CO C,I CO (:) C:D CA CO c,cp, C,) r.q r. CA th CO CP cz et -- CA CO cx) C:D C:D th C:D d r.. CID Ct C,D r-.cci N CX) Ct th ct r.. CX) 00 icti C,P CO Cn CX) Cn cet c.id tconn.,tioolcdpi ill-pedgotting --, f - N C: thi G G, G, thi CO cx) di GO r. C.. CO r.. C,) Ce) CX) -th r.q c,p CA CO C) thl r-q cep NLL t CC `.r- CP ot th N 0 CA u CD ut CA Ct LCDN Cn ItZ C Cqi 0 Lt Ot ut GO ut cq ct ot ot,p CA t- 00 ot di p.p,p CON CO GO c,p cci N di N Cn co p- N CO co cxd Cp CP C:D Cs, GO ct CA ot th r.. th OP p-. C> ' C) N CN cp t-- t-- CP C r. C\ r.0 Cp ct cx) thi cp 0 0 r.. ot th ot p-q c,t C:D di r.. ct p-q C0 C:D c.,th CO I N CO t,. C, CD ot C:P th CA GO 0 GA CO C,I, r.. C,) C,) (:) C". CO C:) C\ r.. CY) (:) CY) r.. CO CY) r. 0 a) r.. thi thi CA ct N r. / r-a r-a I-- CO GO CC> ot O C) C0 00 co GO thl VD 0 cxd ot thi 0 ot 0 CA ut 0 CA GO r. r.0 CO ut, vp CY) r... CO r) CO GO p-q cx) C:D Ct CP CO C:) N ot CA CO cx) CP 0, r. r.. cep thi ot p-q C) CO CP ct ',di CID P.. r.. CX) GO CP cx) c,p r-i cpco GIP CO IC) Cs C:) 0 CA CD thi G, C:> t-- CX) th CO C, CO OD CO 00 CO CO --, c,p CP c,t t-- p-q Ct th ct C: C,) C, C C C:0 GOD C) C:0 ut cet I-- OP thi CA ep, p-p p-q Ot di di CA c,t C-- C:P ot di F. ot r.. CK) CX) C;) Cp c,p... 0 ce to et/ cd C VD rn bli-,. VD.CD th 0 ird CD.. Z E ca )... III I. ;... C C) ') l'i VI M ',. a) c) Fc pp.,w P.), ut.. rn,m 0,W Ft :$ "CI imi.. CI!"0.. Ct C.J CZ CZ. k "CS 0 ' : : $. k bl) t ;,) 0 to bi D t s I Et, Z ca v "Ci g d0k d, ti ce Z 00. 'we E E,.... pa... E.,, cd g,,, cip E-q - rci E 0. e'. CI) orti P. CD t/.) rin aupktok, kkoz ; -',.W-0,)P.0,) CL),) 0,--.C ts' C)k"- I I... cl ' CD Il CD Pcr Ei ' g Pc cc cc Z Z E- P..

18 Tabell. Nye elever opptatt i folkeskolen i fylkenes bygder og byer i etter alder. Pupils enrolled in. grade in rural and urban public primary schools in, by age. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark I alt Bygder Byer I alt Elever Elever Elever under I A, I over under I I over under år' I aii år I alt år' I år år I alt år' år over år I alt I alt 0 0 0» »» » Østfold 0 0 Akershus Oslo 0 0 Hedmark 0 0 Oppland Buskerud 0 0 Vestfold 0 00 Telemark 0 Aust-Agder 0 Vest-Agder 0 0 Rogaland Hordaland 0 0 Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. 0 0 Nordland 0 0 Troms 0 0 Finnmark, Ikke fylt år pr. / i skoleåret. Fylt år pr. / i skoleåret. Tabell. Elever som sluttet folkeskolen i. Pupils leaving the public primary schools in. Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Bygder Byer I alt Av disse var under år' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under år' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under AO Gutter I Jenter I Gutter I Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter I Jenter ) Ikke fylt år pr. "/ i skoleåret.

19 Tabell 0. Skolekommuner i bygdene etter skoleuker -. Rural school municipalities, by number of weeks of instruction per year. Fylker Uker i skoleåret i småskolen Uker i skoleåret i storskolen Skole- kom- muner 0 og 0 og mer mer i alt Østfold 0 Akershus -. Hedmark Oppland 0 Buskerud - Vestfold - Telemark 0 - Aust-Agder 0 - Vest-Agder 0 - Rogaland - - Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag - - Nord-Trøndelag Nordland Troms - Finnmark 0 I alt Det går fram av tabell 0 at alle skolekommuner fylte minstekravene til undervisningstiden som gjaldt i skoleåret -. Så godt som alle skolekommuner i storskolen fylte også minstekravet etter det nye vedtaket. I småskolen hadde derimot bare prosent av skolekommunene minst ukers undervisningstid, mens prosent av kommunene underviste uker eller mer. I byene er tallet på undervisningstimer pr. uke (sum for.-. klasse) for det meste - timer. Etter loven er minstekravet timer, men kommunestyret kan etter forslag fra skolestyret øke timetallet til. Tabell. Skolekommunene i byene etter tallet på ukentlige undervisningstimer i oppadgående klasser -. The urban school municipalities by the weekly sum of hours of instruction in the grades. Fylker under Tallet på skolekommuner med undervisningstimer: Tallet på skolekommuner med undervisningstimer : Fylker I alt under I- I alt Østfold Rogaland - - Akershus Bergen Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Buskerud Nord-Trøndelag Vestfold Nordland Telemark Troms - i - - Aust-Agder Finnmark Vest-Agder I alt

20 . Engelskundervisningen i folkeskolen. I skoleåret ble det gitt engelskundervisning i alle skolekommunene i byene unntatt Levanger. I bygdene hadde derimot bare, prosent av skolekommunene engelsk i folkeskolen. Hvordan forholdet stiller seg i de enkelte fylker, går fram av tabell. Tabell. Skolekommuner med engelskundervisning. School municipalities in which instruction in English is given. Bygder Byer Riket I alt Av disse med engelskundervisfling Prosent I alt I alt Av disse med engelsk-. undervisfling Prosent I alt - 0,,,») - 0, 0 0,»» - 0,,»» - 0,, Østfold 0,,0 Akershus,, Oslo.. 00,0 Hedmark 0 0,., Oppland, 0,0 Buskerud 0 0,0, Vestfold,, Telemark,0 0, Aust-Agder,, Vest-Agder,, Rogaland,, Hordaland 0,. 0, Bergen... 00,0 Sogn og Fjordane... 0,, Møre og Romsdal...,, Sør-Trøndelag, 0, Nord-Trøndelag,, Nordland,, Troms, 0, Finnmark 0,0 0, Forholdet mellom tallet på elever som har gjennomgått engelskkurs og elevtallet på,. skoletrinn er meget forskjellig i bygder sammenliknet med byer, og det varierer sterkt fra fylke til fylke. Med unntak av Vestfold, Buskerud, Akershus, Rogaland og Aust-Agder er engelskundervisning i folkeskolen f orholdsvis lite utbredt i bygdene.

21 Tabell. Elever som har fullført engelskkurset i folkeskolen. Pupils completing a course in English in public primary schools. Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Bygder Byer I alt Fullført i % av elever på. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Fullført i % av elever PA. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever fullført kurset i engelsk Fullført i /,, av elever På. skoletrinn alt -..» -»» -..» -.. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark Målformen i folkeskolen. Etter loven kan skolestyret bestemme for hver krets (skole) eller for de enkelte klasser om elevene skal ha nynorsk eller bokmål til skriftlig arbeid. I - ble nynorsk som undervisningsspråk nyttet i, prosent av skolekretsene i bygdene. Disse kretsene hadde, prosent av elevene i folkeskolen i bygdene. Tabell, som særmerker seg ved at det har blitt både forholdsvis færre kretser og forholdsvis færre elever som nytter nynorsk i folkeskolen, viser utviklingen i de siste skoleår. Sammenlikner en tallet på nynorsk-kretser fylkesvis med de tilsvarende tall for -, finner en at nedgangen har vært størst i Nordland og Trondelagsf ylkene. I Hordaland og Rogaland har tallet på skolekretser med nynorsk økt noe i skoleåret, samtidig som tallet på bokmålskretser har gått sterkest tilbake i disse fylkene. Ellers bor en i denne forbindelse være merksam på at inndragingen av skolekretser ikke gjør seg like sterkt gjeldende i de ulike deler av landet, og at dette har betydning for utviklingen av forholdet mellom skolekretser med bokmål og nynorsk i de enkelte fylker.

22 0 Tabell. Nynorsk og bokmål i landsfolkeskolen. The two official Norwegian languages in rural public primary schools. Bygder I alt - >>» - >> >> -» - Kretser med målform Elever i kretser med målform Pct. kretser med Pct. elever med Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål 0,,, 0, 00,,,, 0 0,,,, 0,,,, Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,0-00, ,0-00,0 0,,,, 0 0,,,0,0,,,, ,0-00,0 0 0,0,0, 0,,,,,,0,0,0,0 0 0,,, 0, 0 0,0,0,,, 0,,, 0 0 0,, 0,, 0,0,0,,, 0,,, 0,,,,,,,, ,0-00,0 I byfolkeskolene blir alle elever undervist på bokmål. Hvis en slår sammen elevene både i by- og landsfolkeskolen får en at prosent av alle elevene i - ble undervist på bokmål, dvs. samme prosenttall som året før.. Fravær blant elevene i folkeskolen. Fraværsprosenten for - var i gjennomsnitt, i bygdene og,0 i byene, eller henholdsvis 0, og 0, prosent høyere enn året før. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell.. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Tallet på elever i folkeskolen som ble skysset til og fra skolen i - var 0 eller om lag prosent mindre enn året før. Det foreligger ikke opplysninger om hvor mange elever som bare får skyss en viss tid av skoleåret. I forhold til elevtallet er ordningen med transport av skolebarn fortsatt mest utbredt i Nordland og Troms. Innlosjering av skolebarna forekommer hyppigst i de fire nordligste fylker.

23 Tabell. Skoledager og fraværshyppigheten i folkeskolen i bygder og byer. School-days and absence rates in rural and urban public primary schools. Bygder Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen A v disse forsømt Fraværsprosent Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Byer Av disse forsømt Fraværsprosent I alt ,, e» ,, e e -..., 0 0 0, e» , 0,0 Østfold 0 0 0, 0, Akershus, 0,0 Oslo.. 0 0, Hedmark., 0 0, Oppland 0, 0, Buskerud, 0, Vestfold 0, 0, Telemark, 0 0, Aust-Agder 0, 00 0,0 Vest-Agder 0, 0, Rogaland 00, 0, Hordaland 0 00,0. Bergen 0 0., Sogn og Fjordane ,. 0, Møre og Romsdal. 0,, Sør-Trøndelag... 0,, Nord-Trøndelag., 0 0, Nordland,0 00, Troms 0, 0, Finnmark 0,,0 Tabell. Skyss til og fra skolen og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Elever skysset I alt Av disse med kommunalt ordnet skyss Elever innlosjert Av disse med - I alt kommunalt ordnet innlosjering Skysset i pct. av alle Innlosjert i pct. av alle I alt - 0,, e e - 0,, e e - 0,0, e e ,, Østfold - -, - Akershus 0 - -, - Hedmark 0, 0, Oppland 0 -, - Buskerud -,0 0, Vestfold - -, - Telemark, 0, Aust-Agder 0 -,0 0, Vest-Agder 0 0 -, - Rogaland -, 0, Hordaland 0,0 0, Sogn og Fjordane -,, Møre og Romsdal 00, 0, Sør-Trøndelag,, Nord-Trøndelag,, Nordland 00,, Troms 0,, Finnmark 0,,

24 . Lærerpersonalet i folkeskolen. I - var det i alt lærere og lærerinner i folkeskolen. Dette er en øking fra forrige skoleår på i alt eller prosent. Økingen i lærertallet falt vesentlig på fast ansatte, og den var forholdsvis sterkere for kvinner enn for menn. Statistikken omfatter alle lærere og lærerinner som var fast ansatt eller konstituert da skoleåret tok til. Overlærerne er tatt med i statistikken, mens vikarer er holdt utenfor. Tallet på lærere i lands- og byfolkeskolen i de enkelte fylker går fram av tabell. I bygdene hadde Østfold og Nord-Trøndelag flest elever pr. lærer i fullstendig post, mens Agder-fylkene og Sogn og Fjordane hadde de laveste elevtall pr. lærer. Tallene gir imidlertid ikke uten videre et korrekt uttrykk for lærermangelens relative omfang i fylkene. Av lærerne i fullstendig post i bygdene var prosent kvinner, i bye ne prosent. I alt -.»» -»» -»» - Tabell. Lærere i folkeskolen i bygder og byer..... Teachers in rural and urban public primary schools. I I I Bygder Byer Elever Lærere ilærere i Lærere i Lærere i pr. lærer i fullstendig post ufullstendig post fullstendig ufullstendig post post fullstendig post M. K. I I alt M. I K. I alt M. I K. I I alt M. K. I I alt Bygd.I Byer Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark

25 I byene er det gjennomgående færre elever pr. lærer enn i bygdene, men forholdet varierer sterkt med skolenes inndelingsform i bygdene (tabell ). Både den -delte og -delte skole hadde f. eks. mer enn dobbelt så mange elever pr. lærer som den udelte skolen. Tabell. Lærere i fullstendig post i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform -. Number of full-time teachers in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Fylker Lærere i kretser hvor skolen er: udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt I alt Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Elever pr. lærer I Lærernes utdanning er vist i tabell. I alt i - hadde, prosent av lærerpersonalet i bygdene lærerskoleeksamen hvorav vel tredjeparten også examen artium. Om lag prosent av lærerpersonalet i bygdene og, prosent i byene hadde hverken lærerskoleeksamen eller examen artium. Tabellen viser til dels betydelige variasjoner i tallene fra fylke til fylke. Mangelen på fullt utdannede lærere var størst i Nord-Norge og Sogn og Fjordane.

26 Tabell. Lærerne i folkeskolen i de enkelte fylker etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Bygder Av disse har: lærerskoleeksamen examen artium annen utdanning Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Byer Av clisse har: lærer- skoleeksamen examen artium annen utdanning I alt -... I 0 # -.. I Østfold 0 Akershus Oslo Hedmark Oppland 0 Buskerud 0 0 Vestfold 0 Telemark 0 Aust-Agder.. Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Bergen Sogn og Fjordane 0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. 0 Nord-Trøndelag. 00 Nordland Troms 0 Finnmark I alt -.»» -. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark Prosentvis fordeling 00,0, 0,,, 00,0,0, 00,0 0,,,, 00,0,, 00,0,,, 0, 00,0,, 00,0,,,, 00,0 0,0, 00,0,, 00,0 0,,,, 00,0 0,0, 00,0, 0,,0, 00,0,, 00,0 0,,0,, 00,0,, 00,0 0,0,, 0,0 00,0,, 00,0,,,, 00,0,, 00,0,,,,0 00,0,, 00,0,,, 0, 00,0,, 00,0,,,0,0 00,0 0,,0 00,0,,,, 00,0.,0, 00,0,. 0,0 0,, 00,0,, 00,0,,,, 00,0,, 00,0,0,,, 00,0,,0 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,,,, 00,0,,0 00,0,,,, 00,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,, 0, -,,, 0,,,,,,,

27 A - g *- +)) f- ctt 0di : E tô O ec C CZ ',fi 0 t ct 00 et C p.- ot t- 00 CD t- Ot,- q ut C- C 0 Nt ut ot Ot ot t- c0 ord ct Li, 0,Z 00 C 00 0 CD CD CO 0 CD ll CD co ct OD Nt ut 0 t- t- (> G0 00 CD cc ri ri ri - r I ri ri ri t-- 0 cm G tt O CC C:D 0 C, C:D ut (n ccd -- c:d C-- cx) C-- NIN cx) 0 c-- c.0 C IC CC Cet CC IC Nt C, cgd C-- C O C-- cet Nt ct Io c-- C Nt Nt c.:d C cyd t- - N cq 0 th th cq 0 cyz th CI L-- ot CD.-- Nt C,D ' C,-h CID c() cx) t,. m I 0 CD Nt NM CK) CD ut NM Nt Gq v. ri ri ri Ut P. 0 cyd I I cn 0 0 I c:d C-- ct C 00 C r- th,- C-- Ct C:D C -- C cyd r- CD t- CD t- c- 00 Nt t- Ot t- C) N Cl CD ot CD co ut csd Nt c. ) ut (> ot ot ot cc) 00 C CO GD Ot Ot ct r. GNI r. m C () GK) I p.- Cm 0 C Nit cd CD CD LC Z G'l GNI G,I - v- - CD Nt cx) OC CC Ot) CI CI "Ei) O e, CD C:D C ct C cst ut cx) - co - CD ot ck) cx) ct ut -- C-- OD Cn NIM CD I-- Ct Nt 0 NIN co C:p t- c 0... Cl C c, C NM c:d C Ct Nt CI Ot ez t,.c m 0 cx) 00 C Nt t- cx) CX) 0 00 C CI c,d cq. CIC, r. 00 CI bo çai 'Era CD C C-- 0 CD CID 00 ut C CYD C:D C:) C I-- ut CD C c/d -- c:d ot CK) ot C Nig cx) - ut C:D ct c0 c-- th C:D cid c-- C:D CYZ '. <::) th' CD cx) cx) C c-- ccd ri ri r-i CC Ce'D.0 OC r. CI0 GK) 0 ',CM C:D C th c-- Nt CX) ccd cx) CX) C-- Nt CetCC CIt,. m c, m th. CC t--,t C () C:D c:d 0 cl) C:D cx) CC CI) «D CD C C ut I-- ot 0 Nt CC C:D ICD CO C: c:d th CC C t-- 00 NM ced (:) C Niq C CD ICD CX) -- E-. ced cz, cc) G., GK) C-- ot p-h C 00 G, C CD ced 00 c-- CD di Nt CC C C -th CI) ct ICD ut ced C CO dl p -. -: C CI 00 C),t Ut Ut Ot Nt CM,t CC cn C r- OC 'I OC - C C Ot - eti Ot eti CI ut Ot Ot 0 Ot C csd OC 00 ).0 C m 00 cid r- l OC oo CI r- cz C CD CD co th Nt CC CC0 CD ct OC 0 OC ct c:d c.cd (). cd I-- Nt 0 C.) CD CM Nt CO ut ut ut 0 00 t- Q r- Nt co 0 00 co C c.o c,) ut cr.d C Ct OCr- ut CC cs,e/ C ot ut CD ot L«cO Nt,. CO Nt CD ct t-- cc th 0 c 0 la CI r. C C C, G'l c-- c:d CC c, GK) th ut 0 th C C th - C-- c0 CC C Ot CC r- C.0 -- c.c, G, e0 CD, (r) CC G' OC 0 a) ct C: CX) C:D c:d 00 C CC I-- C t-- G, co C c- CD C C:p CD CC 0 C CO CC 00 CX) OD CD 0 CD r- C ut ut th ot ct c- ut 00 COC Ot... ct bo ca "ci r.c.j. ca. O E.. ;- 0 cl) rd :.0 W "Ci b0 r. -cl rg g O : z "cl -ci k ta0 tu() et te to z, cd ;.,-(:). cd..< Tie o [ E : ci) E-r'd `. a.) "Ci P., rn.) ys, Zk e $. ;- --tf),-w CD P-IZ CDC)0 C) 0 O'S't$C) ZE a - -

28 ) - Tat FE't z -irk i:e rg) do re'la,s). g., g Eic t, N t 0 0, ce'd N Ct E-N c t CO CC CS-, CM O N 0 C- C- NC\INCC,-C-OCCCOMCMCr,NCCCtOe-INCM I 00 IC cd.,--iciccccp-ccco00 t c) cez 0 Io t--- c.0 cz co ct C? cc) C t - CeD CeD CeZ fd O 0 00 N CO N C- CC ed CM CC c> cq c> QD CA eti QD Cq Ct 0 I GCCCCNCOC- C\I 'CD Cn M 0 C\I t".. Cl G\ CO i CM eti I Ci cc) Ct LCZ 00 C I VD I t I tc CCr. Cl CO Gq CC CtCr... Cl r. G' \I CC Cq Cq Ct Cq C CC Cl CM IC C- CM Cq C) Ö C) 00 e, Ic 0 OC CM C- CC Ci 00 QD r,lcr. `t? 0 I X I ct M 00 I I LC I cej Ct I ct N 00 e.o CC I CM o. C- ti. CC CC CM CO LC Cl CO CC LCD C- 'Tti CC X) N IC C -CD C CC CC 0 tt'"j CC ICZ (X) cez I 0 C\ CC CC CC CC C, CC CC - r- c r- 0 c>cc 0 C) Cr, c.0 CM r- cs> r- CC 'd,ce> c> cs> r- oc N O C N CC N.CD IC CC N.. P. Cr, p-a Cr, CC 00 ct.i 00 0', CC. itz N CC 0C CO 0 CC C.- Cl LeJ CX).CC OC CC Le). crz N N VZ CC (:) _0 OC C C Ct OC CO, dl CO CM,-,-.CCOCCP-IONIONICDOe-ILCZNCO,--,--0 C- N N N LO N N t.- I ti. CD CD I IC X CZ CO "tt, I t l r.. C.0 CCCO Cre.Z r-....i r. p. r. Gq. CO,-, CO CO CO C) C) CZ OC Cq Cq C', OC CO CC IC CC Cq Cq!Il,l'i r... CC I. r. et ri CCGn,..., et C C C t Tti C,t CC r. 00 LIZ C CO C\ "tti L'D ONNNNCONOONNN,-.Nf cnot) CO 00 N. et.,cc CC CC e. CC IC C- N CC N CC 00 C> I c- CD C. N Cf, N e- CO C- C dl CO t. CC CC N C. C) OC CO CZ, CO cez cq ) (> C ctc 0-00 CO CO Ct cq cq cq c> r- oc CO eti CC 00 t C- CM t dl I.0 pe. CM r- CO CM,. C) Ct r. CA C) C.- CO 00 COOC cn cq cq IC cq cq r...cd : tfi../ -/ ca. E 0,..,c) ; k C). CD C), "c:$. rci. "ci evd F. 0 bl) tst ) - E' ' - co' o, rg r, a,,s; mrn tuo, cc-wmcdp.a.),a)ccuocdoc, 00(:);-,.,-. 0 : P P= P;

29 . Driftsutgiftene ved folkeskolen. De totale driftsutgifter i - utgjorde, millioner kroner, mot, millioner året før. I byfolkeskolen økte driftsutgiftene med prosent og i landsfolkeskolen med prosent. Den vesentlige grunn til økingen i driftsutgiftene skyldes større utbetalinger til lærerlønninger. Av folkeskolens helseutgifter i bygdene viser oppgaver som Byrået har fått inn at, prosent ble dekket av kommunen, prosent av staten/fylket og, prosent av frivillige helseorganisasjoner. De tilsvarende prosenttall for byene var henholdsvis,,, og prosent. Tabell. Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev i folkeskolen i bygder og byer i de enkelte fylker. Average expenditure per pupil in rural and urban public primary schools, by county. Folkeskolene i bygdene : udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt alle skoler Folkeskolene byene I alt - e - - e Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. More og Rcmsdal. Sør-Trondelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark Tabell viser det gjennomsnittlige utgiftsbeløp pr. elev. Alle skolegrupper hadde større gjennomsnittsutgifter pr. elev i - enn i -. I bygdene var de gjennomsnittlige driftsutgifter i udelt skole kroner pr. elev eller om lag prosent høyere enn i -delt skole. At driftsutgiftene pr. elev er størst i den udelte skolen henger sammen med spredt befolkning og få elever i kretser med denne inndelingsform. I byene ligger driftsutgiftene pr. elev stort sett høyere enn i bygdene, noe som særlig skyldes gjennomgående lengre undervisningstid og bedre utstyr i byfolkeskolene.

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

STORTINGSVALGET 1965

STORTINGSVALGET 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 199 STORTINGSVALGET 1965 HEFTE II OVERSIKT STORTING ELECTIONS 1965 Volume II General Survey STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Tidligere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

TRAFIKKULYKKER. l948. Accidents de circulation NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 43. STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO. Utgitt av

TRAFIKKULYKKER. l948. Accidents de circulation NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 43. STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO. Utgitt av NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. TRAFIKKULYKKER l9 Accidents de circulation Utgitt av STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90 CENTRALTRYKKERIET, OSLO Oversikt: INN HOLD. Trafikken

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann

ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL. Av Eivind Hoffmann I0 68/20 Oslo, 28. august 1968 ELEVER, KOSTNADER OG UTEKSAMINERTE VED NOEN UTDANNINGSVEIER 1890-1960. EKSTRAHERTE OG BEREGNEDE TALL Av Eivind Hoffmann Innhol d Side I. Innledning I+ II, Folkeskolen......

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

AV NEDRUSTNING I NORGE

AV NEDRUSTNING I NORGE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.17 SÆRTRYKK FRA TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING HEFTE 4, 1965, UNIVERSITETSFORLAGET ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDRUSTNING I NORGE Av Olav Bjerkholt ECONOMIC CONSEQUENCES

Detaljer