Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:"

Transkript

1 Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

2 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas Grønnerød-Hemmingby Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsleder: Phillip Sundhordvik Fagansvarlig: Rune Harbak Andre nøkkelpersoner: Anne-Margrethe Faureng, Harald Skjong Oppdaterte veggkonstruksjoner AMF RHA PHMSU Premissrapport akustikk Løken barnehage AMF/HASKJ RHA PHMSU Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 19

3 Innhold Informasjon og forutsetninger 5 Generelt om lydforhold 5 Norconsults anbefaling 5 Prosjekteringsunderlag 5 Krav og grenseverdier 7 Grenseverdier for klasse C barnehager iht. NS 8175: Grenseverdier for klasse C kontorer iht. NS 8175: Gulv og dekker 11 Vegger og tilslutninger 12 Generelt om tilslutning av vegger med lydkrav mot underkant dekke / tak 12 Rom med nedsenket himling 13 Rom med skråtak 13 Innvendig påforing på yttervegg 13 Kontorer 13 Toaletter 13 Personalrom og Arbeidsrom 14 Lekerom/temarom 14 Tekniske rom 14 Tekniske føringer 16 Ventilasjonskanaler 16 Støy fra tekniske installasjoner 17 Kanalbåren ventilasjonsstøy 17 Utstyr i tekniske rom 17 Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner 17 Sanitær 17 Romakustikk 18 Lekerom 18 Temarom 18 Kontor 18 Arbeidsrom 18 Personalrom/møterom Side 3 av 19

4 Gangareal i personfløy 19 Garderober 19 Utendørs støy 19 Vedlegg Side 4 av 19

5 Informasjon og forutsetninger Norconsult AS er engasjert av Aurskog-Høland kommune for prosjektering av blant annet lydforhold i Løken Barnehage. Dette dokumentet beskriver løsninger som vil ivareta forhold knyttet til ansvarsområdet "Lydforhold og vibrasjoner" definert i TEK10. Prosjektet består av et nytt tilbygg til eksisterende barnehage og rehabilitering av eksisterende barnehage. Tilbygget består av to lekeavdelinger separert av fingarderobe og kjøkken, samt kontorareale og arbeidsrom. Denne rapporten omfatter kun lydforhold i den nye delen. Det er planlagt å benytte massivtre som bærekonstruksjoner, inkludert i yttervegger og tak. Generelt om lydforhold Norsk standard NS8175 "Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper" angir grenseverdier for de fleste bygninger. Standarden beskriver fire lydklasser fra A til D, der klasse A har de strengeste kravene og klasse D de minst strenge. Minimum lydklasse C må være tilfredsstilt for at funksjonskravene til lyd i Byggteknisk forskrift (TEK10) skal være oppfylt. NS 8175, lydklasse C, legges til grunn for den lydtekniske prosjekteringen. For barnehager angir NS 8175 krav til luftlydisolasjon kun rundt rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom. Det er ikke tegnet inn rom for søvn og hvile i Løken barnehage. I tillegg gjelder krav som for kontorbygg til kontorer etc i personalfløyen. Aktuelle krav er gjengitt i kapittel 2. På lydplanene er det forutsatt ordinære kontorkrav. Dersom noen av kontorene skal benyttes til konfidensielle samtaler må lydkravene justeres i henhold til tabell 1. Lydtegning med krav til luftlydisolasjon er lagt ved i vedlegg 1. Rundt tekniske rom må det påregnes tunge veggkonstruksjoner. Alt roterende utstyr skal vibrasjonsisoleres. Gulv på grunn må splittes rundt tekniske rom og rundt andre rom med lydkrav, som beskrevet i avsnitt 3. Det må velges ventilasjonsløsninger som ivaretar støy fra tekniske installasjoner i henhold til NS8175: 2012, lydklasse C. Støy fra ventilasjonsanlegg og vurdering av kanalbåren ventilasjonsstøy faller normalt under RIVs ansvar. Norconsults anbefaling For å ivareta funksjonskravene til lydforhold i TEK, anbefaler Norconsult å legge opp til moderate krav til luftlydisolasjon for skillevegg med dørforbindelse mellom temarom og lekerom. Se avsnitt 4.5. Også rundt personaltoalett anbefales noe luftlydisolasjon ut ifra funksjonskrav gitt i TEK. Se avsnitt 4.3. Prosjekteringsunderlag TEK10 med veiledning er lagt til grunn for prosjektering Side 5 av 19

6 Tegninger fra Vindveggen arkitekter: o SK-03 Plan 1.Etasje, datert o Sk-04 Himlingsplan, datert o SK-05 Snitt A og B, datert o SK-06 Snitt C og D, datert Løsninger for massivtre er i hovedsak hentet fra Norsk Treteknisk institutt Side 6 av 19

7 Krav og grenseverdier Bygget er prosjektert i tråd med TEK10 med veiledning. Preaksepterte løsninger for lydforhold oppfylles ved å tilfredsstille klasse C i NS8175:2012 "Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper". NS8175 angir lydkrav for ulike bygningstyper. En oversikt over relevante krav til luflydisolasjon, trinnlydnivå, romakustikk, støy fra tekniske installasjoner og innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er gitt i tabellene, under. Grenseverdier for klasse C barnehager iht. NS 8175:2012 Det tas utgangspunkt grenseverdiene gitt i NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper, klasse C. Tabell 1: Laveste grenseverdi for feltmålt veid lydreduksjonstall R'w Type bruksrom Klasse C R' w [db] Mellom rom søvn for søvn og hvile 48 Mellom rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom og andre felles oppholdsrom/arealer uten dørforbindelse Mellom rom som foran og andre felles oppholdsrom/fellesarealer med dørforbindelse.(se merknad) 35 MERKNAD: For å oppnå samlet lydisolasjon for en vegg med dørforbindelse mellom rom og korridor i klasse A til D bør det brukes dør med, henholdsvis Rw 43 db, 38 db, 33 db og 28 db. Tabell 2: Høyeste grenseverdi for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå L'n,w Type bruksrom Klasse C L' n,w [db] Mellom rom for søvn og hvile 58 Mellom rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom og felles oppholdsrom/fellsarealer uten dørforbindelse. I rom som foran fra felles oppholdsrom/fellsarealer/fellesgang med dørforbindelse Side 7 av 19

8 Tabell 3: Høyeste grenseverdier for etterklangstid i barnehager, T Type bruksrom Målestørrelse Klasse C I oppholdsrom og fellesgang/areal i barnehage og skolefritidsordning T(s) 0,4 I oppholdsrom i barnehage og skolefritidsordning med rom høyere enn 1 etasje. Th(s) indikerer etterklangstid relatert til rommets høyde h. Th(s) 0,16 x h Kravene i tabell 3 gjelder for hvert oktavbånd i frekvensområdet Hz. Tabell 4: Høyeste grenseverdier for innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Type bruksrom Målestørrelse Klasse C I oppholdsrom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning. Lp,A,T (db) Lp,AF,max (db) Tabell 5: Høyeste grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. Type bruksrom Målestørrelse Klasse C I oppholdsrom fra utendørs lydkilder Lp,A,T (db) 32 Tabell 6: Høyeste grenseverdier for utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner og fra utendørs støykilder i brukstid. Type brukerområde Målestørrelse Klasse C [db] Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen bygning LpAF,max (db) Side 8 av 19

9 Grenseverdier for klasse C kontorer iht. NS 8175:2012 Tabell 7: Laveste grenseverdier for veid feltmålt lydreduksjonstall, R w Type brukerområde Mellom kontorer Mellom kontor og fellesareal/kommunikasjonsvei, som fellesgang, korridor uten dørforbindelse Mellom vanlig kontor som foran, og kommunikasjonsvei som fellesgang/korridor med dørforbindelse (se merknad 1) Mellom møterom og annet rom/korridor uten dørforbindelse Mellom møterom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse (se merknad 2) Mellom samtalerom, legekontor, kontor med behov for konfidensielle samtaler og annet rom, samt møterom med videokonferanse uten dørforbindelse Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler, og korridor med dørforbindelse (se merknad 3) Klasse C R w [db] Kommentarer MERKNAD 1: For vanlige kontorer i klasse A til C bør det brukes en dør med hhv. Rw 35 db, 30 db og 28 db. MERKNAD 2: Mellom møterom og korridor i klasse A og B bør det brukes en dør med Rw 38 db og i klasse C Rw 33 db. MERKNAD 3: Mellom rom for konfidensielle samtaler, legekontorer, o.l. og korridor i klasse A og B bør det brukes to dørblad med Rw 33 db for begge dørene (A og B). For kontorer i klasse C bør det enten brukes to dørblad med Rw 28 db for begge, eventuelt en enkelt dør med Rw 33 db Side 9 av 19

10 Tabell 8: Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L n,w Type brukerområde Mellom kontorer Mellom kontorer og møterom I kontorer fra kommunikasjonsvei, som fellesareal/fellesgang/korridor I møterom fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor Klasse C L n,w [db] Kommentarer Tabell 9: Høyeste grenseverdier for etterklangstid, Th, relatert til rommets gjennomsnittshøyde h Type brukerområde I kontor, møtelokale Klasse C T h [s] 0,2 x h Kommentarer Tabell 10: Grenseverdi for høyeste innendørs lydtrykknivå fra tekniske installasjoner Type brukerområde I kontor, fellesareal og møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning Klasse C Lydtrykknivå innendørs Lp,AT 33 dba Lp,AF,max 35 dba Kommentarer Tabell 11: Grenseverdi for innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder Type brukerområde Klasse C Lydtrykknivå innendørs Kommentarer I kontorer og møterom fra utendørs lydkilder Lp,AT 35 dba Tabell 12: Grenseverdi for utendørs lydtrykknivå fra tekniske installasjoner og utendørs lydkilder Type brukerområde Lydnivå utenfor vinduer fra tekniske installasjoner i samme bygning eller annen bygning Klasse C Lydtrykknivå utendørs Lp,AF,max 45 dba Kommentarer Side 10 av 19

11 Tabell 13: Lydklasser for kommunikasjonsveier. Romakustikk og innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Type brukerområde/ type grenseverdi Midlere lydabsorpsjonsfaktor i transportareal, korridor, svalgang, fellesgang o.l. Målestørrelse Klasse C Kommentarer a 0,15 Høyeste etterklangstid i kommunikasjonsvei, som transportareal, korridor, fellesgang o.l., relatert til rommets høyde h. Lydnivå i kommunikasjonsvei, som transportareal, korridor, fellesgang o.l., fra tekniske installasjoner a i samme bygning eller i annen bygning. Th [s] Lp,AT [db] Lp,AF,max [db] 0,27 x h a Det kan tillates 10 db høyere lydnivåer fra heis i kommunikasjonsveier og trapperom nær heisen. Grenseverdier for tekniske installasjoner ved andre tilstøtende arealer skal likevel overholdes. Gulv og dekker Nybygget planlegges med gulv på grunn. Det forutsettes at gulv på grunn splittes i akse 2 og 5, samt rundt følgende rom: - Arbeidsrom - Personal/møterom - Kontorer Med splitting av gulv på grunn rundt de nevnte rommene står man fritt til å velge gulvbelegg uten hensyn til trinnlyddemping. Dersom det ikke er aktuelt å splitte gulv rundt kontorene i personalfløyen, kan trinnlydkrav allikevel ivaretas ved bruk av et trinnlyd dempende belegg med trinnlyddemping L'n,w 20 db. Bunnplaten må i så fall ha minimum tykkelse 150 mm Side 11 av 19

12 Vegger og tilslutninger Lydkrav på innvendige skillevegger er markert med fargekoder i vedlegg1. Forslag til oppbygging av plassbygde innervegger, som vil ivareta lydkravene, er gitt i tabell 14, under. Tabellen gir også krav til dører. Om det er behov for en skrufast plate i lydvegger, kan et lag gips erstattes av en OSB plate med tykkelse mm. Tabell 14 Oppbygging av innvendige vegger som vil ivareta lydkrav Lydkrav R'W [db] Lett konstruksjon R'w 24 db - 13mm gips - 70 mm stålstendere - 13 mm gips Konstruksjon med massivtre Lydkrav dører - 70 mm massivtre Rw 28 db R'w 34/35 db - 13 mm gips - 70 mm stålstender m/50 mm mineralull - 13 mm gips Eventuelt: - Glassfelt må holde R'w 37 db R'w 37 db - 13 mm gips - 70 mm stålstender m/50 mm mineralull - 13 mm gips R'w 44 db - 2x13 mm gips mm stålstender m/ 70 mm mineralull - 13 mm gips mm massivtre Eventuelt: mm massivtre - 50 mm fast utlekting på en side, 50 mm mineralull - 12mm MDF mm massivtre Eventuelt: - 60 mm massivtre - 50 mm fast utlekting på en side, 50 mm mineralull - 12 mm MDF mm massivtre, - Separat påforing mm hulrom - 70 mm mineralull - 2x12 mm MDF Rw 33 db, krever terskel med tettelist R'w 48 db - 2x 13 mm gips mm stålstender m/ 100 mm mineralull - 2x 13 mm gips Som R'w 44 db vegg Generelt om tilslutning av vegger med lydkrav mot underkant dekke / tak Generelt for alle vegger med lydkrav gjelder det at veggen må føres helt opp til underkant dekke / underkant skråtak og ikke avsluttes ved himling. Dette anbefales også for vegger mellom akse 2 og Side 12 av 19

13 Rom med nedsenket himling For rommene der det er beskrevet en nedhengt systemhimling, se Sk-04 Himlingsplan, er det også forutsatt at vegger føres helt opp til tak. Dersom veggene ikke går helt opp til tak, men skal avsluttes ved nedsenket himling, vil det være nødvendig med en lydhimling, i tillegg til den nedhengte systemhimlingen, for å ivareta lydisolasjonen mellom rommene. Lydhimlingen bygges med 100 mm mineralull og to lag 13 mm gips, og monteres i hvert rom. Rom med skråtak I rom med lydkrav R'w 40 db, vil det være nødvendig med en lydisolerende himling i underkant av massivtredekker eller tak. I Løken barnehage er dette aktuelt i arbeidsrom og personal/møterom. Dette kan gjøres på ulike måter: 1) Det kan bygges en lydhimling ved hjelp av 2x13 mm gips med 50 mm bakenforliggende mineralull. En lydabsorberende himling, som ivaretar krav til etterklangstid i rommene, kommer i tillegg til denne lydhimlingen, se avsnitt 7.4 og ) Alternativt kan det velges himlinger som både er lydisolerende og lydabsorberende på en gang. Aktuelle produkter kan være Concept Silence 43 himling fra Moelven, Combison Duo fra Ecophon eller Sonar 44 db fra Rockfon. Dette er produkter som kombinerer lydisolasjon og lydabsorpsjon, og de monteres nedhengt på undersiden av eventuelt tekniske føringer, heldekkende i hele himlingsarealet. Innvendig påforing på yttervegg Det er forutsatt at alle yttervegger i arbeids- og personal/møterom får en innvendig påforing for å ivareta krav til lydisolasjon i henhold til NS8175, lydklasse C. Påforingvegger på innside yttervegg kan bygges med 13 mm gips på et frittstående stenderverk isolert med minimum 50 mm mineralull. Det bør være minimum 70 mm hulrom mot massivtreet i yttervegg. Påforinger på innside yttervegg må bygges romvis. Kontorer Kontorvegger uten dørforbindelse skal holde R'w 37 db. For forslag til oppbygging, se tabell 14. Kontorvegger med dørforbindelse til korridor skal samlet holde R'w 24 db for vegg med dør. For forslag til oppbygging, se tabell 14. Standardiserte kontorfronter, som er dokumentert å holde R'w 24 db kan også benyttes. Kontorvegger mot lekerom/temarom bør ha noe bedre lydisolasjon. Dette vil ivaretas med den planlagte betongveggen i akse 5. Toaletter Skillevegger rundt personaltoaletter bør oppføres med lydkrav R w 44 db for vegger uten dørforbindelse, og med R w 34 db som et samlet krav til skillevegg med dør, for å ivareta funksjonskrav i TEK10. For skillevegger med dørforbindelse er lydkravet først og fremst relevant når døren åpnes direkte ut i fellesareal, som HCWC 112 ut mot gang 122. For oppbygging av vegg og lydkrav til dør, vises det til tabell Side 13 av 19

14 Vi har ikke definert lydkrav for toaletter for barn, da det her er et poeng at personalet skal kunne høre det hvis det ropes om assistanse. Personalrom og Arbeidsrom Vegg inn til personalrom uten dørforbindelse skal holde R'w 48 db. For vegg med dørforbindelse skal veggen, inklusiv dør, holde R'w 35 db. Dette er beskrevet i tabell 1. For forslag til oppbygging, se tabell 14. Både i personalrom og arbeidsrom, vil det være nødvendig med påforing langs yttervegger, for å unngå flanketransmisjon mellom rommene, se avsnitt 4.1.3, samt lydisolerende himling kap For arbeidsrom er det lagt til grunn lydkrav tilsvarende som før for møterom i NS 8175, lydklasse C. Kravene er R w 44dB for skillevegger uten dørforbindelse og for skillevegg med dørforbindelse gjelder R w 34 db samlet for vegg og dør. For oppbygging av vegg og lydkrav til dør, vises det til tabell 14. Lekerom/temarom I henhold til NS 8175 er det ingen formelle krav til lydisolasjon for disse rommene. For å oppnå noen grad av lydskille mellom disse arealene anbefales det alikevel at skillevegg med dør mellom temarom og lekerom skal holde R'w 34 db samlet for vegg med dør. Veggen kan bygges som beskrevet i tabell 14, R'w 34 db vegg med dør. Tekniske rom Vi anbefaler at alle tekniske rom bygges med tunge vegger, f.eks 250mm leca lydblokk eller finblokk, som pusses på yttersiden Fordelen med tunge vegger er at de gir bedre lydisolasjon i lave frekvenser i forhold til lettvegger. Dører inn til tekniske rom må minimum tilfredsstille Rw 43 db. Det har vært diskutert mulighet for bruk av massivtrevegg i akse 2. For å ivareta tilstrekkelig lydisolasjon i lavere frekvensområder foreslås kombinasjon med Leca-vegg. En massivtrevegg med mm tykkelse kan kombineres med 250mm finblokk Lecavegg, pusset på veggsiden inn mot teknisk rom. Det forutsettes et hulrom på 50-70mm mellom massivtrevegg og Lecavegg. Hulrommet isoleres med 40-50mm mineralull. Inne i teknisk rom må det monteres lydhimling for å hindre flanketransmisjon av lyd via underkant skråtak ut til lekerom/omkringliggende rom. Lydhimlingen bygges med 2 lag 13mm gips i lydbøyler. Dersom lydhimlingen bygges helt oppe i skråtaket, bør den også isoleres med 100mm mineralull. Nytt teknisk rom 131 som bygges ut for eksisterende barnehagefløy forutsettes å bygges på egen såle, som støpes ut med steng/lydfuge mot eksisterende bygning. Mot eksisterende bygning bygges en tung vegg på sålen for det tekniske rommet, hvis det tekniske rommet skal inneholde støyende utstyr. Dersom det ikke benyttes tung veggkonstruksjon, må det monteres 3 lag 13mm gips på veggside mot teknisk rom. Dette kan gi noe støy inn på lager og personal-wc dersom det tekniske rommet skal inneholde støyende utstyr, men de nevnte rommene vil fungere som lydbuffer mot lekerom Side 14 av 19

15 Gjennomføringer gjennom vegg inn mot barnehagen må isoleres. Dører inn til tekniske rom må minimum tilfredsstille Rw 43 db Side 15 av 19

16 Tekniske føringer Ventilasjonskanaler Kanalgjennomføring gjennom lydvegger med lydkrav R'w 44 kan være problematisk. Man bør derfor tilstrebe å føre kanaler gjennom vegg med lavere lydkrav (typisk vegg med dør). Krav til tetting i lette vegger med lydkrav er gitt i tabell 15 under. Det anbefales at ventilasjon går gjennom fellesgang og kontor, med avgreninger til arbeidsrom, kontor. I tunge vegger dyttes det med mineralull og det fuges med elastisk fugemasse på hver side av veggen. Tabell 15: tettedetaljer av kanalgjennomføring i lette vegger. Lydkrav i skillevegg R'w 24 R'w Krav til tetting Dytting med mineralull mellom kanal og vegg. Det tettes godt med elastisk fugemasse mellom kanal og vegg Dytting med mineralull mellom kanal og vegg. En ekstra gipsplate (passbit) tilpasses kanal og festes til vegg. Det tettes godt med elastisk fugemasse mellom kanal og passbit. Det legges til grunn at ventilasjonskanaler føres over himling i rom som i lydplanen er merket å ha nedsenket himling. I rom der det eventuelt blir aktuelt å føre ventilasjonskanaler synlig i rommet, skal de isoleres med 100 mm mineralull og kasses inn med 2x 13 mm gips dersom kanalene føres gjennom vegger med lydkrav R w 44 db Side 16 av 19

17 Støy fra tekniske installasjoner Kanalbåren ventilasjonsstøy Sum av støy fra tekniske installasjoner skal ikke overstige kravene gitt i tabell 4 og tabell 10 henholdsvis for barnehager og kontorlokaler. Dette gjelder blant annet for støy fra ventilasjon. Ansvarlig prosjekterende for RIV har ansvar for at kravet overholdes i alle arealer. Riv er også ansvarlig for at gjennomføringer gjennom vegger med lydkrav ikke svekker veggens lydisolasjonskrav. Se også kap Utstyr i tekniske rom Alt roterende utstyr skal monteres på vibrasjonsdempere med isoleringsgrad 95 % ved laveste driftsfrekvens. All innfesting av kanaler, som er i forbindelse med roterende utstyr må vibrasjonsisoleres hvis det kobles til veggen, eller konstruksjoner som ligger inn mot oppholdsrom/bruksrom. Utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Krav til utendørs lydnivå fra egne tekniske installasjoner på uteoppholdsareal og utendørs foran vindu er gitt i tabell 6 og tabell 12. RIV må sikre at prosjekterte ventilasjonsløsninger (støy fra tilluft og avkast) tilfredsstiller nevnte krav. Sanitær Eventuelle vegghengte toaletter må monteres i egen installasjonsvegg og ikke festes direkte i lydvegg Side 17 av 19

18 Romakustikk Dette kapittelet beskriver absorpsjonsarealet som er nødvendig for å tilfredsstille kravet til etterklangstid i NS8175, lydklasse C. Beregning av etterklangstid er basert på plan- og snittegninger, samt himlingsplan. I rom som er markert med nedsenket himling på himlingsplanen, kommer lydabsorberende himling som beskrevet her i kapittel 7 i tillegg til tett gipshimling som beskrevet i avsnitt Lekerom I lekerom er det forutsatt skråtak. For å tilfredsstille kravet til etterklang i rommet, i henhold til NS8175, vil det være nødvendig med absorbenter i tak og på vegger. Kravet til etterklang er definert avhengig av rommets gjennomsnittlige takhøyde. For å tilfredsstille kravet til etterklang, vil det være nødvendig med absorbenter i tak og veggareal. - Lydabsorberende himling i absorpsjonsklasse A i henhold til NS-EN-ISO heldekkende i takarealet. I beregninger er det forutsatt direktemonterte mineralullabsorbenter med platetykkelse 100 mm. - I hvert lekerom vil det i tillegg være behov for ca 15 m 2 lydabsorbenter på vegg. Det er forutsatt 50 mm tykke mineralullplater i absorpsjonsklasse A i henhold til NS-EN ISO Lydabsorbenter bør fordeles jevnt i rommet. For beskyttelse mot støt og slitasje kan veggabsorbenter kles med spilepanel, som har minimum 40% åpningsgrad. Temarom I temarommene er det forutsatt heldekkende nedhengt systemhimling under tett gipshimling for ventilasjonsloft. Systemhimlingen er forutsatt nedhengt 200 mm, med 40 mm tykke mineralullabsorbenter i absorpsjonsklasse A. Det anbefales i tillegg ca 2 m 2 lydabsorbenter på vegg i hvert rom. Dette kan være 50 mm tykke direktemonterte mineralullabsorbenter. For beskyttelse mot støt og slitasje kan veggabsorbenter kles med spilepanel, som har minimum 40% åpningsgrad. Kontor I kontorer er det forutsatt nedhengt systemhimling. Med 200 mm nedhengt systemhimling med 40 mm tykke mineralullplater vil kravet til etterklang i kontorene være tilfredsstilt. Arbeidsrom I arbeidsrom er det forutsatt skråtak. For å tilfredsstille kravet til etterklangstid i rommet, i henhold til NS 8175, lydklasse C, vil det være nødvendig med absorbenter i tak og på vegger. Kravet til etterklang er relatert til rommets gjennomsnittlige takhøyde. Ved å benytte 50 mm tykke Side 18 av 19

19 direktemonterte mineralullabsorbenter i hele takarealet med absorpsjonsklasse A, samt 5 m 2 med 50 mm mineralullabsorbenter på vegg, vil kravet ivaretas. Den lydabsorberende himlingen kommer i tillegg til lydhimling bestående av 2x13 mm gips, som beskrevet i avsnitt Dersom det velges en kombinert lydisolerende og lydabsorberende himling, se avsnitt 4.1.2, vil det kun være nødvendig med de 5 m 2 veggabsorbentene i tillegg. Personalrom/møterom For å tilfredsstille kravet til etterklangstid i rommet, i henhold til NS 8175 lydklasse C, vil det være nødvendig med absorbenter i tak og på veggareal. Kravet til etterklangstid er relatert til rommets gjennomsnittlige takhøyde. Med 50 mm tykke direktemonterte mineralullabsorbenter i hele takarealet, samt 6 m 2 med 50 mm tykke direktemonterte mineralullabsorbenter jevnt fordelt på vegg, vil kravet ivaretas. Gangareal i personfløy Med en nedhengt systemhimling med absorbent absorpsjonsklasse B, NS-EN-ISO 11654, vil kravet til etterklang i gangarealet i personalfløyen være tilfredsstilt. Garderober I barnas garderobearealer etableres heldekkende, lydabsorberende himling i absorpsjonsklasse A iht. NS-EN-ISO Kombihimling som Rockfon Sonar 44 eller tilsvarende, slik det er vist i fingarderober på himlingsplanen, kan benyttes om ønskelig. Utendørs støy Bygget ligger ikke utsatt for støy fra tog eller vegtrafikk. Støy fra industri, slik som Fjeld bygg og trelast AS, er ikke vurdert. Vedlegg - Vedlegg 1: Lydplan Side 19 av 19

20 F Løken barnehage Lydplan 1.etasje Tekn. rom 8,9 m Bod 8,5 m Lager 9,6 m Stellerom 5,7 m Gard 8,2 m 2 A B C D E 112 Lek 25,6 m Personalrom/møterom 34,0 m WC/stellerom 9,0 m Temarom 14,0 m Vask/BK 5,6 m Kjøkken 23,4 m Temarom 15,3 m HCWC/stellerom 9,0 m WC/dusj 6,3 m Gang 19,2 m Teknisk EL 3,0 m 2 SnittD 123 Arbeidsrom 32,6 m 2 SnittD Lek Lek 72,6 m 2 72,6 m Garderobe 7,4 m HCWC 6,4 m Gang / Grovgarderobe 14,4 m Kontor 10,6 m Kontor 8,5 m BTA 448,2 m 2 R'w >= 48 db Lek 52,1 m 2 Overlys R'w >= 44 db R'w >= 37 db SnittC 104 Temarom 15,4 m 2 SnittC R'w >= 34/35 db, dørkrav: Rw >= 33 db Scene R'w >= 24 db, dørkrav: Rw >= 28 db 100 Stellerom 9,0 m 2 Tung veggkonstruksjon 4 4 F SnittB 101 Lager 4,0 m BK 3,0 m Fingard. 14,8 m WC 1,9 m WC 1,9 m HCWC 5,1 m Grovgard. 12,6 m 2 SnittB Kjøkken 25,9 m 2 F 100 Stellerom 9,0 m Fingard. 14,8 m 2 3 Utarbeidet av: AMF Kontrollert av: RHA SnittA Scene 109 Lek 52,1 m 2 SnittA 105 Temarom 15,3 m 2 Overlys Tekn. rom 35,2 m 2 Plassering av dør tilpasses tekniske fag 1 1 A B C D E

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport 2011-11-16 BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: 6110656 Oppdragsnavn: Bodø

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget i massivtre ILL TEGNING Tiltakshaver/byggherre: Gran kommune Org. nr. 947 506 579 MVA Dato 13.03.2015 NOTAT Kunde: SG arkitektur AS V/ OLE A. HEEN (PGL)

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

Beredskapssenter Haugland

Beredskapssenter Haugland Askøy kommune ved Axel Hauge Beredskapssenter Haugland Premissnotat bygningsakustikk 20130131 Oppdragsnr.: 5121745 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder /

Detaljer

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS Gjøvik barnehage Premissdokument akustikk 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Innhold 1 Innledning 5 2 Krav og anbefalinger 6 3 Luftlydisolasjon og trinnlyd 8

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage RAPPORT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 RAPPORTNR. TC-10874-1 GRADERING Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE Z:\10874 Kattem Barnehage\Akustikk\TC-10856-1

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

Akustiske forhold forprosjekt

Akustiske forhold forprosjekt Akustiske forhold forprosjekt Fjellbovegen barnehage Sørum kommune Prosjektnummer: Dokumentnummer: T130062004 RAP-RE-RIA-000 Revisjon: 2 Dato: 10.3.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Marius Berg Helle

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2013-03-05 TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015

Oppdragsnr: Dato: 23. november Rapportnr: AKU - 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 23. november 2015 RAPPORT Skogvollveien 35, omsorgsboliger Kunde: RiK Arkitektur v/ Marthe Disen Sammendrag: Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede krav og Felles kravspesifikasjon fra Oslo kommune -Omsorgsboliger

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015

Oppdragsnr: Dato: 22. mai Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 22. mai 2015 RAPPORT Øren flerbrukshall Kunde: Drammen Eiendom KF v/ Lars Teien Sammendrag: Det stilles ikke spesifikke lydkrav til fasade (vegg, vindu og dør) mhp. støy fra veitrafikk, men vi anbefaler at det minimum

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger...

Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger... Innhold Bakgrunn... 3 Aktuelle krav og målsetningsnivå... 3 Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå... 5 Anbefalte løsninger... 5 Lydisolasjon... 5 Lydisolasjon mot øverom... 5 Romakustikk...

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 2.1 Brukerområder som ikke omfattes av NS 8175... 3 3. isolasjon... 4 3.1 Luftlydisolasjon... 4 3.2 Trinnlydnivå... 6 3.3 Etterklangstid...

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT Oppdragsgiver Akershus fylkesskommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2012-11-26 ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT 2 (20) VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA Oppdragsnr.: 1120667

Detaljer

Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt

Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt Lydteknisk gjennomgang Forprosjekt Alf Nebbs gate Blokk A Bjugn kommune Prosjektnummer: 15009100 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-001 Revisjon: - Dato: 14.12.2015 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING ARTILLERILEIREN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE. Generelt... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4

Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE. Generelt... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4 Oppdrag: Lydteknisk prosjektering Side: 2 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt.... 4 Forskrifter og grenseverdier... 4 Generelt... 4 Bakgrunnsmateriale og regelverk... 4 Om bygget... 4 Lydtekniske premisser...

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsgiver Øygarden kommune Rapporttype Forprosjektrapport 2011-03-09 C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER LYDTEKNISKE VURDERINGER 2 (20) LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsnr.: 5100199

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato: Akustisk premissdokument Utgave: 01 Dato: 2011-10-06 Akustisk premissdokument Anleggshall Øksnevad vgs 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Akustisk premissdokument Utgave/dato: 01 / 2011-10-06

Detaljer

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015

Oppdragsnr: 44106 00 Dato: 10. november 2014. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 3 Revisjonsdato: 7. september 2015 RAPPORT Skogtun BMB Kunde: Pir II Oslo AS v/ Heidrun Laugsand Sammendrag: Skogtun BMB er et leilighetsbygg for brukere som trenger bistand. Lydforhold for forprosjektet er gjennomgått i denne rapporten.

Detaljer

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall.

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. RAPPORT Heggedal skole Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. NS 8175 lydklasse

Detaljer

Rehabilitering av bygg:

Rehabilitering av bygg: Rehabilitering av bygg: Utfordringer og løsninger når eldre bygninger, spesielt boliger, skal oppgraderes til dagens lydkrav Er regelverket klart nok? «må vi...?» eller «kan vi...?» NAS høstmøte 24-25.

Detaljer

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET LYDTEKNISK KONSEPT

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET LYDTEKNISK KONSEPT Utgiver: Firma: Kontraktsnr.: Kontraktsnavn: Bygningsavsnitt/geografisk plassering: ID-nr./artikkel: Innkjøpsordrenr.: Status: Fase: Distribusjon: COWI AS Sikkerhet: Forprosjekt Behandlingsprosedyre: Oversendt

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY Oppdragsgiver Narvikgården AS Rapporttype Akustikkrapport Dato 2014-01-31 NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY 2 (20) AKUSTIKK OG STØY Oppdragsnr.: 6130277 Oppdragsnavn: Narvik Rådhus Dokument nr.: C-rap-001

Detaljer

Brynsveien 153 omsorgsboliger

Brynsveien 153 omsorgsboliger Bærum kommune Brynsveien 153 omsorgsboliger Premissdokument akustikk Oppdragsnr.: 5170142 Dokumentnr.: AKU01 Versjon: 01 2017-08-07 Oppdragsgiver: Bærum kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Jon Tveiten

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering Eggen arkitekter AS Melhus Omsorgsenter Lydteknisk prosjektering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 29. mai Rapportnr: Aku-01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 12. juni 2013

Oppdragsnr: Dato: 29. mai Rapportnr: Aku-01 Revisjon: 1 Revisjonsdato: 12. juni 2013 RAPPORT Vestby sykehjem Kunde: Vestby kommune v/ Hans Kristian Rauan Sammendrag Viktige punkter: Det er tatt utgangspunkt i grenseverdier for boliger gitt i NS 8175:2012. Mellom boenheter og fellesgang

Detaljer

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3 MALVIK KOMMUNE VIBOS FORPROSJEKTRAPPORT - LYDTEKNISKE FORHOLD ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 GENERELT 3 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo memo04.docx 2013-06-14 Oppdrag Trondheim Fagskole - forprosjekt RIAKU Oppdragsnummer 367566 Oppdragsleder Kjell Olav Aalmo Opprettet av Kjell Olav Aalmo Dato 28.05.2014 Kvalitetskontrollert av Bernt Heggøy

Detaljer

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5 I. G høgskolen i oslo Emne: Byggesak Emnekode: LO 221 B Gruppe(r): Dato 2BA 2BB og 2BC 02.03.2005 Eksamensoppgav Antall oppgaver en består av: I 5 Tillatte hjelpemidler: Antall sider (Inkl. forsiden):

Detaljer

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 Oktober 2013 Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt Gamle og nye bygningstyper i NS 8175:2012 Eksempler på nye grenseverdier for lydforhold Hva skjer med

Detaljer

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 STØY PÅ UTEPLASSER MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 4 2.2 KRAV I NS 8175... 4 3 VEGTRAFIKKSTØY... 6 3.1 MÅLSETTING...

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato: Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg Utgave: 1 Dato: 2014-05-12 Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Rælingen kommune Rådmannskontoret. Løvenstad demenssenter Lydforhold

Rælingen kommune Rådmannskontoret. Løvenstad demenssenter Lydforhold Rælingen kommune Rådmannskontoret Løvenstad demenssenter Lydforhold RAPPORT [Oppdragsnavn] Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 430940 Kunde: Rælingen kommune, Rådmannskontoret Rælingen demenssenter Lydforhold

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG

Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Lydforhold i bygninger og uteområder TONE RØNNEVIG Direktoratet for byggkvalitet > Sentral myndighet for bygningsregelverket > Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk > Kompetansesenter > Direktorat

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Brann Stadion - studentboliger DOKUMENTKODE 616806-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Constructa Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen KONTAKTPERSON Kari Saarisilta

Detaljer

Sulitjelma Oppvekstsenter

Sulitjelma Oppvekstsenter ~ FAUSKE KOMMUNE Sulitjelma Oppvekstsenter Bygg / eiendom Gunnar Myrstad Postboks 93 8201 FAUSKE Saksbehandler: Siv L. Johansen - Telefon: 75602030 - Telefaks: 75602040 Deres ref.: Vår ref.: 08/6979/SLJ

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 13-11. Byggverk skal, med hensyn til vibrasjoner, plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon

Detaljer

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre:

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre: Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: 63205 E20 TOTALENTREPRISE F.10 Akustikk-konsept Byggherre: KRISTIANSUND KOMMUNE 20.05.2014 Rambøll Norge AS Side 2 (21) Nordlandet ungdomsskole Oppdragsnr

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 30. oktober Rapportnr: Aku 04 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 24. november 2014

Oppdragsnr: Dato: 30. oktober Rapportnr: Aku 04 Revisjon: 2 Revisjonsdato: 24. november 2014 RAPPORT Pastor Fangens vei 22 Kunde: Omsorgsbygg Oslo KF v/ Magnus Syversen Sammendrag: Viktige punkter: Det er tatt utgangspunkt i grenseverdier for boliger gitt i NS 8175:2012. Mellom boenheter og fellesgang

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner Publisert dato 09.09.2013 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt

Detaljer

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN Kopi Trond Moslet, FB Notat DATO 12.11.2015 SAKSNUMMER AKU2015-420 SAKSBEHANDLER Trond Ågesen Sørgjerd GODKJENT AV Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine Lydforholdene

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer