Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. E: 614 Saksbehandler Pål Enersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning Fylkestinget /07 Gjennomføringsmodell - Færder videregående skole ADMINISTRASJONENS INNSTILLING 1) Det velges en gjennomføringsmodell for Færder videregående skole basert på partnering. 2) Byggeoppdraget lyses ut høsten 2007, med tidligst byggestart våren 2009 Tønsberg, 23. mai 2007 Mette Bjune fylkesrådmann Vedlegg: Brev fra EBA Larvik OPS-utredninger

2 Innledning I april 2006 gjorde Fylkestinget vedtak om at Færder videregående skole skulle lokaliseres til alternativet Teie 2, Banebakken 38 i Tønsberg kommune. Videre vedtok Fylkestinget i oktober 2006 et byggeprogram og en foreløpig prosjektkostnad for Færder videregående skole. I samme møte ga Fylkestinget rådmannen fullmakt til å inngå avtale om kjøp av deler av eiendommen Banebakken 38. I Fylkestingets behandling av budsjett og økonomiplan er det lagt føringer for å benytte Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) som utbyggingsmodell for Færder videregående skole. Det heter blant annet at ny samlokalisert Færder i Tønsberg prioriteres. Prosjektet gjennomføres som et OPS, planlegging starter i Det ble videre under budsjettbehandlingen vedtatt at: Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosjekteringsarbeidet med skoleprosjektene Færder, Horten og Holmestrand videregående skoler fram til forprosjekt. Forprosjektene legges fram til politisk behandling. Det legges fram egen sak om gjennomføringsmodell for hvert av de tre byggeprosjektene til politisk behandling. Det fremmes nå sak om gjennomføringsmodell for Færder videregående skole. Saksutredning I forbindelse med utbyggingen av Thor Heyerdahl videregående skole, la administrasjonen fram for Fylkestinget i desember 2004 byggeprogrammet for skolen. Fylkestinget vedtok da at det skulle utredes bruk av Offentlig Privat Samarbeid ( OPS) som entrepriseform. Sak om utbyggingsmodell ble behandlet i april Det ble da utarbeidet en omfattende dokumentasjon på bruk av OPS, og denne saksframstillingen gir derfor bare en summarisk oversikt over OPS som modell, og tar i hovedsak utgangspunkt i de endringer som har skjedd siden april OPS OPS er ikke en fast definert entreprisemodell, men kan gjennomføres på flere grunnleggende forskjellige måter. Generelt kan en OPS-form beskrives på følgende måte. Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte. En hensiktsmessig bruk av OPS kan bidra til å skape innovasjon og bedre kvalitet på offentlige prosjekter/tjenester, samtidig som at OPS kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. I tillegg kan OPS-prosjekter være en kilde til kunnskapsutvikling og kompetansedeling mellom offentlig- og privat sektor, som kan bidra til en forbedring av offentlige ytelser. Begrepet offentlig privat samarbeid (OPS) er svært vidt og favner derfor om mange ulike former for samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Ut fra en definisjon av begrepet vil det være mulig å synliggjøre mer konkret de ulike former for OPS. Offentlig privat samarbeid kan ses på som en form for privatisering, avhengig av hvordan privatisering defineres. Det kan, i tillegg til OPS, identifiseres flere andre ulike former for privatisering. I en rapport laget av firmaet KPMG til Nærings- og Handelsedepartementet i mars 2003, er OPS definert på følgende måte : 2

3 En offentlig tjeneste som utvikles og drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor Storbritannia blir av mange sett på som et foregangsland i forbindelse med økt involvering av privat sektor til å levere offentlige tjenester. Det hele startet med salg av statlig eide foretak. Det norske OPS-begrepet er relativt nytt, til tross for at det gjennom tiden har vært utført mange prosjekter som i prinsipp kan ligne på det vi i dag kaller for OPS. I Norge kom OPS-begrepet i bruk i forbindelse med at politikerne ønsket å gjennomføre tre prøveprosjekter innen vegsektoren. OPS-modellen kan deles i 5 ulike faser som hver kjennetegnes av at det er utarbeidet et produkt eller nådd en milepæl. Den følgende beskrivelsen av fasene er basert på den internettbaserte OPS-portalen, OPS Portalen Norge er resultatet av et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse. Prosjektet er finansiert av Statsbygg der NTNU/Sintef står for den faglige og administrative koordineringen. Innholdet på portalen er utviklet i nært samarbeid med både offentlig- og privat sektor, gjennom jevnlige arbeidsseminarer med prosjektets deltagere. 1) Ide og utvikling I denne fasen skal alle behov kartlegges, beskrives og vurderes. I det vedtatte byggeprogrammet for Færder videregående skole er rom- og funksjonsprogrammet en slik beskrivelse. Dette må bearbeides til funksjonskrav som tilfredsstiller disse behovene. I tillegg må det utarbeides et tilsvarende program som beskriver skolens behov i forhold til driften av bygget. Disse dokumentene, sammen med økonomiske vurderinger, utgjør hoveddelen av et styringsdokument, som er denne fasens hovedprodukt. 2) Kontrahering I denne fasen skal det utarbeides et konkuransegrunnlag med utgangspunkt i styringsdokumentet. Konkurransegrunnlaget skal beskrive hvilke krav som stilles til tilbyderne. Deretter skal det gjennomføreres en konkurranse som ender opp med en oversikt over tilbudene. Konkurransen kan eventuelt gjennomføres i to faser, med en innledende prekvalifisering. Det bør være et mål å få 3-5 tilbydere. Tilbudene evalueres og man går i forhandlinger med de beste tilbyderne ut fra bestemte kriterier. Kontraheringsfasen ender opp med en kontrakt mellom den offentlige bestiller og en privat aktør, evteult et konsortium av flere private aktører. 3) Gjennomføring I denne fasen skal den private aktøren prosjektere og bygge, mens bestillerens rolle er å være samtalepartner med byggherren for å følge opp at funksjonskravene blir ivaretatt. Offentlig part bør ikke delta aktivt i denne fasen. Bestilleren bør altså være mindre involvert enn det som er vanlig når det offentlige skal realisere ett bygg på tradisjonell måte. Slik unngår en at bestilleren påtar seg ansvar som kan få konsekvenser senere i prosjektet. Denne fasen avsluttes med ferdig bygg. 4) Bruksfasen Når bygget står ferdig starter, bruksfasen som er den lengste og viktigste fasen i et OPS-prosjekt. I denne fasen vil mange prosesser gå parallelt. Stikkord for privat aktør er forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. For den offentlige byggherren vil viktige stikkord være oppfølging og kontroll av den private parts ytelser. Den private sitt ansvar vil altså innebære bygningsteknisk drift og drift av serviceytelser (f. eks. kantinedrift og renhold). Den private aktøren vil også ha ansvaret for forvaltningen og vedlikeholdet av bygget, samt å utvikle bygget i henhold til de kontraktsfestede funksjons- og kvalitetskrav. 3

4 I hele fasen vil den private aktøren måtte rapportere til den offentlige byggherren om byggets tilstand. Denne rapporteringen vil være knyttet til betalingsmekanismen. I betalingsmekanismen vil det kunne ligge incentiver knyttet til byggets tilstand. Med andre ord; hvis bygget ikke tilfredsstiller fastsatte funksjons- og kvalitetskrav (f. eks. innen renhold) vil byggherren ha rett til å redusere betalingen til den private aktøren. Slik rapportering skal foregå ved fastsatte tidspunkter. For å unngå en uønsket monopolsituasjon bør de ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver kunne konkurranseutsettes på nytt i løpet av kontraktstiden. Tidspunktet for dette skal være fastsatt i kontrakten. 5) Overdragelse Med overdragelse menes at det juridiske eierskapet overføres fra privat til offentlig sektor. Dette kan skje på ulike måter; Byggets eierskap går fra den private til det offentlige parten vederlagsfritt. Den offentlige aktøren kan eller må kjøpe bygget av den private aktøren til en kontraktsfestet pris (en slik modell vil innebære lavere leiekostnad for den offentlige parten i løpet av kontraktstiden) Eierskapet blir hos den private aktøren og det forhandles om en utvidet leieperiode. Lengden på denne perioden kan være fastsatt i den opprinnelige kontrakten. I tillegg til å fastsette funksjons- og kvalitetskrav til bygningen i løpet av kontraktstiden, vil den opprinnelige kontrakten definere noen krav som skal være oppfylt ved endt kontraktsperiode. Når eierskapet går fra privat til offentlig part vil det være nødvendig med en overtagelsesforretning der det vurderes om disse kravene er oppfylt. Hvis ikke, er den private aktør pliktig å utbedre slik at disse kravene blir oppfylt. Den private aktøren er også pliktig å overlevere drifts- og vedlikeholdsinstruks til den offentlige aktøren. Referanseprosjekter Av aktuelle skoleprosjekter er det ett i Bærum og tre skoler i Oslo som er relevante som referanseprosjekter. Vøyenenga ungdomsskole Skolen bygges for 450 elever. Entra Eiendom skal ferdigstille skolen innen 19. januar Skolen forventes å være innflytningsklar etter vinterferien Det er Entra Eiendom som står som eier av skolen. Reinertsen er entreprenør. Vøyenenga skole vil så starte opp for fullt høsten Bogstad (Røa) skole Skolebygg for 1. til 7. klasse i Oslo kommune på til sammen 4500 m2. Skolen ferdigstilt til juni Skolen er eiet av Veidekke Eiendom AS som også har bygningsmessig driftsansvar. Leieavtalen løper i 25 år. Etter dette overføres både skole og tomt vederlagsfritt til Undervisningsbygg KF. Veidekke Entreprenør AS er entreprenør. Persbråten videregående skole Persbråten videregående skole er dimensjonert for ca. 700 elever og med et totalareal på m2. Ferdig til skolestart Skanska samarbeider om utbygging, drift og vedlikehold. Skanska har totalansvar for å bygge og vedlikeholde skolen. Undervisningsbygg leier skolebyggene i 25 år, og skoleanlegget tilfaller Undervisningsbygg etter at leieperioden er over. Undervisningsbygg har solgt hele skoleanlegget på Persbråten til SG-Finans AS, som igjen har engasjert Skanska til å bygge og rehabilitere skolen. Oslo kommune betaler en årlig sum for utbygging og vedlikehold. Høybråten skole Høybråten skole er en grunnskole med ca. 600 elever og et totalareal på ca m2. Den gamle delen skal rehabiliteres, samtidig som det bygges en helt ny skole. Undervisningsbygg har solgt hele 4

5 skoleanlegget på Høybråten til SG-Finans AS, som igjen har engasjert Skanska til å bygge og rehabilitere skolen. Skanska har totalansvar for å bygge og vedlikeholde skolen. Undervisningsbygg leier skolebyggene i 25 år, og skoleanlegget tilfaller Oslo kommune etter at leieperioden er over. Siste byggetrinn ferdigstilles våren Som det framgår av oppsummeringen ovenfor, er erfaringene med OPS på skolebygg fortsatt begrenset. Når det gjelder Færder videregående skole, er det byggeprogrammet som fylkestinget vedtok i oktober 2006 sammensatt av ulike delprogrammer. De viktigste dokumentene var Visjonsbok Færder, med skolens overordnede visjon for sin pedagogiske virksomhet i framover, og de krav dette stiller til et bygg, et teknisk program som gir overordnede føringer for hva slags tekniske løsninger som skal legges til grunn for bygget, og et rom- og funksjonsprogram som detaljert beskriver skolens behov for lokaler og arealer. Dette byggeprogrammet er hoveddokumentasjonen i en ordinær anbudskonkurranse. Ved en OPS utlysning må denne dokumentasjonen omarbeides til et OPS-dokument, som vil kreve en vesentlig mer detaljert beskrivelse av kvaliteter på de ulike deler av bygget samt en mer detaljert teknisk beskrivelse. I tillegg må det utarbeides en tilsvarende detaljert beskrivelse av krav til drift av skolen. Den kostnadsberegningen som ble lagt inn i saken fylkestinget behandlet, NOK 402,4 mill, er basert på en generell kostnadsberegning med basis i et skolebygg på denne størrelsen. Det er derfor ikke et spesifikt byggeprosjekt som er kostnadsberegnet, men et generelt skolebygg av denne størrelsen. Denne beregnede prosjektkostnaden vil ikke kunne brukes for sammenlikning mellom OPStilbudene, da også driftsutgifter vil være inkludert. Det vil derfor kreve et omfattende analysearbeid for å kunne sammenlikne OPS - tilbudene med kostnader for skoleprosjektet gjennomført med fylkeskommunen som byggherre. Som alternativ til OPS kan det velges tradisjonelle entreprisemodeller som totalentreprise, hovedentreprise eller delt entreprise, eller varianter av disse. Felles for disse modellene er at prisfastsettingen først skjer når prosjektet er fastlagt og anbudene er kommet inn. Partnering Av andre aktuelle modeller for gjennomføring av byggeprosjektet Færder videregående skole, som gir samme grad av forutsigbarhet på økonomien som OPS, er partneringmodellen. Dette er en entrepriseform Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ( EBA) framhever som en god modell for større byggearbeider. Partnering skiller seg fra den oppdelte og fasedelte byggeprosessen i en tradisjonell entrepriseform, ved at det er en dynamisk prosess som involverer alle parter i prosjektet fra oppstart av prosjekteringen. De ulike partene er en byggentreprenør, tekniske entreprenører samt arkitekter og rådgivende ingeniører. I partneringmodellen fastsettes prisen parallelt med prosjekteringsarbeidet, i motsetning til tradisjonelle entrepriseformer hvor prisfastsettingen først skjer når prosjektet er fastlagt og etter at en anbudsprosess er gjennomført. En partneringmodell vil, i likhet med OPS, være delt i ulike faser, som kjennetegnes av at de avsluttes med et produkt. Den beskrivelsen som følger, er basert på et notat fra EBA. Fase 0, samarbeidets start I denne fasen velges samarbeidsform og partnere. Videre gjennomgås forutsetningene for prosjektet, med kostnadsramme. Denne fasen avsluttes med at det inngås en partneringavtale. 5

6 Fase 1, utforming Her etableres det prosjektteam, settes felles mål og gjennomføres analyser og forstudier. Denne fasen avsluttes ved at det settes målpris og tidsplan. Fase 2, utførelse Hovedprosjekt utarbeides og prosjekteringen starter. Bygging starter, det gjennomføres suksessiv kalkulasjon. Det rapporteres på kvalitet, tid og økonomi. Fase 3, leveranse Bygget tas i bruk, prosessen evalueres. Det skjer en kontinuerlig oppfølging i garantitiden. Det må understrekes at beskrivelsen over er en mulig måte å organisere partnering på, hvert enkelt prosjekt må tilpasses sine forutsetninger. På den måten kan de ulike elementer forskyves mellom fasene, og andre kan komme til. For fylkeskommunen må modellen tilpasses den politiske behandlingen som er nødvendig i offentlige byggeprosjekter. På samme måte som med OPS, kan partnering organiseres på ulike måter og inneholde ulike elementer, Det som kjennetegner en partneringmodell er at prosjektering skjer i samarbeid med entreprenører, og fastsetting av kostnadsramme mellom alle parter Administrasjonens bemerkninger Generelt vil administrasjonen peke på at ulike entreprise/gjennomføringsmodeller må tilpasses markedssituasjonen innenfor bygg og anlegg. I et stramt byggemarked, vil entreprisemodeller som krever at tilbyder legger ned store ressurser i tilbudet, være lite attraktive. OPS-modellen er en svært krevende anbudsform, hvor tilbyder skal legge inn bud på både bygging og drift av en skole over en lang tidsperiode, i tillegg til å utarbeide et forslag til prosjekt. I et stramt marked, med usikkerhet om markedsutviklingen videre, vil det være knyttet usikkerhet til om en slik gjennomføringsmodell vil få det antall anbydere som er forutsetningen for en OPS-modell. Etter administrasjonens vurdering, er det naturlig at en eventuell OPS-modell for Færder videregående skole, baseres på de erfaringene Undervisningsbygg i Oslo har gjort med OPSmodeller. Det betyr en OPS-modell der et OPS-selskap eier og driver skolen i en periode på 20 til 30 år, for så å overføre den til det forvaltningsorgan som på det tidspunkt har ansvar for drift av videregående skoler. Tomten skolen står på festes bort til OPS-selskapet for et tilsvarende tidsrom. For å gjennomføre utbyggingen etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser, må prosjektet på grunn av sin størrelse, lyses ut i EØS-området. Før dette kan gjøres, må det byggeprogrammet Fylkestinget vedtok i oktober 2006, utvides og detaljeres vesentlig. Rom- og funksjonsprogrammet må kompletteres med en detaljert spesifikasjon av krav til materialvalg og løsninger. I tillegg må det utarbeides en dokumentasjon som beskriver alle funksjoner og krav skolen har til sin tekniske drift og vedlikehold i OPS-perioden. Sammen med krav til uteområder og annen infrastruktur, vil dette utgjøre det programmet som legges til grunn for OPS-konkurransen. Totalt representerer dette et betydelig arbeid, med tilhørende kostnader og tidsforbruk. For å få en vurdering av dagens markedssituasjon, med stort press i byggemarkedet, har administrasjonen vært i kontakt med andre offentlige utbyggere som Undervisningsbygg i Oslo, og utbyggingsorganisasjonen for samlokalisering av Høgskolen i Vestfold. I tillegg har det vært ført en dialog med byggerbransjens organ Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) i Vestfold. 6

7 OPS-prosjektene i Oslo ble lagt ut på anbud for ca. 3 år siden, med en helt annen markedssituasjon enn dagens. Undervisningsbygg har i møte med administrasjonen gitt uttrykk for at dagens pressede markedssituasjon, ville gjort det vesentlig vanskeligere å få respons fra markedet på en OPS-modell. Ved Høgskolen i Vestfold (HIVE) skal det bygges ut ca m2. Arealrammen for den samlokaliserte Færder videregående skole er rett i underkant av m2, noe som gjør dette direkte sammenliknbart. Det er Statsbygg som står som utbygger og byggeier for HIVE. Bygget ble utlyst som åpen anbudskonkurranse. Entreprisemodellen Statsbygg valgte for samlokaliseringen var en hovedentreprise hvor delentreprisene blir tiltransportert hovedentreprenør. Ved anbudsfrist var det kun en hovedentreprenør som hadde lagt inn tilbud, og bare en elektroentreprenør. På de mindre delentreprisene var det flere tilbydere. I denne situasjonen, med bare en tilbyder på hovedentreprisen, er det utbyggers vurdering at det burde vært benyttet en ytterligere oppdeling av tilbudet, for også å kunne nå mindre bedrifter. Etter administrasjonens vurdering er det tre forhold som spesielt har endret seg siden føringene om OPS ble gitt i budsjettdokumentet høsten Effekten av forvaltningsreformen, Odeltingsproposisjon nr /2007 Rett i etterkant av budsjettarbeidet høsten 2006, har kommunal- og regional-departementet fått vedtatt en endring i fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Endringen er innført med tanke på den kommende regionsreformen. Endringen kom i Odelstingsproposisjon nr. 14 (2006/2007). Departementets begrunnelse for endringen kan oppsummeres slik : Av hensyn til de nye regionenes økonomiske balanse på kort og lang sikt, samt for å ivaretanasjonaløkonomiske hensyn og hindre press på staten om økte overføringer, ser departementet det som hensiktsmessig å sikre at fylkeskommunene ikke foretar uheldige økonomiske disposisjoner eller foretar strategiske tilpasninger i perioden fram mot forvaltningsreformens ikrafttredelse. (Ot.prp.nr. 14) Endringen i kommuneloven har følgende ordlyd: Vedtak i fylkestinget for budsjettåret 2007, 2008 eller 2009 om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre fylkeskommunen utgifter ut over fire budsjettår, er ikke gyldige før det er godkjent av departementet. En OPS - kontrakt har hele tiden vært forutsatt vurdert likestilt med lån eller leasing. Ot.prp. 14 innfører i så måte ingen ny ordning, men et strengere regime for godkjenning. Markedsituasjonen Den andre vesentlige endringen, er markedssituasjonen. Den pressede situasjonen på byggemarkedet har ført til at det for tiden er vanskelig å få et tilstrekkelig antall tilbydere for å ha en reell konkurranse. Det er derfor viktig å tilpasse anbuds - konkurransen og gjennomføringsmodellen til markedssituasjonen. Bransjens egen vurdering, formidlet gjennom EBA, er at en entreprisemodell som gir stor grad av forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging for tilbyder, er den beste. Ulike partneringmodeller hvor alle partene i prosjektet er med fra starten og utvikler prosjektet i fellesskap, vil etter EBAs vurdering være den beste modellen for et byggeprosjekt av typen Færder videregående skole. I forhold til tradisjonelle modeller som totalentreprise eller delte entrepriser, vil partnering gi lengre tid mellom utlysning av oppdraget og byggestart. I denne perioden vil det felles prosjekteringsarbeidet som partnering forutsetter utføres. Samtidig gjør dette det mulig for tilbyder å planlegge bruk av sine ressurser i et tidsperspektiv som gir god driftsøkonomi og forutsigbarhet. 7

8 Erfaring I følge EBA har en del av de OPS-kontraktene som har vært inngått, vært underpriset på driftsdelen. Dette vil sannsynligvis gi som konsekvens en generell skepsis mot OPS, og en mulighet for overprising av driftsdelen i framtidige OPS-kontrakter. EBA peker også på at bransjens spisskompetanse er knyttet til å gjennomføre byggeprosjekter, og ikke til å drifte bygninger. Generelt er det fortsatt manglende erfaring på tilsvarende OPS prosjekter i Norge, hvor det finnes erfaringer både på gjennomføring av byggearbeidet og drift av anlegget over tid. Etter administrasjonens vurdering vil en partneringmodell være den modellen som gir den beste kontroll med på prisstigningen i markedet og den beste garantien mot overprising. Samtidig er det mulig å benytte all den kompetanse og erfaring som er bygget opp i prosjektstaben SKUP gjennom samspillmodellen som er benyttet ved Thor Heyerdahl videregående skole. Samspillmodellen er en variant av partnering, og inneholder de to viktigste elementene felles, prosjektering og prisfastsetting. Ved å legge partnering til grunn for utlysning av konkurransen med Færder videregående skole, vil fylkeskommunen oppnå mye av det samme som ved OPS i forhold til forutsigbarhet og lav risiko, men unngår det svært kompliserte og kostbare kontraktsarbeidet med å kontraktsfeste drift av skolen i mange år framover. Partnering vil mest sannsynlig øke interessen for prosjektet blant aktuelle anbydere, da denne modellen krever mindre ressurser i anbudsfasen. Samtidig vil fylkeskommunen som byggeier ha kontroll på at alle deler av romog funksjonsprogrammet blir videreført i prosjekteringen. 8

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Færder videregående skole Prosjektkonkurranse TØNSBERG. Kvalifikasjonsgrunnlag. Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag for arkitektgrupper

Færder videregående skole Prosjektkonkurranse TØNSBERG. Kvalifikasjonsgrunnlag. Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag for arkitektgrupper Prosjektkonkurranse TØNSBERG Kvalifikasjonsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag for arkitektgrupper 23.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM KONKURRANSEN... 3 1.1 ORIENTERING OM

Detaljer

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

Fra prosjektering til drift. Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF Fra prosjektering til drift Byggkonferansen 2012, 14. november 2012 Adm. direktør Rigmor Helene Hansen Undervisningsbygg Oslo KF 2 Et skolebygg å være stolt av! Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr 3 Fakta

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE Eiendom

BÆRUM KOMMUNE Eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE 501578 RYKKINN SKOLE AVD. BERGER JURIDISK BISTAND MM. TIL OPS- KONKURRANSE November.2012 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse A Orientering om prosjektet og oppdraget... 3 A.1 Kortfattet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland

Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014. Martin Mæland Finansiering av fremtidens infrastruktur- muligheter og begrensninger. Erfaringene så langt. Oslo 21. januar 2014 Martin Mæland Om OPS modellen I Norge har OPS modellen vært brukt for flere offentlige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 11/1877-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYE RYGGE UNGDOMSSKOLE - OPPSTART AV PROSJEKTET OG FRAMDRIFTSPLAN Saksbehandler: Stein Harald Lorentzen Arkiv: 614 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/11

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg?

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn OPS - et innovativt valg? l Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? l Hva kjennetegner den OPS-modellen som begynner å feste seg i markedet? (erfaringer)

Detaljer

OPS Offentlig Privat Samarbeid Muligheter, utfordringer og erfaringer

OPS Offentlig Privat Samarbeid Muligheter, utfordringer og erfaringer OPS Offentlig Privat Samarbeid Muligheter, utfordringer og erfaringer Innlegg på Fylkeskommunenes Økonomiforum Kirkenes 10.-12. juni 2014 Seniorforsker Torer F. Berg, /TF Berg Rådgivning 1 Noen stikkord

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU)

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) TILBUD TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) NY FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for tilbudet: E-post: Tlf: Mobil: Fax: Postadresse: Web-adresse:

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE I TVEDESTRAND

STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE I TVEDESTRAND 1 Melding Dato: Arkivref: 27.09.2016 2015/4642-33434/2016 / 614 Saksbehandler: Kai Valthyr-Hansen Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget STATUS VEDRØRENDE BYGGING AV NY

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Jan Olaf Dukan Advokat Hva motiverer en leverandør? Generelt Tillit til konkurransen Tydelig konkurransegrunnlag Klare tildelingskriterier og tillit til at

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder: Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03 Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BOKV BBE-1632-200106874-47 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003-2006

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg Dato: 20 mars 2007 Fullmaktssak 13 /07 Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg ASAM BBE-1632-200603054-34 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SYN-15/222-1 1001/15 07.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 27.01.2015

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Svømmehallkompetanse, Hamar, 17. mars 2016 Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver 29.03.2016 1 Forskjellige utfordringer ved anskaffelser

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse RE OMSORGSBYGG Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS (Vestfold/Grenland) Re kommune Informasjonsmøte Anbudskonkurranse 29.02.12 Tentativ framdriftsplan - anskaffelse 08.02.12 Utlyst konkurranse 29.02.12

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

RISENGA ISHALL ØEE

RISENGA ISHALL ØEE RISENGA ISHALL ØEE 4.12.2017 Agenda 1. Politiske vedtak 2. Forutsetninger for ny ishall 3. Organisering av prosjektet 4. Status a) Utlysning av konkurranse - Doffin b) Reguleringsplan med tilhørende analyser

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag Konkurransegrunnlag del II A Generell del LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgivningsoppdrag Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE... 3 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Fakta 160-240 milliarder kr per år største sektor 20 % av kommunenes budsjett Over 90

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

OPS Veileder beste praksis

OPS Veileder beste praksis OPS Veileder beste praksis Vidar Stokkeland Katrine Johansen Espen Moe Skanska Skanska Metier OPS - beste praksis 1 Målet med rapporten er å gi økt kunnskap om OPS i bygg- og anleggsbransjen Oppdragsgiver

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

Bilag nr. 3 til Konkurransegrunnlag 1

Bilag nr. 3 til Konkurransegrunnlag 1 Bilag nr. 3 til Konkurransegrunnlag 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gorm Gullberg Arkiv: 614 &40 Arkivsaksnr.: 12/1250-1 Prosessplan og gjennomføringsmodell for Nye Rygge Ungdomsskole Forslag til innstilling:

Detaljer

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER Dialogseminar 22. mai 2013 Framdrift utbyggingsprosjekt Dialogseminar 22. mai 2013 Alf Birger Haugnes 1 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER Lov om offentlige anskaffelser forskrift

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Anskaffelse av et OPS-prosjekt

Anskaffelse av et OPS-prosjekt Anskaffelse av et OPS-prosjekt Utfordringer for oppdragsgiver Nødvendig kompetanse i kommunen Kristine Hjellup Horne Eiendomsdirektør, Bærum kommune OPS et innovativt valg? Oslo - 10. 11. februar 2015

Detaljer

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon

NVF-seminar Island, september Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon NVF-seminar Island, 12. 13. september 2011 Effektiv tunnelproduksjon og dokumentasjon Kontrakter med samhandlings- og incitamentsbestemmelser for å oppnå bedre effektivitet- og felles forståelse for kontraktsarbeid.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Prosjekteringsfasen fram til byggestart 25.01.2016 Bakgrunn På bakgrunn av gjennomførte forhandlinger med Forsvarsbygg om erstatning for Hårberg skole,

Detaljer

Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole

Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole Bygging og drift av Høybråten skole og Persbråten videregående skole OPS et innovativt valg? 10.-11. februar 2015 Adm. direktør Rigmor Hansen Eiendomsdirektør Tore Fredriksen Undervisningsbygg Oslo KF

Detaljer

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER

Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER Bygg og eiendom Syljuåsen AS SAMSPILLSENTREPRISER I RINGSAKER 24.10.2017 Agenda Litt om Ringsaker kommune og bakgrunn for samspillsentreprise Gjennomførte og pågående samspillsprosjekter i Ringsaker kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering Orientering 05.11.10 Oppdragsgivers organisasjon Politiske vedtak Reguleringsplan Tomten Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen OPS-prosjektet Fremdrift Spørsmål Flyfoto Oddemarka 1961 Oppdragsgivers organisasjon

Detaljer

En utbyggers hverdag. Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS. Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12

En utbyggers hverdag. Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS. Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12 En utbyggers hverdag Andreas Ringdal, Christie & Opsahl AS Molde Næringsforum Bransjetreff for Bygg og anlegg 02.02.12 Christie Partner - gruppen Christie Partner AS Entreprenørene Produksjon Bolig Fritid

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise.

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. Dato: 11. april 2003 Fullmaktssak 13/03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200200506-31 Hva saken gjelder:

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd Kristiansand 27.09.2012,Dr.ing Øystein H. Meland Korrekt fokus i anskaffelsesprosessen? Å gjøre ting riktig? eller Å

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør

Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-7 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Hommelvik nye ungdomsskole, godkjenning av valgt entreprenør Rådmannens innstilling:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene?

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? 20. oktober 2011 Adm.dir. Jon Sandnes Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 1 Bestillers valg vedr. kortsiktighet vs. langsiktighet HAR BETYDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 046 M12 Arkivsaksnr.: 17/1246 Saksnr. Utvalg Møtedato INNSTILLING OG FINANSIERING AV RÅDGIVER FOR PROSJEKTERING AV NYTT RESERVEVANNVERK OG ANALYSE AV HOVEDVANNVERKET

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi

Notat. Bransjen Prosjekt E6 Helgeland. Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger. Kontraktstrategi Notat Til: Fra: Kopi: Bransjen Prosjekt E6 Helgeland Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nyland +47 75114815 Vår dato: 06.10.2010 Vår referanse: Utviklingskontrakt for E6 Helgeland problemstillinger Kontraktstrategi

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Finseseminaret 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Elementer i et bygge- eller anleggsprosjekt Finansiering Tomt Idé

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Samarbeid offentlig og privat sektor

Samarbeid offentlig og privat sektor Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg.

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN. KIRKENES, Bjarne Jensen

OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN. KIRKENES, Bjarne Jensen OPS SLØSING MED OFFENTLIGE MIDLER I MILLIARDKLASSEN KIRKENES, 11.06 2014 Bjarne Jensen HVA ER OPS? OPS: EN BESTEMT METODE FOR Å KONKURRANSEUTSETTE OFFENTLIG VIRKSOMHET MED STORE INVESTERINGER I BYGG/ ANLEGG

Detaljer

Tverlandet skole - Prosessen videre

Tverlandet skole - Prosessen videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2013 67151/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/176 Formannskapet 16.10.2013 Tverlandet skole - Prosessen videre Forslag til

Detaljer

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN!

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN! LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN PROGRAM 13:15 13:30 Innledning. Mål for medlemsmøtet og Tendenser innen BIM, Steen Sunesen, Daglig leder buildingsmart Norge BIM og entreprisemodeller, Kaare Kleven, Prosjektdirektør

Detaljer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer

Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer 13. 06. 2017 Bård Nyland - Prosjektleder E6 Helgeland Anskaffelser i Statens vegvesen Portefølje, krav til leverandører og samarbeidsformer Betongsamling Mo i Rana 7. juni 2017 Tema Innledning Gjennomføringsmodeller

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte 28. oktober Informasjon fra bydelsadministrasjonen orienteringer

Godkjenning av protokoll fra møte 28. oktober Informasjon fra bydelsadministrasjonen orienteringer Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2. et. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 17.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer