Norway's Official Statistics, series XI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, series XI"

Transkript

1

2 Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins de fer norvégiens 0 Veterinærvesenet Service vétérinaire Folketellingen. desember 0 V Barnetallet i norske ekteskap Population census December, 0 V Fertility of marriages Sinssykehusenes virksomhet Hospitals for mental disease Norges elektrisitetsverker Electricity plants Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier Family budgets for farmers' families Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Jorbruksstatistikk Agricultural statistics Norges kommunale finanser - til - Municipal finances Norges industri Industrial production statistics Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway 0 Norges handel Del I Foreign trade of Norway Part I Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics Alkoholstatistikk Alcohol statistics Husholdningsregnskaper for alderstrygdede mai april Family budgets for old age pensioners Rekke XI Try kt Nr. Økonomisk utsyn over året Economic survey Skogavvirking - til - _Rounidwood cut Bedriftstelling i Norge. april II Varehandel Census of establishments April, II Wholesale and retail trade Lønnsstatistikk og Wage statistics Meieribruket i Noreg Norway's dairy industry 0 Syketrygden Health insurance Veterinærvesenet Service vétérinaire Norges jernbaner - Chemins de fer norvégiens Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Norges berg verksdrift Norway's mining industry

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKOLER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

4 Tidligere utgitt av Kirke- og undervisningsdepartementet: For årene -0, se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV. Skolevæsenets tilstand 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr., 0 V nr. 0, 0 V nr., 0 V nr., VI nr., VI nr., VI nr., VI nr.. Skolevesenets tilstand VII nr., VII nr., VII nr. 0, VII nr. 00, VII nr., 0 VII nr., VII nr. 0, VII nr., VII nr., - VIII nr., - VIII nr., - VIII nr. 0, - VIII nr., - VIII nr., - IX nr., - IX nr. 0, - IX nr. 0, - IX nr.. Skolestatistikk - IX nr., - IX nr., - X nr., -0 X nr., 0- X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - X nr., - XI nr. 0, - XI nr., - XI nr., -0 XI nr., 0- XI nr. 0. Fagskoles tatistikk. Række III, nr. 0: /, nr. : /. Række IV, nr. 0: /- /, nr. : /00-0/0. Række V, nr. : 0/0, nr. 0: 0/0-0/0, nr. : 0/0-0/. Rekke VI, nr. 0: /-/, nr. : /-/. Rekke VII, nr. 0: /-/0, nr. : 0/-/. Rekke VIII, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke IX, nr. : /0-/, nr. : /-/. Rekke X, nr. : /-0/, nr. : /-/, nr. : /-/. Rekke XI, nr. : /-/0, nr. : 0/-/. Utgitt av Statistisk Sentralbyrå: Skolestatistikk - XI nr.. Undervisningsstatistikk - XI nr., - XI nr.. Grondahl & Sons Boktrykkeri, Oslo.

5 Forord Statistikken over almendannende skoler, lærerskoler, universitetene og høgskolene ble overtatt av Byrået fra skoleåret -, og statistikken over fagog yrkesskoler fra -. Undervisningsstatistikken ble tidligere for det meste utarbeidd av Kirke- og undervisningsdepartementet. Byrået innhenter statistiske oppgaver fra folke- og framhaldsskolene via skoledirektørene. De andre skoler og undervisningsanstalter sender med noen få unntak oppgavene direkte til Byrået. Undervisningsstatistikken for - er utarbeidd på samme måte som i de foregående år. Skoler som driver kurser av kortere varighet enn måneder er som regel ikke tatt med i denne statistikken. Unntak er bare gjort når eksamen fra slike skoler er en nødvendig kvalifikasjon for et bestemt yrke. Sekretær Helge Skaug har stått for utarbeidingen av statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. november. Petter Jakob Bjerve. Bjørnulf Bendiksen.

6 Preface The statistics on general primary and secondary schools, state teachers' training colleges, universities and equivalent institutions have been taken over by this Bureau from the school year -, and statistics on vocational schools from -. Previously, the statistics on education were chiefly prepared by the Ministry of Church and Education. The Bureau collect statistical data from public primary schools and continuation schools via the school directors. Schools and educational institutions on higher levels are sending with a few exceptions their statistical informaion directly to the Bureau. Statistics on Education - have been prepared in almost the same way as in the preceding years. It should be mentioned, however, that courses of vocational training with duration of less than months are generally not included. The publication has been prepared under the supervision of Mr. Helge Skaug. Central Bureau of Statistics, Oslo, November,. Petter Jakob Bjerve. Bjornulf Bendiksen.

7 Oversikt. Innhold Almenda nnen de skoler: Side Folkeskolen. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Engelskundervisningen i folkeskolen. Målformen i folkeskolen. Fravær blant elevene i folkeskolen 0. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene 0. Lærerpersonalet i folkeskolen. Driftsutgiftene ved folkeskolen 0. Barn i skolepliktig alder som ikke gikk på folkeskolen Spesialskolene. Skoler og elever. Lærerpersonalet ved spesialskolene 0. Driftsutgiftene ved spesialskolene Frain haldsskolen. Klasser, kurser og elever i framhaldsskolen. Skoledager og fravær blant elevene i framhaldsskolen. Lærerpersonalet i framhaldsskolen. Driftsutgiftene ved framhaldsskolen Folkehøgskolene. Kurser og elever ved folkehøgskolene. Lærerpersonalet ved folkehøgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved folkehøgskolene De hegre almenskoler. De forskjellige typer av skoler og deres fordeling utover landet. Elever og klasser i de høgre almenskoler. Realskoleeksamen og examen artium. Elever i de høgre almenskoler i bygder og byer i de enkelte fylker. Lærerpersonalet i de hegre almenskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter ved de høgre almenskoler Fag- og yrkesskoler : Landbrukets fagskoler a. Landbruksskoler og småbruksskoler b. Skogskoler C. Hagebruksskoler d. Meieriskoler Håndverkets og industriens yrkesskoler. a. Verkstedskoler b. Lærlingeskoler og bedriftsskoler C. Statens teknologiske institutt d. Tekniske fagskoler e. Elementærtekniske skoler f. Tekniske skoler g. Håndverks- og kunstindustriskoler h. Industri-, heimeyrke- og arbeidsskoler 0

8 Side Sjømannsskoler og fiskerfagskoler 0 a. Sjømannsskoler 0 b. Maskinistskoler C. Kokk- og stuertskoler d. Fiskerfagskoler Merkantile skoler a. Handelsskoler b. Handelsgymnas Lærerskoler a. De alminnelige lærerskoler b. Noregs Lærarhøgskule Spesiallærerskoler 0 C. Statens småbrukslærerskole 0 d. Statens yrkeslærerskole 0 e. Statens sløyd- og tegnelærerskole 0 f. Statens leererinneskoler i husstell 0 g. Statens kvinnelige industriskole 0 h. Statens Gymnastikkskole 0 Skoler for offentlige funksjonærer og andre a. Jernbaneskolen b. Postskolen C. Telegrafverkets skoler d. Statens Politiskole e. Norges kommunal- og sosialskole f. Norske Kvinners Nasjonalråds Sosialskole Ymse fagskoler a. Statens Bibliotekskole b. Statens Kunstakademi c. Statsstøttede musikkskoler d. Hotellfagskoler e. Husmorskoler f. Barnevernsskoler g. Sykepleieskoler h. Jordmorskoler Universitetene og hogs kolene:. Tilgang på nye studenter. Studerende ved universitetene og høgskolene. Uteksaminerte kandidater. Lærerpersonalet ved universitetene og høgskolene. Nye doktorer ved universitetene og høgskolene. Driftsutgifter og driftsinntekter ved universitetene og høgskolene Sammendrag på norsk Sammendrag på engelsk Tab eller. I. Folkeskoler i bygdene. Kretser, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter 00 II. Folkeskoler i byene. Skoler, klasser, elever og lærere. Undervisningstid og driftsutgifter III. Framhaldsskoler i bygdene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter... IV. Framhaldsskoler i byene. Klasser/kurser, elever og lærere. Driftsutgifter V. De høgre almenskoler. Klasser, elever og lærere. Driftsutgifter 0 VI. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter alder ved opptakingen VII. VIII. Fag- og yrkesskoler. Nye elever etter tidligere utdanning Fag- og yrkesskoler. Lærerne etter skoler og undervisningens art IX. Fag- og yrkesskoler. Driftsutgifter og driftsinntekter

9 Contents General survey. Primary schools and secondary general schools: Page Public primary schools. School districts, schools and pupils in rural districts and towns. Classes and pupils in the different grades. The duration of instruction in rural and urban public primary schools. Instruction in English language in public primary schools. The two official Norwegian languages in public primary schools. Absence among pupils in public primary schools 0. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools 0. Teaching staff of public primary schools. Expenditure on current account in public primary schools 0. Pupils in compulsory school age not attending public primary schools Special schools for handicapped children and youth. Schools and pupils. Teaching staff of the special schools 0. Expenditure on current account in the special schools Continuation schools. Classes/courses and pupils in continuation schools. Schooldays and absence among pupils in continuation schools. Teaching staff in continuation schools. Expenditure on current account in continuation schools Folk high schools. Courses and pupils in folk high schools. Teaching staff in folk high schools. Expenditure and income on current account in folk high schools Secondary general schools. Different categories of secondary schools, by county. Pupils and classes in secondary schools. Final examinations from secondary schools. Pupils in secondary schools in rural districts and towns, by county. Teaching staff in secondary schools. Expenditure and income on current account in secondary schools Vocational schools: Agricultural schools etc a. Agricultural schools and schools for small farm holders b. Schools for forestry c. Schools for horticulture d. Schools for dairying Handicraft and industrial schools a. Workshop schools b. Apprenticeship schools and vocational plant schools c. State Technological Institute d. Technical occupational schools e. Elementary technical schools f. Technical schools g. Schools for applied arts h. Schools for handicraft and trades 0

10 Page Seamen's schools and schools for fishermen 0 a. Schools of navigation 0 b. Schools for marine engineers C. Schools for cooks and stewards d. Schools for fishermen Commercial schools a. Commercial schools b. Commercial secondary schools Teachers' training colleges a. State teachers' training colleges b. State College for Teachers Special teachers' training colleges 0 c. Teachers' training college for small farm holders 0 d. Teachers' training college for vocational education 0 e. Teachers' training college for arts and manual crafts 0 f. Teachers' training colleges for home economics 0 g. Teachers' training college for female handicraft 0 h. State School for Physical Education 0 Schools for public services etc a. School for railway employees b. School for postal employees c. School for telegraph operators d. School for policemen e. School for social service and local administration f. The N. C. W.'s (Norwegian Council of Women) School of Social Work Miscellaneous vocational schools a. State library school b. State Academy of Fine Arts e. State aided music schools d. Schools for hotel management e. Home economics schools f. Schools for children's welfare etc. g. Schools for nursing h. Schools for midwives Universities and equivalent institutions:. New enrolment. Number of students at the universities. Graduated students. Teaching staff at universities. New recipients of doctors degrees. Expenditure and income on current account at universities Norwegian summary English summary Table s. I. Rural public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account 00 II. Urban public primary schools. Schools, classes, pupils and teachers. Duration of instruction and expenditure on current account III. Rural continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account IV. Urban continuation schools. Classes/courses, pupils and teachers. Expenditure on current account V. Secondary general schools. Classes, pupils and teachers. Expenditure on current account 0 VI. Vocational schools. Pupils enrolled, by age VII. Vocational schools. Pupils by previous education VIII. Vocational schools. Teachers by schools and subjects IX. Vocational schools. Expenditure and income on current account

11 Oversikt Almendannende skoler. Folkeskolen.. Skoler (kretser) og elever i alt i bygder og byer. Elevtallet i folkeskolen i begynnelsen av skoleåret - var i alt 00. Den totale faking i elevtallet fra forrige skoleår utgjorde, prosent. Nedgangen i tallet på skoler (dvs. skolekretser) i bygdene har fortsatt i -, og var i skoleåret kommet ned i. Utviklingen i de siste skoleår går fram av tabell. Tabellen viser ellers tallet på skoler og elever i by- og landsfolkeskolen i de enkelte skoledirektordistrikter i -. Tabell. Skolekommuner, skoler og elever i de enkelte skoledirektordistrikter. School municipalities, schools and pupils in the school director districts. Skolekommuner Skoler Elever i folkeskolen Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt Bygder Byer I alt I alt e e e» e e Oslo 00 Hamar 0 Tunsberg 0 0 Agder og Stavanger Bjørgvin 0 0 Møre og Romsdal Nidaros Nordland 0 Troms Finnmark Tabell viser hvor mange skoler (kretser) det var i bygdene og byene i de enkelte fylker. Nedlegging av mindre skoler og sammenslåing av eller flere kretser til storre og mer driftsrasjonelle skoleenheter har siden - fort til færre skolekretser i alle fylker unntatt Buskerud og Vestfold. Flest skolekretser i forhold til tallet på kommuner har Sogn og Fjordane. Tallet på småskolekretser i bygdene var 0 ( i -). I byene var det i alt skoler eller flere enn året for.

12 0 Tabell. Skolekommuner og skoler (kretser) i de enkelte fylker -. School municipalities and schools, by county. Fylker Skolekommuner Byer Skoler (Kretser) Bygder Små- Kret- skole- Byer ser kretser Fylker Skolekommuner Bygder Bygder Byer Skoler (Kretser) Bygder Små- Kret- skole- Byer ser kretser Østfold... Akershus. Oslo 0 Hedmark 0 Oppland. Buskerud Vestfold. Telemark 0 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Byrået har fått melding om at sentralskoler er tatt i bruk i skoleåret (helt eller delvis). Den -delte skolen blir stadig mer alminnelig også i bygdene. Relativt sett har denne inndelingsform gått fram både når det gjelder tallet på kretser og elever, mens udelt, -delt, -delt og -delt skole samtidig har gått tilbake. Den udelte og -delte skolen hadde vel halvparten av alle kretsene i bygdene, men bare prosent av elevene. Når det gjelder den -delte skolen i bygdene, var forholdet motsatt. 0 prosent av kretsene hadde denne inndelingsform, men disse kretser hadde 0 prosent av elevene. Se ellers tabell og den grafiske framstilling i fig. som viser fordelingen av kretser og elever i de enkelte fylker. Østfold Akershus hieo'monf Op,oland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og.:- Afore og R - Al-Tr'Ondelag Nordland Troms finamork IIM E Ill. Ulli MEIN MI fl ( , e<eve(. I III III lilli. = T lliiliiiliillillii IFIi ude/ og -dell skole.,- og del/ shag, - og - dell skole Fig.. Elevene i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform -. Pupils in rural public primary schools, by grading-division system of the school.

13 r. : o Ut 00 NV CD ro ro Ot to CM 0 to Ot CD Ct Ct CD 00 Ct -Az CD Ut C ID C CD C P.. UD Ot C ID CM CD C C NV 00 Cd 00 Ot ev t ro to Ot UD OD C to Ut 00 UD 00 Ot NV t ro C) 00 Ot C QD t 00 CO r0 Ct00 oez 00 itt 00 ro ro C C r. F. /.. C ro cq cq p, cl 0 00 cd C) 0 CN CD CC) VI 0,-0 Gt l'` tct Ot t- _ CX) NM C`I C,t t..- t L' CYD r. Cip r. CD I'. NM 0 C t-, CO NV NH C CD r. OD CYD NM CD CD C CC C CYt r. 0 0 'CS C) 0 Ct Ct Ut to Ot ro C CO Ct C Ot Ott Ot t= ro Ot CD NM NN CYt Ot 0 VD CO to 0 NiM Ce) 0 CD C 0 to CID C() C r. CO Ct CD CO NM to Ot NV ro C:D t Ct CID C,D C CO CO C C C C\ Ot LO 0 C CC) C't C:D I I N P. cq C 00 to.-- CD Ct to NV NV C to QD Ot 00 co ct ot cq 00 cq 0 cy, 0 t- 00 t- 00 cq cq cz cq cq ct t- ro CD C 00 ev ev G Ct NV C Ut CD Ct r. Ut t ro ro. C ro. GO 0 C ev t Ct Ct Ot ro GO Ct Ot Ut Ot ev CD C ID Cq CD CD 0 ro ut ot ro, ro Ot Ot to to t CD C,t CID ce),tm co ft CC) r. C:D C:D CID Ct NM tlq C- c. aq ced c. G\I c\ p-q C G\I tr) C't.. 0 CD 0 0 t'. Pr I N N " CC) t- 0) 0) rct CD Ct PA 00 t Ct CX) Ot N NV N. CID r. C 0 t N CO NN CID C C,t C:> CO CID CD CO C,t CO C to CZ t Ift 0 Ct CD t 0 C:D CO CO t NM rri C:) CO Ot CD CO r.0 r. r. r. CID C C,D CD Ot to to UD Ut Ot CO ID CD to CID CID OD tt t- - Ot NV Ot GO NV C Ct QD Ut t Ut 0 UD ro.c C Ot."` Ot UD NV CD NV UD Ut Gq r. ev ro Ut ev 0 C) C) r. Gq Gq Cq Cq Ct NV NV Cq r. 0 Ot r. cez 0 - -`, Ot C,t CC) Ct t rri c Ot C:D C t C:D 0 0 0, C\ c,d 0 t- Ot CC) 0 (:) CC) Co 0 c C.) NV Cet C,t G CC) lf) CC) CC CC) C,) r. Nth C 0. Ct UD Ot Ct C UD Ot C 00 Ut Ct Ot CD C NV to C CD Cl NI, UD C evc C UD 00 NV 00 o ro r. Ut ot cq cq c'0 cq,v,t ot C Ut Ot pro F 0 rt. ". rd CZ crt N.. CD Ot 00 NV C) Ce) Ntl UD C rri CD 00 r I t to Ot QD Ut Ut C Cl ro ro Ot Ot ro 0 Ot C NV ro r0 OD CO C r. to CO G, G, G, 0 C C to CO r. C:q r. F... r. 0I ci ro C,D Cn.N. C,) (:) CC) C,) CC) (;) Ct CC) CX) r I o rri.- CZ 00 Ct to 00 CD CD Ut to Ot 00 CD F.. 00 CD Ct ev CZ 00 Ot Ot Ut ef. Cq I!/. r". CI CD Niq 0.. QD C o o cq ot coc UD CD to rri to C CID et GO 00 ev CO ev cq C C Nil VD C C C C Ot Ct Ot to N? Ot CD NV r.0. ro Ut to UD ro UD.0 t".. CD CD co.(t cz 0 UD r. to CID Ct C r. Ct CIt r. CC) G'l CC) ',I.' to GO C c,j 'chic (:) r.. (:) C, CC) r.0 CC) CC) 00 Ctt CID C,D CX) NM C, 0 CYD 0 'V C,t r. 0 0 c:.z CYD p I... C),. 0 ce. ca rd bo : k rce E ZIA r. -..> Pt o 0 p_, ce,:.. k 0. rrpi _ g a.,,- 0 :,g,-,:$ : rw,.w -ci rt -d o o ts, o,, r-ci o rd,, bp r-ci bp 0 cd,i bt, v-0, t,0, cl,t,' ca 0 ;-, cd.-i, cd..,,t cd ct 0 -' s.-,,, I/ E T'D 0 E A).' E.,.., _,; Tel i-d 0 ci) & i rd ': E 0 c..--, cl.),-ri f:-, cn e, it,), a).,) tio r-i to ts-, ci f, a) gl., 0 0 o a) 0 ':) o,..., tsl,..,_.- 0 PP E-i utlg cnmait-,

14 . Klasser og elever på de forskjellige skoletrinn. Tallet på klasser i folkeskolen i - var i alt. Dette er en øking fra året for på, prosent, dvs. noe mindre enn økingen i elevtallet i denne perioden. Det gjennomsnittlige elevtall pr. klasse i - var i landsfolkeskolen og i byfolkeskolen. De tilsvarende tall for - var og. Bygder I I alt r- 0»» Østfold 0 Akershus 0 Oslo 0 0 Hedmark Oppland 0 Buskerud Vestfold Tabell. Klasser i folkeskolen. Classes in public primary schools. Byer I alt Bygder Byer I alt I Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 0 Hordaland og Bergen. Sogn og Fjordane... More og Romsdal Sør-Trøndelag 00 Nord-Trøndelag 0 Nordland 00 Troms Finnmark 0 Fordelingen av klasser etter skoletrinn i byfolkeskolen, fylkesvis, går fram av tabell. Tabell. Klasser på de ulike skoletrinn i byene. Classes in towns, by grade. Skoletrinn I I I alt I alt - )) )) » - 0 Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark 0 Oppland Buskerud 0 0 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogal and Bergen 0 0 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 0 0 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 0 Troms 0 0 Finnmark

15 Tabell. Elever på de ulike trinn i folkeskolen. Pupils in public primary schools, by grade. Bygder Byer I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter alt Gutter Jenter I alt I alt -. 0 e e -. 0» I begynnelsen av - var elevtallet i folkeskolen i bygdene og i byene 0 0. Dette er en øking fra året for på henholdsvis, og, prosent. Elevtallet for byfolkeskolen er det største som landet har hatt. På første skoletrinn var det om lag 00 færre elever enn i -. Dette skyldes at de nye elevene i hovedsakelig ble født i. Dette fødselskullet var betydelig mindre enn i, som nybegynnerne i ble rekruttert fra. Ellers har tallet både på gutter og jenter på alle skoletrinn fra. til. økt fra forrige skoleår. Tallet på barn i skolepliktig alder vil fortsatt komme til å stige i A, år, og vil i - være om lag 000 høyere enn i -. Fra skoleåret - vil elevtallet i folkeskolen sannsynligvis gå litt tilbake. Tabell på side viser hvor mange nybegynnere som ikke hadde fylt år og hvor mange som hadde fylt år pr.. desember i skoleåret i de enkelte fylker. I alt var, prosent i yngste gruppe og, prosent i eldste gruppe. I byene er det langt flere elever i de nevnte grupper enn i bygdene, særlig når det gjelder elever under år. I slutttet i alt elever etter oppfylt skoleplikt i bygdene og 0 elever i byene. Av disse var henholdsvis, prosent og, prosent under år pr.. desember i skoleåret.. Undervisningstid i folkeskolen i bygder og byer. Etter lov av 0. juni skal minstekravet når det gjelder undervisningstiden i folkeskolen i bygdene være uker årlig for hver klasse, mot tidligere skoleuker i småskolen og i storskolen. Etter framlegg fra skolestyret kan imidlertid herredstyret sette ned skoletiden til uker for småskolen, forutsatt at storskolen har minst 0 uker. Ellers kan herredstyret etter framlegg fra skolestyret øke skoletiden for en eller flere kretser eller klasser inntil 0 uker gjennomsnitt for storskolen og småskolen ( uker for 0. juni ).

16 ,... tfd CD cg) - cz r. r. Vt C... C) GA t-- CYZ 0 C C) 0 CX) C... c.,d 0. co cl c> la 0 to c., c> c.. m. CC) CY) t-- CC) C C CA GA TH 00 cc),-,-., c:) ka,..., cf) C) Th t-- r-o t-- CY) CC) CX) G, t-- 0 CC CC) 00 V) Th -- cyl c.. c.c>....0,..-i 0 CX) CY) G,,..-i Cg) t-- CO CC) r. C:) CO CY) CIO If) CIO cc t-- ) r-q GA Gq r-q r-o ri r. r.., c.,.. C\ ri r. GN r. GN VI CN ch c,tn GA t-- GA CX) GA Cg) CO 00 CC) If). r-- C:> 0 IL-- 0 c,z t-- cf) F. Vt 0 r. 0 C... "Tiq Cn 0 GNI ut Cn (:) CX) CO 0 P.. I-- CO C) C) CC) CC) t-- C.. cc) cx) r p-q,t.i GA CX) CC (:) IC) GA r. 00 Cg) 0 GA,- I-- Th,- t-- C:) 0 () CC) CC) lft CY) CY) CO CY) If) C) ) C) CY) C.- Th... Q), cd 0 0 I-.,, - ra...d... ;J c.,., a) -o ii) ' e t,,, a) '' ,., -' 0,....) '. CD-- I Q.._, '+',.. 0, `..., t..,d 0 c.)..',.., ci,,..,.i -..., I, et, i., a)..,...., P C... 0) () () P.-.I C C) () t-- GO (,... CC C:) C) C) IC) r.. CI) C:) TH IC) c..c.) 0", TH GA CO L If) CO GA CC TN Tti CC) 0 GO t-- GA TN C r... CO -. CX) IC CO GA CO 0 TM C) ( CO TM If) C,) C) CX) C) CC) 0 C) (:) CC) t... cx) C>,-.. ct)... r... r. r. I.. r ri r. r. 0 r. 0 0 c.,) az t-- CC) CC) GO CC) C) CC) ( CC) C) GA GA TM Th CX) CC) CO GA V) t-- CC) 0 ac c,...z,..., te) t-- F- C: (.:::. CZ r. at C/) C CX) IC) F. C:) CC) CC) r-. ez ( (:) ()0 t... cc) -ti p-q,:= cm 0 0 CC) 0 C) t-- TM C) GA GA CC) CC _,.. P ( GNI 0 r... ri,.. r.. r. r. 0, r. r. r. 0 r.,... ri r. C,I CA t -..D 0 () I, bi - C.. t -.D id ),-.,.,.).. I P C. ig bo P: CA C\I CY) TH - iri fri r. r. r-i r. ri CI) C -- 0,-. CO -- CO C,) ( I-- 0) r...i CC) GA C) CY) C t-- Ct CC) cs) 0,..., cc c;) cx). cm cx) -- c:> cr, cx) r. CY) l'. C... C:) C) r. - cx) cm cg) cyd cd cyd C> ct tfd If) C.CD 0 00 Ot C) CY) t-- c= Cg) 0 (;) Cg) tk p- = cx) p-q c) cm c0 cc> la cc.). cm cn 0 c:::> cm it--. I--. cl cez `* "r. P. ri rl,...,. ri. i. GO C() CO C:),... ut GA If) cs),..., la cm i.--, cy) -... cy). c) ct.,th 0 -di ot -chi cs) ct cq C) TIN Ot CO C,t If) 0 CD (:) CO Get r. ', t- ts) cc la, cc c;)... C;)... CC) CC) CY) TM C) - r- cq c::) co co cn lo cs:) co co = r- r-- - r. r. ri. r. rl ir Jr CC,.I CY) t.- C) X CX) CX) CY) IC) (:) CY) TH CC) t--. GA 00 CY) C:) CY) Th IC) C,t CC) CC r-. r. cm cm 0.:M. c,z --.H r..i C,. ICD CO CY) I-- 'd' CD CY) C,t GA Ot CO (:) r- r. Cg) CS) CC) gy) TN C) TH t-- GA CA C) () (:) CC) C.- t-- t-- t-- r. r. r. r. r. r. r. ri r. ri r... r... r. C... GA t-- CY) GA CY) ' 0 CY) () C) Th (:) Th :) r. CC) Th CS) 0 Ic. cct c) CO r. r. [,. Cq r- CO -di cc m. r. CC) 0 CZ CC),... '., C:) CC) C:) CX) C:) `... CO GA GA p CC) CC) Th 0 -h CC) t ().-.' (:) IC) CO If) CC) t--,... r. ri r. r. r. r r. ri r. r..... cc -- to cq TN 0 I-- Ut CY) ts-- CO 00 Cn 00 f) CO r...di NI C> t-.. p (:) r. 0 CID 0 0 ( ) CC) r-0 - C) t-- C.- CY) CX) CC) CC) t-- TM C) GNI C,) GA -- t-. I-- ith TN r. CC) t-- CY) GA ) CX) C:) IC) CC, C.0 Cg) 00 ri r. ri r. r. r... r.... r. r.... r-i ri,t Ort 00 0,ti GA CO Ut et et GA Ot,.. 00 CZ CC) GA 00,- et t.- CZ r.. Cf) (:) 00,--I TM. cc c;) ct c, p-q c:) cet cm c, GA GO,--I CC) C) co ci c) cc) --. cyz vz c, a) I,. t... Ntm 0 0 la t-- TN GA 0) CX) C) If) csd cg) r-i,...i,...,....0 r....0 r. Fri r. r.. ri r.. r. CX) CC) C... G'I C ( CY) CC) CA CC) 0) CY) C) Ct 0 TH t-- CA 0 CY) (:) G) ut GA C),-, C> ot c) CY. c,d t...,.., = cyd, CO CX) CY),--I CY) c t-- c::, IC) Nth CY) CX) CX) t--.ch 0 vt cyd ct 0) CD) C:),C) CC CID 00 C.J rl p.. ri ri ri rl. rl rl CA C,),... cm p-q c:) cx).:m cc cx) cl az cf p-q et C) p...0 GI CO If) 'TIM lc ct ,I. --,- r- cm ot ez ciz.. ct -til t- cq cq CSD t- 0 t-,-. CC) 00 CgD r.. 0 TN CA () C 00 TM 0 C't 0) -- IC) C'D CD) CD) 'h,f) CC) t-- CX) CD,..- r. r. r. rl. ri. rl. p-i ri ri CC) CD) TM "TN CX). 0 C),--- ) IC),ch TN C) CC) t-- t-- Cg) -- C) r-. C) C) IC..., t CY) C) ri r. C... CO C) CC) TM 0) CA CC) C) CO CX). r- TN CX) CX) CA t-- Ut Th C:) (:) CO. co CY) 0 CX) If CI) C) 0 :) CC) cc) cc 0.) r.0 m. r. r. ri r. r. r. 0r.... r. GNI ri p... ri I.. GA GO t-- 00 t--..d.i,... CC) CC CO GNI CC) GA TM I-- IC) CC If) CC) T. IC-- TM GA t... CY) di IC) ( 0 c,t [-- d r. CX).0 TN C,) CA TH CC) t-- t-- CA CA CC) co CO 0 vi ,... GK) 0 CS) -chi cq CX) CC) Th C:) r. VI CC) CC C:) ri CC) r. r..i r. F.. r. r. ri GNI..0.. r r. CA GA GA tcd C,... (n c.cd C,,-. t-- Th -- t-- CO --. CA CC) TH C) ri GA () IC) t-- '''' C?) g ' (S t- ig ''llni GK) cs,;.:r.; ; g T.,.'. ; Gn CI' cr, 0 0. r... 0 r. r... r. r. r. GNII r. ri r. 0 F. rl Cq C\I Cq C) C) CC) CO cy... 0 r... GA ( r-i CC) () TN 0 r. CO CX) C/D GA Th t-- cx).hi CO cid CM CA CA (:) () (:) C) 0 CO GA TM CO C CX) CX) r.. CO C,) CO l'. TM CA CA CO CO 0 CD r. 0) IC) CO Th CA 00 IC) Cit C) r- r. t- (:). r.. CID CC) r. r. r. ri r. r. r. 0r. r. r. G\I r. 0 0 GA 00 CA CC) CO ( CA CO CO If) I-- cs) c,t c) r CCD Cp) C) CD C:) GA CO t'- CO,-., IL-- Cr, CO,--i TH CO t-. (),...i (:), di CX) CO 0 () ( CO GA CO C) (:) r-o t-- TN CC) C) t- itz -. C> C) CO CO Nth CC) C CO di (:) CC) GA CO 0 CC) - - r. r. r. r.... r. r. GNI r. r. ri C:Ni r Gq CNI. O ce to a Fri ce 0 ct - 0 pt to tiidp.., lf 0 le) 0. F., E a )..., n, '"' ;-.,..,., 00 CL) rri.. r... G, C,)..,.. (,,,,--,...,,,$ 0_, tft Ut C 0. a),j rt pg "ri rz:$.g P;.i Pq d 0 rt :";.. 0) 0) C) 0) 0 ;.. "CI 0 Ft ;-, zap to 0 ca to - ;-. 0 ce,--,,--i,--,-- rt -g r.,,, 0t; -,.. -, < ce,' 0 ta E-' (e vl E.,. o ' = i ' -,',..-,.., P +I.,i, Tel : 0 a),c E 0...,...,...,..,,c),-t-sp.,,D,aiontok to.,f..,k 00 ce rn,-.. a) P., 0 0.) (.) 0 cu c) O o CI ts, 0 o,...,.,.., i..-,, C. = C:) f t. ;-q. t> C tii ri) tg rr) ;-. kw

17 ut ot 0 LC Ct CC C 0 LCD c:d C:D0 th c) Ct CC) t-- CP L lcn N CX) thl CD cx) t-- thi CA CA co) CA GO OD thi CO C) tcth 0 tti p., N CA di c,t CA GO thi Cl CP C'et 0 CA cx) 0 thi C.- di I- ct CA CZ od CZ p- di di di CA Ot CZ,. di CO,- 00 CZ 0 0 cet N o 0 ot N kt-- GO 00 N 0 (X) CP GO di N 00 ut CP N GOO N N 00r-ONNNott--Cetetc0CA=Cpp-poptepop 0 F.. CC) C O r. CY) Cn N CO C,I Ifp C: ct cet Cp CA CA CA p-q p-0 dl up CA CA CA th di 0 Ut p- CX) CP ot t-- CP N C:P 'TN GO r- 00 CO dhl 0 CO C CP CA di CD r- CD CP thi 00 cx) CO CA C:p 0 CO c,d CO CP C:D di( CA GO ut it-- p-q ct NciD CA CO GO CO C:=' CO r. `CM C'l r.. CD C.. CS) r. C:D t-. CA GO I-- th N CA 0 cep C:p. c. cn p-q c, ut CA c,t CA di di 0 0 CA CO cp co,ccp c:p IL-- Cp t, 0 Cp C,I CO cet I-- C:D cet p-q CO CA CA CA cx) CA -- c0 p-q th t-- r- C:D p-. c0 CA p-i c,d C:P 0, Cir, C, 0 cx) di ot CA ct CA IL-- c, p-i aq up 0 CA ct CA F pp. 00 thi thcci r. r. CO CO r. (:)cci E". If) N ot CO c-- CO CO CO c-- C, c,d 0 co, p-. C 'pp t-- CO t-- ot c,t Cp P. C:) CY) r-. CO CZ CX) CO ut ot thi CA t-- CA CA p-. CA et CO CA ot CA pp. p-. ' L' 0 r.. ci C) p-p pq,zs cp pc: C),).0 r- r.. M IC) Ir) CX) CO c-- CA CD 0 ct ot C:D thi 00 thl CA. CA Cp CO CA -- CA r. cp cxdco C) Ndi CA th di 0 p. th CD 00 th CA ot. V) C, C, C\ G, 0 CO CA c,t CA r.. IC 0 0 CC) C,) C:D C:D, C:0 -- cx), r-. Cn Cn 0 r.. CO r. Cl IC) (:) th C:D p-q cx) Cp r.. c,p CO vp CA r.. N GO 00 C) CO ift CA CO c/d CO p. C:D CP C:P r-- C:P cx) CO c,p 0 ot C.t a, cci c, C\ 0 COoft ot C\ r.. IC) IC) lf) CC) CP th cet Co CO ccd CA ot r.. (:) ICCO N CZ cet CO ct CD 0 c-- OP r.0 Cp p-. CP th C:P GO ot CA CO p-q c,d C:0 00 cxd cp CP -- 0 CP CA CD ot co p-q p. ccd CA CA C,I r.. cci CO CO ot thi ct,- cn CA c-- CO cep thi 0 CA c-- GO t-- 0 cep t-- CO ep C0 CO p-q thi CA If) CO CO r.0 CYZ CI) cx) C) cy) Cp CO c,p CO GO CO ppq, di C:0 00 C:D c,p 0 cet C, c,p CO c. cyzcci p-., CO r- ot thi CA ICON CA CO CO CO C:P ot CD et C cgn CA CP di CO CA ot c0 C) c:, a) ce,,., to c, Lo c,, I,. c, ut 00 GO -- r.. CX) If) CD. CI CD thi.. CD C:D,d cx) r.. CY) CY) C,) r.. CA CO C/D ot c,p IC) CC) t'. CX) C\I N CO N CP 00 cet 0 di ot IC) CO N GO c0 -- cp c:) -th p-q CO ced CO C,I CO (:) C:D CA CO c,cp, C,) r.q r. CA th CO CP cz et -- CA CO cx) C:D C:D th C:D d r.. CID Ct C,D r-.cci N CX) Ct th ct r.. CX) 00 icti C,P CO Cn CX) Cn cet c.id tconn.,tioolcdpi ill-pedgotting --, f - N C: thi G G, G, thi CO cx) di GO r. C.. CO r.. C,) Ce) CX) -th r.q c,p CA CO C) thl r-q cep NLL t CC `.r- CP ot th N 0 CA u CD ut CA Ct LCDN Cn ItZ C Cqi 0 Lt Ot ut GO ut cq ct ot ot,p CA t- 00 ot di p.p,p CON CO GO c,p cci N di N Cn co p- N CO co cxd Cp CP C:D Cs, GO ct CA ot th r.. th OP p-. C> ' C) N CN cp t-- t-- CP C r. C\ r.0 Cp ct cx) thi cp 0 0 r.. ot th ot p-q c,t C:D di r.. ct p-q C0 C:D c.,th CO I N CO t,. C, CD ot C:P th CA GO 0 GA CO C,I, r.. C,) C,) (:) C". CO C:) C\ r.. CY) (:) CY) r.. CO CY) r. 0 a) r.. thi thi CA ct N r. / r-a r-a I-- CO GO CC> ot O C) C0 00 co GO thl VD 0 cxd ot thi 0 ot 0 CA ut 0 CA GO r. r.0 CO ut, vp CY) r... CO r) CO GO p-q cx) C:D Ct CP CO C:) N ot CA CO cx) CP 0, r. r.. cep thi ot p-q C) CO CP ct ',di CID P.. r.. CX) GO CP cx) c,p r-i cpco GIP CO IC) Cs C:) 0 CA CD thi G, C:> t-- CX) th CO C, CO OD CO 00 CO CO --, c,p CP c,t t-- p-q Ct th ct C: C,) C, C C C:0 GOD C) C:0 ut cet I-- OP thi CA ep, p-p p-q Ot di di CA c,t C-- C:P ot di F. ot r.. CK) CX) C;) Cp c,p... 0 ce to et/ cd C VD rn bli-,. VD.CD th 0 ird CD.. Z E ca )... III I. ;... C C) ') l'i VI M ',. a) c) Fc pp.,w P.), ut.. rn,m 0,W Ft :$ "CI imi.. CI!"0.. Ct C.J CZ CZ. k "CS 0 ' : : $. k bl) t ;,) 0 to bi D t s I Et, Z ca v "Ci g d0k d, ti ce Z 00. 'we E E,.... pa... E.,, cd g,,, cip E-q - rci E 0. e'. CI) orti P. CD t/.) rin aupktok, kkoz ; -',.W-0,)P.0,) CL),) 0,--.C ts' C)k"- I I... cl ' CD Il CD Pcr Ei ' g Pc cc cc Z Z E- P..

18 Tabell. Nye elever opptatt i folkeskolen i fylkenes bygder og byer i etter alder. Pupils enrolled in. grade in rural and urban public primary schools in, by age. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag.. Nordland Troms Finnmark I alt Bygder Byer I alt Elever Elever Elever under I A, I over under I I over under år' I aii år I alt år' I år år I alt år' år over år I alt I alt 0 0 0» »» » Østfold 0 0 Akershus Oslo 0 0 Hedmark 0 0 Oppland Buskerud 0 0 Vestfold 0 00 Telemark 0 Aust-Agder 0 Vest-Agder 0 0 Rogaland Hordaland 0 0 Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. 0 0 Nordland 0 0 Troms 0 0 Finnmark, Ikke fylt år pr. / i skoleåret. Fylt år pr. / i skoleåret. Tabell. Elever som sluttet folkeskolen i. Pupils leaving the public primary schools in. Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Bygder Byer I alt Av disse var under år' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under år' Elever sluttet etter oppfylt skoleplikt Av disse var under AO Gutter I Jenter I Gutter I Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter I Jenter ) Ikke fylt år pr. "/ i skoleåret.

19 Tabell 0. Skolekommuner i bygdene etter skoleuker -. Rural school municipalities, by number of weeks of instruction per year. Fylker Uker i skoleåret i småskolen Uker i skoleåret i storskolen Skole- kom- muner 0 og 0 og mer mer i alt Østfold 0 Akershus -. Hedmark Oppland 0 Buskerud - Vestfold - Telemark 0 - Aust-Agder 0 - Vest-Agder 0 - Rogaland - - Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag - - Nord-Trøndelag Nordland Troms - Finnmark 0 I alt Det går fram av tabell 0 at alle skolekommuner fylte minstekravene til undervisningstiden som gjaldt i skoleåret -. Så godt som alle skolekommuner i storskolen fylte også minstekravet etter det nye vedtaket. I småskolen hadde derimot bare prosent av skolekommunene minst ukers undervisningstid, mens prosent av kommunene underviste uker eller mer. I byene er tallet på undervisningstimer pr. uke (sum for.-. klasse) for det meste - timer. Etter loven er minstekravet timer, men kommunestyret kan etter forslag fra skolestyret øke timetallet til. Tabell. Skolekommunene i byene etter tallet på ukentlige undervisningstimer i oppadgående klasser -. The urban school municipalities by the weekly sum of hours of instruction in the grades. Fylker under Tallet på skolekommuner med undervisningstimer: Tallet på skolekommuner med undervisningstimer : Fylker I alt under I- I alt Østfold Rogaland - - Akershus Bergen Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Buskerud Nord-Trøndelag Vestfold Nordland Telemark Troms - i - - Aust-Agder Finnmark Vest-Agder I alt

20 . Engelskundervisningen i folkeskolen. I skoleåret ble det gitt engelskundervisning i alle skolekommunene i byene unntatt Levanger. I bygdene hadde derimot bare, prosent av skolekommunene engelsk i folkeskolen. Hvordan forholdet stiller seg i de enkelte fylker, går fram av tabell. Tabell. Skolekommuner med engelskundervisning. School municipalities in which instruction in English is given. Bygder Byer Riket I alt Av disse med engelskundervisfling Prosent I alt I alt Av disse med engelsk-. undervisfling Prosent I alt - 0,,,») - 0, 0 0,»» - 0,,»» - 0,, Østfold 0,,0 Akershus,, Oslo.. 00,0 Hedmark 0 0,., Oppland, 0,0 Buskerud 0 0,0, Vestfold,, Telemark,0 0, Aust-Agder,, Vest-Agder,, Rogaland,, Hordaland 0,. 0, Bergen... 00,0 Sogn og Fjordane... 0,, Møre og Romsdal...,, Sør-Trøndelag, 0, Nord-Trøndelag,, Nordland,, Troms, 0, Finnmark 0,0 0, Forholdet mellom tallet på elever som har gjennomgått engelskkurs og elevtallet på,. skoletrinn er meget forskjellig i bygder sammenliknet med byer, og det varierer sterkt fra fylke til fylke. Med unntak av Vestfold, Buskerud, Akershus, Rogaland og Aust-Agder er engelskundervisning i folkeskolen f orholdsvis lite utbredt i bygdene.

21 Tabell. Elever som har fullført engelskkurset i folkeskolen. Pupils completing a course in English in public primary schools. Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Bygder Byer I alt Fullført i % av elever på. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever på. skoletrinn Elever fullført kurset i engelsk Fullført i % av elever PA. skoletrinn Elever falt fra kurset Elever fullført kurset i engelsk Fullført i /,, av elever På. skoletrinn alt -..» -»» -..» -.. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark Målformen i folkeskolen. Etter loven kan skolestyret bestemme for hver krets (skole) eller for de enkelte klasser om elevene skal ha nynorsk eller bokmål til skriftlig arbeid. I - ble nynorsk som undervisningsspråk nyttet i, prosent av skolekretsene i bygdene. Disse kretsene hadde, prosent av elevene i folkeskolen i bygdene. Tabell, som særmerker seg ved at det har blitt både forholdsvis færre kretser og forholdsvis færre elever som nytter nynorsk i folkeskolen, viser utviklingen i de siste skoleår. Sammenlikner en tallet på nynorsk-kretser fylkesvis med de tilsvarende tall for -, finner en at nedgangen har vært størst i Nordland og Trondelagsf ylkene. I Hordaland og Rogaland har tallet på skolekretser med nynorsk økt noe i skoleåret, samtidig som tallet på bokmålskretser har gått sterkest tilbake i disse fylkene. Ellers bor en i denne forbindelse være merksam på at inndragingen av skolekretser ikke gjør seg like sterkt gjeldende i de ulike deler av landet, og at dette har betydning for utviklingen av forholdet mellom skolekretser med bokmål og nynorsk i de enkelte fylker.

22 0 Tabell. Nynorsk og bokmål i landsfolkeskolen. The two official Norwegian languages in rural public primary schools. Bygder I alt - >>» - >> >> -» - Kretser med målform Elever i kretser med målform Pct. kretser med Pct. elever med Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk Bokmål 0,,, 0, 00,,,, 0 0,,,, 0,,,, Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,0-00, ,0-00,0 0,,,, 0 0,,,0,0,,,, ,0-00,0 0 0,0,0, 0,,,,,,0,0,0,0 0 0,,, 0, 0 0,0,0,,, 0,,, 0 0 0,, 0,, 0,0,0,,, 0,,, 0,,,,,,,, ,0-00,0 I byfolkeskolene blir alle elever undervist på bokmål. Hvis en slår sammen elevene både i by- og landsfolkeskolen får en at prosent av alle elevene i - ble undervist på bokmål, dvs. samme prosenttall som året før.. Fravær blant elevene i folkeskolen. Fraværsprosenten for - var i gjennomsnitt, i bygdene og,0 i byene, eller henholdsvis 0, og 0, prosent høyere enn året før. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell.. Skyss og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Tallet på elever i folkeskolen som ble skysset til og fra skolen i - var 0 eller om lag prosent mindre enn året før. Det foreligger ikke opplysninger om hvor mange elever som bare får skyss en viss tid av skoleåret. I forhold til elevtallet er ordningen med transport av skolebarn fortsatt mest utbredt i Nordland og Troms. Innlosjering av skolebarna forekommer hyppigst i de fire nordligste fylker.

23 Tabell. Skoledager og fraværshyppigheten i folkeskolen i bygder og byer. School-days and absence rates in rural and urban public primary schools. Bygder Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen A v disse forsømt Fraværsprosent Skoledager alle elever skulle ha søkt skolen Byer Av disse forsømt Fraværsprosent I alt ,, e» ,, e e -..., 0 0 0, e» , 0,0 Østfold 0 0 0, 0, Akershus, 0,0 Oslo.. 0 0, Hedmark., 0 0, Oppland 0, 0, Buskerud, 0, Vestfold 0, 0, Telemark, 0 0, Aust-Agder 0, 00 0,0 Vest-Agder 0, 0, Rogaland 00, 0, Hordaland 0 00,0. Bergen 0 0., Sogn og Fjordane ,. 0, Møre og Romsdal. 0,, Sør-Trøndelag... 0,, Nord-Trøndelag., 0 0, Nordland,0 00, Troms 0, 0, Finnmark 0,,0 Tabell. Skyss til og fra skolen og innlosjering av elevene i folkeskolen i bygdene. Transportation and housing of pupils in rural public primary schools. Elever skysset I alt Av disse med kommunalt ordnet skyss Elever innlosjert Av disse med - I alt kommunalt ordnet innlosjering Skysset i pct. av alle Innlosjert i pct. av alle I alt - 0,, e e - 0,, e e - 0,0, e e ,, Østfold - -, - Akershus 0 - -, - Hedmark 0, 0, Oppland 0 -, - Buskerud -,0 0, Vestfold - -, - Telemark, 0, Aust-Agder 0 -,0 0, Vest-Agder 0 0 -, - Rogaland -, 0, Hordaland 0,0 0, Sogn og Fjordane -,, Møre og Romsdal 00, 0, Sør-Trøndelag,, Nord-Trøndelag,, Nordland 00,, Troms 0,, Finnmark 0,,

24 . Lærerpersonalet i folkeskolen. I - var det i alt lærere og lærerinner i folkeskolen. Dette er en øking fra forrige skoleår på i alt eller prosent. Økingen i lærertallet falt vesentlig på fast ansatte, og den var forholdsvis sterkere for kvinner enn for menn. Statistikken omfatter alle lærere og lærerinner som var fast ansatt eller konstituert da skoleåret tok til. Overlærerne er tatt med i statistikken, mens vikarer er holdt utenfor. Tallet på lærere i lands- og byfolkeskolen i de enkelte fylker går fram av tabell. I bygdene hadde Østfold og Nord-Trøndelag flest elever pr. lærer i fullstendig post, mens Agder-fylkene og Sogn og Fjordane hadde de laveste elevtall pr. lærer. Tallene gir imidlertid ikke uten videre et korrekt uttrykk for lærermangelens relative omfang i fylkene. Av lærerne i fullstendig post i bygdene var prosent kvinner, i bye ne prosent. I alt -.»» -»» -»» - Tabell. Lærere i folkeskolen i bygder og byer..... Teachers in rural and urban public primary schools. I I I Bygder Byer Elever Lærere ilærere i Lærere i Lærere i pr. lærer i fullstendig post ufullstendig post fullstendig ufullstendig post post fullstendig post M. K. I I alt M. I K. I alt M. I K. I I alt M. K. I I alt Bygd.I Byer Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark

25 I byene er det gjennomgående færre elever pr. lærer enn i bygdene, men forholdet varierer sterkt med skolenes inndelingsform i bygdene (tabell ). Både den -delte og -delte skole hadde f. eks. mer enn dobbelt så mange elever pr. lærer som den udelte skolen. Tabell. Lærere i fullstendig post i folkeskolen i bygdene etter skolens inndelingsform -. Number of full-time teachers in rural public primary schools, by grading-division system of the school. Fylker Lærere i kretser hvor skolen er: udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt I alt Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I alt Elever pr. lærer I Lærernes utdanning er vist i tabell. I alt i - hadde, prosent av lærerpersonalet i bygdene lærerskoleeksamen hvorav vel tredjeparten også examen artium. Om lag prosent av lærerpersonalet i bygdene og, prosent i byene hadde hverken lærerskoleeksamen eller examen artium. Tabellen viser til dels betydelige variasjoner i tallene fra fylke til fylke. Mangelen på fullt utdannede lærere var størst i Nord-Norge og Sogn og Fjordane.

26 Tabell. Lærerne i folkeskolen i de enkelte fylker etter utdanning. Teachers in public primary schools, by education. Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Bygder Av disse har: lærerskoleeksamen examen artium annen utdanning Lærere i fullstendig og ufullstendig post lærerskoleeksamen examen artium Byer Av clisse har: lærer- skoleeksamen examen artium annen utdanning I alt -... I 0 # -.. I Østfold 0 Akershus Oslo Hedmark Oppland 0 Buskerud 0 0 Vestfold 0 Telemark 0 Aust-Agder.. Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 Hordaland 0 Bergen Sogn og Fjordane 0 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. 0 Nord-Trøndelag. 00 Nordland Troms 0 Finnmark I alt -.»» -. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark Prosentvis fordeling 00,0, 0,,, 00,0,0, 00,0 0,,,, 00,0,, 00,0,,, 0, 00,0,, 00,0,,,, 00,0 0,0, 00,0,, 00,0 0,,,, 00,0 0,0, 00,0, 0,,0, 00,0,, 00,0 0,,0,, 00,0,, 00,0 0,0,, 0,0 00,0,, 00,0,,,, 00,0,, 00,0,,,,0 00,0,, 00,0,,, 0, 00,0,, 00,0,,,0,0 00,0 0,,0 00,0,,,, 00,0.,0, 00,0,. 0,0 0,, 00,0,, 00,0,,,, 00,0,, 00,0,0,,, 00,0,,0 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,,0,,0 00,0,, 00,0,,,, 00,0,,0 00,0,,,, 00,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,, 0, -,,, 0,,,,,,,

27 A - g *- +)) f- ctt 0di : E tô O ec C CZ ',fi 0 t ct 00 et C p.- ot t- 00 CD t- Ot,- q ut C- C 0 Nt ut ot Ot ot t- c0 ord ct Li, 0,Z 00 C 00 0 CD CD CO 0 CD ll CD co ct OD Nt ut 0 t- t- (> G0 00 CD cc ri ri ri - r I ri ri ri t-- 0 cm G tt O CC C:D 0 C, C:D ut (n ccd -- c:d C-- cx) C-- NIN cx) 0 c-- c.0 C IC CC Cet CC IC Nt C, cgd C-- C O C-- cet Nt ct Io c-- C Nt Nt c.:d C cyd t- - N cq 0 th th cq 0 cyz th CI L-- ot CD.-- Nt C,D ' C,-h CID c() cx) t,. m I 0 CD Nt NM CK) CD ut NM Nt Gq v. ri ri ri Ut P. 0 cyd I I cn 0 0 I c:d C-- ct C 00 C r- th,- C-- Ct C:D C -- C cyd r- CD t- CD t- c- 00 Nt t- Ot t- C) N Cl CD ot CD co ut csd Nt c. ) ut (> ot ot ot cc) 00 C CO GD Ot Ot ct r. GNI r. m C () GK) I p.- Cm 0 C Nit cd CD CD LC Z G'l GNI G,I - v- - CD Nt cx) OC CC Ot) CI CI "Ei) O e, CD C:D C ct C cst ut cx) - co - CD ot ck) cx) ct ut -- C-- OD Cn NIM CD I-- Ct Nt 0 NIN co C:p t- c 0... Cl C c, C NM c:d C Ct Nt CI Ot ez t,.c m 0 cx) 00 C Nt t- cx) CX) 0 00 C CI c,d cq. CIC, r. 00 CI bo çai 'Era CD C C-- 0 CD CID 00 ut C CYD C:D C:) C I-- ut CD C c/d -- c:d ot CK) ot C Nig cx) - ut C:D ct c0 c-- th C:D cid c-- C:D CYZ '. <::) th' CD cx) cx) C c-- ccd ri ri r-i CC Ce'D.0 OC r. CI0 GK) 0 ',CM C:D C th c-- Nt CX) ccd cx) CX) C-- Nt CetCC CIt,. m c, m th. CC t--,t C () C:D c:d 0 cl) C:D cx) CC CI) «D CD C C ut I-- ot 0 Nt CC C:D ICD CO C: c:d th CC C t-- 00 NM ced (:) C Niq C CD ICD CX) -- E-. ced cz, cc) G., GK) C-- ot p-h C 00 G, C CD ced 00 c-- CD di Nt CC C C -th CI) ct ICD ut ced C CO dl p -. -: C CI 00 C),t Ut Ut Ot Nt CM,t CC cn C r- OC 'I OC - C C Ot - eti Ot eti CI ut Ot Ot 0 Ot C csd OC 00 ).0 C m 00 cid r- l OC oo CI r- cz C CD CD co th Nt CC CC0 CD ct OC 0 OC ct c:d c.cd (). cd I-- Nt 0 C.) CD CM Nt CO ut ut ut 0 00 t- Q r- Nt co 0 00 co C c.o c,) ut cr.d C Ct OCr- ut CC cs,e/ C ot ut CD ot L«cO Nt,. CO Nt CD ct t-- cc th 0 c 0 la CI r. C C C, G'l c-- c:d CC c, GK) th ut 0 th C C th - C-- c0 CC C Ot CC r- C.0 -- c.c, G, e0 CD, (r) CC G' OC 0 a) ct C: CX) C:D c:d 00 C CC I-- C t-- G, co C c- CD C C:p CD CC 0 C CO CC 00 CX) OD CD 0 CD r- C ut ut th ot ct c- ut 00 COC Ot... ct bo ca "ci r.c.j. ca. O E.. ;- 0 cl) rd :.0 W "Ci b0 r. -cl rg g O : z "cl -ci k ta0 tu() et te to z, cd ;.,-(:). cd..< Tie o [ E : ci) E-r'd `. a.) "Ci P., rn.) ys, Zk e $. ;- --tf),-w CD P-IZ CDC)0 C) 0 O'S't$C) ZE a - -

28 ) - Tat FE't z -irk i:e rg) do re'la,s). g., g Eic t, N t 0 0, ce'd N Ct E-N c t CO CC CS-, CM O N 0 C- C- NC\INCC,-C-OCCCOMCMCr,NCCCtOe-INCM I 00 IC cd.,--iciccccp-ccco00 t c) cez 0 Io t--- c.0 cz co ct C? cc) C t - CeD CeD CeZ fd O 0 00 N CO N C- CC ed CM CC c> cq c> QD CA eti QD Cq Ct 0 I GCCCCNCOC- C\I 'CD Cn M 0 C\I t".. Cl G\ CO i CM eti I Ci cc) Ct LCZ 00 C I VD I t I tc CCr. Cl CO Gq CC CtCr... Cl r. G' \I CC Cq Cq Ct Cq C CC Cl CM IC C- CM Cq C) Ö C) 00 e, Ic 0 OC CM C- CC Ci 00 QD r,lcr. `t? 0 I X I ct M 00 I I LC I cej Ct I ct N 00 e.o CC I CM o. C- ti. CC CC CM CO LC Cl CO CC LCD C- 'Tti CC X) N IC C -CD C CC CC 0 tt'"j CC ICZ (X) cez I 0 C\ CC CC CC CC C, CC CC - r- c r- 0 c>cc 0 C) Cr, c.0 CM r- cs> r- CC 'd,ce> c> cs> r- oc N O C N CC N.CD IC CC N.. P. Cr, p-a Cr, CC 00 ct.i 00 0', CC. itz N CC 0C CO 0 CC C.- Cl LeJ CX).CC OC CC Le). crz N N VZ CC (:) _0 OC C C Ct OC CO, dl CO CM,-,-.CCOCCP-IONIONICDOe-ILCZNCO,--,--0 C- N N N LO N N t.- I ti. CD CD I IC X CZ CO "tt, I t l r.. C.0 CCCO Cre.Z r-....i r. p. r. Gq. CO,-, CO CO CO C) C) CZ OC Cq Cq C', OC CO CC IC CC Cq Cq!Il,l'i r... CC I. r. et ri CCGn,..., et C C C t Tti C,t CC r. 00 LIZ C CO C\ "tti L'D ONNNNCONOONNN,-.Nf cnot) CO 00 N. et.,cc CC CC e. CC IC C- N CC N CC 00 C> I c- CD C. N Cf, N e- CO C- C dl CO t. CC CC N C. C) OC CO CZ, CO cez cq ) (> C ctc 0-00 CO CO Ct cq cq cq c> r- oc CO eti CC 00 t C- CM t dl I.0 pe. CM r- CO CM,. C) Ct r. CA C) C.- CO 00 COOC cn cq cq IC cq cq r...cd : tfi../ -/ ca. E 0,..,c) ; k C). CD C), "c:$. rci. "ci evd F. 0 bl) tst ) - E' ' - co' o, rg r, a,,s; mrn tuo, cc-wmcdp.a.),a)ccuocdoc, 00(:);-,.,-. 0 : P P= P;

29 . Driftsutgiftene ved folkeskolen. De totale driftsutgifter i - utgjorde, millioner kroner, mot, millioner året før. I byfolkeskolen økte driftsutgiftene med prosent og i landsfolkeskolen med prosent. Den vesentlige grunn til økingen i driftsutgiftene skyldes større utbetalinger til lærerlønninger. Av folkeskolens helseutgifter i bygdene viser oppgaver som Byrået har fått inn at, prosent ble dekket av kommunen, prosent av staten/fylket og, prosent av frivillige helseorganisasjoner. De tilsvarende prosenttall for byene var henholdsvis,,, og prosent. Tabell. Gjennomsnittlige driftsutgifter pr. elev i folkeskolen i bygder og byer i de enkelte fylker. Average expenditure per pupil in rural and urban public primary schools, by county. Folkeskolene i bygdene : udelt -delt -delt -delt -delt -delt -delt alle skoler Folkeskolene byene I alt - e - - e Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane. More og Rcmsdal. Sør-Trondelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark Tabell viser det gjennomsnittlige utgiftsbeløp pr. elev. Alle skolegrupper hadde større gjennomsnittsutgifter pr. elev i - enn i -. I bygdene var de gjennomsnittlige driftsutgifter i udelt skole kroner pr. elev eller om lag prosent høyere enn i -delt skole. At driftsutgiftene pr. elev er størst i den udelte skolen henger sammen med spredt befolkning og få elever i kretser med denne inndelingsform. I byene ligger driftsutgiftene pr. elev stort sett høyere enn i bygdene, noe som særlig skyldes gjennomgående lengre undervisningstid og bedre utstyr i byfolkeskolene.

Norway's Official Statistics, serie XI

Norway's Official Statistics, serie XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, serie XI Rekke XI Try kt Nr. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report 0 Skattestatistikk - Tax statistics

Detaljer

Norges Offisielle Statistik, rekke XI.

Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norges Offisielle Statistik, rekke XI. Norway's Official Statinent,,reries XI. XI. Trykt 9,, Nr.9. økonomisk utsyn over året 9. Economic survey. - 0. Kommunevalgene og ordførervalgene 9. Elections in the

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UNDERVISNINGSSTATISTIKK (ALMENDANNENDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UNIVERSITET OG HØGSKO! ER) - Statistics on Education - STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK ORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI UDERVISIGSSTATISTIKK (ALMEDAEDE SKOLER, FAG- OG YRKESSKOLER, UIVERSITET OG HØGSKOLER) 9- Statistics on Education 9- STATISTISK SETRALBYRÅ CETRAL BUREAU OF STATISTICS OF ORWAY

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORG ES OFFISIELLE S TATISTIKK A 47 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools 96768 STATI STISK S ENTRAL BYRÅ CEN TRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER. oktober 90 EDUCATIONAL STATISTICS Primary and Continuation Schools October 90 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NO R GE S OFFISIELLE S T A TI S TIKK A 24 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER 967 6 8 Primary and Continuation Schools Secondary General Schools 96768 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 525 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Elementary Schools October 97 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE I FOLKE OG FRAMHALDSSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume I Primary and Continuation Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 675 UTDANNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER OG HØGSKOLER. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. orges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la orvége, série X.) Rekke X. Trykt 97. r.. Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité.). Statistiskøkonomisk oversikt over

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 436 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 970 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools October 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11

otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X11 otl9sielle statistikk, rekke XII l icalarie Official Maiidles, WINS X Trykt lsr3 95 Sedalia.d'asstuyineer Tigesarrt+ttist#Ieit e6 Wage statistica november 960 II ICisle+eilhten Fishery census II The fleet.

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Forts. 3. omsiagsside

Forts. 3. omsiagsside Forts. 3. omsiagsside Tidligere utkommet Skolevæsenets tilstand 1888 NOS III 121, 1889 III 175, 1890 III 195, 1891 III 212, 1892 III 224, 1893 III 261, 1894 III 271, 1895 III 319, 1896 III 334, 1897 III

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer