Forprosjekt. Betydningen av bygningsmessige brannsikkerhetstiltak for personsikkerhet i branners tidlige fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. Betydningen av bygningsmessige brannsikkerhetstiltak for personsikkerhet i branners tidlige fase"

Transkript

1 Forprosjekt Betydningen av bygningsmessige brannsikkerhetstiltak for personsikkerhet i branners tidlige fase Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik, våren 2011 Trond Forren Hovland Hege Birkeland Leholt Espen Daaland Wormdahl Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 1

2 Innhold Forprosjektrapport... Side 4 1. Mål og rammer..... Side Problemstilling Side Bakgrunn Side Prosjektmål... Side Rammer..... Side Hypotese..... Side 6 2. Omfang Side Oppgavespesifikasjon Side Metode..... Side 8 3. Prosjektorganisering..... Side Ansvarsforhold Side Prosjektgruppen... Side 9 4. Planlegging, oppfølging og rapportering... Side Planlagt møtevirksomhet... Side 9 5. Risikoevaluering..... Side Kritiske suksessfaktorer... Side Hva kan gå galt?... Side 11 Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 2

3 6. Kvalitetssikring..... Side Organisering og kvalitetssikring... Side Gjennomføring... Side Hovedaktiviteter... Side Milepæler Side Tids- og ressursplaner Side Budsjett for prosjektet Side 14 Kilder... Side 16 Vedlegg 1: Gantt-skjema Side 17 Vedlegg 2: Gruppeavtale Side 18 Vedlegg 3: Prosjektavtale Side 20 Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 3

4 Forprosjektrapport 1. Mål og rammer 1.1. Problemstilling Problemstillingen prosjektet tar utgangspunkt i, er Betydningen av bygningsmessige brannsikkerhetstiltak for personsikkerhet i branners tidlige fase. Det vil være mulig at det forekommer endringer på problemstillingen ettersom prosjektet utvikler seg gjennom de planlagte aktiviteter. Noen spørsmål som knytter seg til problemstillingen vil være hvilke bygningsmessige tiltak har signifikant betydning for personsikkerheten ved brann og tilhørende røykspredning i bygg i risikoklasse 5 og 6?, tillater VTEK bygningsmessige løsninger som ikke er optimale for personsikkerheten ved brann i bygg i risikoklasse 5 og 6?, finnes det effektive bygningsmessige tiltak for minimalisering av røykspredning ved brann i bygg i risikoklasse 5 og 6, som tilfredsstiller krav til universell utforming og funksjonalitet? og finnes det dokumenterte eksempler på branner hvor bygningsmessige tiltak har hatt en betydning med tanke på antall omkomne ved brann i bygg i risikoklasse 5 og 6?. Erfaring fra branner viser at ca. 80 % dør på grunn av inhalering av giftige gasser, varme gasser eller oksygenfattig luft. (Hoelsbrekken 1998, side 35). På bakgrunn av dette vil oppgaven fokusere på røykutvikling og spredning Bakgrunn Rekonstruksjon av brannforløp, for eksempel Alstadhaug Sykehjem, Gullhella sykehjem i Asker, Caledonien Hotell, viser alle at røykspredningen fra startbrannrommet i brannens tidligfase er essensiell for utfallet av brann med tanke på antall omkomne. Til tross for at dette har vært kjent, er tiltak for å motvirke dette utelatt fra de såkalte preaksepterte løsninger til Teknisk Forskrift. Følgelig installeres dører fra hotellrom til korridor, pasientrom til korridor osv. uten krav til selvlukkere, selv om det finnes tekniske løsninger på dette som Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 4

5 ivaretar krav til funksjonalitet og universell utforming. Andre momenter som fremmer røykspredning dreier seg rundt gjennomføringer i tak og vegg som ikke er forskriftsmessig utført. I tillegg til teorien som knytter seg til temaet, vil også prosjektgruppen etterstrebe anvendelse av metoder og teori som er presentert som pensum i tidligere emner. Herunder spesielt teori og styringsverktøy som omhandler prosjektorganisering og metoder som brukes i forbindelse med gjennomføringen av et prosjekt. Eksempler på dette vil være bemanningsplaner, analyseverktøy for ferdiggrad og Critical Path Method (CPM) Prosjektmål Målet med prosjektet er å finne betydningen av bygningsmessige brannsikkerhetstiltak (f. eks. selvlukker på dører, automatisk sprinkleranlegg, ventilasjon, inndeling i brannceller) for personsikkerhet i branners tidlige fase. Oppgaven er fortrinnsvis knyttet til brannrisiko i bygninger i risikoklasse 5 og 6, det vil si typiske hoteller, syke- og helseinstitusjoner. Et delmål for prosjektet vil være å studere veiledning til teknisk forskrift (VTEK), for å vurdere om det finnes svakheter ved denne som kunne vært utbedret for å sikre personsikkerhet i forbindelse med brann i de tidligere nevnte risikoklasser. Prosjektets ytterligere, formelle, delmål er definert under kapittel 7.2 Milepæler Rammer Bacheloroppgaven skrives med henblikk på den gjeldende emnebeskrivelsen som er gjengitt i sin helhet fra Høgskolens hjemmesider, HiG.no, hvor forventet læringsutbytte beskrives: Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Det skal i tillegg til det faglige innhold være et tydelig fokus på tekst- og skriveforståelse, spesielt akademisk skriving. Arbeidet med bacheloroppgaven skal føre til at studenten kan vise selvstendighet ved å gå i dybden Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 5

6 på avgrensede problemstillinger. Studenten skal videre vise forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til vitenskapelig vurdering. Gjennom veiledning skal studenten vise evne til å utarbeide en problemstilling og vurdere kilder. Problemstillingen bearbeides, og oppgaven kan skrives både som gruppearbeid og individuelt. Etter gjennomført bacheloroppgave skal studenten ha kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte. (HiG.no) Brann og brannsikkerhet som tema er kun anvendt ved én tidligere anledning i studieforløpet, og prosjektet vil derfor være å anse som en fordypning i brannfaget og en prosess hvor gruppemedlemmene tilegner seg stoff som er å betegne som nytt. Utover de rammer som er beskrevet over, vil omfanget begrense seg til de videre beskrevne temaer, og de punkter som tilfredsstiller kravene til en vitenskapelig rapport Hypotese Vi formoder at vi finner bevis som peker mot at automatisk lukking av dører i forbindelse med branners tidligfase i riskoklasse 5 og 6, hindrer brann- og røykutvikling i en slik grad at personsikkerheten økes. Med det antar vi at vi kan finne at tallet på antall omkomne i slike branner vil kunne reduseres ved en utbedring av VTEK for brannsikkerhetstiltak. 2. Omfang 2.1. Oppgavespesifikasjon For å danne grunnlaget for konklusjonen, må problemstillingens/arbeidstittelens berørte temaer festes mot relevant og presis teori. I og med at det hovedsaklig dreier seg om brann Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 6

7 (brannutvikling, sikkerhetsinnretninger og så videre), faller det seg naturlig at oppgavens resultatdel/hoveddel inndeles i fire biter: Branndynamikk/strømningsteknikk Dette temaet handler om hvordan en brann oppstår og utvikler seg, og hvordan røykspredning foregår. Denne kunnskapen og forståelsen vil gi gruppen grunnlag for å si noe om formålstjenelige brannsikkerhetsløsninger med henblikk på risikoreduksjon. Lover og forskrifter En kartlegging og innføring i forskriftene vil gi prosjektet tyngde til, og grunnlag for, å si noe om de juridiske aspektene som knytter seg til problemstillingen. Drift og vedlikehold En utbygger ønsker som oftest å minimere kostnadene som er forbundet med bygging, drift og vedlikehold. Dette temaet vil gi gruppen innblikk i hva bygningsmessige brannsikkerhetstiltak innebærer av kostnader, både i anskaffelse, drift og vedlikehold. Studering av case Det foreligger, som tidligere nevnt, rekonstruksjoner av branner i de aktuelle risikoklassene (5 og 6). Disse viser at utfallet av brannen kunne ha vært en annen dersom brannsikkerhetstiltakene hadde vært annerledes. På bakgrunn av de overnevnte temaene, vil vi ha grunnlag for å studere og si noe om et konkret case. Til sammen vil disse danne grunnlaget for oppgavens kapittel som heter diskusjon. Vi skal ikke studere pågående byggeprosjekter, men heller ha et fokus på tidligere tilfeller hvor det kan dokumenteres at tekniske løsninger for brannsikkerhet ville ha ført til betydelige forandringer i utfall, med tanke på personsikkerhet. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 7

