Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder"

Transkript

1 Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene, og når vi får høre at klimaendringene ikke vil forsvinne med det første, vil også interessen for flom og sikring mot flom bli en større ting, ikke bare i Norge, men også utenlands. Vi ser at flom kommer oftere og blir større, om dette kommer i en sammenheng med klimaendringene er ikke noe av det vi vil fokusere på i denne bachelor oppgaven, men vi vil fokusere på bare selve bygget.[1] Det viser deg at gårsdagens bygg ligger innenfor dagens flomgrense og det derfor viktig å finne løsninger som sikrer disse byggene mot fremtidens flommer. Dagens metoder for vern av bygg innenfor disse områdene er flomvern. Det finnes altfor få tekniske løsninger på selve huset som gjør at skadene på huset blir mindre Hvis vi klarer å finne en løsning som kan redusere eller forhindre en ødeleggelse av eksisterende hus, kan løsningen utvikles videre til bruk på nye hus som kan bygges i samme område. Prosjektetsmål: Klimaendringen har bidratt til å gjøre mange eksisterende og planlagte bygge områder flomutsatt og dermed vanskelig å utnytte. Gjennom denne bacheloroppgaven ønsker vi å se på tiltak på det enkelte bygg slik at disse utbyggingsområder fortsatt kan utnyttes, og redusere eller eliminere materielle tap ved flom på et eksisterende bygg som vil kunne være en modell for andre bygg i liknende tilstand. Problemstilling: Som alle store oppgaver, har vi også endret problemstillingen, og kommet frem til denne som den beste og mest beskrivende for målet vi vil frem til. Problemstilling: Hvilken byggtekniskløsning vil være det beste alternativet for å redusere/eliminere materielle tap ved flom på eksisterende bygg i Norge? Hva vi mener med denne problemstilling kommer videre nedover i prosjektplanen.

2 Rammer: Fase Aktivitet Frist Fase 0 - Orientering Orienteringsmøte om arbeid med bacheloroppgave. Gjennomføres på alle program i perioden september. Ansvar: Den enkelte SPA. Fase 1 - Initiering Innlevering av prosjektforslag og 10/31/2013 Fase 3 Prosjektplan/ forskningsskisse gruppesammensetning. Faginterne møter hvor alle temaer/ innspill gjennomgås på programnivå med tilbakemelding til studentene. 8.november 2013 Tilbakemelding gis i Fronter Frist for innlevering av tittel/ arbeidstittel 20.november 2013 i Fronter. m.m. Studieprogrammene tildeler veileder. November 27, 2013 Godkjenning av problemstilling 11.desember 2013 i Fronter Innlevering av prosjektplan 27.januar 2014 i Fronter Nettside etablert med info som fyller minimumskrav, unntatt engelsk abstract. 02/03/2014 Fase 4 - Hovedarbeidet Innlevering avsluttende prosjekt (inkl. 19.mai 2014 kl.12:00 i Fronter Vedlegg og logg) Øvrige arbeidskrav 26.mai 2014 kl.12:00 i Fronter Fase 5 - Avslutning Presentasjon i plenum. Mandag 2.juni, tirsdag 3.juni og onsdag 4.juni

3 Tidsplan Uke 3,4 Frist 27. Januar 2014 Jobbe med prosjektplan Uke 5 Frist 3. Februar 2014 Uke 6-9 Uke 10,11 Uke 12,13 Uke 14,15 Uke 16 Uke Frist 19. Mai 2014 kl.12:00 Uke 21 Frist 26. Mai 2014 kl.12:00 Uke 22,23 2,3,4. Juni 2014 Etablering av nettside Fortsette å finne informasjon Finne egnet lokasjon Analysere resultater, finne beste løsning Starte å skrive på hovedoppgaven Påske Skrive hovedoppgaven, fullføre Øvrige arbeidskrav Presentasjon Oppdatere nettside, samarbeid med Anders I. Den hadde vi et møte med sivilingeniør Jens Thom fra NVE, dette for å få litt informasjon om reglementet rundt flomgrenser for kommuner, og godkjennings prosessene ved bygging nær flomutsatte steder. Han var villing til å stille som en kontaktperson for bachelor oppgaven. Vi vil prøve å få kontakt med flere kommuner som har vist seg å ha problemer innenfor vår problemstilling, for å finne et case vi kan bruke i del 2 av oppgaven. Våre nåværende valg av kommuner er: Lillestrøm (Skedsmo), Hamar, Gjøvik (Mjøs området). Kommunen har ansvar for at kravene til sikkerhet mot flom ivaretas i kommuneplaner [2] og ved hjelp av kommunens kompetanse og ansvar kan de gi oss en god pekepin på våre funn av tiltak. Under møtet med Jens Thom fikk vi også noen opplysninger om entreprenører/konsulent (Norconsult) som kan ha vært involvert i å finne enkeltløsninger til bygg i flomutsatte områder. Her har vi: Vikingskipet (kjellerløsning), Midtstranda (Brødrene Dahl) flomvern inntil huset (vanntrykk mot vegg) Vi kommer til å undersøke om NTNU har noe informasjon som eventuelt kan hjelpe oss med løsninger eller kan ha løsninger til bygg i flomutsatte områder.

4 Oppgavespesifikasjon: Fokuset vårt blir å finne løsninger på det eksisterende bygget, vi ønsker ikke å legge noe fokus på opphavet av flommen og vannets vei frem til huset. Typen flom vi skal se på er hvor vannivået stiger, og man ikke har erosjon. Grunnen til valget av denne flomtypen er at denne typen flom gjør at vi må lese mer på det byggetekniske enn det geotekniske. Velger vi en flomtype som eroderer mye, betyr det et mye større fokus på grunnforholdene. Vi ønsker å fokusere mer på det byggetekniske enn det geotekniske med denne bachelor oppgaven. Vi har studert litt rundt området og funnet ut ved hjelp av Internett og veileder at land som Tyskland, Polen, Belgia, Danmark, England og Amerika kan ha samme flom problem som Norge, og derfor vil vi fokusere på disse landene for å finne løsninger som kan interessere oss i denne bachelor oppgave. Vi vil bygge bacheleren med grunnlag av diverse Norsk lover og forskrifter som NVE og kommuner går etter for å kunne godkjenne bygging i flomutsatte områder. Prosjektets faser: Vi har valgt å dele inn bachelor oppgaven inn i to deler. I del 1 skal vi ha en litteraturstudie hvor vi vil prøve å finne forskjellige løsninger på selve bygget som kan redusere eller eliminere skader på bygget. Vi vil primært prøve å finne stoff/løsninger/tiltak på internettet fordi vi er ganske sikre på at den informasjonen vi er ute etter er Internett basert. Norske nettsider har svært lite om dette temaet, og fokuset blir da å filtrere gjennom nettsider fra spesifikke land som kan ha lignende problem. Herav har vi og veileder funnet en rekke land som kan ha disse nettsidene: Tyskland, Polen, Belgia, Danmark, England og Amerika. Her blir det viktig for oppbygningen av oppgaven at vi fokuserer på å finne ut om dette landet vi prøver å finne et eksisterende tiltak faktisk har et problem angående flom og skader på hus. Hvis dette landet viser seg å ha et problem som ligner det problemet som vi vil finne en løsning på, vil vi videre undersøkelse på å finne det perfekte tiltak i dette landet fortsette. Under del 2 vil vi ha et case, hvor vi vil finne et eksisterende bygg som allerede har vært utsatt for denne typen flom, for å hypotetisk teste ut løsningene vi finner i del 1 og se konsekvensene. Utifra dette håper vi å finne den beste løsningen som kan utnyttes på flomutsatte steder.

5 Risikoevaluering: Formål: er å kartlegge, vurdere og sikre uønskede hendelser som kan fremkomme før, under og etter bacheloroppgavens prosesser. Omfang: Denne risikovurderingen gjelder gruppens medlemmer Ansvar: gruppens medlemmer har selv ansvar for at utarbeidede tiltak mot de uønskede hendelsene blir holdt og gjennomført som planlagt. Risikovurdering: Hva kan gå galt: ID.nr Hva kan gå galt? 1 Konflikt blant gruppens medlemmer 2 Ikke finne noen tiltak på eksisterende bygg (klarer ikke finne en løsning på problemstillingen) 3 Mislykkes i å få kontakt med gruppens utvalgte kommuner 4 Sykdom/fravær 5 Tap av data 6 Frister ID. nr. Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens: Indre miljø (A-E) Ytre miljø (A-E) Risiko verdi Kommentarer/ status Forslag til tiltak (1-5) 1 4 B B4 Eget møte for å løse konflikten innad. 2 2 D D2 Større fokus på litteraturstudie 3 2 C C2 Finne andre aktuelle kommuner. 4 2 B B2 Uke-planer, slik at man er forberedt på hvor langt man burde kommet. 5 1 D D1 Lagre på ulike enheter ( , minnepenn, dropbox osv.) 6 1 E E1 Jobbe jevnt med oppgaven. Konsekvens A. Svært liten B. Liten Risikoverdi = Sannsynlighet x C. Moderat Konsekvens D. Alvorlig E. Svært alvorlig

6 Sannsynlighet vurderes etter følgende kriterier: Svært liten 1 Liten 2 Middels 3 Stor 4 Svært stor 5 1 gang i løp av prosjektoppgavens periode eller sjeldnere 1 gang pr måned (4 uker) eller sjeldnere 1 gang pr annenhver uke (2. uke) eller sjeldnere 1 gang pr uke eller sjeldnere Skjer ukentlig Konsekvens vurderes etter følgende kriterier: Gradering Indre miljø Gruppen Ytre miljø Kontakter E Svært Alvorlig Svært langvarig og ikke reversibel konflikt innad i gruppen Svært langvarig og ikke reversibel konflikt D Alvorlig Langvarig konflikt innad i gruppen. Lang restitusjonstid Langvarig konflikt. Lang restitusjonstid C Moderat Mindre konflikt innad i gruppen og lang restitusjonstid Mindre konflikt og lang restitusjonstid B Liten Mindre konflikt innad i gruppen og kort restitusjonstid Mindre konflikt og kort restitusjonstid A Svært liten Ubetydelig konflikt innad i gruppen og kort restitusjonstid Ubetydelig og kort restitusjonstid

7

8 Kvalitetssikring: Ved del1 i prosjektet, hvor vi skal finne enkelte tiltak på bygg for å redusere eller eliminere skader ved flom, vil kvalitetssikring vår først være å introdusere det tiltaket som er funnet til gruppens andre medlem. Neste steget i kvalitetssikringen av tiltaket er å introdusere tiltaket for en fagperson innen området, siden vi allerede har opprettet kontakt med NVE vil dette være en rask vei for å få et første inntrykk av en fagperson. En annen kvalitetssikring vil være å kontakte kommunen som har siste ordet om bygg skal bygges i et flomutsatt område [2] Vår veileder Fred Johansen har bred og god erfaring innen det å skrive bachelor oppgave og vil være en god støttespiller for prosjektet, i tillegg underviser han i byggeprosesser og vil være til disposisjon når gruppen stopper opp ved eventuelle spørsmål om byggeprosesser. Når oppgaven skal skrives trenger vi også kvalitetssikring. Her vil veileder Fred Johansen komme godt med ved utvikling av prosjektets oppsett og hva som bør være med. For rettskrivning av prosjektets har microsoft word og open office innebygget rettskrivning program, i tillegg er vi to stykker på dette prosjektet så mest mulig skal være rettet og klart til innlevering. Ansvarsfordeling: Oppdragsgiver: Høgskolen i Gjøvik Deltagere: Snorre Stensbye og Jørgen Thomasgaard Busterud Fase 1 Initiering Fase 3 Prosjektplan/ forskningsskisse Fase 4 Hovedarbeidet Fase 5 Avslutning Kvalitetssikring Veileder: Fred Johansen Veiledning Kvalitetssikring Godkjenning av Prosjektplan Kontaktperson: Jens Thom (NVE) Nettansvarlig: Anders Isaksen (NITH) Nettside Gruppemedlemmer: Snorre Stensbye Jørgen Thomasgaard Busterud

9 Kilder: [1] [2]

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer