Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune"

Transkript

1 Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Rev Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål, jfr. PBL 12-5: BEBYGGELSE OG ANLEGG; - Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, 8 9 og E1 E4 - Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, Avløpsanlegg - Lekeplass, f_lek1 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR - Veg - Fortau - Annen veggrunn grøntareal LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL - Friluftsformål HENSYNSSONER - Ras- og skredfare BESTEMMELSESOMRÅDE - Bestemmelsesområde #1 Pkt. 2; REKKEFØLGEKRAV - f_lek1 skal være ferdig opparbeidet før første bolig tas i bruk. - Plan for tekniske anlegg, vei, vann og avløp skal være godkjent før det kan gis byggetillatelser i feltet. - Det må foretas geologisk vurdering og utarbeides plan for sikringsarbeider og fremtidig vedlikehold, før arbeider med vei V2 og tomtene 2 6 kan tillates igangsatt. Nødvendig sikring må være utført og godkjent før vei V2 og tomtene 2-6 kan tas i bruk. - Det må foretas støyberegninger før utbygging igangsettes. Støykrav / grenseverdier må overholdes. Dette gjelder også for lekeplass. Side 1 av 6

2 - Tomt 6 og 7 kan ikke bebygges før omlegging av E39 er gjennomført. Pkt. 3; BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, tomtene 8-9 og E1 E4 - På den enkelte tomt kan det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg, inklusiv garasje og uthus/boder. Den enkelte enebolig kan tilrettelegges med maksimalt en sekundærleilighet. Det skal tilrettelegges med minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet. - Det skal sammen med byggesøknaden sendes inn målsatt situasjonsplan i målestokk og terrengmessig arrondering, med høydeangivelser. Garasjeplassering skal også fremgå av situasjonsplanen, selv om den ikke skal bygges samtidig med boligen. - Kommunen kan godkjenne mindre justeringer av tomtegrensene, ved oppmåling/utbygging av tomtene. - Tomt 8 og 9 skal ha avkjørsel fra o_v1. - Bygningers endelige høydeplassering skal godkjennes av kommunen i forbindelse med Boligenes maksimale mønehøyde over ferdig gjennomsnittlig planert terreng er 8 meter. Der terrenget tillater det kan boligen bebygges med underetasje. Dersom det bygges med flatt tak / pulttak er maks gesimshøyde 7 meter for boligene og 5 meter for garasjer/uthus. - Utnyttelsen skal ikke overstige (prosent bebygd areal); BYA = 50 % - Garasjer kan oppføres med maks. BYA på 50 m2. Garasjer skal være tilpasset hovedhuset mht. materialvalg, form og farge. mot vei. Garasjer med innkjøring parallelt med kommunal vei skal plasseres minimum 2 meter fra tomtegrense mot vei, kan da plasseres utenfor byggegrense. 3.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, tomt 1 - På denne tomta kan det oppføres et leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Det skal tilrettelegges med minimum 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. - Det skal sammen med byggesøknaden sendes inn målsatt situasjonsplan i målestokk og terrengmessig arrondering, med høydeangivelser. Garasjeplasseringer skal også fremgå av situasjonsplanen, selv om de ikke skal bygges samtidig med boligbygget. Side 2 av 6

3 - Bygningers endelige høydeplassering skal godkjennes av kommunen i forbindelse med Boligbyggets maksimale mønehøyde over ferdig gjennomsnittlig planert terreng er 9 meter. Dersom det bygges med flatt tak / pulttak er maks gesimshøyde 7,5 meter for boligbygget og 5 meter for garasjer/uthus. - Utnyttelsen skal ikke overstige (prosent bebygd areal); BYA = 50 % mot vei. Garasjer med innkjøring parallelt med vei skal plasseres minimum 2 meter fra tomtegrense mot vei, kan da plasseres utenfor byggegrense. 3.3 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, tomtene På disse tomtene kan det oppføres 4-mannsboliger. Det skal tilrettelegges med minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet. - Det skal sammen med byggesøknaden sendes inn målsatt situasjonsplan i målestokk og terrengmessig arrondering, med høydeangivelser. Garasjeplasseringer skal også fremgå av situasjonsplanen, selv om de ikke skal bygges samtidig med boligen. - Kommunen kan godkjenne mindre justeringer av tomtegrensene, ved oppmåling/utbygging av tomtene. - Bygningers endelige høydeplassering skal godkjennes av kommunen i forbindelse med Boligbyggenes maksimale mønehøyde over ferdig gjennomsnittlig planert terreng er 9 meter. Dersom det bygges med flatt tak / pulttak er maks gesimshøyde 7,5 meter for boligbyggene og 5 meter for garasjer/uthus. - Utnyttelsen skal ikke overstige (prosent bebygd areal); BYA = 75 % mot kommunal vei. Garasjer med innkjøring parallelt med vei skal plasseres minimum 2 meter fra tomtegrense mot vei, kan da plasseres utenfor byggegrense. 3.4 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, tomt 7 - På denne tomten kan det oppføres en 2-mannsbolig. Det skal tilrettelegges med minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Side 3 av 6

4 - Det skal sammen med byggesøknaden sendes inn målsatt situasjonsplan i målestokk og terrengmessig arrondering, med høydeangivelser. Garasjeplasseringer skal også fremgå av situasjonsplanen, selv om de ikke skal bygges samtidig med boligen. - Kommunen kan godkjenne mindre justeringer av tomtegrensene, ved oppmåling/utbygging av tomten. - Tomta skal ha avkjørsel fra o_v1. - Bygningers endelige høydeplassering skal godkjennes av kommunen i forbindelse med Boligens maksimale mønehøyde over ferdig gjennomsnittlig planert terreng er 8 meter. Dersom det bygges med flatt tak / pulttak er maks gesimshøyde 7 meter for boligen og 5 meter for garasjer/uthus. - Utnyttelsen skal ikke overstige (prosent bebygd areal); BYA = 50 % mot kommunal vei. Garasjer med innkjøring parallelt med kommunal vei skal plasseres minimum 2 meter fra tomtegrense mot vei, kan da plasseres utenfor byggegrense. 3.5 Avløpsanlegg - Området kan benyttes til kommunaltekniske anlegg, pumpestasjon etc. 3.6 Lekeplass - Lekeplassen er felles for alle tomtene i planområdet. - Det skal tilrettelegges for lek og felles opphold, opparbeidelsen skal være i tråd med kommunale vedtekter. Tilgang for funksjonshemmede skal ivaretas. Pkt. 4; SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Veg - Skal opparbeides som vist på planen, og gir kjøreadkomst til alle de nye tomtene, samt eksisterende eiendommer/boliger som grenser inn til veien. Nødvendige fyllinger/skjæringer kan anlegges på tilstøtende arealer. Fyllingsskråninger skal jordkles. Mindre justeringer/tilpassninger av veien kan godkjennes. - Vei o_v1 skal tilfredsstille kommunal standard og skal kunne overtas av kommunen, dvs. bli offentlig vei. Side 4 av 6

5 - Vei V2 og V3 er felles vei for de tilgrensende boenhetene. 4.2 Fortau - Skal opparbeides som vist på planen. Nødvendige fyllinger/skjæringer kan anlegges på tilstøtende arealer. Fyllingsskråninger skal jordkles. Mindre justeringer/tilpassninger av fortauet kan godkjennes. - Fortauet skal tilfredsstille kommunal standard og skal kunne overtas av kommunen, dvs. bli offentlig vei. 4.3 Annen veggrunn grøntareal - I områder for annen veigrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer og lignende. Pkt. 5; LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 5.1 Friluftsformål - Kan tilrettelegges med stier og fellestiltak som fremmer allmenn bruk av området. - Det er ikke tillatt å drive virksomhet, herunder landbruksvirksomhet, som etter kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friluftsområde. Innenfor området skal det ikke oppføres bygg eller utføres tiltak som er i strid med bruken av området som friluftsområde. Vegetasjon kan hogges ut og pleies av grunneier. Pkt.6; HENSYNSSONER 6.1; Ras- og skredfare - Område med fare for steinskred / ras, må sikres i samsvar med geologiske vurderinger, jfr. rekkefølgekrav. Pkt.7; BESTEMMELSESOMRÅDE 7.1; Bestemmelsesområde #1 - Innenfor bestemmelsesområdet er det registrert et bosetnings- og aktivitetsområde, id Id som kommer i konflikt med tiltak i planområdet kan fjernes uten vilkår om arkeologiske undersøkelser. Side 5 av 6

6 Pkt. 8; FELLESBESTEMMELSER; - Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bygningsforskriftene etter dispensasjonssøknad. - Ved siden av reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven. - Alle kabler/ledninger til tomtene skal legges i bakken. Side 6 av 6

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN

33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN 33 VESTVENDTE ENEBOLIGTOMTER I SOLEN Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø Nodeland Syd blir et spennende og nytt boområde beliggende sør for Nodeland sentrum, ved Songdalsvegen og strekker seg

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN

Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN Rana Kommune Plankontoret Plannr. 2120 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR VIKAÅSEN Dato for siste revisjon av planen: 30.01.15 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.01.15 Dato for vedtak:

Detaljer