8 2.2. Metode Vår oppgave vil hovedsaklig anvende kvalitativ metode. Både når det kommer til teori, men også angående vudering av case. Et avvik fra dette, benyttelse av kvantitativ metode, vil være naturlig ved føring av statistikker på f. eks. antall omkomne i aktuelle branner, på grunnlag av data fra rapporter. Vi planlegger å drøfte et utvalgt case nøye. Det vil muligens være vanskelig å si noe om tendenser ved inngående studie av kun et case, men en kort oppsummering av liknende hendelser vil kunne gjøre oppgavens konklusjon representativ. Vi ser altså for oss å bruke kvalitativ undersøkelse av kvantitative funn. Siden oppgaven er en fordypning av et tema som ellers er lite berørt i utdanningsløpet, vil den kvalitative metoden sørge for grundig og riktig opplæring. Teori, både norsk og internasjonal, som er relevant for oppgaven vil bl.a. bli anbefalt av oppdragsgiver og veileder. Utover dette vil vi bruke en del ressurser på kartlegging av kilder, som vi anser som godkjente, i oppstartsfasen av prosjektet. 3. Prosjektorganisering 3.1. Ansvarsforhold Prosjektgruppen har en flat organisasjonsstruktur, hvilket betyr at lederrollen er fordelt likt mellom medlemmene. Dette valget er bevisst, da medlemmene er å betrakte som godt kjente fra tidligere samarbeid. Gruppen assisteres av tildelt veileder ved Høgskolen, samt ekstern oppdragsgiver (REINERTSEN AS, ved Øystein Jæger Meland). Oppdragsgiver skal kort oppsummert fungere som en veileder, men dog ikke i samme aktive grad som veileder ved HiG. Intern ansvarsfordeling er beskrevet i Gruppeavtale 11, Ansvarsfordeling i hovedprosjektet. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 8

9 3.2. Prosjektgruppen Trond Forren Hovland, 22 år. Fullførte allmenn på Strinda videregående skole i Trondheim. Begynte på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektstyring og ledelse etter å ha fullført et år med førstegangstjeneste i kystvakten. Hege Birkeland Leholt, 22 år. Jobbet ett år i kommunal barnehage samtidig som hun gikk kveldsskole for å studere matte og fysikk etter fullført videregående (tegning, form og farge på Elvebakken VGS i Oslo). Begynte deretter på Bachelor i ingeniørfag bygg, prosjektstyring og ledelse på Høgskolen i Gjøvik. Espen Daaland Wormdahl, 24 år. Oppvokst i Trondheim. Gikk på videregående skole ved Heimdal VGS og KVT, etterfulgt av Forkurs for teknologiutdanning ved HiST. Går for tiden Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse. Fritiden går med til trening og sosiale aktiviteter, og et slag golf foraktes ikke. 4. Planlegging, oppfølging og rapportering 4.1. Planlagt møtevirksomhet Planlagte møter Planleggingsmøte vil bli avhold hver mandag kl Veiledningsmøter vil bli avholdt onsdag i oddetallsuker kl Planleggingsmøtene skal i hovedsak brukes til å planlegge den inneværende uken, slik at alle deltakerne vet hvilke arbeidsoppgaver som gjelder i arbeidsperioden. I tillegg vil det bli gjennomgått status ved månedsslutt på hvor langt hver person har kommet med sitt arbeide. Gruppen anvender opptil flere styringsverktøy, og utfyllende informasjon om disse finnes Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 9

10 under 7.3 Tids- og ressursplaner. Veiledningsmøtene vil hovedsaklig bli brukt til å drøfte problemstillinger og synspunkter som knytter seg til selve gjennomføringen av, i tillegg til de faglige aspektene ved, prosjektet/oppgaven, og ikke spørsmål av typen "hva skal vi gjøre nå?". 5. Risikoevaluering 5.1. Kritiske suksessfaktorer Gruppen skal ikke forsøke å løse alle spørsmål på en gang. Man bør heller kartlegge de områder som det skal jobbes med, og fordele arbeidskraften man har på best mulig måte. Gruppen skal tenke langsiktig, ved å sette opp hovedaktiviteter i et Gantt-skjema med angivelse av ressurser og følge denne planen i grove trekk vil arbeidet bli disponert på en god måte. Gruppen skal ikke underestimere omfanget av oppgaven, det er ingen på gruppen som har noen tidligere erfaring fra en oppgave med et slikt omfang. Gruppen skal sette praktisk fokus på innføring av metoder. Dette gjelder særdeles arbeidstider og møter. Alle på gruppen skal skaffe seg en åpenbar oppfatning av nytteverdien for egen del. Gruppen skal skynde seg langsomt. Dette er en selvmotsigelse, men for at vi skal skape framgang må vi kontinuerlig gjøre aktiviteter og dermed skynde oss. Det langsomme kommer inn ved at vi må tilpasse oss et nytt arbeid som vi ikke har noen tidligere erfaring fra. Gruppen skal sikre god understøttelse ved bruk av dataverktøy som man har god kjennskap til. Eksempelvis Microsoft Office. Gode verktøy er ikke noen definitiv nødvendighet, men vil hjelpe oss når det kommer til effektivisering av arbeidet. Gruppen skal gjennomføre de møter som er satt opp i Gantt-skjema slik at vi til en hver tid viser framgang og samarbeid både med veileder og innad i gruppen. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 10

11 5.2. Hva kan gå galt? Deltakerne i prosjektgruppen kan ha en så travel hverdag (eksamensperiode, andre prosjekter osv.) slik at prosjektet blir satt til side. Prosjektgruppens interne kommunikasjon svikter, slik at veien mot et felles mål opphører. Tidsfrister kan stå i fare for brytes dersom gruppen er avhengig av rask informasjon/tilbakemelding fra oppdragsgiver, i perioder hvor vedkommende er utilgjengelig. Oppdragsgiver og/eller veileder benyttes under- eller overdrevent. Prosjektgruppens ambisjonsnivå strekker seg utover det som er realistisk. Rammene som er satt rundt tid og kostnader brister. 6. Kvalitetssikring 6.1. Organisering av kvalitetssikring Prosjektgruppen har felles lagringsområde, via internettjenesten Dropbox, der alle dokumenter blir lagret fortløpende. Gruppemedlemmene har i tillegg et individuelt ansvar, jfr. Gruppeavtale 7, for å ta jevnlig sikkerhetskopi av alle dokumenter som har tilknytning til prosjektet. Kilder på internett som inneholder informasjon som er aktuelle for vårt prosjekt, vil bli vurdert etter troverdighet, med henblikk på vitenskapelig metodikk, og innholdets etterprøvbarhet. For å unngå og anvende teori som vil bidra til å gjøre oppgavens resultat ugyldig, vil vi kun benytte oss av troverdige og kjente internettnettsider som for eksempel og som vi har hatt et forhold til under utdanningsløpet ved Høgskolen. Vi kommer, selvsagt, også til å benytte trykte og skrevne kilder. Kvalitetssikring vil foregå kontinuerlig for å sikre et resultat vi kan stå inne for, samt en ryddig prosess som sikrer kvalitet i læringen. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 11

12 7. Gjennomføring 7.1. Hovedaktiviteter Aktivitet Navn Hensikt Resultat A Forprosjekt Hensikten med forprosjektet er å utarbeide et dokument i form av en løsningsbeskrivelse som gir oss grunnlaget til å skrive hovedoppgaven/rappporten. B C Kartlegging av teori (strømingsteknikk). Ansvarlig: Espen Kartlegging av teori (lover og forskrifter). Ansvarlig: Trond Hensikten er å samle inn teori angående den strømningstekniske delen i oppgaven. Hensikten er å samle inn teori angående de lover og forskrifter i oppgaven. Resultatet blir at vi vil få en løsningsbeskrivelse som vil hjelpe oss når vi skal skrive selve oppgaven, samt gi veileder og oppdragsgiver et syn på hvordan vi har tenkt å jobbe. Resultatet blir at vi skaffer oss et bredere omfang med teori ved at vi leter flere steder, enn hvis flere hadde jobbet med den samme teoridelen. D Kartlegging av teori (drift og vedlikehold). Ansvarlig: Hege Hensikten er å samle inn teori angående drift og vedlikehold i oppgaven. E Case Hensikten er å få innblikk i et praktisk case hvor branntekniske løsninger og brannsikkerhet er det temaet som vektlegges mest. F Samkjøring av teori Hensikten er å jobbe sammen mot en felles besvarelse ved å koordinere de ulike delene med teori som er samlet inn. Resultatet blir at vi får en reell sak/bygning vi kan knytte oppgaven opp mot. Resultatet blir at vi kobler sammen de ulike delene med teori, slik at alle skaffer seg forståelse til de ulike delene. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 12

13 G Ferdigstillelse av rapport Hensiktene er å utarbeide en rapport ved bruk av innsamlet teori samt eventuelle ressurspersoner for å skape en besvarelse som tilfredsstiller kravene for karakter A. Resultatet blir at vi vil få en besvarelse på problemstillingen som prosjektgruppen, veileder og oppdragsgiver er fornøyd med. H Utarbeide A3 plakat Hensikten er å fremstille en plakat på et A3 ark som enkelt presiserer vår problemstilling og konklusjon ved hjelp av bilder og tekst. Resultatet blir at vi kan reklamere for og skape oppmerksomhet rundt vår bacheloroppgave. I Utarbeide muntlig presentasjon Hensikten er å klargjøre vår problemstilling og konklusjon på en muntlig måte. Resultatet blir at vi kan stille oss disponible til eventuelle spørsmål rundt selve oppgaven og besvarelsen Milepæler Prosjektets milepæler opplistet i kronologisk rekkefølge: Innlevering av prosjektplan kl Innlevering av prosjektavtale med oppdragsgiver kl Nettside etablert Kartlegging av teori Ferdigstilt rapport Bacheloroppgaven leveres til kopisentralen kl Bacheloroppgaven leveres til studenttorget kl A3-plakaten leveres til laminering kl Laminert plakat leveres til Studenttorget kl Muntlig presentasjon Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 13

14 7.3. Tids- og ressursplaner Ferdigprosenten i analysetabellene for ferdiggrad måles ut i fra nedlagte arbeidstimer, målt opp mot normert tid. Et studiepoeng er beregnet til å kreve 25 timer, hvilket betyr at hver enkelt på gruppen har (25 timer/stp * 20 stp =) 500 timer til rådighet. Den totale rammen for prosjektet beløper seg altså på 1500 timeverk. Oppfølgingstidspunkter vil finne sted: 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, og Figuren under viser et CPM-skjema. Dette viser prosjektets kritiske vei, og det kommer frem at det ikke er lagt inn noe slakk eller venting i noen aktiviteter. De samme aktivitetsnavnene som ble innført i 7.1. Hovedaktiviteter, gjelder også her. Figur 1: CPM-skjema Vedlegg 1 viser gruppens disposisjon av tiden frem til prosjektslutt i form av et Ganttdiagram. De aktivitetene som konsumerer tid i størst grad, er naturlig nok aktiviteter som knyttes direkte til hovedinnholdet i rapporten, herunder innhenting og bearbeiding av teori. Milepælene som er nevnt i det foregående kapittelet, er markert med sorte firkanter i skjemaet. Prosjektet blir gjennomført med viten om at god og gjennomført planlegging legger et godt grunnlag for en friksjonsfri gjennomføring Budsjett for prosjektet Figuren under viser et budsjett for prosjektperioden. Gruppens deltakere har bidratt med en sum som utgjør prosjektets tilførte egenkapital og inngående balanse. Estimatet viser et regnskapsmessig overskudd (positiv utgående balanse) på 440 kr. Det er verdt å merke seg at en betydelig del av kostnadene er bundet til Reiser. Dette er fordi oppdragsgiver befinner Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 14

15 seg i Trondheim, og vi har tatt høyde for en ekskursjon dit, selv om det ikke er nedfelt krav om dette. Figur 2: Budsjetterte inntekter og utgifter Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 15

16 Kilder: Figurer Figur 1: Critical Path Method-skjema laget i MS Word Figur 2: Laget i MS Excel 2007, med utgangspunkt i opphavsfri mal tilgjengelig fra: < ai:tc > Internett HiG.no: < eknologi_oekonomi_og_ledelse/toel3901_bacheloroppgave_20> Litteratur Hoelsbrekken, S. (1998) Brannsikkerhet Prosjektering og dokumentasjon 2. opplag. Universitetsforlaget. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 16

17 Vedlegg 1: Gantt-skjema Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 17

18 Vedlegg 2: Gruppeavtale Gruppeavtale 1 Presist oppmøte avtalte tidspunkter overholdes punktlig. Planlagt fravær varsles i god tid. Ved uventet fravær (sykdom etc.) skal de andre gruppemedlemmene varsles så fort som mulig. 2 Hver mandag kl er det planleggingsmøte for den kommende uken. Annenhver onsdag kl er det lagt opp til møte med veileder, Liv Torjussen. Det første møtet holdes i uke 3. Referat føres, og sendes via e-post til prosjektets interessenter. 3 Planlagt arbeidstid er kl , alle ukedager. 4 Logg føres ved ukeslutt, og behandles ved første påfølgende planleggingsmøte. Antall arbeidstimer skal føres opp på eget skjema. 5 Hvis man er uenig om noe, skal kritikken legges frem på en saklig og konstruktiv måte. Alle gruppemedlemmene skal få mulighet til å ytre sin mening i anliggendet. 6 Uenigheter blir avgjort ved flertallsavgjørelser, alle stemmer teller likt. 7 Hvert enkelt gruppemedlem har ansvar for kvalitetssikring og sikkerhetskopiering av produsert materiale. All korrespondanse via e-post skal lagres. 8 Det er lagt opp til arbeidsfri i påskeferien (16. april til 25. april). 9 Ved gjentatte kontraktsbrudd kan gruppemedlemmer utestenges fra gruppen. Dette vil først skje etter at veileder er kontaktet og problemene er forsøkt løst på en redelig måte. 10 Gruppemedlemmene plikter å besitte en positiv og støttende holdning til hverandre og oppgaven. Den enkelte person har ansvar for å følge bestemmelsene gitt i 11. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 18

19 11 Ansvarsfordeling i hovedprosjektet: Hege Birkeland Leholt: Holde orden i prosjektperm og inneha oversikt over tidsfrister etc. Ukentlig loggføring Trond Forren Hovland Holde kontakt med veileder (Liv Torjussen) Ansvar for innkalling til møter og møtereferater Espen Daaland Wormdahl Holde kontakt med oppdragsgiver (Øystein J. Meland, REINERTESEN AS) Ansvar for prosjektrapportens struktur og oppsett 12 Alle jobber målrettet mot karakteren A og nominasjon til Eurekaprisen. Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 19

20 Vedlegg 3: Prosjektavtale Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 20

21 Forprosjekt Høgskolen i Gjøvik Side 21

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PROSJEKTPLAN 25.01.10 Øyvind Mathiassen Jan Henning Christiansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Forprosjekt - Reinsvollhallen

Forprosjekt - Reinsvollhallen 18. 3. 2009 Forprosjekt - Reinsvollhallen Design av bærekonstruksjonen for Reinsvollhallen Bachelor oppgave i ingeniørfaget, bygg, konstruksjon Høgskolen i Gjøvik 2009 Jens Harald Sæverud, Milad Ahmadyar

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1 Prosjektplan Bacheloroppgave TØL 3901 Innhold Side 2 : Bakgrunn Prosjektmål Rammer Prosjektets hovedmålsetting Side 3: Ansvarsforhold Oppgavespesifikasjon Øvrige roller og bemanning Prosjektgruppe Side

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold 1 2 Sammendrag Prosjektnavn Verdien av sosiale medier Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold Oppdragsgiver Vizeum Norge v/ Stian Giskeødegård Veileder Høgskolen i Gjøvik v/ Leif

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA Prosjektplan BMP 02.02.14 Anne Karoline Tvestad, 110364 Silje Marie Braaten, 100542 Therese Broback, 110359 11HBMPA Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn......s. 3 1.2 Prosjektmål...s. 3 1.2.0

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: FORPROSJEKT RAPPORT:...2 1.Mål og rammer:...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Prosjektmål...2 1.3 Rammer...2 2. Omfang:...2 Oppgavebeskrivelse og avgrensning:...2 3. Prosjektorganisering:...3

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10

Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt Gruppe B16B10 Analyse av underganger i Habornveien, samt undersøkelse av mulige utbedringer. Forprosjekt 2016 Gruppe B16B10 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 2 B. Prosjektbeskrivelse... 2 Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud PROSJEKTPLAN Bacheloroppgave, våren 2008 Stian Flatebø og Daniel Hellerud Hev/senk INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjektplan... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Organisering... 3 2.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen Avdeling for ingeniørfag Postadresse: Postboks 700,1757, Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 00 Org.nr.: 971 567 376 PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN Omdømmebygging hos Statens vegvesen PROSJEKTTITTEL

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M

SAMPLAN 2016/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M SAMPLAN 20/2017 PROSJEKTNOTAT, EKSAMENSFORM, VEILEDNING M.M TREDELT EKSAMEN 1 Godkjent prosjektnotat 2 Godkjent feltarbeid: feltkursrapport + muntlig presentasjon 3 Skriftlig eksamen 1. Prosjektnotatet

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Matematisk institutt Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester 2012 Innhold Mål og målgruppe... 2 Om sensorveiledningen...

Detaljer

samarbeidsavtale Utkastet er basert på erfaringer tidligere prosjektstudenter

samarbeidsavtale Utkastet er basert på erfaringer tidligere prosjektstudenter samarbeidsavtale I løpet av de to første landsbydagene skal studentgruppene utarbeide en samarbeidsavtale. På de følgende sidene finner du et forslag. Før du leser utkastet, vær oppmerksom på følgende:

Detaljer

Denne ukens mål: Avtale møte med MediaLT Fortsette research rundt MS og få systematisert bedre den informasjonen vi har funnet.

Denne ukens mål: Avtale møte med MediaLT Fortsette research rundt MS og få systematisert bedre den informasjonen vi har funnet. Ukesmål Grunnet en del problemer med blog-siden vår (www.nettverkskort.com/hovedprosjekt) og tidligere uoversiktlig oppsett, har vi valgt å samle alle ukesmålene opp igjennom prosjektet i dette dokumentet.

Detaljer

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Utkast pr. 22.02.06 Undervisningsteknologi i seg selv er et begrep en kan gi stor plass for å diskutere ulike aspekter av. Det er allikevel

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer